ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Trešās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD ar mērķi p

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Trešās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD ar mērķi p"

Transkripts

1 ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: tālrunis: Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Trešās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi Vērtspapīri: Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms: Vērtspapīra nominālvērtība / valūta: Vērtspapīru skaits: Sākotnējās izvietošanas cena: Gada procentu likme: Dzēšanas termiņš: Obligācijas USD ,00 (piecpadsmit miljoni ASV dolāri) USD,00 (viens simts ASV dolāri) (viens simts piecdesmit tūkstoši) % no nominālvērtības no gada 23. oktobra līdz gada 22. oktobrim kupona likme: fiksēta; 4,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā no gada 23. oktobra līdz gada 22. oktobrim kupona likme: fiksēta; 6,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā gada 23. oktobris gada 05. septembris (ar grozījumiem, kas izdarīti gada 22. maijā) ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

2 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums Galvenā informācija Informācija par Trešo USD obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB USD Piedāvājuma noteikumi Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns Cenas noteikšana Izvietošana un emisijas izplatīšana Iekļaušana regulētajā tirgū un tirdzniecības kārtība Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām Papildu informācija... 7 Pielikumā ir iekļauts Obligāciju emisijas Kopsavilkums un rīkojuma paraugs, kuru iesniedz Ieguldītājs darījuma ar finanšu instrumentiem noslēgšanai: Pielikums Nr. 1: Obligāciju emisijas Kopsavilkums. Pielikums Nr. 2: Veidlapa Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums. Galīgie noteikumi sagatavoti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta prasībām. Galīgie noteikumi ir skatāmi kopā ar ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un tā papildinājumiem. Pamatprospekts un tā papildinājumi ir publicēti Emitenta mājas lapā Pilna informācija par Emitentu un Obligāciju emisiju iegūstama vienīgi skatot Pamatprospektu un tā papildinājumus kopā ar Galīgajiem noteikumiem. Obligāciju emisijas Kopsavilkums ir pievienots Galīgajiem noteikumiem. Brīdinājums Jebkuram Ieguldītājam, pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Obligācijās, ir patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar konsultantu palīdzību jāizvērtē kopumā Pamatprospektā un šajos Galīgajos noteikumos sniegtā informācija. ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

3 1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums Trešā USD obligāciju emisijas sērija vai ABLV SUB USD Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un šiem piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem. Piezīme: Pārējie lietotie termini un saīsinājumi atbilst Pamatprospektā iekļautajiem terminiem un saīsinājumiem. 2. Galvenā informācija 2.1. Emisijā / piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses 2.2. Piedāvājuma mērķi Trešās USD obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem: Piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai 1 ; Nodrošināt iespēju iepriekšējo subordinēto obligāciju emisiju, uz kurām Emitentam ir dzēšanas tiesības gadā, ieguldītājiem piedalīties Emitenta subordinētajā kapitālā 1. 1 Emitents informē Ieguldītāju, ka Ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. 3. Informācija par Trešo USD obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB USD (Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros) Emitents: Vērtspapīri: ISIN: Vērtspapīra veids: Vērtspapīra kategorija: Nodrošinājums: Depozitārijs: Regulētais tirgus: Obligāciju emisijas valūta: Obligāciju emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms: Obligācijas nominālvērtība: Obligāciju skaits: Gada procentu likme: Procentu ienākuma aprēķina datums: Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums: Obligāciju dzēšanas datums: Pirmstermiņa dzēšana (call option): Pirmstermiņa atmaksas pieprasīšana (put option): Aizņēmuma amortizācijas noteikumi Ziņas par ienesīgumu ABLV Bank, AS Obligācijas LV Uzrādītāja Bez atsavināšanas ierobežojumiem Nav nodrošinājuma ar ķīlu Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts USD (ASV dolāri) USD ,00 1 (piecpadsmit miljoni ASV dolāri) USD,00 (viens simts ASV dolāri) (viens simts piecdesmit tūkstoši) no gada 23. oktobra līdz gada 22. oktobrim kupona likme: fiksēta; 4,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā no gada 23. oktobra līdz gada 22. oktobrim kupona likme: fiksēta; 6,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā 5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma Divas reizes gadā: 23. oktobrī un 23. aprīlī, sākot ar gada 23. aprīli un beidzot ar gada 23. oktobri gada 23. oktobris Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietošana; Emitentam ir tiesības dzēst visas Obligācijas sākot ar gada 23. oktobri 2. Ieguldītājam nav tiesības pieprasīt Emitentam atmaksāt Nominālvērtību un uzkrātos procentus pirms termiņa Nepiemēro Obligācijām ir noteikta fiksēta procentu likme. Obligāciju ienesīgums nav atkarīgs no bāzes procentu likmju izmaiņām starpbanku tirgū. ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

4 Metode ienesīguma aprēķināšanai Ieguldītāju pārstāvība Lēmumi par Obligāciju emisiju Emisijas datums: Publiskā piedāvājuma sākuma datums: Publiskā piedāvājuma beigu datums: Lēmums par darījumu slēgšanu: Norēķinu datums: Saskaņā ar Pamatprospekta 6.9. punktu Saskaņā ar Pamatprospekta punktu Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem: gada 08. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 2, 5.4. punkts); gada 11. aprīļa Valdes lēmums Par Trešās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V 23, 3. punkts); gada 30. aprīļa Valdes lēmums Par Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus (Protokols Nr. V-29, 1. punkts); gada 05. septembra Valdes lēmums par ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Trešās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-57, 2. punkts); gada 22. maija Valdes lēmums Par papildinājumiem Pirmās, Otrās un Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektiem (Protokols Nr. V-31, 6. punkts); gada 22. maija Valdes lēmums Par grozījumiem ABLV Bank, AS, subordinēto obligāciju emisiju piedāvājuma galīgajos noteikumos (Protokols Nr. V-31, 7. punkts) gada 23. oktobris Ne vēlāk kā gada 06. septembrī informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir gada 12. septembris gada 17. oktobris Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu, lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts gada 21. oktobrī gada 23. oktobris 1 Ja nav beidzies publiskā piedāvājuma periods, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms publiskā piedāvājuma beigu datuma, Emitentam ir tiesības palielināt Emisijas sērijas apjomu. Ja Galīgajos noteikumos ir veiktas izmaiņas, tās publisko tādā pašā veidā kā Galīgos noteikumus. 2 Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/ pantam, obligācijām, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, un kas tiek atzītas par otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, ir izvirzītas sekojošas prasības: sākotnējais termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi; prasījums attiecībā uz obligāciju pamatsummu saskaņā ar instrumentu reglamentējošiem noteikumiem ir pilnīgi subordinēts visu nesubordinēto kreditoru prasījumiem; ja obligācijas ietver vienu vai vairākas atsaukšanas iespējas, atsaukšanas iespējas var izmantot vienīgi pēc Emitenta ieskatiem; Emitents, izņemot Emitenta maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā, nevar atsaukt, dzēst vai atpirkt šādas obligācijas pirms minimāla 5 (pieci) gadu termiņa; obligācijas, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, var atsaukt, dzēst vai atpirkt, pirms termiņa tikai tad ja ir saņemta FKTK iepriekšēja atļauja un ne ātrāk kā 5 (pieci) gadus kopš to emisijas datuma; kā arī citas prasības, saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/ pantā noteikto. 4. Piedāvājuma noteikumi 4.1. Sākotnējās izvietošanas kārtība Sākotnējās izvietošanas kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā. Trešās USD obligāciju emisijas kopējais apjoms ir USD ,00 (piecpadsmit miljoni ASV dolāri). Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir gada 12. septembris. ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

5 Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats Ieguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, darba dienās darba laikā: no plkst. 09:30 17:30, iesniedz Emitentam rīkojumu, izmantojot veidlapu atbilstoši pielikumā pievienotajam paraugam Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums. Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot atbilstošo rīkojuma formu ABLV Bank internetbankā. Publiskā piedāvājuma beigu datums ir gada 17. oktobris. Rīkojumi ABLV Bank tiks pieņemti līdz darba dienas beigām plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām plkst. 24:00. Informāciju par rīkojumu iesniegšanu var saņemt: pa tālruni: e-pasts: ibas@ablv.com Emitentam iesniegtie rīkojumi ir negrozāmi un neatsaucami Ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un par veidu, kādā parakstītājiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa 4.3. Ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu, nav noteikts maksimālais Obligāciju skaits, uz kuru var pieteikties viens Ieguldītājs. Ieguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei Norēķinu kārtība Šai Obligāciju emisijas sērijai norēķini par sākotnējās izvietošanas darījumiem tiek veikti: neizmantojot DVP principu, ja emisijas izplatītājs un Ieguldītājs par to vienojas, vai saskaņā ar DVP principu, kuru regulē LCD attiecīgie noteikumi par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem. Ja darījuma puses vienojušās neizmantot DVP principu, tādā gadījumā Obligāciju norēķinu brīdis un naudas norēķinu brīdis var būt dažādi. Ieguldītājam nauda jānodrošina attiecīgajā kontā tajā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās, bet Obligācijas tiek ieskaitītas Ieguldītāja kontā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās. DVP notiek T+2, kur T ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un 2 ir 2. (otrā) darba diena pēc Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas dienas. Par darījuma noslēgšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu šai Sērijai tas noteikts gada 21. oktobris. Trešās USD obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir gada 23. oktobris Informācija par rezultātiem Saskaņā ar Pamatprospekta 8.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta mājas lapā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc publiskā piedāvājuma beigu datuma Kārtība, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumi par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām 5. Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns 5.1. Obligāciju piedāvājuma izteikšana vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos 5.2. Pieteikumu iesniedzēju informēšana par piešķirto Obligāciju daudzumu Banka nosūta Ieguldītājam apstiprinājumu par noslēgto darījumu saskaņā ar ABLV Capital Markets, IBAS, vispārējos darījumu noteikumos noteikto kārtību. Noteikumi pieejami Emitenta mājas lapā 6. Cenas noteikšana 6.1. Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena ir % no obligāciju nominālvērtības. Obligāciju nominālvērtība ir USD,00 (viens simts ASV dolāri). ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

6 6.2. Cenas noteikšanas metode ABLV Bank Valde Obligāciju cenu nosaka vadoties no tā brīža situācijas līdzīgu vērtspapīru otrreizējā tirgū, un proti, izvērtējot pieprasījumu vērtspapīru tirgū un salīdzināmu tirgus instrumentu ienesīgumu. ABLV Bank noteiktā cena visā sākotnējās izvietošanas laikā Obligāciju emisijas sērijai visiem Ieguldītājiem ir vienāda un nemainīga Izdevumu un nodokļu piemērošana Ieguldītājam, kurš sākotnējās izvietošanas laikā iegādāsies Obligācijas, būs jāpārskaita Emitentam tikai noteiktā Obligācijas pārdošanas cena par katru iegādāto Obligācijas vienību. Papildu izmaksu summas, kas saistītas ar darījumu, kā piemēram, bet ne tikai, komisijas par kontu atvēršanu, par darījuma noslēgšanu un izpildi, var būt atšķirīgas dažādās Ieguldījumu sabiedrībās, un tās Ieguldītājs var uzzināt attiecīgajā Ieguldījumu sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesaņem minētas citu Ieguldījumu sabiedrību noteiktas komisijas un maksājumus un nav atbildīga par šīm papildu izmaksām. Emitents atbild par nodokļu ieturēšanu un samaksu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā. Emitents neatbild par nodokļu nomaksu gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Emitentam nav pienākums aprēķināt un ieturēt nodokļu summu pirms Procentu ienākuma izmaksas. 7. Izvietošana un emisijas izplatīšana 7.1. Piedāvājuma koordinators 7.2. Depozitārijs Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs, juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija Juridiskās personas, kas piekritušas izplatīt visu emisiju 7.4. Izplatīšanas līguma noslēgšanas laiks 8. Iekļaušana regulētajā tirgū un tirdzniecības kārtība 8.1. Termiņš un nosacījumi iekļaušanai regulētajā tirgū Saskaņā ar Pamatprospekta 9. punktu, iesniegums par Obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū tiks sagatavots atbilstoši Biržas prasībām un iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sākotnējās izvietošanas pabeigšanas Regulētais tirgus Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru saraksts Juridiskās personas, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus 9. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām Biržas NASDAQ OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas trīs ABLV Bank, AS, Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas un deviņas ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas. ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

7 ABLV Bank, AS, Trešās piedāvājuma programmas ietvaros ir emitētas un NASDAQ OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas četras šogad veiktās emisijas: Subordinētās diskonta USD obligācijas Subordinētās diskonta EUR obligācijas ISIN LV LV Emisijas apjoms USD ,00 EUR ,00 Emisijas nosaukums ABLV SUB USD ABLV SUB EUR Diskonta likme (gadā) Fiksēta; 4,25% (pirmos 5 gadus) Fiksēta; 4,25% (pirmos 5 gadus) Fiksēta; 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka Fiksēta; 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka Kupona likme neizmanto obligāciju pirmstermiņa neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas (gadā) dzēšanas tiesības) tiesības) Tekošais procentu ienākuma periods - - Emisijas datums Dzēšanas datums Parastās kuponu USD obligācijas Parastās kuponu EUR obligācijas ISIN LV LV Emisijas apjoms USD ,00 EUR ,00 Emisijas nosaukums ABLV FXD USD ABLV FXD EUR Diskonta likme (gadā) - - Kupona likme (gadā) Fiksēta; 1,725% Fiksēta; 1,725% Tekošais procentu ienākuma periods Emisijas datums Dzēšanas datums Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros vienlaikus ar Trešo USD obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvāta Ceturtā USD obligāciju emisijas sērija ABLV FXD USD parastās divgadīgas obligācijas. Ar šīs emisijas Galīgajiem noteikumiem var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: Ar informāciju par Pirmās, Otrās un Trešās piedāvājuma programmu ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem Ieguldītāji var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā Papildu informācija Ar Obligāciju emisiju saistīti padomnieki Trešo personu sniegtā informācija par Obligāciju emisiju Obligācijām piešķirtie kredītvērtējumi ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

8 Galīgie noteikumi apstiprināti ABLV Bank Valdes sēdē gada 05. septembrī. Galīgie noteikumi grozīti ar ABLV Bank Valdes gada 22. maija lēmumu. Vārds uzvārds Ieņemamais amats Paraksts Ernests Bernis Vadims Reinfelds Māris Kannenieks Edgars Pavlovičs Aleksandrs Pāže Valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO) Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dceo) Valdes loceklis, Finanšu direktors (CFO) Valdes loceklis, Risku direktors (CRO) Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO) ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

9 Obligāciju emisijas Kopsavilkums Pielikums Nr. 1 A iedaļa. Ievads un brīdinājumi Kopsavilkums ir uzskatāms par Pamatprospekta ievadu. Jebkuram lēmumam ieguldīt Obligācijās jābūt balstītam uz Ieguldītāja izvērtējumu par Pamatprospektu kopumā un uz attiecīgās Obligāciju emisijas Galīgajiem noteikumiem. Ja tiesā ir celta prasība attiecībā uz Pamatprospektā ietverto informāciju, nepieciešamības gadījumā Ieguldītājam, kas A.1 cēlis prasību tiesā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, būs jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas. Personas, kas atbildīgas par Pamatprospektā iekļauto informāciju, tajā skaitā personas, kas veikušas tā tulkošanu un pieteikušās tā izplatīšanai, var saukt pie civiltiesiskās atbildības tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, pretrunīgs. B iedaļa. Emitents Emitenta juridiskais un B.1 ABLV Bank, AS. komercnosaukums B.2 B.3 B.4a B.4b Emitenta atrašanās valsts un juridiskā forma, tiesību akti, pēc kuriem emitents darbojas, un tā dibināšanas valsts Ziņas par Emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu un būtiskākajiem faktoriem Nozīmīgākās jaunākās tendences, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas Informācija par visām apzinātajām tendencēm, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas ABLV Bank ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, kura darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus. ABLV Bank galvenie darbības virzieni ir ieguldījumu pakalpojumi, norēķinu produkti, finanšu resursu pārvaldīšana, finanšu konsultācijas un nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Emitenta pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvijas Republika. Galīgo noteikumu sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādām identificētām tendencēm, kas gadā varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank vai banku nozares darbību Latvijas Republikā. Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis gadā saglabājas augstā līmenī gadā ABLV Bank plāno pakāpenisku un dabisku izaugsmi. Galīgo noteikumu sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādām identificētām tendencēm, notikumiem, prasījumiem vai saistībām, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank turpmāko darbību vai kredītiestāžu nozari Latvijas Republikā. Tabulā iekļautā informācija pilnībā atbilst ABLV Bank saīsinātajam konsolidētajam pārskatam par gada pirmo pusgadu: B.5 Emitenta dalība koncernā Nr. Uzņēmuma nosaukums Reģ. valsts Reģ. numurs Uzņēmējdarbības nozare Daļa pamatkapitālā (%) 1. ABLV Bank, AS LV Finanšu pakalpojumi 2. ABLV Asset Management, IPAS LV Finanšu pakalpojumi 3. ABLV Capital Markets, IBAS LV Finanšu pakalpojumi ABLV Consulting Services, AS LV Konsultatīvie pakalpojumi 5. ABLV Corporate Services, SIA LV Konsultatīvie pakalpojumi 6. ABLV Corporate Services, LTD CY HE Konsultatīvie pakalpojumi 7. ABLV Bank Luxembourg, S.A. LU B Finanšu pakalpojumi 8. Pillar Holding Company, KS (iepriekš ABLV Transform Partnership, KS) LV Pillar, SIA LV Pillar Management, SIA (iepriekš Transform 1, SIA) LV Holdingkompānijas darbība 99, Pillar 2, SIA (iepriekš Transform 2, SIA) LV ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

10 Nr Uzņēmuma nosaukums Pillar 3, SIA (iepriekš Transform 3, SIA) Pillar 4, SIA (iepriekš Transform 4, SIA) Pillar 6, SIA (iepriekš Transform 6, SIA) Pillar 7, SIA (iepriekš Transform 7, SIA) Pine Breeze, SIA (iepriekš Transform 8, SIA) Pillar 9, SIA (iepriekš Transform 9, SIA) Pillar 10, SIA (iepriekš Transform 10, SIA) Pillar 11, SIA (iepriekš Transform 11, SIA) Pillar 12, SIA (iepriekš Transform 12, SIA) Pillar 13, SIA (iepriekš Transform 13, SIA) Lielezeres Apartment House, SIA (iepriekš Transform 14, SIA) Pillar 18, SIA (iepriekš Transform 18, SIA) Reģ. valsts Reģ. numurs LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV Elizabetes Park House, SIA LV New Hanza City, SIA LV ABLV Private Equity Management, SIA ABLV Private Equity Fund 2010, KS LV Uzņēmējdarbības nozare Investīciju projektu pārvaldīšana Daļa pamatkapitālā (%) 91,6 LV Investīciju darbība 28. Vaiņode Agro Holding, SIA LV Lauksaimniecība Vaiņodes Agro, SIA LV Lauksaimniecība Vaiņodes Bekons, SIA LV Lauksaimniecība Gas Stream, SIA LV Elektroenerģijas ražošana Bio Future, SIA LV Elektroenerģijas ražošana Orto klīnika, SIA LV Medicīniskie pakalpojumi Orto māja, SIA LV Medicīniskie pakalpojumi 60 B.6 Emitenta akcionāri Līdzdalība ABLV Bank procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz gada 30. jūniju: Ernests Bernis (tieši un netieši iegūta līdzdalība) un Nika Berne 43,00% Oļegs Fiļs (netieši iegūta līdzdalība) 43,00% 14 juridiskas personas un 101 fiziska persona 14,00% ABLV Bank akcionāriem, kuriem pieder akcijas ar balsstiesībām, nav atšķirīgas balsstiesības. Par ABLV Bank kontroli Komerclikumā noteiktajā kārtībā īsteno tās akcionāri. ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

11 Finanšu stāvokļa pārskati gada 31. decembrī un gada 30. jūnijā: Aktīvi EUR '000 EUR '000 Kase un prasības pret Latvijas Banku Prasības pret kredītiestādēm Atvasinātie līgumi Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Kredīti Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā Ieguldījumu īpašumi Pamatlīdzekļi Nemateriālie aktīvi Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 105 Pārējie aktīvi Kopā aktīvi B.7 Finanšu informācija Saistības EUR '000 EUR '000 Atvasinātie līgumi Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Termiņsaistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības Pārējās saistības Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 329 Uzkrājumi Emitētie vērtspapīri Subordinētie depozīti Kopā saistības Kapitāls un rezerves Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata perioda nesadalītā peļņa Attiecināms uz bankas akcionāriem Nekontrolējamā daļa Kopā kapitāls un rezerves Kopā saistības un kapitāls un rezerves ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

12 B.8 Būtiskākā standarta finanšu informācija Ārpusbilances posteņi EUR '000 EUR '000 Aktīvi pārvaldīšanā Iespējamās saistības Ārpusbilances saistības pret klientiem Plānojot izaugsmi, ienesīguma un kopējo ienākumu palielināšanos gadā, ABLV Bank lielu uzmanību pievērš iespējamo nelabvēlīgo faktoru ietekmes novērtēšanai un mazināšanai, risku vadībai un nozares regulatoru prasību izpildei. Vienlaikus paredzams, ka ABLV Bank un ieguldījumu pakalpojumu meitas uzņēmumi attīstīsies ātrāk nekā vidēji nozare kopumā, saglabājot vadošo pozīciju finanšu pakalpojumu eksporta jomā un lielākās privātbankas statusu. ABLV Bank turpinās strādāt, lai palielinātu aktīvo klientu skaitu un viņu izmantoto pakalpojumu apjomu, ieviesīs arī vairākus jaunus ieguldījumu produktus. Pateicoties tam, gadā tiek plānots ABLV grupas pamatdarbības ieņēmumu pieaugums vismaz par 19%. Plānots būtiski palielināt izsniegto komerckredītu apjomu, fokusējoties pamatā uz Latvijas un Krievijas tirgu. Minētā informācija ir uzskatāma par tādu, kas attiecas uz hipotētiskām situācijām un nesniedz pārskatu par Emitenta faktisko finanšu stāvokli vai rezultātiem. B.9 Peļņas prognoze ABLV Bank nav veikusi peļņas prognozi nākamajiem darbības periodiem. B.10 B.11 B.12 B.13 B.14 B.15 Atrunas finanšu informācijas revīzijas ziņojumā Emitenta pašu kapitāls Prognozes par emitentu Notikumi, kas ir būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai Emitenta dalība koncernā Emitenta galvenās darbības jomas ABLV Bank saīsinātais konsolidētais revidētais finanšu pārskats par gada pirmo pusgadu nesatur revidentu saistību atrunu. ABLV Bank izpilda tiesību aktos noteiktās pašu kapitāla prasības gada 30. jūnijā ABLV Bank pašu kapitāls ir 144,74 miljoni Latvijas lati (205,95 miljoni eiro). Prognozēs par ABLV Bank nav negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas. ABLV Bank darbībā pēc iepriekšējā finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī. Pēdējā laikā nav bijuši notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai. ABLV Bank nav atkarīga no citām personām ABLV Bank koncernā. ABLV Bank galvenā darbības joma ir finanšu pakalpojumu sniegšana. B.16 Kontrole pār Emitentu Kredītvērtējumi B.17 Emitenta parāda vērtspapīriem ABLV Bank nav piešķirti kredītvērtējumi. B.18 B.50 C iedaļa. Vērtspapīri Obligāciju C.1 raksturlielumi Obligācijas emisijas C.2 valūta Informācija par C.3 emitējamām akcijām Ar emitējamām C.4 akcijām saistītās tiesības Trešās USD obligāciju sērijas ABLV SUB USD obligācijas (ISIN LV ) ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem. USD (ASV dolāri). ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

13 C.5 Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārvedamībai Obligācijas ir brīvi pārvedams vērtspapīrs, kurā nostiprinātas Emitenta parāda saistības pret Obligāciju īpašniekiem bez papildus seguma. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem pārvedami vērtspapīri. Emitējamo akciju C.6 iekļaušana regulētajā tirgū C.7 Dividenžu politika Obligāciju dalījums kategorijās Obligācijas nav paredzēts dalīt kategorijās. Šo galīgo noteikumu ietvaros ir paredzēts emitēt subordinētās Obligācijas subordinētā kapitāla palielināšanai. No Obligācijām izrietošo tiesību ierobežojumi Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas. Emitents vērš Ieguldītāja uzmanību uz to, ka ja Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos kā subordinēto kapitālu, Ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā, tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. C.8, C.9 No Obligācijām izrietošās tiesības Procentu likme no gada 23. oktobra līdz gada 22. oktobrim: kupona likme: fiksēta likme; 4,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā no gada 23. oktobra līdz gada 22. oktobrim: kupona likme: fiksēta likme; 6,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi Procentu ienākumu aprēķina sākot ar gada 23. oktobri. Procentu ienākumu izmaksā divas reizes gadā: 23. oktobrī un 23. aprīlī, sākot ar gada 23. aprīli un beidzot ar gada 23. oktobri. Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība Ieguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā gada 23. oktobrī. Obligāciju ienesīgums Obligācijām tiek piemērota fiksētā likme, ienesīgums nemainās. C.10 C.11 Parāda vērtspapīru turētāju pārstāvji Parāda vērtspapīru turētāji var brīvi noteikt pārstāvjus, lai īstenotu no Obligācijām izrietošās tiesības. Procentu maksājumi par vērtspapīriem saistībā ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū C.12 C.22 D iedaļa. Riski D.1, D.2 Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem Obligācijas ir paredzēts iekļaut regulētajā tirgū Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības: 1. Kredītrisks Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank. 2. Likviditātes risks Likviditāte ir ABLV Bank spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) nepieciešamību pēc naudas plūsmas aktīvu pieauguma finansēšanai un savlaicīgai finanšu saistību izpildīšanai. Ar to saprot spēju pārvērst aktīvus naudā ar minimāliem zaudējumiem, vai arī aizņemties naudu par saprātīgu cenu. ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

14 3. Valūtu kursu svārstību risks ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu. 4. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli. 5. Nefinanšu riski ABLV Bank darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (t.sk. operacionālais risks, reputācijas risks u.c.), kas var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras u.tml. 6. Konkurences risks Vairāk kā 85% no ABLV Bank kopējā apjoma veido ārvalstu klientu noguldījumi. Līdz ar to Emitenta darbība tikai daļēji ir pakļauta konkurences riskam vietējā tirgū. Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju: 1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti, tāpēc Ieguldītājam jāizvērtē iespējamais risks, ka Obligāciju pārdošana otrreizējā tirgū var būt ierobežota saistībā ar citu tirgus dalībnieku nepietiekamu interesi. Gadījumā, ja otrreizējā tirgū nav pietiekamas intereses (trūkst likviditātes), Ieguldītājam var būt grūtības pārdot Obligācijas par atbilstošu tirgus cenu. D.3 Informācija par Obligāciju riskiem 2. Cenas risks Obligāciju cenas otrreizējā tirgū var svārstīties atbilstoši Ieguldītāju interesei, kuru var ietekmēt gan makroekonomiski procesi, gan notikumi, kas saistīti ar vienu vai vairākiem Ieguldītājiem, kā arī, bet ne tikai, ar Emitentu saistītie notikumi. Atbilstoši var mainīties arī Ieguldītāju peļņas iespējas noteiktā laika brīdī. 3. Likumdošanas risks Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas nodokļu aprēķinu un ieturēšanas piemērošanā. D.4 D.6 E iedaļa. Piedāvājums E.1 E.2a E.2b Obligāciju piedāvājuma mērķis Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem: lai piesaistītu līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla izveidei un palielināšanai 1 ; lai nodrošinātu iespēju iepriekšējo subordinēto obligāciju emisiju, uz kurām Emitentam ir dzēšanas tiesības gadā, ieguldītājiem piedalīties Emitenta subordinētajā kapitālā 1. 1 Emitents informē Ieguldītāju, ka Ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. Emisijas kopējais apjoms ir USD ,00 (piecpadsmit miljoni ASV dolāri). Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir gada 12. septembris. E.3 E.4 Piedāvājuma nosacījumi Iespējamie interešu konflikti Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats Ieguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, darba dienās darba laikā: no plkst. 09:30 17:30, iesniedz Emitentam rīkojumu, izmantojot veidlapu atbilstoši pielikumā pievienotajam paraugam Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums. Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot atbilstošo rīkojuma formu ABLV Bank internetbankā. Publiskā piedāvājuma beigu datums ir gada 17. oktobris. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām plkst. 24:00. ABLV Bank rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju. ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

15 E.5 E.6 E.7 Izdevumi Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz Ieguldītājiem papildu izdevumus. ABLV Bank, AS / Registration No / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / NOT.114.p.05 / 02 / /15

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000

SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000 SIA ExpressCredit OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumenti: Obligācijas ISIN: LV0000801322 Finanšu instrumentu skaits: 2,100 Nominālvērtība: EUR 1,000.00 Kopējā nominālvērtība: EUR 2,100,000.00 Kupona

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

SIA “Acme Corporation” Obligāciju Prospekts

SIA “Acme Corporation” Obligāciju Prospekts IEGULDĪŠANA AS MODA KAPITĀLS OBLIGĀCIJĀS IR SAISTĪTA AR VAIRĀKIEM RISKIEM (skat 4.sadaļu). IESNIEDZOT PIETEIKUMU PAR OBLIGĀCIJU IEGĀDI IEGULDĪTĀJS APLIECINA, KA IR IEPAZINIES AR RISKA SADAĻU UN PROSPEKTU.

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembris ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembri

ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembris ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembri 2013. gada janvāris - decembris 2016. gada janvāris decembris Bankas vadības ziņojums 1 Dāmas un kungi, godātie akcionāri! 2016. gadā turpinājās bankas un pārējo ABLV grupas uzņēmumu attīstība. Mums izdevās

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

SIA AgroCredit Latvia Reģ. Nr OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumentu veids Obligācijas ISIN LV Finanšu instrumentu skaits 2,0

SIA AgroCredit Latvia Reģ. Nr OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumentu veids Obligācijas ISIN LV Finanšu instrumentu skaits 2,0 SIA AgroCredit Latvia Reģ. Nr. 40103479757 OBLIGĀCIJU PROSPEKTS Finanšu instrumentu veids Obligācijas ISIN LV0000802106 Finanšu instrumentu skaits 2,000 Nominālvērtība 5,000.00 EUR Kopējā Nominālvērtība

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Atskaite-LV-3 ceturksnis

Atskaite-LV-3 ceturksnis 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

2013_6M_LV

2013_6M_LV Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 213. gada 3. jūnijā 213. gada 3. augusts Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk