PowerPoint Presentation

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PowerPoint Presentation"

Transkripts

1 Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016

2 Atsevišķu produktu vērtības dinamika gados (bāzes cenās, milj. EUR) Lielāko daļu no lauksaimniecības preču izlaides vērtības Latvijā sastāda graudi un piens gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, starp galvenajiem ražošanas produktiem būtiski palielinājusies graudu un rapšu vērtība, attiecīgi par 32,9% un 73,8%, savukārt piena vērtība ievērojami samazinājusies, attiecīgi par 15,8%. Avots: AREA (LEK), 2016

3 Graudaugu platība un kopraža Latvijā pa reģioniem g., % (1.grafika variants) Platība, tūkst. ha, % Kopraža, tūkst. t, % 202 tk; 30% 124 tk; 18% 78 tk; 12% 159 tk; 24% 109 tk; 16% Pierīgas reģions Vidzemes reģions Kurzemes reģions Zemgales reģions Latgales reģions 1066 tk; 35% 458 tk; 15% 353 tk; 12% 712 tk; 24% 431 tk; 14% Kopumā 672 tūkst. ha Kopumā 3 milj. tonnas 30% no graudaugu sējumiem atrodas Zemgalē. Un tur tiek saražota arī visvairāk graudu produkcija (35% no graudu kopražas). Latgalē atrodas 18% no graudaugu sējumiem, bet tur tiek saražoti tikai 15% no graudaugu kopražas. Avots: CSP,2016

4 Vidējās graudaugu ražības Latvijā pa reģioniem g., t/ha 6 5,29 5 4,62 Tonnas 4 3 3,32 2,79 4,16 4,09 2,59 3,7 Vidzemes reģions Kurzemes reģions Zemgales reģions 2 2,15 2,35 Latgales reģions Pierīgas reģions 1 0 Avots: CSP, Gadi Izvērtējot vidējās graudaugu ražības no hektāra, redzams, ka lielākās graudaugu ražības tiek iegūtas Zemgalē - vidēji 5.29 t/ha 2015.g., savukārt mazākās - Latgalē (3,7 t/ha) un Vidzemē (3,95 t/ha). Redzot mazo graudu īpatsvaru, ko var saražot Latgalē un Vidzemē, rodas secinājums, ka Latgales un Vidzemes LIZ vērtīgāk būtu izmantot citā lauksaimniecības sektorā.

5 Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu platības g. Latvijā, % ,57 0,7 2 2,6 3,8 17, un vairāk ha % ,15 14,62 10,85 73,3 200 līdz 499,9 ha 100 līdz 199,9 ha 50 līdz 99,9 ha 10 līdz 49,9 ha līdz 9,9 ha 20 15, ,45 0 % no graudaugu kopējās platības % no saimniecību kopskaita Graudaugu platības līdz 9,9ha lielumā ir 73,3% Latvijas saimniecību. Šīm saimniecībām kopā pieder tikai 8,45% no kopējās graudaugu platības Latvijā. 50,72% no Latvijas graudaugu platībām pieder saimniecībām, kurās graudaugu platības ir 200 ha un vairāk. Avots: CSP,2016

6 Ziemas kviešu un rapšu sējumu platības vidēji vienā saimniecībā Latvijā reģionu griezumā gadā, ha 90 82, ,9 58,2 59,5 ha ,9 29,5 31,6 40,4 48,9 Pierīgas reģions Vidzemes reģions Kurzemes reģions Zemgales reģions Latgales reģions ,9 0 Ja analizē saimniecību lielumus pa reģioniem, redzams, ka vidēji lielākās graudaugu saimniecības ir Zemgalē un Pierīgā, savukārt vismazākās Latgalē. Lielākās rapšu platības ir Pierīgā, mazākās Latgalē. No tā var secināt, ka Latgalē graudaugus un rapsi nevar saražot tik lēti kā Zemgalē un Pierīgā, jo ražošanas pašizmaksa mazās platībās ir lielāka. Avots: CSP,2014 Graudaugi Rapsis

7 Ziemas kviešu vidējās ražības gadā, t/ha 12,00 11,04 Tonnas 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 10,20 9,30 7,80 7,40 7,49 7,38 7,40 6,53 6,68 6,83 6,31 5,63 5,17 4,66 4,56 3,92 4,08 3,63 3,32 3,01 3,07 10,20 8,61 8,80 7,86 8,00 7,57 7,25 5,71 5,30 4,81 4,92 4,30 3,93 9,80 7,90 6,92 6,64 4,70 4,02 3,17 Denmark Estonia Ireland Latvia Lithuania Finland Sweden United Kingdom 0, Gadi g. ziemas kviešu ražība Latvijā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bija ļoti laba (vidēji 5,35 t/ha), tomēr, salīdzinot Latviju ar citām Mērenās klimata joslas valstīm, redzams, ka vidējā ziemas kviešu ražība no hektāra Latvijā ir viena no zemākajām. No iepriekšējos slaidos redzamās informācijas var secināt, ka Latvijas vidējo ražību visvairāk samazina zemā ražība Latgalē un Vidzemē. Avots: Eurostat, 2016

8 Ziemas kviešu cena par 1 tonnu LV un EU, pašizmaksa, bruto segums gadā (1) 300,00 Intensīvi 250,00 Eiro 200,00 150,00 100,00 50,00 Bruto segums Cena LV Vidējā cena EU Cena LV ar atbalsta maksājumiem Pašizmaksa Pašizmaksa ar atbalstiem 0, Gadi Ziemas kviešu vidējā cena Latvijā ir līdzīga vidējai cenai Eiropas savienībā. Pēdējos gados cenai ir tendence samazināties, kā rezultātā samazinās ar ziemas kviešu bruto segums. Lai ziemas kviešu audzētāji gūtu peļņu no kviešu audzēšanas un kviešu pašizmaksa nepārsniegtu realizācijas cenu, ir jāatrod veids, kā samazināt kviešu audzēšanas izmaksas, vai palielināt kviešu ražu. Avots: Eurostat, LLKC,2016

9 Ziemas kviešu cena par 1 tonnu LV un EU, pašizmaksa, bruto segums gadā (2) 250 Ekstensīvi 200 Eiro Bruto segums Cena LV Cena EU Cena LV ar atbalsta maksājumiem Pašizmaksa Pašizmaksa ar atbalstiem 50 0 Avots: Eurostat, LLKC, Gadi Lopbarības kviešu cena, protams, ir zemāka nekā pārtikas kviešu cena. Ja Latvijas kviešu audzētāji nesaņemtu atbalsta maksājumus, to ieņēmumi no kviešiem būtu mazāki nekā ražošanas pašizmaksa.

10 Izmaksu sadalījums ziemas kviešiem Latvijā 2015.g., % Pirktais mēslojums Mašīnu un iekārtu nolietojums 18,78% Augu aizsardzības līdzekļi 26,11% Degviela, smērvielas 4,46% 4,59% 4,63% 5,42% 17,76% Algotais darbaspēks Ēku un tehnikas uzturēšana Pārējās pieskaitāmās izmaksas 7,61% 10,64% Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana Pārējās izmaksas (<4%) Lielu izmaksu īpatsvaru graudaugu un rapšu audzēšanā sastāda pirktais mēslojums un augu aizsardzības līdzekļi. Nolietojums ir otra lielākā izmaksu pozīcija, kas var liecināt par ekonomiski nepamatoti veiktām investīcijām. Avots: LLKC, 2016

11 Piensaimniecību sadalījums pēc slaucamo govju skaita gadā, % 100,00 0,18 0,65 1,57 11,96 0,26 17,02 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 85,38 5,36 10,84 13,15 29, un vairāk govis 200 līdz 299 govis 100 līdz 199 govis 50 līdz 99 govis 10 līdz 49 govis 1 līdz 9 govis 30,00 % 20,00 24,07 10,00 0,00 Saimniecības ar attiecīgo govju skaitu Slaucamās govis grupā Otra lielākā nozare Latvijā pēc preču izlaides ir piena lopkopība gadā Latvijā bija 20 tūkst. piena lopkopības saimniecības. 85% no visām piena saimniecībām ir mazās saimniecības ar 1-9 slaucamajām govīm, bet atlikušajos 15% piena saimniecībās audzē ¾ no visām slaucamajām govīm (14,62% saimniecībām pieder 75,93% no valstī esošajām slaucamajām govīm). Tātad piensaimniecības nozare ir ļoti sadrumstalota. Avots: LDC, 2016

12 Piensaimniecību sadalījums pēc slaucamo govju skaita un vidējais slaucamo govju skaits saimniecībās reģionu griezumā gadā, % Piensaimniecību sadalījums pēc slaucamo govju skaita gadā, % 25% 20% 18% 14% 23% Pierīgas reģions Vidzemes reģions Kurzemes reģions Zemgales reģions Latgales reģions Vidējais govju skaits saimniecībā 7,8 Pierīgas reģions 6,2 Vidzemes reģions 6,7 Kurzemes reģions 5,2 Zemgales reģions 2,6 Latgales reģions Visvairāk slaucamās govis ir Latgalē (25% no visām Latvijā esošām slaucamām govīm). Tomēr, ja skatās slaucamo govju skaitu saimniecībā, Latgalē rādītājs ir viszemākais vidēji 2,6 govis saimniecībā. Avots: LDC, 2016

13 Piena izslaukums no govs Latvijā un Eiropas valstīs gadā, kg , , , , , , , , , , , , , , , Estonia Ireland Latvia Kg 7000 Lithuania Finland 6500 Sweden 6000 United Kingdom Denmark Avots: Eurostat, Gadi Salīdzinot ar citu valstu izslaukumu, redzams, ka Latvijas izslaukuma rādītājs ir ievērojami zemāks. Ja pēc Eurostat datiem Latvijā vidējais izslaukums no govs gadā bija 6 t, tad kaimiņvalstī Igaunijā, šis rādītājs bija 8,6 t.

14 Piena cena par 100 kg LV un EU, pašizmaksa, bruto segums gadā (1) 40,00 Intensīvi 35,00 30,00 Eiro 25,00 20,00 15,00 10,00 Bruto segums Cena LV Cena EU Pašizmaksa Cena LV ar atbalsta maksājumiem 5,00 0, Gadi gadā piena iepirkuma cena bija mazāka kā piena ražošanas pašizmaksa. Tā kā piensaimnieki tiešā veidā iepirkuma cenu ietekmēt nevar, lai saimniecības nebankrotētu, ir jāatrod veids, kā samazināt ražošanas izmaksas vai palielināt izslaukumu. Avots: Eurostat, LLKC,2016

15 Piena cena LV un EU, pašizmaksa, bruto segums gadā (2) 40,00 35,00 30,00 25,00 Ekstensīvi Eiro 20,00 15,00 10,00 5,00 Bruto segums Cena LV Cena EU Pašizmaksa Cena LV ar atbalsta maksājumiem 0,00-5,00-10, Gadi Avots: Eurostat, LLKC,2016

16 Izmaksu sadalījums piena lopkopībā Latvijā gadā, % 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 2,73% 3,06% 2,91% 3,70% 11,77% 5,30% 6,71% 16,55% 12,94% 6,84% 15,02% 4,70% Veterinārija Tehnikas remonti un uzturēšana Enerģijas izdevumi Pārējās lopkopības izmaksas % 50,00% 19,18% Pārējās pastāvīgās izmaksas 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 18,99% 31,70% 6,49% 8,29% 23,14% Amortizācija Darba algas un sociālās apdrošināšanas maksājumi Pašražotās barības izmaksas 0,00% Vairāk par 200 govīm Mazāk par 200 govīm Pirktā barība Ražošanas izmaksu struktūrā gan lielo, gan mazo saimniecību grupā lielāko īpatsvaru sastāda pirktā lopbarība. Tātad piensaimnieki paši savā saimniecībā nespēj saražot lopbarību pietiekamā daudzumā un pietiekami labā kvalitātē. Avots: LLKC, 2016

17 5000 kg piena saražošanas mainīgās izmaksas Latvijā un Īrijā, EUR 900,00 EUR EUR ,00 700,00 236,79 240,00 600,00 500,00 63,65 111,00 Ganāmpulka atjaunošana veterinārās izmaksas, sēklošana lopbarības un ganību izmaksas 400,00 300,00 391,00 295,00 piedevas 200,00 100,00 151,44 150,00 0,00 Latvija Īrija Ja salīdzina piena ražošanas izmaksas Latvijā un Īrijā ekvivalenta piena daudzuma saražošanai, būtiskākās atšķirības ir lopbarības un ganību izmaksās (Īrijā šis izmaksas ir par 96 eiro mazākas) un veterinārajās, sēklošanas izmaksās (Īrijā šīs izmaksas ir par eiro lielākas). Tas ir saistīts ar to, ka Īrijā ir garāka ganību sezona un nav nepieciešams sagatavot tik daudz lopbarību ziemas periodam. Avots: LLKC, 2016, The Agricultural Consultants Association,2016

18 Gaļas liellopu saimniecību skaits un saražoto gaļas liellopu skaits pa lopu grupām, 2015.g., % 100,00 90,00 2,34 0,60 3,61 8, ,00 70,00 22, un vairāk liellopi 100 līdz 299 liellopi 60,00 50 līdz 99 liellopi % 50,00 40,00 30,00 61,91 15,3 16,6 20 līdz 49 liellopi 6 līdz 19 liellopi 1 līdz 5 liellopi 20,00 14,4 10,00 8,7 0,00 saimniecību skaits saražoto lopu skaits Gaļas liellopu sektors arī ir sadrumstalots 62% gaļas liellopu saimniecībām pieder 1 5 gaļas liellopi. Ņemot vērā strukturālo sadalījumu gaļas liellopu pašizmaksā, mazas saimniecības nav rentablas - ir lielas pastāvīgās izmaksas un ar mazu lopu skaitu, nevar panākt pienācīgu apgrozījumu, lai segtu pastāvīgās izmaksas un iegūtu peļņu. Avots: CSP,2016

19 Nobarojamo gaļas liellopu 7 18.mēn. cena par 100 kg, pašizmaksa un bruto segums gadā (1) 450,00 Intensīvi 400,00 350,00 300,00 Eiro 250,00 200,00 150,00 Bruto segums Cena LV Cena EU Pašizmaksa Cena LV ar atbalsta maksājumiem 100,00 50,00 0, Gadi Nobarojamo gaļas liellopu pašizmaksa pēdējos divus gadus pārsniedz gaļas iepirkuma cenu ar subsīdijām Latvijā. Avots: Eurostat, LLKC,2016

20 450,00 400,00 350,00 300,00 Nobarojamo gaļas liellopu 7 18.mēn. cena par 100 kg, pašizmaksa un bruto segums gadā (2) Ekstensīvi Eiro 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Bruto segums Cena LV Cena EU Pašizmaksa Cena LV ar atbalsta maksājumiem 0,00-50, Gadi Ņemot vērā to, ka saimniekiem ir grūti ietekmēt produkcijas tirgus cenu, ir jādomā par izmaksu optimizēšanu vai arī jāpalielina iegūto lopu skaits un svars. Avots: Eurostat, LLKC,2016

21 Izmaksu sadalījums gaļas lopiem Latvijā 2015.g., % % 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,77% 1,84% 5,34% 5,34% 8,91% 10,47% 12,91% 14,94% 18,76% Veterinārija Procentu maksājumi Pārējās lopkopības izmaksas Pirktā lopbarība Pašražotā lopbarība Tehnikas remonti un uzturēšana Pārējās pastāvīgās izmaksas Enerģijas izdevumi Darba algas un sociālās apdrošināšanas maksājumi Pamatlīdzekļu nolietojums 0,10 20,73% 0,00 Atšķirībā no piena lopkopības, gaļas liellopu audzēšanā mainīgās izmaksas veido tikai nedaudz vairāk kā piektdaļu no kopējām izmaksām. Lopbarības izmaksas sastāda salīdzinoši mazu daļu no kopējām izmaksām un tas, iespējams, ietekmē gaļas lopu ražību. Lielākās izmaksu pozīcijas ir nolietojums, darbaspēka izmaksas un enerģijas izdevumi. Saimniecībām būtu jāvērš uzmanība uz adekvātu investīciju veikšanu pamatlīdzekļos un kopējo fermas izdevumu samazināšanu. Avots: LLKC, 2016

22 Nobarojamo cūku iepirkuma cena (dzīvsvarā) Latvijā un EU, bruto segums Latvijā gadā Eiro Bruto segums Cena LV Cena EU Gadi Cūkkopībā ekonomiskie rādītāji pēdējos gados ir slikti ar ieņēmumiem no realizētās cūkkopības produkcijas nevar nosegt pat mainīgās izmaksas. Avots: Eurostat, LLKC,2016

23 Iespējas

24 Izmaksas ziemas kviešu audzēšanai Latvijā un Īrijā, EUR/tonnā Kopā 86 eiro Kopā eiro 30 EUR ,84 48 augu aizsardzības līdzekļi minerālmēslojums sēkla 30 33, , Latvija Īrija Vidējā ražība 2015.g t/ha % Vidējā ražība 2015.g t/ha Salīdzinot ziemas kviešu mainīgo izmaksu apjomu Latvijā un Īrijā, redzams, ka Īrijā ziemas kviešu audzēšanai tērē par 55,71% vairāk nekā Latvijā, savukārt, raža tiek iegūta par 111,09% lielāka. Viens no iemesliem ražas atšķirībai varētu būt neefektīva augu aizsardzības līdzekļu lietošana Latvijā. Avots: LLKC, 2016, The Agricultural Consultants Association,2016

25 Ziemas kviešu ražība izmēģinājuma saimniecībā Latvijā, Ozolnieku novadā, 2015.g Veicot izmēģinājumus saimniecībā, kas atrodas Ozolniekos un nodarbojas ar ziemas kviešu audzēšanu, redzams, ka optimāla fungicīdu lietošana atbilstošajos laika termiņos un pareizajās devās, kviešu ražu var palielināt pat par 15,4% jeb par 1.05 tonnām no hektāra. Avots: LLKC, Augkopības nodaļa,2016

26 Ekonomiskais ieguvums no fungicīdu apstrādēm ziemas kviešu laukos izmēģinājuma saimniecībā Latvijā, Ozolnieku novadā, 2015.g. Ekonomiski šis ieguvums var būt pielīdzināms pat 105 eiro par hektāru. Tātad, nodrošinot fungicīdu un citu augu aizsardzības līdzekļu optimālu lietošanu, ir iespējams palielināt graudaugu ražības, tādējādi palielinot arī ieņēmumus. Avots: LLKC, Augkopības nodaļa,2016

27 Vidējais iegūto un saglabāto teļu skaits no zīdītājgovs gaļas liellopu demonstrējumu saimniecībās un Latvijā vidēji gadā 1 0,95 0,96 0,94 Skaits 0,9 0,85 0,8 0,75 0,89 0,9 0,85 0,88 0,87 0,8 Vidējie iegūtie teļi no zīdītājgovs Latvijā Vidējie iegūtie teļi no zīdītājgovs demonstrējumu saimniecībās Vidējie saglabātie teļi no zīdītājgovs demonstrējumu saimniecībās 0, Gadi gadā Latvijā vidēji no vienas zīdītājgovs tika iegūti 0.88 teļi. Demonstrējumu saimniecību rezultāti rāda, ka saglabāti tiek vidēji 93.5% no iegūtajiem teļiem. Tātad gadā vidējais saglabāto teļu skaits no govs Latvijā varētu būt Lopkopības speciālisti šo rādītāju vērtē kā salīdzinoši sliktu. Iegūto teļu skaitu un saglabāto teļu skaitu visvairāk ietekmē tas, kā saimnieks veido un pārrauga ganāmpulku. Avots: LDC, LLKC,2016

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Saimniecību un uzņēmumu grāmatvedības uzskaites datu veidlapā uzrāda informāciju par lauksaimniecisko darbību, pamatojoties uz

Saimniecību un uzņēmumu grāmatvedības uzskaites datu veidlapā uzrāda informāciju par lauksaimniecisko darbību, pamatojoties uz Konfidencialitāte: Iesniegšana, termiņi: Pilnvarojums datu savākšanai: Palīdzība: I vai īpašnieka vārds, uzvārds Uzņēmējdarbības forma SUDAT saimniecību un uzņēmumu grāmatvedības dati par 2013. gadu SUDAT

Sīkāk

LDF-24LPP_ieksha.indd

LDF-24LPP_ieksha.indd LAUKSAIMNIECĪBA DAŽĀDAS SAIMNIEKOŠANAS METODES Mēs izmantojam arī šādu informāciju, iesakām arī jums Izdevējs: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Foto: D. Arbidāns, A. Briedis, L. Delvera,

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Lauksaimniecības situācijas apraksts un nozares vajadzību analīze Latvijas Lauku attīstības plāna gadam izstrādei Rīga 2013 Saskaņā ar Lat

Lauksaimniecības situācijas apraksts un nozares vajadzību analīze Latvijas Lauku attīstības plāna gadam izstrādei Rīga 2013 Saskaņā ar Lat Lauksaimniecības situācijas apraksts un nozares vajadzību analīze Latvijas Lauku attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādei Rīga 2013 Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA Latvijas

Sīkāk

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemkopības institūts Atskaite Organiskā mēslojuma OrganiQ efektivitātes noteikšana vasaras kviešos un kartupeļos Pētījuma vadītājs: Pētījuma izpildītāji: Jānis Vigovskis

Sīkāk

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Lauku zemes tirgus Latvijā galvenās tendences VZD 2013/4

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Lauku zemes tirgus Latvijā galvenās tendences VZD 2013/4 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Lauku zemes tirgus Latvijā galvenās tendences VZD 213/4 2 Satura rādītājs 1. Problēmas aktualitāte... 3 2. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Latvijā... 3 3.

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā SOCIĀLI EKONOMISKIE FAKTORI GLIEMEŅU AUDZĒŠANAI POTENCIĀLIE IEGUVUMI, IZMANTOJOT GLIEMEŅU BARĪBU Kurzemes plānošanas reģions Baltic Blue Growth 1 Miljoni EUR Zivsaimniecība Latvijā Pēdējo 3 gadu laikā

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD 2012 1.ceturksnis Saturs 1. Kopsavilkums... 3 2. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vispārējās tendences... 3 3. Dzīvokļu

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

21_07_05_a

21_07_05_a VIENOTAIS PROGRAMMDOKUMENTS L A U K U L A P A Sagatavots SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220 Aktuāli!

Sīkāk

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas  zinātniskais institūts “Sigra” Latvijas Lauksaimniecības universitāte Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts Sigra Uz zinātnes izstrādēm bāzētas pašvaldības kā agrārās nozares attīstību veicinātājas Dr.habil.agr.,

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Microsoft Word - MK632_1.DOC

Microsoft Word - MK632_1.DOC Apstiprināts ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1002 (grozījumi ar Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.632) Programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas cilvēki un tautsaimniecība 100 gados Pirmsākumi - 1917 1918-1939 1940-1990 1991-2017 Rūpniecība Transporta sistēma No 19. gs. 60. gadiem Latvijas teritorijā Krievijas impērija veido dzelzceļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Prakses un to loma augstākās izglītības lauksaimniecībā ieguvē

Prakses un to loma augstākās izglītības lauksaimniecībā ieguvē Prakses un to loma augstākās izglītības lauksaimniecībā ieguvē Zinta Gaile LLU Lauksaimniecības fakultāte Lauksaimniecības zinātne Augstākā izglītība lauksaimniecībā Lauksaimnieciskā ražošana 2 Darba devēju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

untitled

untitled Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži Vadības ziņojums Roberts Strīpnieks, valdes priekšsēdētājs 2009. gada 5. maijs Darbības veids Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži (turpmāk arī LVM vai uzņēmums)

Sīkāk

LaukuLapa

LaukuLapa Nr. 65 (10.08.2010) SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs INFORMATĪVAIS IZDEVUMS Palielināta atbalsta likme pamatpakalpojumiem ekonomikai un iedzīvotājiem 2010. gada 17. jūlijā stājās spēkā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva

Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva Mežs - Latvijas ekonomikas stūrakmens Kristaps Ceplis biedrības «Zaļās mājas» valdes loceklis Kur slēpjas Latvijas iespēja? «The wealth embodied in natural resources makes up a significant proportion of

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Lambakasvatuse_n%E4idiskalkulatsioon_ _lv

Lambakasvatuse_n%E4idiskalkulatsioon_ _lv Aitkopības paraugaprekins Tartu 2011 Saturs 1. Bioloģiskā aitkopība...3 1.1. Uzturēšanas apstākļi...3 1.2. Barošana...3 1.3. Veselība...4 1.4. Dzīvnieku ievešana saimniecībā...4 2. Aitkopības paraugaprēķins...5

Sīkāk

APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē Pārskats par auzu selekcijas materiāla novē

APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē Pārskats par auzu selekcijas materiāla novē APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē 12.12.2014. Pārskats par auzu selekcijas materiāla novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Petijums gala.doc

Microsoft Word - Petijums gala.doc LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.nr. 40003324342 Akadēmijas laukums 1, LV-1050, Rīga, Latvija; tel.67222830, fax 67820608, e-pasts: economics@economics.lv

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

LaukuLapa

LaukuLapa Nr. 4 (97) (09.04.2013.) SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs INFORMATĪVAIS IZDEVUMS AKTUALITĀTES Līdz 2. maijam var pieteikties LAP pasākumam Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Lauku

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv

17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv 17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms 2016. gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apvilkt tikai vienu atbildi! Par katru pareizu atbildi

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Arnis Kalniņš BIOGĀZES RAŽOŠANAS SAIMNIECISKIE UN VIDES IEGUVUMI (rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai) RĪGA 2009

Arnis Kalniņš BIOGĀZES RAŽOŠANAS SAIMNIECISKIE UN VIDES IEGUVUMI (rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai) RĪGA 2009 Arnis Kalniņš BIOGĀZES RAŽOŠANAS SAIMNIECISKIE UN VIDES IEGUVUMI (rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai) RĪGA 2009 UDK 621.3+63(035) Ka 281 Arnis Kalniņš Dr. habil. oec., akadēmiķis Biedrība

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Apstiprināts Liepājas pilsētas Domes sēdē 2016.gada 16.jūnijā Lēmums Nr.177 (protokols Nr.7,1#) LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS GADA PUBLISKAIS PĀ

Apstiprināts Liepājas pilsētas Domes sēdē 2016.gada 16.jūnijā Lēmums Nr.177 (protokols Nr.7,1#) LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS GADA PUBLISKAIS PĀ Apstiprināts Liepājas pilsētas Domes sēdē 2016.gada 16.jūnijā Lēmums Nr.177 (protokols Nr.7,1#) LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs Domes priekšsēdētāja uzruna... 2 1.Pamatinformācija...

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr NOZARE Truškopība AIZPILDĪJA (vārds, uzvārds, paraksts) Ineta Fogele Izpildē piedalījās (eksperti, biedri u.c.) : Ineta Fogele (LŠTAA valdes p-ja), Dzintra Lezdiņa (LŠTAA biedrs, ciltsdarba speciālists,

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Latvijas lielako pilsetu tirdzniecibas platibu parskats pusgads

Latvijas lielako pilsetu tirdzniecibas platibu parskats pusgads Pēc mazumtirdzniecības apjomu straujā krituma iepriekšējos gados šogad nozarē iezīmējušās nedaudz pozitīvākas tendences. Par stabilu mazumtirdzniecības apjomu pieaugumu runāt vēl pāragri, tomēr tirgotāju

Sīkāk

BIOGĀZES RAŽOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ FA CILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LA TVIA Vilis Dubrovskis, Imants Plūme, Andis Spīdāns, Indulis Straume LLU TF La

BIOGĀZES RAŽOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ FA CILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LA TVIA Vilis Dubrovskis, Imants Plūme, Andis Spīdāns, Indulis Straume LLU TF La BIOGĀZES RAŽOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ FA CILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LA TVIA Vilis Dubrovskis, Imants Plūme, Andis Spīdāns, Indulis Straume LLU TF Lauksaimniecības Enerģētikas institūts e-pasts vilisd@inbox.lv

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Nāc studēt Jelgavā! LLU rektore, profesore Irina Pilvere 25.08.2015 www.llu.lv Vieta virsrakstam, teksts vienā kolonnā Šeit top veiksmīgas karjeras! LLU ir ceturtā lielākā

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS Nr. 5 (146) g. maijs ŠAJĀ NUMURĀ: Žurnāla Latvijas Lopkopis aprīļa numur

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS Nr. 5 (146) g. maijs ŠAJĀ NUMURĀ: Žurnāla Latvijas Lopkopis aprīļa numur Nr. 5 (146) 2017. g. maijs ŠAJĀ NUMURĀ: Žurnāla Latvijas Lopkopis aprīļa numurā........2 Galvenā ekonomijas iespēja degvielas patēriņš... 3 SUDAT apgrūtinājums lauksaimniekam vai atbalsts......... 4 Zālēdāju

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

pub

pub I 5 GADI Nr. 61 (13.04.2010) SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 2005. gada 12. aprīlī tika sagatavots izdevuma Lauku Lapa pirmais numurs. Ir pagājuši 5 gadi un

Sīkāk