AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last"

Transkripts

1 Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no gada 1. janvāra līdz gada 30. jūnijam Rīga, 2011

2 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums 4 3. Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību 5 4. Finanšu pārskati: Aktīvu un saistību pārskats 6 Ienākumu un izdevumu pārskats 7 Neto aktīvu kustības pārskats 8 Pielikumi 9 2

3 Informācija par fondu Fonda nosaukums ABLV Global USD ETF Fund Fonda veids: Atvērtais ieguldījumu fonds Fonda reģistrācijas datums: Fonda numurs: /33 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010 juridiskā adrese: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs: Licences numurs ieguldījumu pārvaldes /204 sabiedrības darbībai: Licence izsniegta: Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: ABLV Bank, AS Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010 adrese: Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis amats: Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Māris Kannenieks Padomes loceklis - Vadims Reinfelds Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kiļs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgenijs Gžibovskis Valdes loceklis - Vadims Burcevs Fonda pārvaldnieks Oļegs Rusnaks Fonda pārvaldnieka pienākumi Fonda pārvaldnieks rīkojas ar Fonda mantu saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un Fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus. 3

4 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund (turpmāk tekstā Fonds) kā akciju fonds ar ieguldījumu valūtu ASV dolāri. ABLV Asset Management, IPAS ( Uzņēmumu reģistrā reģistrēts jaunais ABLV Asset Management, IPAS nosaukums, turpmāk Sabiedrība) ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā gada 4. augustā ar Nr , ar licences Nr /204 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 23. Fonds ir izveidots ar mērķi gūt ienākumus ilgtermiņā, galvenokārt ieguldot Fonda līdzekļus ASV un Eiropas biržās tirgotajos indeksu fondos (ETF) un citos instrumentos, kas atspoguļo akciju vērtību, kā arī dažādu valstu atsevišķu ekonomikas sektoru vērtību. Ir arī pieļaujama ieguldīšana atsevišķos kapitāla vērtspapīros, kuriem ir būtisks īpatsvars izvēlētās valsts pamatindeksā. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret Fonda aktīvu s svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas valsts vērtspapīros gads ir ABLV Global USD ETF Fund piektais darbības gads gada pirmā pusgada beigās Fonda aktīvi kopā bija 11,136,505 USD (5,445,751 LVL), bet fonda neto aktīvi bija 11,114,822 USD (5,435,148 LVL) un 6 mēnešu ienesīgums bija 0.19% gada pirmajā pusgadā pasaules akciju tirgos bija vērojamas neviennozīmīgas tendences. No vienas puses, pateicoties tam, ka pasaules ekonomika atveseļojās, pieauga kompāniju ienesīgums, bet, no otras puses, pastiprinājās ieguldītāju nervozitāte sakarā ar parādsaistību problēmu Eiropā, kas izraisīja augstu volatilitāti pasaules akciju tirgū. Publicētie makroekonomiskie dati par otro ceturksni arī norādīja, ka pasaules ekonomikas attīstības tempi ir būtiski samazinājušies. Visnopietnāk šajā situācijā cieta attīstības valstu fondu tirgi. Kopš gada augusta ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem minimālā ieguldījumu summa fondā vai apakšfondā ir 1,000 USD, kā arī ir atcelts minimālais ieguldījumu palielināšanas solis. Sabiedrība pastāvīgi analīzē esošo politisko un ekonomisko situāciju, kā arī veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju analīzi, kā arī pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju rekomendāciju apkopojošu analīzi par dažādiem finanšu tirgiem. Ar mērķi regulāri informēt ABLV Asset Management, IPAS esošos klientus un potenciālos ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos, kopš gada jūlija ABLV Bank, AS mājas lapā tiek publicēta galvenā analītiķa ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizēta analīze. Savukārt kopš gada novembra tiem klientiem, kuri ieguldījuši ABLV Asset Management, IPAS fondos, reizi mēnesī tiek nosūtīts fondu pārvaldnieka komentārs un vērtējums par situāciju tirgos, fondu darbības rezultātiem un fonda pārvaldnieka darbībām. Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem. Sabiedrībā ir izveidota Ieguldījumu komiteja, kas nosaka sabiedrības ieguldījumu stratēģiju, riskus ierobežojošos limitus un finanšu tirgus, kur tiek veiktas operācijas ar finanšu instrumentiem. Ieguldījumu komitejas locekļi ir ABLV Bank, AS un Sabiedrības vadošie finanšu tirgus speciālisti. Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt Fonda līdzekļus, lai gadā palielinātu Fonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus. ABLV Asset Management, IPAS vadība izsaka pateicību mūsu klientiem par izrādīto uzticību un veiksmīgo sadarbību. ABLV Asset Management, IPAS Valdes priekšsēdētājs Leonīds Kiļs Fonda pārvaldnieks Oļegs Rusnaks Rīgā, gada 30. augustā 4

5 Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (turpmāk tekstā Sabiedrība) valde ir atbildīga par atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global USD ETF Fund (turpmāk tekstā Fonds) finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 9. līdz 17. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Fonda finanšu stāvokli gada 30. jūnijā un gada 31. decembrī, kā arī gada pirmā pusgada un gada pirmā pusgada darbības rezultātiem. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumiem un Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumiem, atbilstoši Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global USD ETF Fund aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu negodīgu darbību atklāšanu un novēršanu. Valde ir ari atbildīga par Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma, FKTK noteikumu un citu LR likumdošanas prasību izpildi. ABLV Asset Management, IPAS Valdes priekšsēdētājs Leonīds Kiļs Rīgā, gada 30. augustā 5

6 Aktīvu un saistību pārskats Aktīvi Pielikums LVL LVL Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 4 208,646 84,482 Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 5,235,558 4,834,523 Akcijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 5 311, ,518 Ieguldījumu fondu apliecības un tiem pielīdzinātie vērtspapīri 5 4,923,759 4,711,005 Uzkrātie ienākumi 1,547 25,304 Kopā aktīvi 5,445,751 4,944,309 Saistības Uzkrātie izdevumi (10,603) (10,693) Kopā saistības (10,603) (10,693) Neto aktīvi 5,435,148 4,933,616 ABLV Asset Management, IPAS Valdes priekšsēdētājs Leonīds Kiļs Fonda pārvaldnieks Oļegs Rusnaks Rīgā, gada 30. augustā 6

7 Ienākumu un izdevumu pārskats Ienākumi LVL LVL Procentu ienākumi 70 3,858 Dividendes 39,472 24,428 Kopā 39,542 28,286 Izdevumi Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai (50,917) (32,266) Atlīdzība turētājbankai (6,365) (4,033) Pārējie fonda pārvaldes izdevumi (728) (1,261) Kopā (58,010) (37,560) Ieguldījumu s palielinājums/ (samazinājums) Realizētais ieguldījumu s pieaugums 175, ,265 Nerealizētais ieguldījumu s (samazinājums) (601,535) (418,712) Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/ pieaugums (444,666) (96,721) ABLV Asset Management, IPAS Valdes priekšsēdētājs Leonīds Kiļs Fonda pārvaldnieks Oļegs Rusnaks Rīgā, gada 30. augustā 7

8 Neto aktīvu kustības pārskats Pozīcijas nosaukums LVL LVL Neto aktīvi pārskata perioda sākumā 4,933,616 2,500,551 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) (444,666) (96,721) Darījumu ar ieguldījumu apliecībām Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas 1,230,644 1,468,685 Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas (izdevumi) (284,446) - Kopā 946,198 1,468,685 Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā 501,532 1,371,964 Neto aktīvi pārskata perioda beigās 5,435,148 3,872,515 Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā 872, ,956 Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 1,049, ,751 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās ABLV Asset Management, IPAS Valdes priekšsēdētājs Leonīds Kiļs Fonda pārvaldnieks Oļegs Rusnaks Rīgā, gada 30. augustā 8

9 1. Pielikums Vispārējā informācija Fonda nosaukums: Fonda tips: Fonda veids: ISIN kods: Juridiskā adrese: Fonda darbības joma: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums: ABLV Global USD ETF Fund Atvērtais ieguldījumu fonds Akciju fonds LV Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija Investīciju veikšana ASV un Eiropas biržās tirgotajos indeksu fondos (ETF) un citos instrumentos, kas atspoguļo akciju vērtību, kā āri dažādu valstu atsevišķu ekonomikas sektoru vērtību. ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS), starptautiskās finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (SFPIK), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Latvijas Republika (LR), ABLV Asset Management, IPAS (Sabiedrība), atvērtais ieguldījumu fonds (AIF). 2. Pielikums Piemērotās svarīgākās grāmatvedības metodes un uzskaites principi Atbilstības ziņojums Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS Bond Fund (turpmāk Fonds) finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, FKTK Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumiem un ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sastādīšanas standartiem. Šie finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz likumdošanā noteiktajā kārtībā sastādītajiem uzskaites reģistriem. Šie uzskaites reģistri ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās s uzskaites principu, ietverot aktīvu un saistību posteņu un to sastāvdaļu atsevišķu novērtēšanu, kas veikta atbilstoši ES apstiprināto SFPS prasībām. Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, gada pirmā pusgada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas, izņemot Standartu grozījumi, kas stājās spēkā pārskata periodā minētās izmaiņas. Jaunu un/ vai grozītu SFPS un SFPIK piemērošana pārskata periodā. Pārskata periodā Fonds piemērojis šādus jaunus un grozītus Starptautiskos finanšu pārskatu standartus un Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas interpretācijas, kurām nav būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem: SGS Nr. 24 Informācijas atklāšana par saistītām personām (jaunā redakcija); grozījumi SGS Nr. 32 Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana un sniegšana Tiesību emisiju klasifikācija; SFPIK Nr. 14 Minimālā finansējuma iemaksu priekšapmaksa ; SFPIK Nr. 19 Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem ; SFPS uzlabojumi. Tālāk tekstā izklāstīta standarta vai interpretācijas pieņemšanas ietekme uz finanšu pārskatu vai Fonda darbības rezultātiem, ja tāda būtu: gada maijā SGSP izdeva trešo standartu grozījumu apkopojumu, galvenokārt, lai novērstu neatbilstības un precizētu tekstus; SFPS Nr. 3 Uzņēmējdarbības apvienošana ; SFPS Nr. 7 Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana. Grozījumi sniedz skaidrojumu par SFPS Nr. 7 paredzētajām informācijas atklāšanas prasībām un uzsver kvantitatīvas un kvalitatīvas informācijas atklāšanas savstarpējo saistību, kā arī ar finanšu instrumentiem saistīto risku raksturu un lielumu; SGS Nr. 1 Finanšu pārskatu sniegšana ; Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 9

10 SGS Nr. 27 Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati ; SGS Nr. 34 Starpperioda finanšu pārskati. Grozījumi nosaka papildu prasības, kas attiecas uz informācijas sniegšanu par patieso vērtību un izmaiņām finanšu aktīvu klasifikācijā, kā arī izmaiņām iespējamos aktīvos un saistībās saīsinātajos starpperioda finanšu pārskatos; SFPIK Nr. 13. interpretācija Programmas, kuras vērstas uz klientu piesaistīšanu. Fonds nav piemērojis agrāk nekādus citus standartus, interpretācijas vai to grozījumus, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā. Svarīgākās grāmatvedības aplēses un pieņēmumi Sagatavojot finanšu pārskatu saskaņā ar ES apstiprinātajiem SFPS, vadībai jāveic zināmas aplēses un pieņēmumi, kas ietekmē atsevišķus pārskatos atspoguļotos aktīvu un saistību un ienākumu un izdevumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Šādas aplēses un pieņēmumi ir balstīti uz vadībai pieejamo ticamāko informāciju par attiecīgajiem notikumiem un darbībām. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. Būtiskākās aplēses un pieņēmumi attiecas uz finanšu aktīvu patiesās s noteikšanu. Finanšu pārskatu sagatavošanas principi Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās s uzskaites principu, izņemot aktīvus un saistības, kas uzrādīti to patiesajā vērtībā. Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Finanšu pārskati aptver laika periodu no gada 1. janvāra līdz gada 30. jūnijam. Fonda funkcionālā valūta ir USD. Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi. Ienākumu un izdevumu atzīšana Visi nozīmīgie ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, pamatojoties uz uzkrāšanas principu. Komisijas naudas ienākumi un izdevumi tiek atzīti ienākumu un izdevumu pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī, izņemot komisijas ieņēmumus un izdevumus, kas tieši attiecināmi uz finanšu aktīviem un saistībām, kas tiek uzrādītas amortizētajā vērtībā šiem aktīviem un saistībām komisijas ieņēmumi un izdevumi tiek iekļauti efektīvās procentu likmes aprēķinā. Procentu ieņēmumi tiek atzīti tajā pārskata periodā, kad tie radušies, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi, un tajā iekļauti procentu ienākumi no termiņnoguldījumiem. Dividenžu ienākumi tiek atzīti brīdī, kad rodas tiesības saņemt maksājumu. Līdz gada 30. septembrim, kā arī iepriekšējos pārskatu periodos, procentu ieņēmumos tika atzīti tikai saņemtie procentu ienākumi, savukārt uzkrātie procentu ienākumi tika atspoguļoti kā nerealizētā peļņa. Sākot ar gada 1. oktobri gan uzkrātie, gan saņemtie procentu ienākumi finanšu pārskatos tiek atzīti kā procentu ienākumi. Starpība starp iegādes cenu un finanšu instrumenta vērtību (turpmāk pirmās dienas peļņa vai zaudējumi) netiek atzīta ienākumu un izdevumu pārskatā iegādes brīdī. Pirmās dienas peļņas vai zaudējumu atzīšana tiek noteikta katram darījumam atsevišķi. Starpība tiek vai nu atzīta ienākumu un izdevumu pārskatā darījuma termiņa laikā, vai nu atzīšana tiek atlikta līdz brīdim, kad var noteikt finanšu instrumenta patieso vērtību, pamatojoties uz tirgus informāciju, vai tiek atzīta ienākumu un izdevumu pārskatā finanšu instrumenta dzēšanas vai atsavināšanas brīdī. Finanšu instruments turpmāk tiek uzskaitīts patiesajā vērtībā ar atliktās pirmās dienas peļņas vai zaudējumu korekcijām. Patiesās s izmaiņas tiek atzītas ienākumu un izdevumu pārskatā, neveicot korekcijas atliktajā pirmās dienas peļņā vai zaudējumos. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Fonda funkcionālā valūta ir USD, bet saskaņā ar FKTK prasībām Fonds nodrošina arī uzskaiti Latvijas latos. Šie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši darījumu uzskaitei latos. Visi aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtās tiek pārvērtētas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtu kursa pārskata perioda beigās. Ar ārvalstu valūtu kursu izmaiņām saistītie ienākumi vai zaudējumi tiek iekļauti pārskata perioda ienākumu un izdevumu aprēķinā. Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti latos pēc oficiālā Latvijas Bankas valūtas maiņas kursa bilances datumā USD LVL LVL LVL Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 10

11 Naudas līdzekļi Fonda naudas līdzekļi ir visas Fonda prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm un termiņnoguldījumi kredītiestādēs ar atlikušo termiņu īsāku par 3 mēnešiem. Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskaitīti augsti likvīdi aktīvi, kurus īsā laika periodā var pārvērst naudā un pastāv maza iespēja, ka to būtiski mainīsies. Finanšu aktīvu un saistību atzīšana un atzīšanas pārtraukšana Finanšu aktīvs ir aktīvs, kas ir nauda, cita uzņēmuma pašu kapitāla instruments, līgumā noteiktas tiesības saņemt naudu vai citus finanšu aktīvus no cita uzņēmuma vai savstarpēji apmainīt finanšu aktīvus vai finanšu saistības ar citu uzņēmumu apstākļos, kas fondam ir potenciāli labvēlīgi, vai atvasināts un par to norēķināsies vai var norēķināties citādi, kā apmainot fiksētu naudas vai cita finanšu aktīva summu pret fiksētu skaitu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu. Finanšu saistības ir saistības, kas ir līgumā noteikts pienākums nodot naudu vai citus finanšu aktīvus citam uzņēmumam vai savstarpēji apmainīt finanšu aktīvus vai finanšu saistības ar citu uzņēmumu apstākļos, kas fondam ir potenciāli nelabvēlīgi vai atvasināts un par to norēķināsies vai var norēķināties citādi, kā apmainot fiksētu naudas vai cita finanšu aktīva summu pret fiksētu skaitu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu. Finanšu aktīvi vai saistības tiek atzīti bilancē tikai un vienīgi brīdī, kad Fonds kļūst kā līgumslēdzēja puse saskaņā ar instrumenta līguma nosacījumiem. Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta tikai tad, ja ir beigušās līgumā noteiktās tiesības saņemt naudas plūsmu no attiecīgā aktīva vai arī Fonds pilnībā nodod finanšu aktīvu un visus ar finanšu aktīvu saistītos riskus un labumus darījuma partnerim. Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta tikai tad, kad tās tiek dzēstas/atmaksātas atbilstoši noslēgtajam līgumam, atceltas vai ir beidzies līgumā noteiktais termiņš. Finanšu aktīvu, pirkšanas un pārdošanas darījumu atzīšana un atzīšanas pārtraukšana bilancē tiek atspoguļota norēķinu dienā. Iepriekšējos pārskata periodos, kā arī līdz 2010.gada 30.septembrim pārdoto vērtspapīru iegādes tika noteikta pēc FIFO metodes, bet sākot no 2010.gada 1.oktobra un šajā pārskata periodā tā tiek noteikta pēc vidējās svērtās cenas metodes. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Patiesajā vērtībā vērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos: - klasifikācija Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos ir vērtspapīri, kas tiek turēti tirdzniecības nolūkā, t.i., lai gūtu peļņu no cenu svārstībām īsā laika periodā. Fonda pārvaldnieks vērtē finanšu aktīvus, balstoties uz to patieso vērtību un citu finansiāla rakstura informāciju. - novērtēšana Vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā un turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā, kas tiek noteikta, pamatojoties uz kotētajām tirgus cenām. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru pārvērtēšanas atbilstoši patiesajai i un peļņa vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru atsavināšanas, tiek atzīti ienākumu un izdevumu pārskatā. Dividendes no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tiek atzītas ienākumu un izdevumu pārskatā, kad ir nodibinātas tiesības saņemt maksājumu. Finanšu aktīvu un saistību patiesā Finanšu aktīvu un saistību patiesā atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai saistības varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem darījumā starp labi informētu, ieinteresētu pircēju un labi informētu, ieinteresētu pārdevēju, kuri nav finansiāli saistīti. Finanšu aktīvu un saistību patiesā pamatā tiek noteikta izmantojot aktīvā tirgū kotētas tirgus cenas. Ja finanšu aktīva vai saistības tirgus nav aktīvs, patiesā tiek noteikta izmantojot vairākus vērtēšanas modeļus, gan diskontētās naudas plūsmas analīzi, gan nesen veiktus salīdzināmu darījumus, gan izmantojot vadības vērtējumus un pieņēmumus. Uzkrājumi Uzkrājumi tiek atzīti, kad Fondam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Fonda, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Gadījumā, kad būtiska ietekme ir naudas laika i, uzkrājumi tiek aprēķināti, diskontējot paredzamo nākotnes naudas plūsmu, izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo naudas laika s pašreizējo novērtējumu tirgū un riskus, kas attiecas uz konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 11

12 Nodokļi Fonda ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokļiem tajā valstī, kurā tie gūti. Pamatā Fonda ienākumi ir atbrīvoti no ienākuma nodokļu nomaksas. Fonds nav LR uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un, dzēšot Fonda ieguldījuma apliecības, s pieaugums netiek aplikts ar ienākuma nodokļiem. 3. Pielikums Riska vadība Riski ir ieguldījumu procesa neatņemama sastāvdaļa, kuru pārvaldīšana ir viena no Fonda stratēģiskajām vērtībām, kas balstās uz pārliecību, ka Fonda panākumi ir atkarīgi no risku pārvaldīšanas efektivitātes. Risku pārvaldīšana ļauj uzturēt Fonda pakļautību riskiem līmenī, kas atbilstošs to vēlmei un spējai uzņemties riskus. Galvenie ar ieguldījumiem saistītie riski ir tirgus risks (cenas, procentu likmju), likviditātes risks, kredītrisks, juridiskais risks, stratēģiskais risks, informācijas risks, ārvalstu ieguldījumu risks un citi ar uzņēmējdarbību saistītie riski. Ņemot vērā to, ka Sabiedrība veic ieguldījumus tikai apakšfonda pamatvalūtā USD, valūtas risks nepastāv. Sabiedrība stingri ievēro prospektos, līgumos un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus un regulāri veic ieguldījumu atbilstības novērtēšanu tiem. Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Fondu pārvaldīšana notiek ievērojot diversifikācijas un risku samazināšanas principus. Sabiedrība pielieto kvalitatīvus un kvantitatīvus novērtējumus finanšu risku pārvaldīšanai. Kvalitatīvais novērtējums paredz, ka investīcijas tiks veiktas ieguldījumu objektos, kuras atbilst noteiktiem parametriem. Plānojot Fonda ieguldījumus, Sabiedrība ņem vērā ieguldījumu drošumu katrā konkrētā valstī un konkrētos finanšu instrumentos un banku termiņnoguldījumos, t.i. tiek analizēti kredītreitingi, kas noteikti attiecīgajai valstij, bankai vai uzņēmumam. Izstrādājot ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, Sabiedrība veic analīzi par veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, nozarēm u.c., izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi. Savukārt, kvantitatīvais novērtējums izpaužas limitu noteikšanā atsevišķiem ieguldījumu veidiem, valstīm un reģioniem, nozarēm, atsevišķiem emitentiem un kontraģentiem. Veicot ieguldījumus ārvalstīs, īpaša vērība tiek pievērsta ar investīcijām saistīto valūtas svārstību iespējamībai attiecībā pret Fonda pamatvalūtu. Riska samazināšanas nolūkos Sabiedrība veic sekojošus novērtējumus: valsts novērtējums pēc starptautisko reitinga aģentūru skalas; valsts pastāvošās politiskās situācijas apskats; valsts pastāvošās ekonomiskās situācijas apskats. Neskatoties uz to, ka Sabiedrība veic ieguldījumus tikai apakšfonda pamatvalūtā, jāpievērš uzmanība arī valūtas riskam. Kā likums, MSCI indeksi, kas ir ETF bāzes indeksi, atspoguļo akciju cenu kustību attiecīgās valsts valūtā. Tādējādi, ETF dinamika un bāzes indeksa dinamika var būtiski atšķirties, ja mainās bāzes valūtas kurss pret ieguldījumu valsts valūtas kursu. Šī riska mazināšana notiek pēc ieguldījumu diversifikācijas principa. Fonda ieguldījumu stratēģija tiek veidota tā. Lai, cik tālu vien iespējams minimizētu riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem. 4. Pielikums Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm % no fonda kopējiem aktīviem % no fonda kopējiem aktīviem Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm LVL (%) LVL (%) Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS 208, , Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 208, , Par naudas līdzekļiem uz pieprasījumu Fonds saņem procentus, kas noteikti kā mēneša vidējais LIBOR USD o/n - 0.2%, ja LIBOR USD o/n - 0.2% ir mazāks par 0, tad tiek piemērota 0% likme. Visi norēķini par termiņnoguldījumiem un vērtspapīriem pārskata periodā ir veikti bez kavējumiem. Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 12

13 5. Pielikums Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Visas akcijas, ieguldījumu fondu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek kotēti biržās, kur tiek veikta tirdzniecība. Akciju, ieguldījumu fondu apliecību un tiem pielīdzināto vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem: % no kopējiem fonda aktīviem % no kopējiem fonda aktīviem Valstu reģioni LVL (%) LVL (%) EMS valstis 538, , Citas valstis 2,365, ,419, OECD valstis 2,280, ,183, Pārējās ES valstis 51, , Kopā akcijas, ieguldījumu fondu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 5,235, ,834, Akciju, ieguldījumu fondu apliecību un tiem pielīdzināto vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem : Daudzums Iegādes Uzskaites % no Fonda kopējiem aktīviem Valsts Emitents skaits LVL LVL (%) Krievija 325, , EVRAZ GROUP SA 2,000 34,585 30, GAZPROM OAO 3,000 21,242 21, LUKOIL OAO 1,200 40,254 37, MMC NORILSK NICKEL 2,500 31,954 31, NOVOLIPETSK STEEL OJSC 1,650 30,953 31, ROSNEFT OIL CO 6,000 26,846 24, SBERBANK OF RUSSIAN FEDERATION 16,000 28,769 27, SEVERSTAL OAO 3,500 30,599 31, SURGUTNEFTEGAZ 7,000 36,478 33, VTB BANK OJSC 14,000 44,288 42, Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 325, , Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 13

14 Daudzums Iegādes Uzskaites % no Fonda kopējiem aktīviem Valsts Emitents skaits LVL LVL (%) Argentīna VANGUARD ETF/USA ASV 1,069,518 1,117, ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX ISHARES MSCI CANADA INDEX F 216 3,382 3, ISHARES MSCI EMERGING MARK ISHARES RUSSELL 2000 INDEX F 8, , , ISHARES S AND P LATIN AMERIC 80 1,947 2, POWERSHARES QQQ 111 3,001 3, SPDR DOW JONES INDUSTRIAL A 5, , , SPDR TRUST SERIES 1 2, , , VANGUARD ETF/USA 7, , , Austrālija 224, , ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX 17, , , Bahamas ISHARES RUSSELL 2000 INDEX F Bermuda 4,357 4, ISHARES RUSSELL 2000 INDEX F 111 4,253 4, SPDR TRUST SERIES Brazīlija 422, , ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FU 7, , , ISHARES MSCI EMERGING MARK 1,619 37,167 37, ISHARES S AND P LATIN AMERIC 3,480 84,777 87, ISHARES/USA 1,836 44,208 42, Čehija 1,074 1, ISHARES MSCI EMERGING MARK 47 1,074 1, Čīle 22,682 23, ISHARES MSCI EMERGING MARK 162 3,722 3, ISHARES S AND P LATIN AMERIC ,960 19, Dienvidāfrika 256, , ISHARES MSCI EMERGING MARK ,029 18, ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN 7, , , VANGUARD ETF/USA Džērsija ISHARES RUSSELL 2000 INDEX F ISHARES/USA Ēģipte ISHARES MSCI EMERGING MARK Filipīnas 2,200 2, ISHARES MSCI EMERGING MARK 96 2,200 2, Gērnsija ISHARES/USA Grieķija ISHARES RUSSELL 2000 INDEX F Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 14

15 Daudzums Iegādes Uzskaites % no Fonda kopējiem aktīviem Valsts Emitents skaits LVL LVL (%) Honkonga 273, , ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 I ,170 18, ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ,335 10, ISHARES MSCI HONG KONG INDEX F 23, , , ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND 762 4,965 5, ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN ISHARES/USA ,180 11, VANGUARD ETF/USA Indija 177, , ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ,702 14, ISHARES/USA ,492 17, POWERSHARES INDIA PORTFOLIO 12, , , POWERSHARES QQQ 200 5,372 5, Indonēzija 6,174 6, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 269 6,174 6, Izraēla 1,001 1, ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN POWERSHARES QQQ VANGUARD ETF/USA Īrija 4,096 4, ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX F ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN ISHARES/USA 111 1, POWERSHARES QQQ 62 1,656 1, SPDR TRUST SERIES Kaimanu Salas ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN Kanāda 238, , ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND 15, , , ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN POWERSHARES QQQ 73 1,977 2, VANGUARD ETF/USA VANGUARD ETF/USA Kolumbija 1,266 1, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 55 1,266 1, Koreja 284, , ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 1,567 35,973 36, ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX 7, , , Krievija 365, , ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ,182 16, ISHARES/USA ,080 18, MARKET VECTORS RUSSIA ETF 18, , , VANGUARD ETF/USA Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 15

16 Daudzums Iegādes Uzskaites % no Fonda kopējiem aktīviem Valsts Emitents skaits LVL LVL (%) Ķīna 202, , ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 I 5, , , ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 1,419 32,559 33, ISHARES MSCI HONG KONG INDEX F ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND 289 1,882 1, ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN ISHARES/USA 1,597 38,445 36, POWERSHARES QQQ 42 1,134 1, VANGUARD ETF/USA Lielbritānija 48,256 44, ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN ISHARES/USA 5,162 47,256 43, POWERSHARES QQQ Luksemburga 8,469 9, ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN MARKET VECTORS RUSSIA ETF 445 7,789 8, POWERSHARES QQQ Makao 8,660 8, ISHARES MSCI HONG KONG INDEX F 921 8,660 8, Malaizija 7,937 8, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 346 7,937 8, Maurīcija ISHARES/USA Meksika 257, , ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ,380 10, ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE 7, , , ISHARES S AND P LATIN AMERICA 40 I 1,469 35,788 36, ISHARES/USA Nīderlande 318, , ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUN ISHARES/USA 536 4,909 4, MARKET VECTORS RUSSIA ETF ,068 12, POWERSHARES QQQ 11, , , Panama ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN Peru 5,636 5, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ISHARES S AND P LATIN AMERICA 40 I 193 4,701 4, Polija 3,928 3, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 171 3,928 3, Singapūra 155, , ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND 22, , , POWERSHARES QQQ 218 5,873 6, Šveice 2,723 2, ISHARES/USA 139 1,272 1, POWERSHARES QQQ SPDR TRUST SERIES Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 16

17 Daudzums Iegādes Uzskaites % no Fonda kopējiem aktīviem Valsts Emitents skaits LVL LVL (%) Taivāna 153, , ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 1,224 28,100 28, ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND 17, , , Taizeme 4,085 4, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 178 4,085 4, Turcija 138, , ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 149 3,410 3, ISHARES MSCI TURKEY INDEX FUND 4, , , Ukraina ISHARES MSCI EMERGING MARKETS Ungārija 1,502 1, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 65 1,502 1, Vācija 185, , ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUN 14, , , Zviedrija VANGUARD ETF/USA Kopā ieguldījumu fondu apliecības un un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 4,859,732 4,923, Pielikums Fonda darbības rādītāju dinamika Nākamā tabula atspoguļo Fonda darbības rādītāju ieguldījumu Fonda ienesīguma* dinamiku: Neto aktīvi (LVL) 5,435,148 4,933,616 Ieguldījumu apliecību skaits 1,049, ,426 Ieguldījumu Fonda daļu (LVL) Neto aktīvi (USD) 11,114,822 9,221,712 Ieguldījumu apliecību skaits 1,049, ,426 Ieguldījumu Fonda daļu (USD) Ieguldījumu fonda gada ienesīgums 18.72% 16.80% * -ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas s pārskata perioda beigās attiecība pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs dienu skaits pārskata periodā. Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 17

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

FP AIF Citadele Russian Equity Fund 2014_pusgada

FP AIF Citadele Russian Equity Fund 2014_pusgada ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS Citadele Russian Equity Fund 2014. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS) (par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam) Rīga, 2014 Satura rādītājs 2 Informācija par ieguldījumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM Nordea 1, SICAV ( Sabiedrības ) akcionāri ( akcionāri ) ar šo tiek informēti,

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk