A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu"

Transkripts

1 A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

2 Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance 7-8 Naudas plūsmas pārskati 9 Pašu kapitāla izmaiņu pārskati Finanšu pārskatu pielikumi Neatkarīga revidenta ziņojums

3 Informācija par Sabiedrību un Koncernu Koncerna Mātes sabiedrības nosaukums Koncerna Mātes sabiedrības juridiskais statuss Koncerna Mātes sabiedrības reģistrācijas numurs, vieta un datums Koncerna Mātes sabiedrības juridiskā adrese Pamatdarbības veids Koncerna Mātes sabiedrības valdes locekļi un to ieņemamie amati Koncerna Mātes sabiedrības padomes locekļi un to ieņemamie amati A/s G4S Latvia Akciju sabiedrība , Rīga, gada 31. jūlijs Stigu iela 10, Rīga, LV-1021 Personiskās drošības darbības, NACE kods (80.10, 2.0 red.). Edgars Zālītis, valdes priekšsēdētājs Karina Skoborihina, valdes locekle Atis Lazdiņš, valdes loceklis (līdz ) Jānis Ābele, valdes loceklis Lauri Veikko Saloranta, padomes priekšsēdētājs Priit Sarapuu, padomes priekšsēdētāja vietnieks Artjom Sokolov, padomes loceklis(līdz ) Alger Rapp, padomes loceklis(no ) Pārskata periods Ziņas par mātes sabiedrību Ziņas par meitas sabiedrībām, kas iekļautas konsolidācijā A/S G4S Eesti Tammsaare Tallina, Igaunija Līdzdalības daļa kapitālā: 100% A/S G4S Cash Services Latvia - 100% Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese PricewaterhouseCoopers SIA Komercsabiedrības licence Nr. 5 Kr. Valdemāra iela Rīga, LV-1010 Latvija Atbildīgais zvērinātais revidents: Juris Lapše zvērinātā revidenta sertifikāts Nr

4 Vadības ziņojums Darbības veids Drošības risinājumu sniegšana juridiskajām un fiziskajām personām. Īss sabiedrību kā kopuma darbības apraksts pārskata gadā gadā A/S G4S Latvia (turpmāk Koncerna mātes sabiedrība) ir turpinājusi veiksmīgi strādāt joprojām gausas ekonomikas attīstības apstākļos, izjūtot lielu spiedienu uz pakalpojuma un produkta cenu no klientu puses, ko radījusi ne tikai agresīva pelēkās zonas cenu politika, bet arī darba spēka trūkums, kas izraisījis neplānotus izmaksu pieaugumus. A/S G4S Latvia apgrozījums 2018.gadā ir palicis 2017.gada līmenī. Koncerna mātes sabiedrība ir izrādījusi stabilu pārliecību rūpēs par savu darbinieku labklājību, nodrošinot stabilu un nozarē joprojām augstāko darba samaksu. Koncerna mātes sabiedrība ir turpinājusi strādāt pie darba resursu efektivizācijas plāna un darba laika plānošanas uzlabošanas. Koncerna mātes sabiedrības pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018.gadā ir palikušas 2017.gada līmenī. Bruto peļņa 2018.gadā ir saglabājusies 2017.gada līmenī. Ar lielu gandarījumu varam uzsvērt, ka gada laikā Koncerna mātes sabiedrība ir spējusi noturēt klientu portfeli visās biznesa nodaļās, tādā veidā apstiprinot gan sniegto pakalpojumu kvalitāti, gan cenas atbilstību tirgus prasībām gadā A/S G4S Latvia ir veltījusi lielu uzmanību savām vērtībām, kur viena no galvenajām ir klients, kā apliecinājumu saņemot pozitīvas atsauksmes un pateicības no klientiem par profesionālu un augsta līmeņa pakalpojuma sniegšanu. Koncerna mātes sabiedrība 2018.gada laikā lielu uzmanību ir veltījusi rūpēm par savu darbinieku darba drošību un aizsardzību, veltot pastiprinātu ieguldījumu papildus izglītošanai drošībai uz ceļa un dažāda veida papildus apmācībām darba drošības jautājumos. Liels uzsvars ir likts uz darbinieku profesionālo apmācību, tādā veidā paaugstinot gan darbinieka motivāciju, gan darba sniegumu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Koncerna mātes sabiedrība 2018.gada laikā koncentrējusies uz inovatīvu tehnoloģiju izpēti un apgūšanu, kas nākotnē dotu iespēju piesaistīt vairāk klientu un palielināt kompānijas apgrozījumu. Tajā pat laikā Koncerna mātes sabiedrība ir turpinājusi strādāt pie procesu uzlabošanas Koncerna mātes sabiedrības iekšienē un pie produktivitātes palielināšanas. Kopumā Koncerna A/S G4S Latvia gada rezultāti ir vērtējami kā labi Koncerna kopējais apgrozījums gadā ir palielinājies par jeb 2%. Koncerna gada peļņa pirms nodokļiem par gadu bija (2017: peļņa ). Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezulātu. Turpmākā sabiedrību kā kopuma attīstība Galvenie uzdevumi gadā ir saistīti ar izaugsmes veicināšanu, optimālu risinājumu ieviešanu, kas ļautu palielināt konkurētspēju drošības pakalpojumu tirgū. Turpinot attīstības virzienu inovatīvu apsardzes iekārtu un sistēmu apgūšanā, turpmākajos gados plāno ļoti aktīvi attīstīt dažādus apsardzes sistēmu tehnoloģiskus un inovatīvus risinājumus, piedāvājot klientiem tehnoloģijas attīstības laikmetam atbilstošus inovatīvus drošības risinājumus. Koncerna mātes sabiedrība plāno aktīvi strādāt pie sabiedrības informēšanas un izglītošanas par vienotas izpratnes sniegto drošības pakalpojumu kvalitātes standartiem Latvijā. Kā arī aktīvi līdzdarbosies valsts projektos, Ilgtspējas Indekss un Baltais Uzņēmumu Saraksts, lai veicinātu ēnu ekonomikas apkarošanu. Kā papildus darbības konkurētspējas palielināšanai, Koncerna mātes sabiedrība plāno turpināt attīstīt risku izvērtēšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī attīstīt ugunsdrošības pakalpojumu jomu. Finanšu instrumentu izmantošana Pārskata gadā Koncerna sabiedrības neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus. 4

5 Vadības ziņojums Priekšlikumi par Koncerna sabiedrību peļņas izlietošanu Vadība ierosina Koncerna mātes sabiedrības gada peļņu atstāt nesadalītu. Edgars Zālītis Valdes priekšsēdētājs Karina Skoborihina Valdes locekle Jānis Ābele Valdes loceklis gada 6. martā Gada pārskats apstiprināts akcionāru sapulcē Sapulces vadītājs 5

6 Konsolidētais un Koncerna mātes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu Piezīmes numurs Koncerna mātes sabiedrība Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 ( ) ( ) ( ) ( ) Bruto peļņa Pārdošanas izmaksas 4 ( ) ( ) ( ) ( ) Administrācijas izmaksas 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (51 636) (71 995) (48 010) (57 494) (2 571) - (2 421) Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 11 (16 924) ( ) (12 801) (63 418) Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis Ārkārtas dividendes - ( ) - ( ) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi ( ) Pielikums no 12. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 6

7 Konsolidētā un Koncerna mātes sabiedrības bilance gada 31. decembrī Aktīvs Piezīmes numurs Koncerna mātes sabiedrība Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Klientu saraksts Nemateriālā vērtība Nemateriālie ieguldījumi kopā: Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļi kopā: Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Nākamo periodu izmaksas Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un 15 palīgmateriāli Nepabeigtie pasūtījumi Avansa maksājumi par precēm Krājumi kopā: Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā: Naudas līdzekļi Apgrozāmie līdzekļi kopā: Aktīvu kopsumma Pielikums no 12. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 7

8 Konsolidētā un Koncerna mātes sabiedrības bilance gada 31. decembrī Pasīvs Piezīmes numurs Koncerna mātes sabiedrība Pašu kapitāls Pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Pārējās rezerves Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi ( ) Pašu kapitāls kopā: Kreditori Ilgtermiņa kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Pārējie ilgtermiņa kreditori Ilgtermiņa kreditori kopā: Īstermiņa kreditori No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nākamo periodu ieņēmumi Pārējie kreditori Īstermiņa kreditori kopā: Kreditori kopā: Pasīvu kopsumma Pielikums no 12. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 8

9 Konsolidētais un Mātes sabiedrības atsevišķais naudas plūsmas pārskats par gadu Piezīmes numurs Koncerna mātes sabiedrība I Pamatdarbības naudas plūsma 1. Peļņa pirms nodokļiem Korekcijas: a) pamatlīdzekļu nolietojums b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi e) ieņēmumi no dividendēm ( ) ( ) f) procentu ieņēmumi 9 (1 507) (11 957) (645) - i) peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas 6 (27 699) (41 944) (21 689) (24 624) Korekcijas: a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums) ( ) ( ) b) krājumu atlikumu samazinājums (32 184) (27 033) c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem 22 (25 159) (86 775) Pamatdarbības neto naudas plūsma II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde ( ) ( ) ( ) ( ) 4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas Saņemtie procenti Saņemtās dividendes Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma ( ) III Finansēšanas darbības naudas plūsma 7. Izmaksātas dividendes ( ) ( ) ( ) ( ) 8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) ( ) ( ) Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 19 gada beigās Pielikums no 12. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 9

10 Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats par gadu Pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Pārējās rezerves Nesadalītā peļņa Kopā Izmaksātas dividendes no nesadalītās peļņas Pārskata gada zaudējumi ( ) ( ) ( )* ( ) Izmaksātas dividendes no ( ) ( ) nesadalītās peļņas Pārskata gada peļņa *- Samazināts par ārkārtas dividendēm apmērā. Pielikums no 12. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 10

11 Koncerna mātes sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats par gadu Pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Pārējās rezerves Nesadalītā peļņa Kopā Izmaksātas dividendes no ( ) ( ) nesadalītās peļņas Pārskata gada peļņa * Izmaksātas dividendes no ( ) ( ) nesadalītās peļņas Pārskata gada peļņa *- Samazināts par ārkārtas dividendēm apmērā. Pielikums no 12. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 11

12 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes Informācija par Koncerna mātes sabiedrības un Koncerna darbību Koncerna mātes sabiedrības juridiskā forma ir akciju sabiedrība. Koncerna mātes sabiedrības juridiskā un ofisa adrese ir Stigu iela 10, Rīga, LV Koncerna mātes sabiedrības un Koncerna galvenie darbības virzieni ir fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu, kā arī inkasācijas pakalpojumu sniegšana. Koncerna mātes sabiedrības mātes sabiedrība ir A/S G4S Eesti (Igaunija) 100%. Koncerna galīgā mātes sabiedrība ir G4S Plc (Lielbritānija). Koncerna mātes sabiedrības valdes locekļi ir Edgars Zālītis (valdes priekšsēdētājs), Karina Skoborihina (valdes locekle), Atis Lazdiņš (valdes loceklis līdz ) un Jānis Ābele (valdes loceklis). Koncerna mātes sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība PricewaterhouseCoopers SIA un atbildīgais zvērinātais revidents Juris Lapše. Pārskatu sagatavošanas pamats Koncerna Mātes sabiedrības atsevišķais finanšu pārskats un Koncerna konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem Par grāmatvedību un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam gada 31. decembrī Koncerna mātes sabiedrība atbilst vidējas sabiedrības kategorijai gada 31. decembrī atbilst vidēja koncerna kategorijai. Peļņas vai zaudējumu aprēķini ir sastādīti atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskati ir sagatavoti pēc netiešās metodes. Konsolidētais un Koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz sākotnējām iegādes izmaksām. Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu un konsolidētā finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: a) Pieņemts, ka Koncernā ietilpstošas sabiedrības darbosies arī turpmāk. b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā. c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu; aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. f) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. g) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu. Saistītas puses Saistītās puses ir ar Koncerna sabiedrībām saistītas juridiskas un fiziskas personas, saskaņā ar zemāk minētiem noteikumiem. a) Persona vai tuvs šīs personas ģimenes loceklis ir saistīts ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja: i. šai personai ir kontrole vai kopīga kontrole pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; ii. iii. šai personai ir būtiska ietekme pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; vai šī persona ir pārskatu sniedzēja sabiedrības vai tās mātes sabiedrības augstākās vadības pārstāvis. b) Sabiedrība ir saistīta ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem: 12

13 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) Saistītas puses (turpinājums) i. sabiedrība un pārskatu sniedzēja sabiedrība pieder vienai sabiedrību grupai (kas nozīmē, ka mātes sabiedrība, meitas sabiedrība un māsu sabiedrības ir saistītās puses vienai otrai); ii. iii. iv. viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums (vai asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra sabiedrība); abas sabiedrības ir kopuzņēmumi vienai un tai pašai trešajai pusei; viena sabiedrība ir trešās puses kopuzņēmums, bet otra sabiedrība ir tās pašas trešās puses asociētā sabiedrība; v. sabiedrība ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns atskaišu sniedzēja sabiedrības darbiniekiem vai sabiedrības, kura saistīta ar atskaišu sniedzēju, darbiniekiem. Ja atskaišu sniedzēja sabiedrība pati ir šāda veida plāns, saistītās puses ir arī to sponsorējošie darba devēji; vi. vii. sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē persona, kas identificēta (a) punktā; personai, kas identificēta (a)(i) punktā, ir būtiska ietekme pār sabiedrību vai ir sabiedrības (vai tā mātes sabiedrības) augstākās vadības pārstāvis. Darījumi ar saistītām pusēm resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja sabiedrību un tā saistīto pusi neatkarīgi no tā, vai par to ir noteikta atlīdzība. Investīcijas Ieguldījumi meitas sabiedrībās gada 31. decembrī Koncerna mātes sabiedrībai ir viena meitas sabiedrība A/S G4S Cash Services Latvia. A/S G4S Cash Services Latvia reģ. nr , reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā gada 6. jūnijā kā akciju sabiedrība. A/S G4S Cash Services Latvia juridiskā adrese ir Rīga, Stigu iela 10. A/S G4S Cash Services Latvia nodarbojas ar naudas inkasāciju un transportēšanu. Ieguldījumi koncerna meitas sabiedrības kapitālā Koncerna mātes sabiedrības bilancē tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīti zaudējumi no vērtības samazināšanās. Koncerna mātes sabiedrība atzīst ienākumus tikai tad, ja tā no savas meitas sabiedrības saņem pēc iegādes datuma radušās peļņas daļu. Saņemtās summas, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanu un grāmato kā ieguldījuma iegādes vērtības samazinājumu. Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ieguldījuma koncerna meitas sabiedrībās bilances vērtība ir samazinājusies, tad zaudējumus no vērtības samazināšanās aprēķina kā starpību starp ieguldījuma bilances vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamo vērtību nosaka kā lielāko no šādiem diviem rādītājiem ieguldījuma patiesās vērtības, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, un lietošanas vērtības. Zaudējumi no ieguldījuma vērtības samazināšanās var tikt apvērsti, ja pēc tam, kad pēdējo reizi tika atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās, ir mainījušās aplēses, kas tika izmantotas vērtības samazinājuma noteikšanai. Konsolidācija A/S G4S Latvia un tās meitas sabiedrības A/S G4S Cash Services Latvia finanšu pārskati ir konsolidēti Koncerna finanšu pārskatā, apvienojot attiecīgus aktīvu, saistību, ieņēmumu un izmaksu posteņus. Mātes sabiedrībai ir tiesības kontrolēt un vadīt meitas sabiedrību saimniecisko darbību, iecelt valdi vai citu uzraudzības institūciju. Koncerna meitas sabiedrības finanšu pārskats tiek iekļauts konsolidētajā finanšu pārskatā no dienas, kad tiek iegūta izšķiroša ietekme līdz dienai, kad tiek zaudēta izšķiroša ietekme. Koncerna finanšu pārskata sagatavošanas gaitā ir izslēgta Koncernā ietilpstošo sabiedrību nerealizētā peļņa, savstarpējie norēķini, savstarpēji piederošās kapitāla daļas un citi savstarpējie darījumi un atlikumi. Finanšu instrumenti un finanšu riski Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus. Koncerna sabiedrību nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi naudas līdzekļi bankās, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, un finanšu saistības - parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. 13

14 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) Finanšu instrumenti un finanšu riski (turpinājums) Finanšu riski, kas saistīti ar Koncerna sabiedrību finanšu instrumentiem, finanšu risku vadība Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Koncerna sabiedrību finanšu instrumentiem, ir: Kredītrisks ir risks, ka Koncerna sabiedrībām radīsies finanšu zaudējumi, ja darījumu puse nespēs pildīt savas līgumā noteiktās saistības, un kredītrisks ir saistīts, galvenokārt, ar debitoru parādiem no klientiem. Kredītriska vadības nodrošināšanai Koncerna vadība ir iedibinājusi kārtību, ka, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar pēcapmaksu, tiek veikta Klientu izvērtēšana un preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana ar pēcapmaksu tiek akceptēta, ievērojot noteiktus ierobežojumus. Koncerna vadība ir izstrādājusi kredītpolitiku, kas paredz veikt regulāras kontroles procedūras pār Koncerna sabiedrību debitoriem, tādējādi nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu. Likviditātes risks - risks, ka Koncerna sabiedrība nespēs izpildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā. Koncerna sabiedrības kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu. Atvasinātie finanšu instrumenti netiek izmantoti finanšu risku ierobežošanai. Ievērojot Koncerna sabiedrību biznesa specifiku un bilances struktūru, tām nav raksturīgi nozīmīgi valūtas un procentu likmju riski. Pārskata periods Pārskata periods ir 12 mēneši no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā eiro (). Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem. Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa dienas sākumā, kuru nosaka, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un kurš tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. Pārskata perioda pēdējā dienā visi monetārie aktīva un pasīva posteņi tika pārrēķināti eiro pēc likmes, kas publicēta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē USD SEK GBP Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Aplēses un spriedumi Lai sagatavotu konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas. Svarīgākās aplēses, kas izmantotas šo finanšu pārskatu sagatavošanā ir: 14

15 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) Aplēses un spriedumi (turpinājums) (i) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks Vadība aplēš atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku proporcionāli gaidāmajai aktīva izmantošanai (tā gaidāmajai kapacitātei vai efektivitāti), balstoties uz vēsturisko pieredzi ar līdzīgiem pamatlīdzekļiem un nākotnes plāniem. Saskaņā ar vadības vērtējumu atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks ir šāds: Nemateriālie ieguldījumi: Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālās vērtības un klientu saraksts (no gada) Pamatlīdzekļi: Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi 5 gadi 3 gadi 3-4 gadi 3-5 gadi (ii) Debitoru parādu novērtējums Finanšu aktīvu uzraudzības procesam un vērtības samazināšanās noteikšanai ir raksturīgi vairāki būtiski riski un neskaidrības. Šie riski un neskaidrības ietver risku, ka Koncerna sabiedrību novērtējums attiecībā uz klienta spēju pildīt visas savas līgumsaistības mainīsies atbilstoši izmaiņām attiecīgā klienta kredītreitingā, un risku, ka ekonomiskā situācija pasliktināsies vairāk nekā paredzēts vai arī tā ietekmēs klientu būtiskāk. Debitoru parādi ir novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem tiek aprēķināti, analizējot parādu vecuma struktūru, kā arī balstoties uz informāciju par konkrētu debitoru finansiālo stāvokli un parāda atgūstamību. Ir pielietota sekojoša uzkrājumu veidošanas politika, kas balstās uz parādu vecumu struktūru: Debitoru vecums (dienās) Uzkrājumu likme % Vairāk nekā % Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Ieņēmumu atzīšana Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti. Ieņēmumi netiek atzīti, ja ir šaubas par to saņemšanu. Nomas ienākumi Ienākumi no iznomātā īpašuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā. Ieņēmumi no dividendēm Dividendes atzīst tad, kad Koncerna mātes sabiedrībai rodas likumīgas tiesības tās saņemt. 15

16 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos. Operatīvā noma Koncerna sabiedrības ir nomnieki Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā. Koncerna sabiedrības ir iznomātāji Aktīvi, kas tiek iznomāti operatīvajā nomā, tiek uzrādīti pamatlīdzekļu sastāvā iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas perioda garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot likmes, kas noteiktas līdzīgiem pamatlīdzekļiem. Nomas ieņēmumi no operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas tiek ietvertas peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaite Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātās vērtības samazināšanās zaudējumus. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā. Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Koncernā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Nemateriāliem ieguldījumiem ar nenoteikto lietderīgas izmantošanas periodu, nolietojums netiek aprēķināts. Uz katru finanšu pārskata sagatavošanas datumu, Koncerna mātes sabiedrība novērtē nepieciešamību atzīt šo nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājumu. Vērtības samazinājums tiek atzīts izdevumos pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Nemateriālā vērtība Nemateriālā vērtība, kas veidojas meitas sabiedrību iegādes un reorganizācijas rezultātā sākotnēji tiek vērtēta pēc tās iegādes vērtības, kas ir meitas sabiedrības iegādes darījuma izmaksu pārsniegums pār Koncerna mātes sabiedrības līdzdalību meitas sabiedrības identificējamo aktīvu, saistību un iespējamo saistību neto patiesajā vērtībā. Pēc sākotnējās uzskaites nemateriālā vērtība tiek vērtēta iegādes vērtībā atskaitot amortizāciju, no kuras atskaitīti uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās. 16

17 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) Krājumu uzskaite un novērtēšana Krājumi uzskaitīti izmantojot FIFO metodi. Krājumu uzskaite organizēta pēc nepārtrauktās krājumu uzskaites metodes. Vadība sagatavo krājumu vērtības aplēses gadījumos, kad tiek konstatēts, ka krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību. Ja krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina līdz to neto pārdošanas vērtībai, t.i., aplēstajai pārdošanas cenai, atskaitot aplēstās pabeigšanas izmaksas un aplēstās nepieciešamās pārdošanas izmaksas. Postenī Nepabeigtie pasūtījumi tiek uzskaitīti materiāli un darbu izmaksas, kas saistītas ar instalācijām un aparatūras uzstādīšanu, lai varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu klientiem, ja pārskata datumā darbi vēl nav bijuši pabeigti. Nodokļi Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem veiktajiem aprēķiniem. Līdz gada 31. decembrim Sabiedrība atzina, novērtēja un norādīja finanšu pārskatā atlikto nodokli saskaņā ar 12. Starptautiskā grāmatvedības standartu Ienākuma nodoklis gada 28. jūlijā tika pieņemts jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kurš paredz, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliek peļņu, kas radusies pēc gada, ja tā tiek sadalīta, vai uzņēmumam rodas nosacīti sadalīta peļņa. Pēc likuma stāšanās spēkā vairs nav pamata atliktā nodokļa aktīva vai saistību pastāvēšanai, un Sabiedrība gadā izslēdza no bilances iepriekš atzītās atliktā nodokļa saistības, šo saistību samazinājumu iekļaujot ieņēmumos gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Likuma pārejas noteikumi paredz, ka nodokļa maksātāji varēs izmantot līdz gada 31. decembrim uzkrātos un neizmantotos nodokļu zaudējumus nākamo 5 taksācijas gadu laikā, samazinot maksājamo nodokli par sadalīto peļņu ne vairāk kā 50% apmērā katru gadu, kā arī izmantot apliekamās peļņas samazināšanai līdz gada 31. decembrim izveidotos uzkrājumus, par kuriem attiecīgajos taksācijas periodos ir palielināts apliekamais ienākums, par to samazinājuma summu. Sākot ar taksācijas gadu, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, kas izmaksājama akcionāriem. Uzņēmuma nodoklis par sadalīto pelņu tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības akcionāri pieņem lēmumu par peļņas sadali. Sabiedrība aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes), tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas un aizdevumus saistītām personām, ja tie atbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā gadā, kad tas radies. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalīto peļņu un uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķina rindā Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu, atšifrējot nodokļa summas sastāvu finanšu pārskata pielikumā. 17

18 (2) Neto apgrozījums Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no Koncerna un Koncerna mātes sabiedrības pamatdarbības Latvijas teritorijā pakalpojumu sniegšanas un apsardzes iekārtu realizācijas bez pievienotās vērtības nodokļa, atskaitot atlaides. Koncerna mātes sabiedrība Darbības veids Fiziskās apsardzes pakalpojumi Tehniskās apsardzes pakalpojumi Apsardzes aparatūras realizācija, instalācijas un projektēšanas pakalpojumi Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojumi Inkasācijas pakalpojumi Pārējie apsardzes pakalpojumi Citi ieņēmumi (3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Postenī uzrādītas neto apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas preču un pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā un ar preču un pakalpojumu iegādi saistītās izmaksas. Koncerna mātes sabiedrība Materiālu izmaksas Personāla izmaksas Pamatlīdzekļu nolietojums Transporta izdevumi Sakaru pakalpojumi Formas tērpu izmaksas Īre un komunālie pakalpojumi Komandējumi, apmācība, apdrošināšana Citas izmaksas

19 (4) Pārdošanas izmaksas Koncerna mātes sabiedrība Personāla izmaksas Reklāmas un reprezentācijas izmaksas Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (35 641) (35 641) Zaudētie debitoru parādi Citas pārdošanas izmaksas (5) Administrācijas izmaksas Koncerna mātes sabiedrība Personāla izmaksas Profesionālo pakalpojumu izmaksas Pamatlīdzekļu nolietojums Transporta izmaksas Sakaru izmaksas Komandējumu izmaksas Biroja izmaksas Naudas apgrozījuma blakus izdevumi Citas izmaksas (6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Koncerna mātes sabiedrība Ieņēmumi no demontētajiem krājumiem Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts, neto Citi ieņēmumi

20 (7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Koncerna mātes sabiedrība Samaksātās soda naudas Citas izmaksas (8) Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā Koncerna mātes sabiedrība Saņemtas dividendes (9) Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Koncerna mātes sabiedrība Procentu ieņēmumi no radniecīgām sabiedrībām Procentu ieņēmumi no citām personām Ieņēmumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, neto (10) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Koncerna mātes sabiedrība Zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, neto

21 (11) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu (sākot ar taksācijas gadu) Uzņēmumu ienākuma nodoklis (atbilstoši likumam, kas bija spēkā līdz ) Izdevumi no atliktā nodokļa aktīva/saistību izslēgšanas - (60 671) Uzņēmuma ienākuma nodokļa korekcija par 2016.gadu (35 936) Koncerna mātes sabiedrība Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu (sākot ar taksācijas gadu) Uzņēmumu ienākuma nodoklis (atbilstoši likumam, kas bija spēkā līdz ) Izdevumi no atliktā nodokļa aktīva/saistību izslēgšanas - (23 604) Uzņēmuma ienākuma nodokļa korekcija par 2016.gadu - (17 320)

22 (12) Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālā vērtība Klientu saraksts Kopā Sākotnējā vērtība Iegāde Izslēgts (68 033) - - (68 033) Uzkrātā amortizācija Aprēķinātā amortizācija Izslēgto ieguldījumu (41 039) - - (41 039) nolietojums Bilances vērtība Bilances vērtība Klientu saraksti tika iegādāti iepriekšējos gados no trešajām pusēm. Nemateriālā vērtība attiecas uz meitas sabiedrību iegādi un turpmāko reorganizāciju. Sākot ar gadu klientu sarakstam un nemateriālajai vērtībai tiek rēķināta amortizācija. Koncerna mātes sabiedrība Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālā vērtība Klientu saraksts Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Izslēgts (64 419) - - (64 419) Uzkrātā amortizācija Aprēķinātā amortizācija Izslēgto pamatlīdzekļu (37 425) - - nolietojums (37 425) Bilances vērtība Bilances vērtība Klientu saraksti tika iegādāti iepriekšējos gados no trešajām pusēm. Nemateriālā vērtība attiecas uz meitas sabiedrību iegādi un turpmāko reorganizāciju. Sākot ar gadu klientu sarakstam un nemateriālajai vērtībai tiek rēķināta amortizācija. 22

23 (13) Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Avansa Pamatlīdzekļu maksājumi par pamatlīdzekļiem izveidošana Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Pārvietots (242) - (242) Izslēgts - ( ) (16 641) - - ( ) Uzkrātais nolietojums Aprēķinātais nolietojums Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums - ( ) (16 084) - - ( ) Bilances vērtība Bilances vērtība Pārskata gada nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas ir (2017: ) ir iekļautas šādos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos: Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Administrācijas izmaksas

24 (13) Pamatlīdzekļi (turpinājums) Koncerna mātes sabiedrība Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļu izveidošana Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Pārvietots (242) - (242) Izslēgts - ( ) (13 596) - - ( ) Uzkrātais nolietojums Aprēķinātais nolietojums Izslēgto pamatlīdzekļu - ( ) (13 039) - ( ) nolietojums Bilances vērtība Bilances vērtība Pārskata gada nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas ir ) ir iekļautas šādos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos: Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Administrācijas izmaksas

25 (14) Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā Koncerna mātes sabiedrība Bilances vērtība Bilances vērtība Koncerna mātes sabiedrības ieguldījumi meitas sabiedrībā: Sabiedrības nosaukums Piederošo daļu skaits un Iegādes vērtība Pārņemts reorganizācijas procesā Ieguldījuma bilances vērtība un % A/S G4S Cash Services Latvia Sabiedrības nosaukums Meitas sabiedrības pašu kapitāla vērtība Meitas sabiedrības peļņa gadā A/S G4S Cash Services Latvia Sabiedrības nosaukums Meitas sabiedrības pašu kapitāla vērtība Meitas sabiedrības peļņa gadā A/S G4S Cash Services Latvia (15) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Koncerna mātes sabiedrība Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Uzkrājumi lēnas apgrozības precēm (84 430) (38 368) (83 889) (35 566) (16) Pircēju un pasūtītāju parādi Koncerna mātes sabiedrība Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem ( ) ( ) ( ) ( )

26 (17) Citi debitori Koncerna mātes sabiedrība Nodokļu pārmaksa (skat. 22. pielikumu) Pārējie debitori (18) Nākamo periodu izmaksas Postenī uzrādītas izmaksas, kas jau izdarītas, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem. Koncerna mātes sabiedrība Papildus nomas maksājumi Kopā ilgtermiņa daļa Koncerna mātes sabiedrība Formas tērpu izdevumi Citas nākamo periodu izmaksas Kopā īstermiņa daļa (19) Naudas līdzekļi Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām: Norēķinu konts AS Swedbank Norēķinu konts AS SEB banka Norēķinu konts AS Nordea Banka Norēķinu konts Mendes Gans Bank Norēķinu konts AS PNB Banka Koncerna mātes sabiedrība Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām: Norēķinu konts AS Swedbank Norēķinu konts AS SEB banka Norēķinu konts Mendes Gans Bank (20) Pamatkapitāls Koncerna mātes sabiedrības pamatkapitāls gada 31. decembrī ir , kas sastāv no kapitāla daļām un vienas akcijas nominālvērtība ir

27 (21) Akciju emisijas uzcenojums gadā Koncerna mātes sabiedrība emitēja papildus 10 akcijas ar katras akcijas nominālo vērtību 1.42 un kopējo emisijas uzcenojumu (22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nodokļa veids Atlikums Pārrēķins par Aprēķināts Samaksāts Atlikums gadu gadā gadā Uzņēmumu ienākuma nodoklis (29 170) (16 924) (25 159) (43 690) Pievienotās vērtības nodoklis ( ) Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ( ) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( ) Uzņēmējdarbības riska nodeva (9 142) ( ) Tai skaitā: Nodokļu pārmaksa (29 170) (43 690) Nodokļu parāds Koncerna mātes sabiedrība Nodokļa veids Atlikums Pārrēķins par Aprēķināts Samaksāts Atlikums gadu gadā gadā Uzņēmumu ienākuma nodoklis (13 183) (12 801) Pievienotās vērtības nodoklis ( ) Valsts sociālās apdrošināšanas - obligātās iemaksas ( ) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( ) Uzņēmējdarbības riska nodeva (5 286) ( ) Tai skaitā: Nodokļu pārmaksa (13 183) - Nodokļu parāds Nodokļu pārmaksa uzrādīta postenī Citi debitori (skat. 17. pielikumu). 27

28 (23) Saistītās puses, saistīto pušu darījumi Pārskata gada laikā A/S G4S Latvia saimnieciskās darbības ietvaros ir bijuši darījumi ar saistītām pusēm. Nozīmīgākie darījumi un to apjomi ir sekojoši: Darījuma summa Saistīta puse Darījuma apraksts Alarmtec AS Materiālu iepirkšana (85 288) ( ) Sniegti pakalpojumi Pakalpojumu saņemšana (40 000) - Preču pārdošana/atgriešana G4S Cash Services Latvia AS Pakalpojumu sniegšana (fiziskā un tehniskā apsardze, signalizāciju sistēmu instalācija un apkope, formas tērpi) Pakalpojumu sniegšana (konsultācijas) Pakalpojumu saņemšana ( ) ( ) Pārizstādīti pakalpojumu rēķini (biroja noma, komunālie pakalpojumi u.c.) Saņemti pārizstādītu pakalpojumu rēķini (785) (22 479) G4S Plc Pakalpojumu saņemšana (preču zīme) ( ) ( ) IBG Europe BV Iepirkti darba apģērbi (28 201) (18 401) G4S Grupp AS Pakalpojumu saņemšana (klientu attiecību uzturēšanas izmaksas) (12 000) (12 000) G4S Corporate Services Limited Apdrošināšana, saņemtie pakalpojumi (6 455) (6 182) G4S Holdings Pakalpojumu sniegšana G4S Eesti AS Pārizstādīti pakalpojumu rēķini G4S Lietuva UAB Pakalpojumu sniegšana Saņemtie pakalpojumi - (550) Amag Technology Materiālu iepirkšana (1 122) - 28

29 (23) Saistītās puses, saistīto pušu darījumi (turpinājums) Pārskata gada laikā A/S G4S Cash Services Latvia saimnieciskās darbības ietvaros ir bijuši darījumi ar saistītām pusēm. Nozīmīgākie darījumi un to apjomi ir sekojoši: Saistītā puse G4S Latvia AS Darījuma summa Darījuma apraksts Pakalpojumu saņemšana (fiziskā un tehniskā apsardze, signalizāciju sistēmu instalācija un (66 023) (89 266) apkope, formas tērpi) Pakalpojumu saņemšana (konsultācijas) ( ) ( ) Pakalpojumu sniegšana Saņemti pārizstādītu pakalpojumu rēķini(biroja noma, komunālie pakalpojumi u.c.) ( ) ( ) Pārizstādīti pakalpojumu rēķini (785) G4S Plc Pakalpojumu saņemšana (preču zīme) ( ) ( ) G4S Finance Limited Saņemti aizdevuma procenti Saņemta aizdevuma atmaksa G4S International Finance Plc G4S Corporate Services Ltd Pakalpojumu saņemšana - (2 461) Pakalpojuma saņemšana (apdrošināšana) (16 303) (35 941) G4S International Logistics (Germany) GmbH Pakalpojumu sniegšana (inkasācija) G4S Lietuva UAB Pakalpojumu saņemšana (bankomātu kodu izdošana) (8 040) (8 040) Pakalpojumu sniegšana (naudas apstrādes pakalpojumi) Saņemti pārizstādītu pakalpojumu rēķini - (165) Alarmtec AS Materiālu iepirkšana (24) Nodarbināto personu skaits Vidējais valdes locekļu skaits pārskata gadā Vidējais nodarbināto personu skaits pārskata gadā Koncerna mātes sabiedrība

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk