LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS UNIVERSITĀTE"

Transkripts

1 LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz Grozījumi: LU rīkojums Nr. 1/209 Pieņemta saskaņā ar Augstskolu likuma 81. panta 1. un 3. daļu 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Terminu skaidrojums Atlases komisija ar fakultātes dekāna norādījumu apstiprināta atlases komisija vai deleģējums nodaļas valdei veikt studējošo, fakultātes akadēmiskā un vispārējā personāla atlasi dalībai Erasmus+ programmā. Atlases komisijas sastāvā nedrīkst iekļaut personas, kurām varētu rasties interešu konflikts, pieņemot lēmumu par nominēšanu dalībai Erasmus+ programmā Erasmus+ programmas aktivitātes studējošo, akadēmiskā un vispārējā personāla dalība akadēmiskajā procesā partneraugstskolā, kā arī studējošo prakse ārvalstu uzņēmumā/ organizācijā Eiropas Savienības (ES) izglītības programmas Erasmus+ ietvaros Erasmus+ līgumi: Erasmus+ divpusējais līgums (Bilateral Agreement) līgums starp Latvijas Universitāti (LU) un partneraugstskolu par studiju mobilitāti un akadēmiskā personāla mobilitāti, kuru LU vārdā paraksta Erasmus institucionālais koordinators Erasmus+ finansējuma līgums (Financial Agreement) līgums par finansējumu, ko LU slēdz ar studējošo par studiju / prakses finansējumu vai ar akadēmisko / vispārējo personālu par mobilitātes finansējumu, kuru LU vārdā paraksta Erasmus institucionālais koordinators Erasmus+ prakses līgums (Learning Agreement for Traineeships) līgums starp LU studējošo, LU un ārvalstu prakses uzņēmumu/organizāciju par paredzētajā prakses periodā veicamajiem uzdevumiem un to atzīšanu atbilstošajā LU studiju programmā, kuru LU vārdā paraksta studiju programmas direktors. Izņēmums ir Erasmus+ prakses līgums ar ārvalstu studējošo LU, ko LU vārdā paraksta LU prakses vadītājs Erasmus+ studiju līgums (Learning Agreement for Studies) līgums starp LU studējošo, LU un partneraugstskolu par paredzētajā studiju periodā apgūstamajiem studiju kursiem un to atzīšanu atbilstošajā LU studiju programmā, kuru LU vārdā paraksta studiju programmas direktors. Izņēmums ir Erasmus+ studiju līgums ar ārvalstu studējošo LU, ko LU vārdā paraksta LU Erasmus+ fakultātes koordinators Erasmus+ mobilitāte: Studējošo mobilitāte augstskolas studējošo studijas partneraugstskolā (studiju mobilitāte) vai prakse ārvalstu uzņēmumā/organizācijā (prakses mobilitāte) Akadēmiskā personāla mobilitāte augstskolas akadēmiskā personāla vai uzaicinātā uzņēmumu/ organizāciju personāla vieslekcijas partneraugstkolā.

2 Vispārējā personāla mobilitāte augstskolas vispārējā personāla profesionālās pilnveides aktivitātes (izņemot konferences) un darba vērošanas aktivitātes partneraugstskolā Fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori (fakultātes koordinators) ar dekāna norādījumu pilnvarotas personas starptautiskās sadarbības organizēšanai fakultātē Nominēšana studējošā, akadēmiskā vai vispārējā personāla izvirzīšana mobilitātei saskaņā ar konkursa rezultātiem Partneraugstskola ārvalstu augstskola, ar kuru LU ir noslēgusi divpusēju Erasmus+ līgumu par studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņu Erasmus+ programmas mobilitātes organizēšanas kārtības LU (Kārtība) mērķis ir nodrošināt LU studējošo, akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitāti saskaņā ar Erasmus+ augstākās izglītības hartas principiem gadam Erasmus+ studiju mobilitāte un akadēmiskā personāla mobilitāte notiek saskaņā ar Erasmus+ divpusējiem līgumiem. Erasmus+ prakses mobilitāte un vispārējā personāla mobilitāte notiek, balstoties uz mobilitātes dalībnieku individuālo vienošanos ar partneraugstskolām un uzņēmumiem/organizācijām Fakultātē studējošo un personāla mobilitāti organizē fakultātes koordinators(-i), kurus dekāns apstiprina ar savu norādījumu. Norādījuma kopiju iesniedz Ārlietu departamentā (ĀD) Fakultātes dekāna norādījuma kopiju par atlases komisijas izveidi vai deleģējumu nodaļas valdei veikt atlasi iesniedz ĀD. 2. Erasmus+ divpusējo līgumu sagatavošana 2.1. Erasmus+ divpusējo līgumu slēgšanu iniciē LU vai partneraugstskolas. LU Erasmus+ divpusējo līgumu noslēgšanu ir tiesības iniciēt studējošajiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam, iesniedzot priekšlikumu attiecīgās fakultātes nodaļai. Nodaļa izskata priekšlikumu un saskaņo to ar dekānu. Ja dekāns atbalsta Erasmus+ divpusējā līguma slēgšanu, nodaļa nosūta priekšlikumu ĀD, norādot apmaiņas noteikumus un kontaktpersonas, kas ir saskaņoti ar konkrēto partneraugstskolu ĀD noformē Erasmus+ divpusējo līgumu, izmantojot Eiropas Komisijas (EK) noteikto līguma formu (1.pielikums). Erasmus+ divpusējos līgumos ir noteikts mobilitātes veids (studiju, akadēmiskā personāla), apmaiņas studējošo līmeņi (bakalaura, maģistra, doktora), studiju joma, mobilitātes dalībnieku skaits un mobilitātes ilgums (studiju mēnešus vienā akadēmiskajā gadā), kā arī akadēmiskā personāla mobilitātes dalībnieku skaits, mobilitātes ilgums un minimālo nolasāmo lekciju stundu skaits vienā akadēmiskajā gadā. Līgumi satur arī informāciju par abu valstu zināšanu vērtēšanas sistēmām, svešvalodas zināšanas līmeņu prasībām, pieteikšanās termiņiem studijām, kā arī norādes par iespēju pieteikties vietai kopmītnēs Erasmus+ divpusējos līgumus paraksta LU Erasmus institucionālais koordinators Erasmus+ divpusējos līgumus glabā ĀD. 3. Nosacījumi studējošo dalībai Erasmus+ programmā 3.1. Dalībai Erasmus+ programmā var pretendēt LU studējošie, tajā skaitā ārvalstu pilsoņi, kuri ir LU pilna laika studenti, un kuri: ir izpildījuši LU studiju programmu vismaz pirmā studiju gada (40 krp.) apjomā; ir nokārtojuši akadēmiskās un finansiālās saistības noteiktajos termiņos; neatrodas studiju pārtraukumā; kuriem ir labas svešvalodas zināšanas atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas prasībām Minimālais studiju mobilitātes ilgums Erasmus+ programmas ietvaros ir trīs mēneši, prakses mobilitātes divi mēneši Studējošie var piedalīties Erasmus+ programmas studiju un prakses mobilitātē vairākas reizes, nepārsniedzot 12 mēnešus katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra, doktora). Studiju un prakses mobilitāti var īstenot vienlaicīgi. Procesa turētājs 2 lapa no 8 lapām Vispārējas lietošanas

3 3.4. Studiju mobilitātes ietvaros semestrī apgūstamo studiju kursu apjoms ir vismaz 24 ECTS jeb 80 % no semestrī paredzētā kursu apjoma 30 ECTS. 4. LU studējošo pieteikšanās un atlases organizēšana 4.1. Studējošo informēšanu par studiju vai prakses iespējām un pieteikumu termiņiem Erasmus+ programmas ietvaros nodrošina fakultātes koordinators, ievietojot informāciju fakultātes mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī organizējot informatīvus pasākumus Studējošais iesniedz fakultātes koordinatoram rakstisku iesniegumu par dalību Erasmus+ programmā un papildu informāciju saskaņā ar fakultātes noteiktajām prasībām. Studējošo pieteikumus izvērtē Atlases komisija Studējošo atlase dalībai Erasmus+ programmā notiek atklāta konkursa kārtībā, kas nodrošina godīgu un pārskatāmu atlasi. Atlases komisija pieņem lēmumu par studējošo nominēšanu dalībai Erasmus+ programmā, ņemot vērā studējošā: sekmes; motivāciju; svešvalodu zināšanas; papildu kritērijus, ja fakultātes dome tādus ir noteikusi Atlases komisijas sēdes protokolē. Erasmus+ programmas kandidātu atlases protokola oriģināls glabājas pie fakultātes koordinatora, kopiju iesniedz ĀD Fakultātes koordinators lēmumu elektroniski paziņo pretendentam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un nodrošina lēmuma publisku pieejamību fakultātē Fakultātes koordinators iesniedz ĀD Atlases komisijas lēmumu ar Erasmus+ programmai nominēto studējošo sarakstu (iekļaujot rezervistus), norādot: studējošā vārdu, uzvārdu; studējošā e-pasta adresi un kontakta telefona numuru; partneraugstskolu vai uzņēmumu/ organizāciju; aizpildītas LU pieteikuma formas Erasmus+ studijām (2. pielikums) vai praksei (3. pielikums) Studējošais, kurš ir nominēts dalībai Erasmus+ studiju mobilitātei, ievērojot pieteikuma termiņus, piesakās studijām partneraugstskolā online režīmā un informē par to ĀD atbildīgo personu un/vai ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pieteikuma termiņa beigām iesniedz ĀD pieteikuma dokumentus papīra formātā, ja to pieprasa partneraugstskola. ĀD atbildīgā persona pārbauda iesniegto pieteikuma dokumentu atbilstību prasībām un nosūta tos uz partneraugstskolu. Pirms izbraukšanas uz Erasmus+ studijām studējošais saskaņo partneraugstskolā apgūstamos studiju kursus ar LU studiju programmas direktoru un aizpilda Erasmus+ studiju līgumu (4. pielikums), ko LU vārdā paraksta LU studiju programmas direktors. Trīspusēji parakstīta Erasmus+ studiju līguma kopija glabājas ĀD./ LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / 4.8. Studējošais, kurš ir nominēts dalībai Erasmus+ prakses mobilitātei, paziņo ĀD atbildīgajai personai par ārvalstu prakses uzņēmumu/organizāciju, saskaņotu prakses periodu un ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms prakses perioda sākuma iesniedz ĀD aizpildītu Erasmus prakses līgumu (5. pielikums), kuru LU vārdā ir parakstījis LU studiju programmas direktors un studējošais. Trīspusēji parakstīta Erasmus+ prakses līguma kopija glabājas ĀD. / LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / Procesa turētājs 3 lapa no 8 lapām Vispārējas lietošanas

4 4.9. Ja, ierodoties partneraugstkolā, studējošais konstatē, ka jaunajā studiju semestrī studiju kursi ir mainīti un atšķiras no Erasmus+ studiju līgumā norādītajiem, studējošais noformē Erasmus+ studiju līguma grozījumus un saskaņo 1 (viena) mēneša laikā no ierašanās brīža ar LU studiju programmas direktoru. /LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / Ja nepieciešams, studējošie izpilda citas Erasmus+ programmas noteiktās prasības. / LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / 5. LU studējošo izbraukšanas un atskaites kārtība 5.1. ĀD atbildīgā persona organizē informatīvus pasākumus un informē nominētos Erasmus studējošos par veicamajiem sagatavošanas darbiem pirms izbraukšanas uz Erasmus+ studijām vai praksi. ĀD sagatavo rīkojumu projektus par Erasmus+ stipendijas piešķiršanu LU Informācijas sistēmā (LUIS). Rīkojumus par Erasmus+ stipendiju piešķiršanu paraksta administratīvais direktors Studējošie, kuri saņēmuši partneraugstskolas vai uzņēmuma/ organizācijas apstiprinājumu, iesniedz LU studiju programmas lietvedim, doktora programmās studējošie Akadēmiskā departamenta (AkD) pilnvarotajai personai fakultātes dekānam adresētu iesniegumu (6. pielikums) par reģistrāciju studijām/praksei ārzemēs. LU studiju programmas lietvedis vai AkD pilnvarotā persona LUIS sagatavo Reģistrācijas norādījumu par studijām/praksi ārzemēs. Iesniegumu lietvedis pievieno studējošā personas lietai. Pēc atgriešanās no Erasmus+ studiju vai prakses mobilitātes lietvedis sagatavo LUIS studējošajam reģistrācijas norādījumu semestrim, norādot akadēmisko saistību nokārtošanas termiņu Erasmus+ mobilitātes pārtraukšana: / LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / Ja nominētais studējošais nav izpildījis kādu no pienākumiem, kas noteikti šai kārtībā līdz izbraukšanai, tad Atlases komisijai ir tiesības lemt par nominācijas atsaukšanu. / LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / Ja nominētais studējošais vēlas atteikties no dalības Erasmus+ mobilitātē, viņš savlaicīgi informē par to partneraugstskolu vai uzņēmumu/ organizāciju, iesniedz fakultātes koordinatoram iesniegumu par atteikšanos no dalības mobilitātē un informē ĀD. Fakultātes koordinators nominē nākamo studējošo no fakultātes rezervistu saraksta. Ja rezervista nav, Atlases komisija pieņem lēmumu par cita dalībnieka nominēšanu./ LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / 5.4. Studējošie, kuru apstiprinātais mobilitātes periods ir viens semestris, var pretendēt uz studiju mobilitātes perioda pagarināšanu nākamajā semestrī, rakstiski ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms mobilitātes perioda beigām saskaņojot to ar partneraugstskolu, LU studiju programmas direktoru un ĀD. Ja studējošais no LU studiju programmas direktora ir saņēmis piekrišanu pagarināt Erasmus+ studiju periodu uz vēl vienu semestri, viņš saskaņo izvēlētos studiju kursus otrajam semestrim ar LU studiju programmas direktoru un noformē Erasmus+ studiju līguma grozījumus vai jaunu Erasmus+ studiju līgumu līdz partneraugstskolas nākamā semestra sākumam. Ja LU studiju programmas direktors nesaskaņo studiju kursus, kas norādīti Erasmus+ studiju līguma grozījumos vai jaunajā Erasmus+ studiju līgumā, un neparaksta līguma grozījumus vai jauno līgumu līdz partneraugstskolas nākamā Procesa turētājs 4 lapa no 8 lapām Vispārējas lietošanas

5 semestra sākumam, tad uzskatāms, ka studiju mobilitātes periods nav pagarināts. / LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / 5.5. Studējošais var pretendēt uz prakses mobilitātes perioda pagarināšanu vai pēc studiju mobilitātes perioda beigām sākt prakses mobilitāti ārvalstu organizācijā/ uzņēmumā. Studējošais to rakstiski ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms mobilitātes perioda beigām saskaņo ar ārvalstu organizāciju/ uzņēmumu, LU studiju programmas direktoru un ĀD. Ja LU studiju programmas direktors nesaskaņo prakses uzdevumus, kas norādīti Erasmus+ prakses līguma grozījumos vai jaunajā Erasmus+ prakses līgumā, un neparaksta līguma grozījumus vai jauno līgumu līdz esošā mobilitātes perioda beigām, tad uzskatāms, ka prakses mobilitātes periods nav pagarināts vai nav saskaņots. / LU rīkojuma Nr. 1/209 redakcijā / 5.6. Studējošajam Erasmus+ mobilitātes perioda laikā jāatsūta ĀD atbildīgajai personai starpatskaiti par studiju gaitu partneraugstskolā (7.pielikums) vai starpatskaiti par prakses gaitu ārvalstu uzņēmumā/organizācijā (8.pielikums). Starpatskaites iesniegšanas datumi ir norādīti katra studējošā Erasmus+ finansējuma līgumā, kas noslēgts starp LU un studējošo Pēc Erasmus+ mobilitātes perioda beigām studējošie elektroniski saņem uzaicinājumu aizpildīt un iesniegt tiešsaistē EK online individuālo atskaiti. Studējošais iesniedz ĀD gala atskaites dokumentus papīra formā par mobilitātes rezultātiem saskaņā ar Erasmus+ programmas prasībām un Erasmus finansējuma līguma nosacījumiem. Studējošajam tas ir jāveic 30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ mobilitātes perioda beigām Erasmus+ mobilitātes laikā iegūtos studiju un prakses rezultātus atzīst LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ar LU studiju programmas direktoru Erasmus+ studiju līgumā rakstiski saskaņotos un sekmīgi nokārtotos studiju kursus atzīst pilnā apjomā. 6. LU akadēmiskā un vispārējā personāla pieteikšanās un atlases organizēšana 6.1. Dalībai Erasmus+ mobilitātes programmā var pretendēt LU akadēmiskais un vispārējais personāls, tai skaitā ārvalstu pilsoņi: kuri neatrodas atvaļinājumā (izņemot radošo atvaļinājumu); kuriem ir labas svešvalodas zināšanas atbilstoši uzņemošās puses prasībām Akadēmiskajam personālam, kas piedalās Erasmus+ mobilitātē, jānolasa partneraugstskolā vismaz astoņas lekciju stundas nedēļā Fakultāšu akadēmiskā un vispārējā personāla informēšanu par mobilitātes iespējām organizē fakultātes koordinators (koordinatori) Pieteikumus dalībai apmaiņas programmās izvērtē fakultātes Atlases komisija un pieņem lēmumu par akadēmiskā un vispārējā personāla nominēšanu. Fakultātes koordinators lēmumu elektroniski paziņo pretendentam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un nodrošina lēmuma publisku pieejamību fakultātē Atlases komisijas sēdes protokolē. Erasmus+ programmas kandidātu atlases protokola oriģināls glabājas pie fakultātes koordinatora, kopiju iesniedz ĀD Fakultātes koordinators iesniedz ĀD nominēto mobilitātes dalībnieku sarakstu (iekļaujot rezervistus), norādot: vārdu, uzvārdu; e-pasta adresi un kontakta telefona numuru; partneraugstskolu vai uzņēmumu/ organizāciju Nominētie mobilitātes dalībnieki saskaņo ar partneraugstskolām vizītes datumus, darba programmas un noformē komandējuma iesniegumu ĀD konsultē nominētos dalībniekus par mobilitātes noteikumiem un palīdz sagatavot vizītei nepieciešamo dokumentāciju. Procesa turētājs 5 lapa no 8 lapām Vispārējas lietošanas

6 6.9. Ja nominētais dalībnieks vēlas atteikties no dalības mobilitātē, viņš savlaicīgi informē par to partneraugstskolu vai uzņēmumu/ organizāciju, iesniedz fakultātes koordinatoram iesniegumu par atteikšanos no dalības mobilitātē un informē ĀD. Fakultātes koordinators nominē nākamo dalībnieku no fakultātes rezervistu saraksta. Ja rezervista nav, Atlases komisija pieņem lēmumu par cita dalībnieka nominēšanu Citu LU pamatstruktūrvienību personāla informēšanu par mobilitātes iespējām organizē ĀD. Pamatstruktūrvienības vadītājs izvirza kandidātu / kandidātus, atlasi un nominēšanu veic administratīvais direktors, saskaņojot pieejamos finanšu līdzekļus ar ĀD Fakultātes akadēmiskā un vispārējā personāla Erasmus+ mobilitātes darba programmu saskaņo dekāns, citu pamatstruktūrvienību vispārējā personāla LU Erasmus institucionālais koordinators Saskaņā ar Erasmus+ mobilitātes noteikumiem pēc atgriešanās no Erasmus+ mobilitātes akadēmiskais un vispārējais personāls iesniedz ĀD atskaiti par mobilitātes rezultātiem. 7. Ārvalstu studējošo uzņemšana LU Erasmus+ programmas ietvaros 7.1. Studijām LU mobilitātes ietvaros var pretendēt partneraugstskolu studējošie, kurus studijām LU nominējusi partneraugstskola ĀD informē ārvalstu studējošos par studiju iespējām LU, par elektroniskās pieteikšanās procedūru, kā arī par pieteikšanās kārtību dienesta viesnīcās. Pieteikšanās termiņi partneraugstskolu studentiem ir 15. maijs (rudens semestrim vai visam studiju gadam) un 15. novembris (pavasara semestrim) Pirms studiju sākšanas vai studiju sākumā ārvalstu studējošie ar LU fakultātes koordinatoru saskaņo izvēlētos LU studiju kursus, iekļaujot tos Erasmus+ studiju līgumā. Studējošais iesniedz līgumu elektroniski ĀD kopā ar šādiem pieteikuma dokumentiem: pases/id kopiju; sekmju izrakstu; studijām izvēlētās svešvalodas zināšanu apliecinājumu Pēc pieteikuma saņemšanas online režīmā ĀD izvērtē studenta pievienoto dokumentu atbilstību uzņemšanas prasībām apmaiņas studijām LU. Ja studentu dokumenti atbilst uzņemšanas prasībām, tad ĀD vienojas ar attiecīgās fakultātes koordinatoru padziļināti izvērtēt studentu iesniegtos dokumentus. Fakultātes koordinators saskaņo izvēlēto studiju kursu sarakstu ar atbilstošo studiju kursu docētājiem, paraksta pretendenta Erasmus+ studiju līgumu un iesniedz to ĀD Pēc fakultātes pozitīva lēmuma saņemšanas ĀD gatavo un nosūta pretendentam e-pastu ar apstiprinājumu par uzņemšanu studijām LU un pieteikšanās kārtību dienesta viesnīcā, informē par nepieciešamajām ieceļošanas un uzturēšanās formalitātēm Latvijas Republikā, kā arī sagatavo un nosūta studentam/ partneraugstskolai oficiālu uzņemšanas vēstuli kopā ar parakstītu studiju līgumu. Papildus studenti tiek informēti par reģistrācijas kārtību studijām LU un organizētajiem ievada pasākumiem ārvalstu apmaiņas studentiem Pēc ierašanās Latvijā ārvalstu students ierodas ĀD, kur aizpilda LU Ārvalstu studējošā reģistrācijas formu (9. pielikums), kā arī saņem informāciju par uzturēšanās formalitāšu kārtošanu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ĀD sagatavo LUIS rīkojumu projektu par ārvalstu studējošā imatrikulāciju. Rīkojumu par ārvalstu studējošā imatrikulāciju paraksta mācību prorektora vietnieks. Studentu serviss izgatavo ārvalstu studējošajiem LU studentu apliecību Katra semestra reģistrācijas nedēļas beigās ĀD organizē ievada semināru ārvalstu studentiem, kurā informē par LU studiju kārtību, LUIS lietošanu, reģistrēšanās kārtību studiju kursiem, iepazīstina ar LU Studentu padomi (LUSP) un ESN Riga (Erasmus Student Network) un sniedz praktiskus padomus un informatīvus materiālus studijām LU un dzīvei Latvijā ĀD atbalsta ESN organizēto sociālo un kultūras programmu ārvalstu studentiem akadēmiskā gada ietvaros Studiju perioda beigās ĀD izsniedz ārvalstu studējošajam apliecinājumu par studiju periodu LU un Akadēmisko izziņu par studijām LU, kuru paraksta LU Erasmus institucionālais koordinators. Procesa turētājs 6 lapa no 8 lapām Vispārējas lietošanas

7 7.11. Ja ārvalstu studējošais pretendē uz prakses mobilitāti LU, viņš individuāli vienojas ar attiecīgo akadēmiskā personāla pārstāvi vai citu pamatstruktūrvienību (ne fakultāšu) vadītāju par prakses periodu un noformē prakses līgumu, ko LU vārdā paraksta LU prakses vadītājs. Prakses perioda beigās LU prakses vadītājs izsniedz ārvalstu studējošajam Erasmus+ prakses sertifikātu par prakses periodu LU, veiktajiem uzdevumiem un praktikanta raksturojumu. 8. Ārvalstu akadēmiskā un vispārējā personāla uzņemšana LU Erasmus+ programmas ietvaros 8.1. LU Erasmus+ programmas ietvaros uzņem no partneraugstskolām akadēmisko un vispārējo personālu Ārvalstu akadēmiskais un vispārējais personāls saskaņo mobilitātes laiku un darba programmu ar fakultātes koordinatoru, citu pamatstruktūrvienību vispārējais personāls ar attiecīgās LU pamatstruktūrvienības vadītāju. Darba programmu fakultātes akadēmiskajam un vispārējam personālam paraksta fakultātes dekāns, citu pamatstruktūrvienību vispārējam personālam LU institucionālais koordinators Mobilitātes beigās ārvalstu akadēmiskais un vispārējais personāls saņem apliecinājumu par mobilitātes laiku un veiktajiem darbiem, apliecinājumu paraksta LU institucionālais koordinators. 9. Uzraudzības komisija 9.1. LU rektors ar rīkojumu apstiprina LU Erasmus uzraudzības komisijas sastāvu. Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs mācību prorektors un vēl četri komisijas locekļi Erasmus uzraudzības komisijas veic: Erasmus + programmas pārraudzīšanu un Erasmus Hartas realizēšanu LU; Erasmus+ finansējuma sadalījumu starp fakultātēm pēc ĀD priekšlikuma; apstiprina studējošo, akadēmiskā un vispārējā personāla Erasmus stipendiju normas un to izmaksu kārtību attiecīgajam akadēmiskajam gadam; apstiprina Erasmus pārskatus; risina strīdu jautājumus. 10. Finansējuma nosacījumi Finansējumu Erasmus+ programmas mobilitātes īstenošanai piešķir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saskaņā ar programmas nosacījumiem un noslēgto finansējuma līgumu starp LU un VIAA konkrētajam akadēmiskajam gadam LU Uzraudzības komisijas pieņem lēmumu par fakultātēm piešķirto Erasmus+ finansējuma apjomu konkrētajam akadēmiskajam gadam, ĀD atbildīgā persona to paziņo fakultāšu koordinatoriem ĀD sagatavo finansējuma līgumu par stipendijas piešķiršanu mobilitātes dalībniekam studējošajam, akadēmiskajam un vispārējam personālam. Pēc finansējuma līguma noslēgšanas mobilitātes dalībniekam izmaksā stipendiju saskaņā ar Erasmus uzraudzības komisijas noteikto kārtību attiecīgajam akadēmiskajam gadam Erasmus+ stipendija studējošajiem nav paredzēta pilnīgi visu uzturēšanās izdevumu segšanai studiju laikā ārvalstīs Studējošie, kuru studiju vai prakses periods ārvalstīs ietver pavasara semestri, nepiedalās konkursā uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām (rotācijā). Līdz nākamajai rotācijai viņiem saglabā iepriekšējo studiju finansējuma avotu Studējošie, kuri piedalās Erasmus+ programmā, prombūtnes laikā: ir tiesīgi saņemt piešķirtās valsts budžeta vai mecenātu finansētās stipendijas; maksā līgumā par studijām LU noteikto studiju maksu, ja viņu studijas tiek finansētas no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem LU izmaksā stipendijas Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem tikai no tiem līdzekļiem, kas jau ir saņemti no piešķīrējinstitūcijas. 11. LU darbinieku pienākumi un atbildība Erasmus+ programmas procesā LU institucionālais koordinators: Procesa turētājs 7 lapa no 8 lapām Vispārējas lietošanas

8 administrē Erasmus+ programmu LU; paraksta Erasmus+ divpusējos līgumus; paraksta Erasmus+ finasējuma līgumus; sadarbojas ar EK Fakultātes koordinators: informē fakultātes studējošos, akadēmisko un vispārējo personālu par mobilitātes iespējām; regulāri atjauno informāciju fakultātes mājaslapā par Erasmus+ programmu; nodrošina Erasmus+ dokumentu apriti; organizē Atlases komisijas sēdes; paraksta studiju līgumus ar ārvalstu studējošajiem LU; regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi semestrī iesniedz atskaiti dekānam par Erasmus+ programmas īstenošanu fakultātē ĀD: nodrošina Erasmus+ programmas dokumentu apriti; gatavo atskaites par Erasmus+ programmas īstenošanu LU; nodrošina informācijas apriti par Erasmus+ programmas mobilitātes iespējām, dokumentiem, finansējumu; sadarbojas ar Erasmus+ nacionālo aģentūru (VIAA). Procesa turētājs 8 lapa no 8 lapām Vispārējas lietošanas

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā,14.08.2018. Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas drosmes grants konkursa nolikums Identifikācijas numurs

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2 lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi... 2.lpp.

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Koncerti valdes locekļa Guntara Ķirša 2016. gada 18. jūlija Rīkojumu Nr.1.1-4/35 Guntars Ķirsis IDEJU KONKURSA par 2017. gadā realizējamajām koncertprogrammām NOLIKUMS 1.

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk