ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās"

Transkripts

1 ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

2 Rīga, 2019

3 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, publiskumu un akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid (turpmāk Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiktu kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu šādu objektu sagatavošanu iekšējai diagnostikai: pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju (GRS) Sigulda; pārvades gāzesvada atzara uz gazes regulēšanas staciju (GRS) Cēsis (turpmāk abi kopā Darbi). 2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildu informācijas saņemšana 2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība Conexus Baltic Grid, vienotais reģistrācijas Nr , A.Briāna iela 6, Rīga, LV Konkursa nolikumu (turpmāk Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes sadaļas Piedāvājumi/Iepirkumi Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Gāzes pārvades Līnijas ekspluatācijas dienesta vadošo inženieri Igoru Semjonovu, mobilais tālrunis (+371) , e-pasts: jautājumos par Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu daļas vadītāju Sandris Strazdiņu, mobilais tālrunis (+371) , e-pasts: 2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski 2.3.punktā norādītajām kontaktpersonām. Pasūtītāja kontaktpersonas uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs elektroniski trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 3. Konkursa veids Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt piedāvājumus (turpmāk Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem. 4. Norādījumi Pretendentiem 4.1. Konkursā var piedalīties juridiska persona, kas var nodrošināt Nolikumā noteikto Darbu izpildi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kam ir Nolikuma prasībām atbilstoša pieredze un kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām noteiktajām prasībām Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums jāiesniedz par Darbu izpildi par vienu vai abām daļām, atbilstoši Nolikuma noteikumiem, tai skaitā saskaņā ar Nolikuma 1. un 2.pielikumā pievienotajām Tehniskajām specifikācijām (turpmāk Tehniskā specifikācija).

4 4.3. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām Piedāvājuma iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām un Darbu veikšanas apstākļiem. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Darbu izpildes termiņa pagarināšanai Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultāta Pretendentam ir tiesības Darbu izpildei slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmēju ir jāiesniedz Nolikuma 7.punktā norādītie dokumenti Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6.punktā minētajām atlases prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus; Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu un parakstītu attiecīgās daļas Piedāvājuma vēstuli (turpmāk Piedāvājuma vēstule) (paraugs Nolikuma 3. un 4.pielikumā); Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi saskaņā ar Nolikuma 23. vai 24.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju. II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums 5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir sadalīts divās daļās: daļa - pārvades gāzesvada atzara uz GRS Sigulda sagatavošana iekšējai diagnostikai, kas būs jāveic saskaņā ar noslēgto līgumu, Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums), Pretendenta Piedāvājumu, Darbu aprēķinu izmaksu tāmi, kā arī, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasības;

5 daļa - pārvades gāzesvada atzara uz GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai, kas būs jāveic saskaņā ar noslēgto līgumu, Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums), Pretendenta Piedāvājumu, Darbu aprēķinu izmaksu tāmi, kā arī, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasības Darbu izpildes vieta: Konkursa 1.daļa virzuļu palaišanas kameras mezgla novietojums: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, zemes gabala kadastra numurs: ; virzuļu pieņemšanas mezgla novietojums: Siguldas novads, Siguldas pagasts, zemes gabala kadastra numurs: Konkursa 2.daļa - virzuļu palaišanas kameras mezgla novietojums: Cēsu novads, Vaives pagasts, zemes gabala kadastra numurs: ; virzuļu pieņemšanas kameras mezgla novietojums: Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, zemes gabala kadastra numurs: Darbu izpildes termiņš: līdz 2020.gada 31.maijam. III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI 6. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi: 6.1. Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem ir tiesīgs veikt attiecīgus Darbus pārvades gāzesvados ar darba spiedienu virs 16 bar un tam ir visi Darbu veikšanai nepieciešamie sertifikāti Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018.gadā, tiks ņemts vērā arī 2019.gads) ir vismaz trīs līdzvērtīgu darbu pieredze pārvades gāzesvados (tai skaitā gāzes vadu nomaiņā) ar darba spiedienu virs 16 bar. Par līdzvērtīgu darbu uzskatāma gāzes regulēšanas stacijas pārbūve, pārvades gāzesvada līnijas krānu mezgla pārbūve un citi līdzvērtīgi darbi pārvades gāzesvados Pretendents Darba izpildē iesaistīs personālu ar šādu vai augstāku kvalifikāciju: darbu vadītājam pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018.gadā, tiks ņemts vērā arī 2019.gads) laikā ir montāžas darbu vadīšanas pieredze pārvades gāzesvados ar darba spiedienu virs 16 bar vismaz trīs objektos. Par līdzvērtīgu montāžas darbu uzskatāma pārvades gāzesvadu nomaiņas darbu vadīšana, gāzes regulēšanas stacijas pārbūves vadīšana, pārvades gāzesvada līnijas krānu mezgla pārbūves vadīšana; metinātājs sertificēts, ar tiesībām veikt darbus pārvades gāzesvados ar darba spiedienu virs 16 bar un vismaz trīs gadu metinātāja darba pieredzi; izolētājs - ir apmācīts, nokārtojis ieskaiti un saņēmis apliecinošu dokumentu darbam ar pretkorozijas aizsardzības materiāliem un tam ir vismaz viena gada pieredze cauruļvadu izolācijas jomā; būvniecības specializētas tehnikas mašīnists ar vismaz trīs gadu pieredzi darbā ar būvmehānismiem.

6 6.5. Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents nav iesaistīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus un tie dod Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā darbības termiņā. 7. Iesniedzamie dokumenti Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku termiņu): 7.1. attiecīgās daļas piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 3. un 4.pielikumā pievienotajiem paraugiem; 7.2. aprēķins izmaksu tāme (paraugs Nolikuma 5.pielikumā), kura sagatavota, pamatojoties uz Nolikumā un tā pielikumos norādītajiem apjomiem; 7.3. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents) par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par vienu mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par sešiem mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa); 7.4. izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru. Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt; 7.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 7.6. informācija par līdzīgu darbu, ko Pretendents veicis pēdējo trīs gadu (2016., 2017., 2018.gadā, tiks ņemts vērā arī 2019.gads) laikā, norādot objekta nosaukumu un apjomu, izpildes gadu, darbu vadītāja vārdu, pasūtītāja nosaukumu, adresi un pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, amatu un tālruņa numuru (paraugs Nolikuma 6.pielikumā);

7 7.7. visu Pretendenta rīcībā esošo dokumentu, kas nepieciešami Darbu izpildei, kopijas; 7.8. informācija par atbildīgo Darba vadītāju: kvalifikācija, pieredze, kā arī kvalifikāciju un pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas par pēdējiem trīs gadiem (2016., 2017., 2018.gadā, tiks ņemts vērā arī 2019.gads); 7.9. informācija par Pretendenta speciālistiem (metinātāji, izolētāji, mehānismu mašīnisti), kuri veiks Darbu izpildi, izsniegto apliecību (sertifikātu) kopijas un pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas; saraksts par īpašumā vai nomā esošiem mehānismiem, speciāliem instrumentiem un citām Darba veikšanai nepieciešamajām iekārtām; ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par piekrišanu veikt paredzamā līguma darbus, ja Pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju; Apliecinājums, ka attiecībā uz viņu kā komersantu, viņa valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt viņus darbībās kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē šī konkursa līguma izpildi šis punkts ir attiecināms arī uz apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu apjoms ir vismaz 10 procenti no paredzamā līguma vērtības. IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA 8. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu vienā no šādiem veidiem: papīra formātā vienā oriģinālā eksemplārā un papildus piedāvājuma kopija elektroniskā formātā (PDF formātā (ar meklēšanas iespēju)), kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa); elektroniskā formātā (.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odf vai.pdf), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un kas ievietots elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa) Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formātā, dokumentu elektroniskās kopijas pievieno atsevišķā datnē (.pdf,.jpg,.tiff vai.png), apliecinājuma parakstu noformējot vienā no šādiem veidiem: atsevišķā datnē, ko kopā ar kopiju paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu kā vienu datni;

8 ja dokumenta elektroniskās kopijas ir.pdf formātā, pievienojot drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" Ja Piedāvājums sagatavots papīra formātā, tad Piedāvājuma vēstule, aprēķins - izmaksu tāme jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Ja piedāvājums sagatavots elektroniskā formātā, Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne, ietverot atsevišķu datni, kurā norādītas pievienotās datnes (datnes nosaukums un īss saturs) Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai: tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk Nodokļu konvencija) Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts Piedāvājumam papīra formātā (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, cauršūtām, norādot cauršūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums Piedāvājumam papīra formātā ar papildus piedāvājumu kopiju elektroniskā formātā jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam: Akciju sabiedrība Conexus Baltic Grid Gāzes pārvade Stigu ielā 14, Rīga, LV-1021, Latvija Piedāvājums atklātam konkursam Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai.daļai Neatvērt pirms gada 16. augusta, plkst.15:00! Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!

9 8.11. Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt ievietotam Piedāvājuma oriģinālam un elektroniskai kopijai, kas attiecīgi apzīmēts Oriģināls Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un elektronisko kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt. 9. Piedāvājuma cena 9.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR) Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē un aprēķinā - izmaksu tāmē, atšifrējot katru pozīciju atbilstoši Tehniskajā specifikācijā uzrādītiem apjomiem, kā arī paredzot visas izmaksas, kuras nepieciešamas Darbu izpildei (t.sk. apdrošināšanu) Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN. V. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš Pretendenta Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Gāzes pārvadei, Rīgā, Stigu ielā 14, 201.telpā (tālrunis ) līdz 2019.gada 16.augusta, plkst (pēc Latvijas laika) Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 10.1.apakšpunktā norādītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma apakšpunktā minētā termiņa, tiek nosūtīts atpakaļ neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla. 11. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu Piedāvājuma izmaiņas vai Piedāvājuma atsaukums Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā.

10 12. Piedāvājumu atvēršana Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas vai atsaukumus, atvērs Iepirkuma komisija 2019.gada 16.augusta plkst (pēc Latvijas laika), akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Gāzes pārvadē, Rīgā, Stigu ielā 14, apspriežu telpā Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums ir akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes Aploksnes ar uzrakstu Piedāvājuma atsaukums tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas Aploksnes ar uzrakstu Piedāvājuma izmaiņas tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas (ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem, Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruni Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis nolasa katra Piedāvājuma datus (Piedāvājuma cena bez PVN, samaksas noteikumi, darbu garantijas laiks, izpildes termiņš), kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas protokolā Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās. VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 13. Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību. 14. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā: Kritēriji Kritērija punkti Finansiālie kritēriji, t.sk.: 75 Piedāvājuma cena 75 Tehniskie kritēriji, t.sk.: 25 Darbu garantijas laiks 5 Piedāvājuma atbilstība Tehniskajai specifikācijai 20 Kopā tehniskie un finansiālie kritēriji 100

11 15. Finansiālais kritērijs Piedāvājuma cena tiek novērtēts šādi: Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (75), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma N cena * 75 (kritērija punkti). 16. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja tāda tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts. 17. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts pilns Darbu apjoms. 18. Tehniskais kritērijs Darbu garantijas laiks tiek vērtēts atbilstoši algoritmam, kur Pretendents ar visgarāko garantijas termiņu saņems maksimālo punktu skaitu 5. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek piešķirti proporcionāli. X/Z*5 = iegūstamais punktu skaits, kur: X-pretendenta piedāvātais garantijas laiks; Z-pretendentu piedāvātais visgarākais garantijas laiks. Ja kā garantijas laiks Piedāvājumā tiks norādīts gads ar mēnešiem (piemēram, 1 gads un 6 mēneši), tad kritērija punkti tiks piešķirti par pilniem gadiem (piemēram, 1 gads). Ja darbu garantijas laiks tiks norādīts mazāks, nekā 2 gadi, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. 19. Tehniskais kritērijs Piedāvājuma atbilstība Tehniskajai specifikācijai tiks vērtēts, piešķirot punktus saskaņā ar šādiem kritērijiem: 20 punkti Piedāvājums pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai pārsniedzot to un ir augstāk vērtējams par Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām 15 punkti Piedāvājums pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai 10 punkti Piedāvājuma pamatprasības atbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, bet ir nelielas atkāpes nebūtiskajās prasībās Ja Pretendenta Piedāvājuma atbilstība Tehniskajai specifikācijai ir zemāka, nekā paredzēts gadījumā, kad piešķirami 10 punkti, tad Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 20. Kopvērtējumā punkti tiks aprēķināti šādi: Punkti kopā = finanšu kritērija punkti + tehniskā kritērija punkti. 21. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, t.i., ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā. 22. Iepirkuma komisijai nav pienākums par Konkursa uzvarētāju atzīt Piedāvājumu ar viszemāko Piedāvājuma cenu.

12 23. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa elektronisko pastu pieprasījumā norādītajā termiņā. 24. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma detaļu precizēšanai. 25. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. 26. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Darbu izpildi, kas neatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Darbu izpildei. 27. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju vienu Pretendentu. 28. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 29. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt Konkursu. 30. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu. 31. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru. 32. Nolikuma 31. punktā minētā pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja attiecībā uz minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja šis Pretendents 10 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neveiks šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu. 33. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu abās iepirkuma daļās.

13 34. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. VIII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 35. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma daļā, uz līguma pārrunām. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu ar nākamo augstāko novērtējumu. 36. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Darbu izpildi (turpmāk Līgums) noslēgšanai. 37. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību. 38. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam. 39. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā Izpildītājs), tajā obligāti tiks iekļauti šādi noteikumi: Izpildītāja pienākums veikt Darbus atbilstoši Pasūtītāja pārvades gāzesvadu esošiem darba režīmiem, ievērojot Pasūtītāja Gāzes pārvades sagatavoto Ugunsbīstamo darbu veikšanas plānu, kas iepriekš saskaņots ar Pasūtītāja Dispečeru daļu; Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādā un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai attiecīgu Darbu veikšanas projektu; Izpildītāja pienākums par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvos Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma. Pasūtītājs būs tiesīgs Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem; Izpildītāja atbildīgais Darbu vadītājs, kurš nodrošinās Darbu izpildi; Izpildītāja norīkots metinātājs; Izpildītāja norīkots izolētājs; Izpildītāja norīkoti būvniecības specializētas tehnikas mašīnisti; apstākļi, kas dod pamatu prasīt palielināt līguma summu vai pagarināt Darbu izpildes termiņu, paredzot procesuālo kārtību līguma summas vai Darbu izpildes termiņa izmaiņām un noteikumus, ka procesuālās kārtības neievērošanas gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības palielināt līguma summu vai pagarināt Darbu izpildes

14 termiņu, savukārt Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu; Darbu garantijas laiks no Darbu pabeigšanas dienas. Ja pēc Darbu pabeigšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas tiek konstatēts, ka Darbu izpildes dēļ trešajām personām ir radušies zaudējumi, Izpildītājam ir pienākums tos atlīdzināt trešajām personām; Darbu izpildes laikā Pasūtītājs maksās Izpildītājam par kalendārajā mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, nepārsniedzot 90% no Darbu izpildes summas. Atlikušie 10% no Darbu izpildes summas tiks maksāti Izpildītājam tikai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un visu darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; Izpildītājs līdz avansa maksāšanas laikam (ja tāds nepieciešams) iesniedz Pasūtītājam atbilstošu avansa nodrošinājumu avansa apmērā (ieskaitot PVN) Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju vai galvojumu. Avansa nodrošinājumam jābūt euro. Avansa nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz datumam, kurš ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc visu darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas pēc Darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildu dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; Darbu kvalitāte tiek pārbaudīta atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānovērš defekti, kas atklāti Darbu garantijas laikā pēc izpildīto Darbu nodošanas Pasūtītājam; Pirms Darbu izpildes uzsākšanas Izpildītājs uz sava rēķina noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums par kaitējuma nodarīšanu Pasūtītājam, kā arī trešo personu dzīvībai vai veselībai un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītāja, kā arī trešo personu mantai atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem par summu, kas ir ne mazāka par Līguma summu, kura oriģinālu un apdrošinātāja izsniegtu apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un polišu spēkā esamību un attiecināmību uz līguma priekšmetu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam; Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, rakstiski par to brīdinot Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par faktiski izpildītajiem darbiem pamatojoties uz pieņemšanas nodošanas aktu Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp Pasūtītāju un Izpildītāju par līgumu, Puses risinās sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanos sarunu ceļā panākt nav iespējams, strīds tiks risināts Latvijas Republikas tiesā, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. IX. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI 40. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma

15 komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām. 41. Nolikumam ir pievienoti seši pielikumi: 1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums X. PIELIKUMI Tehniskā specifikācija pārvades gāzesvada atzara uz GRS Sigulda sagatavošana iekšējai diagnostikai uz 8 lappusēm Tehniskā specifikācija pārvades gāzesvada atzara uz GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai uz 6 lappusēm Piedāvājuma vēstule Nr.1 uz 2 lappusēm Piedāvājuma vēstule Nr.2 uz 2 lappusēm Aprēķins izmaksu tāme uz 1 lappuses Informācija par līdzīgiem darbiem uz 1 lappuses Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs I.Cibuļskis Rīgā 2019.gada 31.jūlijā

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Приложение № 1

Приложение № 1 ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis iekšējā diagnostika NOLIKUMS 2 daļās Iepirkuma identifikācijas Nr. PRO-2019/110 Rīga, 2019 1 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk