TA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "TA"

Transkripts

1 A8-0315/ GROZĪJUMI iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/ /0149(COD)) Nr atsauce ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 47, 47 OV C,, lpp.. svītrots Nr apsvērums (1) Tarifi, ko piemēro paku un citu pasta sūtījumu mazu apjomu pārrobežu sūtītājiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, joprojām ir salīdzinoši augsti. Tas tieši un negatīvi ietekmē lietotājus, kuri vēlas saņemt paku pārrobežu piegādes pakalpojumus, jo īpaši (1) Tarifi, ko piemēro paku pārrobežu sūtījumu pakalpojumu lietotājiem mazā apjomā, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, joprojām ir salīdzinoši augsti būtiskā skaitā gadījumu. Tas tieši un negatīvi ietekmē patērētājus un citus lietotājus, jo īpaši saistībā ar e-komerciju Savienības iekšējā PE / 1

2 e-komercijas ietvaros. tirgū. Turklāt lietotāji bieži ziņo par pakalpojumu kvalitātes jautājumiem, kad tiek sūtītas, saņemtas vai nosūtītas atpakaļ pārrobežu pakas, kā arī par problēmām, kas ir saistītas ar patērētāju aizsardzības tiesību piemērošanu, tostarp dažkārt sakarā ar to, ka trūkst skaidrības par iespējamo atbildību paku nozaudēšanas vai bojājuma gadījumos. Tādējādi būtu nepieciešami arī tālāki kvalitātes uzlabojumi pakalpojumu standartiem un sadarbspējai attiecībā uz pārrobežu paku piegādēm un vajadzētu turpmāk piešķirt prioritāti saskaņā ar Direktīvas 97/67/EK noteikumiem ar Eiropas Standartizācijas komitejas starpniecību un citādi; ir nepieciešams arī panākt lielāku progresu attiecībā uz šo pakalpojumu efektivitāti, kam būtu jo īpaši jāņem vērā lietotāju intereses. Nr. 3 1.a apsvērums (jauns) 1a) Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir noteikts, ka ikvienam, kura tiesības, ko paredz Savienības tiesību akti, tiek pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, un Hartas 16. pantā tiek atzīta brīvība veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar Savienības un valstu tiesību aktiem un praksi; Nr. 4 1.b apsvērums (jauns) PE / 2

3 Pamatojums 1b) Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 14. pantā ir uzsvērts tas, kāda loma ir vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, piemēram, pasta pakalpojumiem, Eiropas Savienības kopīgo vērtību sistēmā, kā arī to nozīme sociālas un teritoriālas kohēzijas veicināšanā. Turpat ir noteikts, ka ir jāgādā, lai šādi pakalpojumi savā darbībā balstītos uz tādiem principiem un nosacījumiem, kas ļauj īstenot to uzdevumus. Šī regula ir ierosināta saistībā ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju, lai sekmētu e-komerciju un risinātu jautājumus, kas ir saistīti ar pārrobežu piegādes cenu atšķirībām dažādās dalībvalstīs. Tomēr būtu jānodrošina, lai regulai, ievērojot vispārējas sabiedrības intereses, nebūtu negatīvas ietekmes uz pasta pakalpojumiem. Nr. 5 1.c apsvērums (jauns) 1c) Protokolā Nr. 26 par vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kas pievienots LESD un Līgumam par Eiropas Savienību, tālāk ir uzsvērts, ka Eiropas Savienības kopējās vērtības attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem LESD 14. panta izpratnē ietver atšķirīgas lietotāju vajadzības un izvēles, ko var radīt atšķirīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un sociālie un kultūras apstākļi, un augsta līmeņa kvalitāti, drošību un pieejamību, vienlīdzīgu attieksmi, kā arī vispārējas piekļuves veicināšanu un lietotāja tiesības. PE / 3

4 Nr. 6 1.d apsvērums (jauns) Pamatojums 1d) LESD 169. panta 1. punktā un 169. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir paredzēts, ka Savienībai ir jāveicina augsts patērētāju aizsardzības līmenis, pieņemot pasākumus saskaņā ar LESD 114. pantu. Tā kā tas ir Savienības tiesību jautājums, saskaņošanas pasākumiem saskaņā ar LESD 114. pantu, piemēram, šai regulai, vajadzētu pamatoties uz augstu patērētāju aizsardzības līmeni. Nr apsvērums (2) Attiecībā uz valsts regulatīvo iestāžu kompetenci paku piegādes pakalpojumu sniedzēju tirgus uzraudzībā un regulatīvajā uzraudzībā starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības. Tas tika apstiprināts kopīgajā ziņojumā 48, kuru sagatavoja Eiropas Regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē un Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde un kurā secināts, ka valsts regulatīvajām iestādēm ir nepieciešamas piemērotas regulatīvās pilnvaras iejaukties un ka šādas pilnvaras, šķiet, nav pieejamas visās dalībvalstīs. Šīs atšķirības rada papildu administratīvo slogu un atbilstības nodrošināšanas izmaksas paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas pāri robežām. Tādējādi šīs atšķirības ir šķērslis paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniegšanai un līdz ar to tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību. (2) Attiecībā uz valsts regulatīvo iestāžu kompetenci paku piegādes pakalpojumu sniedzēju tirgus uzraudzībā un regulatīvajā uzraudzībā starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības, kaut arī dažas iestādes spēj veiksmīgi prasīt, lai pakalpojumu sniedzēji sniedz attiecīgu informāciju par cenu. Tas tika apstiprināts kopīgajā ziņojumā 48, kuru sagatavoja Eiropas Regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē un Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde un kurā secināts, ka valsts regulatīvajām iestādēm ir nepieciešamas piemērotas regulatīvās pilnvaras iejaukties un ka šādas pilnvaras, šķiet, nav pieejamas visās dalībvalstīs. Šīs atšķirības rada papildu administratīvo slogu un atbilstības nodrošināšanas izmaksas paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas pārrobežu veidā. Tādējādi šīs atšķirības ir šķērslis paku pārrobežu piegādes pakalpojumu PE / 4

5 sniegšanai un līdz ar to tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību. 48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32. Nr. 8 2.a apsvērums (jauns) 2.a Eiropas Parlamenta gada 15. septembra rezolūcijā par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu 1a ir noteikts, ka jebkurā valstu regulatīvo iestāžu lomas paplašināšanā saskaņā ar jauno regulu paku piegādes tirgū būtu jānovērš izdevīgāko piedāvājumu izlasīšana piegādes nozarē un jānosaka minimālie standarti visiem dalībniekiem, lai nodrošinātu godīgu un līdztiesīgu konkurenci. 1a P8_TA(2016)0357 Nr. 9 2.b apsvērums (jauns) 2.b Sakarā ar pasta un paku nozares starptautisko raksturu svarīga ir Eiropas un starptautisko standartu tālāka attīstīšana, kas dotu labumu lietotājiem un videi un paplašinātu uzņēmumu tirgus iespējas. PE / 5

6 Nr apsvērums (3) Paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tirgus ir daudzveidīgs un sarežģīts, tajā darbojas dažādi pakalpojumu sniedzēji, kas atkarībā no sūtījumu svara, izmēra un formāta, kā arī galamērķa, pievienotās vērtības elementiem, piemēram, izsekojamības risinājumiem, un nosūtīto sūtījumu skaita piedāvā atšķirīgus pakalpojumus un cenas. Šīs daudzveidības dēļ paku piegādes pakalpojumus ir grūti salīdzināt starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem gan kvalitātes, gan cenas ziņā. Turklāt mazu apjomu sūtītāji, piemēram, mazi un vidēji uzņēmumi un privātpersonas bieži nav informēti par dažādiem paku piegādes pakalpojumu piedāvājumiem. (3) Paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tirgus ir daudzveidīgs un sarežģīts, un tajā valda konkurence, darbojas dažādi pakalpojumu sniedzēji, kas atkarībā no sūtīto paku svara, izmēra un formāta, kā arī galamērķa, pievienotās vērtības elementiem, piemēram, izsekojamības sistēmām, un nosūtīto paku skaita piedāvā atšķirīgus pakalpojumus un cenas. Lielākajā daļā dalībvalstu paku piegādes tirgus lielākā daļa nepieder vispārējo pakalpojumu sniedzējiem. Šīs daudzveidības dēļ patērētājiem un lietotājiem ir grūti salīdzināt paku piegādes pakalpojumus starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem gan kvalitātes, gan cenas ziņā, jo viņi bieži nav informēti par dažādām paku piegādes izvēles iespējām līdzīgiem pakalpojumiem pārrobežu tirdzniecībā tiešsaistē. Būtu jāpanāk, lai jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām būtu vienkāršāk piekļūt attiecīgajai informācijai. Turklāt mazie un vidējie e- mazumtirgotāji norāda uz bažām saistībā ar piegādi kā šķērsli pārrobežu pārdošanā. Nr apsvērums (4) Lai uzlabotu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu cenu pieejamību, jo īpaši lietotājiem attālos vai mazapdzīvotos reģionos, ir nepieciešams, ka attiecībā uz noteiktu sarakstu ar pakalpojumiem, ko paku pārrobežu piegādē sniedz vispārējā (4) Lai uzlabotu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izvērtēšanu, jo īpaši privātpersonām un mazajiem uzņēmumiem, tostarp attālos vai mazapdzīvotos reģionos un personām ar invaliditāti vai ierobežotu mobilitāti, ir PE / 6

7 pakalpojuma sniedzēji un lielākoties izmanto mazie un vidējie uzņēmumi un privātpersonas, publisko tarifu saraksti kļūst pārredzamāki. Publisko sarakstu pārredzamība ir nepieciešama arī, lai risinātu jautājumu par augstajiem tarifiem, ko piemēro pārrobežu piegādes pakalpojumiem, un lai vajadzības gadījumā mazinātu nepamatotas tarifu atšķirības starp paku iekšzemes un pārrobežu piegādes pakalpojumiem. nepieciešams, ka attiecībā uz ierobežotu paku pārrobežu sūtījumu pakalpojumu kopumu, ko piedāvā paku piegādes pakalpojumu sniedzēji un lielākoties izmanto mazie un vidējie uzņēmumi, mikrouzņēmumi un privātpersonas, tarifi par vienu vienību kļūst pārredzamāki un pieejamāki. Panākot, ka pārrobežu cenas kļūst pārredzamākas un vieglāk salīdzināmas visā Savienībā, vajadzētu veicināt to, ka tiek samazināti nesamērīgi augsti tarifi un, ja vajadzīgs, nepamatotas tarifu atšķirības starp paku vietējiem un pārrobežu piegādes pakalpojumiem. Paku piegādes pamatpakalpojumiem, ko piedāvā vispārējā pakalpojuma sniedzēji, ir jāatbilst pienākumā sniegt universālo pakalpojumu paredzētajiem pieejamības kritērijiem. Nr a apsvērums (jauns) (4a) Standarta no viena gabala sastāvoša paka ir daļa no vispārējā pakalpojuma katrā dalībvalstī, un tas arī ir tas pakalpojums, ko visbiežāk izmanto privātpersonas un mazie uzņēmumi. Tālākai e-komercijas attīstībai ir nepieciešams, lai tarifi par vienu vienību kļūtu pārredzamāki un pieejamāki. Nr b apsvērums (jauns) 4b) Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Eirobarometra zibensaptaujas Nr. 413 datiem lielāka daļa uzņēmumu, kuri PE / 7

8 pārdod, ir pārdevuši vai ir mēģinājuši pārdot tiešsaistē, uzskatīja, ka problēmas rada augstas piegādes izmaksas un dārgais sūdzību izskatīšanas process un garantijas, ir nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu, ka visiem mazumtirgotājiem un patērētājiem, jo īpaši MVU un patērētājiem attālos apgabalos, ir iespējams pilnībā gūt labumu no netraucētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kas ir pieejami un finansiālā ziņā iespējami, neatstājot bez ievērības arī to, ka patērētāji sagaida iespēju iegādāties preces ar bezmaksas piegādi. Nr apsvērums (5) Lielākajā daļā dalībvalstu ir vairāki pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz paku iekšzemes piegādes pakalpojumus, bet tikai daži no šiem pakalpojumu sniedzējiem piedāvā arī paku pārrobežu piegādes pakalpojumus. Šajā kontekstā, lai saglabātu un veicinātu efektīvu konkurenci un aizsargātu lietotājus, ir svarīgi nodrošināt pārredzamu un nediskriminējošu piekļuvi paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem un infrastruktūrai. svītrots Nr a apsvērums (jauns) 5a) Jēdziens vispārējo pakalpojumu PE / 8

9 Pamatojums sniedzēji ir attiecināms uz pasta operatoriem, kuri kādā noteiktā dalībvalstī sniedz vispārēju pasta pakalpojumu vai kādu tā daļu. Vispārējo pakalpojumu sniedzēji, kuri darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vispārējo pakalpojumu sniedzējiem tikai tajās dalībvalstīs, kurās viņi sniedz vispārējos pasta pakalpojumus. Skaidrojums par to, kuri operatori ir uzskatāmi par vispārējo pakalpojumu sniedzējiem. Nr apsvērums (6) Pašlaik pasta pakalpojumus regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK 49. Ar šo direktīvu paredz kopējus noteikumus, kas attiecas uz pasta pakalpojumu sniegšanu un vispārējā pasta pakalpojuma sniegšanu Savienībā. Tā galvenokārt, bet ne ekskluzīvi, ir vērsta uz iekšzemes vispārējiem pakalpojumiem un nerisina tādus jautājumus kā paku piegādes pakalpojumu sniedzēju regulatīvā uzraudzība, paku pārrobežu piegādes atsevišķu pakalpojumu tarifu pārredzamība un galatarifi, tarifu cenu pieejamības novērtēšana attiecībā uz konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un pārredzama un nediskriminējoša pārrobežu piekļuve konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un/vai infrastruktūrai. Tāpēc attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem šī regula papildina Direktīvas 97/67/EK noteikumus. (6) Pašlaik pasta pakalpojumus regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK 49. Ar minēto direktīvu paredz kopējus noteikumus, kas attiecas uz pasta pakalpojumu sniegšanu un vispārējā pasta pakalpojuma sniegšanu Savienībā. Tā galvenokārt, bet ne ekskluzīvi, ir vērsta uz iekšzemes vispārējiem pakalpojumiem un nerisina tādus jautājumus kā paku piegādes pakalpojumu sniedzēju regulatīvā uzraudzība. Atbilstību direktīvā noteiktajām minimālajām vispārējā pakalpojuma prasībām nodrošina valstu regulatīvās iestādes, ko ieceļ dalībvalstis. Tāpēc attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem šī regula papildina Direktīvas 97/67/EK noteikumus. Komisija nodrošina, ka dalībvalstīs kompensācija par vispārējo pakalpojumu sniegšanu ir samērīga un saprātīga un ka tiek ievēroti konkurences noteikumi. Tomēr šīs regulas noteikumi neskar tiesības un garantijas, kas izklāstītas minētajā direktīvā un viena no kurām jo īpaši ir vispārējo pasta pakalpojumu pastāvīga sniegšana pakalpojumu lietotājiem. PE / 9

10 49 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV L 1, , Lpp.). 49 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV L 1, , Lpp.). Nr apsvērums (7) Aptuveni 80 % adresēto pasta sūtījumu, ko rada e-komercija, šobrīd sver mazāk par diviem kilogramiem, un bieži vien tos apstrādā vēstuļpasta sūtījumu plūsmā. Ir svarīgi, lai uz šiem pasta sūtījumiem attiektos šī regula un jo īpaši prasības par tarifu pārredzamību un to cenu pieejamības novērtēšanu. (7) Aptuveni 80 % adresēto paku, ko rada e-komercija, šobrīd sver mazāk par diviem kilogramiem, un bieži vien tos apstrādā vēstuļpasta sūtījumu plūsmā, lai gan trūkst informācijas par to, kāds ir vidējais svars pakām, ko piegādā ar citiem līdzekļiem. Lai novērstu negodīgu konkurenci un sekmētu tālāku izaugsmi tirgū, ir svarīgi, lai uz šīm vieglākajām pakām attiektos šī regula, tostarp prasības par tarifu pārredzamību un novērtēšanu. Nr apsvērums (8) Tāpēc ir svarīgi skaidri definēt paku piegādes pakalpojumus un norādīt, uz kuriem pasta sūtījumiem attiecas minētā definīcija. Tas jo īpaši attiecas uz pasta sūtījumiem, kuri nav korespondence un kurus to svara dēļ parasti izmanto, lai nosūtītu lietas un preces. Tāpēc šai regulai saskaņā ar ierasto praksi būtu jāattiecas uz pasta sūtījumiem, kuru svars ir līdz 31,5 kg, jo viena vidusmēra persona nevar apstrādāt smagākus sūtījumus bez mehāniskām palīgierīcēm. Saskaņā ar (8) Tāpēc ir svarīgi skaidri definēt pakas, paku piegādes pakalpojumus un paku piegādes pakalpojumu sniedzēju un norādīt, uz kuriem pasta sūtījumiem attiecas minētās definīcijas. Tas jo īpaši attiecas uz pasta sūtījumiem, kuri nav korespondence, sūtījumiem, kurus apstrādā vai neapstrādā vispārējo pakalpojumu sniedzējs, un kurus to svara dēļ parasti izmanto, lai nosūtītu lietas un preces. Tāpēc šai regulai saskaņā ar ierasto praksi būtu jāattiecas uz pakām vai PE / 10

11 pašreizējo praksi un Direktīvu 97/67/EK ikviens pasta pakalpojumu posms, t. i., pasta savākšana, šķirošana un piegāde, būtu jāuzskata par paku piegādes pakalpojumiem. Uz transportu, kas netiek veikts saistībā ar vienu no šiem posmiem, paku piegādes pakalpojumu darbības joma nebūtu attiecināma, jo šajā gadījumā var pieņemt, ka šī darbība ir daļa no transporta nozares. sūtījumiem, kam ir vai nav komercvērtības un kuru svars ir līdz 31,5 kg, jo viena vidusmēra persona nevar apstrādāt smagākus sūtījumus bez mehāniskām palīgierīcēm. Saskaņā ar pašreizējo praksi un saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK ikviens pasta pakalpojumu posms, t. i., pasta savākšana, šķirošana, pārvadāšana un sadale, būtu jāuzskata par paku piegādes pakalpojumu. Tomēr uz transportēšanu vien, kas netiek veikta saistībā ar kādu citu no minētajiem posmiem, paku piegādes pakalpojumu darbības joma nebūtu attiecināma, izņemot, ja uz attiecīgo uzņēmumu vai kādu no tā meitasuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem citos gadījumos attiecas šīs regulas darbības joma. Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību tikai vienā dalībvalstī un ar saviem pašu piegādes tīkliem, kuri iesaistīti tikai pakalpojumu pašnodrošināšanā, kas veido daļu no pārdošanas līguma, kā definēts Direktīvas 2011/83/ES 2. panta 5. punktā, nebūtu jāuzskata par paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem šīs regulas nozīmē. Nr a apsvērums (jauns) 8.a Ir jānosaka obligātā konfidenciālā informācija, ko nosūta attiecīgām valstu iestādēm, un procedūras, ko ievēro iestādes, lai nodrošinātu atbilstību valsts operatoru komerciālajam raksturam, un ir jāizveido droši kanāli šīs informācijas paziņošanai. PE / 11

12 Nr apsvērums (9) Galatarifus nosaka, pamatojoties uz daudzpusējiem un divpusējiem nolīgumiem starp vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, un tie nodrošina, ka galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam tiek samaksāts par pakalpojumu, kas sniegts izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam. Galatarifi būtu jānosaka tā, lai tie ietvertu gan Direktīvas 97/67/EK 2. panta 15. punktā definētās galamaksasa, ko piemēro vēstuļpasta sūtījumiem, gan ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus, ko piemēro pakām. (9) Galatarifus nosaka, pamatojoties uz daudzpusējiem un divpusējiem nolīgumiem starp paku piegādes pakalpojuma sniedzējiem un starpniekiem, kas attiecīgā gadījumā ir daļa no piegādes ķēdes, un tie nodrošina, ka galamērķa valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzējam tiek samaksāts par pakalpojumu, kas sniegts izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzējam. Galatarifi būtu jānosaka tā, lai tie ietvertu gan Direktīvas 97/67/EK 2. panta 15. punktā definētās galamaksasa, ko piemēro vēstuļpasta sūtījumiem, gan ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus, ko piemēro pakām. Galatarifi ir komerciāli sensitīvi uzņēmējdarbības dati. Dati, kas savākti attiecībā uz galamaksu un tirdzniecības nolīgumiem, būtu jāapstrādā, ievērojot stingru konfidencialitāti saskaņā ar brīvā tirgus principiem. Administratīvo slogu paku piegādes pakalpojumu jomā nevajadzētu nepamatoti palielināt. Nr apsvērums (10) Ir nepieciešams, lai valstu regulatīvo iestāžu rīcībā statistikas vajadzībām būtu zināšanas un informācija par paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas tirgū. Tomēr, lai mazinātu administratīvo slogu maziem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas tikai valsts vai reģionālajā tirgū, būtu jāpiemēro robežvērtība, pamatojoties uz personu skaitu, kuras nodarbina pakalpojumu sniedzējs un kuras ir iesaistītas paku (10) Ir nepieciešams, lai valstu regulatīvo iestāžu rīcībā statistikas vajadzībām būtu zināšanas un informācija par paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas tirgū, pamatojoties uz pienācīgām atļaujas procedūrām vai citām juridiskajām prasībām. Tomēr, lai mazinātu administratīvo slogu maziem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas tikai valsts vai reģionālajā tirgū, būtu jāpiemēro robežvērtība mazāk PE / 12

13 piegādes pakalpojumu sniegšanā. nekā 50 personas, pamatojoties uz personu skaitu, kuras iepriekšējā kalendārajā gadā nodarbinājis pakalpojumu sniedzējs un kuras ir iesaistītas paku piegādes pakalpojumu sniegšanā, izņemot gadījumus, kad attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts vairāk nekā vienā dalībvalstī. Noteiktos gadījumos, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts specifiku, valsts regulatīvajai iestādei vajadzētu būt iespējai noteikt zemāku robežvērtību 25 personas. Šī robežvērtība ir saskaņā ar Komisijas gada 6. maija Ieteikumu 2003/361 par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju, atspoguļo nozares darbietilpīgo raksturu un aptver lielāko daļu no paku piegādes tirgus un tirgus daļas līmeņa, jo īpaši valstīs ar zemu paku plūsmu apjomu. Vidējā personu skaitā būtu jāietver pilna laika, nepilna laika un pagaidu darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas. Nr a apsvērums (jauns) 11.a Iesniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, informācijā par paku piegādes pakalpojumu īpašībām būtu jāietver attiecīgā pakalpojuma veiktie pasta pakalpojumu posmi (savākšana, šķirošana, pārvadāšana un sadale); informācija par to, vai uz pakalpojumu attiecas pienākums sniegt vispārējos pakalpojumus; informācija par pakalpojuma teritoriālo tvērumu (reģionāls, iekšzemes, pārrobežu); un informācija par to, vai pakalpojums ietver pievienoto vērtību. PE / 13

14 Nr apsvērums (12) Sniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, ir jāņem vērā, ka paku piegādes pakalpojumu sniedzēji var jau būt snieguši konkrētu informāciju tai pašai valsts regulatīvajai iestādei. Paku piegādes pakalpojumi ir svarīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, un viņiem būtu jābūt iespējai viegli salīdzināt dažādus pakalpojumu sniedzējus. Tāpēc būtu skaidri jādefinē pakalpojumi, attiecībā uz kuriem vispārējā pakalpojuma sniedzējiem būtu jāiesniedz tarifi. Komisijai šie tarifi būtu jāpublicē īpašā tīmekļa vietnē, un valstu regulatīvajām iestādēm tie būtu jāizmanto kopā ar šos tarifus pamatojošajiem regulāri un konfidenciāli iesniegtajiem galatarifiem, lai novērtētu pārrobežu paku piegādes pakalpojumu tarifu cenu pieejamību. Paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, kas nav vispārējā pakalpojuma sniedzēji, var salīdzināmā veidā brīvprātīgi sniegt savas valsts regulatīvajai iestādei tarifus attiecībā uz tādiem pašiem sūtījumiem ar noteikumu, ka šādi sūtījumi tiek piegādāti adresāta dzīvesvietā vai citā atrašanās vietā. (12) Sniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, ir jāņem vērā, ka paku piegādes pakalpojumu sniedzēji var jau būt snieguši konkrētu informāciju tai pašai valsts regulatīvajai iestādei. Paku piegādes pakalpojumi ir svarīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, un viņiem būtu jābūt iespējai viegli salīdzināt dažādus pakalpojumu sniedzējus. Tāpēc būtu skaidri jādefinē pakalpojumi, attiecībā uz kuriem paku piegādes pakalpojuma sniedzējiem, kuri darbojas pārrobežu veidā, būtu jāiesniedz tarifi. Komisijai šie tarifi būtu jāpublicē īpašā neitrālā un nekomerciālā tīmekļa vietnē. Nr apsvērums (13) Uz atsevišķiem pasta sūtījumiem sakarā ar to mazo izmēru un parametriem nebūtu jāattiecina pienākumi attiecībā uz tarifu pārredzamību. Tāpēc pasta sūtījumiem, uz kuriem attiecas šie pienākumi, būtu jābūt vismaz 20 mm (13) Uz atsevišķiem pasta sūtījumiem sakarā ar to mazo izmēru un parametriem nebūtu jāattiecina šie pienākumi. Tāpēc pasta sūtījumiem, uz kuriem attiecas šie pienākumi, būtu jābūt vismaz 20 mm platiem. PE / 14

15 platiem. Nr apsvērums (14) Valsts regulatīvajām iestādēm, ik gadu novērtējot tarifu cenu pieejamību, būtu jābalstās uz objektīviem kritērijiem, piemēram, izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja un galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja iekšzemes tarifiem un galatarifiem. Šos kopīgos kritērijus var papildināt ar citiem kritērijiem, kas ir īpaši svarīgi, lai attiecīgos tarifus varētu izskaidrot, piemēram, īpašas transporta vai apstrādes izmaksas un divpusēji sūtījumu apjomi starp dažādiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniedzējiem. (14) Lemjot par to, vai vērtēt tarifus, valsts regulatīvajām iestādēm būtu jāapsver konkurences līmenis attiecīgajā pārrobežu tirgū, tostarp mazu apjomu sūtītājiem attālos un nomaļos rajonos. Valsts regulatīvajām iestādēm, veicot tarifu novērtēšanu, būtu jābalstās uz objektīviem kritērijiem, piemēram, izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzēja un galamērķa valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzēja iekšzemes tarifiem, un jāņem vērā situācija attiecībā uz lietotājiem, kuri ir privātpersonas un mazie un vidējie uzņēmumi, kuri atrodas vai dzīvo nomaļos vai mazapdzīvotos apgabalos, kā arī lietotājiem ar invaliditāti, lietotājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Šajā sakarā Eiropas Parlaments gada 15. septembra rezolūcijā par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu uzskatīja, ka paku piegādes vispārējo pakalpojumu ģeogrāfisko pārklājumu un pieejamību var un ir nepieciešams uzlabot, jo īpaši attiecībā uz iedzīvotājiem ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī patērētājiem tālākos reģionos, un uzsvēra, ka ir svarīgi nodrošināt no šķēršļiem brīvu pasta pakalpojumu pieejamību. Minētās izvērtēšanas mērķis ir konstatēt iespējamo tirgus dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un to, cik lielā mērā paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izmantošanu ietekmē piemērojamie pārrobežu tarifi. Ja valsts regulatīvajās iestādes uzskata, ka tarifu novērtēšana ir jāturpina, tām būtu PE / 15

16 jābalstās uz objektīviem kritērijiem, piemēram, izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja un galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja iekšzemes tarifiem. Šos kopīgos kritērijus var papildināt ar citiem kritērijiem, kas ir īpaši svarīgi, lai attiecīgos tarifus varētu izskaidrot, piemēram, īpašas transporta vai apstrādes izmaksas, galatarifi un divpusēji sūtījumu apjomi starp dažādiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Nr apsvērums (15) Vienotie tarifi par pārrobežu piegādēm uz divām vai vairākām dalībvalstīm var būt svarīgi, lai aizsargātu reģionālo un sociālo kohēziju. Šajā kontekstā būtu jāņem vērā, ka e-komercija mazapdzīvotiem apgabaliem sniedz jaunas iespējas piedalīties ekonomiskajā dzīvē. Tāpēc, novērtējot paku piegādes pakalpojumu cenu pieejamību, ir pilnībā jāņem vērā visi vienotie tarifi. (15) Vienotie tarifi par pārrobežu piegādēm uz divām vai vairākām dalībvalstīm var būt svarīgi, lai aizsargātu reģionālo un sociālo kohēziju. Šajā kontekstā būtu jāņem vērā nepieciešamība veicināt e-komerciju mazapdzīvotos un attālos apgabalos, lai patērētāji šādos apgabalos varētu piedalīties tiešsaistes tirdzniecībā un lai tiktu veicināta to reģionālā ekonomika. Tāpēc, novērtējot paku piegādes pakalpojumu tarifus, ir pilnībā jāņem vērā visi vienotie tarifi. Nr apsvērums (16) Būtiskas atšķirības starp paku piegādes pakalpojumu iekšzemes un pārrobežu tarifiem būtu jāpamato ar objektīviem kritērijiem, piemēram, papildu transporta izmaksām un samērīgu peļņas daļu. Vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, (16) Būtiskas atšķirības starp paku piegādes pakalpojumu iekšzemes un pārrobežu tarifiem būtu jāpamato ar objektīviem kritērijiem, piemēram, papildu transporta izmaksām un samērīgu peļņas daļu. Paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz paku pārrobežu PE / 16

17 būtu bez kavēšanās jāsniedz šāds pamatojums. piegādes pakalpojumus, būtu bez kavēšanās jāsniedz šāds pamatojums, ja to pieprasa valsts regulatīvā iestāde. Nr apsvērums (17) Lai nodrošinātu pārredzamību visā Savienībā, valsts regulatīvās iestādes veiktā analīze jāiesniedz pārējo dalībvalstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai. Valstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai ir jānodrošina konfidencialitāte. Komisija var arī prasīt, lai Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē sniedz ES mēroga analīzi, pamatojoties uz valstu sniegto informāciju. (17) Lai nodrošinātu pārredzamību visā Savienībā, valsts regulatīvās iestādes veikta nekonfidenciāla analīze ir jāiesniedz Komisijai un iesniedzējas regulatīvās iestādes dalībvalstī iestādei, kam ir uzticēta konkurences tiesību īstenošanas kontrole. Valstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai ir jānodrošina konfidencialitāte. Komisija var arī prasīt, lai Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē sniedz ES mēroga analīzi, pamatojoties uz valstu sniegto informāciju, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta konfidencialitāte. Nr apsvērums (18) Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, var noslēgt divpusējus un daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem un var izveidot citas programmas, lai atvieglotu savu piegādes tīklu savienojamību. Lai piemērotu nediskriminēšanas principus, daudzpusēju nolīgumu pušu izmantotajiem galatarifiem būtu jābūt vienlīdz piekļūstamiem konkurējošiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Atsevišķos gadījumos var būt pamatoti, ka galatarifi, kas jāmaksā paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav (18) Paku piegādes pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, var noslēgt divpusējus un daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem un var izveidot citas programmas, lai atvieglotu savu piegādes tīklu savienojamību, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesību aktus konkurences jomā. Šiem nolīgumiem būtu jābūt orientētiem uz izmaksām, jāsniedz labums patērētājiem un to rezultātā ir jāuzlabojas esošo tīklu izmantojuma efektivitātei, jo īpaši lauku un attālākos apgabalos. Ir svarīgi, lai dalībvalstis, valsts regulatīvās PE / 17

18 nolīgumu puses, pārsniedz galatarifus, kas jāmaksā vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir šādu nolīgumu puses. Tā var būt gadījumos, kad daudzpusēja galatarifu nolīguma puses var pierādīt, ka izcelsmes valsts pakalpojumu sniedzēja, kurš nav nolīguma puse, maksātie galatarifi nesedz nolīguma izveides, darbības un administrēšanas izmaksas, papildu izmaksas, kas radušās, pieņemot un apstrādājot sūtījumus no nenorādītiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, un citas tamlīdzīgas izmaksas. iestādes un Eiropas Komisija laikus un efektīvi izmeklētu jebkuru šādu nolīgumu, kas varētu neatbilst Savienības konkurences tiesību aktu principiem un Direktīvas 97/67/EK noteikumiem, un attiecīgi rīkotos. Nr a apsvērums (jauns) (18a) Lai piemērotu nediskriminēšanas principus, daudzpusēju vai divpusēju nolīgumu pušu izmantotajiem galatarifiem būtu jābūt vienlīdz piekļūstamiem konkurējošiem maziem un vidējiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Vispārējā pakalpojuma sniedzēji var atteikt vai ierobežot piekļuvi. Šajā gadījumā tiem ir jāpaziņo valsts regulatīvai iestādei un jāpamato savs lēmums, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, lai valsts pārvaldes iestāde to varētu izvērtēt. Atsevišķos gadījumos var būt pamatoti, ka galatarifi, kas ir jāmaksā paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav nolīgumu puses, pārsniedz galatarifus, kas ir jāmaksā vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir šādu nolīgumu puses. Tā var būt gadījumos, kad daudzpusēja vai divpusēja galatarifu nolīguma puses var pierādīt, ka izcelsmes valsts trešās puses pakalpojumu sniedzēja, kurš nav nolīguma puse, maksātie galatarifi nesedz nolīguma izveides, darbības un administrēšanas izmaksas, papildu izmaksas, kas radušās, pieņemot PE / 18

19 un apstrādājot sūtījumus no nenorādītiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, un citas tamlīdzīgas izmaksas. Nr apsvērums (19) Praksē un operatīvu iemeslu dēļ būtu jānodrošina, ka piekļuves punkts ir ienākošā pasta sūtījumu apmaiņas vieta, kas ir birojs vai telpas, ko vispārējā pakalpojuma sniedzēji galamērķa dalībvalstī izvēlas pasta sūtījumu nodošanai, izņemot korespondenci. svītrots Nr a apsvērums (jauns) 20.a Lai ierobežotu administratīvo slogu, paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, valsts regulatīvajām iestādēm un Komisijai dati būtu jānosūta elektroniskā formātā un jo īpaši vajadzētu ļaut izmantot e-parakstus, kā tas paredzēts Regulā (ES) Nr. 910/2014 1a. 1a Eiropas Parlamenta un Padomes gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, , 73. lpp.). PE / 19

20 Nr apsvērums (21) Tā kā paku piegādes pakalpojumu tirgi strauji mainās, Komisijai ir atkārtoti jānovērtē šīs regulas lietderība un efektivitāte un regulāri jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Vajadzības gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar minēto ziņojumu iesniedz regulas pārskatīšanas priekšlikumus. (21) Tā kā paku piegādes pakalpojumu tirgi strauji mainās, Komisijai ir atkārtoti jānovērtē šīs regulas lietderība un efektivitāte, ņemot vērā norises e- komercijas nozarē, un regulāri jāiesniedz novērtējuma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Vajadzības gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar minēto ziņojumu iesniedz tiesību aktu priekšlikumus regulas pārskatīšanai. Minētais ziņojums ir jāsagatavo pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas Sociālā dialoga komiteju pasta nozarē. Nr a apsvērums (jauns) (21a) Komisijai būtu jāizmanto vērtīgā informācija, ko sniedz Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē, kuru veido valsts regulatīvo iestāžu pārstāvji. Nr apsvērums (22) Lai nodrošinātu vienādus īstenošanas nosacījumus attiecībā uz paku (22) Lai noteiktu īpašus pienākumus attiecībā uz visiem paku piegādes PE / 20

21 piegādes pakalpojumu sniedzēju pienākumu iesniegt informāciju valstu regulatīvajām iestādēm, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai tā varētu izveidot veidlapu šādas informācijas iesniegšanai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/ pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz informācijas sniegšanu valsts regulatīvajām iestādēm, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz formu, kādā ir sniedzama informācija, ko sniedz paku piegādes pakalpojumu sniedzēji valsts regulatīvajām iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 49a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 49a OV L 123, , 1. lpp. 50 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, , lpp.). Nr a apsvērums (jauns) (24a) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, ka tie tiek īstenoti. Minētajām sankcijām vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un atturošām. PE / 21

22 Nr apsvērums (25) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, ieviest regulatīvos principus un noteikumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu regulatīvo uzraudzību, uzlabotu cenu pārredzamību un noteiktu konkrētus principus attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kam jāsekmē konkurence, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī un tāpēc, ņemot vērā to mērogu un ietekmi, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, (25) Šīs regulas galvenais mērķis ir ieviest regulatīvos principus un noteikumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu regulatīvo uzraudzību, uzlabotu tarifu pārredzamību un noteiktu konkrētus principus attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kam jāsekmē konkurence, ar galīgo mērķi veicināt paku pārrobežu piegādes pakalpojumu labāku pieejamību lietotājiem, un ar šādu rīcību būtu arī jāpanāk, lai pieaugtu patērētāju uzticēšanās pārrobežu e- komercijai. Tā kā mērķi veicināt paku pārrobežu piegādes pakalpojumu labāku pieejamību lietotājiem nevar nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet mēroga un ietekmes dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai, Nr nodaļa virsraksts Priekšmets un definīcijas Mērķi un definīcijas Nr pants virsraksts PE / 22

23 Priekšmets Mērķi Nr pants 1. punkts ievaddaļa Ar šo regulu papildus Direktīvas 97/67/EK noteikumiem paredz īpašus noteikumus attiecībā uz: Ar šo regulu papildus Direktīvas 97/67/EK noteikumiem paredz īpašus noteikumus, lai veicinātu patērētāju labāku piekļuvi paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, attiecībā uz: Nr pants 1. punkts a apakšpunkts (a) regulatīvo uzraudzību saistībā ar paku piegādes pakalpojumiem; (a) regulatīvo uzraudzību saistībā ar paku piegādes pakalpojumiem; Nr pants 1. punkts b apakšpunkts (b) konkrētu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tarifu un galatarifu pārredzamību, kā arī konkrētu pārrobežu tarifu cenu pieejamības novērtēšanu; (b) konkrētu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu nepamatoti augstu tarifu pārredzamību un novērtēšanu; PE / 23

24 Nr pants 1. punkts c apakšpunkts (c) pārredzamu un nediskriminējošu piekļuvi konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un/vai infrastruktūrai. (c) informāciju paku pārrobežu piegādes pakalpojumu lietotājiem Nr pants 2. punkts -a apakšpunkts (jauns) (-a) paka ir pasta sūtījums vai sūtījums ar komercvērtību vai bez tās, izņemot korespondenci, kuras svars nepārsniedz 31,5 kg; Nr pants 2. punkts a apakšpunkts (a) paku piegādes pakalpojumi ir pakalpojumi, kas saistīti ar pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un sadali, izņemot korespondenci; pārvadāšanu pašu par sevi neuzskata par paku piegādes pakalpojumu; par paku piegādes pakalpojumu neuzskata šādu sūtījumu piegādi, kas ir smagāki par 31,5 kg; (a) paku piegādes pakalpojumi ir pakalpojumi, kas saistīti ar paku savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un sadali; Nr pants 2. punkts b apakšpunkts PE / 24

25 (b) paku piegādes pakalpojumu sniedzējs ir uzņēmums, kas sniedz vienu vai vairākus paku piegādes pakalpojumus; (b) paku piegādes pakalpojumu sniedzējs ir uzņēmums, kas sniedz vienu vai vairākus paku piegādes pakalpojumus, izņemot tos uzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību tikai vienā dalībvalstī un kas sniedz tikai iekšzemes paku piegādes pakalpojumus kā daļu no pārdošanas līguma, kā definēts Direktīvas 2011/83/ES 2. panta 5. punktā un kā daļu no līgumā noteiktās saistības personīgi piegādā lietotājam preces, kas ir līguma priekšmets; Nr pants 2. punkts c apakšpunkts (c) galatarifi ir izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja maksājumi galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam par paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izmaksām galamērķa dalībvalstī. (c) galatarifi ir izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojumu sniedzēja maksājumi galamērķa valsts paku piegādes pakalpojumu sniedzējam vai attiecīgā gadījumā starpniekiem par paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izmaksām galamērķa dalībvalstī; Nr pants 2. punkts ca apakšpunkts (jauns) (ca) tirgotājs ir jebkura fiziska vai jebkura privāta vai publiska juridiska persona, kura darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, saistībā ar tirdzniecības līgumu slēgšanu ar lietotājiem, iesaistot pārrobežu paku piegādes pakalpojumus, PE / 25

26 uz kuriem attiecas šī regula; Nr pants 2. punkts cb apakšpunkts (jauns) (cb) apakšuzņēmējs ir uzņēmums, kurš paku piegādes pakalpojumu sniedzējam nodrošina paku savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu vai sadali; Nr a pants (jauns) 2.a pants Saskaņošanas pakāpe Šajā regulā paredzētās prasības ir minimālās prasības, un tās neliedz jebkurai dalībvalstij uzturēt spēkā vai ieviest papildu pasākumus, lai panāktu, ka lietotājiem ir labāk pieejami efektīvi un cenu ziņā pieejami pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumi. Šādi pasākumi ir saderīgi ar Savienības tiesību aktiem. Nr pants 1. punkts ievaddaļa 1. Visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, 1. Visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, PE / 26

27 iesniedz šādu informāciju: iesniedz šādu informāciju, ja vien šī iestāde šādu informāciju nav jau pieprasījusi un saņēmusi: Nr pants 1. punkts a apakšpunkts (a) pakalpojumu sniedzēja nosaukums, tā juridiskais statuss un forma, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzīgā reģistrā, PVN maksātāja numurs, uzņēmuma adrese un kontaktpersona; (a) paku piegādes pakalpojumu sniedzēja nosaukums, tā juridiskais statuss un forma, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzīgā reģistrā, PVN identifikācijas numurs, uzņēmuma adrese un kontaktpersona; Nr pants 1. punkts b apakšpunkts (b) pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu veids; (b) ja iespējams, paku piegādes pakalpojumu sniedzēja piedāvāto paku piegādes pakalpojumu sīks apraksts, tostarp pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu veids un precīza informācija par maksājumu un citām lietotājiem pieejamajām izvēles iespējām; Nr pants 1. punkts c apakšpunkts (c) pakalpojumu sniedzēja vispārīgie pārdošanas noteikumi, tostarp detalizēts apraksts par sūdzību procedūru. (c) paku piegādes pakalpojumu sniedzēja vispārīgie paku piegādes pakalpojumu noteikumi un nosacījumi, tostarp detalizēts apraksts par lietotājiem pieejamām sūdzību procedūrām un iespējamiem atbildības ierobežojumiem, PE / 27

28 kas var tikt piemēroti. Nr pants 2. punkts 2. Par visām pirmajā apakšpunktā minētās informācijas izmaiņām paku piegādes pakalpojumu sniedzēji valsts regulatīvo iestādi informē 30 dienu laikā. 2. Par visām 1. punktā minētās informācijas izmaiņām paku piegādes pakalpojumu sniedzēji valsts regulatīvo iestādi informē 30 dienu laikā. Nr pants 3. punkts ievaddaļa 3. Katru gadu līdz 31. martam visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju: 3. Katru gadu līdz 31. maijam visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju, ja vien šī iestāde šādu informāciju nav jau pieprasījusi: Nr pants 3. punkts a apakšpunkts (a) paku piegādes pakalpojumu gada apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā tajā dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot paku piegādes pakalpojumus iekšzemes, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos; (a) paku piegādes pakalpojumu gada apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā tajā dalībvalstī, kurā paku piegādes pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot paku piegādes pakalpojumus vietējos, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos; PE / 28

29 Nr pants 3. punkts b apakšpunkts (b) iepriekšējā kalendārā gada dati par personu skaitu, kuras nodarbina pakalpojumu sniedzējs un kuras iesaistītas paku piegādes pakalpojumu nodrošināšanā dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību; (b) iepriekšējā kalendārā gada dati par personu skaitu, kuras nodarbina paku piegādes pakalpojumu sniedzējs un kuras iesaistītas paku piegādes pakalpojumu nodrošināšanā dalībvalstī, kurā šis pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, tostarp sadalījums pa posteņiem, atsaucoties uz nodarbinātības statusu; Nr pants 3. punkts c apakšpunkts (c) iepriekšējā kalendārā gada dati par to pasta sūtījumu skaitu, kas nav korespondence un kas nav smagāki par 31,5 kg, un kas apkalpoti dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot tos iekšzemes, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos. (c) iepriekšējā kalendārajā gadā apkalpoto sūtījumu skaits tajā dalībvalstī, kurā paku piegādes pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot pakalpojumus vietējos, ienākošajos un izejošajos pārrobežu sūtījumos. Nr pants 3. punkts ca apakšpunkts (jauns) (ca) to apakšuzņēmumu nosaukumi, kuri strādā viņu uzdevumā un ir iesaistīti paku piegādes pakalpojumu sniegšanā, kopā ar jebkādu, informāciju, kas ir paku piegādes pakalpojumu sniedzēja rīcībā par apakšuzņēmēja nolīgto paku piegādes PE / 29

30 pakalpojumu veidu un darbību. Nr pants 4. punkts 4. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka veidlapu, ar kuru iesniedzama šā panta 1. punktā minētā informācija. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 9. pantā minēto pārbaudes procedūru. 4. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, nosakot formātu, kādā iesniedzama šā panta 1. un 3. punktā minētā informācija. Nr pants 5. punkts 5. Valsts regulatīvās iestādes var noteikt informācijas prasības papildus 1. un 2. punktā minētajām prasībām, ja tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai. svītrots Nr pants 6. punkts 6. Panta 1. un 2. punktā noteiktie pienākumi neattiecas uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju, kas nodarbina mazāk nekā 50 personas, ja vien šis pakalpojumu sniedzējs neveic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī. 6. Šis pants neattiecas ne uz vienu uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju, kas iepriekšējā kalendārajā gadā nodarbināja caurmērā mazāk nekā 50 personas, ja vien šis pakalpojumu sniedzējs neveic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī. Valsts regulatīvā iestāde var noteikt zemāku robežlielumu 25 personas, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts specifiku un ar nosacījumu, ka tas ir nepieciešami un samērīgi, lai nodrošinātu PE / 30

31 atbilstību šai regulai. Nr pants virsraksts Tarifu pārredzamība un galatarifi Tarifu pārredzamība Nr pants 1. punkts 1. Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz tādu tarifu publisko sarakstu, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro to pasta sūtījumu piegādei, kuri ietilpst pielikumā minētajās kategorijās. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 31. janvārī. 1. Visi pārrobežu paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, kas nav izslēgti saskaņā ar 3. panta 6. punktu, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz tādu tarifu publisko sarakstu, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro to vienas vienības sūtījumu piegādei, kuri ietilpst pielikumā minētajās kategorijās. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 28. februārīpiedošanu. Nr pants 2. punkts 2. Valstu regulatīvās iestādes nekavējoties un vēlākais līdz katra kalendārā gada 28. februārim Komisijai iesniedz tarifu publiskos sarakstus, kas iegūti saskaņā ar 1. punktu. Komisija vēlākais katra kalendārā gada 30. aprīlī tos publicē īpašā tīmekļa vietnē. 2. Valstu regulatīvās iestādes nekavējoties un vēlākais līdz katra kalendārā gada 31. martam Komisijai iesniedz tarifu publiskos sarakstus, kas iegūti saskaņā ar 1. punktu. Komisija vēlākais katra kalendārā gada 30. aprīlī tos publicē īpašā tīmekļa vietnē un nodrošina, ka šī vietne ir neitrāla un nekomerciāla. PE / 31

32 Nr pants 3. punkts 3. Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, valsts regulatīvajai iestādei iesniedz galatarifus, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro pasta sūtījumiem, kuru izcelsme ir citās dalībvalstīs. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 31. janvārī. svītrots Nr pants 4. punkts 4. Galatarifus, kas iegūti saskaņā ar 3. punktu, valstu regulatīvās iestādes vēlākais līdz katra kalendārā gada 28. februārim iesniedz Komisijai un izcelsmes dalībvalstu regulatīvajām iestādēm. svītrots Nr pants virsraksts Tarifu cenu pieejamības novērtēšana Vienas vienības tarifu novērtēšana Nr pants 1. punkts ievaddaļa PE / 32

33 1. Valsts regulatīvā iestāde 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas novērtē, vai pārrobežu tarifiem, kas iekļauti saskaņā ar 4. panta 1. punktu iegūtajos tarifu publiskajos sarakstos, cenas ir pieejamas. Minētajā novērtējumā jo īpaši ņem vērā šādus elementus: 1. Ja valsts regulatīvā iestāde to uzskata par nepieciešamu, tā var 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas objektīvi saskaņā ar Direktīvas 97/67/EK 12. pantā izklāstītajiem principiem novērtēt pārrobežu tarifus attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajām vienas vienības paku kategorijām, uz kurām attiecas tās dalībvalsts universālā pakalpojuma pienākums, lai noteiktu tarifus pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem, kuru izcelsme ir dalībvalsts, kas tos uzskata par nepamatoti augstiem: Minētajā novērtējumā jo īpaši ņem vērā šādus elementus: Nr pants 1. punkts a apakšpunkts (a) izcelsmes dalībvalsts un galamērķa dalībvalsts iekšzemes tarifi salīdzināmiem paku piegādes pakalpojumiem; (a) izcelsmes dalībvalsts un galamērķa dalībvalsts iekšzemes un jebkādi citi attiecīgi tarifi salīdzināmiem paku piegādes pakalpojumiem; Nr pants 1. punkts b apakšpunkts (b) galatarifi, kas iegūti saskaņā ar 4. panta 3. punktu; svītrots PE / 33

34 Nr pants 1. punkts ca apakšpunkts (jauns) (ca) piemērojamo pārrobežu tarifu iespējamo ietekmi uz individuālajiem lietotājiem un pakalpojumus izmantojošajiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp tādiem, kas atrodas attālās vai mazapdzīvotās teritorijās, un uz tādiem individuāliem lietotājiem, kam ir invaliditāte vai kustību traucējumi. Nr pants 1. punkts cb apakšpunkts (jauns) (cb) novērtējumā ņem vērā, vai uz tarifiem attiecas cenu regulēšana saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai līdzīgus pakalpojumus piedāvā cits paku piegādes pakalpojumu sniedzējs. Nr pants 1. punkts cc apakšpunkts (jauns) (cc) dominējošā stāvokļa tirgū iespējama ļaunprātīga izmantošana. Nr pants 2. punkts PE / 34

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.7.2012. COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un  ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 4.10.2017. COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 28.6.2018 A8-0300/57 Grozījums Nr. 57 Czesław Adam Siekierski Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze Eiropas Savienības

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

CL2014R0809LV _cp 1..1

CL2014R0809LV _cp 1..1 2014R0809 LV 01.01.2016 001.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 809/2014 (2014.

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017.

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. gada 24. maijs delegācijas SPORT 40 EDUC 266 JEUN

Sīkāk