Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV"

Transkripts

1 Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

2 Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un glosārijs... 4 III. Mērķis... 6 IV. Atbilstība un ziņošanas pienākumi... 8 V. Pamatnostādnes par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 9 2

3 I. Piemērošanas joma Kam paredzētas šīs pamatnostādnes? 1. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas attiecībā uz darījumu reģistriem (DR), kurus ir reģistrējusi vai atzinusi ESMA. Ko nosaka šīs pamatnostādnes? 2. Pieņemtās pamatnostādnes sniedz informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu harmonizāciju un konsekvenci saistībā ar: a. aprēķiniem, ko DR veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 (EMIR) panta 4. punktu; b. piekļuves līmeni pozīcijām, ko DR nodrošina EMIR 81. panta 3. punktā iekļautajām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 151/ (turpmāk Datu piekļuves KDR ) 2. pantu; un c. EMIR 81. panta 3. punktā iekļauto struktūru piekļuves pozīciju datiem darbības aspektiem. Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā? 3. Šīs pamatnostādnes piemēro no gada 3. decembra. 1 Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, OV L 201, , lpp. 2 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 151/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka datus, kuri darījumu reģistriem ir jāpublicē un jādara pieejami, un darbības standartus saistībā ar datu apkopošanu un salīdzināšanu un piekļuvi datiem. OV L 52, , lpp. 3

4 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un glosārijs 4. Ja nav norādīts citādi, tad EMIR lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme šajās pamatnostādnēs. Papildus piemēro turpmāk minētos jēdzienus un terminus. Atsauces uz tiesību aktiem un saīsinājumi EMIR ISO DR XML Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (turpmāk Regula) Starptautiskā Standartizācijas organizācija Darījumu reģistrs EMIR 2. panta 2. punkta nozīmē, kas reģistrēts vai kuru atzinusi ESMA attiecīgi saskaņā ar EMIR 55. un 77. pantu paplašināmās iezīmēšanas valoda Jēdzienu un terminu glosārijs 5. Pozīcijas ir divu darījumu partneru starpā pastāvošo riska darījumu atspoguļojums, ko veido pozīciju kopas, nodrošinājuma pozīciju kopas, valūtas pozīciju kopas un valūtas nodrošinājuma pozīciju kopas. 6. Neizpildītie atvasinātie instrumenti ir atvasinātie instrumenti (ieskaitot atvasinātos instrumentus, kuru tīrvērti veikuši Centrālie darījumu starpnieki (CCP)), kuri iekļauti Datu piekļuves Komisijas deleģētās regulas, kas grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu 2017/ (turpmāk grozītā datu piekļuves Komisijas deleģētā regula (KDR)) 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā, ir paziņoti DR un kuriem nav beidzies termiņš vai kuriem nepiemēro ziņojumu ar darbības veidu E, C, P vai Z, kā minēts 3 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1800 (2017. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, OV L 259, , lpp. 4

5 Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2017/105 4 (turpmāk grozītie ziņošanas ITS ) 2. tabulas 93. laukā. 7. Mainīgie lielumi ir tādas vērtības, kas ir tieši izgūtas no EMIR ziņojumu laukiem vai atvasinātas no šiem laukiem un kuras DR izmanto pozīciju aprēķināšanai. 8. Iestāde ir kāda no EMIR 81. panta 3. punktā minētajām iestādēm. 9. Rādītāji ir mainīgie lielumi, ko izmanto dažādo aprēķinu izteikšanai. Lauki, kurus izmanto rādītāju (un dimensiju) definēšanai, atbilst grozītajos ziņošanas ITS lietotajai nomenklatūrai. Piemēram, T1F17 apzīmē 1. tabulas 17. lauku. 10. Dimensijas ir ar atvasinātajiem instrumentiem saistīti mainīgie lielumi, ko izmanto, lai sagrupētu atvasinātos instrumentus pa pozīcijām. 11. Pozīciju kopa ir neizpildītie atvasinātie instrumenti (kopa), kurus saskaņā ar to dimensijām uzskata par ekonomiski saistītiem no divu darījumu partneru viedokļa. Pozīciju kopas ietver atvasinātos instrumentus, kas ir savstarpēji atvietojami, kā arī savstarpēji neatvietojamus atvasinātos instrumentus, kuriem ir līdzīgas ekonomiskās pazīmes. 12. Atsauces datums ir datums, uz kuru izdarīta atsauce aprēķinos. 4 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/105 (2016. gada 19. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, OV L 17, , lpp. 5

6 III. Mērķis Juridiskie noteikumi 13. EMIR 81. panta 1. punktā paredzēts, ka DR regulāri un viegli pieejamā veidā publicē pozīciju kopsavilkumu pa atvasināto instrumentu klasēm par tam paziņotajiem līgumiem. 14. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/ panta 1. punktu šo pamatnostādņu mērķis ir ieviest konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā un nodrošināt kopēju, vienveidīgu un konsekventu šādu EMIR noteikumu piemērošanu: a. EMIR 80. panta 4. punkts, kurā noteikts, ka DR aprēķina pozīcijas pēc atvasināto instrumentu klasēm un pēc attiecīgās ziņošanas iestādes, pamatojoties uz atvasināto instrumentu līgumu informāciju, kas paziņota saskaņā ar EMIR 9. pantu, un b. EMIR 81. panta 3. punkts, kurā noteikts, ka DR dara pieejamu nepieciešamo informāciju iestādēm, lai tās varētu pildīt attiecīgos pienākumus un pilnvaras. Mērķis 15. Šo pamatnostādņu mērķis ir: a. Nodrošināt, ka attiecīgajām iestādēm saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem tiek sniegtas konsekventas un harmonizētas pozīcijas, un b. Nodrošināt, ka dati, ko dara pieejamu iestādēm DR veikta apkopojuma veidā, ir augstvērtīgi. c. Šīs pamatnostādnes balstās arī uz EMIR 9. panta prasību Darījumu partneris un CDP rūpējas, lai atvasināto instrumentu līgumu dati tiktu paziņoti bez dublēšanās, kā arī uz faktu, ka ziņošana par pozīcijām, kuru tīrvērti veicis CDP, notiek saskaņā 5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, , lpp. 6

7 ar DR 17 Jautājumiem un atbildēm 6, un ka netiek veikta divkārša uzskaite attiecībā uz tirdzniecības un pozīciju ziņojumiem. 6 Jautājumi un atbildes Regulas (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem piemērošana, regulāri atjauno 7

8 IV. Atbilstība un ziņošanas pienākumi Pamatnostādņu statuss 16. Saskaņā ar ESMA Regulas 16. panta 3. punktu finanšu tirgus dalībniekiem ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu atbilstību šīm pamatnostādnēm. 17. To, kā šīs pamatnostādnes piemēro DR, ESMA izvērtēs pastāvīgās tiešās uzraudzības gaitā. 8

9 V. Pamatnostādnes par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 1. DR jāaprēķina pozīciju dati un jādara tie pieejami šādās četrās atsevišķās datu kopās pozīciju kopa, nodrošinājuma pozīciju kopa, valūtas pozīciju kopa un valūtas nodrošinājuma pozīciju kopa. Šīm datu kopām jā būt unikāli identificējamām un apzīmētām ar attiecīgo atsauces datumu. 2. Ja nav norādīts citādi, visas pamatnostādnes attiecas uz ikvienu aprēķinu. Tas neattiecas uz šādām pamatnostādnēm, kuras jāpiemēro tikai turpmāk minētajiem aprēķiniem: a. 19. pamatnostādni, 24. pamatnostādni, 25. pamatnostādni, 26. pamatnostādni, 31. pamatnostādni un 32. pamatnostādni piemēro pozīciju kopām; b. 20. pamatnostādni, 24. pamatnostādni, 25. pamatnostādni, 26. pamatnostādni, 31. pamatnostādni un 32. pamatnostādni piemēro valūtas pozīciju kopām; c. 21. pamatnostādne, 22. pamatnostādne, 23. pamatnostādne un 30. pamatnostādne attiecas uz nodrošinājuma pozīciju kopām; d. 21. pamatnostādni, 22. pamatnostādni, 23. pamatnostādni, 30. pamatnostādni, 31. pamatnostādni un 33. pamatnostādni piemēro valūtas nodrošinājuma pozīciju kopām; e. 27. pamatnostādni piemēro pozīciju kopām un valūtas pozīciju kopām tikai tad, ja lauks Aktīvu grupa (T2F2) ir paziņots kā IR un lauks Līguma veids (T2F1) ir paziņots kā SW ; f. 28. pamatnostādni piemēro pozīciju kopām un valūtas pozīciju kopām tikai tad, ja lauks Aktīvu grupa (T2F2) ir paziņots kā CR ; g. 29. pamatnostādni piemēro pozīciju kopām un valūtas pozīciju kopām tikai tad, ja lauks Aktīvu grupa (T2F2) ir paziņots kā CO. 3. Aprēķinot pozīcijas, ir ļoti svarīgi, lai izmantotā informācija būtu aktuāla un atbilstīga. Informāciju, ko izmanto aprēķinu veikšanā, ir balstīta vienīgi uz informāciju, kas pieejama tirdzniecības stāvokļa datos par neizpildītajiem atvasinātajiem instrumentiem. 4. DR jāaprēķina pozīcijas, ņemot vērā neizpildīto atvasināto instrumentu jaunāko tirdzniecības stāvokli, kas tiem paziņots pozīcijas aprēķināšanas laikā. 5. DR jāaprēķina pozīcijas konsekventi neatkarīgi no tā, vai paziņotais atvasinātais instruments ir vienpusējs vai divpusējs, un konsekventi neatkarīgi no ziņojuma salīdzināšanas statusa. 9

10 6. DR jānosaka neizpildītie atvasinātie instrumenti, iekļaujot i) darījuma partnerus un ii) tirdzniecības stāvokļa datus, lai aprēķinātu uz konkrētu pozīciju attiecināmus neizpildītos atvasinātos instrumentus. 7. DR attiecīgās pozīcijas aprēķinos jāiekļauj visi attiecīgie ziņojumi par atvasinātajiem instrumentiem, ko tur DR un kas attiecas uz konkrēta Ziņotāja darījuma partnera identifikatora (T1F2) pozīciju. DR jāiekļauj atvasinātie instrumenti neatkarīgi no tā, vai tie ir salīdzināti, sapāroti vai savietoti. 8. DR jāaprēķina pozīcijas, pamatojoties uz labāko pieejamo informāciju. DR jāiekļauj visa informācija tā, kā tā ir pieejama pozīcijas aprēķināšanas dienā, ievērojot vispārējos pozīciju aprēķinos izmantojamos validācijas noteikumus, neatkarīgi no salīdzināšanas statusa. 9. DR jānodrošina, ka aprēķini ir saistīti ar visjaunāko pilnas dienas tirdzniecības stāvokļa datu kopumu. Aprēķini jāatjauno katru darba dienu. DR jādara pozīcija pieejama iestādēm aprēķinu veikšanas dienā atbilstīgi šādai darbību secībai: Notikums Diena/laiks 1 Tirdzniecības dienas T beigas Diena T 2 3 T dienā tiek izgūtas atbilstošas ārvalstu valūtas atsauces procentu likmes, lai veiktu konvertēšanu atvasinātajiem instrumentiem, ko jākonvertē T1F17 (Līguma vērtība), un tās piemēro, veicot aprēķinus dienā T+2. (16. pamatnostādne) Ziņotājas iestādes sniedz ziņojumus DR par atvasinātajiem instrumentiem, kas tirgoti dienā T Diena T pēc koordinētā universālā laika (17.00 pēc Centrāleiropas laika) Diena T Diena T+1, pēc koordinētā universālā laika 4 Termiņš, līdz kuram jāiesniedz ziņojumi DR par atvasinātajiem instrumentiem, kas tirgoti dienā T Diena T+1, koordinētā laika pēc universālā 5 6 DR veic pozīciju aprēķinus, balstoties uz neizpildīto atvasināto instrumentu tirdzniecības stāvokli dienas T+1 beigās. Uz tirdzniecības dienu T balstītos pozīciju ziņojumus DR dara pieejamus attiecīgajām iestādēm. Diena T+2, pēc koordinētā universālā laika(13.00 pēc Centrāleiropas laika CET) Diena T+2, sākot no pēc koordinētā universālā laika 10

11 (13.00 pēc Centrāleiropas laika). 10. Ja DR nodod iestādei piekļuvi kļūdainiem datiem, un kļūdas izraisītājs ir pats DR, DR jāatjaunina dati, tos izlabojot pēc iespējas ātrāk, un kļūdainos aprēķinus par iepriekšējiem diviem gadiem līdz katras nedēļas pēdējai darba dienai jāziņo atkārtoti, lai tie būtu pareizi. Ja ziņotāja darījuma partneris, nevis DR, pieļāvis kļūdu un izraisījis nepareizus DR aprēķinus, par to jāziņo visām iestādēm un jānodrošina tām iespēja pieprasīt no attiecīgā DR visu nepareizo aprēķinu labotās versijas. 11. DR vismaz divus gadus jāglabā ieraksti par visiem to veiktajiem pozīciju aprēķiniem. 12. DR, kuri saņem datus atbilstīgi pārvedamības pamatnostādnēm, vismaz divus gadus būtu jāglabā iepriekš aprēķinātās pozīcijas, kas pārvestas no iepriekšējā DR, un attiecīgi jāievēro 11. pamatnostādne. 13. DR no visiem attiecīgajiem aprēķiniem jāizslēdz atvasinātie instrumenti, kuriem trūkst datu par kādu no obligātajiem rādītājiem vai dimensijām. DR tas jādara pat gadījumos, kad paziņotais atvasinātais instruments atbilst validācijas noteikumiem. 14. DR jāievieš stingru kārtību, kā identificēt neparastas, t. i., anomālas vērtības saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem, ko tie saņem no darījumu partneriem. Konkrētai pozīcijai DR jāaprēķina pozīcijas atbilstīgi rādītājiem, kas izslēdz ziņojumus, kuri satur anomālas vērtības, kā arī rādītājiem, kas ietver visus ziņojumus, kuri atbilst katra aprēķina dimensijām. 15. DR jānodrošina attiecīgajām iestādēm piekļuve pozīcijām, izmantojot ISO XML veidni un ievērojot Datu piekļuves KDR 4. un 5. pantos noteiktos darbības standartus. 16. Ja nosacītās summas valūta vai pircēja vai pārdevēja vērtība neatbilst nodrošinājuma valūtai, DR visi valūtā izteiktie rādītāji jāpārveido euro. DR tas jāveic, izmantojot attiecīgo valūtas kursu, kas atsauces datumā publicēts ECB tīmekļa vietnē. Ja nepieciešamais kurss nav publicēts, DR būtu jāizmanto atbilstošs alternatīvais atsauces kurss. 17. Pēc ESMA pieprasījuma DR jebkurā laikā jābūt pieejamiem aprēķinu algoritmiem, ko tie izmanto, kā arī procedūrai(-ām), ko tie ievēro, lai iegūtu katru no četrām datu kopām, kas ir saistītas ar šajās pamatnostādnēs aprakstītajām datu kopām. 18. Aprēķinos iekļautos skaitļus nedrīkst noapaļot, bet aprēķināto pozīciju jānoapaļo līdz atbilstīgam skaitlim. 19. DR jāaprēķina un jāizsaka pozīcijas uz bruto pamata, veicot apkopošanu saskaņā ar turpmāk minētajiem kvantitatīvajiem rādītājiem. Ja pozīcijas neietver novirzes, aprēķinu apzīmē kā tīro, bet, ja novirzes ir iekļautas, pozīciju apzīmē kā kopējo. 11

12 a. Kopējais pircēja pozīcijas aprēķināšanā izmantoto darījumu skaits: Nozīmē darījumu skaitu, kas ietverts pozīciju kopā, par kuru darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis B ; b. Kopējais pārdevēja pozīcijas aprēķināšanā izmantoto darījumu skaits: Nozīmē darījumu skaitu, kas ietverts pozīciju kopā, par kuru darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S ; c. Kopējā pircēja negatīvā nosacītā summa: Visu lauka Nosacītā summa (T2F20) negatīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis B. Nominālvērtība jāizsaka kā summa paziņotajā Nosacītās summas valūtā Nr. 1 (T2F9); d. Kopējā pircēja pozitīvā nosacītā summa: Visu lauka Nosacītā summa (T2F20) pozitīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis B. Nominālvērtība būtu jāizsaka kā summa paziņotajā Nosacītās summas valūtā Nr. 1 (T2F9); e. Kopējā pārdevēja negatīvā nosacītā summa: Visu lauka Nosacītā summa (T2F20) negatīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Nominālvērtība būtu jāizsaka kā summa paziņotajā Nosacītās summas valūtā Nr. 1 (T2F9); f. Kopējā pārdevēja pozitīvā nosacītā summa: Visu lauka Nosacītā summa (T2F20) pozitīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Nominālvērtība būtu jāizsaka kā summa paziņotajā Nosacītās summas valūtā Nr. 1 (T2F9); g. Ja Aktīvu klase (T2F2) ir Kredīts, nosacītās summas rādītājs (19. pamatnostādnes c), d), e) vai f) punkts) būtu jāreizina ar Indeksa koeficientu (T2F89); h. Kopējā pircēja negatīvā vērtība: Visu atvasinātā instrumenta (T1F17) negatīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis B. Negatīvā vērtība jāizsaka kā summa paziņotajā vērtības valūtā (T1F18); i. Kopējā pircēja pozitīvā vērtība: Visu atvasinātā instrumenta (T1F17) pozitīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā Darījuma 12

13 partneris (T1F14) ir ziņojis B. Pozitīvā vērtība jāizsaka kā summa paziņotajā vērtības valūtā (T1F18); j. Kopējā pārdevēja negatīvā vērtība: Visu atvasinātā instrumenta (T1F17) negatīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Negatīvā vērtība jāizsaka kā summa paziņotajā vērtības valūtā (T1F18); k. Kopējā pārdevēja pozitīvā vērtība: Visu atvasinātā instrumenta (T1F17) pozitīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Pozitīvā vērtība jāizsaka kā summa paziņotajā vērtības valūtā (T1F18). l. Tīrais pircēja pozīcijas aprēķināšanā izmantoto darījumu skaits, izslēdzot visas novirzes: Nozīmē darījumu skaitu, kas ietverts pozīciju kopā, par kuru darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis B ; m. Tīrais pārdevēja pozīcijas aprēķināšanā izmantoto darījumu skaits, izslēdzot visas novirzes: Nozīmē darījumu skaitu, kas ietverts pozīciju kopā, par kuru darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S ; n. Tīrā pircēja negatīvā nosacītā summa: Visu lauka Nosacītā summa (T2F20) negatīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem (izņemot tos, kurus DR uzskata par izņēmumiem), kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis B. Nominālvērtība jāizsaka kā summa paziņotajā Nosacītās summas valūtā Nr. 1 (T2F9); o. Tīrā pircēja pozitīvā nosacītā summa: Visu lauka Nosacītā summa (T2F20) pozitīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem (izņemot tos, ko DR uzskata par izņēmumiem), kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis B. Nominālvērtība jāizsaka kā summa paziņotajā Nosacītās summas valūtā Nr. 1 (T2F9); p. Tīrā pārdevēja negatīvā nosacītā summa: Visu lauka Nosacītā summa (T2F20) negatīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem (izņemot tos, ko DR uzskata par izņēmumiem), kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Nominālvērtība jāizsaka kā summa paziņotajā Nosacītās summas valūtā Nr. 1 (T2F9); q. Tīrā pārdevēja pozitīvā nosacītā summa: Visu lauka Nosacītā summa (T2F20) pozitīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem (izņemot tos, ko 13

14 DR uzskata par izņēmumiem), kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Nominālvērtība jāizsaka kā summa paziņotajā Nosacītās summas valūtā Nr. 1 (T2F9); r. Ja Aktīvu klase (T2F2) ir Kredīts, nosacītās summas rādītājs (19. pamatnostādnes n), o), p) vai q) punkts) jāreizina ar Indeksa koeficientu (T2F89); s. Tīrā pircēja negatīvā vērtība: Visu atvasinātā instrumenta (T1F17) negatīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem (izņemot tos, ko DR uzskata par izņēmumiem), kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis B. Negatīvā vērtība jāizsaka kā summa paziņotajā vērtības valūtā (T1F18); t. Tīrā pircēja pozitīvā vērtība: Visu atvasinātā instrumenta (T1F17) pozitīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem (izņemot tos, ko DR uzskata par izņēmumiem), kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Pozitīvā vērtība jāizsaka kā summa paziņotajā vērtības valūtā (T1F18); u. Tīrā pārdevēja negatīvā vērtība: Visu atvasinātā instrumenta (T1F17) negatīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem (izņemot tos, ko DR uzskata par izņēmumiem), kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Negatīvā vērtība jāizsaka kā summa paziņotajā vērtības valūtā (T1F18); un v. Tīrā pārdevēja pozitīvā vērtība: Visu atvasinātā instrumenta (T1F17) pozitīvo vērtību apkopojums visiem atvasinātajiem instrumentiem (izņemot tos, ko DR uzskata par izņēmumiem), kas attiecas uz pozīciju kopu, par kuru Ziņotāja darījuma partnera identifikators (T1F2) laukā "Darījuma partneris (T1F14) ir ziņojis S. Pozitīvā vērtība jāizsaka kā summa paziņotajā vērtības valūtā (T1F18). 20. DR būtu jāizmanto 19. pamatnostādnē minētie rādītāji, lai apkopotu valūtas pozīcijas uz bruto pamata, kuras dara pieejamas centrālajai bankai, kas emitē šo valūtu. 21. Visu nodrošinājuma pozīciju kopu un valūtas nodrošinājuma pozīciju kopu izteikšanai jāizmanto turpmāk minētie rādītāji. Ja no pozīcijas ir izslēgtas novirzes, aprēķinu apzīmē kā tīro, bet, ja novirzes ir iekļautas, pozīciju apzīmē kā kopējo : a. Kopējais kopas aprēķināšanā izmantoto ziņojumu skaits: b. Kopējā izvietotā sākotnējā drošības rezerve (T1F24). c. Kopējā izvietotā mainīgā drošības rezerve (T1F26). d. Kopējā saņemtā sākotnējā drošības rezerve (T1F28). 14

15 e. Kopējā saņemtā mainīgā drošības rezerve (T1F30). f. Kopējais sniegtais papildu nodrošinājums (T1F32). g. Kopējais saņemtais papildu nodrošinājums (T1F34). h. Tīrais kopas aprēķināšanā izmantoto ziņojumu skaits, izslēdzot anomālas vērtības. i. Kopējā izvietotā sākotnējā drošības rezerve (T1F24), izslēdzot anomālas vērtības. j. Tīrā izvietotā mainīgā drošības rezerve (T1F26), izslēdzot novirzes. k. Tīrā saņemtā mainīgā drošības rezerve (T1F28), izslēdzot novirzes. l. Tīrā saņemtā mainīgā drošības rezerve (T1F30), izslēdzot novirzes. m. Tīrais sniegtais papildu nodrošinājums (T1F32), izslēdzot novirzes. n. Tīrais saņemtais papildu nodrošinājums (T1F34), izslēdzot novirzes. 22. Ja nodrošināšanu veic portfelim kopumā un atvasinātajiem instrumentiem ir kopīgs nodrošinājuma portfeļa kods (T1F23), nodrošinājuma pozīciju kopas vajadzībām DR jāapkopo nodrošinājums, izmantojot visu 21. pamatnostādnē minēto nodrošinājuma vērtību mediānu visos ziņojumos, kuriem šis kods ir kopīgs, kā šī nodrošinājuma portfeļa vērtību. 23. Ja nodrošināšanu neveic portfelim kopumā, mainīgos lielumus, kas atspoguļo nodrošinājuma vērtību, piemēro tikai atsevišķam atvasinātajam instrumentam, tādēļ, ja iespējams, DR jāsniedz šo nodrošinājuma pozīciju apkopojums, balstoties uz 21. pamatnostādnē norādītajiem rādītājiem. 24. Visi atvasinātie instrumenti, par kuriem paziņots DR, jāapkopo ar atvasinātajiem instrumentiem, kuriem ir identiski ieraksti turpmāk minētajos laukos, kas atspoguļo pozīciju kopās sagrupētos atvasinātos instrumentus atvasināto instrumentu darījumu partneru noteikšanai: a. Darījuma partnera, kas sniedz ziņojumu, identifikators (T1F2) b. Otra darījuma partnera identifikators (T1F4); c. Vērtības valūta (T1F18); d. Nodrošinājums (T1F21); e. Nodrošinājuma portfeļa kods (T1F23), ja tāds ir; f. Līguma veids (T2F1); 15

16 g. Aktīvu klase (T2F2); h. Bāzes instrumenta identifikācijas veids (T2F7); i. Bāzes instrumenta identifikācija (T2F8); j. Nosacītās summas valūta Nr. 1 (T2F9); k. Nosacītās summas valūta Nr. 2 (T2F10), ja tāda ir; l. Piegādājamā valūta (T2F11); m. Piegādājamā valūta Nr. 2 (T2F61), ja tāda ir; n. Jumta līguma veids (T2F30); o. Jumta līguma versija (T2F31); p. Tīrvērte ir veikta (T2F35); q. Grupas iekšējais darījums (T2F38) r. Valūtas maiņas kursa bāze (T2F64); s. Iespējas līguma veids (T2F78), ja tāds ir. 25. Lai apkopotu atvasinātos instrumentus, kuriem ir līdzīgas līdz termiņam atlikušā laika vērtības, DR jāizmanto turpmāk minētās termiņu grupas. Līdz termiņam atlikušais laiks jāaprēķina kā starpība starp atvasinātā instrumenta termiņu un atsauces datumu, izmantojot Gregora kalendāru. Starpība starp termiņu un atsauces datumu Viens mēnesis vai mazāk Līdz termiņam atlikušā T01_00M_01M Vairāk nekā viens mēnesis, bet ne vairāk kā trīs mēneši (ieskaitot) T02_01M_03M Vairāk nekā trīs mēneši, bet mazāk nekā seši mēneši (ieskaitot) T03_03M_06M Vairāk nekā seši mēneši, bet mazāk nekā deviņi mēneši (ieskaitot) T04_06M_09M Vairāk nekā deviņi mēneši, bet mazāk nekā 12 mēneši (ieskaitot) T05_09M_12Y Vairāk nekā 12 mēneši, bet mazāk nekā divi gadi (ieskaitot) T06_01Y_02Y Vairāk nekā 24 mēneši, bet mazāk nekā trīs gadi (ieskaitot) T07_02Y_03Y 16

17 Vairāk nekā 36 mēneši, bet mazāk nekā četri gadi (ieskaitot) T08_03Y_04Y Vairāk nekā 48 mēneši, bet mazāk nekā pieci gadi (ieskaitot) T09_04Y_05Y Vairāk nekā pieci gadi, bet mazāk nekā 10 gadi (ieskaitot) T10_05Y_10Y Vairāk nekā 10 gadi, bet mazāk nekā 15 gadi (ieskaitot) T11_10Y_15Y Vairāk nekā 15 gadi, bet mazāk nekā 20 gadi (ieskaitot) T12_15Y_20Y Vairāk nekā 20 gadi, bet mazāk nekā 30 gadi (ieskaitot) T13_20Y_30Y Vairāk nekā 30 gadi, bet mazāk nekā 50 gadi (ieskaitot) T14_30Y_50Y Vairāk nekā 50 gadi T15_50Y_XX_Y Termiņš ir tukšs (beztermiņa līgums) T16_BL Termiņš ir NA T17_NA 26. Ja atvasinātā instrumenta termiņš ir datums, kas neeksistē atsauces datuma mēnesī (proti, 29., 30. vai 31., atkarībā no mēneša), lēmums par to, kurā termiņu grupā iekļaujams atvasinātais instruments, jāpieņem, attiecoties pret atvasināto instrumentu tā, it kā veicot aprēķinu par termiņa dienu atsauces datuma mēnesī. Piemēram, ja atvasinātā instrumenta aprēķina atsauces datums ir 31. janvāris un atvasinātā instrumenta termiņš iestājas 28. februārī, šis atvasinātais instruments jāiekļauj termiņu grupā Viens mēnesis vai mazāk. Ja atsauces datums ir 31. janvāris un termiņš ir 1. marts, šis atvasinātais instruments jāiekļauj grupā Vairāk nekā viens mēnesis, bet ne vairāk kā trīs mēneši. Ja aprēķina atsauces datums ir 30. aprīlis un atvasinātā instrumenta termiņš iestājas 31. maijā, šis atvasinātais instruments jāiekļauj termiņu grupā Viens mēnesis vai mazāk. 27. Arī mijmaiņas iespējas atvasinātie instrumenti jāsagrupē pēc to veidiem. Attiecībā uz to, vai 1. daļa un 2. daļa ir nemainīgas vai mainīgas, zemāk dotajā tabulā paskaidrots, kā jānosaka mijmaiņas iespējas veids un kā jāgrupē mijmaiņas iespējas atvasinātie instrumenti: 1. daļas fiksētā likme 2. daļas fiksētā likme 1. daļas mainīgā likme 2. daļas mainīgā likme Mainīgā lieluma Mijmaiņas iespējas atvasinātā 17

18 instrumenta veids vērtība 7 P B B P FIX-FLOAT B P P B FIX-FLOAT P P B B FIX-FIX B B P P PAMATS P= aizpildīts, B= tukšs 28. Attiecībā uz kredītu atvasinātajiem instrumentiem DR, lai sagrupētu atvasinātos instrumentus pa pozīciju kopām un valūtas pozīciju kopām, papildus pamatnostādnē minētajām dimensijām jāizmanto šādas dimensijas: a. Prioritāte (T2F83), ja laukā Atsauces vienība ir aizpildīta atsauces vienība; b. Laidiens (T2F90), ja laukā Bāzes instrumenta identifikācija (T2F8) ir aizpildīts indekss. 29. Attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem DR jāapkopo preču atvasināto instrumentu klašu rādītāji saskaņā ar šī dokumenta pamatnostādnē minētajām dimensijām par katru no šādiem grozīto ziņošanas ITS T2F65 un T2F66 paziņotajiem datiem: a. metāli laukā preču kategorija paziņots ME. b. nafta sīkāks preču apraksts paziņots OI c. ogles sīkāks preču apraksts paziņots CO d. dabasgāze sīkāks preču apraksts paziņots NG e. elektroenerģija sīkāks preču apraksts paziņots EL vai IE f. lauksaimniecība preču kategorija paziņots AG g. citas preces, ieskaitot kravas un C10 preču kategorija paziņots ar FR vai IN. vai EX, vai OT, vai sīkāks preču apraksts paziņots ar WE 7 Ja 1. daļas nemainīgā likme ir ar vērtību 1,00 un 1. daļas mainīgā likme ir ar vērtību EURI, mainīgajam lielumam Mijmaiņas iespējas atvasinātā instrumenta veids nosaka vērtību FIX_EURI. Ja nemainīgās daļas nav aizpildītas, bet 1. daļas mainīgajai likmei ir norādīta vērtība LIBO un 2. daļas mainīgajai likmei vērtība EURI ir norādīta, Mijmaiņas iespējas atvasinātā instrumenta veids nosaka vērtību EURI_LIBO 18

19 h. emisiju kvotu atvasinātie instrumenti sīkāks preču apraksts paziņots EM i. nenoteikts ja atvasinātais instruments ir prece saskaņā ar aktīvu klasi (T2F2), bet neatbilst iepriekšējiem izguvumiem j. neaizpildīts, ja atvasinātais instruments neietilpst preču aktīvu klasē (T2F2) 30. DR jāizmanto turpmāk minētās dimensijas, lai sagrupētu atvasinātos instrumentus, kas izmanto vienu un to pašu nodrošinājumu. Ja katra no turpmāk minētajām dimensijām atbilst diviem vai vairākiem ziņojumiem par nodrošinājumu ar darbības veidu "V, tie jāgrupē kā nodrošinājuma pozīciju kopa: a. ziņojumu sniedzošā darījuma partnera identifikators (T1F2) b. Otra darījuma partnera identifikators (T1F4) c. Nodrošinājums (T1F21) un d. Nodrošinājuma portfelis (T1F22) e. Iesniegtās sākotnējās drošības rezerves valūta (T1F25) f. Iesniegtās mainīgās drošības rezerves valūta (T1F27) g. Saņemtās sākotnējās drošības rezerves valūta (T1F29) h. Saņemtās mainīgās drošības rezerves valūta (T1F31) i. Iesniegtā papildu nodrošinājuma valūta (T1F33) j. Saņemtā papildu nodrošinājuma valūta (T1F35) 31. DR jānosaka attiecīgās valūtas pozīciju kopas iestāžu vajadzībām, ja darījumu partneri ir ziņojuši par šīs iestādes emitēto valūtu vienā no turpmāk minētajām dimensijām. a. Nosacītā valūta 1 (T2F9); b. Nosacītā valūta 2 (T2F10); vai c. Izmaksājamā valūta (T2F11); d. Piegādes valūta 2 (T2F61), ja tāda ir. 32. DR jāsniedz iestādēm valūtas pozīciju kopa, kas noteikta saskaņā ar 31. pamatnostādni, balstoties uz visām dimensijām, kas iekļautas pamatnostādnē. 27. pamatnostādne, 28. pamatnostādne un 29. pamatnostādne, ja atbilstoši, jāpiemēro arī valūtas pozīciju kopām. 19

20 33. DR jāapkopo nodrošinājums, kas attiecas uz valūtas pozīciju kopām, kas noteiktas saskaņā ar 31. pamatnostādni, un izmantojot 30. pamatnostādnē minētās dimensijas. 20

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Illustrative Financial Statements 1997

Illustrative Financial Statements 1997 RISKU PĀRVALDĪBAS UN KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS ZIŅOJUMS (3.pīlārs) 218. GADA 2. CETURKSNIS LUMINOR GRUPA LATVIJĀ 1 IEVADS Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības (3. pīlāra) pārskats ir sagatavots saskaņā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (II) 2615. sanāksme Datums: 2017. gada 9. februāris

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

EGESIF_15_ final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajā

EGESIF_15_ final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajā EGESIF_15_0017-02 final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajām summām, atgūstamajām summām un neatgūstamajām summām

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM Nordea 1, SICAV ( Sabiedrības ) akcionāri ( akcionāri ) ar šo tiek informēti,

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.7.2012. COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums

Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums AS Citadele banka Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums (3.pīlārs) par 2018. gadu IEVADS Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Regulas Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, iestāde vismaz reizi

Sīkāk

CL2014R0809LV _cp 1..1

CL2014R0809LV _cp 1..1 2014R0809 LV 01.01.2016 001.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 809/2014 (2014.

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk