Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05"

Transkripts

1 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: Fonda reģistrācijas numurs: FL /148 Ar grozījumiem, kas apstiprināti ABLV Asset Management, IPAS pārvaldes institūcijā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: (spēkā stāšanās datums ) (spēkā stāšanās datums ) (spēkā stāšanās datums...) Prospektā ir aktualizēta informācija par Revidentu (titullapā, lietotajos terminos un saīsinājumos, 9.nodaļā) un aktualizēti pielikuma Fonda iepriekšējo trīs gadu darbības rādītāji dati Turētājbanka: Revidents: Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" SIA Nexia Audit Advice Ieguldījumu apliecību izplatītāji: ABLV Capital Markets, IBAS Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija Fonda prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada un pusgada pārskatus, ziņas par fonda vērtību un Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bez maksas saņemt ABLV Asset Management, IPAS birojā pēc adreses (sakrīt ar juridisko adresi): Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:30 NOT.154.p.01 / 05 / /32

2 Saturs Lietotie termini un saīsinājumi Vispārējā informācija par ieguldījumu fondu Fonda darbības mērķis Fonds un tā mantas tiesiskais statuss Ieguldījumu politika Ieguldīšanas mērķis Fonda ieguldījumu portfeļa struktūra Ieguldījumu objekti un veidi Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Riski Fonda riska profils Fonda darbības riski Galvenie ārvalstu ieguldījumu riski Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrības uzņēmējdarbību saistītie riski Iespējamo pasākumu apraksts riska samazināšanai Ieguldījumu ierobežojumi Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana Uz Fonda rēķina izdarāmie aizņēmumi Ieguldījumu objektu izvēle Ieguldītāji un to tiesības un atbildība Ieguldītāju tiesības Ieguldītāju atbildība Tipiskā Ieguldītāja raksturojums Ieguldītājiem piemērojamie nodokļi un nodevas Darījumu ar Ieguldījumu apliecībām un Fonda pārvaldes izmaksu kopsavilkums Komisijas naudas apmērs par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām Atlīdzība Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām, kurām atlīdzību maksā no Fonda mantas Citi maksājumi, kuri tiek maksāti no Fonda mantas Citi maksājumi, kas tiek segti uz Ieguldītāja rēķina Atlīdzības aprēķināšanas un samaksas kārtība Sabiedrībai maksājamās atlīdzības apjoms, šīs atlīdzības noteikšanas un maksāšanas kārtība Turētājbankas atlīdzības apjoms, šīs atlīdzības noteikšanas un maksāšanas kārtība Revidenta atlīdzības apjoms, šīs atlīdzības noteikšanas un maksāšanas kārtība Trešās personas atlīdzības apjoms, šīs atlīdzības noteikšanas un maksāšanas kārtība Fonda pastāvīgo maksu rādītāja noteikšanas kārtība Ziņas par Revidentu Ieguldījumu apliecību pārdošana Pieteikumu Ieguldījumu apliecību iegādei iesniegšanas kārtība un vietas Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas aprēķināšanas metodes un periodiskums Norēķinu kārtība Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana Pieteikumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas kārtība un vietas Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšanas metodes un periodiskums Norēķinu kārtība Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas noteikumi un kārtība NOT.154.p.01 / 05 / /32

3 11.5. Apstākļi, kādos var apturēt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu Fonda vērtības noteikšanas principi un kārtība Fonda aktīvu novērtēšanas principi un metodes Parāda vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu vērtības noteikšana Termiņnoguldījumu vērtības noteikšana Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību vērtības noteikšana ETF vērtspapīru vērtības noteikšana Atvasināto finanšu instrumentu novērtēšana Aktīvu valūtas, kuras ir atšķirīgas no Pamatvalūtas, pārvērtēšana Fonda saistību vērtības aprēķināšana Ienākumu un izdevumu uzskaite Fonda vērtības noteikšanas periodiskums un informācijas par Fonda vērtību nodošana atklātībai Fonda ienākumu aprēķināšana, izlietošana un sadale Fonda pārvalde Fonda pārskata gada sākums un beigas Sabiedrība Sabiedrības Padome Sabiedrības Valde Fonda pārvaldnieks Citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukumi Turētājbanka Turētājbankas pienākumi Ar Turētājbankas pienākumu izpildi saistītie interešu konflikti Fonda aktīvu turēšana pie Starpnieksabiedrībām Interešu konflikti, kas saistīti ar Fonda aktīvu turēšanu pie Starpnieksabiedrības Fonda gada un pusgada pārskatu saņemšanas veids un kārtība Atalgojuma politika Sabiedrības Valdes paziņojums par Prospektā sniegtās informācijas patiesumu Pielikums. Fonda iepriekšējo trīs gadu darbības rādītāji NOT.154.p.01 / 05 / /32

4 Lietotie termini un saīsinājumi Atpakaļpieņemšana Atpakaļpirkšana Attīstības valstis Atvasinātie finanšu instrumenti Atvērtais ieguldījumu fonds Dalībvalsts Desmit valstu grupa Emisijas cena ETF (exchange traded funds) vērtspapīri EUR Finanšu aktīvi Finanšu instrumenti FKTK Fonda daļa Fonda manta Fonda pārvaldnieks Fonda vērtība (Fonda aktīvu neto vērtība) Fonda vērtības aprēķina diena Fonds Ieguldījuma objekts Ieguldījumu apliecība Ieguldījumu fonds Ieguldītājs Izplatītājs Sabiedrības veikta ieguldījumu apliecību atpirkšana ar zaudējumu kompensāciju (Sabiedrības atbildība par Prospektā sniegto ziņu neprecizitāti vai nepilnībām). Pēc Ieguldītāju pieprasījuma Sabiedrības veikta ieguldījumu apliecību atpirkšana par tekošo cenu, kas noteikta saskaņā ar šī Prospekta punktu. Šī Prospekta izpratnē attīstības valstis ir valstis atbilstoši Starptautiskā Valūtas Fonda (SVF) klasifikācijai (Emerging Market and Developing Economies). Valstu saraksts atrodas Starptautiskā Valūtas fonda tīmekļa vietnē: Finanšu instrumenti, kuru vērtība mainās atkarībā no noteiktās procentu likmes, vērtspapīru cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai līdzīga mainīga lieluma pārmaiņām un kuru ietekmē viens vai vairāki finanšu riski, kas piemīt atvasinātā finanšu instrumenta pamatā esošajam primārajam finanšu instrumentam, tiek pārvesti starp darījumā iesaistītajām personām. Atvasinātā finanšu instrumenta iegūšanai nav nepieciešams sākotnējais ieguldījums vai ir nepieciešams neliels sākotnējais ieguldījums, salīdzinot ar citiem līgumiem, kas ir līdzīgā veidā atkarīgi no tirgus apstākļu pārmaiņām, turklāt ar līguma izpildi saistītie norēķini notiek nākotnē. Fonds, kura pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to pieprasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts. Valstis, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgušas Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem. Valstu saraksts atrodas Starptautiskā Valūtas fonda tīmekļa vietnē: Pirmā Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena, kas ir noteikta saskaņā ar Prospekta nosacījumiem. Regulētajā tirgū tirgotas ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības. ETF vērtspapīri ir pārvedami vērtspapīri. Par ETF vērtspapīru emitentu tiek uzskatīts ieguldījumu fonds, kas emitē regulētajā tirgū tirgotas ieguldījumu apliecības un veic nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu apliecības tirgus cena būtiski neatšķiras no ieguldījumu apliecības vērtības. Euro Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstu naudas vienība. Nauda vai no līguma izrietošas tiesības saņemt no citas personas naudu vai citu finanšu aktīvu vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli izdevīgos apstākļos, vai citas komercsabiedrības kapitāla instruments. Vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus. Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Vienā Ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši Fonda daļas vērtībai. Lietas, kuru kopība veido ieguldījumu fondu. Persona, kura rīkojas ar Fonda mantu saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un Fonda pārvaldes nolikumu. Šī Prospekta izpratnē Fonda pārvaldnieks ir ABLV Asset Management, IPAS, Ieguldījumu pārvaldīšanas nodaļas portfeļu menedžeris, kurš savas funkcijas veic, ievērojot Prospekta nosacījumus, Sabiedrības Valdes lēmumus, Fonda ieguldījumu politiku, kārtībā, kādā to paredz Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti un Fonda pārvaldes nolikums. Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Diena, uz kuru tiek noteikta Fonda vērtība. ABLV Asset Management, IPAS, nodibinātais atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund. Pārvedami vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti, noguldījums kredītiestādē un citi finanšu instrumenti, kurus Sabiedrība ir tiesīga iegādāties par Fonda mantu saskaņā ar Likumu un Prospektu. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības emitēts dematerializēts vērtspapīrs, kas apliecina Ieguldītāja līdzdalību Fondā un no šīs līdzdalības izrietošās saistības. Lietu kopība, ko veido pret Ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas, šajā Prospektā Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund. Persona, kurai pieder Fonda ieguldījumu apliecība. Finanšu iestāde vai kredītiestāde, kura nodrošina Sabiedrībai Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas pakalpojumu. NOT.154.p.01 / 05 / /32

5 Kontu turētājs Kredītiestāde Licence Likums LR Nasdaq CSD SE Naudas tirgus instrumenti Nolikums OECD Pamatvalūta Parāda vērtspapīri Pārvedami vērtspapīri Prospekts Publiski pieejama informācija Revidents Risku samazināšanas princips Sabiedrība Starpnieksabiedrības Tirdzniecības vieta Turētājbanka USD Juridiska persona, kurai ir atvērti finanšu instrumentu konti Centrālajā vērtspapīru depozitārijā (Nasdaq CSD SE), kuros tiek uzskaitīti šīs juridiskās personas klientiem piederošie finanšu instrumenti, vai juridiska persona, kura, izmantojot starpbanku vai centrālo depozitāriju korespondent attiecības, var nodrošināt finanšu instrumentu turēšanu Centrālajā vērtspapīru depozitārijā (Nasdaq CSD SE). Kapitālsabiedrība, kas pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no neierobežota klientu loka, savā vārdā izsniedz kredītus un sniedz citus finanšu pakalpojumus. Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr /458, izsniegta Rīgā, gada 4. augustā un pārreģistrēta gada 9. maijā. Latvijas Republikas likums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums. Latvijas Republika. Kapitālsabiedrība, kas iegrāmato un uzskaita Latvijas Republikā publiskajā apgrozībā izlaistos finanšu instrumentus, kā arī nodrošina finanšu instrumentu un naudas norēķinus finanšu instrumentu darījumos un finanšu instrumentu norēķinus starp finanšu instrumentu kontu turētājiem. Likvīdas parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā un kuras parasti tirgo naudas tirgū. Fonda pārvaldes nolikums, kas nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību, šajā Prospektā ABLV Asset Management, IPAS, atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund pārvaldes nolikums. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD Organization for Economic Co-operation and Development). Valūta, kurā noteiktas Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība, šajā Prospektā USD. Vērtspapīri, kas apliecina emitenta saistības pret vērtspapīru turētāju (piem., obligācijas, parādzīmes u.tml.). Kapitāla vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā), obligācijas un citi parāda vērtspapīri, citi vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas un kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos pārvedamos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā. Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund prospekts, kas sniedz informāciju, kas nepieciešama Ieguldītājiem, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu un potenciāliem riskiem, kas ir saistīti ar šādu ieguldījumu. Detalizēta informācija par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku, kura saskaņā ar LR tiesību aktiem ir pieejama visiem Ieguldītājiem. Šajā Prospektā - SIA Nexia Audit Advice. Finansiālo zaudējumu riska samazināšana, sadalot ieguldījumu fonda mantu ieguldījuma objektos un ievērojot darījumu ierobežojumus, kā arī saglabājot iespēju iegūt vislielākos gaidāmos ienākumus. Ieguldījumu pārvades sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Likumu, Latvijas Republikas Komerclikumu, citiem tiesību aktiem un saviem statūtiem un kas Likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmusi Licenci, šajā Prospektā ABLV Asset Management, IPAS. Juridiskās personas, t.sk. bankas, depozitāriji, klīringa iestādes un citas finanšu tirgus institūcijas, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem un kurus piesaista Turētājbanka Fonda aktīvu turēšanai un/vai Sabiedrības rīkojumu par darījumiem ar Fonda aktīviem izpildei. Regulēts tirgus, daudzpusējās tirdzniecības sistēma vai sistemātisks internalizētājs, kas attiecīgi darbojas šādā statusā, vai attiecīgos gadījumos sistēma ar regulētam tirgum vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmām līdzīgām funkcijām ārpus Eiropas Savienības. Banka, kura glabā Fonda aktīvus, veic to uzskaiti, darījumus ar Fonda līdzekļiem un citus Likumā, LR tiesību aktos un Turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus, šajā Prospektā Akciju sabiedrība "Baltic International Bank". Amerikas Savienoto Valstu (ASV) dolārs Amerikas Savienoto Valstu naudas vienība. NOT.154.p.01 / 05 / /32

6 1. Vispārējā informācija par ieguldījumu fondu 1.1. Fonda darbības mērķis Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund ir izveidots ar mērķi piedāvāt tā ieguldītājiem iespēju veikt pietiekami diversificētus ieguldījumus Attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros ar salīdzinoši augstu sagaidāmo ienesīgumu, tādējādi nodrošinot ieguldītā kapitāla pieaugumu ilgtermiņā Fonds un tā mantas tiesiskais statuss Ieguldījumu fonds ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas. Fonda pamatvalūta ir USD. Ieguldījumu fonds nav juridiska persona. Saskaņā ar LR Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu Fonds ir atvērtais ieguldījumu fonds, kura mērķis ir apvienot publiski piesaistītus naudas līdzekļus ieguldīšanai pārvedamos vērtspapīros un citos likvīdos finanšu instrumentos, ievērojot riska samazināšanas principu un Likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to pieprasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Fonda manta ir ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu vai to apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas. Fonda mantu nedrīkst iekļaut Sabiedrības vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta. NOT.154.p.01 / 05 / /32

7 2. Ieguldījumu politika Fonda ieguldījumu politiku nosaka Sabiedrības Valde, nosakot finanšu instrumentu veidu un valstu sarakstu, kuros ir plānots ieguldīt Fonda līdzekļus, kā arī Fonda līdzekļu ieguldīšanas ierobežojumus. Taktiskos ieguldījumu lēmumus pieņem Fonda pārvaldnieks, ievērojot Prospekta un Nolikuma nosacījumus, Fonda ieguldījumu politiku un Sabiedrības Valdes lēmumus. Fonda pārvaldīšana ir pasīvas un aktīvas pārvaldīšanas stratēģiju apvienojums. Līdz ar to Fonda līdzekļi var tikt ieguldīti gan īstermiņa un vidēja termiņa parāda vērtspapīros ar mērķi tos turēt līdz to dzēšanas termiņam, gan arī ilgtermiņa parāda vērtspapīros, kuri parasti netiek turēti līdz to dzēšanas termiņam. Fonda aktīvi tiek pārvaldīti saskaņā ar tā ieguldījumu politiku, un tā darbības rezultāti neseko kāda iepriekš izvēlētā vērtspapīru tirgus indeksa dinamikai. Fonda darbības rezultāti tiek vērtēti pēc sasniegtā ieguldījumu pieauguma Ieguldīšanas mērķis Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai Fonda līdzekļi tiek ieguldīti Attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, kas darbojas dažādās valstīs un ekonomikas nozarēs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku Fonda ieguldījumu portfeļa struktūra Fonda politika paredz šādu ieguldījumu portfeļa struktūru: līdz 100% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti Attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos; līdz 20% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti Attīstības valstu centrālo banku, valsts vai pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos; līdz 20% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti valstu, kas nav Attīstības valstis, centrālo banku, valsts, pašvaldību, kā arī kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos; līdz 20% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti kredītiestāžu termiņnoguldījumos; līdz 10% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās), vai tādos ETF vērtspapīros, kuri veic ieguldījumus parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos; līdz 20% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti finanšu instrumentos, kas ir nominēti no Pamatvalūtas atšķirīgajās valūtās, kā arī var tikt turēti noguldījumos no Pamatvalūtas atšķirīgajās valūtās Ieguldījumu objekti un veidi Fonda līdzekļi var tikt ieguldīti šādos finanšu instrumentos: 1) komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos; 2) centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos; 3) ETF vērtspapīros; 4) dalībvalstīs licencētu kredītiestāžu noguldījumos; 5) dalībvalstīs reģistrēto atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās); 6) citās valstīs reģistrēto atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās). Fonda pārvaldnieks ir tiesīgs turēt Fonda līdzekļus likvīdos aktīvos, tai skaitā naudas līdzekļu veidā, tādā apjomā, kādā tas nepieciešams Fonda darbībai Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Lai nodrošinātos pret Fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai, Fonda pārvaldnieks ir tiesīgs uz Fonda rēķina veikt ieguldījumus atvasinātajos finanšu instrumentos. Fonda ieguldījumus atvasinātajos finanšu instrumentos drīkst veikt tikai riska ierobežošanas nolūkā, t.i. ierobežojot citu finanšu aktīvu tirgus riskus. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti punktā minētajos tirgos, un to bāzes aktīvs ir šī Prospekta 2.3.punktā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās ir ieguldīti vai ir paredzēts ieguldīt Fonda līdzekļus. NOT.154.p.01 / 05 / /32

8 3. Riski Naudas līdzekļus saskaņā ar Prospekta un Nolikuma noteikumiem galvenokārt iegulda Attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, līdz ar to Fonda ieguldījumi ir pakļauti dažādiem riskiem, kas piemīt valstīm, nozarēm, kā arī atsevišķiem emitentiem Fonda riska profils Fonda darbības riski Fonda darbība ir saistīta ar riskiem, kas rodas no dažādiem apstākļiem. Katrs riska veids var negatīvi ietekmēt Fonda darbības rezultātu un attiecīgi katras Fonda daļas vērtību. Šajā sakarā jāizdala risku veidi: Tirgus risks risks Fondam ciest zaudējumus tādas ieguldījumu portfelī esošo finanšu instrumentu pārvērtēšanas dēļ, kas saistīta ar tirgus vērtības izmaiņām tādu faktoru kā valūtu kursi, procentu likmes, kapitāla vērtspapīru un preču cenas vai emitenta kredītspēja ietekmē. Tirgus likviditātes risks risks, ka Fonda ieguldījumu portfelī esošos finanšu instrumentus nebūs iespējams vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija, un risks, ka Fondam tādējādi būs ierobežota Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasības izpilde. Valūtas risks Fonda aktīvi saskaņā ar Prospektā noteiktajiem ierobežojumiem var tikt ieguldīti finanšu instrumentos un noguldījumos no Pamatvalūtas atšķirīgajās valūtās. Var būt gadījumi, kad ar finanšu instrumentiem saistīto notikumu, kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt ieguldīšanas brīdī, Fonda ieguldījumu portfelī tiek iekļauti pārvedamie vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti no Pamatvalūtas atšķirīgajā valūtā. Šādi Fonda ieguldījumi var būt saistīti ar valūtas risku, t.i. nelabvēlīgi mainoties valūtas kursam, šādi ieguldījumi var radīt zaudējumus finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātā. Kredītrisks risks, ka Fondam var rasties zaudējumi gadījumā, ja emitents nevarēs vai atteiksies pildīt savas saistības pret Sabiedrību saskaņā ar līguma nosacījumiem. Plānojot Fonda ieguldījumu politiku, Sabiedrība ņem vērā ieguldījumu drošumu katrā konkrētā valstī un konkrētos vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos, tai skaitā tiek analizēti kredītreitingi, kas noteikti attiecīgajai valstij, bankai vai uzņēmumam. Šī riska piepildīšanās var daļēji vai pilnībā radīt saistību neizpildi attiecībā pret konkrētu finanšu instrumentu un negatīvi ietekmēt Fonda vērtību un attiecīgi katru Fonda daļu. Koncentrācijas risks rodas, izveidojoties ievērojama apjoma prasībām pret personām un/vai organizācijām, kurām ir kopējais kredītrisks (veido saistīto personu grupu), vai kas veic viena veida vai līdzīga veida darbību, vai kas atrodas vienā reģionā vai valstī. Šajā gadījumā saistību nepildīšana pret Sabiedrību var būt saistīta ar nelabvēlīgiem notikumiem, kas raksturīgi tieši šai saistīto personu grupai, konkrētai nozarei, reģionam vai valstij. Juridiskais risks jeb likumdošanas risks izmaiņu valsts un ārvalstu tiesību aktos (t.sk. nodokļu politikā u.c.) iespēju risks, kas Fondam var radīt papildu izdevumus. Informācijas risks risks, kas saistīts ar pilnīgas informācijas par līdzekļu pārvaldīšanā iesaistītajām personām, ieguldījumu objektiem vai to emitentiem nepieejamību vai trūkumu. Likviditātes risks risks, ka Fonda ieguldījumu portfeļa rīcībā nebūs pietiekami daudz brīvo naudas līdzekļu tekošo saistību izpildei. Fonda kopējais risks iespējamo zaudējumu apmērs, ko Fonds var ciest darījumos ar atvasinātiem finanšu instrumentiem (tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātiem finanšu instrumentiem) Fonda ieguldījumu portfeļa efektīvās vadības nodrošināšanai, t.i., riska mazināšanas nolūkā. Kopējā riska aprēķināšanai Sabiedrība izmanto saistību metodi (commitment approach). Atvasināto finanšu instrumentu risks ieguldījumi atvasinātos finanšu instrumentos ir saistīti ar augstu riska pakāpi: neierobežoto zaudējumu risks (cenu izmaiņu dēļ zaudējumi var pārsniegt veiktos ieguldījumus); pozīcijas piespiedu aizvēršanas risks u.c. Ja tiek izmantoti aizdevumi, lai segtu saistības par atvasinātajiem finanšu darījumiem, zaudējumu risks var palielināties Galvenie ārvalstu ieguldījumu riski Būtiskākie riski, kuri veidojas, ieguldot Fonda līdzekļus ārvalstīs ir: politiskais risks risks, kas rodas, ja valstī vai reģionā, kurā izvietoti Fonda aktīvi (vai to daļa), noris notikumi, kas iespaido politisko vai ekonomisko stabilitāti, kā rezultātā Fondam var rasties zaudējumi, vai tas var tikt zaudēts; ekonomiskais risks saistīts ar ekonomiskās situācijas izmaiņām ieguldījumu reģionos, piemēram, ekonomiskā recesija, pārmērīga inflācija, banku krīze u.c.; grāmatvedības un nodokļu dubultās iekasēšanas risks saistīts ar dažādu grāmatvedības uzskaites pamatprincipu pielietošanu dažādu valstu vērtspapīru uzskaites un reģistrācijas sistēmās, kas var radīt papildu grūtības ieguldījumiem, kā arī nerezidentu ieguldījumiem ārvalstīs var būt noteiktas lielākas nodokļu likmes, līdz ar to Fonda īpašumi var tikt vairāk apgrūtināti nekā ieguldot vietējā tirgū Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrības uzņēmējdarbību saistītie riski Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, kā jebkuru citu uzņēmējdarbības veidu, kuru darbības mērķis ir peļņas gūšana, risks ir saistīts ar peļņas līmeņa samazināšanos jeb zaudējumu rašanos. NOT.154.p.01 / 05 / /32

9 Būtisku un pozitīvu ietekmi uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības iespējamo risku rašanos atstāj LR tiesību aktos pastāvošās normas, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību. Īpaši ir jāakcentē LR tiesību aktu nosacījums, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vienīgie darbības veidi ir ieguldījumu fondu pārvalde un ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana, t.sk. pensiju fondu līdzekļu pārvaldīšana, kas nosaka un ierobežo Sabiedrības iespējamo risku loku. Tiesību akti, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību paredz ieguldītāju intereses aizsargājošus nosacījumus un veicina riska pakāpes samazināšanos, kā arī dod tiesības valsts izpildvaras institūcijai, FKTK, darboties LR vārdā, regulējot vērtspapīru tirgus dalībnieku, t.sk. ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, darbību un kontrolējot finanšu instrumentu, t.sk. ieguldījumu apliecību, publisko apgrozību Latvijas Republikā. Svarīga ieguldītājus aizsargājoša norma ir paredzēta LR tiesību aktos, kas nosaka, ka gadījumā, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai beidzas tiesības pārvaldīt fondu (piemēram, maksātnespēja jeb bankrots), tās pārvaldē esošie ieguldījumu fondi netiek likvidēti, bet tiek mainīta šos fondus pārvaldošā sabiedrība. Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrības uzņēmējdarbību saistītie riski ir: valsts regulācija ārējais risks, kas saistīts ar valsts likumdošanas un tiesību aktu stabilitāti; būtisks valsts regulācijas faktors, kas rada risku, ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzņēmējdarbību regulējošo tiesību aktu izmaiņas; politiskās situācijas izmaiņas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir uzņēmējsabiedrība, kas darbojas Latvijas Republikā un tās darbība ir cieši saistīta ar valsts politisko situāciju. Politiskās situācijas izmaiņas var atstāt netiešu ietekmi uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību; ekonomiskās situācijas izmaiņas tie ir ārējie riski, kas var pasliktināt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbības sfēras pievilcību banku krīze, patērētāju prasību izmaiņas, inflācijas līmeņa izmaiņas; reputācijas risks risks, ka var samazināties Sabiedrības ienākumi / rasties papildu izdevumi, kā arī var tikt apdraudēta turpmākā darbība, jo Sabiedrības klientiem, darījumu partneriem, uzraudzības iestādēm izveidosies negatīvais viedoklis par Sabiedrību. Savas darbības gaitā Sabiedrība rūpējas par reputācijas saglabāšanu un stiprināšanu. Vislielāko uzmanību Sabiedrība pievērš riskam būt iesaistītai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, kā rezultātā tā var zaudēt savu reputāciju; stratēģiskais risks iespēja ciest zaudējumus no nepareizā investīciju lēmuma vai plāna pieņemšanas. Klients uzņemas stratēģiskā riska zaudējumus, ja Sabiedrība, pieņemot investīciju lēmumu, bija rīkojusies godīgi un apzinīgi kā krietns un gādīgs saimnieks; konkurences risks jāņem vērā konkurence no Latvijas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ārvalstu fondu pārvaldes kompāniju puses, kas var palielināties attīstoties šai tirgus nišai. Tā rezultātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība var pārtraukt savu darbību un tā rezultātā Fonda pārvaldīšana var tikt nodota citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai vai Turētājbankai; darījuma partnera risks risks, ka Fondam var rasties zaudējumi gadījumā, ja darījumu partneris pārtrauks pildīt savas saistības pirms norēķina naudas plūsmas pēdējā maksājuma; operacionālais risks risks Fondam ciest zaudējumus prasībām neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norises, cilvēku un sistēmu darbības vai ārējo apstākļu ietekmes dēļ, kas ietver arī juridisko un ar dokumentāciju saistīto risku, kā arī zaudējumu risku, kas izriet no Fonda vārdā veiktajām tirdzniecības, norēķinu un vērtēšanas procedūrām; citi riski ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību var ietekmēt arī citi riski, tādi kā dabas katastrofas, ekoloģijas pasliktināšanās, noziedzība utt., kurus ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nevar pilnībā prognozēt vai kontrolēt Iespējamo pasākumu apraksts riska samazināšanai Sabiedrība stingri ievēro prospektos, līgumos un LR tiesību aktos noteiktās normas un ierobežojumus un regulāri veic ieguldījumu atbilstības novērtēšanu tiem. Gadījumā, ja konstatē Sabiedrības darbības faktisko rādītāju atbilstību normatīvajos dokumentos minētajām normām, bet ieguldījumu vērtība ir samazinājusies, noskaidro ieguldījumu vērtības samazināšanās cēloņus, veic darbības ieguldījumu vērtības samazināšanās ierobežošanai un izstrādā ieteikumus izmaiņām ieguldījumu politikā vai risku pārvaldīšanā. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek izmantoti tikai ar mērķi samazināt riskus un to izmantošana peļņas gūšanai ir aizliegta. Lai izvairītos no papildu riska sloga Fonda portfelim, darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem drīkst veikt tikai regulētajās biržās, tādējādi izvairoties no darījuma otrās puses riska un nepieciešamības gadījumā nodrošinot atvasināto finanšu instrumentu pozīcijas tūlītēju slēgšanu. Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Fonda pārvalde notiek, ievērojot diversifikācijas un risku samazināšanas principus. Sabiedrība pielieto kvalitatīvus un kvantitatīvus novērtējumus finanšu risku pārvaldīšanai: 1) Kvalitatīvais novērtējums paredz, ka investīcijas tiks veiktas ieguldījumu objektos, kuri atbilst noteiktiem parametriem. Plānojot Fonda ieguldījumus, Sabiedrība ņem vērā ieguldījumu drošumu katrā konkrētā valstī un konkrētos finanšu instrumentos un banku termiņnoguldījumos, t.i., tiek analizēti kredītreitingi, kas noteikti attiecīgajai valstij, bankai vai uzņēmumam. Izstrādājot Fonda ieguldījumu plānu, Sabiedrība veic analīzi par veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, u.c., izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi. 2) Kvantitatīvais novērtējums izpaužas limitu noteikšanā: atsevišķiem ieguldījumu veidiem; NOT.154.p.01 / 05 / /32

10 valstīm un reģioniem; nozarēm; atsevišķiem emitentiem; starpnieksabiedrībām; atvērtām valūtas pozīcijām un kopējai atvērtai pozīcijai. Limita pārkāpuma konstatēšanas gadījumā tiek pieņemts lēmums attiecībā uz rīcību pārkāpuma novēršanai, piemēram, par Fonda aktīvu struktūras izmaiņām, ievērojot LR tiesību aktu, Prospekta un Nolikuma prasības. Ja tiek konstatēti pārkāpumi normatīvajos dokumentos noteiktajos ierobežojumos, Fonda pārvaldnieks nekavējoties ziņo par to FKTK un veic visas darbības risku ietekmes samazināšanai un likvidācijai. Sabiedrībā regulāri tiek veikts ārējais audits, lai noskaidrotu iespējamās kļūdas un nepilnības risku kontroles sistēmā. Fonda ieguldījumu stratēģija tiek veidotā tā, lai, tik tālu cik iespējams, minimizētu riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem. NOT.154.p.01 / 05 / /32

11 4. Ieguldījumu ierobežojumi Sabiedrība veic darījumus ar Fonda mantu saskaņā ar Likumu, šo Prospektu, Nolikumu un citiem LR spēkā esošiem tiesību aktiem. Sabiedrībai nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fondu. Sabiedrība nedrīkst veikt bezatlīdzības darījumus ar Fonda mantu. Prasījumi pret Sabiedrību un Fonda mantā ietilpstošie prasījumi nav savstarpēji ieskaitāmi. Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai citādi apgrūtināt, izņemot Likumā un Prospektā noteiktos gadījumos. Sabiedrība nedrīkst uz Fonda rēķina pārdot vērtspapīrus vai uzņemties saistības par vērtspapīru pārdošanu, ja vērtspapīri šī darījuma noslēgšanas brīdī nav Fonda manta. Novērtējot Fonda ieguldījumu portfeļa atbilstību ieguldījumu ierobežojumiem, tiek izmantota ieguldījumu vērtība, kas noteikta 12. nodaļā Fonda vērtības noteikšanas principi un kārtība izklāstītajā kārtībā Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi Fonda ieguldījumus var izdarīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 1) tie tiek tirgoti dalībvalsts regulētajā tirgū vai citā dalībvalsts tirdzniecības vietā (regulēts tirgus, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai sistemātisks internalizētājs, kas attiecīgi darbojas šādā statusā, vai attiecīgos gadījumos sistēma ar regulētam tirgum vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmām līdzīgām funkcijām); 2) tie ir iekļauti OECD dalībvalsts fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti OECD dalībvalsts, Singapūras vai Honkongas regulētajā tirgū vai citā tirdzniecības vietā; 3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tie tiks iekļauti punkta 1. un 2. apakšpunktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos, un šo vērtspapīru iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojumu nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem: 1) tos ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība, cita valsts (federālā valstī viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles; 2) tos ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka; 3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti punkta 1. un 2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā; 4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā; b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings; c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeļoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās; 5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapirizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst punkta 4. apakšpunktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga punkta 1., 2., 3. un 4. apakšpunktā minētajai aizsardzībai Fonda ieguldījumus var izdarīt un punktos neparedzētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījumu apjoms nepārsniedz 10 procentus no Fonda aktīviem Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās), kuru darbības regulējums ir analoģisks Likuma prasībām Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt punktā neminētajās valstīs reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām: NOT.154.p.01 / 05 / /32

12 1) tie ir reģistrēti ārvalstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu uzraudzību, kas līdzvērtīga Likumā noteiktajai uzraudzībai un attiecīgās ārvalsts uzraudzības institūcijas sadarbojas ar FKTK; 2) to darbību regulējošās prasības, tai skaitā ieguldītāju aizsardzība, ieguldījumu un darījumu ierobežojumi, ir analoģiskas Likuma noteikumiem par atvērto ieguldījumu fondu darbību; 3) tie sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt un punktā minēto atvērto fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma (kura ieguldījumu apliecības (daļas) paredzēts iegādāties) prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem Fonda ieguldījumi viena atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem. Fonda kopējie ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem Fonda ieguldījumi, izņemot un punktā minētos Fonda ieguldījumus, viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no Fonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Fonda aktīviem, bet tādā gadījumā piecus procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Fonda aktīviem Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Fonda vērtību Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no Fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi: 1) dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība; 2) OECD dalībvalsts; 3) starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Fonda aktīviem, ja tie ir dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā Ja Fonda ieguldījumu vērtība punktā minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz 5 procentus no Fonda aktīviem, Fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz 5 procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no Fonda aktīviem Fonda noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt uz termiņu līdz 12 mēnešiem. Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku Neņemot vērā un punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī Fonda noguldījumi, kuru emitents, garantētājs vai noguldījumu piesaistītājs ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu Augstāk minētos , , , un punktos atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī Fonda noguldījumi, kuru emitents, garantētājs vai noguldījuma piesaistītājs ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35 procentus no Fonda aktīviem Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus: 1) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma; 2) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības; 3) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja: 1) viena emitenta pamatkapitāla; 2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma Fonda līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, kā arī Fonda līdzekļus nedrīkst ieguldīt dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces. NOT.154.p.01 / 05 / /32

13 4.2. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana Ir pieļaujama Prospektā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Fonda mantā ietilpstošajiem pārvedamajiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem izrietošo parakstīšanās tiesību izmantošana vai citi apstākļi, kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt. Lai novērstu ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, Sabiedrībai nekavējoties jāveic pārdošanas operācijas atbilstoši riska samazināšanas principam un Ieguldītāju interesēm. Ieguldījuma izdarīšanas brīdī Prospekta punkta 1., 2. un 3. apakšpunktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus pieļaujams pārsniegt, ja tobrīd nav iespējams noteikt vai aprēķināt visu to emitēto vērtspapīru daudzumu vai vērtību, kuros nostiprinātas parādsaistības, vai emitēto vai apgrozībā esošo Ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu. Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt FKTK par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tās novēršanai Uz Fonda rēķina izdarāmie aizņēmumi Lai nodrošinātu Fonda likviditāti un ar Fonda darbību saistītu prasību izpildi, Fonda pārvaldnieks ir tiesīgs uz Fonda rēķina piesaistīt papildu finansējumu (aizņemties) uz laiku līdz trim mēnešiem un ja tā kopsumma nepārsniedz 10 procentus no Fonda vērtības. Lēmumu par aizņēmuma ņemšanu uz Fonda rēķina ir tiesīgs pieņemt Fonda pārvaldnieks saskaņā ar Prospektu, Nolikumu un Sabiedrības Valdes lēmumiem Ieguldījumu objektu izvēle Ieguldījumu objektu izvēle notiek saskaņā ar šajā Prospektā noteiktajiem Fonda ieguldījumu politikas un ieguldījumu ierobežojumu principiem un kārtībā, kādā to paredz Nolikums, ievērojot diversifikācijas un risku samazināšanas principus. Ar Fonda mantu rīkojas, pieņem lēmumus un izdod rīkojumus Fonda pārvaldnieks, ievērojot Prospekta nosacījumus, Sabiedrības Valdes lēmumus, Fonda ieguldījumu politiku, kārtībā, kādā to paredz LR spēkā esošie tiesību akti un Nolikums. Izvēloties ieguldījumu objektus, pārvaldnieks pastāvīgi analīzē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju analīzi, kā arī emitentu finansiālā stāvokļa analīzi. Pārvaldnieks, novērtējot apstākļus un tendences finanšu instrumentu tirgū, pieņem lēmumu par atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu konkrēta aktīva riska ierobežošanai vai visa Fonda portfeļa riska ierobežošanai. NOT.154.p.01 / 05 / /32

14 5. Ieguldītāji un to tiesības un atbildība 5.1. Ieguldītāju tiesības Ieguldījumu apliecību īpašnieku tiesības un pienākumi ir noteikti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, Likumu un citiem LR tiesību aktiem. Ieguldītājam ir šādas tiesības: 1) bez ierobežojumiem ar fondu biržas starpniecību vai ārpus tās atsavināt savas Ieguldījumu apliecības; 2) proporcionāli Ieguldījumu apliecību skaitam piedalīties darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē; 3) proporcionāli Ieguldījumu apliecību skaitam piedalīties Fonda likvidācijas ieņēmumu sadalē; 4) pieprasīt, lai Sabiedrība atpērk tam piederošās Ieguldījumu apliecības; 5) pieprasīt Sabiedrībai pieņemt atpakaļ tās emitētās Ieguldījumu apliecības, ja Sabiedrības vainas dēļ Prospektā sniegtās ziņas, kurām ir būtiska nozīme Ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas; 6) pieprasīt un bez maksas saņemt Fonda gada un pusgada pārskatus, iepazīties ar visu publiski pieejamo informāciju par Sabiedrību un ar Fonda darbību saistītajām personām. Šīs informācijas apjoms un iegūšanas kārtība ir noteikta Nolikumā. Ieguldītājam nav tiesību prasīt Fonda dalīšanu. Šādu tiesību nav arī Ieguldītāja ieķīlātās mantas ķīlas ņēmējam, kreditoram vai administratoram Ieguldītāja maksātnespējas procesā Ieguldītāju atbildība Ieguldītājs neatbild par Sabiedrības saistībām. Ieguldītājs atbild par prasījumiem, kas var tikt vērsti pret Fonda mantu, tikai ar Ieguldītājam piederošajām Fonda daļām. Vienošanās, kas ir pretrunā šiem noteikumiem, nav spēkā ar noslēgšanas brīdi. Prasījumus pret Ieguldītāju par tā saistībām var vērst uz viņa Ieguldījumu apliecībām, bet ne uz Fonda mantu Tipiskā Ieguldītāja raksturojums Fonds ir piemērots Ieguldītājiem, kas vēlas veikt diversificētus ieguldījumus Attīstības valstu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros ar mērķi panākt kapitāla vērtības pieaugumu ilgtermiņā; orientējas uz vidēja termiņa ieguldījumiem, t.i., vēlas ieguldīt uz termiņu, kas nav mazāks kā 2 gadi; ir apdrošināšanas kompānijas vai pensiju fondi, kas veic ieguldījumus parāda vērtspapīros, lai izveidotu diversificētu ieguldījumu portfeli. NOT.154.p.01 / 05 / /32

15 6. Ieguldītājiem piemērojamie nodokļi un nodevas Šajā daļā minētai informācijai ir vispārējs raksturs, informācija ir aktuāla uz Prospekta sastādīšanas brīdi un Sabiedrība nenes atbildību par nodokļu piemērošanas kārtību katrā konkrētā gadījumā. Par nodokļu piemērošanas kārtību Ieguldītājam jākonsultējas ar savu nodokļu konsultantu. Saskaņā ar Latvijā spēkā esošiem tiesību aktiem ieguldījumu fonds nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, līdz ar to Ieguldītāju Fondā akumulētos līdzekļus un Fondam piederošo mantu neapliek ar uzņēmuma ienākuma nodokli. Ieguldītāji patstāvīgi maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli par attiecīgo ienākumu daļu atbilstoši likumos Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un Par uzņēmumu ienākuma nodokli paredzētajai kārtībai. NOT.154.p.01 / 05 / /32

16 7. Darījumu ar Ieguldījumu apliecībām un Fonda pārvaldes izmaksu kopsavilkums 7.1. Komisijas naudas apmērs par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām Komisijas veids Ieguldījumu apliecību pārdošanas komisija Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana Maksimālais komisijas naudas apmērs 1,5% no Fonda daļas vērtības Netiek piemērota 7.2. Atlīdzība Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām, kurām atlīdzību maksā no Fonda mantas Personas nosaukums Sabiedrība Turētājbanka Revidents Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksa Nasdaq CSD SE, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.) Atlīdzības maksimālais apjoms Ne vairāk kā 1,75% no Fonda vidējās vērtības gadā Ne vairāk kā 0,20% no Fonda vidējās vērtības gadā Ne vairāk kā 0,125% no Fonda vidējās vērtības gadā Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem Kopējie ikgadējie atlīdzības maksājumi par Fonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,0% no Fonda vidējās vērtības gadā. Sabiedrība ir tiesīga Ieguldītāju interesēs pēc saviem uzskatiem samazināt atlīdzības apjomu Sabiedrībai, kā arī apmaksāt atlīdzību Turētājbankai, Revidentam un maksājumus trešajām personām no Sabiedrības līdzekļiem. Spēkā esošais atlīdzības apmērs Sabiedrībai ir norādīts tīmekļa vietnē: Citi maksājumi, kuri tiek maksāti no Fonda mantas No Fonda mantas ir sedzami citi izdevumi, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta LR tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbību un grāmatvedības uzskaites kārtību. Citos maksājumos ir iekļaujami maksājumi saistībā ar transakciju veikšanu, finanšu instrumentu iegādi, aizņēmumiem. Sabiedrība ir tiesīga Ieguldītāju interesēs pēc saviem ieskatiem apmaksāt citus maksājumus no Sabiedrības līdzekļiem Citi maksājumi, kas tiek segti uz Ieguldītāja rēķina Visus izdevumus, kas rodas Ieguldītājam saistībā ar Ieguldījumu apliecību iegādi un atpakaļpirkšanu (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.), kā arī izdevumus par Ieguldījumu apliecību turēšanu, sedz Ieguldītājs no saviem līdzekļiem. Minēto komisiju apmērus nosaka kredītiestāde vai finanšu institūcija, kurā Ieguldītājs ir atvēris savus finanšu instrumentu un naudas līdzekļu kontus, un kurā tur savas Ieguldījumu apliecības. Šīs informācijas mērķis ir sniegt Ieguldītājam vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, kas viņam būs jāsedz tieši vai netieši, iegādājoties Ieguldījumu apliecības. Sīkāka informācija par šo izmaksu noteikšanas un maksāšanas kārtību ir izklāstīta turpmāk Prospekta tekstā, kā arī Nolikumā. NOT.154.p.01 / 05 / /32

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

NOT_163_p_09_02_lat

NOT_163_p_09_02_lat ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 50003149401 juridiskā adrese: interneta adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija www.ablv.com tālrunis: + 371 6777 5222 Sestās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM Nordea 1, SICAV ( Sabiedrības ) akcionāri ( akcionāri ) ar šo tiek informēti,

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000

SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000 SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV0000801322 Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000.00 Kopējā nominālvērtība: EUR 2,100,000.00 Kupona

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

SIA “Acme Corporation” Obligāciju Prospekts

SIA “Acme Corporation” Obligāciju Prospekts IEGULDĪŠANA AS MODA KAPITĀLS OBLIGĀCIJĀS IR SAISTĪTA AR VAIRĀKIEM RISKIEM (skat 4.sadaļu). IESNIEDZOT PIETEIKUMU PAR OBLIGĀCIJU IEGĀDI IEGULDĪTĀJS APLIECINA, KA IR IEPAZINIES AR RISKA SADAĻU UN PROSPEKTU.

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk