NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "NS-1-U Nolikums.Buvdarbi"

Transkripts

1 ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr /17/I/020 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta Būvdarbu iepirkums Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID.Nr. BŪ 2019/1/KF KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMS

2 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) 2 Saturs: 1. Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona 2. Iepirkuma procedūra un norise 3. Saziņa 4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 6. Piedāvājums 7. Piedāvājuma nodrošinājums 8. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 10. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 11. Iesniedzamie dokumenti 12. Tehniskais piedāvājums 13. Finanšu piedāvājums 14. Piedāvājumu izvērtēšana 15. Iepirkuma līgums NOLIKUMA PIELIKUMI A pielikums: Tehniskā specifikācija B pielikums: Būvprojekti C pielikums: Iepirkuma līguma projekts: D pielikums: Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai D1pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne D2pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne D5 pielikums: CV veidne D6pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo būvdarbu saraksta veidne D7 pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

3 ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē 1. Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona Pasūtītājs: SIA Bauskas ūdens, Reģ.Nr , Biržu iela 8a, Bauska, LV Pasūtītāja kontaktpersona: Tehniskais direktors Arnis Birzmalis tel.nr.: Iepirkuma procedūra un norise 2.1. Piegādātājs - fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus Pretendents - Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Ieinteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir persona (t.sk. atsevišķu būvdarbu veicējs (turpmāk - apakšuzņēmējs)), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), Pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a un b apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a un b apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai Pretendenta pilnvarota persona. 3. Saziņa 3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot to Pasūtītāja mājas lapā internetā Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem, un Pretendentiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā. Saziņas dokumentu Pasūtītājs publicē SIA Bauskas ūdens mājas lapā internetā Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru Saziņas dokuments, nosūtot to pa elektronisko pastu (e-pastu) ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad ir saņemts paziņojums par elektroniskā pasta saņemšanu Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Iepirkuma procedūras dokumentos norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai e-pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai e-pasta adresi.

4 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā septiņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami īsā laikā bet ne vēlāk, kā piecu darba dienu laikā no papildus informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas. Jebkāda papildus informāciju Pasūtītājs sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos. 4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas tīklu būvdarbi realizējot piecus būvprojektus, jeb piecas lotes. Kopējais kanalizācijas kolektoru orientējošais apjoms 2416m (D200250mm un kanalizācijas spiedvads D75mm 40m), pievadu orientējošais apjoms m (D160mm) jeb kopā 3029m kanalizācijas tīklu, kurš apkopots piecās lotēs(būprojektos) un katram būvprojektam ir būvatļauja un katrs atsevišķi jānodod ekspluatācijā: Kanalizācijas tīklu izbūve Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, Lauku un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai. Būvatļauja Nr.BIS-BV (14-4.1/26). 1. lote Paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas. Orientējošie apjomi Lauku iela 507m, Draudzības iela - 784m, Ošu iela ar pieslēgumu pie Mēmeles ielas kanalizācijas kolektora - 665m t.sk. 108m beztranšeju metode D200 PE. Pieļaujama un pat vēlama beztranšeju metode arī kanalizācijas kolektoru izbūvei Draudzības un Ošu ielās. Kanalizācijas kolektoru diametrs - D200mm, pievadu diametrs - D160mm. Kopējais apjoms 1956m, t.sk maģistrālais kolektors m, pievadi - 414m (daļa paredzēta ar beztranšeju metodi). Izbūves dziļums pašteces kanalizācijai no 1.2m līdz 5.15m (ieskaitot ielas uzbērumu). Izbūves dziļums un satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Darbu gaitā jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem. Jauna kanalizācijas kolektora izbūve Bauskas novada, Bauskā, Mēmeles ielā posmā no Dreņģerkalna līdz Mēmeles ielai 11. Būvatļauja Nr.BIS-BV (14-4.1/25). 2. lote Paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas. Orientējošais apjoms - 280m pašteces kanalizācijas tīklu t.sk. 87m ar beztranšeju metodi un PE cauruļvadu. Pievadu apjoms - 21m. Kolektora izbūves diametrs D250, pievadi D160mm. Izbūves dziļums m. Liela vērība jāpiegriež satiksmes organizācijai būvdarbu laikā. Darbu gaitā jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem. Kanalizācijas pārbūve Bauskas novada, Bauskā Mēmeles ielā pie Mēmeles tilta. Būvatļauja Nr.BIS-BV (14-4.1/28) lote. Esošo pašteces kanalizācijas tīklu pārbūve un segumu atjaunošana Bauskā, pie un zem tilta pār Mēmeles upi. Orientējošais apjoms - 144m, D250mm. Izbūves dziļums m. Pēc izbūves jāatjauno tilta konstrukcijas, kuras aizsargā tilta pamatus no izskalošanas. Tāpat izbūves laikā jānodrošina SIA Kronis un tuvumā esošās dārzniecības vienīgā piebraucamā ceļa(uz kura paredzēti K rakšanas darbi) funkcionēšana lai nodrošinātu šo uzņēmumu nepārtrauktu darbību t.i. jāsaskaņo

5 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) 5 rakšanas darbu un ceļa slēgšanas laiks un ilgums. Kā arī jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem. Kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Bauskas novada, Bauskā Upes ielā. Nr.BIS-BV (14-4.1/29). 4. lote. Paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas. Paredzēts izbūvēt orientējoši 256m pašteces kanalizācijas cauruļvadu no tiem 206m pašteces kanalizācijas kolektors D200, Pievadi orientējoši 50m D160mm. Viena plastmasas (HDPE) kanalizācijas sūkņu stacija ar diviem sūkņiem. Sūkņu stacijas izmēri - H=4.2m D=1.5m. Sūkņu stacijas elektroapgādes pieslēgums un iekšējie elektroapgādes un automātikas tīkli. Orientējoši 40m kanalizācijas spiedvads- D75mm ar pieslēgumu pie Rīgas ielas pašteces kanalizācijas tīkla. Kanalizācijas tīklu Izbūves dziļums no m. Darbu gaitā jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem. Tāpat jārēķinās, ka darbu gaitā SIA Bauskas ūdens vēlēsies pārbaudīt un iespējams rekonstruēt Upes ielā esošo ūdensapgādes tīklu. Kļavu ielas Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauskas novada, Bauskā. Būvatļauja Nr.BIS-BV (14-4.1/27). 5. lote. Paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas. Paredzēts izbūvēt orientējoši 353m pašteces kanalizācijas tīklu no tiem orientējoši 225m maģistrālie kanalizācijas tīkli D200mm, bet 128m pievadi D160mm. Kanalizācijas tīklu izbūves dziļums m. Darbu gaitā jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem. Tāpat jārēķinās, ka darbu gaitā SIA Bauskas ūdens vēlēsies pārbaudīt un iespējams rekonstruēt Kļavu ielā esošo ūdensapgādes tīklu. Pretendenti var iesniegt piedāvājumu par visu apjomu izdalot katru loti vai tikai par kādu no lotēm. Iepirkumu komisija izvērtēs piedāvājumus katrā lotē un izvēlēsies iepirkuma uzvarētāju katrā lotē, atbilstoši šī iepirkuma noteikumiem Iepirkuma līguma izpildes vieta Iepirkuma līguma izpildes vietas ir: Bauskas novads, Bauskas pilsēta; Bauskas novads, Codes pagasts, Jauncode Iepirkuma līguma izpildes termiņš Pasūtītāja plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir no Būvdarbu uzsākšanas datuma līdz 2021.gada 1. jūnijam (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā) Ja iepirkumā iesniegto cenu piedāvājumi pārsniegs pasūtītāja paredzētās finanšu iespējas un/vai projekta realizācijas termiņus, tad iepirkuma līgums netiks slēgts. Provizoriskie Pasūtītājā rīcībā esošie finanšu līdzekļi jeb paredzamā līgumcena projektu realizācijai (bez PVN) apkopota zemāk dotajā tabulā: PK Lotes Nr. amie finanšu līdzekļi projekta realizācijai bez PVN EURO 1 Lote Nr Lote Nr Lote Nr Lote Nr Lote Nr Kopā būvniecība Gadījumā ja piedāvājumu kopējā vai kādas lotes summa pārsniegs augstāk minētās summas Pasūtītājs lems vai turpināt iepirkumu un pārvērtēs savas finanšu iespējas. Ja Pasūtītājs izlems, ka piedāvājumi kopumā vai kādā no lotēm pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas tiks lemts par iepirkuma pārtraukšanu bez līguma slēgšanas kopumā vai kādā no lotēm.

6 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) 6 Papildus skaidrojums kārtībai, kādā notiks atteikšanās no projekta daļu realizācijas, ja būs tāda nepieciešamība finanšu trūkuma dēļ: Tā kā atbilstoši iepirkuma noteikumiem uz katru Loti atsevišķi, vai daļu no apjoma (uz vairākām, bet ne visām Lotēm) vai apjomu kopumā var pieteikties neierobežots pretendentu skaits, tad pastāv iespēja, ka iepirkuma rezultātā, katru Loti atsevišķi realizēs cits pretendents. Tādējādi pretendentiem jāsniedz piedāvājums katrai Lotei, kā atsevišķi realizējamam darbu apjomam neatkarīgi no tā vai kāda no Lotēm tiks realizēt vai nē. Līgumi par realizāciju var tikt slēgti par katru Loti ar citu pretendentu. Ja kādā no Lotēm būs ietaupījums attiecībā pret plānoto un/vai Pasūtītājam pieejamo finansējumu, tad šis ietaupījums var tikt paredzēts citu Lotu realizācijai. Pasūtītājam ir vienlīdz svarīga katras Lotes realizācija lai sasniegtu projekta realizācijas mērķus. Būtiskākā ir kopējā finansējuma atbilstība Pasūtītāja finašu iespējām. Lai izslēgtu iespēju pretendentiem manipulēt ar cenām Pasūtītājam it kā svarīgāko Lotu sadārdzināšanai, tādejādi mākslīgi palielinot cenu un liedzot Pasūtītājam iespēju realizēt projektu pilnā apjomā pieejamā finansējuma apmērā Pasūtītājs saglabā tiesības atteikties no jebkuras Lotes vai tās daļas realizācijas, ja tiek pārsniegts kopējais Pasūtītājam pieejamā finansējuma apjoms, kurš norādīts šī nolikuma p4.4. Lotes un to daļas: a. 2. līdz 5. Lotēm atsevišķas daļas netiek izdalītas un vai nu konkrētā Lote atbilstoši iepirkumam tiks realizēta vai arī līguma slēgšana par konkrēto Lotes apjomu nenotiks un iepirkums konkrētajā Lotē tiks pārtraukts. b. Papildus darba apjoma samazinājums iespējams 1. lotē atsakoties no Lauku ielas apjoma projektā(atsevišķi izdalīts iepirkumu veidnēs lapa - Lauku_lote1_2). Bet šāda samazinājuma lietderība tiks izvērtēta kopējā pieejamā finansējuma un projekta realizācijas kontekstā. Ja šāds ietaupījums Pasūtītājam neatstās iespēju par Lauku ielu veikt papildus jaunu iepirkumu pieejamo finanšu resursu apjomā, tad šāda iespēja samazinājuma netiks izskatīta. Savukārt, ja Pasūtītājs izlems atteikties no 1.Lotes Lauku ielas daļas, tad finanšu piedāvājumu izvērtējums visiem atbilstošajiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši piedāvājumu 1. Lotē tiks vērtēts bez Lauku ielas apjoma. 5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek organizēta. Ieinteresētie pretendenti var sazināties ar Pasūtītāju un pieteikties uz objektu apskati un vienoties par konkrētu laiku objektu apskatei, ja to uzskata par nepieciešamu. 6. Piedāvājums 6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība Piedāvājumi iesniedzami līdz gada 2. septembris, plkst.11:00 Biržu ielā 8a, Bauska, LV-3901, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums Piedāvājumi tiks atvērti gada 2. septembris, plkst.11:00 Biržu ielā 8a, Bauska, LV slēgtā komisijas sēdē Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto līgumcenu EUR (katrai lotei bez pievienotās vērtības nodokļa). Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs

7 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) 7 uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena EUR (katrai lotei bez pievienotās vērtības nodokļa) Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam Piedāvājuma derīguma termiņš Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu Piedāvājuma noformējums Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 2 kopija), b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 2 kopijas), c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas), d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas) Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: a. norādi TULKOJUMS PAREIZS, b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver: a. norādi KOPIJA PAREIZA, b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

8 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a un b apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a un b apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai e. Pretendenta pilnvarota persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta a, b un e apakšpunktā noteikto Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai pretendenta Vārdu un Uzvārdu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi, d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi iepirkuma procedūras Būvdarbu iepirkums Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ID.NR.BŪ 2019/1/KF e. neatvērt līdz 2019.gada 2.septembrim plkst. 11: Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: a. atzīmi ORIĢINĀLS vai KOPIJAS, b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, f. Atzīmi Būvdarbu iepirkums Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ID.NR.BŪ 2019/1/KF Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: a. atzīmi ORIĢINĀLS vai KOPIJA, b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, c. piedāvājuma daļas nosaukumu ( Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti, Piedāvājuma nodrošinājums, Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums. 7. Piedāvājuma nodrošinājums Piedāvājuma nodrošinājums netiek pieprasīts. 8. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, šādos gadījumos: 8.1. Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt tiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu

9 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) 9 darbībās, kuras ir saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no zemāk minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem: a. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, b. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, c. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, d. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, e. cilvēku tirdzniecība, f. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 8.2. Ir konstatēts, Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem kandidātiem vai pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 8.3. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts; 8.4. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda kandidāta vai pretendenta izvēlē, un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar kandidātu vai pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem; 8.5. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22. panta trešo daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un kandidāts vai pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci; 8.6. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 8.7. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: a. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, b. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 8.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

10 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) Uz personālsabiedrības biedru (Pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmi šīs nolikuma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. vai 8.8 punktā minētie nosacījumi; Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi šīs nolikuma 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. vai 8.8 punktā minētie nosacījumi; Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs nolikuma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. vai 8.8 punktā minētie nosacījumi; Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja: a. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šī nolikuma 8.1. punktā un 8.7. punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; b. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šī nolikuma punktā, punkta "b" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši Ja Pretendenta vai nolikuma 8.9., un punktā minētās personas maksātnespējas procesā, kas uzsākts atbilstoši likumam Par uzņēmumu un Uzņēmējsabiedrību maksātnespēju vai Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz gada 31. oktobrim, tiek piemērota sanācija vai izlīgums(mierizlīgums), Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā iepirkuma līguma priekšmetu, var lemt par šī nolikuma 8.4. punkta nepiemērošanu Pasūtītājs izslēgts pretendentu no dalības iepirkumā, ja Pretendents vai tā iepirkumā minētais personāls(valdes vai padomes loceklis, prokūrists, pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona vai persona uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās) vai kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības būs pakļauts ierobežojumiem, ko nosaka atbilstoši Starptautisko un Latvijas republikas nacionālo sankciju likums( ). Pretendenta pārbaudi Pasūtītājs veiks atbilstoši Starptautisko un Latvijas republikas nacionālo sankciju likumam ( ) un Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumiem Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība, Nr.468 no un Latvijas republikas ministru kabineta noteikumiem Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu, Nr.419 no Gadījumā ja uz Pretendentu (tā personālu vai apakšuzņēmēju) atbilstoši p8.14 ir attiecināmi p minētie nosacījumi, bet tie pēc Pretendenta domām neietekmē līguma izpildi, tad pretendentam ir pienākums to norādīt savā piedāvājumā, lai Pasūtītājs varētu veikt atbilstošu padziļinātu izvērtēšanu par to, ka pretendentam noteiktās sankcijas neietekmē līguma izpildi. Gadījumā ja Pretendents to nebūs norādījis piedāvājumā, bet veicot pārbaudi tiek konstatēts ka uz Pretendentu ir attiecināmi p8.14 nosacījumi Pretendents, var tikt tiks izslēgts no dalības iepirkumā, jo sniedzis piedāvājumā melīgu un neatbilstošu informāciju Šī nolikuma punktos un 8.15.minētā izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks ievērojot IUB izdotās vadlīnijas par Sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos. attiecinot tās uz šī iepirkuma noteikumiem. 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki(ja piedāvājumu

11 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) 11 iesniedz personu apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu Pretendenta piedāvātajam: a. atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas reglamentētajā jomā; Ārvalstu speciālistiem - Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendents tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu(vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Līgums stāsies spēkā tiklīdz minētie speciālisti būs saņēmuši īslaicīgo pakalpojumu sniegšanas atļauju vai citādi pierādījuši atbilstību nolikuma prasībām (saņems Latvijā izdotu būvprakses sertifikātu) atbilstoši zemāk dotajam IUB precizējumam Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli Pretendenta trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi 1 Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir ne mazāks, kā zemāk dotajā tabulā: PK Lotes Nr. mālais finanšu apgrozījums pretendentam UK tīklu izbūves jomā 1 Lote Nr Lote Nr Lote Nr Lote Nr Lote Nr ā startējot uz visām lotēm Pretendenta finanšu apgrozījuma apmērs attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi par pēdējiem trīs gadiem ir jāvērtē: trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves jomā ( (apgr apgr apgr.2017.) /3 )

12 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) 12 Pretendentam startējot uz vairākām lotēm nepieciešamā minimālā finanšu agrozījuma summa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā summējas atkarībā no lotēm uz kurām pretendents iesniedz piedāvājumu. Atbilstību šī punkta prasībām pretendents pierāda atbilstoši aizpildot piedāvājuma sagatavošanas veidni D Pretendents ir iesniedzis VID gada pārskatus par pēdējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem tie VID noteiktā termiņā ir apstiprināti. Minētā prasība attiecināma uz pretendentu (ja pretendents ir juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu un šajā periodā jāatbilst izvirzītajām prasībām. Ārvalstu uzņēmumiem jāsniedz apraksts un apliecināti pierādījumi, ka gada pārskati par pēdējiem trim finanšu gadiem ir sastādīti, pārbaudīti un akceptēti atbilstoši konkrētās ārvalsts likumdošanas prasībām Pretendents apliecina, ka tā rīcībā ir brīvi legāli finanšu apgrozāmie līdzekļi piedāvājuma iesniegtā apjoma realizēšanai vismaz 10% apjomā no kopējā piedāvājuma apjoma to pierādot ar operatīvā bilance uz gada 30. jūniju (bilance un peļņas zaudējumu aprēķins), kuros redzama šādu finanšu līdzekļu esamība vai šādu līdzekļu apjoms ir apliecināts ar Latvijas republikā licencētas kredītiestādes izziņu par kredītlīnijas piešķiršanas iespējamību konkrētajam Pretendentam piedāvājumā iesniegtā projekta realizācijai. 10. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām Pretendents pēdējo piecu gadu laikā sākot no gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu datumam ir veicis un pabeidzis vismaz divus būvdarbu līgumus, kuros katrā veikto kanalizācijas(vai lietus kanalizācijas) tīklu izbūves darbu apjoms sasniedz Pasūtītāja paredzēto līguma cenu, kura dota punktā Pretendents pēdējo piecu gadu laikā sākot no gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu datumam ir veicis un pabeidzis vismaz divus būvdarbu līgumus, kuros katrā veikti ārējo kanalizācijas vai lietus kanalizācijas tīklu būvdarbu apjomi nav mazāki par: NP K Lotes Nr. Nepieciešamais minimālais izbūvētās pašteces kanalizācijas vai lietus kanalizācijas apjoms katrā līgumā (Dmin-160mm) 1 Lote Nr m 2 Lote Nr.2 280m 3 Lote Nr.3 144m 4 Lote Nr.4 1 kanalizācijas sūkņu stacijas Q- 2 l/s 206m 5 Lote Nr.5 350m 6 Kopā, ja piedāvājums tiek iesniegts pa visām Lotēm 1 kanalizācijas sūkņu stacijas Qmin- 2 l/s 2880 m Kopējo apjomu atbilstību Pretendents var panākt arī panākot atbilstību katrā lotē ar citiem diviem līgumiem. Vai kopējos summāro atbilstību vismaz divos līgumos par kopējo apjomu lotēs par kurām pretendents sniedz piedāvājumu.

13 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram: Ir atbilstoša tehniskā izglītība (vidējā speciālā vai augstskolas) Spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā Ir atbilstoša profesionālā pieredze ne mazāka par 3 gadiem. Iepirkumam nepieciešamā minimālā būvprakse, jeb pēdējos piecos gados sākot no gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu datumam, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, ir vadījis un pabeidzis vismaz divus būvdarbu līgumus, kuros katrā veikti ārējo kanalizācijas vai lietus kanalizācijas tīklu būvdarbi nav mazāki par zemāk norādīto apjomu: NP K Lotes Nr. Nepieciešamais minimālais izbūvētās pašteces kanalizācijas vai lietus kanalizācijas apjoms katrā līgumā (Dmin-160mm) 1 Lote Nr m 2 Lote Nr.2 280m 3 Lote Nr.3 144m 4 Lote Nr.4 1 kanalizācijas sūkņu stacijas Q- 2 l/s 206m 5 Lote Nr.5 350m 6 Kopā, ja piedāvājums tiek iesniegts pa visām Lotēm 1 kanalizācijas sūkņu stacijas Qmin- 2 l/s 2880 m Pretendenti startējot uz vairākām lotēm ir tiesīgi piedāvāt vienu kopējām summārām prasībām atbilstošu atbildīgo būvdarbu vadītāju un/vai ceļu būvdarbu vadītāju, jo objekti atrodas vienā pilsēta un ir iespējama to vienlaicīga vadīšana savukārt startējot uz mazāku lotu skaitu personālam jāatbilst izvirzītajām prasībām. Atbildīgais būvdarbu vadītāja būvprakse šī nolikuma ietvaros tiks uzskatīta par atbilstošu arī gadījumos, ja speciālists, ir vadījis un pabeidzis būvdarbus, kuri bijuši kāda lielāka objekta atsevišķi identificējams posms vai posmi un paveiktais summārais darba apjoms ir atbilstošs šajā nolikumā noteiktajam. Speciālists faktiski vadot darbus ir piedalījies būvdarbu sapulcēs, veicis materiālu saskaņošanu, parakstīji segto darbu aktus, aizpildījis būvdarbu žurnālu un sagatavojis dokumentāciju objekta(vai objekta posma/u) nodošanai ekspluatācijā un iepriekš minētajām darbībām ir dokumentāli pierādījumi (līgums, būvdarbu žurnāla vai tā daļas kopija, segto darbu aktu kopijas, būvsapulču protokolu kopijas, izziņa no pasūtītāja vai ģenerāluzņēmēja ). Šādā gadījumā speciālista pieredze tiks atzīta par atbilstošu pat ja speciālists nav parakstījis aktu par objekta pieņemšanu un nodošanu ekspluatācijā, jo faktiski vadījis kāda lielāka projekta posma/u būvdarbus Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi 2. 2 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās Personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē

14 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) Iesniedzamie dokumenti Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: a. Piedāvājuma pieteikumu (D1 pielikums), b. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību uz Pretendentu/Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstāsun Pretendenta/Personas (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, kvalifikācijas dokumentiem), c. Dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros.juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu Dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību Nolikuma 8.1.apakšpunkta prasības neattiecināmību Pretendents apliecina ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (D1 pielikums) un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (D7 pielikums) Pasūtītājs pārbaudi par Pretendenta izslēgšanas nosacījumiem veiks Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta noteiktajā kārtībā Ja Pasūtītājs konstatēs, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datu bāzes vai Nekustamā nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju, Pretendentam vai šī nolikuma 8.9.,8.10. un punktā minētajai personai piedāvājumu un sniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi(t.sk, Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jeb VSAOI parādi) kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs noteiks termiņu dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - apliecinājuma iesniegšanai par to, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu(t.sk VSAOI parādi),kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja pretendents neiesniegs apliecinājumu, Pasūtītājs Pretendentu izslēgs no dalības iepirkumā Ja Pasūtītājs konstatēs, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datu bāzes vai Nekustamā nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju, Pretendentam vai šī nolikuma 8.9.,8.10. un punktā minētajai personai piedāvājumu un sniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu(t.sk VSAOI parādi) kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs apliecinājumu neprasīs.

15 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) Pretendents lai apliecinātu, ka tam kā arī šī nolikuma 8.9.,8.10. un punktā minētajai personai nav nodokļu parādu (t.sk VSAOI parādi) kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, šī nolikuma punktā minētajā termiņā iesniedz: a. Attiecīgās personas vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija nodokļu parādu(t.sk VSAOI parādi); b. Pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļu parādu; c. Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdotu lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parāda neesamību Pasūtītājs pieprasīs, lai Pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, ja tas atbilst šī nolikuma 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., vai 8.7. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tas atbilst šī nolikuma 8.1.,8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., vai 8.7. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja Pretendents desmit darba dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā Ja attiecināms, Pretendentam jāsniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai arī ārvalstī reģistrētu Pretendentu, vai šī nolikuma 8.9.,8.10. un punktā minēto personu, kas reģistrētas vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, neattiecas šī nolikuma punktos minētie izslēgšanas nosacījumi Ja par Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši Pretendenta vai šī nolikuma 8.9.,8.10 un punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīviem aktiem nevar būt persona, uz kuru attiecināmi šī nolikuma punktos noteiktās izslēgšanas prasības, Pretendents ir tiesīgs izziņas veida iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Pasūtītājs noteiks termiņu skaidrojuma vai punktā noteiktās izziņas iesniegšanai ne īsāku par desmit darba dienām pēc pieprasījuma iesniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgas Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz skaidrojumu vai izziņu vai arī no iesniegtās izziņas Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā. Ja no iesniegtā skaidrojuma Pasūtītājs negūst pārliecību par šī nolikuma punktu izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi, Pasūtītājs pieprasīs, lai par šīm personām tiek iesniegtas kompetento institūciju izziņas Šī nolikuma punktu nepiemēro 8.9.,8.10., un punktos minētajām personām, kuras reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Pārbaude par šim personām tiks veikta Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta kārtībā Ja šī nolikuma p un ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas vai ar prasītajiem skaidrojumiem un citiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu šajā nolikumā prasīto, tad minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

16 Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr /17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF) Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs ( ja pretendents ir personālsabiedrība) atbilst šī nolikuma 8.1.,8.3.,8.4.,8.5., vai 8.7. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, Pretendenta pienākums ir to norādīt piedāvājumā. Ja minētais pretendents tiks atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendentam būs jāsniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgto vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem un personālvadības pasākumiem, lai Pasūtītājam pierādītu savu uzticamību un novērtu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja attiecīgais skaidrojums netiks iesniegts, Pasūtītājs izslēgts pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā Pasūtītājs izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) veiktos pasākumus un pierādījumus, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā Kompetentai institūcijai atzinumu par veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai. Atzinumu pasūtītājs nepieprasīs, ja Pretendents piedāvājumā vai pēc attiecīgo skaidrojumu pieprasījuma jau būs iesniedzis attiecīgos skaidrojumus un Kompetentas institūcijas atzinumu Ja Pasūtītājs šajā nolikumā p sniegtos skaidrojumus un veiktos pasākumus un iesniegtās izziņas uzskatīs par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņems lēmumu neizslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Savukārt, ja Pasūtītājs izvērtējot sniegtos skaidrojumus un veiktos pasākumus un iesniegtās izziņas uzskatīs par nepietiekamām, tad Pasūtītājs pieņems lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā Pretendenta kvalifikācijas dokumenti Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija 3, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētiem(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta)dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)) Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja un citu personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts 4 normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 5 trīs gadu vidējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi 6 par darbības iepriekšējiem trīs gadiem. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 3 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 4 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 5 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 6 Pretendenta finanšu apgrozījuma apmērs attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi par pēdējiem trīs gadiem ir jāvērtē:trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves jomā ( (apgr apgr apgr.2017.) /3 )

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk