Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated"

Transkripts

1 Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: Reģistrācijas numurs: FL /148 Fonda Pārvaldes sabiedrība: AS Rietumu Asset Management IPS, juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvija Fonda Turētājbanka: AS Rietumu Banka Fonda ieguldījumu apliecību izplatītājs: AS Rietumu Banka Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvija Fonda Revidents: SIA KPMG Baltics Lēmums par Fonda dibināšanu pieņemts AS Rietumu Asset Management IPS valdes sēdē gada 13. maijā. Fonda Prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī ziņas par Fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu var bezmaksas saņemt AS Rietumu Asset Management IPS birojā pēc adreses: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvija, darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00 1

2 SATURS 1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA Vispārējā informācija par ieguldījumu fondu Informācija par fondu pārvaldošo sabiedrību Informācija par turētājbanku VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI FONDA PĀRVALDE Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība Lēmumu pieņemšanas kārtība Vispārējie ieguldījumu ierobežojumi Uz Apakšfonda rēķina izdarāmie aizņēmumi Darījumi Apakšfonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai FONDA IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA Prospekta pieejamība Informācija par Apakšfonda ienākumu sadali Ieguldījumu apliecību emisija, atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana FONDA VĒRTĪBAS UN IENĀKUMU APRĒĶINĀŠANA Apakšfonda Neto aktīvu vērtības aprēķināšana Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana Apakšfonda ienākumu un uzdevumu aprēķināšana FONDA LIKVIDĀCIJA FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANA TURĒTĀJBANKAI VAI CITĀM PERSONĀM Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai Fonda pārvaldes tiesību pāreja Turētājbankai SABIEDRĪBAS UN TURĒTĀJBANKAS SADARBĪBA FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI Komisijas maksas, kas tiek ieturētas par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām Atlīdzības Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām

3 9.3. Citi maksājumi, kuri var tikt izmaksāti uz Fonda īpašumu rēķina PUBLISKU PAZIŅOJUMU UN PUBLISKI PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA RIETUMU ASSET MANAGEMENT CASH RESERVE FUND USD Komisijas maksas, kuras ietur par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām izmaksājamās atlīdzības RIETUMU ASSET MANAGEMENT CASH RESERVE FUND EUR Komisijas maksas, kuras ietur par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām izmaksājamās atlīdzības

4 1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 1.1. Vispārējā informācija par ieguldījumu fondu Fonda nosaukums: Apakšfonda nosaukums: Atvērtais ieguldījumu fonds Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund USD Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund EUR 1.2. Informācija par fondu pārvaldošo sabiedrību Nosaukums: AS Rietumu Asset Management IPS Juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija Atrašanās vieta: sakrīt ar juridisko adresi Telefons: (+371) Fakss: (+371) Vienotais reģistrācijas numurs: Reģistrācijas vieta: Rīga Reģistrācijas datums: Licences: Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr / Informācija par turētājbanku Nosaukums: АS Rietumu Banka Juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija Atrašanās vieta: sakrīt ar juridisko adresi Telefons: (+371) Fakss: (+371) Vienotais reģistrācijas numurs: Reģistrācijas vieta Rīga Reģistrācijas datums Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: Reģistrācijas datums Latvijas Republikas Komercreģistrā: Licences: Licence kredītiestādes darbībai Nr /245 4

5 2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI Atvērtais ieguldījumu fonds Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund (turpmāk tekstā - Fonds) ir radīts ar mērķi sniegt saviem Ieguldītājiem iespēju veikt brīvo līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu sasniedzot maksimāli iespējamo līdzekļu vērtības pieaugumu saskaņā ar Fonda ieguldījumu politikā noteikto riska līmeni. Fonda līdzekļi tek ieguldīti īstermiņa un vidēja termiņa finanšu instrumentos, naudas tirgus instrumentos, noguldījumos kredītiestādēs un ieguldījumu fondu daļās, nodrošinot Ieguldītājiem relatīvi ātru pieeju pie ieguldītājiem līdzekļiem. Fonds ir lietu kopums, kuru veido ieguldījumi, kuri ir piesaistīti no Ieguldītājiem, apmaiņā pret Ieguldījumu apliecībām, kā arī lietas, kuras iegūtas Fonda īpašumu darījumu rezultātā, lai ieguldītu tās ieguldītāju labā saskaņā ar Fonda ieguldījumu politiku. Fonds nav juridiska persona. Fonds tiek dibināts kā fonds ar diviem Apakšfondiem: Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund USD, Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund EUR. Katram Apakšfondam ir sava ieguldījumu politika un sava pamata valūta. Visi noteikumi, kurus satur šis Fonda pārvaldes nolikums (turpmāk tekstā - Nolikums), attiecas uz katru Apakšfondu, ja Nolikumā nav norādīts savādāk. Apakšfonda manta ir Apakšfondu Ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo Fondu vai to Apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas. Fonda manta ir Apakšfondu kopīgā manta. Fondam nevar būt mantas, kas neietilpst kādā no Apakšfondiem. Apakšfonda mantu nedrīkst iekļaut Sabiedrības vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta. Sabiedrība veic grāmatvedības uzskaiti katram Apakšfondam atsevišķi un saskaņā ar Eiropas Savienības Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem. Sabiedrība ir atbildīga par Apakšfonda aktīvu novērtējumu, Apakšfonda daļas vērtības aprēķināšanu un publiskošanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu. 5

6 3. FONDA PĀRVALDE 3.1. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība Fonda pārvaldes Sabiedrība ir AS Rietumu Asset Management IPS, akciju sabiedrība (AS), ieguldījumu pārvaldes sabiedrība (IPS), kas reģistrēta Latvijas Republikā. Sabiedrība uz sava vārda, uz Ieguldītāju rēķina rīkojas ar Fonda īpašumu un no tā izrietošajām tiesībām, ieguldot aktīvos, saskaņā Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Turētājbankas līguma, Prospekta un Nolikuma noteikumiem. Sniedzot pārvaldīšanas pakalpojumus, Sabiedrībai jādarbojas kā godprātīgam un rūpīgam saimniekam un tikai Ieguldītāju interesēs. Veicot darbības, kas saistītas ar Fonda pārvaldīšanu, Sabiedrībai nav nepieciešama Ieguldītāju piekrišana Lēmumu pieņemšanas kārtība Ar Fonda mantu rīkojas, pieņem lēmumus un izdod rīkojumus Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks ievērojot Prospektu, Nolikumu, Sabiedrības valdes lēmumus, kārtībā, kādā to paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Fonda pārvaldnieks nosaka portfeļa stratēģisko struktūru, līdzekļu sadalīšanu starp dažādiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, pieņem taktiskos lēmumus par ieguldījumiem saskaņā ar Prospektu un Nolikumu. Fonda pārvaldnieks veic finanšu tirgus izpēti ar mērķi noteikt ieguldījumu objektus, kuri atbilst Fonda ieguldīju politikai un Sabiedrības ieguldījumu kritērijiem. Fonda pārvaldnieks veic rūpīgo kvantitātes un kvalitātes finanšu un ne finanšu informācijas par emitentiem un kontrahentiem analīzi, kā arī analīzi par ekonomiskajām nozarēm, reģioniem un valstīm pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas. Ieguldījumu politika tiek īstenota stingrā saskaņā ar risku diversifikācijas un minimizācijas principiem. Sabiedrības valde uzrauga Fonda pārvaldnieka darbību un ieguldījumu politikas īstenošanu. 6

7 Fonda pārvaldnieka prombūtnes laikā pārvaldnieka pienākumus attiecībā uz Fonda pārvaldi veic Sabiedrības valdes tam speciāli pilnvarota persona. Fonda pārvaldnieks veic darījumus ar Fonda mantu, iesniedzot Turētājbankai rīkojumus. Turētājbankai ir tiesības atteikties izpildīt Fonda pārvaldnieka rīkojumus, ja tie ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Turētājbankas līguma, Prospekta un Nolikuma noteikumiem Vispārējie ieguldījumu ierobežojumi 3.3. Apakšfonds var ieguldīt līdzekļus šādos finanšu instrumentos: pārvedamos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: tie tiek tirgoti Regulētā tirgū vai Sistemātiskā internalizētājā vai Daudzpusēja tirdzniecības sistēmā Dalībvalstī; tie ir iekļauti Pasaules globālā tirgus valstu fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgoti šo valstu Regulētā tirgū vai Sistēmiskā internalizētājā vai Daudzpusējā tirdzniecības sistēmā; tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti Regulētos tirgos, bet emisijas noteikumos ir paredzēts, ka tie tiks iekļauti un punktā minētos fondu biržu oficiālajos sarakstos vai Regulētajos tirgos un šo vērtspapīru vai Naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai Naudas tirgus instrumentiem Naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti Regulētā tirgū, ja tie ir brīvi pārvedami un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem: tos ir emitējusi vai garantējusi Dalībvalsts vai Dalībvalsts pašvaldība, cita valsts vai federālā valstī viena no federācijas loceklēm, vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles; tos emitēja vai garantēja ES dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka; tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti un punktā noteiktajā kārtībā; tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta Dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir 7

8 vismaz tikpat stingras kā ES noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: - tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā; - tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings; - emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeļoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā ES noteiktās tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni euro vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas ES noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas Regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst punktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos Naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas ir līdzvērtīga punktos minētajai aizsardzībai; noguldījumos kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā. Noguldījumus kredītiestādē drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus Dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma tāda kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās vai daļās, kura darbības regulējums ir analoģisks Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma (turpmāk Likums ) prasībām. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt šā punktā minēto fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma [kura ieguldījumu apliecības (daļas) paredzēts iegādāties] prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem atvasinātajos finanšu instrumentos, kas tiek tirgoti Regulētos tirgos vai netiek tirgoti Regulētos tirgos, un vienlaikus atbilst šādām prasībām: to bāzes aktīvs ir pārvedami vērtspapīri un Naudas tirgus instrumenti, noguldījumi kredītiestādēs, ieguldījumu fondu daļas, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas; 8

9 Regulētā tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir: - kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā; - ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni euro vai lielāks, kura reģistrēta Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija; katru dienu notiek Regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc Sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija (prasības vai saistības attiecībā uz finanšu instrumentu) Apakšfonds nedrīkst ieguldīt līdzekļus: dārgmetālos un atvasinātos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces; pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst un punktos norādītajām prasībām, vairāk nekā 10% no Apakšfonda aktīviem Apakšfonda ieguldījumi viena emitenta Naudas tirgus instrumentos vai pārvedamos vērtspapīros, izņemot un punktos minētos ieguldījumus, nedrīkst pārsniegt 5% no Apakšfonda aktīviem. Šo ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10% no Apakšfonda aktīviem, bet tādā gadījumā 5% pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40% no Apakšfonda aktīviem Apakšfonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos drīkst palielināt līdz 35% no Apakšfonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai Naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi Pasaules globālā tirgus valsts, Dalībvalsts pašvaldība vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles punktā minēto ierobežojumu drīkst pārsniegt, ja Apakšfondam pieder pārvedami vērtspapīri vai Naudas tirgus instrumenti no sešām vai vairākām emisijām, un katras emisijas pārvedamo vērtspapīru vai Naudas tirgus instrumentu vērtība atsevišķi nepārsniedz 30% no Apakšfonda aktīviem. 9

10 Apakšfonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25% no Apakšdfonda aktīviem, ja tie ir, Dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā Ja Apakšfonda ieguldījumu vērtība punktā minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz 5% no Apakšfonda aktīviem, Apakšfonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz 5%, nedrīkst pārsniegt 80% no Apakšfonda aktīviem Apakšfonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20% no Apakšonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Apakšfonda Neto aktīvu vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Apakšfonda kopējo risku aprēķina, izmantojot saistību metodi Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti Regulētajā tirgū, ar katru darījumu partneri nedrīkst pārsniegt: % no Apakšfonda aktīviem, ja darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst Nolikuma punkta prasībām; % no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas atbilst Nolikuma punkta prasībām Apakšfonda ieguldījumi viena ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 10% no Apakšfonda aktīviem Neskatoties uz atsevišķi noteiktiem ieguldījumu ierobežojumiem, kopējie Apakšfonda ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Apakšfonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20% no Apakšfonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošās komercsabiedrības uzskata par vienu personu. 10

11 Šajā Nolikumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot un tādējādi kopējie Apakšfonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Apakšfonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35% no Apakšfonda aktīviem Apakšfonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus: % no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību; % no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma; % no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita; % no viena emitenta emitēto Naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības Ir pieļaujama Nolikumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Apakšfonda mantā ietilpstošajiem pārvedamajiem vērtspapīriem vai Naudas tirgus instrumentiem izrietošo parakstīšanās tiesību izmantošana vai citi apstākļi, kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt. Lai novērstu ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, Sabiedrībai nekavējoties jāveic pārdošanas operācijas atbilstoši riska samazināšanas principam un Ieguldītāju interesēm Ieguldījuma izdarīšanas brīdī Nolikumā punkta 1.,2.,3. apakšpunkta noteiktos ieguldījumu ierobežojumus pieļaujams pārsniegt, ja tobrīd nav iespējams noteikt vai aprēķināt visu to emitēto vērtspapīru daudzumu vai vērtību, kuros nostiprinātas parādsaistības, vai emitēto vai apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt FKTK par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tās novēršanai Uz Apakšfonda rēķina izdarāmie aizņēmumi Lai nodrošinātu īstermiņa likviditāti, Ieguldītāju interešu aizsardzību, kā arī Apakšfonda saistību un pienākumu izpildi, Sabiedrība ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizdevuma saņemšanu uz Apakšfonda rēķina. Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz Apakšfonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 10% no Apakšfonda vērtības. 11

12 Sabiedrība nedrīkst ņemt aizņēmumus uz Apakšfonda rēķina no šo Apakšfonda pārvaldošajai sabiedrībai, tās ieinteresētajām personām un citiem fondiem, ko pārvalda tā pati Sabiedrība, izņemot bezprocentu aizņēmumus no Sabiedrības un aizņēmumus no Turētājbankas par procentu likmi, kas nepārsniedz finanšu tirgus vidējo kredītprocentu likmi aizņēmuma ņemšanas brīdī Darījumi Apakšfonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai Sabiedrība var izmantot metodes un instrumentus, kas attiecas uz Naudas tirgus instrumentiem un pārvedamajiem vērtspapīriem, Fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas pārvaldīšanas nodrošināšanai, ņemot vērā Apakšfonda riska profilu, vispārējos ierobežojumus un atsevišķus katra Apakšfonda ierobežojumus, kuri norādīti šajā Nolikumā un atbilstošos pielikumos. Metodes un instrumenti portfeļa efektīvai pārvaldīšanai var tikt izmantoti, ja: to izmantošana ir pamatota un ekonomiski izdevīga; to izmantošana paredzēta vismaz vienam no šādiem mērķiem: - riska samazināšanai; - izmaksu samazināšanai; - likviditātes nodrošināšanai; - Apakšfonda ienākumu palielināšanai Atbilstoši, Sabiedrība var slēgt sekojošus darījumus: - pirkšanas iespējas līgums (call option); - pārdošanas iespējas līgums (put option); - nākotnes darījumi (forward contracts); - fjūčeru darījumi (futures); - svopi (swaps). Lai nodrošinātu likviditāti, Apakšfonds var veikt aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu (REPO) darījumus. Lai palielinātu Apakšfonda ieņēmumus, Apakšfonds var veikt aktīvu pirkšanas ar atpakaļpārdevumu (reversais REPO) darījumus. Informācija par riskiem, kas saistīti ar metožu un instrumentu izmantošanu, lai efektīvi pārvaldītu portfeli (Kontrahenta risks, Risks, kas saistīts ar ieguldījumiem, atvasinātos finanšu instrumentus, REPO darījumu risks un citi), tiek sniegta Prospekta 3.2. sadaļā. Sabiedrība nodrošina, ka darījumi Apakšfonda portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai tiek veikti Apakšonda interesēs un visi ieņēmumi, kas samazināti par ar šiem darījumiem saistītajiem tiešajiem un netiešajiem izdevumiem, tiek ieskaitīti Apakšfonda mantā. Sabiedrība nodrošina, ka darījumi Apakšfonda portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai neietekmēs Apakšfonda spēju pildīt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasību. 12

13 Sabiedrība nodrošina, ka ar Apakšfonda mantu tiek veikti vienīgi tādi portfeļa efektīvas vadības darījumi, kuri atbilst tālāk minētajiem kritērijiem: - REPO gadījumā ir iespēja jebkurā laikā atsaukt aizdotos vērtspapīrus vai izbeigt noslēgtos līgumus; - reversā REPO darījuma gadījumā ir iespēja jebkurā laikā pieprasīt naudu finanšu instrumenta amortizētās iegādes vērtības (accrued basis) vai tirgus vērtības apmērā vai izbeigt noslēgtos līgumus, saņemot naudu minētajā apmērā. Ja naudu var pieprasīt tirgus vērtības apmērā, reversā REPO līguma tirgus vērtību izmanto, aprēķinot Apakšfonda neto aktīvu vērtību. Fiksēta termiņa REPO un reversā REPO līgumi, kuru termiņš nepārsniedz septiņas kalendārās dienas, uzskatāmi par līgumiem ar iespēju aktīvus atsaukt jebkurā laikā Iesaistoties portfeļa efektīvas vadības darījumos, saņemtais nodrošinājums ir atzīstams par piemērotu darījuma partnera riska pārvaldīšanai, un tas nepārtraukti atbilst visām tālāk minētajām prasībām: saņemtais nodrošinājums nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus: - 10 % no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību; - 10 % no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma; - 25 % no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita; - 10 % no viena emitenta emitēto Naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības ne visi saņemtie nodrošinājumi kopā, ne katrs saņemtais nodrošinājums atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 % no jebkura šāda rādītāja: - viena emitenta pamatkapitāla; - viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma; saņemtais nodrošinājums, kas nav nauda, ir augsti likvīds un tiek tirgots Regulētajos tirgos vai Daudzpusējā tirdzniecības sistēmā ar caurskatāmu cenas noteikšanas procesu, kur to īsā laikā var pārdot par cenu, kas ir tuvu pirmspārdošanas vērtējumam; saņemto nodrošinājumu novērtē vismaz reizi dienā un aktīvs, kuram piemīt ievērojamas cenu svārstības, nav uzskatāms par atbilstošu nodrošinājumu, ja vien tas netiek pieņemts ar pietiekami piesardzīgu vērtības diskontu (haircut); saņemtais nodrošinājums ir ļoti kvalitatīvs, t.i., emitentam saskaņā ar Sabiedrības veikto novērtējumu piemīt augsta kredītu kvalitāte; saņemto nodrošinājumu emitējusi no darījuma partnera neatkarīga persona un savstarpējā korelācija starp nodrošinājuma vērtību un darījuma partnera darbības rezultātiem nav augsta; no viena vai vairākiem darījuma partneriem saņemtais nodrošinājums ir pietiekami diversificēts. Par pietiekami diversificētu uzskata tādu nodrošinājumu, kura sastāvā esoša 13

14 konkrētā emitenta radītais risks jeb darījumu koncentrācijas riska apmērs nepārsniedz 20% no Apakšfonda Neto aktīvu vērtības; Sabiedrības izveidotā iekšējās kontroles sistēma nodrošina ar saņemtā nodrošinājuma saistīto risku, t.sk. operacionālā un juridiskā riska, efektīvu pārvaldīšanas procesu, kas aptver risku identifikāciju, novērtēšanu un ierobežošanu; īpašuma tiesību maiņas (title transfer) gadījumā saņemto nodrošinājumu nodod turēšanā Turētājbankai. Citos gadījumos saņemto nodrošinājumu var nodot tādam līdzekļu turētājam, kura darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde un kurš nav saistīts ar nodrošinājuma sniedzēju; saņemtais nodrošinājums ir Apakšfonda rīcībā, un to ir tiesības izmantot bez iepriekšējas saskaņošanas ar darījuma partneri; saņemtais nodrošinājums, kas nav nauda, nav atsavināts, atkārtoti ieguldīts vai ieķīlāts, vai citādi apgrūtināts ar lietu tiesībām. Saņemto nodrošinājumu, kas ir nauda, drīkst: - noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijas Republikā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā. Noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus; - ieguldīt augstas kvalitātes Pasaules globālā tirgus valstu valdības obligācijās; - izmantot aktīvu pirkšanas ar atpakaļpārdevumu (reversais REPO) darījumos ar nosacījumu, ka darījumi tiek veikti ar kredītiestādi, kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde, un Sabiedrība jebkurā laikā var atsaukt visu naudas summu amortizētās iegādes vērtības apmērā; - ieguldīt īstermiņa naudas tirgus fondos, kuru darbības noteikumu izvērtējums liecina, ka to darbība atbilst FKTK normatīvajiem noteikumiem Nr. 250 " Normatīvie noteikumi par naudas tirgus fonda nosaukuma izmantošanu". Ieguldot nodrošinājumā saņemto naudu, sabiedrība ievēro šo noteikumu 7. punkta prasības nodrošinājuma diversifikācijai. Papildus augstākminētajiem kritērijiem, saskaņā ar Sabiedrības Politiku Apakšfonds var pieņemt nodrošinājumu tikai šādos veidos: - naudas līdzekļi; - Naudas tirgus instrumenti; - pārvedamie vērtspapīri izņemot kapitāla vērtspapīrus. Finanšu instrumenti, kuri ir pieņemti kā nodrošinājums, ir jābūt ar investīciju līmeņa kredītreitingu saskaņā ar klasifikāciju vismaz no vienas no pasaules lielākajām reitingu aģentūrām (Standard & Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Service, Fitch Ratings Inc). 14

15 Apakšfondam, kurš saņem nodrošinājumu, Sabiedrība izstrādā un uztur dokumentētu vērtības diskontēšanas politiku, kurā paredz katram nodrošinājuma ietvaros saņemtajam aktīvu veidam piemērotu vērtības diskontēšanu. Izstrādājot vērtības diskontēšanas politiku, sabiedrība ņem vērā aktīvu raksturojošās pazīmes, piemēram, kredītu kvalitāti, cenu svārstīgumu, kā veikto stresa testu rezultātus. 4. FONDA IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA 4.1. Prospekta pieejamība Prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Komisijā. Sabiedrība nodrošina Prospekta, Nolikuma un Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamību bez maksas visām ieinteresētajām personām savā mājas lapā kā arī Sabiedrības vai Izplatītāja birojā pēc adreses, kas norādītas Nolikumā. Ja Prospektā, Nolikumā vai Pamatinformācijā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina pilna Prospekta teksta pieejamību, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums, kā arī pēdējā Pamatinformācijas versija Informācija par Apakšfonda ienākumu sadali Visi ienākumi, kuri iegūti Apakšfonda ieguldījumu darbības laikā, tiek atkārtoti ieguldīti saskaņā ar Apakšfonda ieguldījumu politiku. Ieguldītāja ienākums atspoguļojas Ieguldījumu apliecības tīrās vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldītāji piedalās Apakšfonda darbības rezultāta iegūto ienākumu sadalīšanā proporcionāli katram Ieguldītājam piederošo Ieguldījumu apliecību skaitam. Ieguldītājs var saņemt ienākumus naudas formā no Apakšfonda darbības tikai pieprasot Sabiedrību izpirkt viņam piederošas Ieguldījumu apliecības un/vai, veicot to pārdošanu. Apakšfonda ienākumi tiek izmaksāti Apakšfonda pamata valūtā. Ar informāciju par Apakšfonda ienākumu sadales izmaiņām ir iespējams iepazīties Sabiedrības mājas lapā kā arī Sabiedrības vai Izplatītāja birojā pēc adreses, kas norādītas Nolikumā. 15

16 4.3. Ieguldījumu apliecību emisija, atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana Ieguldījumu apliecību pārdošana Vispārīgie nosacījumi Ieguldījumu apliecību emisija notiek saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un Komisijas izdotiem tiesību aktiem. Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā. Katram Apakšfondam tiek veikta sava Ieguldījumu apliecību emisija. Ieguldījumu apliecību apjoms un emisijas termiņš ir neierobežots. Minimālā līdzekļu summa, kura var tikt ieguldīta konkrētajā Apakšfondā, Apakšfondu Ieguldījumu apliecību vērtība Apakšfonda apstiprināšanas brīdī un valūta, kādā atspoguļota Ieguldījumu apliecību cena, ir noteikta Apakšfonda Prospekta pielikumā. Ieguldījumu apliecību iegādes kārtība un pieteikumu iesniegšanas vietas Pieteikumu Apakšfonda Ieguldījumu apliecību iegādei var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājam, aizpildot Rīkojumu par ieguldījumu apliecību iegādi (turpmāk tekstā -Rīkojums). Apakšfonda Ieguldījumu apliecību izplatītājs Prospekta apstiprināšanas brīdī: Nosaukums: АS Rietumu Banka Juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija Atrašanās vieta: sakrīt ar juridisko adresi Telefons: (+371) Fakss: (+371) Lai iesniegtu Rīkojumu un iegādātos Ieguldījumu apliecības, Ieguldītājam ir jābūt atvērtiem norēķinu, naudas un finanšu instrumentu kontiem Turētājbankā vai pie kontu turētāja. Ja Ieguldītāja finanšu instrumentu konts ir atvērts pie konta turētāja, tad Ieguldītāja vārdā Rīkojumu aizpilda un iesniedz konta turētājs. Rīkojumu var iesniegt Sabiedrības vai Izplatītāja birojā katru Darba dienu biroja darba laikā. Tāpat Rīkojumu var iesniegt, izmantojot attālinātās Izplatītāja sistēmas vai citus komunikāciju līdzekļus, kuri paredzēti AS Rietumu Banka un Klienta līguma noteikumos. Apakšfonda Ieguldītājam Rīkojumā jānorāda šādi dati: 1) Fonda Ieguldītāja identifikācijas dati: - Ieguldītāja vārds, uzvārds, pases numurs vai personas kods - fiziskām personām; - Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs - juridiskam personām; 2) Ieguldītāja norēķinu konta numurs; 16

17 3) Ieguldītāja finanšu instrumentu un naudas konta numurs; 4) Rīkojuma veids; 5) Apakšfonda nosaukums; 6) naudas summa Ieguldījumu apliecību iegādei. Parakstot Rīkojumu, Ieguldītājs apstiprina, ka ir iepazinies, ar Prospektā un Nolikumā sniegto informāciju, un piekrīt to nosacījumiem. Izpildīti tiek tikai pareizi aizpildīti un noformēti Rīkojumi. Ieguldītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un pilnīgumu. Rīkojumi tiek reģistrēti Rīkojuma reģistrā to pieņemšanas secībā. Ja Sabiedrība ir saņēmusi un reģistrējusi Rīkojumu līdz 15:00 pēc Latvijas laika, Rīkojums tiek izpildīts pēc Ieguldījumu apliecību cenas, kura aprēķināta Rīkojuma saņemšanas Darba dienā. Ja Sabiedrība saņēmusi un apstiprinājusi Rīkojumu pēc 15:00 pēc Latvijas laika, tad šāds Iesniegums tiek uzskatīts par Sabiedrībā saņemtu nākamajā Darba dienā. Apliecību īpašumtiesību pierādījums ir izraksts no Ieguldītāja finanšu instrumentu konta. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena sastāv no Apakšfonda daļas vērtības un komisijas maksas par Ieguldījumu apliecību pārdošanu. Ieguldījumu apliecības pārdošanas komisijas maksas tiek aprēķināta kā procents no Apakšfonda daļas vērtības apmērā, kurš nepārsniedz procentu, noteiktu Apakšfonda Prospekta pielikumā. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena tiek noteikta katru dienu vienlaicīgi ar Apakšfonda daļas vērtību. Norēķinu kārtība Norēķini par Ieguldījumu apliecību iegādi tiek veikti tikai Apakšfonda pamata valūtā. Rīkojumi tiek izpildīti to reģistrācijas secībā. Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pēc to vērtības pilnas apmaksas. Sabiedrība aprēķina Ieguldījumu apliecību daudzumu atbilstoši naudas summai, kura norādīta Rīkojumā. Ieguldījumu apliecību daudzums tiek aprēķināts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm pēc komata. Ieguldītājam ir jānodrošina Ieguldījumu apliecību iegādei nepieciešamās naudas summas esamība Apakšfonda pamata valūtā atbilstošā norēķinu vai naudas kontā Turētājbankā ne vēlāk 17

18 kā 1 (vienas) Darba dienas laikā pēc Rīkojuma iesniegšanas, pretējā gadījumā Rīkojums tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē savu spēku. Rīkojums par Ieguldījumu apliecību iegādi tiek pielīdzināts rīkojumam par finanšu instrumentu iegādi. Pamatojoties uz Rīkojumu, Turētājbanka veic naudas līdzekļu un finanšu instrumentu norēķinus. Turētājbanka noraksta no norēķinu vai naudas konta Ieguldījumu apliecību iegādei nepieciešamo summu un pārskaita to uz Apakšfonda norēķinu kontu Turētājbankā. Pēc nepieciešamās summas saņemšanas Apakšfonda norēķinu kontā Turētājbankā, Sabiedrība emitē jaunas Ieguldījumu apliecības un pārskaita tos uz Turētājbankas finanšu instrumentu kontu. Ieguldītājs sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar Ieguldījumu apliecību iegādi (Turētājbankas komisijas maksas par apkalpošanu, norēķinu konta, finanšu instrumentu un citu kontu operācijām). Apliecību īpašumtiesību pierādījums ir izraksts no Ieguldītāja finanšu instrumentu konta, kuru sniedz Turētājbanka Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana Vispārējie nosacījumi Pēc Ieguldītāja pieprasījuma Sabiedrība veic Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Ieguldījumu apliecības tiek atpirktas Apakšfonda ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas Rīkojumu iesniegšanas secībā (turpmāk tekstā Rīkojums par atpakaļpirkšanu). Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas kārtība un pieteikumu iesniegšanas vietas Pieteikumu Apakšfonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājam, aizpildot Rīkojumu par atpakaļpirkšanu. Ja Ieguldītāja finanšu instrumentu konts ir atvērts pie kontu turētāja, Ieguldītāja vārdā Rīkojumu par atpakaļpirkšanu aizpilda un iesniedz konta turētājs. Rīkojumu par atpakaļpirkšanu var iesniegt Sabiedrības vai Izplatītāja birojā katru darba dienu biroja darba laikā. Tāpat Rīkojumu par atpakaļpirkšanu var iesniegt, izmantojot attālinātās Izplatītāja sistēmas vai citus komunikāciju līdzekļus, kuri paredzēti AS Rietumu Banka un Klienta līguma noteikumos. Apakšfonda Ieguldītājam Rīkojumā jānorāda šādi dati: 1) Fonda Ieguldītāja identifikācijas dati: - Ieguldītāja vārds, uzvārds, pases numurs vai personas kods - fiziskām personām; - Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs - juridiskam personām; 2) Ieguldītāja norēķinu konta numurs; 3) Ieguldītāja finanšu instrumentu un naudas konta numurs; 18

19 4) Rīkojuma veids; 5) Apakšfonda nosaukums; 6) noteiktu Ieguldījumu apliecību skaitu atpakaļpirkšanai ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm pēc komata. Izpildīti tiek tikai pareizi aizpildīti un noformēti Rīkojumi par atpakaļpirkšanu. Ieguldītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un pilnīgumu. Ja Sabiedrība ir saņēmusi un apstiprinājusi Rīkojumu par atpakaļpirkšanu līdz 15:00 pēc Latvijas laika, Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek izpildīts pēc Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas, kura aprēķināta Rīkojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas Darba dienā. Ja Sabiedrība saņēmusi un apstiprinājusi Rīkojumu par atpakaļpirkšanu pēc 15:00 pēc Latvijas laika, tad šāds Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek uzskatīts par Sabiedrībā saņemtu nākamajā Darba dienā. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena Apakšfonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir Apakšfonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas komisijas maksa tiek aprēķināta kā procents no Apakšfonda daļas vērtības apmērā, kurš nepārsniedz procentu, noteiktu Apakšfonda Prospekta pielikumā. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena tiek noteikta katru dienu vienlaicīgi ar Apakšfonda daļas vērtību. Norēķinu kārtība Norēķini par Ieguldījumu apliecību atpirkšanu tiek veikti Apakšfonda pamata valūtā. Ieguldījumu apliecības tiek izņemtas no apgrozības tikai pēc Rīkojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas un Ieguldījumu apliecību ieskaitīšanas Apakšfonda emisijas kontā Turētājbankā. Sabiedrība aprēķina naudas summu, kas atbilst Rīkojumā par atpakaļpirkšanu norādītajam Ieguldījumu apliecību skaitam. Ieguldītājam ir jānodrošina atpirkšanai nepieciešamā Ieguldījumu apliecību skaita esamība atbilstošā finanšu instrumenta kontā Turētājbankā ne vēlāk kā 1 (vienas) Darba dienas laikā pēc Rīkojuma par atpakaļpirkšanu iesniegšanas, pretējā gadījumā Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē savu spēku. Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek pielīdzināts rīkojumam par finanšu instrumentu pārdošanu. Pamatojoties uz Rīkojumu par atpakaļpirkšanu, Turētājbanka veic naudas līdzekļu un finanšu instrumentu norēķinus. Turētājbanka noraksta no finanšu instrumentu konta nepieciešamo 19

20 Ieguldījumu apliecību skaitu un pārskaita tas uz Apakšfonda emisijas kontu Turētājbankā. Pēc Ieguldījumu apliecību saņemšanas Apakšfonda emisijas kontā Turētājbankā, Sabiedrība nekavējoties dzēš Ieguldījumu apliecības un 5 (piecu) Darba dienu laikā pārskaita uz Ieguldītāja naudas kontu Turētājbankā atpakaļpērkamo Ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu. Sabiedrība patur sev tiesības pagarināt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas norēķinu termiņu līdz 10 (desmit) Darba dienām, gadījumā, ja Ieguldītājs vai Ieguldītāju grupa 3 (trīs) Darba dienu laikā iesniedz Rīkojumus par atpakaļpirkšanu par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu par summu, kas pārsniedz 10% no Apakšfonda aktīvu tīrās vērtības, kā arī, ja saņemto Rīkojumu par atpakaļpirkšanu izpilde var ievērojami aizskart citu Ieguldītāju intereses. Sabiedrība patur sev tiesības pagarināt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas norēķinu termiņu līdz 20 (divdesmit) Darba dienām, gadījumā, ja Ieguldītājs vai Ieguldītāju grupa 3 (trīs) Darba dienu laikā iesniedz Rīkojumus par atpakaļpirkšanu par summu, kas pārsniedz 20% no Apakšfonda aktīvu tīrās vērtības, kā arī, ja saņemto Rīkojumu par atpakaļpirkšanu izpilde var ievērojami aizskart citu Ieguldītāju intereses. Ieguldītājs sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (Turētājbankas komisijas maksas par apkalpošanu, norēķinu konta, finanšu instrumentu un citu kontu operācijām). Pēc Ieguldījumu apliecību izņemšanas no apgrozības, Ieguldītājam izbeidzas visas tiesības, kuras izriet no Ieguldījumu apliecībām, izņemot pieprasījuma tiesības Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas apmērā Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kārtība Ja Sabiedrības vainas dēļ Prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, Fonda ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecību un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus. Prasība ceļama sešu mēnešu laikā no dienas, kad Fonda Ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no ieguldījumu apliecības iegādes dienas. Prasību par Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, Ieguldītājs var iesniegt Sabiedrībai rakstiski uz Prospektā norādīto Sabiedrības adresi, pievienojot dokumentus, kuri apstiprina, ka Ieguldītajam radušies zaudējumi Sabiedrības vainas dēļ, norādot neprecīzus un nepilnus datus Prospektā un tam pievienotajos dokumentos, kuriem ir ievērojama nozīme Ieguldījumu apliecību novērtēšanā. Ieguldītāja iesniegto Prasību ar pievienotājiem dokumentiem Sabiedrības valde izskata 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Prasības reģistrācijas dienas un pieņem lēmumu par 20

21 ieguldījumu atlīdzināšanu. Ja Prasība tiek apmierināta, Sabiedrība pārskaita naudas līdzekļus Ieguldītāja norēķinu kontā Turētājbankā 5 (piecu) darba dienu laikā skaitot no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas. 5. FONDA VĒRTĪBAS UN IENĀKUMU APRĒĶINĀŠANA 5.1. Apakšfonda Neto aktīvu vērtības aprēķināšana Apakšfonda Neto aktīvu vērtība ir Аpakšfonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Apakšfonda daļas vērtība ir Apakšfonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Apakšfonda Neto aktīvu vērtību un Apakšfonda daļas vērtību Sabiedrība nosaka katru Darba dienu pēc Apakšfonda vērtība un Apakšfonda daļas vērtība tiek publiskota nākamajā Darba dienā līdz plkst Apakšfonda aktīvu novērtējums tiek veikts saskaņā ar ES Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem. Apakšfonda aktīvu novērtējums tiek veikts atbilstoši šādiem vispārējiem grāmatvedības principiem: - pieņemot, ka Apakšfonds darbosies arī turpmāk; - lietojot tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas lietotas, sagatavojot iepriekšējā pārskata gada finanšu pārskatus; - novērtēšanu visos gadījumos veicot ar pienācīgu piesardzību - ņemot vērā ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no saņemšanas vai maksājuma datuma - finanšu pārskatā atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata gadā. Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu; - aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtējot atsevišķi. Sabiedrība drīkst atkāpties no augstākminētajiem principiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, kuru būtību un ietekmi uz Fonda finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem paskaidro finanšu pārskata pielikumā. 21

22 Darījumus un notikumus Fonda darbībā atspoguļo finanšu pārskatos, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Apakšfonda aktīvi un saistības valūtā, kas atšķiras no Apakšfonda valūtas, katru dienu ir pakļauti konvertācijai uz Apakšfonda pamata valūtu pēc tirdzniecības dienas beigu valūtu kursa, kurus sniedz informācijas sistēmas Bloomberg, Reuters, vai citu līdzvērtīgu informācijas avotu attiecīgās valūtas maiņas kursa. Apakšfonda finanšu instrumentu novērtēšanas vērtības noteikšana notiek katru dienu. Sākotnēji, Apakšfonda aktīvi tiek uzskaitīti pēc to iegādes vērtības, ņemot vērā to iegādes izdevumus. Atkarībā no ieguldījumu mērķa finanšu instrumentus klasificē šādi: - tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi; - pārdošanai pieejami finanšu aktīvi; - līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi. Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīviem jābūt atspoguļotiem pēc to patiesās vērtības. Patiesā vērtība ir summa, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt saistības darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām Līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumiem jābūt atspoguļotiem pēc to iegādes amortizētās vērtības. Saistību vērtība tiek aprēķināta, summējot visus uz Apakšfonda rēķina piekritīgos maksājumus, t.sk. Sabiedrībai, Turētājbankai un Auditoram un trešajām personām no Apakšfonda mantas izmaksājamās atlīdzības, no Apakšfonda aizņēmumiem izrietošās saistības un pārējās saistības. Apakšfonda saistības tiek novērtētas pēc to patiesas vērtības Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena ir mainīga un tiek aprēķināta katru Darba dienu. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena sastāv no Apakšfonda daļas vērtības un komisijas maksas par Ieguldījumu apliecību pārdošanu. Ieguldījumu apliecības pārdošanas komisijas maksas tiek aprēķināta kā procents no Apakšfonda daļas vērtības apmērā, kurš nepārsniedz procentu, noteiktu Apakšfonda Prospekta pielikumā. 22

23 5.3. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir Apakšfonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu un aprēķināta nākamajā Darba dienā pēc Rīkojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu Sabiedrība nosaka katru Darba dienu pēc Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena tiek publiskota nākamajā Darba dienā līdz plkst Informācija par Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu ir pieejama Sabiedrības mājas lapā kā arī Sabiedrības vai Izplatītāja birojā pēc adreses, kas norādītas Nolikumā Apakšfonda ienākumu un uzdevumu aprēķināšana Ienākumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti Apakšfona ieguldījumu ienākumu pārskatā neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma. Uzkrātos ieņēmumus iekļauj Apakšfonda ieguldījumu ienākumu pārskatā tikai tad, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu. 6. FONDA LIKVIDĀCIJA Apakšfonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu. Apakšfonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai Komisijas iecelta persona. Sabiedrība uzsāk Apakšfonda likvidāciju ja: 1) nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums; 2) gada laikā pēc Apakšfonda nodibināšanas nav laista apgrozībā neviena Apakšfonda ieguldījumu apliecība; 3) Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Apakšfonda likvidāciju; 23

24 4) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Apakšfonda likvidācijas uzsākšanu. Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Apakšfonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad likvidāciju atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību Likuma prasībām bija nepieciešams uzsākt, Komisijai ir tiesības iecelt Apakšfonda likvidatoru. Likvidatoram ir visas Sabiedrībai noteiktās tiesības attiecībā uz Apakšfonda likvidāciju. Likvidācijas gaitā nedrīkst veikt Ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Prospektā paredzēto ienākumu sadali Apakšfonda ieguldītājiem. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar likvidāciju saistītās darbības. Likvidatoram ir jārīkojas kreditoru un Ieguldītāju interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild Ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību Likumu vai Nolikumu vai nolaidīgi veicis savus pienākumus. Par Apakšfonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā par likvidāciju jāsniedz ziņas par likvidatoru, jānorāda kreditoru pieteikšanās termiņš un vieta. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas. Pēc likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Apakšfonda mantas, izņemot Apakšfondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu. No likvidējamā Apakšfonda mantas pārdošanas gūtos ieņēmumus un Apakšfondā esošos naudas līdzekļus (turpmāk likvidācijas ieņēmumi) Turētājbanka vai likvidators sadala šādā secībā: 1) nodrošināto kreditoru prasījumi; 2) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus paziņojumā noteiktajā termiņā; 3) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales. Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu augstākminētos prasījumus, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Ieguldītājiem proporcionāli viņu Ieguldījumu apliecību skaitam. Visi maksājumi kreditoriem un Ieguldītājiem jāveic naudā. 24

25 Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem. Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt divus procentus no likvidācijas ieņēmumiem. 7. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANA TURĒTĀJBANKAI VAI CITĀM PERSONĀM 7.1. Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas: - līdz ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai; - līdz ar Sabiedrības licences anulēšanu; - līdz ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic Sabiedrība; - ar brīdi, kad Komisija ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Likuma noteikumiem Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai Sabiedrība drīkst nodot tās izveidotā Fonda pārvaldi citai sabiedrībai tikai ar Komisijas atļauju. Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai uz līguma pamata. Sabiedrība pēc Komisijas lēmuma saņemšanas informē visus Ieguldītājus par sabiedrības maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda nodošanu citai sabiedrībai. Paziņojumā norāda šīs sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un valdes atrašanās vietu. Līgums par Fonda pārvaldes nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi no dienas, kad laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai. Grozījumi Prospektā, Pamatinformācijā, Nolikumā un Turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par Fonda pārvaldes nodošanu. Līdzko līgums par Fonda pārvaldes nodošanu stājas spēkā, visas ar Fondu saistītās tiesības un pienākumi pāriet jaunajai sabiedrībai Fonda pārvaldes tiesību pāreja Turētājbankai Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai, izņemot gadījumu, ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu pāriet citai sabiedrībai. 25

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Page 1 Izdrukas identifikators: XXXXXXXXXLappuse 1 no 9 VALSTS TIESAS REĢISTRA CENTRĀLĀ INFORMĀCIJAS NODAĻA VALSTS TIESAS REĢISTRS Statuss uz XXXXX. gada XXXX. XXXX plkst. XXXXXXX Valsts Tiesas Reģistra

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk