Liepājas rajons Embūtes pagasts

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Liepājas rajons Embūtes pagasts"

Transkripts

1 Aizputes novads Kalvenes pagasts Kalvenes pamatskola Reģ. Nr Skolas ielā 1, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV 3443, tālrunis , e pasts: kalvenesskola@inbox.lv skolas direktore Skaidrīte Segliņa P A Š N O V Ē R T Ē J U M A Z I Ņ O J U M S 2016

2 Saturs 1.Vipārīgs izglītības iestādes raksturojums Izglītības iestādes izglītības programmas Skolēnu skaits izglītības iestādē Pedagogu kvalitatīvais sastāvs Sociālās vides raksturojums Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi Izglītības iestādes finansiālais nodrošinājums Izglītības iestādes darbības pamatmērķi Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Mācību saturs Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbalsts izglītojamiem Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar ģimeni Izglītības iestādes vide Mikroklimats Fiziskā vide Izglītības iestādes resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Personālresursi Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Citi izglītības iestādes sasniegumi Turpmākā attīstība

3 1.Vipārīgs izglītības iestādes raksturojums Kalvenes pamatskola ir Aizputes novada domes (juridiskā adrese: Atmodas 22, Aizpute, LV 3456, tālrunis , fakss , e pasts dome@aizpute.lv, mājas lapa dibināta izglītības iestāde, kas organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot izglītojamajiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas. Kalvenes pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti un ar Aizputes novada domi saskaņots Kalvenes pamatskolas nolikums. Kalvenes pamatskola dibināta Gadā, un tā atrodas grāfa Keizerlinga medību pilī skolai pielāgotās telpās. Pašreiz Kalvenes pamatskola ir vienīgā vispārizglītojošā izglītības iestāde pagastā. 1.1.Izglītības iestādes izglītības programmas Programmas nosaukums Pamatizglītības programma Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem Pirmsskolas izglītības programma Programmas kods 1.2.Skolēnu skaits izglītības iestādē Licence Derīguma termiņš Izglītojamo skaits ( ) izsniegšanas numurs datums V V-2651 beztermiņa V-3864 beztermiņa 13 Gads/skolēnu skaits Pamatskolā Pirmsskolā /2017. mācību gadā Kalvenes pamatskolā ir 6 klašu komplekti, 5gadīgo bērnu grupa un 6gadīgo bērnu grupa. Apvienoto klašu komplekti ir 1.,4.klase, 5.,6.klase un 8.,9.klase Pedagogu kvalitatīvais sastāvs Izglītības iestādē strādā 17 pedagogi, no tiem 1 pirmsskolas pedagogs, 2 skolotāji logopēdi, sociālais pedagogs un bibliotekārs. Visiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. 10 pedagogiem ir maģistra grāds. Otro specialitāti apguvuši 7 pedagogi, no tiem 4 pedagogi apguvuši arī trešo specialitāti un 1 pedagogs mācās, lai iegūtu otro specialitāti. 12 pedagogi ir ieguvuši izglītības kvalitātes 3. pakāpi un 1 pedagogs 2. pakāpi. Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības kursos. Izglītības iestādē strādā 10 tehniskie darbinieki, no tiem 1 pirmsskolas pedagoga palīgs. 3

4 1.4.Sociālās vides raksturojums Izglītības iestādei raksturīga lauku sociālā vide. Pagastā ir sakoptas lauku sētas, vairākas zemnieku saimniecības, kokzāģētava ŪSI. Pagasta pārvaldes ēkā ir medpunkts, bibliotēka. Ir veikals, kafejnīca viesnīca Spāres, sporta laukums, neliela sporta zāle, estrāde, kultūras nams. Apmēram 4 km no centra atrodas Rīgas Zoodārza filiāle Cīruļi. Daļa pagasta iedzīvotāju (pārsvarā vīrieši) strādā uzņēmumā Ūsi, zoodārza filiālē kā arī citās darba vietās tuvākā un tālākā apkārtnē. Grūtāk ar darba iespējām ir sievietēm dažas darba vietas ir pagastā, vietējā veikalā, skolā. Atsevišķi iedzīvotāji darbu atraduši Aizputē, Liepājā. Daļai skolēnu kāds no vecākiem ir bezdarbnieks. Izglītojamie nāk no 48 dažādām ģimenēm bez sociālā riska ģimenes (18), daudzbērnu ģimenes (9), nepilnās ģimenes (11), maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes (5) sociālā riska ģimenes (5). Lai arī izglītības iestādē mācās izglītojamie no dažādām sociālajām vidēm, izglītības iestādes mikroklimats ir labvēlīgs visiem izglītojamiem. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs, līdz ar to samazinās izglītojamo skaits. Vairāk kā 50% izglītojamo dzīvo tālāk par 3 km no izglītības iestādes, tāpēc pagasts nodrošina skolēnu nokļūšanu līdz izglītības iestādei un atpakaļ uz mājām. Izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, izmantojot pašvaldības līdzekļus un valsts dotācijas līdzekļus. Tiek piešķirtas brīvpusdienas 5,6 gad. bērniem, 5.klases izglītojamiem un izglītojamiem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja darboties interešu izglītības pulciņos. Izglītības iestādes piedāvātās interešu izglītības programmas: o sporta pulciņš; o dramatiskais pulciņš; o vokālais ansamblis; o kokapstrādes pulciņš; o vides pētnieku pulciņš; o jaunsargu pulciņš; o mākslas pulciņš. Izglītojamiem ir iespējams papildus vienu stundu apgūt 1. svešvalodu 1. un 2. klasē un vienu stundu 2. svešvalodu 4. un 5.klasē. Pēc stundām 1.-4.klašu izglītojamie var darboties pagarinātās dienas grupā. Izglītojamiem ir iespēja pēc mācībām iesaistīties Aizputes novada mūzikas, mākslas un sporta skolās, Skrundas mūzikas skolā. Izglītības iestādē ikdienā tiek meklētas jaunas iespējas un metodes, lai izglītojamajiem palīdzētu realizēt radošumu, attīstīt savus talantus, apgūt zināšanas atbilstoši savām spējām. Izglītojamiem ir iespēja darboties līdzpārvaldē. Izglītības iestādei ir savas tradīcijas, kas tiek koptas gadu no gada: o Zinību diena; o Lāčplēša dienas pasākumi; o Mārtiņdienas tirdziņš; o Vecāku diena (reizi semestrī); o Latvijas valsts dibināšanas gadadienas svinīgais pasākums; o Barikāžu aizstāvju atceres diena; o Ziemassvētku pasākums; o Mātes diena; o Ģimenes diena; 4

5 o Pēdējais zvans; o mācību gada noslēguma svinīgais pasākums, izlaidums; o olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pieņemšana pie direktores; o Fukšu balle; o 4. klases skolēnu izlaidums; o Gada absolvents; o sporta pasākumi; o ekskursijas; o absolventu salidojumi un izglītības iestādes jubilejas svinības ik pēc 5 gadiem. Izglītības iestādes absolventi ir gatavi turpināt mācības citās mācību iestādēs apzinātai profesionālās karjeras veidošanai. Individuālā pieeja, nelielais izglītojamo skaits klasēs un pedagogu profesionalitāte ļauj nodrošināt atbalstu un pozitīvu personisku attieksmi katram izglītojamajam Izglītības iestādes finansiālais nodrošinājums Gads/budžeta pozīcija Pašvaldības finansējums Valsts mērķdotācija pedagogu algām Valsts mērķdotācija mācību grāmatām un līdzekļiem gadā gadā gadā (LVL) (EUR) (EUR) Izglītības iestādes darbības pamatmērķi Izglītības iestādes vīzija: Kalvenes pamatskola kvalitatīvu pamatzināšanu, iemaņu un prasmju nodrošinātāja. Izglītības iestādes galvenais mērķis: Sniegt izglītojamiem kvalitatīvu pamatizglītību, pašapliecināšanās iespējas un motivāciju tālākizglītībai. Izglītības iestādes uzdevumi: 1. Palīdzēt ikvienam izglītojamajam kļūt par patstāvīgi domājošu, atbildīgu, kulturālu personību, kas spēj pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un būt tai piederīgs. 2. Attīstīt izglītojamajos prasmi izvērtēt savas vajadzības un būt atbildīgam par to, radīt pamatu turpmākai izglītībai. 3. Aktivizēt vecāku darbību kopīgu mērķu sasniegšanai. 5

6 Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti Pamatjoma Izvirzītā prioritāte Rezultāti Izglītības satura realizācijas kvalitāte, atbilstoši IZM prasībām. 1. Mācību saturs 2. Mācīšana un mācīšanās Mācību procesa individualizācijas plānošana un īstenošana izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem izglītojamiem. Informācijas tehnoloģiju mērķtiecīgs un vispusīgs pielietojums mācību darbā.. Sadarbības pilnveide starp izglītības iestādi un vecākiem mācību motivācijas veicināšanai. Izglītojamie ir apguvuši Valsts pamatizglītības standarta prasības. Pilnībā veikta pāreja uz Latvijas vēstures un Pasaules vēstures atsevišķu mācīšanu 6.-9.klasē. Izglītības iestāde nodrošina nepieciešamos mācību materiālus un resursus standarta prasību izpildei. Ir apzinātas izglītojamo vajadzības un tiek sniegtas regulāras konsultācijas izglītojamiem ar mācību grūtībām un talantīgajiem izglītojamiem ne tikai pēc noteikta grafika, bet arī papildus, ja tas nepieciešams. Atbilstoši izglītojamo spējām, tiek diferencēti uzdevumi ikdienas darbā un pārbaudes darbos. Pedagogi ir apmeklējuši kursus, kuros pilnveidojuši zināšanas par dažādo tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā, izmanto tās praksē un dalās pieredzē ar kolēģiem. Pedagogi izmanto iespējas vadīt savas mācību stundas datorklasē vai pie interaktīvās tāfeles. Mācību materiālu gatavošanai pedagogi izmanto jaunākās tehnoloģijas. Izglītības iestāde regulāri organizē pasākumus, kuros tiek aicināti arī vecāki. Klašu audzinātāji organizē klases vecāku sapulces, kuras tiek protokolētas. Reizi semestrī tiek organizētas vecāku dienas, kas ietver izglītojošas lekcijas vecākiem. Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp izglītības iestādi un vecākiem, izmantojot izglītojamo dienasgrāmatas, e-klasi, savstarpējas sarunas. Vecāki iesaistās arī pasākumu organizēšanā. Skolvadības sistēmas e- klase ieviešana skolā. Jau 3 gadus izglītības iestādē darbojas sistēma e-klase, un visi pedagogi to veiksmīgi lieto. 6

7 3. Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Izglītojamo personiskās iniciatīvas un atbildības attīstīšana, motivēšana augstāku mācību rezultātu sasniegšanai, veicot regulāru pašvērtējumu un sasniegumu dinamikas analīzi. Izglītojamo sasniegumi ir uzlabojušies, jo, noslēdzot mācību gadu, nav izglītojamo ar nepietiekamu zināšanu vērtējumu. Regulāri tiek analizēti izglītības iestādes un valsts pārbaudes darbu rezultāti, izdarīti secinājumi un norādīti tālākie uzdevumi mācību procesa uzlabošanai. Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasei vairākus gadus ir virs valsts vidējā vērtējuma. Izglītojamie veic savu mācību sasniegumu pašvērtējumu katra semestra beigās. Pirms rudens un pavasara brīvdienām izglītojamie saņem perspektīvās liecības, lai redzētu, kurā jomā nepieciešami uzlabojumi. 4. Atbalsts izglītojamajiem Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Interešu izglītības lomas palielināšana izglītojamo personības attīstībā un līdzatbildībā par saviem pienākumu izpildi. Izglītojamo karjeras izglītības pilnveidošana. Skolā darbojas 2 logopēdi, sociālais pedagogs un bibliotekāre. Sadarbojoties ar atbalsta personālu, tiek izstrādāti individuālie plāni un veidoti atbalsta materiāli izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Izglītības iestādē ir izstrādātas izglītojamo interesēm atbilstošas interešu izglītības programmas. Izglītojamiem un viņu vecākiem tiek uzsvērta izglītības iestādes pulciņos apgūstamo prasmju un attīstāmo rakstura īpašību nozīme profesijas izvēlē un personības attīstībā. Mācību gada beigās tiek izvērtēti sasniegtie rezultāti izglītojamo izaugsmē un pulciņu lietderība. Tiek nodrošināta izglītojamo dalība interešu izglītības pasākumos novadā un valstī. Izglītības iestādē strādā pedagogs karjeras konsultants, kas organizē dažādus karjeras izglītības pasākumus izglītības iestādē un iesaista izglītojamos arī novada pasākumos. Pedagogs karjeras konsultants piedalās vecāku sapulcēs un klases stundās, sniedzot informāciju par profesijām, to apguves iespējām. 7

8 5. Izglītības iestādes vide Izglītojamo atbildības, uzvedības un disciplīnas uzlabošana. Izglītības iestādes teritorijas un telpu labiekārtošana. 6. Resursi Materiāli tehniskās bāzes un darba metožu pilnveide skolā licencēto izglītības programmu īstenošanai.. Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuros ik pa laikam atbilstoši vajadzībām un ieteikumiem tiek veikti grozījumi. Novada pašvaldības policijas priekšniece tiekas gan ar izglītojamiem, gan ar vecākiem, lai informētu par izglītojamo uzvedības normām izglītības iestādē un ārpus tās. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība dežūru organizēšanai, katru nedēļu dežūrē skolēnu dežūrgrupa un 2 skolotāji. Izglītojamie iesaistās izglītības iestādes apkārtnes uzkopšanas talkās. Ir izremontētas vairākas mācību telpas, palīgtelpas, virtuves bloks, ēdamzāle, renovētas lievenes un katlu māja., uzcelts jauns malkas šķūnis, nomainīta elektroinstalācijas sistēma, nomainīti logi, uzstādīta video novērošanas iekārta. Izglītības iestādē ir atbilstoši aprīkotas nepieciešamās telpas izglītības programmu un ārpusklases nodarbību realizēšanai. Ir interaktīvā tāfele, multimediju projektors, dokumentu kamera, 2 portatīvie datori un 17 stacionārie datori. Skolā nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums. Katru gadu tiek iegādāti 2 jauni datori (atbilstoši budžeta iespējām). Iegādāti mācību tehniskie līdzekļi, mācību grāmatas un mācību līdzekļi, papildināta sporta inventāra bāze. 7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Izglītības iestādes vadības darba pilnveidošana Izglītības iestādes vadība veicina radošu sadarbības vidi un atbalsta inovācijas. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, tiek veiktas izmaiņas skolas darbu reglamentējošajos dokumentos. Regulāri notiek darbinieku apspriedes pie vadības, kurās tiek nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa par izglītības iestādes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Apspriedes tiek protokolētas. Ir pilnveidota informācijas apmaiņa starp skolu un visām ieinteresētajām pusēm par skolas darbu(informatīvās vēstules, informācija novada avīzē, vecāku sapulces, sekmju izraksti, sarakste e-klasē, telefona sarunas, personīgas tikšanās). Izglītības iestādes direktore uzklausa izglītojamo, 8

9 Attīstības plāna īstenošana viņu vecāku, pedagogu un darbinieku ieteikumus izglītības iestādes darbības uzlabošanai un iespēju robežās tos realizē. Izglītības iestādes direktore ir papildinājusi savas zināšanas tālākizglītības kursos Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam (36 st.), Izglītības iestādes vadītāja līderības veicināšana (72st.), Izglītības iestādes vadītāju profesionālās kompetences pilnveide (16 st.). Izglītības iestādes darbība balstīta uz drošas vides nodrošināšanu izglītojamiem, pozitīvu sadarbību ar vecākiem un izglītojošas vides attīstīšanu personālam. Regulāri tiek analizēta attīstības plāna īstenošanas gaita, vajadzības gadījumā veiktas korekcijas. 3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Laika posmā no gada 3. marta līdz 11. martam Kalvenes pamatskolā notika izglītības iestādes un tanī īstenojamās pamatizglītības programmas akreditācija, piedaloties ekspertu komisijai. Akreditācijas termiņš bija 6 gadi - līdz gada 9. martā tika akreditēta izglītības iestāde un tajā īstenojamā pamatizglītības programma bez akreditācijas ekspertu klātbūtnes. Akreditācijas termiņš gada 10. marts. Akreditācijas ekspertu komisija izteica vairākus priekšlikumus darba pilnveidei Kalvenes pamatskolā. Sniedzam informāciju par norādīto ieteikumu ieviešanu izglītības iestādes darbā. 1. Pilnveidot skolas mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbu, jaunā pamatizglītības standarta ieviešanas procesā lielāku vērību veltot starppriekšmetu saiknei, integrācijai (izpildīts). Izglītības iestādē darbojas viena metodiskā komisija. Šajā komisijā mācību gada sākumā tiek plānots darbs vairākos virzienos.viens no jautājumiem, kam tiek pievērsta uzmanība, ir arī starppriekšmetu saikne un mācību priekšmetu savstarpējā integrācija. 2. Datorizēt skolēnu sekmju uzskaiti un analīzi (izpildīts). Izglītības iestādē ir ieviesta e-klase. Izglītojamo sekmju kopsavilkumi un rezultātu analīzes tiek veiktas datorizēti, kā arī uzglabātas mapēs papīra formātā. Katra mācību priekšmeta pedagogs pēc pirmā semestra un mācību gada beigās sniedz atskaites par izglītojamo sasniegumiem ikdienas mācību procesā un valsts pārbaudes darbos. 3. Zināšanu apguvei un nostiprināšanai plašāk izmantot modernās tehnoloģijas (izpildīts). 9

10 Pedagogi ir apguvuši tālākizglītības kursus par moderno tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā, tāpēc izglītojamiem tiek dota iespēja apgūt atsevišķu stundu mācību vielu datorklasē. Izglītojamie iesaistās dažādos matemātiskos konkursos, izmantojot datorus. Izglītojamie veido dažādas prezentācijas, izmantojot datoru, projektoru, skeneri, kopētāju. Izglītojamo veidotās prezentācijas tiek izmantotas svinīgos pasākumos, vecāku dienās, mācību stundās. Izglītojamo vajadzībām ir iekārtota datorklase ar 13 datoriem, kuri izglītojamiem ir pieejami arī ārpusstundu laikā pēc noteikta grafika. Lielākajai daļai izglītojamo datori ir arī mājās, tāpēc izglītojamiem ir jau zināmas prasmes un iemaņas darbā ar tiem. 4. Pedagogiem aktīvāk iesaistīties rajona metodisko apvienību organizētajos skolotāju radošo darbu konkursos, metodisko materiālu izveidē (izpildīts). Pedagogi izstrādāja metodiskos materiālus par dažādām tēmām saistībā ar dalību ESF projektos /2010.m.g. pedagogi izstrādāja pārbaudes darbus prioritārajos mācību priekšmetos - ķīmijā 8.kl., angļu valodā 7.-9.kl., matemātikā 6.kl., fizikā 8.-9.kl /2011. m.g. viens pedagogs piedalījās novada radošo darbu skatē, izstrādājot metodiskos materiālus vēsturē (iegūta 3. vieta) /2014. m.g. pirmsskolas pedagogs ieguva 1. vietu starpnovadu radošo darbu skatē, izstrādājot metodisko materiālu pirmsskolai Garā pupa. 5. Pilnveidot skolas bibliotēkas darbu, iekārtojot lasītavu, datorizējot bibliotēkas fondu, pieslēdzot internetu (izpildīts). Izglītības iestādes bibliotēkai ir dators ar interneta pieslēgumu. Bibliotekāre ir apguvusi kursus par bibliotēkas fonda datorizēšanu. Neliela lasītava atrodas bibliotēkas telpā, kas katru dienu noteiktos laikos ir pieejama gan izglītojamiem, gan pedagogiem. Izglītības iestādes bibliotēkas fondu izmanto arī absolventi, kas mācās citās skolās 6. Skolas darba plāna noformējumā izmantot modernās tehnoloģijas (izpildīts). Balstoties uz izglītības iestādes darba pašvērtējumu, attīstības plānu un prioritātēm mācību un audzināšanas darbā, skolas darba plāns tiek sastādīts vienam semestrim. Darba gaitā tajā tiek veiktas korekcijas. Darba plāns tiek noformēts, izmantojot modernās tehnoloģijas. Katra mēneša operatīvais plāns, kurā pedagogi ieraksta aktualitātes, tiek izlikts skolotāju istabā pie stenda. 7. Nodrošināt pilnīgāku medicīnas aprūpi izglītības iestādē, lai medicīnas darbiniekam būtu skolā noteikti pieņemšanas laiki un vieta (daļēji izpildīts). Izglītības iestādē nav medicīnas darbinieka kabineta, bet medicīnisko aprūpi veic Kalvenes pagasta feldšere, kurai ir noteikti pieņemšanas laiki un vieta feldšeru punktā. Katru mācību gadu oktobrī un novembrī notiek izglītojamo medicīniskās pārbaudes, kuras veic bērnu ārsts un pagasta feldšere. Izglītības iestādei un vecākiem tiek sniegtas rekomendācijas vai norādījumi par skolēnu veselības stāvokli. Izglītības iestāde atrodas netālu no feldšeru punkta, tāpēc nav problēmu ar medicīnisko aprūpi. Reizi nedēļā Kalvenē pieņem ģimenes ārsts no Aizputes. 8. Uzlabot sporta bāzi (izpildīts). Iespēju robežās ir iegādāts jauns sporta inventārs: bumbas(volejbola, basketbola, futbola), florbola komplekti, tenisa un badmintona komplekti, lecamauklas, aprīkojums stafešu organizēšanai. Skolēniem ir pieejama trenažieru zāle un dažādas galda spēles. 10

11 Piedaloties projektā Sporta inventāra iegāde Aizputes novada vispārējās izglītības iestādēs, papildināta izglītības iestādes materiālā bāze ar sporta inventāru. 9. Ikgadējās evakuācijas mācībās noteikt katram darbiniekam pienākumus (izpildīts). Katru mācību gadu notiek evakuācijas mācības, lai ekstremālā situācijā izglītojamie un darbinieki neapjuktu un zinātu, kā rīkoties.tāpēc ir izstrādāts un apstiprināts darbinieku pienākumu plāns ikgadējās evakuācijas mācībās. 10. Darba līgumus slēgt atbilstoši Skolas nolikumam (izpildīts). Darba līgumu ar izglītības iestādes direktori slēdz Aizputes novada Dome. Pedagogi un darbinieki slēdz darba līgumu ar izglītības iestādes direktori. 11. Risināt jautājumu par darbveža un mediķa štata vienību izveidi (daļēji izpildīts). Izglītības iestādē strādā darbvede ar slodzi 0,2. Izglītības iestādē nav mediķa štata vienība, bet medicīniskā palīdzība ir pieejama katru darba dienu noteiktos laikos pagasta feldšeru punktā. Vajadzības gadījumā feldšere ierodas arī skolā. Pedagogi ir informēti par to, kā rīkoties, ja kādam nepieciešama medicīniskā palīdzība. Pieejamā vietā atrodas feldšeres vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta telefonu numuri. 12. Nodrošināt skolu ar psihologu (daļēji izpildīts). Izglītības iestādē nav psihologa, jo nelielā izglītojamo skaita dēļ tam nepietiek finansējuma. Vajadzības gadījumā, sadarbojoties ar sociālo dienestu, psihologa pakalpojumi ir pieejami Aizputes novada sociālajā dienestā un Aizputes novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Izglītības iestādē strādā sociālais pedagogs un logopēds, kas sniedz nepieciešamo atbalstu. 13. Aktivizēt skolas padomi (izpildīts). Skolas padomes darbs skolā ir jūtams. Padomes locekļi iesaistās izglītības iestādes pasākumu plānošanā, organizēšanā, kā arī izglītības iestādes budžeta izlietojuma un jauna gada tāmes sagatavošanā. 14. Izstrādāt izglītības iestādes lietvedības kārtību dokumentu apritei (izpildīts). Izglītības iestādē ir noteikta lietvedības kārtība, kas tiek ievērota, strādājot ar izglītības iestādes dokumentāciju. 15. Skolas vecāku padomes darbu popularizēt citu rajona skolu vidū (daļēji izpildīts). Iespēju robežās Skolas padomes locekļi apmeklē sanāksmes, kur dalās savā pieredzē un gūst jaunas atziņas. 4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos. Informācijas iegūšanas metodes Izglītības iestādes darba vērtēšanas procesā tika analizēti izglītības iestādes dokumenti un materiāli izglītības iestādes darbu reglamentējošie dokumenti, Izglītības programmu licences, mācību priekšmetu programmas, audzināšanas programma, mācību priekšmetu tematiskie plāni, pedagogu tarifikācijas saraksti, mācību priekšmetu stundu saraksts, elektroniskie klašu žurnāli, darba plāni, sanāksmju un pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, mācību stundu vērošanas lapas, skolēnu mācību sasniegumu ikdienas un valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze, 11

12 attīstības plāns, izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti, darba grafiki un saraksti, kontrolējošo institūciju pārbaužu akti, izglītības iestādes budžets. Informācijas iegūšanai tika veikta arī klašu izglītojamo, vecāku un pedagogu anketēšana, izmantojot EDURIO anketas, un individuālo sarunu rezultāti ar pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem Mācību saturs Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Izglītības iestādē ir licencētas 3 izglītības programmas, 2016./17. mācību gadā tiek īstenotas divas - pamatizglītības programma (kods , licences Nr. V- 2039, ) un pirmsskolas izglītības programma (kods , licences Nr. V-3864, ). Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods , licences Nr. V- 2651, ) tika licencēta un sākta realizēt 2010.gada 1. septembrī, ņemot vērā vietējās sabiedrības vajadzības, bet šajā mācību gadā izglītības iestādē nav izglītojamo, kam būtu nepieciešama šī izglītības programma. Izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas parauga. Programmas licencētas valstī noteiktajā kārtībā. Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek veidots saskaņā ar mācību plānu. Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu stundu plānu, stundu sarakstu, konsultāciju grafiku un fakultatīvo stundu sarakstu apstiprina skolas direktore. Nepieciešamības gadījumā mācību priekšmetu stundu sarakstā tiek veiktas korekcijas, par kurām izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Izglītības iestādē izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un mācību priekšmetu standartiem. Pedagogi darbā izmanto VISC piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas, veicot tajās nepieciešamās korekcijas atbilstoši izglītības iestādes uzdevumiem un izglītojamā vajadzībām. Metodiskās komisijas sēdēs pedagogiem ir iespēja savstarpēji konsultēties par mācību priekšmetu programmu paraugiem. Pedagogi izprot un spēj paskaidrot savu mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, plāno mācību satura apguves secību, zina izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, kā arī lieto standarta prasībām atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus. Izglītības iestādes metodiskajā komisijā tiek plānots, ar kādiem mācību līdzekļiem strādās izglītojamie un pedagogi, par to katra mācību gada noslēgumā tiek informēti vecāki. Pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos dokumentos, izglītības programmās tiek veikti grozījumi. Klases audzinātājs, ņemot vērā izglītības iestādes audzināšanas programmu, izvirzītās prioritātes un uzdevumus mācību gadam, izglītojamo vecumposmu īpatnības, intereses un vajadzības, izstrādā savu klases audzinātāja programmu, kurā plāno un īsteno klases stundu tēmas, sadarbību ar izglītojamiem un viņu vecākiem, izglītojamo izpēti, kā arī ārpusstundu aktivitātes klases vakarus, pārgājienus, ekskursijas, izstāžu un pasākumu apmeklēšanu. Klases audzinātāja programma ietver šādas tēmas: mācību un sabiedriskais darbs, karjera, veselīgs dzīvesveids, pilsoniskā audzināšana, uzvedība un saskarsmes kultūra, skolēnu izpēte, sadarbība ar vecākiem, drošība. 12

13 Sākumskolas un pamatskolas klašu grupās tiek organizētas kopīgas tematiskās klases stundas, kurās ietver tēmas par pilsonisko audzināšanu, veselīgu dzīvesveidu, drošību u.c. aktualitātes. Stiprās puses Sekmīgi tiek realizētas vairākas izglītības programmas. Izglītības iestādes vadība koordinē un pārrauga izglītības programmu īstenošanu, nodrošinot pedagogus ar nepieciešamo informāciju un profesionālo pilnveidi. Pilnībā nodrošināti mācību līdzekļi un mācību grāmatas. Pedagogi sniedz izglītojamiem individuālas konsultācijas mācību satura sekmīgai apguvei. Tālākās attīstības vajadzības Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu. Vērtējums - ļoti labi 4.2. Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Pedagogi 2 reizes mācību gadā veic sava pedagoģiskā darba pašvērtējumu, izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam. Skolā tiek vērotas un analizētas mācību stundas. Mācību stundas vēro gan vadība, gan paši pedagogi. Izglītības iestādē ir vienotas mācību stundu vērošanas veidlapas. Stundu vērošanā tiek akcentēti arī attiecīgā mācību gada prioritārie uzdevumi. Mācību procesa vērtēšana tiek nodrošināta, veicot aptaujas un analizējot to rezultātus, analizējot pieredzi metodiskās komisijas sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī daloties pieredzē ar citu izglītības iestāžu kolēģiem. Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kas atbilst izglītojamā vecumam un mācību priekšmeta saturam. Tiek izmantotas arī alternatīvās mācību formas, kas nodrošina saikni ar reālo dzīvi. Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi iesaistīt izglītojamos daudzveidīgā praktiskā darbībā. Izglītojamie atzīst, ka mācību stundās gūst arī dzīvei noderīgas zināšanas un prasmes: ekonomēt savu laiku, ieklausīties citu teiktajā, glītāk rakstīt, labāk runāt svešvalodās, strādāt praktiskos darbus, domāt un darīt. Izglītības iestāde, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, organizē mācību ekskursijas, pārgājienus, muzeja stundas, stundas novada vēsturiskajās vietās. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamiem iespējas piedalīties dažādos konkursos un novērtē katra izglītojamā sniegumu. Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota mājas darbu sistēma, to zina un ievēro visi pedagogi. Izglītojamie un viņu vecāki ir iepazīstināti ar skolā pastāvošo mājas darbu sistēmu. Tiek veikta vecāku anketēšana un uzklausīts viņu viedoklis par mājas darbu apjomu un izpildi. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, to apjoms ir optimāls. Izglītības iestādē ir bezvadu internets, interaktīvā tāfele, portatīvie datori, stacionārie datori, kopētāji, skeneris, kas ļauj pedagogiem izmantot IT mācību procesa sagatavošanā un vadīšanā. Pedagogi aktīvi iesaistās dažādos tālākizglītības kursos, semināros un konferencēs, lai gūtu jaunu pieredzi un atziņas, ko pielietot savā pedagoģiskajā darbā. 13

14 Pedagogi metodiskajā komisijā vai apspriedēs dalās pieredzē ar kolēģiem par jaunajām atziņām, kas gūtas kursos vai semināros. Kopš 2014./2015. m.g. sākuma visos klašu žurnālos ieraksti tiek veikti elektroniskajā skolvadības sistēmā e-klase. Šajā sistēmā tiek uzskaitīti kavējumi, tiek veikta liecību un sekmju kopsavilkuma izdruka. Ieraksti žurnālos tiek izdarīti atbilstoši prasībām, to aizpildi pārrauga direktore vai par e-klasi atbildīgais pedagogs. Pedagogi rosina izglītojamos izteikt viedokli, analizēt, secināt. Pedagogi cenšas iesaistīt diskusijās izglītojamos un viņi labprāt iesaistās. Ja mācību darbā radušās problēmas, pedagogi konsultē izglītojamos individuāli vai grupās konsultāciju laikā. Vecāki atzīst, ka skola nodrošina labu izglītības kvalitāti izglītības iestādē. Stiprās puses Mācīšanas procesā izmantotās metodes ir daudzveidīgas un mācīšanos rosinošas. Mācību sasniegumu vērtēšana ir noteikta, motivējoša, izaugsmi veicinoša. Pedagogi spēj nodrošināt kvalitatīvu mācību satura apguvi, strādājot apvienotajās klasēs. Tālākās attīstības vajadzības Pedagogiem vairāk izmantot IT mācību procesa dažādošanai. Darba ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, pilnveidošana. Vērtējums: ļoti labi Mācīšanās kvalitāte Izglītojamo mācību darbam izvirzītās prasības noteiktas iekšējās kārtības noteikumos. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām klases sapulcēs, Vecāku dienās, individuālās sarunās, telefoniski, arī e-klasē. Mācību stundās pedagogi integrē audzināšanas jautājumus kā arī jautājumus, kas skar ikdienas notikumus, kuri nepieciešami izglītojamo personības izaugsmē. Izglītojamie pilnveido savas prasmes darboties grupās, pāros, uzklausīt vienam otru, diskutēt un savstarpēji palīdzēt mācību procesā. Lielākā daļa izglītojamo atbildīgi izturas pret mācību procesu, mācās plānot savu laiku un veikt sava darba pašvērtējumu. Bez attaisnojoša iemesla izglītojamie nekavē mācību stundas un pasākumus. Kavējumu uzskaite tiek veikta e-klases sistēmā. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, priekšmetu pedagogiem tiek apzināti izglītojamie, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā. Izglītojamiem ar mācību grūtībām atbalsta pasākumu pielietošana palīdz veidot mācību procesu pieejamāku un saprotamāku. Izglītības iestādē dominē uz sadarbību balstīta mācīšana un mācīšanās, kas saistīta ar dialogu izglītojamais izglītojamais, izglītojamais pedagogs. Vērotās stundas liecina, ka gandrīz visi pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, māca vērtēt pašiem savu un citu darbu, strādāt radoši, atbilstoši spējām. Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes gan mācību stundās, mācību olimpiādēs, konkursos, izstādēs. Izglītības iestāde sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, veidojot izglītojamā izaugsmes datu bāzi. Šo informāciju regulāri analizē un analīzes rezultātus izmanto mācību procesā. Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaites datu bāze regulāri tiek papildināta. Ar 14

15 izglītojamo izaugsmes datu bāzi klašu audzinātāji regulāri iepazīstina izglītojamo vecākus. Izglītojamiem tiek dota iespēja izvērtēt savus mācību sasniegumus, izteikt prognozes turpmākajam darbam. Izglītojamiem tiek dota iespēja veikt savu pārbaudes darbu pašvērtējumu. Mācību darbu motivējoša un izglītojamo pašapziņu veicinoša ir katra izglītojamā vidējā vērtējuma pieauguma analīze katrā mēnesī un semestrī. Izglītības iestādes mērogā tiek organizēti mācīšanās motivāciju veicinoši pasākumi: Ziemassvētkos un pēdējā skolas dienā pateicības rakstus un nelielas balviņas saņem izglītojamie, kas sasnieguši augstu un optimālu zināšanu līmeni, Ziemassvētkos izglītojamie ar augstu zināšanu līmeni saņem Zelta zvaigzni, bet par optimālu un augstu zināšanu līmeni Sudraba zvaigzni. Mācību gadu noslēdzot, iespējams saņemt Zelta vai Sudraba liecību. Katra semestra noslēgumā saldo balvu saņem klase, kuras izglītojamie sasnieguši augstāko klases vidējo sekmju vērtējumu. Jau vairākus gadus izglītojamos augstākiem rezultātiem motivē direktores izveidotā nominācija Pakāpiens, ko saņem izglītojamais, kurš sasniedzis vislielāko pieaugumu gada vidējam vērtējumam salīdzinājumā ar 1. semestra vidējo vērtējumu. Kā motivējošu pasākumu var minēt Pateicības dienu un nomināciju Gada absolvents. Stiprās puses Izglītojamo sasniegumi mācību darbā tiek uzskaitīti un analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, veicot semestra un mācību gada rezultātu izvērtējumu. Izglītojamiem nav neattaisnotu kavējumu. Izglītojamie un pedagogi strādā sadarbojoties. Izglītības iestādes mērogā tiek organizēti mācīšanās motivāciju veicinoši pasākumi. Tālākās attīstības vajadzības Veicināt katra izglītojamā personisko atbildību par savu mācību darbu. Turpināt izglītojamo motivēšanu augstāku mācību sasniegumu iegūšanai. Vērtējums: labi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti, ievērojot valstī noteikto un izglītības iestādē izstrādāto izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas ir zināma pedagogiem un izglītojamiem. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei. Katra semestra noslēgumā pedagogi apkopo un individuāli izvērtē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā. Mācību sasniegumi tiek analizēti arī pedagoģiskās padomes sēdēs, tiek plānota turpmākā darbība. Tiek veikta arī izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas uzskaite un tās analīze. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai pedagogi izmanto mutiskās, rakstiskās, praktiskās un kombinēta veida vērtēšanas formas un metodes, kas atbilst izglītojamo vecumposmam un mācību priekšmeta specifikai. Izglītības iestādē pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un rezultātu vērtēšanai, pedagogi tās ievēro. Lai nodrošinātu pedagogu vienotu izpratni par vērtēšanas metodēm un formām, metodiskās komisijas sanāksmēs tiek aktualizēta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, pārrunātas gūtās atziņas no tālākizglītības programmas par tematu Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas metodika. Izglītojamiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. 15

16 Vērtēšanas metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu izglītojamam un motivē mācīties. Pedagogi pamato izglītojamo darba vērtējumu. Darbu uzsākot, izglītojamiem ir zināmi vērtēšanas kritēriji. Vērtējot izglītojamā darbu, tiek dota iespēja izglītojamam sevi novērtēt, taču ne vienmēr tas tiek ņemts vērā. Regulāri tiek veiktas pārbaudes darbu analīzes, kurās pedagogs analizē izglītojamo sasniegumus un norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem. Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja uzlabot savu vērtējumu, ko daļa izglītojamo arī izmanto. Atsevišķos gadījumos, ja izglītojamā mācību sasniegumi ir vāji un nav vērojama pozitīva dinamika, pēc klases audzinātāja ierosinājuma tiek rīkotas apspriedes pie direktores, kurās piedalās attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi, izglītojamais, viņa vecāki un atbalsta personāls. Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-klases žurnālā. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tās ievērošanu regulāri kontrolē un pārrauga direktore. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju operatīvi analizē un izmanto mācību procesa pilnveidošanai un mācīšanas metožu pārskatīšanai. Izglītojamos un vecākus regulāri iepazīstina ar mācību sasniegumu vērtējumiem un to analīzes rezultātiem. Klašu audzinātāji regulāri (reizi mēnesī) sagatavo izglītojamo sekmju izrakstus, lai informētu vecākus par viņu bērnu sekmēm. Atsevišķi vecāki šim nolūkam lieto arī e-klasi. Par augstiem mācību sasniegumiem ikdienas darbā (vidējais vērtējums gadā 9 balles un vairāk) izglītojamie mācību gada beigās tiek aicināti uz svinīgu pieņemšanu pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja. Šādi tiek godināti arī Valsts un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāji un viņu pedagogi. Stiprās puses Izglītības iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanai. Vecākiem ir pieejama informācija par bērnu sasniegumiem. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācību procesa turpmākai attīstībai un plānošanai. Atbilstoši vērtēšanas mērķim pedagogi izmanto formatīvo un summatīvo vērtēšanu. Tālākās attīstības vajadzības Pedagogiem skaidri un saprotami pamatot izglītojamo pārbaudes darbu vērtējumu. Rosināt pedagogus vairāk izmantot e-klasi savstarpējai informācijas apmaiņai ar vecākiem. Turpināt pilnveidot sistēmu izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Vērtējums: ļoti labi 4.3. Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Izglītības iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei, analīzei un datu saglabāšanai. Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī mājas darbu uzdošanas un vērtēšanas kārtība, ļaujot visos mācību priekšmetos veikt izglītojamo vērtēšanu pēc vienotiem kritērijiem. 16

17 Katrs pegadogs plāno turpmāko darbību izglītojamo ikdienas sasniegumu uzlabošanai. Divas reizes mācību gadā izglītojamo sasniegumi tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, kurās tiek arī plānota turpmākā darbība izglītības iestādes mērogā. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošanai izglītības iestādē tiek izmantots skolvadības sistēmas e-klase elektroniskais žurnāls, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa izglītojamā vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Saziņai ar vecākiem tiek izmantotas arī izglītojamo dienasgrāmatas, kas ir obligāts dokuments 1.-9.klašu izglītojamiem, un ikmēneša sekmju izraksti. Izglītības iestādē izglītojamo mācību sasniegumi ikdienā pēdējos trīs mācību gados, salīdzinot ar iepriekšējo posmu, ir auguši, un tie ir stabili. Salīdzinot izglītojamo mācību sasniegumus pēdējo trīs gadu laikā, redzams, ka izglītības iestādes vidējais vērtējums ir stabils un ar tendenci paaugstināties. Lielākoties izglītojamo mācību sasniegumi ir optimālā un augstā līmenī. Šie mācību sasniegumi lielākoties atbilst izglītojamo spējām /2014. m.g. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Klase Augsts (%) Optomāls (%) Pietiekams (%) Nepietiekams (%) Klases vidējais vērtējums 2.klase klase klase klase klase klase klase klase Vidējais vērtējums skolā /2015. m.g. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Klase Augsts (%) Optomāls Pietiekams Nepietiekams Klases 17

18 (%) (%) (%) vidējais vērtējums 2. klase klase klase klase klase klase klase klase Vidējais vērtējums skolā /2016. m.g. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Klase Augsts (%) Optomāls (%) Pietiekams (%) Nepietiekams (%) Klases vidējais vērtējums 2. klase klase klase klase klase klase klase klase Vidējais vērtējums skolā

19 . Ar katru mācību gadu samazinās izglītojamo skaits, kuriem ir nepietiekams zināšanu vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā. Noslēdzot 2015./2016. mācību gadu, nebija neviena izglītojamā ar nepietiekamu zināšnu vērtējumu. Klases audzinātāji kopā ar atbalsta personālu (logopēdu un sociālo pedagogu) strādā ar izglītojamo vecākiem, skaidrojot, kā iespējams novērst mācīšanās grūtības vai kompensēt mācīšanās traucējumus, kā atbalstīt izglītojamos mācību procesā. Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā 3. klasei Mācību priekšmets Augsts % Optimāls % Pietiekams % Nepietiekams % Vidējais vērtējums 2013./2014. m.g. 3. klase Latviešu valoda Matemātika /2015. m.g. 3. klase Latviešu valoda Matemātika /2016. m.g. 3. klase Latviešu valoda Matemātika Vidējas vērtējums visos mācību priekšmetos /2014. m.g. viens 3. klases izglītojamais bija ārzemēs, tādēļ šī izglītojamā zināšanu vērtējums n/v. Izglītojamā dati netika ņemti vērā, veicot darba analīzi. Vienam izglītojamam nepietiekams vērtējums gan latviešu valodā, gan matemātikā. Šis izglītojamais tika nosūtīts uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, kur tika noteikta speciālas skolas izglītības programma. Nākošajā mācību gadā izglītojamais izglītību turpināja Lažas speciālajā internātpamatskolā. 19

20 Mācību priekšmets Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā 6. klasei Augst Pietiekam s % s % Optimāl s % Nepietieka ms % Vidējais vērtējums 2013./2014. m.g. 6. klase Latviešu valoda Matemātika Dabaszinīb as 2014./2015. m.g. 6. klase Latviešu valoda Matemātika Dabaszinīb as 2015./2016. m.g. 6. klase Latviešu valoda Matemātika Dabaszinīb as Vidējas vērtējums visos mācību priekšmetos Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā 9. klasei Mācību priekšmets Augsts % Optimāls % Pietiekams % Nepietiekams % Vidējais vērtējums 2013./2014. m.g. 9. klase Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Latvijas un pasaules vēsture 2014./2015. m.g. 9. klase Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Latvijas Vēsture 2015./2016. m.g. 9. klase Latviešu valoda Vidējas vērtējums visos mācību priekšmetos

21 Matemātika Angļu valoda Latvijas Vēsture Mācību sasniegumi ikdienas darbā 9.klasē nav pietiekami augstā līmenī, taču, veicot rūpīgu analīzi, var secināt, ka mācību sasniegumus šajā klasē ietekmē vairāku faktoru kopums. Kā svarīgākos var minēt vairāku izglītojamo vecāku zemo ieinteresētības līmeni attiecībā uz bērnu mācību sasniegumiem, kā arī atsevišķu ģimeņu zemo sociālekonomisko indeksu. Tiek veikts mērķtiecīgs izglītojošs darbs arī ar vecākiem, kuru bērnam ir mācīšanās grūtības, tiek ieteikti risinājumi to mazināšanai un korekcijai. Izglītojamiem tiek piedāvātas individuālās nodarbības, kuras tomēr netiek izmantotas pilnā apjomā, jo izglītojamiem ir zema mācību motivācija. Pedagogi atbildīgi seko mācību sasniegumu dinamikai savā mācību priekšmetā, strādā papildus diferencēti un individuāli, lai uzlabotu mācību sasniegumu kvalitāti. Pedagogi savā pedagoģiskajā darbībā strādā pie izglītojamo mācību motivācijas radīšanas un pilnveidošanas, kas izpaužas izglītojamo vēlmē parādīt savas spējas, piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos un uzrādot labus rezultātus valsts pārbaudes darbos. Korelācija starp 9.klases izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos 2013./ /2016. Latviešu valodas eksāmens 2013./2014.m.g 2014./2015.m.g 2015./2016.m.g Sakrīt vērtējums gadā un eksāmenā Nokārtoja eksāmenu par vienu balli labāk Nokārtoja eksāmenu par divām ballēm labāk Nokārtoja eksāmenu sliktāk par vienu balli 50% (1 izglītojmais) 50% (1 izglītojamais) % (1 izglītojamais) 40% (2 izglītojamie) 20% (1 izglītojamais) 20% (1 izglītojamais) 80% (4 izglītojamie) % (1 izglītojamais) Angļu valodas eksāmens Sakrīt vērtējums gadā un eksāmenā Nokārtoja eksāmenu par vienu balli labāk Nokārtoja eksāmenu par divām ballēm labāk Nokārtoja eksāmenu par trim ballēm labāk Nokārtoja eksāmenu sliktāk par vienu balli 2013./2014.m.g 2014./2015.m.g 2015./2016.m.g -- 40% (2 80% (4 izglītojamie) izglītojamie) -- 20% (1 20% (1 izglītojamais) izglītojamais) 50% (1 izglītojmais) 50% (1 izglītojamais) -- 20% (1 izglītojamais) % (1 izglītojamais) -- 21

22 Matemātikas eksāmens Sakrīt vērtējums gadā un eksāmenā Nokārtoja eksāmenu par vienu balli labāk Nokārtoja eksāmenu par divām ballēm labāk Nokārtoja eksāmenu par trim ballēm labāk Nokārtoja eksāmenu sliktāk par vienu balli 2013./2014.m.g 2014./2015.m.g 2015./2016.m.g 20% (1 40% (2 izglītojamais) izglītojamie) 20% (1 20% (1 izglītojamais) izglītojamais) 50% (1 izglītojmais) 50% (1 izglītojamais) 60% (3 izglītojamie) % (2 izglītojamie) Latvijas vēstures eksāmens 2013./2014.m.g 2014./2015.m.g 2015./2016.m.g Sakrīt vērtējums 50% (1 20% (1 -- gadā un eksāmenā izglītojmais) izglītojamais) Nokārtoja eksāmenu par vienu balli labāk 50% (1 izglītojamais) 80% (4 izglītojamie) 60% (3 izglītojamie) Nokārtoja eksāmenu 20% (1 20% (1 par divām ballēm -- izglītojamais) izglītojamais) labāk Nokārtoja eksāmenu sliktāk Tālākās attīstības vajadzības Turpināt veidot pozitīvu, līdzatbildīgu attieksmi pret mācīšanās procesu, veicināt mācīšanās motivāciju Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Izglītības iestāde veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem. Izglītības iestāde reģistrē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos, salīdzina tos ar rezultātiem novadā un valstī. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti metodiskajā komisijā un pedagoģiskās padomes sēdēs. Analizējot valsts pārbaudes darbus, pedagogi konstatē izglītojamo pozitīvos sasniegumus, salīdzina tos ar izglītojamo sasniegumiem mācību gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, norāda turpmākās darbības rezultātu paaugstināšanai. Izglītības iestādes vidējie rādītāji valsts pārbaudes darbos lielākajā daļā ir virs valsts vidējā līmeņa rādītājiem, kas liecina par pedagogu un izglītojamo ieguldīto darbu ikdienas mācību procesā. Pašvērtējumā iekļauta salīdzinošā statistika valsts pārbaudījumos par pēdējiem trim mācību gadiem. Valsts pārbaudījumi pamatizglītībā 3.klasei ir diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu (mācībvalodā un matemātikā), 6.klasei diagnosticējošais darbs mācībvalodā, diagnosticējošais darbs matemātikā, diagnosticējošais darbs dabaszinībās. Izglītojamo sasniegumi diagnosticējošajā darbā netiek vērtēti ar ballēm, bet gan vērtējums tiek izteikts punktos un kopprocentā. 22

23 23

24 3. klases diagnosticējošo darbu rezultāti tiek salīdzināti ar novada un valsts rādītājiem. 3. klases izglītojamo rezultāti diagnosticējošajos darbos salīdzinājumā ar novadu un valsti ir zemāki. Pēc situācijas analīzes tika secināts, ka vairāk jāstrādā pie patstāvīgas uzdevumu nosacījumu izpratnes attīstīšanas, informācijas strukturēšanas, nestandarta situāciju izpratnes. Mācību stundās vairāk uzmanības jāvelta tieši produktīvajiem uzdevumiem, kuru veikšana attīsta izglītojamo domāšanu, prasmi izpildīt sarežģītākas pakāpes uzdevumus. Mācību stundās rosināt vairāk izglītojamos domāt, darboties pāros un nonākt pie problēmu atrisinājuma pašiem, saņemot atgriezenisko saiti no pedagoga un klases biedriem. 24

25 25

26 26

27 6. klases izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos skolā ir stabili augstāki par vidējiem rādītājiem valstī gandrīz visos diagnosticējošajos darbos pēdējo 3 gadu laikā, izņemot 2014./2015.m.g. matemātikā, kur izglītības iestādes vidējais rādītājs salīdzinājumā ar valsts vidējo rādītāju ir zemāks par 2%. Aizputes novada pedagogi mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās ir vienojušies, ka 9.klases izglītojamo eksāmenu darbi tiek vērtēti vienoti novadā. Eksāmena rakstiskās daļas veikšanas laikā katrā telpā piedalās novērotājs no citas izglītības iestādes. 27

28 P.S /2014. m. g. izglītojamie kārtoja eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē. Diagrammā tas tika attēlots kā eksāmens Latvijas vēsturē. 28

29 9. klases eksāmenu rezultāti tiek salīdzināti ar novada rezultātiem un valsts vidējo rezultātu pēc urbanizācijas (lauku skolas), kā arī pēc skolu tipa (pamatskolas). 29

30 Izglītības iestādes sasniegumi valsts pārbaudes darbos jau vairāk kā 3 gadus ir stabili augstāki par vidējiem rādītājiem valstī gandrīz visos eksāmenos, izņemot 9.klases matemātikas eksāmenā rezultātus 2015./2016.m.g. (atšķirība 3,2%). Statistiskie dati par izglītojamiem, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem 9. klasē /2014.m.g 2014./2015.m.g 2015./2016.m.g Atbrīvoti 1 izglītojamais -- 3 izglītojamie Izglītojamie no valsts pārbaudes darbiem tika atbrīvoti sakarā ar veselības problēmām. Stiprās puses Izglītības iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo ikdienas sasniegumu uzskaitei un dinamikas izvērtēšanai. Divas reizes gadā notiek izglītojamo vecāku klašu sapulces, kurās tiek analizēti klases mācību sasniegumi kopumā, kā arī atsevišķu mācību priekšmetu pedagogi sniedz informāciju par sasniegumiem un problēmām katrā konkrētajā mācību priekšmetā. 30

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk