Interim Financial Statement

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Interim Financial Statement"

Transkripts

1 AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats

2 Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Konsolidētais Pašu kapitāla kustības pārskats 8 Konsolidētais naudas plūsmas pārskats 9 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums 10

3 AS ELKO Grupa vadības ziņojums par starpposmu konsolidēto pārskatu par gada 3 mēnešiem Darbības veidi AS ELKO Grupa (turpmāk tekstā Uzņēmums) ir viens no lielākajiem IT produktu un risinājumu izplatītājiem reģionā. ELKO pārstāv 210 IT ražotājus, piedāvā plašu produktu klāstu un sniedz pakalpojumus vairāk nekā mazumtirgotājiem, vietējiem datoru ražotājiem, sistēmu integratoriem un dažādu nozaru uzņēmumiem 30 valstīs Eiropā un Centrālajā Āzijā. Šobrīd ELKO strādā vairāk nekā 700 darbinieki un ELKO Grupa mātes kompānija atrodas Rīgā, Latvijā. AS ELKO Grupa kā mātes uzņēmuma panākumu galvenais nodrošinājums ir gadu gaitā izveidotā ilgtermiņa stratēģija sadarbībā ar piegādātājiem, centralizētā produktu iepirkumu sistēma, biznesa procesu vadības funkcionalitāte un finanšu menedžments. Finanšu analīze AS ELKO Grupa konsolidētais apgrozījums gada 3 mēnešos ir sasniedzis 325 milj. ASV dolārus (265 milj. eiro), kas ir par 31% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadā. Izaugsmi veicinājusi tirgus apstākļu uzlabošanās un Gandalf Distribution AB ietveršana ELKO Grupa koncernā, sākot no gada jūlija. Bruto peļņa sasniedza 18,5 milj. ASV dolārus (15,milj. eiro), kas ir par 14% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Bruto peļņas pieaugums atspoguļo Uzņēmuma centienus optimizēt biznesa darbību, atsakoties no daļas ārpakalpojumu galvenokārt reģionā. Nākotnes perspektīvas Uzņēmuma darbības rezultāti tiek un tiks iespaidoti no makroekonomiskajiem, politiskajiem un vispārējas konkurences apstākļiem un attīstības tirgos, kuros Uzņēmums veic darbību. Galvenais virzītājspēks, kas sekmēja Uzņēmuma izaugsmi, ir pēdējā gada laikā ievērojami paplašinātais produktu portfelis, kā arī jaunu distribūcijas reģionu pievienošana jau esošajiem izplatīšanas līgumiem. Tādējādi ELKO izdevies augt straujāk nekā tirgum kopumā. tirgus apstākļu stabilizēšanās ar neliela pieauguma tendenci, nesenās paplašināšanās, kā arī Uzņēmuma vadības stratēģiskās un operacionālās iniciatīvas un darbības, ļauj Uzņēmumam izteikt prognozi par Uzņēmuma turpmāku izaugsmi nākamajā gadā. Ņemot vērā pastāvošos tirgus riskus, Uzņēmuma vadība kā vienu no galvenajām prioritātēm ir nostādījusi darba kapitāla pārvaldi. Nozīmīgi notikumi pārskata periodā gada pirmajā pusgadā ELKO paziņoja par zīmola identitātes maiņu. Jaunais logo un zīmola pozicionējums nosaka to, kā ELKO iet kopsolī ar nozares attīstību un mainās, uzlabojot efektivitāti un nodrošinot ilgtspējīgu attīstību gada jūlijā Uzņēmums pagarināja sindikāta kredītlīniju, pabeidza 85% akciju iegāde vienā no vadošajiem datortehnikas un elektronikas izplatītājiem Zviedrijā Gandalf Distribution AB, un paplašināja savu biznesa klātbūtni Polijas tirgū, piesaistot vietējo pārdošanas komandu IT un patēriņa elektropreču tirdzniecībai. AS ELKO Grupa struktūra AS ELKO Grupa ir ieguldījumi šādās meitas sabiedrībās: ELKO Lietuva UAB, ELKOTEX d.o.o., ELKO Eesti OU, ELKOTech Romania SRL, WESTech spol. s r.o., WESTech CZ s r.o., ELKO Trading Switzerland A.G., ELKO Marketing Ltd., ELKO Mobile Ltd., ELKO Ukraine LLC, Alma LLC, ELKO Rus LTD, ELKO Kazakhstan LLP, AST Balts SIA, Gandalf Distribution AB un ELKO Trading Malta LTD. AS ELKO Grupa pieder kontrolpakete visās meitas sabiedrībās. Finanšu risku vadība Daudzvalūtu norēķinu risks Uzņēmums strādā starptautiskos tirgos, līdz ar to ir pakļauts ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, galvenokārt no ASV dolāru, eiro, Krievijas rubļa, Rumāņu lejas un Zviedrijas kronas ietekmes. Ārvalstu valūtas svārstību risks veidojas no daudzvalūtu nākotnes norēķinu transakcijām, atzīstot aktīvus un pasīvus, kā arī no ilgtermiņa investīciju uzskaites. Uzņēmums galvenokārt iepērk preces no piegādātājiem ASV dolāros. Tirdzniecība reģiona klientiem notiek ASV dolāros un Krievijas rubļos, Baltijas tirgū - eiro, Ziemeļvalstu reģionā galvenokārt Zviedrijas kronās, savukārt Centrāleiropas reģionā: Slovākijā un Slovēnijā - eiro valūtā; Rumānijā - Rumānijas lejās. Uzņēmumam ir līdzdalības ārvalstu valūtās, un tādēļ pastāv valūtas riski, kad monetārie aktīvi un saistības ārzemju valūtās tiek konvertētas uz ASV dolāriem finanšu pārskatu vajadzībām. Uzņēmums aktīvi veic daudzvalūtu riska mazināšanas pasākumus. Uzņēmumā ir centralizēti izstrādāta un ieviesta daudzvalūtu riska vadības politika un procedūras. 3

4 Vadības ziņojums (turpinājums) Finanšu risku vadība (turpinājums) Procentu likmju risks Uzņēmums izmanto īstermiņa aizņēmumu kā finansēšanas avotu daļai no saviem apgrozāmiem līdzekļiem. Visi Uzņēmuma aizņēmumi ir ar mainīgu procentu likmi, kas pakļauj Uzņēmumu riskam, kas rodas procentu likmju svārstību rezultātā. Kredīta risks Kredītrisks izriet no debitoru saistībām. Uzņēmums ir ieviesis procedūras un kontroles mehānismus kredītriska pārvaldīšanai. Kredītrisks daļēji ir samazināts ar debitoriem piešķirto kredītu apdrošināšanu, bet galvenokārt kredītrisks tiek samazināts ar konservatīvu kredītu uzraudzības politikas uzturēšanu. Individuālie klientu kredītu limiti, saskaņā ar kredītpolitiku, tiek bāzēti uz iekšējiem vai ārējiem vērtējumiem, un kredītu izlietojums tiek regulāri uzraudzīts. Krājumi Uzņēmuma krājumu līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz paredzamo nākotnes pieprasījumu un tirgus piesātinājumu. Jebkura izmaiņa pieprasījumā un/vai strauja produkcijas morālā novecošana vai tehnoloģijas izmaiņas var radīt preču pārpalikumu un/vai nepieciešamību izveidot uzkrājumus novecojušai produkcijai. Uzņēmums veic centralizēto preču iepirkšanas un pārdošanas plānošanu, un preču pasūtījuma procedūras palīdz samazināt krājumu aprites dienu skaitu noliktavās. Iknedēļas preču krājumu aprites analizēšana mazina nepieciešamību pēc uzkrājumu veidošanas novecojušiem krājumiem. Risks, kas saistīts ar preču plūsmas vadību, ir daļēji mazināts caur preču cenas aizsardzību, kas ir atrunāta sadarbības līgumos ar galvenajiem piegādātājiem. Līguma nosacījumi paredz kompensēt preču cenas samazinājumu gadījumā, ja piegādātājs ir samazinājis preču tirgus cenu precēm, kas atrodas Uzņēmuma noliktavā vai pasūtījumā. Likviditātes risks Uzņēmuma likviditātes riska vadības politika iekļauj pietiekamu naudas aprites daudzuma uzturēšanu, kā arī adekvātu finanšu līdzekļu piesaisti no kredītiestādēm. Uzņēmuma vadība nākotnē plāno likviditātes rezerves palielināt uz sagaidāmās naudas plūsmas bāzes, efektīvāk vadot darba kapitāla apriti. Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām Kopš gada 31. marta nav bijuši nekādi citi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Uzņēmuma finansiālo stāvokli. Egons Mednis Valdes priekšsēdētājs 4

5 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU AS ELKO Grupa koncerna vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu visos būtiskajos aspektos par Koncerna finansiālo stāvokli gada 31. martā un tā darbības rezultātiem gadā. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība: - ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes; - ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus; - ir vadījusies pēc darbības turpināšanas principa. AS ELKO Grupa koncerna vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas attiecīgajā brīdī sniegtu patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli, un nodrošinātu vadībai iespēju sagatavot Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība, atbilstošus finanšu pārskatus. Egons Mednis Valdes priekšsēdētājs 5

6 Konsolidētā bilance Piezīme AKTĪVS USD'000 USD'000 EUR'000 EUR'000 Ilgtermiņa ieguldījumi Pamatlīdzekļi 19,929 19,526 16,431 16,449 Nemateriālie aktīvi Nemateriālā vērtība 1,759 1,759 1,467 1,467 22,271 22,197 18,371 18,676 Apgrozāmie līdzekļi Krājumi 175, , , ,572 Ienākuma nodokļa pārmaksa 2,822 3,765 2,291 3,140 Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori 273, , , ,986 Atvasinātie finanšu instrumenti Depozīti 1,100 1, Nauda un naudas ekvivalenti 32,209 33,329 26,142 27, , , , ,544 Kopā aktīvs 507, , , ,220 PAŠU KAPITĀLS Uz akcionāriem attiecināmais kapitāls un rezerves Parastās akcijas 11,114 11,114 9,785 9,785 Akciju emisijas uzcenojums 5,996 5,996 4,974 4,974 Pārvērtēšanas rezerve (799) (3,579) 1,705 1,572 Nesadalītā peļņa 89,698 87,600 69,870 68, , ,131 86,334 84,494 Mazākuma līdzdalība pašu kapitālā 10,774 10,815 8,745 9,017 Kopā pašu kapitāls 3 116, ,946 95,079 93,511 KREDITORI Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi 7,465 7,269 6,058 6, ,465 7,269 6,058 6,061 Īstermiņa kreditori Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori 226, , , ,760 Aizņēmumi 4 155, , , ,493 Ienākuma nodokļa saistības Uzkrājumi Atvasinātie finanšu instrumenti , , , ,648 Kopā kreditori 390, , , ,709 Kopā pasīvs 507, , , ,220 Pielikums no 10. līdz 12. lpp. ir šī konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Egons Mednis Valdes priekšsēdētājs 6

7 Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins Piezīme USD'000 USD'000 EUR'000 EUR'000 Neto apgrozījums 2 325, , , ,971 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (306,944) (231,703) (249,696) (217,588) Bruto peļņa 18,524 16,380 15,069 15,383 Pārdošanas izmaksas (2,254) (2,560) (1,833) (2,404) Administrācijas izmaksas (9,281) (6,021) (7,551) (5,655) Pārējie ieņēmumi Pārējās izmaksas (804) (2,520) (653) (2,365) Saimnieciskās darbības peļņa 6,583 5,321 5,355 4,998 Finanšu ieņēmumi Finanšu izmaksas (3,338) (3,718) (2,715) (3,491) Finanšu ieņēmumi / (izmaksas) neto (2,751) (3,109) (2,238) (2,919) Peļņa pirms ienākumu nodokļa 3,832 2,212 3,117 2,079 Ienākuma nodoklis 5 (2,113) (634) (1,719) (595) Pārskata gada peļņa 1,719 1,578 1,398 1,484 Attiecināma uz: Akcionāriem 2,098 1,527 1,707 1,434 Mazākuma līdzdalību (380) 53 (309) 50 1,718 1,580 1,398 1,484 Uz akcionāriem attiecināmā peļņa uz akciju (pamata un koriģētā) pārskata gadā (USD un EUR par vienu akciju) Citi pārskata perioda ienākumi, kas nākamajos periodos pārklasificējami uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu Ārvalstu valūtas kursa starpība no ārvalstu darbības rezultātu un finansiālā stāvokļa pārvērtēšanas 3,119 1, Kopējā parskata perioda peļņa / (zaudējumi 4,837 3,395 1,568 1,559 Attiecināms uz: Akcionāriem 4,878 3,192 1,840 1,479 Mazākuma līdzdalību (41) 203 (272) 80 4,837 3,395 1,568 1,559 Pielikums no 10. līdz 12. lpp. ir šī konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Egons Mednis Valdes priekšsēdētājs 7

8 Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats Akciju kapitāls Akciju emisijas uzcenojums Nesadalītā peļņa Pārvērtēšanas rezerve Kopā Nekontrolējošā līdzdalība Kopā pašu kapitāls USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD' gada 1. janvārī 11,114 5,996 81,827 (12,699) 86,238 6,277 92,515 Valūtas kursu starpības ,120 9,120 1,815 10,935 Pārskata gada peļņa ,470-10,470 3,363 13, gadā kopā atzītie ieņēmumi un izmaksas ,470 9,120 19,590 5,178 24,768 Dividendes par iepriekšējiem periodiem - - (4,697) - (4,697) (640) (5,337) gada 31. decembrī 11,114 5,996 87,600 (3,579) 101,131 10, , gada 1. janvārī 11,114 5,996 87,600 (3,579) 101,131 10, ,946 Valūtas kursu starpības ,780 2, ,119 Pārskata gada peļņa - - 2,098-2,098 (380) 1, gadā kopā atzītie ieņēmumi un izmaksas - - 2,098 2,780 4,878 (41) 4,837 Dividendes par iepriekšējiem periodiem gada 31. decembrī 11,114 5,996 89,698 (799) 106,009 10, ,783 Akciju kapitāls Akciju emisijas uzcenojums Nesadalītā peļņa Pārvērtēšanas rezerve Kopā Nekontrolējošā līdzdalība Kopā pašu kapitāls EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR' gada 1. janvārī 9,785 4,974 62,892 4,161 81,812 5,955 87,767 Valūtas kursu starpības (2,589) (2,589) 677 (1,912) Pārskata gada peļņa - - 9,271-9,271 2,973 12, gadā kopā atzītie ieņēmumi un izmaksas - - 9,271 (2,589) 6,682 3,650 10,332 Dividendes par iepriekšējiem periodiem - - (4,000) - (4,000) (588) (4,588) gada 31. decembrī 9,785 4,974 68,163 1,572 84,494 9,017 93, gada 1. janvārī 9,785 4,974 68,163 1,572 84,494 9,017 93,511 Valūtas kursu starpības Pārskata gada peļņa - - 1,707-1,707 (309) 1, gadā kopā atzītie ieņēmumi un izmaksas - - 1, ,840 (272) 1,568 Dividendes par iepriekšējiem periodiem gada 31. decembrī 9,785 4,974 69,870 1,705 86,334 8,745 95,079 Pielikums no 10. līdz 12. lpp. ir šī konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 8

9 Konsolidētais naudas plūsmas pārskats Pamatdarbības naudas plūsma USD'000 USD'000 EUR'000 EUR'000 Peļņa pirms nodokļiem 3,832 2,212 3,117 2,079 Korekcijas Nolietojums un amortizācija Procentu ieņēmumi (587) (609) (477) (572) Procentu izmaksas 3,338 3,718 2,715 3,491 Izdevumi /(ieņēmumi) no atvasinātajiem finanšu instrumentiem, neto Apgrozāmā kapitāla korekcijas: (460) 566 (383) 508 Debitoru parādu (pieaugums)/ samazinājums (47,105) 4,995 (33,142) 8,105 Krājumu (pieaugums)/ samazinājums 12,074 4,654 13,967 8,906 Kreditoru parādu pieaugums/ (samazinājums) 21,569 (23,593) 10,525 (28,274) Saņemtie procenti Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (2,113) (634) (1,719) (595) Pamatdarbības neto naudas plūsma (8,323) (7,864) (4,484) (5,576) Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas Pamatlīdzekļu un nemateriāli ieguldījumu iegāde, neto (619) (381) (139) (311) Ieņēmumi no depozītiem Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (617) (381) (137) (311) Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtās /(atgrieztās) banku kredītlīnijas, neto 11,159 4,502 5,688 2,126 Samaksātie procenti (3,338) (3,718) (2,715) (3,491) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 7, ,973 (1,365) Naudas un naudas ekvivalentu pieaugums, neto (1,120) (7,461) (1,648) (7,252) Nauda un naudas ekvivalenti gada sākumā 33,329 17,543 27,790 16,642 Naudas un naudas ekvivalenti perioda beigās 32,209 10,082 26,142 9,390 Pielikums no 10. līdz 12. lpp. ir šī konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 9

10 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums 1. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums Starpperioda konsolidētais pārskats par gada 3 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskata standartiem. Starpperioda finanšu pārskats ir jālasa saistībā ar gada 31. decembra finanšu pārskatu. Piemērotie Koncerna grāmatvedības uzskaites principi ir vienādi ar grāmatvedības principiem, kas tika piemēroti gada konsolidētā finanšu pārskata sastādīšanā. 2. Informācija par segmentiem Ģeogrāfiskie segmenti atkarībā no klientu atrašanās vietas uzskata, ka ģeogrāfiskais segments ir vienīgais segments, par kuru tam jāsniedz informācija. Koncerna tirgoto preču sortiments, klientu kategorijas un preču izplatīšanas kanāli neveido atsevišķus uzņēmējdarbības segmentus, jo uz tiem attiecas tie paši riski un atdeve. Attiecīgi Koncernam ir tikai viens uzņēmējdarbības segments gada 31. martā tas ir sadalīts četros galvenajos ģeogrāfiskajos segmentos atkarībā no klientu atrašanās vietas: (1) -reģistrācijas valsts (2) Centrālās un Austrumeiropas reģions, kurā ietilpst Slovākija, Slovēnija, Rumānija, Čehija, Balkānu valstis u.c. (3), kas nozīmē galvenokārt Krieviju, Ukrainu un Kazahstānu. (4) s reģionā ietilpst Zviedrija. nodrošina krājumu iepirkšanu no piegādātājiem un finansēšanas organizāciju visā pasaulē. Šī iemesla dēļ finansēšanas posteņu, piemēram, procentu ieņēmumu un izdevumu, kā arī naudas un aizņēmumu pārvaldība uzņēmumu līmenī tiek organizēta globālā mērogā. Šī darbība turpmāk tiek saukta par centrālo pārvaldi. Minēto iemeslu dēļ novērtē ģeogrāfisko segmentu rezultātus, tai skaitā uzņēmumu darbības rezultātus, pamatojoties uz segmentu saimnieciskās darbības rezultātu. Centrālās pārvaldes saimnieciskās darbības izmaksas paliek nesadalītas. Segmentu rezultātus gada 3 mēnešos var atspoguļot šādi, USD: USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 Ieņēmumi no trešajām pusēm 51,726 25,427 98, , ,468 Starpsegmentu ieņēmumi 78,468-1,505 14,018 (93,991) - Ieņēmumi 130,194 25,427 99, ,990 (93,991) 325,468 s reģiona ieņēmumi sākot ar gada jūliju Segmentu rezultātus gada 3 mēnešos var atspoguļot šādi, USD: USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 Ieņēmumi no trešajām pusēm 25, , , ,083 Starpsegmentu ieņēmumi 70, ,287 (87,301) - Ieņēmumi 95, , ,397 (87,301) 248,083 Segmentu rezultātus gada 3 mēnešos var atspoguļot šādi, EUR: EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Ieņēmumi no trešajām pusēm 42,079 20,685 80, , ,765 Starpsegmentu ieņēmumi 63,833-1,360 12,667 (77,859) - Ieņēmumi 105,912 20,685 81, ,666 (77,859) 264,765 Segmentu rezultātus gada 3 mēnešos var atspoguļot šādi, EUR: EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Ieņēmumi no trešajām pusēm 23,627-97, , ,971 Starpsegmentu ieņēmumi 66, ,295 (81,983) - Ieņēmumi 90,028-97, ,149 (81,983) 232,971 10

11 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 2. Informācija par segmentiem (turpinājums) Segmentu aktīvus veido galvenokārt iekārtas, nemateriālie aktīvi, krājumi, pircēju un pasūtītāju parādi, nauda un naudas ekvivalenti. Nesadalītajos aktīvos ietilpst galvenokārt centrālās pārvaldes iekārtas, krājumi un pārējie debitori, kas nav saistītās personas. Segmentu aktīvus gada 31. martā var atspoguļot šādi, USD: USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 Aktīvi 237,407 24,678 83, ,780 (205,266) 507,751 s reģiona ieņēmumi sākot ar gada jūliju Segmentu aktīvus gada 31. martā var atspoguļot šādi, USD: USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 USD'000 Aktīvi 223, , ,489 (206,520) 471,161 Segmentu aktīvus gada 31. martā var atspoguļot šādi, EUR EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Aktīvi 192,685 20,029 67, ,498 (166,303) 412,398 Segmentu aktīvus gada 31. martā var atspoguļot šādi, EUR EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Aktīvi 208, , ,177 (192,345) 438,820 11

12 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 3. Akciju kapitāls Kopējais izdošanai atļautais un emitētais parasto akciju skaits ir 9,785 tūkstoši (2017: 9,785 tūkstoši akciju). Vienas akcijas nominālvērtība ir USD (2017: USD ) un EUR 1.00 (2017: 1.00). Visas emitētās akcijas ir pilnībā apmaksātas. Nevienā no pārskatā atspoguļotajiem gadiem netika piedāvātas akciju opcijas. 4. Aizņēmumi Ilgtermiņa USD'000 USD'000 EUR'000 EUR'000 Obligācijas Aizņēmumi no kredītiestādēm 7,431 7,233 6,031 6,031 Finanšu līzings gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats 7,465 7,269 6,058 6,061 Īstermiņa Aizņēmumi no kredītiestādēm 155, , , ,461 Citi aizņēmumi Finanšu līzings , , , ,493 Aizņēmumi kopā 162, , , ,554 Uz gada 31. martu neizmantotais, bet pieejamais finansējums sastādīja USD 63 m. 5. Ienākuma nodoklis Ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas balstoties uz vadības pieņēmumu par vidējo svērto piemērojamā nodokļa likmi par pilnu pārskata periodu. Vidējā svērtā piemērojamā nodokļa likme par gada 3 mēnešiem ir 55% (par gada 3 mēnešiem: 28.6%). Izmaiņas gadā radās sakarā ar izmaiņām Koncerna meitas uzņēmumu rentabilitātē attiecīgajās valstīs, kā arī Uzņēmuma politiku attiecībā uz atliktā nodokļa aktīva atzīšanu. 6. Peļņa uz akciju Koncernam nav akciju, kas potenciāli varētu izraisīt korekcijas nepieciešamību, tādēļ koriģētā peļņa uz akciju ir tāda pati kā pamata peļņa uz akciju. Pamata peļņa uz akciju tiek aprēķināta, izdalot uz Koncerna akcionāriem attiecināmo peļņu ar emitēto parasto akciju vidējo svērto skaitu gada laikā. Koncernam nav atpirktu pašu akciju. Uz akcionāriem attiecināmā peļņa Emitēto parasto akciju vid.svērtais skaits (tūkst.) Pamata peļņa uz akciju (USD un EUR par 1 akciju) USD'000 USD'000 EUR'000 EUR'000 2,098 1,527 1,707 1,434 9,785 9,785 9,785 9, Darījumi ar saistītajām personām Darījumiem ar saistītajām personām piemērojamie nosacījumi: Preces un pakalpojumi tiek pārdoti saistītajām personām un pirkti no saistītajām personām par cenām, kas atbilst nesaistītu personu datījumos piemērotām cenām. Nenokārtotās saistības pārskata perioda beigās nav nekādā veidā nodrošinātas, procenti par tām netiek aprēķināti, un norēķini tiek veikti naudā. Ne par kādiem saistīto peronu parādiem nav sniegtas vai saņemtas nekādas garantijas. 8. Garantijas un ķīlas Visi AS ELKO Grupa Koncerna aktīvi ir ieķīlāti, kā nodrošinājums par labu bankām. 9. Notikumi pēc bilances datuma Kopš gada 31. marta nav bijuši nekādi citi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Koncerna finansiālo stāvokli. 12

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

2013_6M_LV

2013_6M_LV Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 213. gada 3. jūnijā 213. gada 3. augusts Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Akciju Sabiedrība “Grindeks”

Akciju Sabiedrība “Grindeks” Akciju sabiedrība Grindeks Nerevidēti konsolidētie finanšu pārskati par periodiem, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī un 2015. gada 31. decembrī, sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk