AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019"

Transkripts

1 AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019

2 Saturs Lpp. Kopsavilkums... A. Darījumdarbība un rezultāti... A.1 Darījumdarbība... A.2 Riska parakstīšanas rezultāti... A.3 Ieguldījumu rezultāti... A.4 Citu darbību rezultāti... A.5 Cita informācija... B. Pārvaldes sistēma... B.1 Vispārīga informācija par pārvaldes sistēmu... B.2. Atbilstības un piemērotības prasības... B.3 Riska pārvaldības sistēma, tostarp riska un maksātspējas pašu novērtējums (ORSA)... B.4 Iekšējās kontroles sistēma... B.5 Iekšējās revīzijas funkcija iekšējā audita dienests... B.6 Aktuāra funkcija... B.7 Ārpakalpojumi... B.8 Cita informācija... C. Riska profils... C.1 Riska parakstīšanas risks... C.2 Tirgus risks... C.3 Kredītrisks (darījumu partneru saistību nepildīšanas risks)... C.4 Likviditātes risks... C.5 Operacionālais risks... C.6 Cits būtisks risks... C.7 Cita informācija... D. Novērtēšana maksātspējas vajadzībām... D.1 Aktīvi... D.2 Tehniskās rezerves... D.3 Citas saistības... D.4 Alternatīvas vērtēšanas metodes... D.5 Cita informācija... E. Kapitāla pārvaldība... E.1 Pašu kapitāls... E.2 Maksātspējas kapitāla prasība un minimālā kapitāla prasība... E.3 Uz ilgumu balstīta kapitāla vērtspapīru riska apakšmoduļa izmantošana maksātspējas... kapitāla prasības aprēķinam E.4 Atšķirības starp standarta formulu un jebkādu izmantoto iekšējo moduli... E.5 Neatbilstība minimālā kapitāla prasībai un neatbilstība maksātspējas kapitāla prasībai... E.6 Cita informācija

3 Kopsavilkums Par ziņojumu Ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrībai par AAS BTA Baltic Insurance Company (turpmāk tekstā Sabiedrība) maksātspēju un finanšu stāvokli, iekļaujot informāciju par darījumdarbību, pārvaldības sistēmu, risku profilu, maksātspēju un kapitāla pārvaldību. Ziņojuma forma un saturs izveidots atbilstoši Latvijas Republikas Apdrošināšanas un pārs likumam, kā arī Eiropas Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2015/35, ar ko papildināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu s un pārs jomā (Maksātspēja II) prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Ziņojuma par s un pārs sabiedrības maksātspēju un finansiālo stāvokli sagatavošanas normatīviem noteikumiem. Ziņojums ir apstiprināts gada 16. aprīlī ar Sabiedrības Valdes lēmumu Nr. LVB1_0002/ Būtiskākās izmaiņas gadā Sabiedrība gadā turpināja stabilu attīstību Baltijas tirgū. Sabiedrība stabili ieņem otro vietu lielāko s sabiedrību sarakstā Latvijā un Lietuvā, un tās tirgus daļas ir attiecīgi 20% un 17%. Izteikti segmentētajā Igaunijas s tirgū Sabiedrība stabili tuvojās tirgū vadošajai grupai un ar tirgus daļu 7% ieņēma septīto vietu. Atbilstoši s prēmiju apjoma pieaugumam Sabiedrības bruto izmaksāto s atlīdzību apjoms gadā pieauga par 46%, sasniedzot EUR miljonus. Apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu būtiski ietekmēja tādas tirgus tendences, kā transportlīdzekļu remonta un medicīnisko pakalpojumu izmaksu pieaugums, prognozes par inflācijas pieaugumu nākotnē, pensiju indeksācija un pieaugošas izmaksas par atlīdzību prasībām ārpus Baltijas valstīm, ko veicina lielāka iedzīvotāju mobilitāte. Šie notikumi ir rosinājuši Sabiedrību pārskatīt s produktu cenas, lai būtu iespējams piedāvāt klientiem cenu, kas pienācīgi atspoguļo riskus, kurus Sabiedrība uzņemas. Vairākos segmentos, it īpaši transportlīdzekļu apdrošināšanā, Sabiedrībai nācās ievērojami palielināt cenas, lai kompensētu pieaugošās atlīdzību prasību izmaksas. Pēc vairāku gadu darba Sabiedrības Valdē gada aprīļa beigās tās priekšsēdētājs Jānis Lucaus atstāja šo amatu gada novembra beigās par Valdes priekšsēdētāju tika iecelts Valdes loceklis Wolfgang Stockmeyer, bet par Valdes priekšsēdētāja vietnieku Valdes loceklis Oskars Hartmanis. Pašreizējo Valdes locekļu Evijas Matvejas un Tadeuš Podvorski pilnvaru termiņi tika pagarināti gadā Tadeuš Podvorski turpināja darbu kā Lietuvas filiāles direktors un Lietuvas filiāles izpildvaras priekšsēdētājs, bet Gintaras Markevičius un Vaidas Labanauskas turpināja pildīt Lietuvas filiāles izpildvaras locekļu pienākumus (ar prokūru). Savukārt par Igaunijas filiāles direktoru gada sākumā tika iecelts Hiljar Kõiv. Pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasību gada 31. decembrī ir 129 %. Maksātspējas rādītāja pieaugumu sekmēja arī gada nogalē saņemtais subordinētais aizdevums EUR 5.5 miljonu apmērā no Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. 3

4 A. Darījumdarbība un rezultāti A.1 Darījumdarbība SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS: Apdrošināšanas akciju sabiedrība BTA Baltic Insurance Company SABIEDRĪBAS FINANŠU UZRAUDZĪBAS IESTĀDES Finanšu un kapitāla tirgus komisija Adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050 Tālrunis: , Fakss: , E-pasts: Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina Sabiedrības finanšu uzraudzību, aptverot arī Lietuvā un Igaunijā izveidoto filiāļu darbību. Veicot Sabiedrības uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas ar Lietuvas Banku un Igaunijas finanšu uzraudzības iestādi. Lietuvas Republikas banka (The Bank of Lithuania) Adrese: Gedimino pr. 6, Viļņa, LT Pasta adrese: Totorių g. 4, Viļņa, LT Tālrunis: E-pasts: Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde (The Financial Supervision Authority) Adrese: Sakala 4, Tallinna, Igaunija Tālrunis: E-pasts: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe uzraudzības iestāde: Austrijas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde (The Financial Market Authority of Austria) Adrese: Otto Wagner Platz 5, A-1090, Vīne Tālrunis: +43 (1) E-pasts: gv.at REVIDENTS KPMG Baltics SIA Adrese: Vesetas iela 7, Rīga, Latvija, LV-1013 Licence Nr. 55 Tālrunis: E-pasts: AKCIONĀRI Akcionāru struktūra gada laikā nav mainījusies. A.1.1 Tabula. Sabiedrības akcionāru struktūra. Akcionāri Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Balcia Insurance SE Kopā Akciju skaits Īpatsvars % % % 4

5 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) strādā vairāk nekā darbinieku aptuveni 50 uzņēmumos 25 valstīs, izstrādājot s risinājumus atbilstoši vietējām un individuālām vajadzībām, kas padarījis VIG par vienu no s nozares līderiem Austrijā, kā arī Centrāleiropā un Austrumeiropā. A+ reitingu ar stabilu nākotnes izaugsmes prognozi VIG piešķīrusi reitingu aģentūra Standard & Poor s, kas nozīmē, ka VIG ir vislabākais reitings starp vadošā Vīnes biržas indeksa ATX sarakstā kotētajiem uzņēmumiem. Vienna Insurance Group AG tiek kotēta gan Vīnes, gan Prāgas biržās. Apmēram 70% VIG akciju turētājs ir Wiener Städtische Versicherungsverein, stabils galvenais akcionārs ar skatu ilgtermiņā. Pārējās VIG akcijas atrodas brīvā apgrozībā. Sīkāka informācija par VIG un grupas struktūru (attēla veidā) pieejama Sabiedrības gada pārskatā. BŪTISKĀKIE SABIEDRĪBAS DARĪJUMDARBĪBAS VIRZIENI UN ĢEOGRĀFISKIE APGABALI Sabiedrība ir reģistrēta gada 28. oktobrī Rīgā, Latvijā. Sabiedrības centrālais birojs atrodas Rīgā, Sporta ielā 11, Latvijas Republikā. Sabiedrībai ir divas ārvalstu filiāles Igaunijā (centrālā biroja adrese: Lõõtsa 2B, Tallina, 11415) un Lietuvā (centrālā biroja adrese Viršuliškių skg. 34, Viļņa, LT-05132). Sabiedrība piedāvā plašu nedzīvības s produktu klāstu juridiskām un fiziskām personām kopš gada tai ir visas nedzīvības s veidu licences: sauszemes transporta (KASKO); sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildība (t.sk. sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku obligātā civiltiesiskās atbildība OCTA); veselības ; īpašuma pret uguns un dabas stihiju postījumiem; īpašuma pret citiem zaudējumiem; vispārējās civiltiesiskās atbildības ; dažādu finansiālo zaudējumu ; kravu ; nelaimes gadījumu ; palīdzības (ceļojumu) ; dzelzceļa transporta ; kuģu ; kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības ; gaisakuģu ; gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības ; galvojumu ; kredītu ; juridisko izdevumu. A.1.2 Tabula. Sabiedrības darbinieku skaits Latvijā Filiāle Lietuvā Filiāle Igaunijā Kopā A.1.3 Tabula. Sabiedrības klientu darījumu centru skaits Ārvalstīs izvietoti klientu darījumu centri Latvijā izvietoti klientu darījumu centri Kopā

6 A.2 Riska parakstīšanas rezultāti Sabiedrības gadā parakstīto bruto s prēmiju apjoms visās Baltijas valstīs kopā sasniedza EUR miljonus (pēc obligātajiem maksājumiem). Parakstīto bruto s prēmiju apjoms gadā ir pieaudzis par 27.1%, salīdzinot ar gada rezultātiem - Igaunijā (+21.3%), Lietuvā (+19.3%) un Latvijā (+41.4%). No visiem tipveida s veidiem straujākais pieaugums parakstīto bruto s prēmiju apjoma ziņā gadā ir bijis īpašumu apdrošināšanā (+31%), kam seko ceļojumu (palīdzības) (+29%), OCTA (+27%), KASKO (+23%) un veselības (+21%). Igaunijā gandrīz pusi no pieauguma var attiecināt uz bruto parakstīto prēmiju pieaugumu OCTA s veidā. Kā arī, pateicoties labvēlīgām izmaiņām nodokļu likumdošanā, gadā Sabiedrība sāka piedāvāt veselības apdrošināšanu korporatīvajiem klientiem Igaunijā. Kaut arī Lietuvā bija vērojama nedaudz lēnāka attīstība (procentuālā pieaugumā) nekā Igaunijā, 50% no visām bruto parakstītajām s prēmijām, kas ir EUR miljoni, tika parakstīti Lietuvā (2017. gadā 53% un EUR 86.2 miljoni). Prēmiju apjoma pieaugumu Lietuvā gadā sekmēja KASKO, kurā pieaugums salīdzinājumā ar gadu bija 25%, bet OCTA veidā pieaugums bija 18%. RISKA MAZINĀŠANAS METOŽU IETEKME UZ PARAKSTĪŠANAS REZULTĀTU Sabiedrības risku parakstīšanas stratēģijas pamatā ir risku diversifikācija, kas nodrošina sabalansēta risku portfeļa uzturēšanu vairāku gadu garumā. Sabiedrība veic rūpīgu produktu monitoringu, lai, parādoties negatīvām tendencēm, savlaicīgi veiktu nepieciešamās darbības rezultātu uzlabošanai un riska līmeņa koriģēšanai atbilstoši stratēģijai un gada plānam gadā Sabiedrība turpināja atlīdzību noregulēšanas procesa optimizāciju. Process ietver tādas darbības kā slēgtu atlīdzību lietu izskatīšana, ārvalstīs pieteiktu atlīdzību vadības centralizēšana, kā arī krāpšanas gadījumu izskatīšanu un to skaita samazināšana. Procesa mērķis ir mācīties no iepriekšējām atlīdzību lietām un nākotnē uzlabot un optimizēt atlīdzību noregulēšanas procesus. Viens no galvenajiem parakstīšanas riska mazināšanas rīkiem ir cedētā pār. Sabiedrības cedētās pārs programma gadā ir uzlabojusies, galvenokārt, pateicoties pārs iespējām VIG ietvaros. Šī gada galvenās izmaiņas skar Kravu un Dzelzceļa s risku pārs struktūru, rezultātā samazinot Sabiedrības neto atbildību / pašpaturējumu no viena miljona eiro līdz simts tūkstošiem eiro abos s produktu veidos. Vairāku pārs līgumu nosacījumi ir uzlaboti, ievērojot biznesa vajadzības, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Saskaņā ar Sabiedrības un tās lielākā akcionāra VIG prasībām riski tiek nodoti pārs sabiedrībām ar A grupas kredītu reitingiem (Vērtējumu aģentūras Standard & Poor's ekvivalents). Pašpaturējuma apmēru nosaka un pārskata, iesaistot Sabiedrības Valdi un Aktuāru departamentu, ievērojot maksimālo atļauto pašriska apmēru 3% no Sabiedrības pašu kapitāla. RISKA MAZINĀŠANAS METOŽU EFEKTIVITĀTE Pieaugot parakstīto bruto s prēmiju apjomam, Sabiedrības bruto piekritušo s atlīdzību apjoms gadā palielinājās par 47.2%, sasniedzot EUR miljonus. Pārs programmu izmaiņu efektivitāti apliecina tas, ka neto piekritušās atlīdzību prasības pieauga par 22.9%. (Detalizēta informācija apskatāma 2.pielikumā pārskatu veidnē S ) A.3 Ieguldījumu rezultāti Veicot finanšu ieguldījumus fiksēto procentu vērtspapīros, nekustamajā īpašumā, investīciju fondu daļās, līdzdalībā citu sabiedrību pamatkapitālā un aizdevumos, Sabiedrība izvērtē attiecīgā ieguldījuma ietekmi uz tās maksātspēju. Kopējie Sabiedrības pārvaldībā esošie ieguldījumu aktīvi gada beigās bija pieauguši līdz EUR miljoniem. Pārskata gadā Sabiedrība īstenoja konservatīvu pieeju investīciju politikai, pamatā izmantojot zema 6

7 riska aktīvus. Pārsvarā Sabiedrība ir veikusi ieguldījumus valsts parāda vērtspapīros, kuriem noteikta augsta investīciju reitinga pakāpe (no A līdz AAA pēc starptautiskās reitingu aģentūras Standard & Poor s klasifikācijas). Sabiedrības ieguldījumi valstu obligācijās veido 60.7 % no kopējā ieguldījumu (ieskaitot naudas līdzekļus un īpašumus pašu lietošanai) apjoma gada 31. decembrī. Investīciju darbības rezultāts gadā ir EUR 2.1 miljons. Ņemot vērā arī aktīvu pārvērtēšanu pēc Maksātspējas II principiem, izmantojamais pašu kapitāls gadā ir pieaudzis par EUR tūkstošiem. A.3.1 tabula. Sabiedrības Ieņēmumi/izmaksas no ieguldījumu darbības gadā, tūkst. EUR Aktīvu kategorija Gads Valsts parāda vērtspapīri Korporatīvie parāda vērtspapīri Nauda un noguldījumi Hipotekārie un citi aizdevumi Ieguldījumi īpašumā Ieguldījumu fondi Kopā Procentu maksājumi Dividendes Nomas maksa Neto peļņa (zaudējumi) Nerealizētā peļņa (zaudējumi) no finanšu aktīviem Kopā Sabiedrībai pārskata periodā nav nekādu ieguldījumu vērtspapīrošanā. A.4 Citu darbību rezultāti Pārskata gadā Sabiedrībai neveidojās citi būtiski ienākumi vai izdevumi no darbības, kas nav saistīta ar s darbību vai ieguldījumu izvietošanu. A.5 Cita informācija Visa būtiskākā informācija par sabiedrības darījumdarbību un rezultātiem ir atspoguļota A.1-A.4 sadaļās. 7

8 B. Pārvaldības sistēma B.1 Vispārīga informācija par pārvaldības sistēmu Sabiedrība ir izveidojusi darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai atbilstošu pārvaldības sistēmu, kuras pamatā ir pārskatāma organizatoriskā struktūra ar skaidri noteiktiem pienākumiem, tiesībām un atbildības sadalījumu, kā arī pārdomāta informācijas apmaiņas sistēma. Sabiedrību pārvalda akcionāru pilnsapulce, Padome un Valde, ievērojot statūtos, ārējos normatīvajos aktos un iekšējos normatīvajos dokumentos noteikto. Lai efektīvi un profesionāli vadītu un pārraudzītu Sabiedrību, tiek nodrošināts, ka gan Padomei, gan Valdei kopā ir pietiekama pieredze un zināšanas par visiem būtiskajiem Sabiedrības darbības veidiem un riskiem, kā arī katram atsevišķajam Valdes loceklim ir vajadzīgā kvalifikācija, zināšanas, prasmes un profesionālā pieredze, lai veiktu tam uzticētos uzdevumus. PADOME Padome pārstāv akcionāru intereses un uzrauga Valdes darbību, tai skaitā uzrauga, kā Sabiedrības Valde nodrošina efektīvas pārvaldības sistēmas izveidi un darbību. Padome nosaka sabiedrības attīstības un darbības stratēģiju, kā arī apstiprina budžetu un politikas darbības stratēģijas realizēšanai, tai skaitā nosaka riskus, kurus sabiedrība drīkst uzņemties, un pieļaujamo risku līmeni, uzrauga, kā sabiedrības Valde izveido efektīvu risku pārvaldības sistēmu, kas nodrošina pastāvīgu pastāvošo un iespējamo risku, risku grupu pārvaldīšanu un to savstarpējās mijiedarbības uzraudzību. Padome lemj par visiem būtiskiem darījumiem, kas nav iekļauti Sabiedrības biznesa plānā. Pārskata perioda beigās Padome sastāv no četriem Padomes locekļiem, ko ievēlējusi akcionāru pilnsapulce. Padomes sēdes notiek vismaz četras reizes gadā un, lai tajā iegūtu kvorumu, nepieciešami vismaz trīs Padomes locekļi. Sabiedrības Padomes locekļi un to ieņemamais amats: Franz Fuchs Padomes priekšsēdētājs; Elisabeth Stadler Padomes priekšsēdētāja vietniece; Jan Bogutyn Padomes loceklis; Artur Borowinski Padomes loceklis. VALDE Valde sastāv no četriem Valdes locekļiem, kurus ievēl Padome. Katram Valdes loceklim, atbilstoši tā kompetencei organizatoriskajā struktūrā, ir noteiktas pārraudzībā esošās darbības jomas. Sabiedrība nodrošina, ka vienpersoniski netiek pieņemti lēmumi, kas būtiski ietekmē Sabiedrības darbības stratēģiju, darbību un vadību, vai kam ir būtiska ietekme uz Sabiedrības finansēm, darbiniekiem vai apdrošinājuma ņēmējiem un apdrošinātajiem. Sabiedrības Valde ir atbildīga par pārvaldības sistēmas izveidi, tās īstenošanu, pārvaldīšanu un pilnveidošanu, kā arī par risku pārvaldības sistēmas efektīvu funkcionēšanu. Sabiedrības Valdes locekļi un to ieņemamais amats pārskata periodā: Jānis Lucaus Valdes priekšsēdētājs (līdz ); Wolfgang Kurt Wilhelm Stockmeyer Valdes priekšsēdētājs no , līdz tam Valdes loceklis; Oskars Hartmanis Valdes priekšsēdētāja vietnieks no , līdz tam - Valdes loceklis; Evija Matveja Valdes locekle; Tadeuš Podvorski Valdes loceklis no SABIEDRĪBAS KOMITEJAS Revīzijas komiteja (Audita komiteja). Komiteja, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām, darbojas no gada. Komitejas galvenais uzdevums ir uzraudzīt gada pārskata sagatavošanas procesu, palielinot finanšu pārskatos sniegtās informācijas ticamību, kā arī vērtēt un piedāvāt Padomei apstiprināšanai zvērināta revidenta kandidātus. 8

9 2018. gada nogalē sabiedrība izveidoja Investīciju komiteju un Tarifu komitejas (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā), kas savu darbu sāka gadā. Investīciju komiteja apstiprina ieguldījumu lēmumus, izskata ieguldījumu darbības rezultātus, kā arī regulāri ziņo Sabiedrības Valdei ieguldījumu darbības rezultātus un ieguldījumu stratēģijas izpildi. Tarifu komitejas pārbauda piedāvātās izmaiņas tarifos un apstiprina tarifu izmaiņas. Citas komitejas Sabiedrība nav izveidojusi. PAMATFUNKCIJAS Sabiedrība nosaka par pamatfunkcijām risku pārvaldības, darbības atbilstības, aktuārās un iekšējā audita funkcijām atbildīgos darbiniekus (struktūrvienību vadītājus), kas regulāri pārskata un novērtē savā pārraudzībā esošo funkciju realizāciju, informācijas apmaiņas un lēmumu pieņemšanas kārtību, un informē Valdi par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai izmaiņām gadā izmaiņas pamatfunkciju veicējos nav notikušas. Sabiedrība nodrošina, ka vairāku uzdevumu uzticēšana fiziskām personām un organizatoriskām vienībām neliedz pareizi, godīgi un objektīvi pildīt jebkuru konkrētu funkciju. Lai nodrošinātu noturīgu un uzticamu pārvaldības sistēmas darbību un pārraudzību, kā arī darbības atbilstību, Sabiedrība ir izstrādājusi iekšējos normatīvos dokumentus, kuros ietverti galvenie principi un kārtība, kas jāievēro Sabiedrības darbiniekiem. Risku pārvaldības un darbības atbilstības funkcijas Risku pārvaldības un Darbības atbilstības funkcijas Sabiedrībā īsteno Kvalitātes un risku vadības departamenta direktors, kura pienākumos ietilpst ieviest un uzturēt nepārtrauktu, sistemātisku un savlaicīgi reaģējošu risku vadības sistēmu. Risku pārvaldības funkcijas ietvaros tiek veikti šādi uzdevumi: tiek sniegti pārskati Valdei un Padomei par pakļautību riskiem, kā arī konsultēta Sabiedrības Valde un struktūrvienības riska pārvaldības jautājumos tādējādi palīdzot Sabiedrības Valdei efektīvi īstenot riska pārvaldības sistēmu; cieši sadarbojoties ar aktuāro funkciju, tiek veikts riska pārvaldības sistēmas un vispārējā riska profila monitorings; tiek nodrošināta jaunu risku identificēšana un novērtēšana. Darbības atbilstības funkcijas ietvaros: tiek kontrolēts atbilstības risku identifikācijas un novērtēšanas process; tiek nodrošināts, ka Sabiedrība apzinās un pilda ārējo normatīvo dokumentu prasības; tiek nodrošināts atbilstības riska profila monitorings un risku mazinošo pasākumu ieviešana, ja esošie kontroles pasākumi tiek novērtēti kā nepietiekami. Aktuārā funkcija Aktuārās funkcijas īstenošanu Sabiedrībā nodrošina galvenais aktuārs. Detalizētāka informācija sniegta B.6 sadaļā. Iekšējā audita funkcija Iekšējā audita funkciju nodrošina Iekšējā audita dienesta vadītājs. Detalizētāka informācija sniegta B.5. sadaļā. PĀRSKATA PERIODĀ NOTIKUŠĀS IZMAIŅAS PĀRVALDES SISTĒMĀ gadā, kā iepriekš aprakstīts, mainījās Sabiedrības Valdes sastāvs un no gada sākuma izveidotas Tarifu komitejas un Investīciju komiteja. Citas būtiskas izmaiņas pārvaldes sistēmā nav notikušas. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE Sabiedrības atalgojuma politika balstās uz iekšējā taisnīguma, darba tirgum atbilstoša atalgojuma, vienlīdzīgas pieejas un uz Sabiedrības ilgtermiņa darbības mērķu sasniegšanu vērstas darbinieka rīcības veicināšanas pamatprincipiem. 9

10 Atalgojums par jebkādu iekšējās kontroles funkciju izpildi Sabiedrībā nav atkarīgs no šo funkciju kontrolē esošo struktūrvienību darbības rezultātiem. Pamatalgas un mainīgā atalgojuma attiecība darbinieku kopējā atalgojumā ir tāda, lai darbinieki būtu motivēti sasniegt uzstādītos mērķus, ievērot Sabiedrības ilgtermiņa intereses un pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, lai uzrādītu augstāku darba sniegumu. Atalgojuma sistēma līdzsvaro atalgojuma elementus, lai pamatalga veido pietiekami lielu daļu no kopējā atalgojuma un darbinieki nav pārlieku atkarīgi no atalgojuma mainīgās daļas. Īstermiņa darbinieku labumus, tai skaitā algas un sociālās s maksājumus, prēmijas un atvaļinājuma pabalstus, ietver neto pamatdarbības izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu brīdī, kad pakalpojums tiek sniegts. Sabiedrība veic iemaksas valsts sociālās s fondā par katru darbinieku noteiktā apmērā visa nodarbinātības perioda laikā saskaņā ar likumdošanas prasībām, un Sabiedrībai nav saistību attiecībā uz turpmāku iemaksu veikšanu saistībā ar pensijā aizgājušo darbinieku sniegtajiem pakalpojumiem. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM Darījumi ar saistītām personām (personām, kam ir nozīmīga ietekme uz sabiedrību, un pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļiem) tiek veikti atbilstoši vispārpieņemtajiem Sabiedrības darbības principiem un tirgus cenām. B.1.1 Tabula. Darījumi ar saistītām pusēm pār, tūkst. EUR Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe VIG Re zajišt ovna, a.s (379) (447) (878) (754) (Detalizēta informācija atrodama Sabiedrības gada pārskatā) B.1.2 Tabula. Darījumi ar saistītām pusēm citi darījumi, tūkst. EUR (108) - (79) (29) (69) (84) (3) (66) (84) - (187) - 1 (188) Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Procentu maksājumi par pakārtotajām saistībām Citi izdevumi Compensa Life insurance SE Lietuvos filiāle Dzīvības s iemaksas Veselības s iemaksas Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spolka Akcyjna Vienna Insurance Group Citi tehniskie ienākumi Atlīdzību noregulēšanas izmaksas (Norādīti tikai tie darījumi, kur neto summa ir sākot no EUR 50 tūkstošiem. Detalizēta informācija atrodama Sabiedrības gada pārskatā) B.1.3 Tabula. Bilances atlikumi saistītajām sabiedrībām, tūkst. EUR Debitoru parādi Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe VIG RE zajišt ovna a.s. VIG FUND, a.s. Atrium Tower Sp. z o.o. Kreditoru parādi Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe VIG RE zajišt ovna a.s (Detalizēta informācija atrodama Sabiedrības gada pārskatā) 10

11 VIG FUND, a.s. un Atrium Tower Sp. z.o.o. debitoru parādi ietver šīm saistītajām pusēm izsniegtus aizdevumus attiecīgi EUR 150 tūkstošu apmērā (2017. gadā: EUR 0) un EUR tūkstošu apmērā (2017. gadā: EUR 0), un uzkrātos procentus EUR 1 tūkstoša apmērā (2017. gadā: EUR 0) un EUR 8 tūkstošu apmērā (2017. gadā: EUR 0), kas pārskatā par finanšu stāvoklī uzrādīti posteņa Aizdevumi sastāvā. Šo aizdevumu atmaksas termiņš ir gada 31. decembris, bet gada procentu likme ir 2.5%. Turklāt VIG FUND, a.s. debitoru parādi ietver ieguldījumu VIG FUND, a.s. pamatkapitālā EUR 700 tūkstošu (2017. gadā: EUR 0) apmērā, kas pārskatā par finanšu stāvoklī uzrādīts postenī Pārdošanai pieejamo instrumenti. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe kreditoru parādi ietver: Pakārtotās saistībās EUR 1.5 miljonu apmērā, kas iegūtas InterRisk Vienna Insurance Group AAS reorganizācijas rezultātā 2017.gadā. Saistību atmaksas termiņš ir gada 28. decembris, bet to gada procentu likme ir 5%. Saistības par uzkrātajiem procentiem gada 31. decembrī ir EUR 417 (2017. gadā: EUR 417). Pakārtotais saistības EUR 5.5 miljonu apmērā, kas tika saņemtas gada 27. decembrī, ar gada procentu likmi 5.5%. Saistības ir atmaksājamas pēc 10 gadiem kopš to saņemšanas datuma. Saistības par uzkrātajiem procentiem gada 31. decembrī ir EUR B.2 Atbilstības un piemērotības prasības Sabiedrības struktūrvienību darbu regulē nolikumi, kuros noteikti struktūrvienību mērķi, uzdevumi un pārvaldes kārtība, kā arī katram darbiniekam neatņemama darba līguma sastāvdaļa ir amata apraksts. Nosakot amatam nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas, kompetenču un piemērotības prasības, tiek iekļautas tikai tādas prasības, kuras nepieciešamas konkrētā amata pienākumu izpildē. Attiecībā uz Valdes locekļiem tiek ievēroti šādi minimālie kritēriji: augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs vai citā jomā, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai kvalitatīvi veiktu uzticētos pienākumus; vismaz 5 gadu darba pieredze vadošos amatos finanšu institūcijās jomās, par kuru pārraudzību Valdes loceklis ir atbildīgs; nevainojama reputācija un teicami darba rezultāti iepriekšējos amatos; Padomes un Valdes locekļu atbilstības un piemērotības izvērtēšanā tiek novērtēta profesionālā kvalifikācija, zināšanas un pieredze. Pamatfunkciju atbildīgajām personām tiek ievēroti šādi minimālie kritērijiem: tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru ir atbildīga, un spēj nodrošināt, ka Sabiedrības pārvaldība tiek veikta tā, lai šī sabiedrība būtu spējīga pastāvīgi, profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu; tai ir nepieciešamā izglītība un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze attiecīgajā jomā; tai ir nevainojama reputācija; tai nav atņemtas un nav bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību. Personu atbilstība un piemērotība ieņemamajam amatam tiek noteikta uzsākot darba attiecības vai stājoties amatā, pārvēlēšanas gadījumā, mainoties atbildības jomām, kā arī gadījumos, kad identificēti kādi apstākļi, kas rada bažas par personas turpmāko atbilstību un piemērotību tās pienākumu izpildei. B.3 Riska pārvaldības sistēma, tostarp riska un maksātspējas pašu novērtējums (ORSA) Sabiedrības risku pārvaldības sistēma aptver: parakstīšanas (s) risku; tirgus riska pārvaldību; kredītrisku jeb darījumu partneru riska pārvaldību; operacionālā riska pārvaldību, tai skaitā atbilstības riska pārvaldību, informācijas drošības un darbības nepārtrauktības risku pārvaldību. kā arī riskus, kas netiek segti no maksātspējas kapitāla prasības, t.i. likviditātes riska, stratēģiskā riska un reputācijas riska pārvaldība. 11

12 Katrai no iepriekšminētajām jomām ir skaidri noteikti risku pārvaldības principi un atbildīgās struktūrvienības un personas. Baltijas risku parakstīšanas departaments nodrošina s risku pārvaldību regulāri analizē risku parakstīšanas rezultātus, sagatavo ziņojumus Valdei un par riska pārvaldības un aktuāro funkciju atbildīgajām personām, veic nepieciešamās darbības risku parakstīšanas pārvaldīšanas uzlabošanai un riska līmeņa koriģēšanai atbilstoši stratēģijai un gada plānam. Aktuāru departaments nodrošina tehnisko rezervju veidošanu un analīzi, maksātspējas kapitāla prasības aprēķinus un to izvērtēšanu, kā arī nodrošina ORSA kvantitatīvos novērtējumus pēc standarta formulas (izņemot operacionālo risku novērtējumu), pārraudzību un to atbilstību standarta formulai, kā arī regulāro Maksātspējas II pārskatu iesniegšanu uzraudzības iestādēm (Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Latvijas bankai). Pārs departaments veic pārs riska (tai skaitā kredītriska, kas saistīts ar pārs darbību) pārvaldību. Finanšu departaments veic tirgus riska, kredītriska un likviditātes riska pārvaldību. Kvalitātes un darbības risku vadības departaments nodrošina operacionālā riska pārvaldību, kā arī veic darbības atbilstības un risku pārvaldības funkcijas, koordinē ORSA procesus. Sabiedrība ik gadu nodrošina maksātspējas un pašu risku novērtējuma veikšanu. Novērtējuma rezultāti tiek izmantoti stratēģiskā un operatīvā plānošanā, budžeta sastādīšanas procesā, kā arī gadījumos, ja tiek plānotas kādas būtiskas izmaiņas Sabiedrības darbībā. Sabiedrība regulāri uzrauga riska profilu. Pilnu nepieciešamā maksātspējas kapitāla aprēķinu veic reizi ceturksnī, kā arī veic regulāri stresa testus, jūtīguma testus, ja faktiskie rādītāji atšķiras no maksātspējas un pašu risku novērtējuma prognozēm. Standarta formulas lietošana atbilst Sabiedrības riska profilam, kas novērtēts maksātspējas un pašu risku novērtējumā. Sabiedrība vienu reizi kalendārajā gadā veic ORSA, nosakot un izvērtējot dažādu ārkārtēju, bet iespējamu nelabvēlīgu notikumu vai tirgus nosacījumu izmaiņu iespējamo ietekmi uz Sabiedrības spēju pilnībā izpildīt no s līgumiem izrietošās saistības un nodrošināt finansiālās darbības stabilitāti. Sabiedrības Valde apstiprina testējamos faktorus un scenārijus ORSA veikšanai, identificējot būtiskos riskus, kas var ietekmēt Sabiedrības maksātspējas kapitāla lielumu, finansiālās darbības stabilitāti un spēju pilnībā izpildīt saistības, un tiem atbilstošos riska faktorus. ORSA procesā aktuārā funkcija veic apstiprinātos jutīguma testus (atsevišķa riska faktora nelabvēlīgu izmaiņu ietekmes noteikšanai) un scenāriju testus (vairāku riska faktoru vienlaicīgu nelabvēlīgu izmaiņu ietekmes noteikšanai). Aktuārā funkcija un risku pārvaldības funkcija savstarpēji sadarbojoties veic ORSA un rezultātus iesniedz apstiprināšanai Sabiedrības Valdē. Pamatojoties uz sagatavoto novērtējumu, Sabiedrības Valde pieņem lēmumus par veicamajām darbībām novērtējumā minēto notikumu vai tirgus nosacījumu izmaiņu iestāšanās gadījumā ar konkrētiem nosacījumiem, pasākumiem un turpmāko rīcību. Papildus ORSA ikgadējai veikšanai, Sabiedrības Valde nekavējoties lemj par ORSA veikšanu gadījumos, kad iestājas apstākļi, kas var atstāt būtisku ietekmi uz Sabiedrības maksātspēju. B.4 Iekšējās kontroles sistēma Lai nodrošinātu efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību, Sabiedrība dokumentē būtiskos procesus un kontroles, kā arī lomas, pienākumus un atbildību, kas nodrošina sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstību noteiktajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām. Sabiedrība ne retāk kā reiz gadā veic Iekšējās kontroles sistēmas (ICS) procesu kopumu, kas paredzēts operacionālo risku mazināšanai un BTA mērķu sasniegšanas nodrošināšanai. ICS procesā iesaistās Sabiedrības vadība un struktūrvienību vadītāji, katram identificējot visus operacionālos riskus, novērtējot to kontroļu esamību un novērtējot atlikušo risku. 12

13 Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, Sabiedrība nodrošina, ka vienam darbiniekam nav pilna kontrole pār vienas funkcijas īstenošanu, atbilstoši interešu konfliktu novēršanas politikai. Ieviešot kontroles pasākumus, Sabiedrība izvēlas uz risku balstītu pieeju, turklāt iespēju robežās tiek dota priekšroka automatizētu kontroļu ieviešanai izmantojot tehnoloģijas, attīstot kontroles aktivitātes un efektīvu informācijas sistēmu lietotāju tiesību pārvaldību. Iekšējās kontroles funkcijas ir neatkarīgas no Sabiedrības darbības, kuru tās kontrolē. Ikvienai personai, kas Sabiedrībā realizē iekšējās kontroles funkcijas: pēc savas iniciatīvas ir tiesības brīvi sazināties ar darbiniekiem un neierobežoti piekļūt informācijai, kas nepieciešama iekšējās kontroles nodrošināšanai; Valde nodrošina nepieciešamās pilnvaras, informāciju, atbalstu, objektivitāti un neatkarību; ir atbilstoša kvalifikācija, kompetence un pieredze attiecīgās iekšējās kontroles veikšanai, kā arī nodrošinātas nepieciešamās apmācības. Atbilstības funkcijas īstenošanai Sabiedrība ir izstrādājusi atbilstības politiku, kur noteikti atbilstības funkcijas pienākumi, pilnvaras un ziņošanas pienākumi. Ik gadu Sabiedrība izstrādā darbības plānu atbilstības nodrošināšanai, kurās ņemta vērā Sabiedrības pakļautība atbilstības riskam. Ikgadējā operacionālā riska un iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas procesa ietvaros atbilstības funkcija izvērtē atbilstības risku, nosakot, vai Sabiedrības pieņemtie neatbilstības novēršanas pasākumi ir pietiekami. B.5 Iekšējās revīzijas funkcija Iekšējā audita dienests Iekšējais audits neiesaistās operatīvajā darbībā, kuras kontroli īsteno. Iekšējam auditoram nav tiesību noteikt Sabiedrības uzskaites un kontroles procedūras un dot rīkojumus citiem Sabiedrības darbiniekiem. Iekšējais audits regulāri, ik ceturksni ziņo Sabiedrības Padomei un Revīzijas (Audita) komitejai par savas darbības rezultātiem veiktajiem auditiem, to rezultātiem, kā arī audita rekomendāciju ieviešanas statusiem. Stratēģiskajā audita plānā tiek iekļauti visi Sabiedrības procesi un tās sastāvā esošās struktūrvienības. B.6 Aktuāra funkcija Aktuāra funkciju Sabiedrībā nodrošina galvenais aktuārs, kas koordinē tehnisko rezervju aprēķināšanu, tai skaitā metodiku un procedūru izstrādi, kā arī atbild par Maksātspējas II aprēķiniem un pārskatu iesniegšanu, un ORSA aprēķiniem. Galvenais aktuārs koordinē un novērtē, vai metodikas un pieņēmumi, ko izmanto tehnisko rezervju aprēķinā, ir piemēroti sabiedrības konkrētajiem darījumdarbības virzieniem un darījumdarbības vadīšanas veidam, ņemot vērā pieejamos datus, kā arī, vai informācijas tehnoloģiju sistēmas, ko izmanto tehnisko rezervju aprēķinā, pietiekami atbalsta aprēķinu procedūras, kā arī novērtē tehnisko rezervju aprēķināšanai izmantoto datu pietiekamību un kvalitāti. Salīdzinot vislabākās aplēses ar pieredzi, aktuāra funkcija pārskata iepriekšējo vislabāko aplēšu kvalitāti un izmanto šajā novērtējumā gūtās atziņas, lai uzlabotu kārtējo aprēķinu kvalitāti. Vislabāko aplēšu salīdzinājums ar pieredzi ietver salīdzinājumus starp konstatētajām vērtībām un vislabākās aplēses aprēķina pamatā esošajiem pieņēmumiem, lai izdarītu secinājumus par izmantoto datu un pieņēmumu atbilstību, precizitāti un pilnīgumu, kā arī par metodikām, kas izmantotas to aprēķināšanai. Aktuāra funkcija sagatavo ziņojumu, ietverot argumentētu analīzi par tehnisko rezervju aprēķinu ticamību un atbilstību un par tehnisko rezervju aplēses avotiem un nenoteiktības pakāpi. Analīzi pamato arī ar jūtīguma analīzi, kas ietver pārbaudi par tehnisko rezervju jutīgumu pret katru galveno risku, kas ir pamatā saistībām, ko sedz tehniskās rezerves. Aktuāra funkcija skaidri norāda un izskaidro visas bažas, kas tai var būt attiecībā uz tehnisko rezervju pietiekamību. 13

14 Aktuāra funkcijas atzinums par riska parakstīšanu ietver secinājumus par: nopelnīto prēmiju pietiekamību, lai segtu turpmākās atlīdzības prasības un izdevumus; ietekmi, ko rada inflācija, juridiskais risks, sabiedrības portfeļa sastāva izmaiņas un sistēmas, kas koriģē apdrošinājuma ņēmēju maksātās prēmijas uz augšu vai uz leju atkarībā no to atlīdzības prasību vēstures (bonus-malus sistēmas) vai līdzīgas sistēmas, ko īsteno konkrētās viendabīga riska grupās; s līgumu portfeļa pieaugošo tendenci piesaistīt vai noturēt apdrošinātās personas ar augstāka riska profilu (negatīvā atlase). Attiecībā uz vispārējiem pārs darījumiem, atzinums, kuru aktuāra funkcija izsaka, ietver analīzi par Sabiedrības riska profilu un riska parakstīšanas nostādnēm, tai skaitā par: pārs pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā to kredītspēju; sagaidāmo segumu saskaņā ar stresa scenārijiem attiecībā uz riska parakstīšanas nostādni; no pārs līgumiem atgūstamo summu aprēķināšanu. Aktuāra funkcija vismaz reizi gadā sagatavo rakstisku ziņojumu, kas jāiesniedz pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūrai. Ziņojumā dokumentē visus uzdevumus, kurus ir veikusi aktuāra funkcija, un to rezultātus, skaidri norāda visus trūkumus, un sniedz ieteikumus par to, kā šie trūkumi ir jānovērš. B.7 Ārpakalpojumi Lēmumu par ārpakalpojuma sniedzēja piesaisti Sabiedrība pieņem pamatojoties uz ekonomiskiem apsvērumiem, izvērtējot funkcijas vai darbības aktivitātes nodrošināšanai pieejamos un nepieciešamos iekšējos resursus un izmaksas, kā arī iespējamos ārpakalpojuma sniedzējus, izmaksas un saistītos riskus. Sabiedrība nosaka nepieciešamā ārpakalpojuma apmēru un detalizētas kvalitātes prasības, kuru izpilde līguma darbības laikā tiek regulāri uzraudzīta, lai savlaicīgi konstatētu un reaģētu uz jebkādām negatīvām tendencēm pakalpojuma nodrošināšanā. Noslēdzot gadu, Sabiedrība deleģē tikai atsevišķu informācijas tehnoloģiju uzturēšanas pakalpojumu nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem, kas saskaņota ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Ārpakalpojuma sniedzēji ir Latvijā un Lietuvā reģistrētas kompānijas. Lietuvā esošā kompānija piesaistīta pakalpojuma sniegšanai Lietuvas filiālē. Sākot ar gadu, plānots nelielu daļu aktīvu pārvaldības nodot ārpakalpojumā Igaunijā reģistrētai kompānijai. B.8 Cita informācija Nav citas būtiskas informācijas. 14

15 C. Riska profils C.1 tabula. Ar standarta formulu noteiktā kapitāla prasība sadalījumā pa risku veidiem, tūkst. EUR Maksātspējas kapitāla prasība Riska kategorija Nedzīvības risku parakstīšana Darījumu partnera risks Veselības risku parakstīšana Dzīvības risku parakstīšana Tirgus risks Diversifikācija Pamata maksātspējas kapitāla prasība Operacionālais risks Zaudējumu segšanas spēja no atliktajiem nodokļiem Maksātspējas kapitāla prasība Atbilstoši darbības specifikai Sabiedrības riska profilā dominē nedzīvības s risks, kam seko tirgus risks un operacionālais risks. Dzīvības s parakstīšanas risks veidojas saistībā ar mūža rentēm (anuitātēm), ka izriet no nedzīvības biznesa. C.1 Attēls. Sabiedrības risku profils, milj. EUR, Nedzīvības risku parakstīšana Tirgus riski Veselības risku parakstīšana Darījumu partnera risks Dzīvības risku parakstīšana Diversifikācija Pamata maksātspējas kapitāla prasība Operacionālais risks C.1 Parakstīšanas risks Veicot s darbības, Sabiedrība ir pakļauta parakstīšanas riskam, ko veido trīs komponentes: risks, kas izriet no nedzīvības s risku parakstīšanas saistībām; risks, kas izriet no veselības s risku parakstīšanas saistībām; risks, kas izriet no dzīvības s saistībām. Tā kā Sabiedrība ir nedzīvības s pakalpojuma sniedzējs, tad dzīvības s parakstīšanas risks veidojas saistībā ar anuitātēm, kas izriet no nedzīvības biznesa - obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu īpašnieku s (OCTA). Parakstīšanas riska apmērs, kas aprēķināts izmantojot standarta formulu, ir atspoguļots ziņojuma 8.pielikumā, veidnē S pielikumā, veidnē S ir atspoguļots prēmiju, atlīdzību prasību un izdevumu sadalījums pa darījumdarbības virzieniem tūkstošos eiro. 15

16 Lai mazinātu parakstīšanas risku, Sabiedrības risku parakstīšanas stratēģijas pamatā ir risku diversifikācija un optimālas pārs programmas izvēle, kas nodrošina sabalansēta risku portfeļa uzturēšanu, balstoties uz liela apjoma vienādu risku portfeļiem, kas tiek turēti vairāku gadu garumā. Sabiedrība veic rūpīgu un regulāru s produktu monitoringu, lai savlaicīgi reaģētu uz tendencēm, kas neatbilst apstiprinātai stratēģijai. Parakstīšanas riska pārvaldība tiek īstenota: izstrādājot un atjaunojot s produktu noteikumus; veicot regulāru tarifikācijas pārskatīšanu, lai nodrošinātu Sabiedrības mērķu sasniegšanu; nodrošinot ikdienas uzraudzību sekojot līdzi pārdošanas darījumu un atlīdzību izmaksu dinamikai un to atbilstībai plānotiem rādītājiem; regulāri sagatavojot atskaites un veicot to analīzi (par s produktu pārdošanu, zaudējumu rādītājiem un tml.); regulāri, veicot rezervju pietiekamības analīzi, tādējādi kontrolējot un pārvaldot rezervju risku; veicot ikgadējo risku novērtēšanu (Risk Inventory). Sabiedrība, plānojot savu darbību, nosaka vēlamo s portfeļa sadalījumu starp biznesa līnijām un regulāri - gan risku parakstīšanas laikā, gan sagatavojot regulārās atskaites, pārbauda atbilstību plānotajiem apjomiem. Lai diversificētu risku, Sabiedrība turpina attīstīt tās darbību visās Baltijas valstīs gadā 38.1% (2017. g. 34.2%) no uzņēmējdarbības (pēc neto nopelnīto prēmiju apjoma) tika veikta Latvijā un 49.6% (2017. g. 52.9%) Lietuvā, 12.3% (2017. g %) Igaunijā. Ģeogrāfiskais risks būtiski neietekmē Sabiedrības maksātspējas nepieciešamo kapitālu. Prēmiju, atlīdzību prasību un izdevumu sadalījums valstu griezumā par gadu ir atspoguļots 3.pielikumā, veidnē S Nozares riska koncentrācija nepārsniedz 20% vienā nozarē, tādēļ Sabiedrības vadība uzskata, ka riska koncentrācijas līmenis ir pieņemams. Riska parakstīšanas riska mazināšanai Sabiedrība veic regulāru riska parakstīšanas rezultātu uzraudzību tiek salīdzināts bruto/neto parakstīto s prēmiju un bruto/neto izmaksāto atlīdzību faktiskais apmērs ar plānoto, kā arī analizēti apstākļi, kas ietekmēja rezultātu. Sabiedrība sagatavo pārskatus gan pa atsevišķiem s veidiem, gan pārdošanas kanāliem, vērtējot iekšējās un ārējās vides ietekmi uz tiem. Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu izpildi, pamatojoties uz analīzes rezultātiem, Sabiedrība lemj par izmaiņām cenu politikā, metodikā, prioritāros segmentos (klientu, produktu, ģeogrāfiskos). Būtisks parakstīšanas risku pārvaldīšanas rīks, kas orientēts uz riska samazināšanu, ir pār. Sabiedrība izmanto pārapdrošināšanu, lai mazinātu zaudējumus, kas varētu rasties s riska koncentrācijas gadījumā. Veicot pārapdrošināšanu, Sabiedrības daļa riskā tiek noteikta gan atsevišķam objektam, gan vienam notikumam, kurā zaudējumi var tikt radīti vienlaicīgi vairākiem objektiem. C.2 Tirgus risks Ar tirgus risku Sabiedrība saprot finanšu zaudējumu risku vai Sabiedrības finanšu stāvokļa negatīvu izmaiņu risku, kas var rasties no aktīvu, saistību un finanšu instrumentu tirgus cenu svārstībām. Atbilstoši standarta formulai, tirgus risks tiek iedalīts vairākās komponentēs, un ietver procentu likmju risku, kapitāla vērtspapīru risku, īpašuma risku, likmju starpības risku, tirgus riska koncentrācijas risku un ārvalstu valūtas risku. Tirgus riska apmērs uz gada beigām atbilstoši standarta formulai ir EUR 10.4 miljoni (2017. g. beigās EUR 7.7 miljoni). Maksātspējas kapitāla prasības pieaugums tirgus riskam ir saistīts ar vairākiem faktoriem, tai skaitā, kopējā ieguldījumu apjoma pieaugumu līdz EUR miljoni gada beigās (2017. gads: EUR miljoni), fiksētā ienākuma vērtspapīru portfeļa vidējā svērtā termiņa pagarināšanu (par 0.12 gadiem), uzņēmumu parāda vērtspapīru un ieguldījumu fondu daļas palielināšanu ieguldījumu portfelī. Tirgus riski tiek kontrolēti saskaņā ar Ieguldījumu un risku pārvaldības stratēģiju, Aktīvu un saistību pārvaldības politiku, kā arī Kapitāla pārvaldības politiku. 16

17 C.2.1 tabula. Ar standarta formulu noteiktā kapitāla prasība tirgus riskam sadalījumā pa risku veidiem, tūkst. EUR Kapitāla prasība Riska veids Tirgus risks Procentu likmju risks Kapitāla vērtspapīru risks Īpašumu risks Likmju starpības risks Tirgus riska koncentrācija Valūtas risks Diversifikācija Tirgus risku izmaiņu iemesli ir saistīti ar nelielām ieguldījumu struktūras izmaiņām un apjoma pieaugumu. Investīciju aktīvi, kas ir jūtīgi pret tirgus riska izmaiņām ir pieauguši par 32%. Vislielākais pieaugums ir izmaiņās investīcijās, kas ir jūtīgas pret procentu likmju izmaiņām (EUR tūkstoši), pēc tam aktīvi, kas jūtīgi pret likmju starpības riska izmaiņām (EUR tūkstoši) un pret kapitāla vērtspapīra riska izmaiņām (EUR tūkstoši). C.2.2 tabula. Aktīvu summas dalījumā pēc to jūtības pret noteiktiem tirgus risku veidiem, tūkst. EUR Aktīvu, kas jūtīgi pret attiecīgo risku, summa 2018/ Izmaiņas % % Procentu likmju risks % Likmju starpības risks % Īpašuma risks % Kapitāla vērtspapīru risks % Risku kategorija Tirgus risks Lai regulētu riska koncentrāciju finanšu instrumentos, Sabiedrība ir noteikusi ieguldījumu limitus vienam darījuma partnerim un finanšu instrumentu grupai kopumā, tādējādi kontrolējot koncentrācijas risku un nepieciešamo maksātspējas kapitālu. Tirgus risks tiek ierobežots diversificējot ieguldījumu portfeli un analizējot aktīvus pirms to iegādes, kā arī nodrošinot to regulāru monitoringu. Aktīvu un saistību pārvaldības ietvaros rūpīgi tiek sekots sabalansētībai valūtu un termiņu sadalījumā gadā lielāka uzmanība tika veltīta aktīvu diversifikācijai, kas atspoguļojas tirgus riska diversifikācijas efektā, kas ir pieaudzis par EUR tūkstošiem gadā darbu sāka Investīciju komiteja, kas rūpīgi seko ieguldījumu rezultātiem, kā arī atbilstoši Ieguldījumu un risku stratēģijā noteiktiem limitiem pieņem lēmumus par līdzekļu ieguldījumiem vai aktīvu pārdošanu. C.3 Kredītrisks (darījumu partneru saistību nepildīšanas risks) Kredītrisks jeb darījuma partnera saistību nepildīšanas risks atspoguļo zaudējumus vai nelabvēlīgu aktīvu vērtības un finanšu instrumentu dinamiku, kas var rasties nākamo divpadsmit mēnešu laikā negaidītas darījumu partnera vai s kompānijas parādnieku saistību neizpildes dēļ vai to kredītspējas samazināšanās rezultātā. Kredītrisks atspoguļo zaudējumus, kas rodas, kad darījumu partneri vai parādnieki nepilda to saistības vai samazinās to kredītspēja. Sabiedrības Ieguldījumu un risku pārvaldības stratēģija, kas tiek pārskatīta un atjaunota ne retāk kā reizi gadā, satur stingrus nosacījumus ieguldījumu veikšanai, tai skaitā tiek noteikti limiti maksimāli pieļaujamie naudas atlikumi konkrētās bankās. Prasības un limiti pārs sabiedrībām tiek noteikti Pārs politikā un apstiprinātās Pārs programmās. 17

18 Šis risks tiek kontrolēts, nosakot prasības pret darījumu partneru reitingiem un sadarbības limitiem, nosakot un ievērojot darījumu partneru izvēles kritērijus, veicot efektīvu parāda iekasēšanu un, s debitoru parādu gadījumā, pārtraucot s polisi produktu veidos, kur to pieļauj normatīvais regulējums. Darījuma partnera risks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par EUR tūkstoši. Tā galvenais iemesls ir 1.tipa riska darījumu samazinājums par EUR 2.3 miljoni, kas veidojas dēļ tā, ka tika samazināts naudas atlikums bankās par EUR miljoniem (no EUR miljoni uz EUR miljoni). Būtiskas izmaiņas naudas atlikumos veidojās, jo gada laikā par šo apjomu ir iegādāti finanšu instrumenti (C.2.2 tabula). Esošais naudas atlikums bankās nodrošina pietiekamu likviditātes līmeni, t.i. ir pietiekams savlaicīgai saistību izpildei pret klientiem un partneriem (C.4 sadaļa). C.3.1 tabula. Darījuma partnera riska sadalījums un izmaiņas, tūkst. EUR Darījumu partnera risks Pirmā tipa riska darījumi (nauda kredītiestādēs, pārapdrošinātāju saistības) Otrā tipa ekspozīcijas (brokeri, apdrošinājuma ņēmēji, citi debitori un tml.) Izmaiņas C.3.2 Tabula. Sabiedrības TOP10 ekspozīcijas, tūkst. EUR # Sadarbības partneru grupa / Atsevišķās ekspozīcijas partneri Ekspozīcija* 1 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE SWISS RE GROUP ERSTE GROUP BANK SCOR SE HDI HAFTPFLICHT DER DEUTSCHEN INDUSTRIE VAG R+V VERSICHERUNG AG NORDEA BANK GROUP MUNICH RE GROUP SWEDBANK GROUP SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN GROUP *potenciāli iespējamie saistību neizpildes zaudējumi, kas aprēķināti pēc Maksātspējas II principiem. Darījumi ar saistītām personām (personām, kam ir nozīmīga ietekme uz sabiedrību, un pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļiem) tiek veikti atbilstoši vispārpieņemtajiem Sabiedrības darbības principiem un tirgus cenām. C.4 Likviditātes risks Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrībai bez papildus izdevumiem vai laika novirzes nav pieejami naudas līdzekļi saistību izpildei. Šis risks iekļauj aktīvu un saistību termiņstruktūras neatbilstību. Saskaņā ar Sabiedrības ieguldījumu stratēģiju, Sabiedrība pārsvarā veic ieguldījumus augsti likvīdos finanšu aktīvos. Lielākajai daļai finanšu ieguldījumu ir aktīvs tirgus, un tos var realizēt īsā laikā un ar minimāliem izdevumiem vai bez papildus izdevumiem. Sabiedrības ieguldījumu un risku pārvaldības stratēģija nosaka arī minimālu apjomu naudas līdzekļiem, lai nodrošinātu paredzētu un iespējamu saistību izpildi. Ņemot vērā iepriekšminēto, likviditātes risks Sabiedrībā tiek vērtēts kā zems. Sabiedrība kontrolē šo risku uzraugot aktīvu un saistību termiņstruktūru un veicot finanšu tirgus monitoringu, kā arī pastāvīgi uzturot daļu no finanšu līdzekļiem pieejamus kredītiestādēs norēķinu kontos. Kopējā Sabiedrības sagaidāmās peļņas summa, kas ietverta nākotnes s prēmijās, gada 31.decembrī pēc Maksātspējas II novērtēšanas principiem ir EUR tūkstoši. 18

19 C.5 Operacionālais risks Operacionālā riska segšanai maksātspējas kapitāla prasība tiek aprēķināta izmantojot standarta formulu. Pēc standarta formulas operacionālā riska segšanai aprēķinātais Maksātspēja II kapitāls uz gada 31. decembri ir EUR tūkstoši ( EUR tūkstoši). Pēc ikgadējās visu risku novērtēšanas, noteikts, ka būtiskākās operacionālā riska kategorijas ir darbības atbilstības riski, procesu un organizatoriskais risks, cilvēka kļūdu risks. Operacionālā riska mazināšanai Sabiedrība izvēlas dažādas kontroles stratēģijas gan preventīvas, piemēram, nosakot pieejas tiesību/autorizācijas līmeņus, gan koriģējošas (orientētas uz operacionālā riska gadījuma savlaicīgu novēršanu un iespējamu atkārtojumu novēršanu), gan identificējošas tādas, kas orientētas uz notikušu operacionālā riska gadījumu atklāšanu. Sabiedrība būtiskajiem procesiem izstrādā iekšējos normatīvos dokumentus, nodrošina darbinieku apmācības vai publikācijas. Lai pārliecinātos par standarta formulas atbilstību operacionālā riska novērtēšanai, Sabiedrība operacionālā riska identificēšanai un novērtēšanai izmanto arī Iekšējās kontroles sistēmas ikgadējo novērtējumu (identificējot visus operacionālos riskus un to kontroles un novērtējot risku iestāšanās varbūtību un sekas, saskaņā ar Iekšējās kontroles sistēmas procedūru), šādi identificējot Sabiedrības operacionālā riska līmeni un nepieciešamās kontroles darbības tā mazināšanai. Šādi noteiktais nepieciešamais kapitāls iespējamo operacionālo risku segšanai ir EUR 2.39 miljoni, kas ir mazāks kā gadā noteiktais (EUR 3.38 miljoni), galvenokārt, pateicoties stabili strādājošai un efektīvai iekšējās kontroles sistēmai. Pēc standarta formulas operacionālā riska segšanai aprēķinātais Maksātspēja II kapitāls uz gada 31. decembri ir EUR 6.79 miljoni ( EUR 4.49 miljoni), kas būtiski pārsniedz nepieciešamā kapitāla apmēru pēc ekspertu vērtējuma. Sabiedrība pēc standarta formulas aprēķināto kapitāla prasību uzskata par pārmērīgi lielu iespējamā operacionālā riska segšanai, tomēr neplāno iekšējā modeļa izstrādi, jo ieguldītie resursi nebūtu adekvāti iespējamam ieguvumam. C.6 Cits būtisks risks Veicot risku identificēšanu un novērtēšanu, Sabiedrība ir apzinājusi un novērtējusi arī stratēģisko risku, reputācijas risku un kiberrisku. Sabiedrība uzskata, ka vērtēšanas brīdī ņemot vērā korporatīvās pārvaldības sistēmu un iekšējās kontroles sistēmu, šie riski tiek labi kontrolēti un atlikušais risks ir zems. Citi būtiski riski, papildus iepriekšminētajiem, nav identificēti. C.7 Cita informācija Sabiedrība ir veikusi reversos testus, lai noteiktu apstākļu, risku iestāšanās kopumu, kas samazina Sabiedrības maksātspējas rādītāju zem 100 %, Sabiedrība attiecīgā scenārija iestāšanās iespējamību vērtē kā zemu. Maksātspējas kapitāla pietiekamības jūtīguma analīze, veicot dažādus stresa testus, parāda, ka pat pēc stresa testiem, Sabiedrība ir maksātspējīga, maksātspējas attiecības izmaiņas katra atsevišķā stresa testa scenārija ietekmē ir 15 procentpunktu robežās. 19

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1 Balcia Insurance SE Publiskais ceturkšņa pārskats 2018. gada I. ceturksnis Šis pārskats sagatavots saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 20

Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 20 Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 2017. gadu Pārskata daļu tulkojums SATURS Informācija

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr.147 no 31.08.2016. Baltijas Apdrošināšanas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Riski: identificēšana un mērīšana

Riski: identificēšana un mērīšana Risku vadība apdrošināšanā Risku identificēšana un mērīšana Jolanta Krastiņa, FAA Latvijas Aktuāru Asociācija 01.12.2011 Saturs Ievads risku vadībā mērķis, ERM, risku vadības process Risku identifikācija

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk