Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,"

Transkripts

1 Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr , tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura rīkojas uz valdes 2019.gada 21.jūnija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/51) pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DELAGRI, reģ. Nr , tās prokūrista Laura Nebara personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata, SIA INCOMBALT, reģ. Nr , tās valdes locekļa Igora Zaiceva personā, kurš rīkojas uz SIA INCOMBALT statūtu pamata, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Terra, reģ. Nr , tās valdes locekļu Sanitas Lazdānes un Valerija Stankeviča personās, kuri rīkojas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību Eko Terra statūtu pamata, turpmāk kopā saukti Uzņēmēji, katrs atsevišķi Uzņēmējs, turpmāk kopā saukti Puses, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos: 1. Lietotie termini 1.1. Akts ikmēneša Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts, kurā norāda transportēto un utilizācijai pieņemto Dūņu daudzumu, utilizācijas veidu un Dūņu utilizācijas vietu adreses Dūņas Pasūtītāja objektā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā Daugavgrīva tehnoloģiskajā procesā radušās apstrādātās dūņas, kuru kvalitāte atbilst Pielikumā Nr.1 norādītajiem Dūņu kvalitātes vidējiem rādītājiem, ar atkritumu klasifikatora klasi Iepirkums Pasūtītāja veiktais iepirkums Bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva notekūdeņu dūņu utilizācija, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/ Līgumcena atbilstoši Uzņēmēja Piedāvājumam uz attiecīgo Uzaicinājumu noteikta un Līgumā norādīta kopējā summa (bez PVN), ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par pilnībā, kvalitatīvi, atbilstoši Vienošanās un Līgumu nosacījumiem veiktiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā, tai skaitā darbu izmaksas, mehānismu un transporta izmaksas, kā arī nodokļus (izņemot PVN). Līgumcena visā Līguma spēkā esamības laikā nevar tikt paaugstināta Līgums līgums, ko Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz par konkrēto Pakalpojumu sniegšanu. Līguma veidne pievienota Vienošanās Pielikumā Nr Noteikumi Ministru kabineta 2006.gada 02.maija noteikumi Nr.362 Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas, monitoringu un kontroli Objekts Pasūtītāja Dūņu uzglabāšanas vieta ar adresi BAS Daugavgrīva dūņu lauki un dūņu krātuves Vārnukrogs 2104, Jūrmalā Pakalpojumi Dūņu transportēšanas un utilizēšanas pakalpojumi Piedāvājums Uzņēmēja iesniegts piedāvājums Dūņu utilizēšanai un transportēšanai, pamatojoties uz konkrēto Pasūtītāja Uzaicinājumu. Piedāvājuma veidne pievienota Vienošanās Pielikumā Nr Uzaicinājums Pasūtītāja nosūtīts uzaicinājums Uzņēmējiem iesniegt Piedāvājumu par konkrētu Pakalpojumu apjomu. Uzaicinājuma veidne pievienota Vienošanās Pielikumā Nr Vienošanās šī, starp Pusēm noslēgtā vispārīgā vienošanās un visi tās pielikumi. 2. Vienošanās priekšmets un termiņš 2.1. Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs no Uzņēmēju loka izvēlas Uzņēmēju, kurš veiks 1

2 Pakalpojumus, kā arī kārtību, kādā Pušu starpā tiek slēgti Līgumi, un Līgumos iekļaujamos noteikumus Uzņēmējs sniedz Pakalpojumus Iepirkuma dokumentācijā, Vienošanās, Līgumā, kā arī Noteikumos un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumus 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas Kopējais Vienošanās ietvaros utilizējamo Dūņu aptuvenais plānotais apjoms ir (četrdesmit seši tūkstoši) tonnas. 3. Uzņēmēja izvēle un Līguma slēgšana 3.1. Pasūtītājs ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī nosūta Uzņēmējiem Uzaicinājumu iesniegt Piedāvājumu konkrētā Dūņu apjoma transportēšanai un utilizēšanai Pasūtītājs Uzaicinājumus nosūta elektroniski uz Uzņēmēju kontaktpersonu e-pasta adresēm, kas norādītas Vienošanās 9.6.punktā Uzņēmēji Uzaicinājumā norādītajā termiņā un kārtībā iesniedz Pasūtītājam savus Piedāvājumus, pievienojot Uzaicinājumā pieprasīto informāciju un/vai dokumentus, ja tādi tiek prasīti. Gadījumā, ja Uzņēmējs neiesniedz Piedāvājumu Uzaicinājumā norādītajā termiņā, ir uzskatāms, ka Piedāvājums nav iesniegts un Uzņēmējs ir atteicies no pretendēšanas uz konkrēto Pakalpojumu sniegšanu Uzņēmēju Piedāvājumos norādītās paredzamās Līgumcenas nedrīkst pārsniegt attiecīgajā Uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā Iepirkumam norādītās cenas. Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā Iepirkumam norādītās cenas nevar tikt paaugstinātas visā Vienošanās spēkā esamības laikā, tajā skaitā sakarā ar cenu pieaugumu un normatīvo aktu izmaiņām Pasūtītājs pēc Uzaicinājumā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē Uzņēmēju Piedāvājumu atbilstību Uzaicinājumā norādītajām prasībām un izvēlas Līguma slēgšanai Uzņēmēju, kuram ir atbilstošs Piedāvājums ar viszemāko paredzamo Līgumcenu Piedāvājumu ar viszemāko Līgumcenu nosaka šādā kārtībā: ja Uzņēmējs savā Piedāvājumā piedāvā veikt gan Dūņu utilizācijas pakalpojumus, gan Dūņu transportēšanas pakalpojumus, tad Piedāvājumu ar viszemāko cenu nosaka, ņemot vērā kopējo Piedāvājuma summu EUR (bez PVN); ja Uzņēmējs savā Piedāvājumā piedāvā veikt tikai Dūņu utilizācijas pakalpojumus, tad Piedāvājumu ar viszemāko gala cenu (GC) nosaka, ņemot vērā formulu GC=(A x B + C)*D, kur attiecīgi: 1) A = kopējais attālums (km) no Objekta līdz Dūņu utilizēšanas vietai un atpakaļ līdz Objektam (km); 2) B = Pasūtītāja transporta izmaksas (EUR) par 1 (vienu) tonnu dūņu uz 1 (vienu) km (šo lielumu norāda Pasūtītājs, ņemot vērā to, ka Dūņu transportēšanu uz Uzņēmēja Dūņu utilizēšanas vietu nodrošina Pasūtītājs); 3) C = Dūņu utilizācijas izmaksas (EUR) par 1 (vienu) tonnu Dūņu; 4) D = kopējais Dūņu apjoms (tonnas) ja Uzņēmējs savā Piedāvājumā piedāvā veikt gan Dūņu utilizācijas pakalpojumus, gan Dūņu transportēšanas pakalpojumus, bet piedāvātā transporta pakalpojumu cena pārsniedz Pasūtītāja transportēšanas izmaksas, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Uzņēmēja piedāvātajiem transportēšanas pakalpojumiem un aprēķināt Piedāvājuma gala cenu, ņemot vērā Vienošanās punktā noteikto kārtību. Ja Pasūtītājs šajā punktā noteiktajā kārtībā atsakās no Uzņēmēja piedāvātajiem transportēšanas pakalpojumiem, Uzņēmējam nav tiesību atteikties sniegt Dūņu utilizācijas pakalpojumus Ja vairāki Uzņēmēji piedāvājuši viszemāko paredzamo Līgumcenu, tad Pasūtītājs nosūta šiem Uzņēmējiem atkārtotu uzaicinājumu iesniegt Piedāvājumus konkrēto Pakalpojumu sniegšanai. No atkārtoti iesniegtajiem Piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko paredzamo Līgumcenu. Ja uz atkārtotu uzaicinājumu Uzņēmēji atkārtoti iesniedz 2

3 Piedāvājumus ar vienādām paredzamām Līgumcenām, Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam Uzņēmējam, kurš Piedāvājumu iesniedzis ātrāk. Pasūtītājs par savu izvēli informē Uzņēmējus elektroniski Ja Uzņēmējs, kurš piedāvā viszemāko paredzamo Līgumcenu, nevar nodrošināt visa Uzaicinājumā norādītā Dūņu apjoma utilizēšanu un transportēšanu, Pasūtītājs šim Uzņēmējam piešķir Līguma slēgšanas tiesības par tā Dūņu apjoma utilizēšanu un transportēšanu, ko Uzņēmējs spēj nodrošināt. Par pārējā Dūņu apjoma utilizēšanu un transportēšanu Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam Uzņēmējam, kurš piedāvā nākamo viszemāko paredzamo Līgumcenu Izvēlētajam Uzņēmējam Pasūtītājs pārbauda nodokļu parādu esamību publiskajā Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā. Ja Uzņēmējam ir nodokļu parāds, tad Pasūtītājs pieprasa Uzņēmējam Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās Deklarēšanas Sistēmas (EDS) izziņu par nodokļu parādiem uz konkrēto datumu. Ja arī pēc EDS datiem Uzņēmējam ir nodokļu parāds, tad Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Uzņēmējam, kas piedāvāja nākamo zemāko paredzamo Līgumcenu un kam nav nodokļu parādu Līgums ir noslēdzams saskaņā ar šīs Vienošanās nosacījumiem, kā arī Pasūtītāja Uzaicinājumā norādīto informāciju un Uzņēmēja Piedāvājumu Ja Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs Uzņēmējam iesniedzis noslēdzamo Līgumu parakstīšanai, to neparaksta un neiesniedz Pasūtītājam, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir atteicies no tam piešķirtām Līguma slēgšanas tiesībām, un Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu ar Uzņēmēju, kas ir iesniedzis Piedāvājumu ar nākamo viszemāko paredzamo Līgumcenu Pasūtītājam ir tiesības atteikties no iesniegtajiem Piedāvājumiem un neslēgt Līgumu, ja visi iesniegtie Piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas. Minētajā gadījumā Pasūtītājs pārskata Pakalpojumu apjomus un termiņus un nosūta atkārtotu Uzaicinājumu. 4. Vienošanās summa un norēķinu kārtība 4.1. Vienošanās summu veido kopējā naudas summa, ko Pasūtītājs visā Vienošanās spēkā esamības laikā samaksā Uzņēmējiem par pilnībā, kvalitatīvi, atbilstoši Vienošanās un Līgumu nosacījumiem izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem Pakalpojumiem Līgumcena par Līguma ietvaros sniegtajiem Pakalpojumiem tiek noteikta konkrētajā Līgumā Uzņēmējam nav tiesību prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Uzņēmējs Līgumcenā nav iekļāvis visus nepieciešamos Pakalpojumu izdevumus vai nav piedāvājis cenu par visu Līgumā noteikto Pakalpojumu apjomu. Šajā punktā minētās papildu izmaksas sedz Uzņēmējs Pasūtītājs veic samaksu par Līguma ietvaros sniegtajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz Pušu parakstītu Aktu un Uzņēmēja iesniegtu rēķinu, 1 (vienu) reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.4.punktā minēto rēķinu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un nulle centi) apmērā (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar Uzņēmēju par sniegtajiem Pakalpojumiem. 5. Pakalpojumu sniegšanas un pieņemšanas kārtība 5.1. Par Dūņu nogādāšanas (transportēšanas) organizācijas kārtību, ievērojot Vienošanās un Līguma nosacījumus, vienojas Pušu pilnvarotās personas Par Dūņu izvešanu no to uzglabāšanas vietas Pasūtītājs un Uzņēmējs noformē rakstisku apliecinājumu par notekūdeņu dūņu izmantošanu saskaņā ar Noteikumu prasībām. Pasūtītājs katrai Dūņu sērijai noformē kvalitātes apliecību saskaņā ar Noteikumu prasībām. 3

4 5.3. Dūņu apjoma uzskaite tiek veikta kubikmetros vai tonnās. Puses vienojas, ka Vienošanās un Līguma izpratnē viens kubikmetrs Dūņu atbilst vienai tonnai Dūņu Pasūtītājs par saņemtajiem Pakalpojumiem 1 (vienu) reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo Aktu Dūņu apjoms tiek noteikts, izmantojot Objektā vai Dūņu ražošanas vietā BAS Daugavgrīva, Dzintara ielā 60, Rīgā, izvietotās elektronisko svaru sistēmas. Gadījumos, kad elektronisko svaru sistēmas nedarbojas, Dūņu apjoma noteikšanai izmanto koeficientu 1 m 3 (viens kubikmetrs) = 1 t (viena tonna) Pasūtītāja pilnvaroto personu pieprasījuma gadījumā Uzņēmējs iesniedz automašīnu un iekraušanas tehnikas, ar ko Uzņēmējs izvedīs Dūņas no Objekta, sarakstu. Uzņēmēja pārstāvjiem Objektā ir saistoši Pasūtītāja darbinieku un Objekta apsardzes darbinieku norādījumi Objektā Dūņu iekraušana tiek nodrošināta šādā kārtībā: gadījumā, ja Dūņu transportēšanu nodrošina Uzņēmējs, tad Dūņu iekraušanu Uzņēmēja transportlīdzekļos nodrošina Uzņēmējs, saskaņojot iekraušanas laiku un vietu ar Pasūtītāju gadījumā, ja Dūņu transportēšanu nodrošina Pasūtītājs, tad Dūņu iekraušanu Pasūtītāja transportlīdzekļos nodrošina Pasūtītājs Uzņēmēja iekraušanas tehnikas nekorektas darbības rezultātā radītos Objekta Dūņu karšu (lauku) bojājumu novēršanas izdevumus, ja tādi rodas, sedz Uzņēmējs. Ja Uzņēmējs ir radījis bojājumus, tad tos novērtē neatkarīgais pieaicinātais eksperts, kurš sagatavo zaudējumu tāmi Uzņēmējs nodrošina Dūņu apsaimniekošanu un utilizāciju spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmējs nodrošina Dūņu izmantošanu, monitoringu un kontroli saskaņā Noteikumu prasībām. 6. Vienošanās un Līguma spēkā stāšanās un termiņš 6.1. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Ja Vienošanos kāds no Uzņēmējiem neparaksta, tā ir spēkā attiecībā uz tiem Uzņēmējiem, kuri to ir parakstījuši Vienošanās var tikt izbeigta attiecībā pret kādu no Uzņēmējiem, vai visiem Uzņēmējiem pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja Vienošanās tiek izbeigta attiecībā pret kādu no Uzņēmējiem, tad attiecībā pret pārējiem Uzņēmējiem Vienošanās paliek spēkā Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai Vienošanās attiecībā pret kādu no Uzņēmējiem, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja Uzņēmējs pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu un nenovērš minētos pārkāpumus 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas, tai skaitā, ja spēku zaudē Valsts vides dienesta izsniegtā atļauja piesārņojošai darbībai, kas ļauj utilizēt Dūņas, vai spēku zaudē citi dokumenti, kas ir nepieciešami, lai Uzņēmējs sniegtu Pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās attiecībā pret visiem Uzņēmējiem un Līguma attiecībā pret konkrēto Uzņēmēju, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to paziņojot Uzņēmējiem/-am Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Vienošanās un Līguma izpildes, ja Vienošanos vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka to izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 7. Nepārvarama vara 7.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Vienošanās un Līguma pārkāpšanu, ja tā izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama 4

5 vara Vienošanās un Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, tai skaitā, karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par Vienošanās vai Līguma attiecību turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai to izbeigšanu. 8. Strīdu risināšana un atbildība 8.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Vienošanās un Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojumu atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem, to nekaitīgumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī apņemas nekavējoties atlīdzināt ar savu darbību vai nekvalitatīviem Pakalpojumiem nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām. 9. Citi noteikumi 9.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Vienošanās un Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez citas Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas Informācija, ko satur Vienošanās un Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Vienošanos un Līgumu, uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Vienošanos un Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana Vienošanās un Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Vienošanās un Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem Pasūtītāja kontaktpersonas Vienošanās un Līguma izpildē, kuri (katrs atsevišķi) pilnvaroti pieņemt sniegtos Pakalpojumus, parakstot Aktus, un veikt pārējos Vienošanās un Līgumā norādītos Pasūtītāja pilnvaroto personu pienākumus, tai skaitā parakstīt Vienošanās 5.2.punktā minētos apliecinājumus, ir [..] Uzņēmēju kontaktpersonas Vienošanās un Līguma izpildē: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DELAGRI [..]; SIA INCOMBALT [..]; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Terra [..] Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā 4 (četros) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām ar Pielikumu Nr.1 uz 1 (vienas) lapas un Pielikumu Nr.2 uz 1 (vienas) lapas un Pielikumu Nr.3 uz 2 (divām) lapām, kas ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas. Katrai Pusei tiek nodots viens Vienošanās eksemplārs. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 10. Pušu rekvizīti un paraksti Pasūtītājs: Uzņēmēji: 5

6 SIA Rīgas ūdens Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DELAGRI reģistrācijas numurs: reģistrācijas numurs: Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495 Glūdas pag., Ausekļi Jelgavas nov., LV-3040 konta numurs: [..] konta numurs: [..] [..] [..] valdes priekšsēdētāja Dagnija Kalniņa prokūrists Lauris Nebars SIA INCOMBALT reģistrācijas numurs: Buļļu iela 45B, Rīga, LV-1067 konta numurs: [..] [..] valdes loceklis Igors Zaicevs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Terra reģistrācijas numurs: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 konta numurs: [..] [..] valdes locekle Sanita Lazdāne valdes loceklis Valerijs Stankevičs 6

7 Pielikums Nr.1 Dūņu kvalitātes vidējiem rādītāji 1. Notekūdeņu dūņu ražotājs: SIA Rīgas ūdens Bioloģiskās attīrīšanas stacija Daugavgrīva 2. Notekūdeņu dūņu sērijas apstrādes veids: mezofilā anaerobā sadalīšana 3. Notekūdeņu dūņu kvalitātes rādītāji: Nr. p.k. Agroķīmiskie rādītāji Testēšanas rezultāti 1. Vides reakcija (ph KCl) 6,3 2. Organiskās vielas sausnā (%) 60,1 3. Kopējais slāpeklis (N) sausnā (g/kg) 52,2 4. Fosfors (P) sausnā (g/kg) 27,6 5. Sausna (%) 24,4 1.tabula 2.tabula Nr. p.k. Smagie metāli Koncentrācija sausnā (mg/kg) 1. Kadmijs (Cd) 0,3 2. Hroms (Cr) Varš (Cu) Dzīvsudrabs (Hg) 0,5 5. Niķelis (Ni) Svins (Pb) Cinks (Zn) Notekūdeņu dūņu klase: otrā 7

8 Pielikums Nr.2 Līguma veidne Līgums Nr. pie 201.gada. vispārīgās vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/ ) Rīgā, 20.gada. SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr , tās personā, kur_ rīkojas uz valdes 2019.gada. lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/ ) pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un, reģ. Nr., tās personā, kur_ rīkojas uz pamata, turpmāk Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 201.gada. vispārīgo vienošanos Nr., noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 1. Līguma priekšmets 1.1. Uzņēmējs Līguma ietvaros utilizē tonnas Dūņu [Uzņēmējs / Pasūtītājs] patstāvīgi transportē (kas ietver arī iekraušanu) Dūņas no Objekta [BAS Daugavgrīva dūņu lauki un dūņu krātuves Vārnukrogs 2104, Jūrmalā / Bioloģiskās attīrīšanas stacija Daugavgrīva, Dzintara iela 60, Rīga] līdz to utilizācijas vietai: [adrese] Uzņēmējs veic Dūņu utilizāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dūņu utilizācijas veids [augsnes mēslošana lauksaimniecības zemēs / mežsaimniecība / teritorijas apzaļumošana / degradēto platību rekultivācija / kompostēšana]. 2. Pakalpojumu sniegšanas termiņš 2.1. Uzņēmējs veic Līguma 1.1.punktā norādītā Dūņu apjoma utilizēšanas [un transportēšanas] Pakalpojumus nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 3. Līgumcena 3.1. Līguma ietvaros noteiktā Līgumcena par Pakalpojumu sniegšanu EUR bez PVN Par [Dūņu nogādāšanu (transportēšanu) no Objekta līdz to utilizācijas vietai] un Dūņu utilizāciju Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju pēc izcenojuma EUR par 1 (vienu) tonnu/kubikmetru, neieskaitot PVN, tai skaitā Dūņu utilizācijas pakalpojuma cena EUR/t bez PVN [un Dūņu transportēšanas (tai skaitā iekraušanas) pakalpojuma cena EUR/t bez PVN]. 4. Citi noteikumi 4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz lappusēm, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 5. Pušu rekvizīti un paraksti 8

9 Pielikums Nr.3 Atsevišķā uzaicinājuma un piedāvājuma veidne Uzaicinājums/piedāvājums notekūdeņu dūņu utilizācijai un transportēšanai Nr. Rīgā, 2019.gada. Saskaņā ar 2019.gada. noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. Pasūtītājs lūdz iesniegt piedāvājumu par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu, ja tāda tiek piedāvāta. Plānotais nododamo dūņu apjoms - tonnas. Nr. Pakalpojums p.k 1. Piedāvātais notekūdeņu dūņu utilizācijas un transportēšanas (ja tāda tiek piedāvāta) apjoms, tonnas 2. Notekūdeņu dūņu utilizācijas cena, EUR bez PVN par 1 tonnu 3. Notekūdeņu dūņu transportēšanas (ja tāda tiek piedāvāta) cena, EUR bez PVN par 1 tonnu 4. Notekūdeņu dūņu utilizēšanas veids atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 02.maija noteikumiem Nr.362 Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas, monitoringu un kontroli 5. Plānotais notekūdeņu dūņu utilizācijas un transportēšanas (ja tāda tiek piedāvāta) termiņš, norādot konkrētu datumu vai dienu skaitu no atsevišķā līguma spēkā stāšanās dienas (nepārsniedzot uzaicinājumā noteikto maksimālo termiņu) 6. Notekūdeņu dūņu utilizācijas vietas adrese/-es (Uzņēmējs adrešu sarakstu var iesniegt atsevišķi, pievienojot to piedāvājumam) Uzņēmēja piedāvājums Notekūdeņu dūņu utilizācijas un transportēšanas (ja tāda tiek piedāvāta) maksimālais termiņš ir. Pasūtītāja notekūdeņu dūņu uzglabāšanas vieta: BAS Daugavgrīva dūņu lauki un dūņu krātuves Vārnukrogs 2104, Jūrmalā. Gadījumā, ja Dūņu utilizācijas veids ir augsnes mēslošana lauksaimniecības zemēs, un Uzņēmējam nav spēkā esošas Valsts vides dienesta izsniegtas atļaujas piesārņojošai darbībai, kas ļauj utilizēt Dūņas, tad Uzņēmējs kopā ar šo Piedāvājumu iesniedz Pasūtītājam: 1) zemes platību, kurās paredzēts iestrādāt notekūdeņu dūņas, adreses, kadastra numurus un platības, kā arī kartogrāfisko materiālu (mērogā 1:10000 vai 1:15000) ar iezīmētām platībām, kurās paredzēts iestrādāt dūņas; 9

10 2) zemes platību, kurā paredzēts iestrādāt Dūņas, augšņu izpētes materiālus, ja Dūņas šajā platībā tiks iestrādātas pirmo vai katru piekto reizi. Augšņu izpētes materiāliem jāsatur Noteikumu 22.punktā minētie rādītāji, kas veikti laboratorijā, kas akreditēta valsts aģentūrā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts institūcijā, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis un kurā izmanto minēto Noteikumu 7.pielikumā norādītās metodes. 10

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums Akciju sabiedrība Latvijas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk