APSTIPRINĀTS:

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS:"

Transkripts

1 IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga,

2 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre of Excellence, turpmāk Centrs vai Pasūtītājs Juridiskā adrese: Kalnciema iela 11 B, Rīga, LV Reģistrācijas Nr Kontaktpersona: Centra Finanšu kontrolieris Gita Bērziņa, e-pasts: 2. Iepirkuma priekšmets: 2.1. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: Iepirkuma priekšmets ir grāmatvedības pakalpojumu iegāde (turpmāk pakalpojums) Centra vajadzībām saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) Paredzamais iepirkuma līguma termiņš no 2019.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim Piedāvājumu var iesniegt tikai par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu Pretendents var iesniegt ne vairāk kā vienu piedāvājuma variantu Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma un tehniskajai specifikācijai atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu. 3. Pretendents: 3.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu piegādāt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde, identifikācijas Nr., nolikumā norādītajām Pasūtītāja prasībām Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 4. Prasības pretendentiem: 4.1. Pretendenta pakalpojuma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija pakalpojuma izpildei Pretendentam ir vismaz piecu pēdējo gadu pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir vismaz divu gadu pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā vienā vai vairākās starptautiskajās organizācijās/uzņēmumos vai vēstniecībās Pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. 5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks: 5.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 4.aprīlim, plkst vienā no šiem veidiem: personīgi Centrā (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00) Rīgā, Kalnciema ielā 11B, tālr.: ; nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Kalnciema iela 11B, Rīga, LV-1048). 6. Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana: 6.1. Nolikums ir publiski pieejams Centra mājas lapā 2

3 6.2. Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs vai Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša Jautājumi par nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā uz e-pastu: 6.4. Ja piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms iepirkuma konkursa termiņa beigām) pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz divu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sēdē. 7. Piedāvājumu sagatavošanas un iesniegšanas prasības: 7.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu aizpildot pieteikumu, kas noformēts atbilstoši nolikuma (pielikumā Nr.1) pievienotajam paraugam, pievienojot tam finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3) un pieredzes aprakstu (pielikums Nr.4), kā arī citus nolikumā paredzētos dokumentus Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā latviešu vai angļu valodā Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz aizlīmētā paketē vai aploksnē, kuru marķē šādi: - pasūtītāja nosaukums un adrese; - pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; - sekojoša atzīme: Iepirkumam NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (ID Nr. ). Neatvērt līdz 2019.gada 4.aprīlim, plkst. 10:00. ; - līmējuma vieta apliecināta ar pretendenta juridiskas personas zīmogu, ja tāds ir Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem vai matemātiskām kļūdām Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi Komercnoslēpums Piedāvājuma papildinājumus, grozījumus vai atsaukumus var iesniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiskā formā personīgi vai pa pastu uz adresi: Kalnciema ielā 11B, Rīgā, LV-1048, iepirkumam NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (ID Nr. ) ar attiecīgu norādi PAPILDINĀJUMS, GROZĪJUMS vai ATSAUKUMS Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Centra iepirkuma procedūrā. 8. Iesniedzamie dokumenti: 8.1. Pieteikums (pielikums Nr.1) Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3) Pieredzes apraksts: norādot vismaz trīs uzņēmumus, kam sniegti grāmatvedības pakalpojumi iepriekšējos piecos gados, norādot pakalpojumu sniegšanas periodu, uzņēmuma kontaktpersonu (pielikums Nr.4); iesniegt vismaz vienu starptautiskas organizācijas/uzņēmuma vai vēstniecības rekomendācijas vēstuli, kam sniegti grāmatvedības pakalpojumi (atbilstoši 4.3. punktā minētajam). 3

4 8.4. Pretendenta attiecīgās valsts Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā Pretendenta piedāvāto speciālista/u izglītību apliecinošu dokumentu kopijas Spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija Finanšu piedāvājums: aizpildīta (pielikums Nr.3) dotā veidne. Jānorāda piedāvātā maksa 1 (vienam) mēnesim saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 9. Finanšu piedāvājuma vērtēšana: 9.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi izturējušo Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts. 10. Iepirkuma rezultātu paziņošana un līguma slēgšana: Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Iepirkuma līgumu starp Pasūtītāju un izvēlēto Pretendentu slēdz pusēm vienojoties. Iepirkuma līgumu sagatavo iepirkuma procedūras rīkotājs, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Konkursa uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 11. Pielikumi: Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 1. pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā. 2. pielikums. Tehniskā specifikācija. 3. Pielikums. Finanšu piedāvājums. 4. Pielikums. Pieredzes apraksts. 5. Pielikums. Līguma projekts. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Krivišs 4

5 Pielikums Nr. 1 Iepirkuma konkursa,, nolikumam PIETEIKUMS par piedalīšanos iepirkumā NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde Pretendents,, (pretendenta pilns nosaukums) vienotais reģ. Nr., juridiskā adrese, LV-, biroja adrese, LV-, tālr., elektroniskā pasta adrese:, tā personā (pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds) ar šī pieteikuma iesniegšanu: piesakās piedalīties iepirkumā NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde ; apņemas ievērot un izpildīt visas nolikuma prasības; atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju līdz līguma noslēgšanai; apņemas, ja tiek atzīts par uzvarētāju, noslēgt līgumu (pielikums Nr.5); apliecina, ka ir grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs; apņemas nodrošināt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi visam līguma darbības periodam par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, atbildības limits vismaz euro/ gadā; apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt visas nolikumā noteiktās prasības; apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas. Informācija līguma noslēgšanai: Banka: Kods: Konts: Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, amats: Paraksts: (pilnvarotās personas paraksts, datums 5

6 Pielikums Nr. 2 Iepirkuma konkursa,, nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde Iepirkums paredz sniegt grāmatvedības pakalpojumus NATO Strategic Communications Centre of Excellence (turpmāk Pasūtītājs) atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Veicamais darba apjoms: 1. Ikdienas grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde - kontēšana, reģistrēšana grāmatvedības uzskaites programmā Tildes Jumis. 2. Nodrošināt vismaz vienu grāmatvedi vai grāmatveža asistentu, kurš, veicot ikdienas grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi un šajā nolikumā un tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus, ir Pasūtītājam pieejams vismaz 24 h (divdesmit četras stundas) nedēļā (darba dienās) tādā apmērā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, darbu veicot Pasūtītāja telpās. 3. Nodrošināt visu saimniecisko operāciju apstiprinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu uzglabāšanu Pasūtītāja telpās, kā arī visu drukāto un digitālo grāmatvedības datu nodošanu trešajām personām pēc Pasūtītāja norādījuma. 4. Nodrošināt grāmatvedības kontroli, kas ietver metodes un paņēmienus, kurus izmanto, lai kontrolētu uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, saimniecisko darījumu atbilstību likumiem, uzņēmuma nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī lai nodrošinātu grāmatvedības sniegtās informācijas pareizību. 5. Pasūtītāja rēķinu izrakstīšana un piegādātāju rēķinu saņemšana un apmaksa. 6. Atalgojumu un cita veida atlīdzību aprēķināšana (darba algas, uzņēmuma līgumi, autoratlīdzības aprēķini). 7. Nodokļu atskaišu, statistikas atskaišu, paziņojumu sastādīšanu un iesniegšanu valsts noteiktajām institūcijām. Nodokļu atskaites iesniegšanai Valsts Ieņemumu Dienestā (turpmāk VID), izmantojot VID elektronisko dokumentu sistēmu. 8. Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana reizi ceturksnī. 9. Gada pārskata sagatavošana. 10. Avansa norēķinu, komandējumu izdevumu dokumentu pārbaude un grāmatošana. 11. Norēķinu salīdzināšana ar debitoriem un kreditoriem. 12. Pasūtītāja PVN atmaksas dokumentu sagatavošana iesniegšanai Ārlietu ministrijā reizi ceturksnī. 13. Datu sagatavošana pamatlīdzekļu un citu aktīvu uzskaitei (iegāde, amortizācija, norakstīšana, inventarizācija). 14. Grāmatvedības datu salīdzināšana ar finansējuma izlietojumu. 6

7 15. Pasūtītāja interešu pārstāvība, kas saistīta ar finanšu grāmatvedības jautājumiem, VID un citās valsts, administratīvajās un pašvaldību iestādēs, attiecībās ar trešajām personām. 16. Konsultācijas par ikdienas grāmatvedības jautājumiem. 17. Konsultācijas nodokļu jautājumos. 18. Darba valoda grāmatvedības uzskaitē angļu valoda. Papildus informācija: 1. Grāmatvedības operāciju skaits gadā - aptuveni grāmatvedības ieraksti gadā. 2. Bankas kontu darījumu skaits vidēji 300 mēnesī. 3. Komandējumi - vidēji 25 mēnesī. 4. Atlīdzības izmaksa aptuveni 24 darbiniekiem mēnesī. 5. Autoratlīdzību aprēķini/izmaksas - vidēji 1 reizes mēnesī, uzņēmuma līgumu aprēķins/izmaksas - vidēji 3 reizes mēnesī (t.sk. aprēķini nerezidentiem). 7

8 Pielikums Nr. 3 Iepirkuma konkursa,, nolikumam FINANŠU PIEDĀVĀJUMS NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (pretendenta nosaukums) Adrese: Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. Bankas rekvizīti Piedāvājam izpildīt pasūtījumu iepirkumā NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde ID Nr. dokumentos izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro: Nr. Nosaukums Mēneša līgumcena (bez PVN) / EUR Kopējā līgumcena (bez PVN) /EUR PVN /EUR Pavisam kopā līgumcena ar PVN EUR (4+5) 1. Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana NATO Strategic Communications Centre of Excellence Līgumcenā (bez PVN) iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma izpildi. Mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. (Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats) (paraksts) (vārds, uzvārds) (dokumenta aizpildīšanas datums) z.v. 8

9 Pielikums Nr. 4 Iepirkuma konkursa,, nolikumam PIEREDZES APRAKSTS Nr Komersants/organizācija, kam sniegti grāmatvedības pakalpojumi Kontaktinformācija, tālrunis, e-pasts Pakalpojumu sniegšanas periods Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa: (Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats) (paraksts) (vārds, uzvārds) (dokumenta aizpildīšanas datums) z.v. 9

10 Pielikums Nr. 5 Iepirkuma konkursa,, nolikumam LĪGUMS par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu Rīgā, 2019.gada NATO Strategic Communications Centre of Excellence, reģistrācijas numurs , tā direktora Jāņa Sārta personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2015.gada 7.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.367 Par Jāni Sārtu, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses un SIA, reģistrācijas numurs, tās personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs, abi kopā turpmāk saukti par Pusēm, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums : 1. Līguma priekšmets 1.1. Izpildītājs nodrošina grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem tajā skaitā ar Līguma pielikumā Tehniskā specifikācija (turpmāk Pielikums) noteikto tehnisko specifikāciju, turpmāk tekstā - Pakalpojumi Pasūtītājs par Izpildītāja kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem veic samaksu atbilstoši šī Līguma noteikumiem Ja Līguma izpildes laikā atklājas neparedzēti darbi, kuru veikšanu tiek saskaņota ar Pasūtītāju, Puses tos fiksē atsevišķā aktā un to apmaksa tiek paredzēta ikmēneša rēķinā. 2. Pušu pienākumi 2.1. Izpildītājs: nodrošina Pasūtītājam Līguma Pielikumā minēto grāmatvedības pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu; nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā grāmatvedības Pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem Izpildītāja darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija Pakalpojumu izpildei; nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā Izpildītājam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem ar atbildības limitu ne mazāku kā euro; pēc Pasūtītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu nodrošināšanu; ievēro Pasūtītāja drošības un konfidencialitātes noteikumus; nekavējoties brīdina Pasūtītāju par jebkurām grūtībām, kas varētu kavēt Pakalpojumu nodrošināšanu vai savlaicīgu izpildi; nav tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus; darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam grāmatvedības Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Izpildītāja darbinieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods). Jebkuras izmaiņas Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Izpildītāja darbinieku sarakstā Izpildītājs rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājam ir pienākums izdarīt izmaiņas Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Izpildītāja darbinieku sarakstā, ja to pieprasījis Pasūtītājs valsts noslēpuma vai NATO klasificētās informācijas aizsardzības nolūkā Pasūtītājs: veic Pakalpojumu apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; nodrošina Pakalpojumu sniegšanai atbilstošu telpu; nodrošina kontaktpersonu saziņai ar Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanas jautājumos; nodrošina nepieciešamos dokumentus un informāciju Pakalpojumu sniegšanai. 3. Pakalpojuma izpilde 3.1. Izpildītājs veic Pakalpojumus termiņos, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos un atbilstoši Pasūtītāja noteiktajam izpildes laikam. 10

11 3.2. Ja Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi (vai vispār nav veikts), tam konstatētas nepilnības un/vai trūkumi, Pasūtītājs par Pakalpojuma trūkumiem nosūta Izpildītājam uz kontaktpersonas e-pasta adresi pretenziju Pakalpojuma trūkumus Izpildītājs novērš vienas darba dienas laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža vai citā laikā, kas saskaņots ar Pasūtītāju. 4. Maksa par Pakalpojumiem un norēķinu kārtība 4.1. Pakalpojumiem tiek noteikta mēneša maksa EUR ( ) bez pievienotās vērtības nodokļa. Šajā maksā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli Izpildītājs sagatavo un nosūta Pasūtītājam ikmēneša rēķinu elektroniski uz e-pasta adresi: un 4.3. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja izrakstīto rēķinu par Pakalpojumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas Ja Pakalpojums sniegts nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīta pretenzija, norēķināšanās par Pakalpojumu notiek pēc tā sniegšanas kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem. 5. Pušu atbildība 5.1. Puses ir atbildīgas par savu ar Līgumu uzņemto saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi, un zaudējumu nodarīšanas gadījumā tos atlīdzina pilnā apmērā, izņemot neiegūto peļņu, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Katra Puse atbild par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tās darbinieku rīcības rezultātā Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu vai Pakalpojuma trūkuma novēršanu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt atlīdzināt visus Pasūtītājam radušos zaudējumus un piemērot līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā par katru kavējumu. Šādos gadījumos līgumsodu Izpildītājam var piemērot pavisam kopā ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no summas, ko veido Pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu maksu kopsumma Izpildītājs nav atbildīgs par noteikto saistības termiņa kavējumu un nemaksā līgumsodu, ja kavējums noticis Pasūtītāja vainas dēļ, un par kavēšanās iemesliem Pasūtītājs ticis laicīgi rakstiski informēts Ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes neievērojot Līguma 6.4.punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no summas, ko veido Pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu maksu kopsumma. Par atteikšanos no Līguma izpildes šī apakšpunkta izpratnē tiek uzskatīta attiekšanās no Pakalpojuma izpildes Ja Pasūtītājs nesamaksā par Līguma prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu Līguma 4.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no summas, ko veido Pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu maksu kopsumma Līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līgumsoda rēķina izsūtīšanas dienas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 6. Līguma spēkā stāšanās, termiņš un Līguma izbeigšana 6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, ir noslēgts uz laika periodu no 2019.gada līdz 2022.gada un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei Puses, savstarpēji rakstveidā vienojoties, var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas: ja Izpildītājs vairāk nekā 2 (divas) reizes kavē Līguma 3.1. vai 3.3. apakšpunktā noteiktos termiņus; ja Izpildītājs nepilda Līguma saistības un Līguma 5.1. apakšpunktā norādītais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru; ja Izpildītājs veic nekvalitatīvu Pakalpojumu izpildi, un Izpildītājam ir iesniegtas vismaz divas pretenzijas par konstatētajiem trūkumiem (trīs) mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas: ja Līguma 5.6. apakšpunktā norādītais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru; (trīs) mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot Pasūtītāju Līguma un apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas 11

12 dienas, savukārt Līguma un apakšpunktā noteiktajos gadījumos 3 (trīs) mēnešus pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas Izbeidzot Līgumu apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus. 7. Konfidencialitāte 7.1. Puses aizsargā, neizplata un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpauž trešajām personām šī Līguma saturu, citu ar Līguma izpildi saistītu dokumentu saturu, informāciju, kas iegūta Līguma noteikumu izpildes procesā, kā arī Pušu rīcībā esošo tehnisko, komerciālo un citu informāciju par otru Pusi un tās darbību, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus; 7.2. Puses nodrošina, ka to darbinieki, neizpauž šī Līguma 7.1.punktā minēto informāciju. Katra Puse atbild par šajā Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu otrai Pusei; 7.3. Konfidencialitātes noteikumi darbojas šī Līguma darbības laikā un arī pēc Līguma darbības beigām. 8. Nepārvarama vara 8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas. Pie nepārvaramas varas tiek pieskaitīti tādi apstākļi, no kuriem nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt, kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kuri nav radušies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ un kuri padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst Ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ir rakstiski informējusi otru Pusi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 9. Strīdu izskatīšanas kārtība 9.1. Strīdi vai domstarpības neatbrīvo Puses no savstarpējo saistību izpildes saskaņā ar šo Līgumu Strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 10. Citi noteikumi Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Puses saistību pārņēmējiem Tās Pušu tiesības un pienākumi, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā, kā arī kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos parakstījušas abas Puses Puses garantē, ka viņu pārstāvjiem ir pienācīgas tiesības parakstīt Līgumu un uzņemties tajā atrunāto saistību izpildi Par Līguma izpildei būtisko Pušu rekvizītu vai kontakta informācijas maiņu Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā no izmaiņu spēkā stāšanās. Ja kāda no Pusēm neinformē otro Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei Puses pilnvaro šādus pārstāvjus/kontaktpersonas Līguma izpildes nodrošināšanai: Pasūtītāja pārstāvis Izpildītāja pārstāvis Puses šajā Līgumā noteikto saistību izpildes nolūkā var veikt to personas datu apstrādi, kurus tā saņēmusi no otras Puses vai tiesiski ieguvusi no trešajām pusēm. Minētais ietver šo datu nosūtīšanu valsts pārvaldes iestādēm atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tajā skaitā pēc šo iestāžu pieprasījuma. Tāpat minētais attiecināms uz gadījumiem, kad Pasūtītājam jāsniedz dati sertificētai auditor kompānijai Pasūtītāja auditēšanas ietvaros. Visos gadījumos datu apstrāde var notikt tikti tad, ja Puses ir pārliecinājušās par Eiropas Savienības tiesību aktiem atbilstošas datu aizsardzības esamību. Abas puses uzglabā personas datus visu šo tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku un dzēš tos tiklīdz tie nav nepieciešami mērķim, kuram tie sākotnēji 12

13 tika ievākti, izņemot gadījumus, kad to ilgāku uzglabāšanu nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti Jebkuru šī Līguma ietvaros sūtīto paziņojumu, vēstuli vai citu korespondenci Puses vienlaikus nosūta uz Pušu pilnvaroto pārstāvju e-pasta adresēm Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai no pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks Līguma noslēgšanas brīdī Līgumam pievienots pielikums Tehniskā specifikācija, kurš ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 11. Līdzēju rekvizīti un paraksti Izpildītājs: SIA Reģ. Nr. Juridiskā adrese: Banka: Kods: Konta Nr.: Pasūtītājs: NATO Strategic Communications Centre of Excellence Reģ. Nr Juridiskā adrese: Kalnciema iela 11 B, Rīga, LV 1048 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konta Nr.: LV 58 UNLA J.Sārts 13

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk