APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā"

Transkripts

1 APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2016/4 N O L I K U M S Bauskā 2016

2 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2016/ Pasūtītājs 2. SIA BAUSKAS SLIMNĪCA Reģistrācijas Nr Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 Tālrunis ; fakss E-pasts: Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā, kuru organizē un realizē ar SIA Bauskas Slimnīca valdes locekles rīkojums par iepirkuma veikšanu Nr. 4-02/24 no 2016.gada 24.oktobra Pretendents Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām. Par iepirkuma pretendentu var būt jebkurš piegādātājs likuma Publisko iepirkumu likums izpratnē Iepirkuma priekšmets un CPV kods Iepirkuma priekšmets ir bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.Pielikumu Tehniskā piedāvājumu forma CPV kods (Farmācijas izstrādājumi), Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 daļās. Katra daļa ir atsevišķa iepirkuma priekšmeta daļa, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumu: 1.daļa Bolus injektora sistēmas un pacienta vads ; 2.daļa Kontrastviela injekcijām Līguma izpildes laiks un vieta Līguma izpildes laiks 24 (divdesmit četri) mēneši no 2017.gada 01.janvāra Līguma izpildes vieta SIA Bauskas slimnīca, Dārza ielā 7/2, Bauska, Bauskas novads, LV Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA Bauskas slimnīca mājas lapā sadaļā Iepirkumi sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā, līdz 2016.gada 7.novembrim, plkst. 10:00, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem SIA Bauskas slimnīca administrācijā 305.kabinetā. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa Visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus, piegādātāju uzdotos jautājumus un uz tiem sniegtās atbildes, papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus nolikumā Pasūtītājs ievieto SIA Bauskas slimnīca mājas lapā www. bauskasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis. 2

3 2.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība Piedāvājumus iepirkumam Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde Pretendentu pārstāvji personīgi iesniedz Dārza iela 7/1 (poliklīnika), Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā personāla administratorei (303.kabinets), darba dienās no pulksten 9 00 līdz (pusdienas pārtraukumu no pulksten līdz ), gadā no pulksten līdz , vai iesūta pa pastu iepirkuma komisijai, pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, līdz gada 7.novembrim, plkst. 10:00. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots iesniedzējam Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku) Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā. Pasūtītājs uz aploksnes norāda saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā pie personāla administratores (303.kabinets) darbdienās, apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikumā noteiktos gadījumus, ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentam netiek atdoti Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu Piedāvājuma derīguma termiņš Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas Izņēmuma gadījumos iepirkuma komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esošā termiņa par konkrēta termiņa pagarinājumu, kas noformējams rakstiski Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums. 3

4 2.8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā Dokumenti jāiesniedz datorsalikumā latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām ar diegu, sanumurētām. Uz pēdējas lapas aizmugures, cauršūšanai izmantotais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pārstāvis Piedāvājumam pievieno papildus informāciju, kas raksturo piedāvātos medikamentus un medicīnas preces (apraksti, katalogi, bukleti, u.c.), bet nav jācaurauklo Ja kādu no dokumentiem pretendents iesniedz svešvalodā, tam obligāti jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Tulkojumu ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu apstiprina iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona. Ja svešvalodā iesniegtam dokumentam nav pievienots apstiprināts tulkojums, iepirkuma komisija uzskatīs, ka šis dokuments nav iesniegts Iesniedzamo dokumentu kopijas ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu apstiprina iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona. Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver: Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (2.pielikums). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu; Pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 3.punkts); Tehniskais piedāvājums (nolikuma 1. pielikums); Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam. 4

5 Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 3. Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901; 4. Norāde: Iepirkuma Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde, ar ID Nr. BS 2016/4, iepirkuma komisijai; 5. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālrunis; 6. Norādei Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes Pretendents iesniedz savu piedāvājumu par visu iepirkumu vai pa atsevišķu iepirkuma daļu Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 1.pielikumā norādītajai tehniskā piedāvājuma formai un 3. pielikumā norādītajam finanšu piedāvājuma formai Finanšu piedāvājumā jānorāda preces cena par vienu oriģinālu un summa par attiecīgo preci bez PVN. Jānorāda preču summa, preču PVN likme, PVN summa kopā visām precēm un kopsumma ar PVN. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, piegāde, nodevas un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Eiro ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata Pretendenta piedāvātā pozīcijas cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir konstanta, nav pakļaujama pieaugumam un netiek mainīta visā līguma darbības laikā, izņemot līgumā atrunātajos gadījumos. Apmaksas veids 100% pēcapmaksa ar termiņu ne mazāku kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no piegādes brīža Iepirkuma metode Iepirkuma metode iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Finansēšanas avots Pasūtītāja pašu finansējums Piedāvājuma izvēles kritērijs Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Komisija izvēlas piedāvājumus ar viszemāko piedāvāto cenu katrai iepirkuma daļai, ja Pretendents un piedāvājums atbilst visām Iepirkuma dokumentu prasībām Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu Piedāvāto preču garantijas laiks Piegādātājs garantē, ka piegādātās preces būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas Piegādātājs garantē, ka piedāvāto preču garantijas laiks ir ne mazāks kā 6 mēneši Iepirkuma nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz trīs dienu laikā, kā arī ievieto SIA Bauskas slimnīca interneta mājas lapas sadaļā Iepirkumi. 5

6 Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona: Nolikuma izskaidrošanai un tehniskās specifikācijas izskaidrošanai: Vārds, uzvārds: Sandra Drozdovska Amats Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Adrese: Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 Tālrunis: Fakss: E-pasta adrese: Iepirkuma dokumenti Iepirkuma dokumentu komplektu veido: Iepirkuma Nolikums. Nolikuma pielikums Nr.1. Tehniskā piedāvājuma forma ; Nolikuma pielikums Nr.2. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma ; Nolikuma pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma forma ; Nolikuma pielikums Nr.4. Līguma projekts ; Nolikuma pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas un ir izskatāmi un vērtējami kopsakarībā ar Nolikumu. 2. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IESNIEDZAMO INFORMĀCIJU Lai būtu iespējams noteikt, vai pretendentam un pretendenta norādītajām personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir pietiekama kvalifikācija, nepieciešamās profesionālās un tehniskās spējas un nepieciešamais saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tam jāiesniedz: 6.4. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona; 2.1. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) reģistrācijas apliecības kopija Pretendentiem, kas piedāvā piegādāt medikamentus, pievieno Zāļu lieltirgotavas licences apstiprinātu kopiju un Personas ar pārstāvības tiesībām parakstītu apliecinājumu, ka Pretendenta piedāvātie medikamenti ir reģistrēti Latvijas Republikas Valsts Zāļu reģistrā Pretendentiem, kas piedāvā piegādāt medicīnas preces, pievieno Personas ar pārstāvības tiesībām parakstīts apliecinājums, ka piedāvātās medicīnas preces ir ar CE sertifikātu; 2.4. Uz Pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Komisija informāciju iegūst valsts informācijas sistēmās, ņemot vērā PIL 8.² panta septītās un astotās daļas nosacījumus. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.² panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 8.² panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1 Tehniskā piedāvājuma forma Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3 Finanšu piedāvājuma forma Informatīvie materiāli kas raksturo piedāvātos medikamentus un medicīnas preces. 6

7 7. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 7.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem: posms piedāvājumu noformējuma pārbaude, posms pretendentu atlase, posms tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, posms finanšu piedāvājuma vērtēšana Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē Komisija pārbaudīs piedāvājumu noformējuma atbilstību noteikumu 1.9.punktā norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtie piedāvājumi noformēti atbilstoši noteikumu prasībām. Piedāvājums, kas neatbilst noformējuma prasībām var tikt noraidīts tikai tad, ja tā neatbilstība ir būtiska Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību noteikumu 2.punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis prasībām atbilstošus dokumentus vai ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, iesniegtais piedāvājums netiek vērtēts Ja Komisija konstatē, ka, atbilstoši noteikumu 2.punktam, iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju Pārbaudot Pretendentu atbilstību noteikumu 2.punktā norādītajām prasībām, Komisija arī pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.² panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ. Pretendentu pārbaude tiek veikta, atbilstoši PIL 8.² panta septītās un astotās daļas nosacījumiem Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma Tehniskajam piedāvājumam. Tehniskajam piedāvājumam ir jābūt precīzi aizpildītam un jāatbilst izvirzītajam prasību līmenim Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņems vērā labojumus Komisija izvērtē finanšu piedāvājumu cenas, pārliecinoties, vai nav iesniegts pārāk lēts piedāvājums Komisija, no visiem piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu Iepirkumā iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto cenu bez PVN katrai iepirkuma daļai (medikamentam, precei) Ja vairāku Pretendentu piedāvājumu nosauktās cenas ir vienādās, Iepirkuma komisija pieņem motivētu lēmumu par uzvarētāja noteikšanu. 7

8 8. IEPIRKUMA LĪGUMS 8.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas ir pievienots Pielikumā Nr Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu Ar pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu iepirkuma daļā, tiks slēgts piegādes līgums, kurā tiks fiksēta preces vienības cena līguma izpildes termiņa ietvaros atbilstoši norādītajam orientējošam preču apjomam Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Pielikumā Nr.1 norādīto katras preču vienības apjomu, taču Pretendentam līdz līguma darbības beigām jāpiegādā preces par šī Iepirkuma rezultātā noteiktajām līgumcenām Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces piegādes gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt piegādes līgumu attiecībā uz šo preču daļu Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktiem pasūtījumiem Pasūtījumos norādītās Preces jāpiegādā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma veikšanas dienas, ja vien Puses konkrētajā pasūtījumā nav vienojušās citādi Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma komisijas pieņemtajam lēmumam Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot šā likuma panta noteikumus. Pielikumā: 1. pielikums. Tehniskā piedāvājuma forma 2. pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā forma 3. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma 4. pielikums. Līguma projekts 8

9 Pielikums Nr.1 Iepirkuma Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde nolikumam (Iepirkuma ID Nr. BS 2016/4) TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA Iepirkumam Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde ID Nr. BS 2016/4 Ar šo iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde, ID Nr. BS 2016/4. I. Daļa Bolus injektora sistēmas un pacienta vads. Nr. Precei izvirzāmās prasības Daudzums (gab.) Pretendenta piedāvājums 1. SISTĒMAS VADS Darba laiks - 24 st Sistēmas vads ar Luer Lock adapteru 1.3. Integrēts 17mikronu filtrs 1.4. Integrēta spiediena (sensors) aizsardzības sistēma 1.5. Apstiprināta savienošana ar Ulrich boluss sistēmu 1.6. Apstiprināta darbība ar spiedienu ne mazāk 17 bar 1.7. Apstiprināta savietojamība ar kontrastvielu 1.8. Bez lateksa, caurspīdīgi, elastīgi 1.9. Vads nav pirogēns 2. PACIENTA VADS Sistēmas vads ar Luer Lock adapteri 2.2. Garums - 250cm 2.3. Vads ar diviem pretvārstiem 2.4. Apstiprināta savienošana ar Ulrich boluss sistēmu 2.5. Apstiprināta darbība ar spiedienu ne mazāk 17 bar 2.6. Apstiprināta savietojamība ar kontrastvielu 2.7. Bez lateksa, caurspīdīgi, elastīgi 2.8. Vads nav pirogēns Preces noteiktais daudzums ir aptuvens un var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no Preces faktiskās nepieciešamības pasūtītājam. 9

10 II Daļa Kontrastviela injekcijām Nr. Aktīvā viela Koncentrācija Tilpums (ml) Daudzums (gab.) polipropilēna pudeles Piedāvātā medikamenta nosaukums Piedāvātā medikamenta ražotājs 1. Iodiksanols Šķīdums satur mg iodiksanola 2. Iodiksanols Šķīdums satur 652 mg iodiksanola Kontrastvielas noteiktais daudzums ir aptuvens un var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no Preces faktiskās nepieciešamības pasūtītājam. Uzņēmuma vadītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts un pretendenta zīmogs gada 10

11 Pielikums Nr.2 Iepirkuma Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde nolikumam (Iepirkuma ID Nr. BS 2016/4) Pieteikums Iepirkumam Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde ID Nr. BS 2016/4 Pretendents pretendenta nosaukums adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese piedāvājuma sagatavotāja vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese vienotais reģistrācijas numurs uzņēmuma bankas rekvizīti personā uzņēmuma vadītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds ar šī pieteikuma iesniegšanu: piesakās piedalīties iepirkumā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde ; apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības; atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma Nolikumā izklāstītos līguma pamatnosacījumus; apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar 4.pielikumu; garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; Paraksts: (Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) z.v gada 11

12 Pielikums Nr.3 Iepirkuma Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde nolikumam (Iepirkuma ID Nr. BS 2016/4) Finanšu piedāvājums Iepirkumam Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde ID Nr. BS 2016/4 1. PRETENDENTS Pretendenta nosaukums Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, amats) (Ja līgumu slēdz pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) 2. KONTAKTPERSONA amats, vārds, uzvārds tālr./fakss e-pasta adrese I. Daļa Bolus injektora sistēmas un pacienta vads. Nr. Medicīnas prece Daudzums (gab.) 1. Sistēmas vads Pacienta vads 650 1Vienas vienības cena EUR bez PVN PVN %: Pavisam kopā ar PVN: Kopā cena EUR bez PVN II. Daļa Kontrastviela injekcijām Nr. Medikamenta nosaukums Daudzums (gab.) polipropilēna pudeles Tilpums (ml) vienas vienības cena EUR bez PVN Kopā cena EUR bez PVN PVN %: Pavisam kopā ar PVN: Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro (EUR), ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata. Pasūtītājs norādot preču piegādes cenu ņem vērā visas Nolikuma 1.pielikumā (Tehniskā piedāvājuma forma) norādītās preču piegādes izmaksas. Apmaksas kārtība 100% pēcapmaksa 60 dienu laikā pēc medicīnas preču saņemšanas, ko apliecina preču piegādes dokuments. Paraksts: (Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) z.v gada 12

13 IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. Pielikums Nr.4 Iepirkuma Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde nolikumam (Iepirkuma ID Nr. BS 2016/4) PROJEKTS Bauskā, 2016.gada. SIA Bauskas slimnīca, kas darbojas uz statūtu pamata, tās valdes locekles Mirdzas Brazovskas personā, turpmāk šajā līgumā saukta Ārstniecības iestāde, no vienas puses, un, tās/-ā personā, kas rīkojas saskaņā ar, turpmāk šajā līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, pamatojoties iepirkumu Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde, identifikācijas Nr. BS 2016/4, rezultātiem izsakot to šādā redakcijā: 1. Līguma priekšmets 1.1. Piegādātāja pienākums ir piegādāt Ārstniecības iestādei nepieciešamās medicīnas preces, (turpmāk tekstā Preces ) saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr.1 Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums, norādīto sortimentu, daudzumiem un cenām Līguma darbības laikā Piegādātāja pienākums ir ievērot visus nosacījumus, kas noteikti iepirkuma Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde ar identifikācijas Nr. BS 2016/4 Nolikumā Preces ir jāpiegādā SIA Bauskas slimnīca pēc adreses: Dārza ielā 7/2, Bauska, Bauskas novads, LV Preces cena, līguma summa un samaksas kārtība 2.1. Līguma kopējā summa ir EUR ( Euro centi), tai skaitā %PVN Preces cenā ir iekļauti visi nodokļi, izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Ārstniecības iestādei saskaņā ar šo Līgumu Ja Piegādātājs var piedāvāt zemāku cenu vai Latvijas Republikas aptiekās tiek pārdotas Preces ar zemāku cenu par Līgumā noteikto, Līdzēji var vienoties par atbilstošu Preces cenas samazināšanu Piegādātājam nav tiesību Līguma darbības laikā paaugstināt iepirkumā piedāvātās cenas. Ja šī punkta noteikumi tiek pārkāpti, Ārstniecības iestādei ir tiesības vienpusīgi pārtraukt Līguma darbību, un tā ir tiesīga izvēlēties Piegādātāju, kas ir piedāvājis nākamo zemāko cenu konkursa rezultātos Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Pielikumā Nr.1 norādīto katras preču vienības apjomu Par Preču apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Ārstniecības iestāde ir pārskaitījusi naudu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums Apmaksa Piegādātājam par Precēm tiek noteikta ar pēcapmaksu ne mazāk kā 60 kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas. 3. Līguma izpildes termiņš un nosacījumi 3.1. Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 01. janvāri un darbojas līdz 2018.gada 13

14 31.decembrim Prece uzskatāma par nodotu Ārstniecības iestādei no Preces pavadzīmes parakstīšanas dienas. Preces pavadzīmi no Ārstniecības iestādes puses paraksta Ārstniecības iestādes pilnvarotā persona. 4. Piegādājamās preces kvalitāte 4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā. Derīguma termiņam piegādes brīdī Ārstniecības iestādē ir jābūt ne mazākam kā 6 (seši) mēneši Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Ārstniecības iestādei visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precei ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs atbilstoši šī līguma 4.4. punkta noteikumiem apmaina pret atbilstošu Preci 5 (piecu) darba dienu laikā no neatbilstošās preces nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs Pretenziju pieteikšanas kārtība: ja, pieņemot Preci, Ārstniecības iestāde atklāj iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai cita veida neatbilstību Līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Ārstniecības iestāde par iztrūkuma vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda aktu un nosūta Piegādātājam rakstveida pretenziju; Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Ārstniecības iestādes pretenzijas saņemšanas aizvieto bojātās vai sajauktās Preces ar atbilstošām Precēm. 5. Pušu atbildība par līguma nepildīšanu 5.1. Par Preces nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta kavējuma nauda 0,01% (viena simtdaļa) apmērā no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu Par piegādātās Preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta kavējuma nauda 0,01% (viena simtdaļa) apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes. 6. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma 6.1. Ārstniecības iestādei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību 10 (desmit) kalendāras dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja: Piegādātājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību; pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta; Piegādātājam ir anulēta vai apturēta licences zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) darbība, zāļu ražošanas uzņēmuma licences darbība vai attiecīgas valsts kompetentās institūcijas izdotas līdzvērtīgas atļaujas nodarboties ar zāļu izplatīšanu darbība vai beidzies tās derīguma termiņš; Piegādātājs nepiegādā Preci atbilstoši Līguma pielikumiem un piegāde nokavēta vairāk kā 10 (desmit) kalendāras dienas; Piegādātājs izplata nereģistrētus medikamentus vai medicīnas preces vai arī nav likumā noteiktā kārtībā saņēmis medikamenta vai medicīnas preču ievešanas un izplatīšanas atļauju; Piegādātājs neveic Līguma 4.4. punkta minētās darbības; Piegādātājs nepilda citus Līguma nosacījumus Ja Līdzēji nevar vienoties par Preces cenas samazināšanu saskaņā ar Līguma 14

15 2.3.punktā noteikto, Ārstniecības iestāde ir tiesīga izbeigt Līgumu konkrētā pozīcijā, ja nākamais Konkursā uzvarējušais piegādātājs var nodrošināt piegādi ņemot vērā Līguma 2.3.punkta nosacījumus Līguma pārtraukšanas gadījumā Ārstniecības iestāde samaksā Piegādātājam par faktiski laicīgi veiktajām Preces piegādēm, ja Līdzēji nevienojas citādi Gadījumā, ja izmantošanas laikā tiek konstatēts, ka piedāvātā Prece neatbilst kvalitātes prasībām, Ārstniecības iestādei ir tiesības vienpusīgi atteikt no šīs Preces piegādes un nosūtīt motivētu atteikuma vēstuli Piegādātājam Ja Piegādātājs, ar kuru tika noslēgts piegādes līgums, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas dienas nespēj piegādāt kādu Preci par līgumā noteikto cenu, Ārstniecības iestāde ir tiesīga pasūtīt attiecīgās Preces no nākamo Piegādātāja, kurš tika piedāvājis nākamo zemāko cenu Ārstniecības iestādei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja Ārstniecības iestādē tiek apturēta vai pārtraukta pakalpojuma sniegšana, kurā tiek izmantota līguma Prece. 7. Nepārvarama vara 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieder valsts varas un pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas (tiesas pieņemtie lēmumi, avārijas, ugunsnelaime, plūdi Ārstniecības iestādes vai Piegādātāja objektos utt., kas ir saitīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu) Puse, kura atsaucas uz 7.1.punktā minētajiem apstākļiem, par to iestāšanos otrai Pusei paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu. 8. Citi nosacījumi 8.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā Visas domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi tiek risinātas Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: No Ārstniecības iestādes puses: Vārds, uzvārds: Larisa Lebeiko Adrese: Dārza iela 7/2, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 Tālrunis: Fakss: E-pasts: No Piegādātāja puses: Vārds, uzvārds: Adrese: 15

16 Tālrunis: Fakss: E-pasts: Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā paziņot otrai Pusei Līgums ar pielikumu Nr.1 sastādīts divos eksemplāros, uz lapām, no kuriem viens atrodas pie Piegādātāja, otrs pie Ārstniecības iestādes, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 9. Pušu rekvizīti un paraksts: ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE SIA Bauskas slimnīca Reģ. Nr Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 A/S SEB BANKA Konts: LV54UNLA Kods: UNLAV2X Valdes locekle Mirdza Brazovska: PIEGĀDĀTĀJS 16

17 Pielikums Nr. 1 Iepirkuma līgumam Nr. no 2016.gada. Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums 17

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Vēstnesis iepirkumu komisijas 2015.gada 26. novembra sēdes protokolu Nr.335 Publiskā iepirkuma Serveru piegāde (identifikācijas numurs LV2015/11) Nolikums Rīgā, 2015 2 I Vispārīgā

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk