Microsoft Word _MU_K_SUI_MULTI-ODU-R32-R410A-LV.docx

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word _MU_K_SUI_MULTI-ODU-R32-R410A-LV.docx"

Transkripts

1 ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA DC Multi ārpus telpu tips (R-32 & R-410A) R32 KAM2-42 DR7 KAM2-52 DR7.1 KAM3-62 DR7 KAM3-78 DR7.1 KAM4-80 DR7 KAM4-105 DR7 KAM5-120 DR7 R410A KAM2-42 DN8 KAM2-52 DN7 KAM3-62 DN7 KAM3-78 DN7 KAM4-80 DN7 KAM4-105 DN7 KAM5-120 DN7 SVARĪGA PIEZĪME: Pirms jaunās gaisa kondicionēšanas ierīces uzstādīšanas vai darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Noteikti saglabājiet šo instrukciju rokasgrāmatu turpmākām uzziņām. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīts tikai lietotāja ārpus telpām lietojamais bloks. Lietojot iekštelpu bloku, skatiet iekštelpu bloka lietotāja rokasgrāmatu.

2 Satura Rādītājs Īpašnieka Rokasgrāmata Drošības norādījumi...04 DROŠĪBA PIRMAJĀ VIETĀ Ierīces daļas un galvenās funkcijas Manuāla darbināšana un apkope... 10

3 Traucējummeklēšana...11 a. Bieži sastopamas problēmas...11 b. Traucējummeklēšanas padomi...12 Vadlīnijas par atkritumu pārvaldību Eiropā lpp.

4 Drošība pasākumi Drošības pasākumi 1 Pateicamies par šīs gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Šī rokasgrāmata sniedz informāciju par to, kā ekspluatēt, uzturēt jūsu gaisa kondicionētāju un novērst tā darbības traucējumus. Ievērojot norādījumus, tiek nodrošināta pareiza ierīces darbība un tiek paildzināts kalpošanas ilgums. Pievērsiet uzmanību šādām zīmēm: BRĪDINĀJUMS Ja brīdinājums netiek ievērots, var rasties smagas traumas. Ierīce ir jāinstalē saskaņā ar valsts likumiem un noteikumiem. Ja netiek ievēroti piesardzības pasākumi, var tikt izraisīti iekārtu bojājumi. UZMANĪBU BRĪDINĀJUMS Lai uzstādītu šo gaisa kondicionētāju, aiciniet pilnvaroto pārstāvi. Nepiemērota uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdi, elektrisko triecienu vai aizdegšanos. Garantija tiks anulēta, ja iekārtu nebūs uzstādījuši profesionāļi. Ja rodas neparasta situācija (piemēram, deguma smaka), izslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar tirgotāju, lai saņemtu norādījumus, kā izvairīties no elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai traumām. NEĻAUJIET iekštelpu blokam vai tālvadības pultij samirkt. Tas var izraisīt elektrisko triecienu vai aizdegšanos. NEIEVIETOJIET pirkstus, stieņus vai citus priekšmetus gaisa ieplūdē vai kontaktligzdā. Tādējādi var izraisīt traumas, jo ventilators var griezties lielā ātrumā. Ierīces tuvumā NEDRĪKST lietot viegli uzliesmojošus aerosolus, piemēram, matu aerosolus, lakas vai krāsas. Tādējādi var tikt izraisīta aizdegšanās vai sprādziens. Neizmantojiet nekādus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai vai tīrīšanai, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs. Ierīce jāuzglabā telpā, kur nav pastāvīgi degošu aizdedzes avotu (piemēram, atklāta liesma, ekspluatācijā esoša gāzes iekārta vai elektriskais sildītājs). Ierīce jāuzglabā tā, lai novērstu mehānisku bojājumu rašanos. Ņemiet vērā, ka aukstumaģents var nesaturēt smaku. Jāievēro valsts noteikumi attiecībā uz gāzi. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres netiek nosprostotas. NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt. brīdinājums, ka ierīce jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur telpas izmērs atbilst norādītajai telpas platībai, kā norādīts ekspluatācijas apstākļiem. Ikvienai personai, kas ir iesaistīta darbā ar aukstumaģenta kontūru vai tā sadalīšanā, ir jābūt spēkā esošam sertifikātam no nozares akreditētas novērtēšanas iestādes, kura apstiprina šo personu kompetenci droši rīkoties ar aukstumaģentiem saskaņā ar nozares atzītu novērtēšanas specifikāciju. Apkalpošanu drīkst veikt tikai saskaņā ar iekārtas ražotāja ieteikumiem. Apkopi un remontu, kam nepieciešama cita kvalificēta personāla palīdzība, veic tādas personas uzraudzībā, kura ir kompetenta uzliesmojošu aukstumaģentu lietošanā. 4. lpp.

5 UZMANĪBU NEDRĪKST pieskarties gaisa izvadei, kamēr plūsmas virzītājs ir kustībā. Var iesprūst pirksti vai arī ierīce var salūzt. NEPĀRBAUDIET ierīci patstāvīgi. Lūdziet pārbaudi veikt pilnvarotam izplatītājam. Lai novērstu produkta bojāšanos, neizmantojiet gaisa kondicionētāju konservācijas nolūkos (pārtikas, augu, dzīvnieku, mākslas darbu utt. uzglabāšanai). Iekštelpu blokā esošajām iztvaicētāja spolēm NEDRĪKST pieskarties. Iztvaicētāja spoles ir asas un var radīt traumas. NEDARBINIET gaisa kondicionētāju ar mitrām rokām. Tādējādi var izraisīt elektrisko triecienu. NENOVIETOJIET zem iekštelpu bloka priekšmetus, kurus var bojāt mitrums. Kondensācija var notikt, relatīvajam mitrumam sasniedzot 80%. NEPAKĻAUJIET siltumu ražojošas ierīces aukstā gaisa iedarbībai un nenovietojiet tās zem iekštelpu bloka. Tādējādi var tikt izraisīt nepilnīgu sadegšanu vai ierīces deformāciju siltuma dēļ. Pēc ilgāka lietošanas laika pārbaudiet iekštelpu bloku, lai pārliecinātos, vai kaut kas nav bojāts. Ja iekštelpu bloks ir bojāts, tas var nokrist un radīt traumas. Ja gaisa kondicionētāju lieto kopā ar citām sildīšanas ierīcēm, rūpīgi vēdiniet telpu, lai izvairītos no skābekļa trūkuma. NEKĀPIET uz āra bloka un nenovietojiet uz tās priekšmetus. NEDARBINIET gaisa kondicionētāju, lietojot fumigantus insekticīdus. Ķīmiskās vielas var uzkrāties ierīcē un apdraudēt tos, kas ir īpaši jutīgi pret ķīmiskām vielām. NEĻAUJIET bērniem spēlēties ar gaisa kondicionētāju. NELIETOJIET gaisa kondicionētāju mitrā telpā (piemēram, vannas istabā vai veļas mazgātavā). Tādējādi var tikt radīts elektriskais trieciens un pasliktināties produkta kvalitāte. Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kurām ir fiziski, maņu orgānu vai garīgi traucējumi vai nav pietiekamas pieredzes un zināšanu, ja tās ir par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai saņēmušas instrukciju par iekārtas lietošanu drošā veidā un izprot iespējamo risku. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Drošība pasākumi 5. lpp.

6 Ierīces daļas un galvenās funkcijas Ierīces daļas un galvenās funkcijas 2 Ierīces daļas Pie sienas montējams tips Kanālu / griestu tips 2.1. att. Iekštelpu bloks 1. Paneļa rāmis 2. Aizmugurējais gaisa ieplūdes režģis 3. Priekšējais panelis 4. Gaisa attīrīšanas filtrs un gaisa filtrs (aizmugurē) 5. Horizontālās žalūzijas 6. LCD displeja logs 7. Vertikālās žalūzijas 8. Manuālās vadības poga (aizmugurē) 9. Tālvadības pults turētājs Āra bloks 10. Noteces caurule, aukstumaģenta savienotājcaurule 11. Savienotājkabelis 12. Apturēšanas vārsts 13. Ventilatora pārsegs 6. lpp att. Iekštelpu bloks 1. Gaisa izplūdes atvere 2. Gaisa ieplūdes atvere 3. Gaisa filtrs 4. Elektriskās vadības skapis 5. Vadu kontrolleris Āra bloks 6. Noteces caurule, aukstumaģenta savienotājcaurule 7. Savienotājkabelis 8. Apturēšanas vārsts 9. Ventilatora pārsegs

7 Grīdas un statīva tips (konsole) Kompaktas četrkanālu kasetes tips Ierīces daļas un galvenās funkcijas 2.3. att. Iekštelpu bloks 1. Gaisa plūsmas žalūzijas (pie gaisa izplūdes) 2. Gaisa ieplūde (ar gaisa filtru) 3. Tālvadības pults 4. Montāžas daļa 5. Displeja panelis Āra bloks 6. Noteces caurule, aukstumaģenta savienotājcaurule 7. Savienotājkabelis 8. Apturēšanas vārsts 9. Ventilatora pārsegs 2.4. att. Iekštelpu bloks 1. Noteces sūknis (ūdens izvadīšanai no iekštelpu bloka) 2. Noteces šļūtene 3. Gaisa izplūdes atvere 4. Gaisa ieplūdes atvere 5. Gaisa ieplūdes režģis 6. Displeja panelis 7. Tālvadības pults Āra bloks 8. Aukstumaģenta savienotājcaurule 9. Savienotājkabelis 10. Apturēšanas vārsts 11. Ventilatora pārsegs 7. lpp.

8 Ierīces daļas un galvenās funkcijas PIEZĪME: Dažāda tipa gaisa kondicionētājiem vienu āra bloku var pielāgot dažādiem iekštelpu blokiem. Visi šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli ir paredzēti tikai demonstrēšanai. Gaisa kondicionētājs var būt nedaudz atšķirīgs, pat ja tam ir līdzīga forma. Nākamajās lappusēs ir aprakstīti vairāku veidu iekštelpu bloki, ko var salāgot ar āra blokiem. Ekspluatācijas apstākļi Drošas un efektīvas darbības nolūkā izmantojiet sistēmu, tālāk norādītajos temperatūras apstākļos. Ja gaisa kondicionētājs tiek izmantots atšķirīgos apstākļos, tas var darboties nepareizi vai zaudēt efektivitāti. DZESĒŠANAS režīms SILDĪŠANAS režīms SAUSINĀŠANAS režīms Iekštelpu Temperatūra Āra Temperatūra C (62-90 F) 0-30 C (32-86 F) C (62-90 F) 0-50 C ( F) C (5-122 F) (zemas temperatūras dzesēšanas modeļi) C (5-76 F) 0-50 C ( F) Īpašības Gaisa kondicionētāja aizsardzība Kompresora aizsardzība Kompresors nevar tikt atkārtoti iedarbināts 3 minūtes pēc tā apturēšanas. Pretaukstuma gaiss (tikai dzesēšanas un sildīšanas modeļiem) Ierīce ir izstrādāta tā, ka aukstais gaiss netiek pūsts SILDĪŠANAS režīmā, ja iekštelpu siltummainis atrodas kādā no trim turpmāk minētajām situācijām un iestatītā temperatūra nav sasniegta. Kad sildīšana ir tikko sākusies. B) Atkausēšanas laikā. Zemas temperatūras apsilde. Atkausēšanas laikā iekštelpu vai āra ventilators pārtrauc darboties (tikai dzesēšanas un sildīšanas modeļos). Atkausēšana (tikai dzesēšanas un sildīšanas modeļiem) Āra blokā sildīšanas cikla laikā var veidoties apledojums, ja ārgaisa temperatūra ir zema un mitrums ir augsts, kā rezultātā gaisa kondicionētāja sildīšanas efektivitāte ir zemāka. Šādos apstākļos gaisa kondicionētājs pārtrauc sildīšanu un automātiski sāk atkausēšanu. Laiks līdz atkausēšanai var svārstīties no 4 līdz 10 minūtēm atkarībā no āra temperatūras un āra blokā uzkrātā apledojuma daudzuma. Automātiskā restartēšana (dažiem modeļiem) Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā sistēma nekavējoties apstāsies. Kad strāvas padeve atjaunojas, iekštelpu bloka darbības indikators mirgo. Lai restartētu ierīci, nospiediet tālvadības pults pogu ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt). Ja sistēmai ir automātiskās restartēšanas funkcija, ierīce tiek restartēta, izmantojot tos pašus iestatījumus. No iekštelpu bloka izplūst balta migla Balta migla var veidoties gadījumā, ja ir liela temperatūras atšķirība starp gaisa ieplūdi un gaisa izplūdi DZESĒŠANAS režīmā vietās ar augstu relatīvo mitrumu. Atkausēšanas procesā radītā mitruma dēļ balta migla var veidoties, kad kondicionētājs pēc atkausēšanas tiek restartēts gaisa SILDĪŠANAS režīmā. Gaisa kondicionētāja izraisītais troksnis Kad kompresors darbojas vai tikko ir pārstājis darboties, var būt dzirdama klusa, šņācoša skaņa. Šī skaņa ir aukstumaģenta skaņa, kas plūst vai apstājas. Kad kompresors darbojas vai tikko ir pārstājis darboties, var būt dzirdama arī klusa čīkstoņa skaņa. To izraisa termiska izplešanās un aukstu plastmasas daļu saraušanās ierīcē, mainoties temperatūrai. Var būt dzirdams troksnis, jo žalūzijas, ieslēdzot strāvas padevi, atgriežas sākotnējā pozīcijā. No iekštelpu bloka nāk putekļi. Tas notiek, ja gaisa kondicionētājs nav lietots ilgu laiku, vai tā pirmās lietošanas laikā. No iekštelpu bloka nāk smaka. To izraisa iekštelpu bloks, kas izdala no būvmateriāliem, mēbelēm vai dūmiem izplūdušās smakas. 8. lpp.

9 Gaisa kondicionētājs pārslēdzas uz TIKAI VENTILATORA režīmu no DZESĒŠANAS vai SILDĪŠANAS režīma (tikai dzesēšanas un sildīšanas modeļiem). Kad iekštelpu temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru, kompresors automātiski tiek apturēts un gaisa kondicionētājs pārslēdzas tikai uz VENTILATORA režīmu. Kad iekštelpu temperatūra DZESĒŠANAS režīmā palielinās vai SILDĪŠANAS režīmā samazinās līdz iestatītajam punktam, kompresors atkal iedarbojas. Sildīšanas režīms (tikai dzesēšanas un sildīšanas modeļiem) Gaisa kondicionētājs iegūst siltumu no āra bloka un sildīšanas laikā atbrīvo to caur iekštelpu bloku. Ja ārgaisa temperatūra pazeminās, attiecīgi samazinās gaisa kondicionētāja radītais siltums. Jo lielāka ir atšķirība starp iekštelpu un ārgaisa temperatūru, jo vairāk palielinās gaisa kondicionētāja sildīšanas slodze. Ja nepieciešamo temperatūru nevar panākt ar gaisa kondicionētāju vien, ieteicams izmantot papildu sildīšanas ierīci. Ierīces daļas un galvenās funkcijas Ūdens pilieni var veidoties uz iekštelpu bloka virsmas, ja dzesēšana notiek relatīvi lielā mitrumā (vairāk par 80%). Noregulējiet horizontālās žalūzijas līdz maksimālajai gaisa izplūdes pozīcijai un izvēlieties LIELU ventilatora ātrumu. Ierīces darbības traucējumus var izraisīt zibens vai tuvumā esošs automašīnas bezvadu tālrunis. Atvienojiet ierīci no strāvas avota un pēc tam vēlreiz pievienojiet ierīci strāvas avotam. Lai atsāktu darbību, nospiediet tālvadības pults pogu ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt). Enerģijas taupīšanas padomi NELIETOJIET ierīci, ja līmenis ir pārāk augsts. Dzesējot aizveriet aizkarus, lai izvairītos no tiešas saules gaismas iedarbības. Durvis un logi ir jātur aizvērti, lai telpā būtu vēss vai silts gaiss. NELIETOJIET priekšmetus netālu no ierīces gaisa ieplūdes un izplūdes. Tie samazina ierīces efektivitāti. Iestatiet taimeri un, ja nepieciešams, izmantojiet iebūvēto MIEGA/EKONOMISKO režīmu. Ja neplānojat ierīci izmantot ilgu laiku, izņemiet baterijas no tālvadības pults. Gaisa filtrs jātīra ik pēc divām nedēļām. Netīrs filtrs var samazināt dzesēšanas vai sildīšanas efektivitāti. Pareizi noregulējiet žalūzijas un izvairieties no tiešas gaisa plūsmas. Aizkaru aizvēršana sildīšanas laikā arī palīdz saglabāt iekštelpu siltumu Durvis un logi ir jātur ciet 9. lpp.

10 Manuālās darbības un apkope 3 Darbības režīma izvēle Optimāla darbība Manuālās darbības un apkope Ja vienlaikus darbojas divi vai vairāki iekštelpu bloki, pārliecinieties, vai to režīmi nav savstarpēji konfliktējoši. Siltuma režīms jābūt prioritāram attiecībā pret citiem režīmiem. Ja ierīces sākotnēji sāk darboties SILDĪŠANAS režīmā, pārējās ierīces var darboties tikai SILDĪŠANAS režīmā. Par piemēru: Ja sākotnēji iedarbinātā ierīce darbojas DZESĒŠANAS (vai VENTILATORA) režīmā, pārējās ierīces var darboties jebkurā režīmā, izņemot SILDĪŠANAS režīmu. Ja viena no ierīcēm darbojas SILDĪŠANAS režīmā, pārējie bloki pārtrauc darbību un parāda -- (tikai blokiem ar displeja logu) vai automātiski mirgo darbības indikators, atkausēšanas indikators izslēdzas un taimera indikators paliek ieslēgts (blokiem bez displeja loga). Var iedegties arī atkausēšanas un trauksmes indikators (ja tāds ir), vai ātri mirgot darbības indikators, bet taimera indikators izslēdzas grīdas vai statīva tipam). Tehniskā apkope Ja plānojat ilgstoši atstāt ierīci dīkstāvē, veiciet šādus pasākumus: 1. Notīriet iekštelpu bloku un gaisa filtru. 2. Izvēlieties TIKAI VENTILATORA režīmu un ļaujiet iekštelpu bloka iekšpusē esošajam ventilatoram kādu laiku nožūt. 3. Atvienojiet strāvas padevi un izņemiet akumulatoru no tālvadības pults. 4. Regulāri pārbaudiet āra bloka komponentus. Ja ir nepieciešama apkope, sazinieties ar vietējo tirgotāju vai klientu apkalpošanas centru. PIEZĪME: Pirms tīrāt gaisa kondicionētāju, izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu. Lai sasniegtu optimālu veiktspēju, lūdzu, ņemiet vērā: Noregulējiet gaisa plūsmas virzienu tā, lai tā nepūstu tieši uz cilvēkiem. Noregulējiet temperatūru tā, lai sasniegtu augstāko iespējamo komforta līmeni. Nepielāgojiet ierīci pārmērīgam temperatūras līmenim. Izmantojot DZESĒŠANAS SILDĪŠANAS režīmu, aizveriet durvis un logus. Lai izvēlētos laiku, kad vēlaties iedarbināt gaisa kondicionētāju, izmantojiet tālvadības pults pogu TIMER ON (Taimera ieslēgšana). Nenovietojiet objektu pie gaisa ieplūdes vai izplūdes, jo tādējādi gaisa kondicionētāja efektivitāte var samazināties un gaisa kondicionētājs var pārstāt darboties. Regulāri iztīriet gaisa filtru, pretējā gadījumā var samazināties dzesēšanas vai sildīšanas efektivitāte. Nedarbiniet ierīci, ja horizontālās žalūzijas ir aizvērtā stāvoklī. Ieteikums: Ierīcēm, kurās ir elektriskais sildītājs, ja ārējā apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 C (32 F), noteikti ieteicams šo sildītāju pievienot elektrotīklam, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību. Ja gaisa kondicionētājs jālieto atkārtoti: izmantojiet sausu drāniņu, lai notīrītu putekļus, kas uzkrāti uz aizmugurējā gaisa ieplūdes režģa, lai izvairītos no putekļu izkliedēšanas no iekštelpu bloka; pārbaudiet, vai elektroinstalācija nav bojāta vai atvienota; pārbaudiet, vai ir uzstādīts gaisa filtrs; pārbaudiet, vai pēc tam, kad gaisa kondicionētājs ilgstoši nav izmantots, gaisa atvere vai ieplūde nav bloķēta. 10. lpp.

11 Traucējummeklēšana 4 Problēma PIESARDZĪBAS PASĀKUMI Ja rodas kāds no šiem nosacījumiem, nekavējoties izslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu papildu palīdzību. Pēc ierīces restartēšanas turpina strauji mirgot darbības indikators. Tālvadības pults pogas nedarbojas. Ierīce nepārtraukti izslēdz drošinātājus vai jaudas slēdžus. Gaisa kondicionētājā nonāk svešķermenis vai ūdens. Citas neikdienišķas situācijas. Bieži sastopamas problēmas Tālāk minētās pazīmes nav darbības traucējumi un vairumā situāciju nebūs nepieciešami remontdarbi. Iespējamais cēlonis Traucējummeklēšana Ierīce neieslēdzas, nospiežot pogu ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) Iekārta pārslēdzas no DZESĒŠANAS režīma uz VENTILATORA režīmu No iekštelpu bloka nāk balta migla Gan no iekštelpu, gan no āra bloka izdalās balta migla Iekštelpu bloks rada trokšņus Gan iekštelpu bloks, gan āra bloks rada trokšņus Āra bloks rada trokšņus Ierīcei ir 3 minūšu aizsardzības funkcija, kas novērš ierīces pārslodzi. Ierīci nevar restartēt trīs minūšu laikā pēc izslēgšanas. Dzesēšanas un sildīšanas modeļiem: Ja darbības indikators un PRE-DEF (pirmssildīšanas / Atkausēšanas indikatori deg, āra temperatūra ir pārāk auksta un ierīces ir aktivizēta pretaukstuma gaisa plūsma, lai atkausētu ierīci. Tikai dzesēšanas modeļos: Ja indikators Fan Only (Tikai ventilators) ir iededzies, āra temperatūra ir pārāk zema un ir aktivizēta ierīces aizsardzība pret aizsalšanu, lai atkausētu ierīci. Ierīces iestatījums mainās, lai novērstu apledojuma veidošanos uz ierīces. Kad temperatūra palielināsies, ierīce atsāks darboties. Iestatītā temperatūra ir sasniegta, kad ierīce izslēdz kompresoru. Iekārta atsāks darboties, kad atkal notiks temperatūras izmaiņas. Mitros reģionos liela temperatūras starpība starp telpas gaisu un kondicionēto gaisu var izraisīt baltu miglu. Kad ierīce pēc atkausēšanas tiek restartēta SILDĪŠANAS režīmā, atkausēšanas procesā radītā mitruma dēļ var parādīties balta migla. Ja sistēma ir IZSLĒGTA vai atrodas DZESĒŠANAS režīmā, atskan čīkstoša skaņa. Skaņa ir dzirdama arī tad, kad tiek darbināts noteces sūknis (pievienojams pēc izvēles). Pēc ierīces darbināšanas SILDĪŠANAS režīmā var atskanēt čīkstoša skaņa, jo ierīces plastmasas detaļas izplešas un saraujas. Darbības laikā var rasties zema šņācoša skaņa. Tas ir normāli, un to izraisa aukstumaģenta gāze, kas plūst gan iekštelpu, gan āra blokā. Var būt dzirdama klusa šņācoša skaņa, kad sistēma sāk darboties, ir tikko pārstājusi darboties vai tiek atkausēta. Šis troksnis ir normāls, un to izraisa aukstumaģenta gāzes apstāšanās vai virziena maiņa. Iekārta rada dažādas skaņas atbilstoši tās darbības režīmam. 11. lpp.

12 Problēma No iekštelpu vai āra bloka nāk putekļi No ierīces nāk smaka Āra bloka āra bloks nedarbojas Iespējamais cēlonis Iekārta var uzkrāt putekļus ilgstošos nelietošanas periodos, kas tiek izpūsti laukā, kad ierīce tiek ieslēgta. To var mazināt, ilgstošas neaktivitātes laikā ierīci apklājot. Ierīce var absorbēt apkārtējo priekšmetu smakas (piemēram, mēbeļu, ēdiena, cigarešu u.c.), kuras darbības laikā tiek izvadītas. Ierīces filtri ir sapelējuši, un tie ir jātīra. Darbības laikā ventilatora ātrums tiek regulēts, lai optimizētu produkta darbību. Traucējummeklēšana Padomi par problēmu novēršanu Ja rodas problēmas, pirms sazināšanās ar remonta uzņēmumu, lūdzu, pārbaudiet šādus punktus. Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Bloks nedarbojas Slikta dzesēšanas efektivitāte Bloks bieži ieslēdzas un pārtrauc darboties Elektropadeves atteice Strāvas slēdzis ir izslēgts Drošinātājs tiek atslēgts Tālvadības pults baterija ir izlādējusies Ierīces 3 minūšu aizsardzība ir aktivizēta Temperatūras iestatījums var būt augstāks par apkārtējās telpas temperatūru Iekštelpu vai āra bloka siltummainis ir netīrs Gaisa filtrs ir netīrs Ir bloķēta vienas ierīces gaisa ieplūde vai izplūde Durvis un logi ir atvērti Daudz siltuma rada saules stari Zems aukstumaģentu daudzums noplūdes dēļ vai ilgstošas lietošanas dēļ Sistēmā ir pārāk daudz vai pārāk maz aukstumaģenta Saldēšanas sistēmā ir gaiss, nesaspiežama gāze vai svešķermeņi. Sistēmas kontūrs ir bloķēts Bojāts kompresors Gaidiet, kad tiks atjaunota strāvas padeve Ieslēdziet strāvas padevi Nomainiet drošinātāju Nomainiet tālvadības pults bateriju Nogaidiet trīs minūtes pēc ierīces restartēšanas Pazeminiet temperatūras iestatījumu Iztīriet attiecīgo siltummaini Noņemiet filtru un to atbilstoši notīriet atbilstoši norādījumiem Izslēdziet ierīci, izņemiet šķērsli un atkal ieslēdziet ierīci Pārliecinieties, vai ierīces darbības laikā ir aizvērtas visas durvis un logi Laikā, kad ir liels karstums vai spoža saule, aizveriet logus un aizkarus Pārbaudiet, vai nav noplūžu, vajadzības gadījumā noblīvējiet un uzpildiet aukstumaģentu Pārbaudiet, vai nav noplūdes, un uzpildiet sistēmu ar aukstumaģentu Evakuējiet un uzpildiet sistēmu ar aukstumaģentu Konstatējiet, kurš kontūrs ir bloķēts, un nomainiet nepareizi funkcionējošo aprīkojuma daļu Nomainiet kompresoru Spriegums ir pārāk augsts vai pārāk zems Uzstādiet manostatu, lai regulētu spriegumu Slikta sildīšanas efektivitāte Āra temperatūra ir zemāka par 7 C (44,5 F) Caur durvīm un logiem ieplūst auksts gaiss Zems aukstumaģenta daudzums noplūdes dēļ vai ilgstošas lietošanas dēļ Pārbaudiet, vai nav noplūdes, un uzpildiet sistēmu ar aukstumaģentu Nodrošiniet, lai lietošanas laikā ir aizvērtas visas durvis un logi Pārbaudiet, vai nav noplūžu, vajadzības gadījumā noblīvējiet un uzpildiet aukstumaģentu 12. lpp.

13 Vadlīnijas par atkritumu pārvaldību Eiropā 5 Eiropas valstīs dzīvojošajiem lietotājiem var būt obligāta prasība pareizi likvidēt šo ierīci. Šī ierīce satur aukstumaģentu un citus potenciāli bīstamus materiālus. Iznīcinot šo ierīci, obligāti jāveic savākšana un pārstrāde. NEIZNĪCINIET šo izstrādājumu kā sadzīves atkritumus vai nešķirotus sadzīves atkritumus. Atbrīvojoties no šīs ierīces, jums ir šādas iespējas: Nodot ierīci atbilstošā sadzīves elektronisko atkritumu savākšanas iestādē. iegādājoties jaunu ierīci, mazumtirgotājs ņem atpakaļ veco ierīci bez maksas. Arī ražotājs bez maksas pieņem atpakaļ veco ierīci. Pārdot ierīci sertificētiem metāllūžņu uzpircējiem. PIEZĪME: Šīs ierīces izmešana mežā vai citā dabīgā apkārtnē apdraud jūsu veselību un kaitē videi. Bīstamas vielas var ieplūst gruntsūdeņos un iekļūt pārtikas ķēdē. Atkritumu pārvaldība Eiropā Vadlīnijas 13. lpp.

14 Dizainparaugi un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma par produkta uzlabošanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar tirdzniecības aģentūru vai ražotāju. Translated by Caballeria: <

15

16

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Owner and installation Manual (DC duct FCU ).ai

Owner and  installation Manual (DC duct FCU ).ai UZSTĀDĪŠANAS UN ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Kanālu tipa ventilatora spole KFC-PD-2T-200D KFC-PD-2T-300D KFC-PD-2T-400D KFC-PD-2T-600D KFC-PD-2T-800D KFC-PD-4T-200D KFC-PD-4T-300D KFC-PD-4T-500D KFC-PD-4T-600D

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb Aventa compact Aventa compact plus LV Lietošanas instrukcija Brauciena laikā glabāt transportlīdzeklī 02. lpp. Aventa compact / plus Satura rādītājs Izmantotie simboli... 2 Norādījumi par drošību... 2

Sīkāk

Lietotāja rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmata www.whirlpool.eu/register LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA RĀDĪTĀJS PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Instrukcija

Instrukcija 10.03.2009 Lietošanas pamācība Zema spiediena caurplūdes kaltēm TK Ar Valču tipa iztukšošanas mehānismu Ar Pulsāciju tipa iztukšošanas mehānismu Document No: 110 152 Address Visiting address Telephone

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm ENGLISH Installation Page 8 Instructions for use Page 9 FRANÇAIS Installation Page 18 Mode d emploi

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-154 lv, red. 4 UZ tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija Cien. klient! Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi

Sīkāk

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā snieg

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā snieg LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā sniegtos norādījumus. Modelis MS91518FFB Latviski 2 Šī ierīce

Sīkāk

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. JAUNUMS! l Īpaši zems enerģijas patēriņš

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-156 lv, red. 4 UBB tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Ievads Lietošanas mērķis... 3 Brīdinājumu un norādījumu simboli...3 Drošības norādījumi......4 Lietošanas un likvidācijas norādījumi......5 Saziņa ar Caffitaly System...5

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

DFU X-Smart WEB

DFU X-Smart WEB LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI LV LAPA ATSTĀTA TUKŠA APZINĀTI 2/48 JAP / F190270.LV / 07 / 2004 / updated 10/2015 Saturs Saturs 1 Ievads................................................ 6 1.1 Indikācijas.............................................

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas rokasgrāmata CDCP6/E CDCP6/E-S 1

Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas rokasgrāmata CDCP6/E CDCP6/E-S 1 Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas rokasgrāmata CDCP6/E CDCP6/E-S 1 Izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu! Šajā rokasgrāmatā ir tādas nodaļas, kā Drošības instrukcijas, Ekspluatācijas instrukcijas, Uzstādīšanas

Sīkāk

X-Smart DFU LV WEB

X-Smart DFU LV WEB Lietošanas norādījumi LV LAPA ATSTĀTA TUKŠA APZINĀTI 2/48 BLVXS00DFUWEB / Rev.09 / 10-2018 Saturs Saturs 1 Ievads................................................... 6 1.1 Indikācijas................................................

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata

HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata 2 LATVIEŠU 1 a b h i p c j o n d e m f k l A g B C D LATVIEŠU 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 LATVIEŠU 3 LATVIEŠU 5 4 1 2 3 4 5 6 6 LATVIEŠU Saturs Svarīgi! 7

Sīkāk

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības M0088349 (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

Title

Title EW6S226SI LV Veļas mašīna Lietošanas instrukcija 2 SK Práčka Návod na používanie 40 2 www.electrolux.com SATURS 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA...3 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI...4 3. UZSTĀDĪŠANA...6 4. PIEDERUMI...9

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

AqueenaPro-LV.cdr

AqueenaPro-LV.cdr Ekspluatācijas instrukcija ZEPTER CLUB LIVE100 CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI! KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES ZEPTER CLUB LIVE100 un izmantot VISAS klientu priekšrocības! Jebkurš kompānijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tematiskā pārbaude kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozarēs 2013.gadā Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2008. 2012.) *2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas

Sīkāk

CAUTION: Safety Instructions

CAUTION: Safety Instructions UZMANĪBU! Drošības instrukcijas Lai garantētu personīgo drošību un novērstu potenciālus sistēmas un darba vietas bojājumus, ievērojiet tālāk sniegtos drošības noteikumus. PIEZĪME: reglamentējošo papildinformāciju,

Sīkāk

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ie

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ie IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register Lejuplādējiet

Sīkāk

Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija

Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija 2 Latviešu Latviešu 3 Satura rādītājs Ievads 4 Svarīgi 4 Brīdinājumi 4 Uzmanību 5 Elektromagnētiskie lauki (EML) 5 Kafijas automāta pārskats (1.att.) 6 Kafijas

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

KATALOGS 2019

KATALOGS 2019 KATALOGS 2019 Labākie ventilācijas risinājumi 2 Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un

Sīkāk

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support 2 LV Satura rādītājs 1 Svarīgi drošības norādījumi 4 Dzirdes drošība

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (LV) Vairākkanālu AV uztvērējs Uzziņu rokasgrāmata STR-DH550 BRĪDINĀJUMS Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai. Lai samazinātu

Sīkāk

Microsoft Word - HS-3709.doc

Microsoft Word - HS-3709.doc HS-3709 Krāsu Televizors Darbības Instrukcija GALVENĀS FUNKCIJAS I2 Cmaģistrāles kontrole Spēle Kalendārs 100 saglabājamas programmas AV ieejas un AV izejas termināli Vairāku attēlu režīmu izvēle Programmu

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

D110.book(d110_lv.fm)

D110.book(d110_lv.fm) Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Saturs Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sīkāk

MODELIS SUP041E LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU PIRMS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS

MODELIS SUP041E LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU PIRMS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS MODELIS SUP041E LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU PIRMS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI Neļaujiet elektriskajiem elementiem kontaktēt ar ūdeni: Īssavienojuma bīstamība!

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 1. Ražotājs vai piegādātājs un tā adrese: SIA AGB Serviss

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

i30 Fastback Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2

i30 Fastback Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 120 19490 1.0 T-GDI Style 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 120 22490 1.4 T-GDI

Sīkāk

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim.

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. 2 Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim Saturs. 3 Ievads 4 Tvertne 4 Iztvaicētājs 5 Gāzes apgādes sistēma 6 Uzstādīšanas vieta 8

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs.

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Rīga, 2016. gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Visi svari atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām

Sīkāk

Title

Title FSB53927Z LV Lietošanas instrukcija 2 Trauku mazgājamā mašīna ES Manual de instrucciones 27 Lavavajillas SV Bruksanvisning 52 Diskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com SATURS 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA... 2 2.

Sīkāk

(Latvian) DM-M Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD90

(Latvian) DM-M Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD90 (Latvian) DM-M8050-05 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1 BT-DN110 BM-DN100 SC-MT800 DEORE

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

ipod shuffle Lietošanas instrukcija

ipod shuffle Lietošanas instrukcija ipod shuffle Lietošanas instrukcija Saturs 5 Par ipod shuffle 5 ipod shuffle jaunumi 6 ipod shuffle pamati 6 ipod shuffle pārskats 7 ipod shuffle vadību izmantošana 8 ipod shuffle savienošana un atvienošana

Sīkāk

Simple booklet A5 new branding 2015

Simple booklet A5 new branding 2015 SM7581, USER MANUAL SM7580 SM6080/SM6081/SM7080/SM7081 MAN MANUAL LV LIETOTĀJA DEL USUARIO ROKASGRĀMATA MOD MANUALE UTENTE GEBRUIKSAANWIJZING BENUTZERHANDBUCH MANUALE UTENTE MANUALE UTENTE GEBRUIKSAANWIJZING

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

Kam

Kam Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AUGUST LATVIA Risinājumi cilvēkam un dabai SADZĪVES NOTEKŪDEŅU BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS MODELIS ATC-6 Piegādātājs: SIA August Latvia info@august.lv Mob: +371

Sīkāk

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Microsoft, Windows

Sīkāk

Microsoft Word - InductionUM PEI 633_LV.doc

Microsoft Word - InductionUM PEI 633_LV.doc CANDY ROKASGRĀMATA STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMAI CDH 30 2 Cienījamo klient! Pateicamies par CANDY stikla keramikas plīts virsmas pirkumu! Mēs ceram, ka tā jums labi kalpos daudzus gadus. DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Microsoft Word - kaspars redig.doc

Microsoft Word - kaspars redig.doc CORRIGO E Apkures sistēma Pārstrādātais izdevums A CORRIGO E Lietošanas pamācība Apkures sistēmas kontrole CORRIGO E apkures sistēmas kontroles Lietošanas pamācība 3 1. Par CORRIGO E 3 2. Uzstādīšana un

Sīkāk

01_SevillaMP38_ee.indd

01_SevillaMP38_ee.indd www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Sevilla MP38 7 648 003 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16

Sīkāk