Noraksts

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Noraksts"

Transkripts

1 NORAKSTS Lieta Nr /16 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 30.aprīlī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese L.Konošonoka, rakstveida procesā izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, sūdzību par Rīgas domes Administratīvās komisijas 2011.gada 5.jūlija lēmumu Nr.D , Nr.D un Nr.D (administratīvā pārkāpuma protokols Nr.PA836658, Nr.PA836657, Nr.PA836821). Aprakstošā daļa [1] 2011.gada 20.aprīlī Valsts policijas amatpersona sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PA par to, ka 2011.gada 19.janvārī /ielas nosaukums/ 15/2-16, Rīgā AS /Nosaukums 2/ darbinieki konstatēja, ka SIA /Nosaukums/ darbinieki patvaļīgi pievienoja interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektrības pirmsuzskaites ķēdes, kā arī patvaļīgi patērēja elektroenerģiju gada 20.aprīlī Valsts policijas amatpersona sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PA par to, ka 2011.gada 3.janvārī /ielas nosaukums/ 12b-55, Rīgā AS /Nosaukums 2/ darbinieki konstatēja, ka SIA /Nosaukums/ darbinieki patvaļīgi pievienoja 1.lappuse no 9

2 interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektrības pirmsuzskaites ķēdes, kā arī patvaļīgi patērēja elektroenerģiju gada 20.aprīlī Valsts policijas amatpersona sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PA par to, ka 2011.gada 24.janvārī /ielas nosaukums/ 12b-40, Rīgā AS /Nosaukums 2/ darbinieki konstatēja, ka SIA /Nosaukums/ darbinieki patvaļīgi pievienoja interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektrības pirmsuzskaites ķēdes, kā arī patvaļīgi patērēja elektroenerģiju. Visos minētajos protokolos norādīts, ka atbildība par šiem pārkāpumiem ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa panta pirmajā un otrajā daļā. [2] Ar Rīgas domes Administratīvās komisijas Ziemeļu apakškomisijas 2011.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.D SIA /Nosaukums/ saukta pie administratīvās atbildības pēc kodeksa panta otrās daļas un sabiedrībai uzlikts naudas sods 200 latu apmērā. Izskatījusi SIA /Nosaukums/ sūdzību, Rīgas domes Administratīvā komisija ar 2011.gada 5.jūlija lēmumu Nr.D (turpmāk Lēmums Nr.D ) atstāja negrozītu pārsūdzēto Rīgas domes Administratīvās komisijas Ziemeļu apakškomisijas 2011.gada 26.aprīļa lēmumu. [3] Ar Rīgas domes Administratīvās komisijas Ziemeļu apakškomisijas 2011.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.D SIA /Nosaukums/ saukta pie administratīvās atbildības pēc kodeksa panta otrās daļas un sabiedrībai uzlikts naudas sods 200 latu apmērā. Izskatījusi SIA /Nosaukums/ sūdzību, Rīgas domes Administratīvā komisija ar 2011.gada 5.jūlija lēmumu Nr.D (turpmāk Lēmums Nr.D ) atstāja negrozītu pārsūdzēto Rīgas domes Administratīvās komisijas Ziemeļu apakškomisijas 2011.gada 26.aprīļa lēmumu. [4] Ar Rīgas domes Administratīvās komisijas Ziemeļu apakškomisijas 2011.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.D SIA /Nosaukums/ saukta pie administratīvās atbildības pēc kodeksa panta otrās daļas un sabiedrībai uzlikts naudas sods 200 latu apmērā. Izskatījusi SIA /Nosaukums/ sūdzību, Rīgas domes Administratīvā komisija ar 2011.gada 5.jūlija lēmumu Nr.D (turpmāk Lēmums Nr.D ) atstāja negrozītu pārsūdzēto Rīgas domes Administratīvās komisijas Ziemeļu apakškomisijas 2011.gada 26.aprīļa lēmumu. [5] SIA /Nosaukums/ iesniedza sūdzību tiesā, lūdzot atcelt Lēmumu Nr.D Sūdzībā norādīts, ka SIA /Nosaukums/ piedāvā interneta pieslēguma pakalpojumus. Lai veiktu interneta pieslēgumu, elektroenerģija nav nepieciešama. Ja tas nepieciešams, ar klienta atļauju tiek izmantota elektroenerģija no klienta dzīvokļa, par kuru maksā klients. Tādēļ SIA /Nosaukums/ darbinieki nevarēja pievienot interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektrības pirmsuzskaites ķēdes un patvaļīgi izmantot elektroenerģiju, jo tas tehniski nav iespējams. 2.lappuse no 9

3 Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2011.gada 17.augusta lēmumu sūdzība pieņemta un ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta Nr [6] SIA /Nosaukums/ iesniedza sūdzību tiesā, lūdzot atcelt Lēmumu Nr.D Sūdzībā norādīts, ka SIA /Nosaukums/ darbinieki nav veikuši interneta pieslēgumu adresē /ielas nosaukums/ 12B-40. Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2011.gada 16.augusta lēmumu sūdzība pieņemta un ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta Nr [7] SIA /Nosaukums/ iesniedza sūdzību tiesā, lūdzot atcelt Lēmumu Nr.D Sūdzībā norādīts, ka SIA /Nosaukums/ darbinieki nav veikuši interneta pieslēgumu adresē /ielas nosaukums/ 12B-55. Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2011.gada 16.augusta lēmumu sūdzība pieņemta un ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta Nr [8] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2011.gada 4.oktobra lēmumu administratīvās lietas Nr , Nr un Nr apvienotas vienā tiesvedībā. [9] Rīgas domes Administratīvā komisija paskaidrojumos par sūdzībām norāda, ka administratīvā pārkāpuma fakts ir pierādīts. Pārkāpumi tika fiksēti un notikuma vietā savu atzinumu sniedza AS /Nosaukums 2/ speciālisti, kuriem ir speciālas zināšanas elektroapgādes un sakaru komunikāciju jomā. Kritiski vērtējami SIA /Nosaukums/ apgalvojumi, ka sabiedrībai ar nelegālajiem pieslēgumiem nav nekāda sakara. [10] Tā kā SIA /Nosaukums/ ir lūgusi lietu izskatīt rakstveida procesā (lietas 5., 7., 9.lapa, IV sējums) un lietā esošie materiāli ir pietiekami, tiesa atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa panta pirmās daļas nosacījumiem lietu izskata rakstveida procesā. Motīvu daļa [11] Tiesa, izvērtējusi procesa dalībnieku rakstveida paskaidrojumus un lietā esošos pierādījumus to savstarpējā kopsakarā, atzīst, ka sūdzības nav pamatotas. [12] Lietā izšķirams jautājums par to, vai SIA /Nosaukums/ pamatoti saukta pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa panta otrās daļas. [13] Minētā tiesību norma (redakcijā, kāda bija spēkā pārkāpuma konstatēšanas brīdī) noteic, ka par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu patērēšanu uzliek 3.lappuse no 9

4 naudas sodu fiziskajām personām no 50 līdz 200 latiem, bet juridiskajām personām no 200 līdz 400 latiem. Savukārt Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumu Nr.793 Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi 3.punkts tostarp noteic, ka lietotāja elektroietaišu pieslēgšana elektroenerģijas sistēmai notiek saskaņā ar regulatora apstiprinātiem sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem. Atbilstoši šo noteikumu 5.punktam uz elektroietaišu piederības robežas uzstāda sistēmas operatora reģistrētu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Savukārt saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu saistītais lietotājs slēdz elektroenerģijas piegādes līgumu ar sistēmas operatoru vai publisko tirgotāju. Publiskais tirgotājs drīkst deleģēt šā līguma slēgšanu attiecīgajam sistēmas operatoram. Tātad, lai elektroenerģijas lietotāju sauktu pie administratīvās atbildības saskaņā ar kodeksa panta otro daļu, nepieciešams konstatēt, ka elektroenerģijas lietotājs patvaļīgi patērējis elektroenerģiju, proti, neesot attiecīgam līgumam un apejot elektroenerģijas skaitītāju, ir patērējis elektroenerģiju bez maksas. [14] Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 243.panta pirmo daļu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuras šajā kodeksā paredzētajā kārtībā iegūtas un noteiktā procesuālajā formā nostiprinātas ziņas par faktiem, kurus administratīvā pārkāpuma lietvedībā iesaistītās personas savas kompetences ietvaros izmanto, lai pierādītu administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību un noskaidrotu citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. Atbilstoši šā paša panta ceturtajai daļai, ja vien administratīvā pārkāpuma lietvedībā netiek pierādīts pretējais, bez papildu procesuālo darbību veikšanas par pierādījumu uzskatāmas ziņas par faktiem, kuras administratīvā pārkāpuma konstatēšanas brīdī administratīvā pārkāpuma protokolā fiksējusi amatpersona. Minētā panta piektā daļa tostarp noteic, ka administratīvā pārkāpuma lietvedībā iesaistītās personas kā pierādījumus var izmantot tikai ticamas, attiecināmas un pieļaujamas ziņas par faktiem. Kodeksa 243.panta astotā daļa savukārt noteic, ka pierādījuma ticamība ir kādas ziņas patiesuma konstatēšanas pakāpe. To, cik ticamas ir pierādīšanā izmantojamās ziņas par faktiem, izvērtē, aplūkojot visus administratīvā pārkāpuma lietvedības laikā iegūtos faktus vai ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā. Nevienam no pierādījumiem nav iepriekš noteikta augstāka ticamības pakāpe attiecībā pret pārējiem pierādījumiem. Pierādīšanas līdzekļi ir uzskaitīti kodeksa pantā. Proti, pierādīšanas līdzekļi tostarp ir pie administratīvās atbildības sauktās personas paskaidrojumi, dokuments, kas satur ziņas par faktiem, rakstveida vai citā formā, personu liecības. Institūcija (amatpersona) pierādījumus novērtē pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas (kodeksa 244.pants). 4.lappuse no 9

5 [15] Konkrētajā gadījumā sūdzības iesniedzēja ir saukta pie administratīvās atbildības tālab, ka atbilstoši iestādes konstatētajam iesniedzēja Rīgā, /ielas nosaukums/ 15/2-16, /ielas nosaukums/ 12b-55 un /ielas nosaukums/ 12b-40 patvaļīgi pievienoja interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektrības pirmsuzskaites ķēdes. Lietā nav strīda par to, ka sūdzības iesniedzēja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgusi līgumu par elektroenerģijas lietošanu minētajās adresēs. Sūdzības iesniedzēja arī neapstrīd, ka interneta nodrošināšanas aparatūra ir pievienota pie elektrības pirmsuzkaites ķēdes, kas nozīmē, ka patērētā elektrība netiek uzskaitīta, proti, tiek patērēta patvaļīgi. Kā izriet no sūdzības iesniedzējas argumentiem, lietā ir strīds par to, vai tieši sūdzības iesniedzēja ir veikusi attiecīgos interneta nodrošināšanas aparatūras pieslēgumus. [16] Ievērojot iepriekš minētās normas (sk. šā sprieduma 14.punktu), tiesa konstatē, ka lietā ir iegūti turpmāk minētie pierādījumi. [16.1] Administratīvā pārkāpuma protokols Nr.PA (lietas 16.lapa, I sējums), kurā konstatēts, ka /ielas nosaukums/ 15/2-16, Rīgā SIA /Nosaukums/ darbinieki patvaļīgi pievienoja interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektrības pirmsuzskaites ķēdes, kā arī patvaļīgi patērēja elektroenerģiju. Protokolā norādīts, ka SIA /Nosaukums/ valdes loceklis O.R. no protokola parakstīšanas atteicās. [16.2] AS /Nosaukums 2/ darbinieku M.P. un A.D gada 19.janvāra akts Nr par neuzskaitīto elektroenerģiju lietotājam SIA /Nosaukums/ (lietas 21.lapa, I sējums). Aktā norādīts, ka objektā /ielas nosaukums/ 15/2 virs dzīvokļa Nr.16 nav uzskaitīta visa patērētā elektroenerģija, jo bez AS /Nosaukums 2/ darbinieku atļaujas un līguma noslēgšanas no ievadautomāta dzīvoklim Nr.15 ar kabeli Cu 2+1 mm 2 caur 1A ievadautomātu tiek nodrošināts pieslēgums interneta nodrošināšanas elektroiekārtai. [16.3] Aktam [16.2] pievienotie fotoattēli (lietas lapa, I sējums), kuros fiksēts interneta nodrošināšanas aparatūras pieslēguma veids. Fotoattēlos arī redzams, ka uz attiecīgajām iekārtām ir norāde /Nosaukums/ un /interneta vietne/. [16.4] 2009.gada 3.augusta līgums Nr.191 (lietas 29.lapa, I sējums), ar kuru SIA /Nosaukums 3/ sniedz SIA /Nosaukums/ ekspluatācijas pakalpojumus sakarā ar elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu un ar to saistīto iekārtu uzstādīšanu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās. [16.5] M.P gada 14.marta liecība administratīvā pārkāpuma lietā (lietas 30.lapa, I sējums), kurā norādīts, ka M.P. strādā AS /Nosaukums 2/ un ka, veicot pārbaudi, atklāti vairāki patvaļīgi pieslēgumi, lai nodrošinātu SIA /Nosaukums/ interneta darbību bez atļaujas un līguma noslēgšanas. Norādīts, ka darbinieki sastādīja aktus par neuzskaitīto elektroenerģiju tostarp /ielas nosaukums/ 12B-40, /ielas nosaukums/ 15/2-16 un /ielas nosaukums/ 12B-55. [16.6] A.D gada 14.marta liecība administratīvā pārkāpuma lietā (lietas 31.lapa, I sējums), kurā norādīts, ka A.D. strādā AS /Nosaukums 2/ un ka, veicot pārbaudi, atklāti vairāki patvaļīgi pieslēgumi, lai nodrošinātu SIA /Nosaukums/ interneta darbību bez atļaujas un līguma noslēgšanas. Norādīts, ka darbinieki sastādīja aktus par neuzskaitīto elektroenerģiju tostarp /ielas nosaukums/ 12B-40, /ielas nosaukums/ 15/2-16 un /ielas nosaukums/ 12B lappuse no 9

6 [16.7] B.S gada 19.aprīļa liecība administratīvā pārkāpuma lietā (lietas 32.lapa, I sējums), kurā norādīts, ka B.S. neatceras, vai ir parakstījusi AS /Nosaukums 2/ aktu, un ka viņai nav nekādas saistības ar adresi /ielas nosaukums/ 15/2-16, Rīgā. [16.8] E.E gada 29.marta liecība administratīvā pārkāpuma lietā (lietas 33.lapa, I sējums), kurā tostarp norādīts, ka E.E. strādā SIA /Nosaukums 3/ un ka ar SIA /Nosaukums/ nav noslēgts līgums par interneta tīklu pieslēgšanu Rīgā, /ielas nosaukums/ 12B-55;18, /ielas nosaukums/ SIA /Nosaukums 5/ iecirknis /Nosaukums 6/ nekontrolē komercuzskaišu mēraparātu darbību, elektroietaišu stāvokli, kā arī tiek pieslēgts internets, to dara SIA /Nosaukums/. Citās adresēs ir noslēgts līgums ar SIA /Nosaukums/, bet SIA /Nosaukums 5/ iecirknis /Nosaukums 6/ neveic maksājumus par izlietoto elektroenerģiju, to veic SIA /Nosaukums/. [16.9] SIA /Nosaukums/ komercdirektora O.R gada 12.aprīļa paskaidrojums (lietas lapa, I sējums), kurā tostarp norādīts, ka SIA /Nosaukums/ apkalpo interneta klientus, arī pieslēdz internetu. Par interneta pieslēgumu mājās /ielas nosaukums/ 12B-40, 12B-55, /ielas nosaukums/ 15/2-16 uzskata, ka SIA /Nosaukums/ neko nepārkāpa. Interneta aparatūras pieslēgums notiek stingri pēc SIA /Nosaukums/ iekšējā reglamenta, kur 11.punktā norādīts, ka pieslēgties pie elektrības Latvenergo ir stingri aizliegts. Minētajām adresēm interneta aparatūras pieslēgums notika bez pārkāpumiem, Latvenergo darbinieki aktus sastādīja kļūdaini. Pretī Latvenergo skaitītajam SIA /Nosaukums/ interneta aparatūru nepieslēdz. [16.10] Administratīvā pārkāpuma protokols Nr.PA (lietas 16.lapa, II sējums), kurā norādīts, ka 2011.gada 24.janvārī /ielas nosaukums/ 12b-40, Rīgā AS /Nosaukums 2/ darbinieki konstatēja, ka SIA /Nosaukums/ darbinieki patvaļīgi pievienoja interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektrības pirmsuzskaites ķēdes, kā arī patvaļīgi patērēja elektroenerģiju. Protokolā norādīts, ka SIA /Nosaukums/ valdes loceklis O.R. no protokola parakstīšanas atteicās. [16.11] AS /Nosaukums 2/ darbinieku M.P. un A.D gada 24.janvāra akts Nr par neuzskaitīto elektroenerģiju lietotājam SIA /Nosaukums/ (lietas 21.lapa, II sējums). Aktā norādīts, ka objektā /ielas nosaukums/ 12b pie dzīvokļa Nr.40 nav uzskaitīta visa patērētā elektroenerģija, jo bez AS /Nosaukums 2/ darbinieku atļaujas un līguma noslēgšanas no stāvvada caur rozeti ar kabeli Cu 2+1 mm 2 tiek nodrošināts pieslēgums interneta nodrošināšanas elektroiekārtai. [16.12] Aktam [16.11] pievienotie fotoattēli (lietas lapa, II sējums), kuros fiksēts interneta nodrošināšanas aparatūras pieslēguma veids. [16.13] Administratīvā pārkāpuma protokols Nr.PA (lietas 16.lapa, III sējums), kurā norādīts, ka 2011.gada 3.janvārī /ielas nosaukums/ 12b-55, Rīgā AS /Nosaukums 2/ darbinieki konstatēja, ka SIA /Nosaukums/ darbinieki patvaļīgi pievienoja interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektrības pirmsuzskaites ķēdes, kā arī patvaļīgi patērēja elektroenerģiju. Protokolā norādīts, ka SIA /Nosaukums/ valdes loceklis O.R. no protokola parakstīšanas atteicās. 6.lappuse no 9

7 [16.14] AS /Nosaukums 2/ darbinieku M.P. un A.D gada 3.janvāra akts Nr par neuzskaitīto elektroenerģiju lietotājam SIA /Nosaukums/ (lietas 21.lapa, III sējums). Aktā norādīts, ka objektā /ielas nosaukums/ 12b pie dzīvokļa Nr.55 nav uzskaitīta visa patērētā elektroenerģija, jo bez AS /Nosaukums 2/ darbinieku atļaujas un līguma noslēgšanas no stāvvada caur rozeti ar kabeli Cu 2+1 mm 2 tiek nodrošināts pieslēgums interneta nodrošināšanas elektroiekārtai. [16.15] Aktam [16.14] pievienotie fotoattēli (lietas lapa, III sējums), kuros fiksēts interneta nodrošināšanas aparatūras pieslēguma veids. Fotoattēlos arī redzamas iekārtas, uz kurām ir norāde /Nosaukums/. [17] Izvērtējot minētos pierādījumus savstarpējā kopsakarā, tiesa atzīst par pierādītu iestādes secināto, ka SIA /Nosaukums/ ir izdarījusi LAPK panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu. Šādu secinājumu tiesa pamato ar turpmāk minētajiem apsvērumiem. [18] Kā minēts iepriekš, no kodeksa 243.panta ceturtās daļas izriet, ka administratīvā pārkāpuma protokolā norādītās ziņas par konkrētiem faktiem ir atzīstamas par pierādījumiem, ja vien lietā nav iegūti citi pierādījumi, kas liecina par pretējo. Konkrētajā gadījumā tiesa nekonstatē, ka lietā būtu iegūti pierādījumi, kas ļautu apšaubīt protokolā norādītās ziņas par to, ka sūdzības iesniedzēja ir patvaļīgi pievienojusi interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektroenerģijas pirmsuzskaites ķēdes /ielas nosaukums/ 15/2-16, /ielas nosaukums/ 12b-40 un /ielas nosaukums/ 12b-55, Rīgā. Gluži pretēji, arī pārējie lietā iegūtie pierādījumi akti par neuzskaitīto elektroenerģiju un tiem pievienotie fotoattēli, M.P. un A.D. liecības, E.E. liecība, kā arī O.R. paskaidrojums apstiprina administratīvā pārkāpuma protokolā fiksētās ziņas par faktiem, proti, ka tieši SIA /Nosaukums/ ir veikusi interneta nodrošināšanas aparatūras pieslēgumu pie elektroenerģijas pirmsuzskaites ķēdes, kā rezultātā elektroenerģija ir lietota bez maksas. Vienīgie lietā esošie pierādījumi, kas liecina par pretējo, ir pašas sūdzības iesniedzējas paskaidrojumi, kurus iesniedzēja izklāstījusi gan sūdzībā Rīgas domes Administratīvajai komisijai, gan arī sūdzībā tiesai. Tomēr tiesa šos paskaidrojumus (proti, ka SIA /Nosaukums/ vispār nav veikusi interneta pieslēgumu /ielas nosaukums/ 12b-55 un 12b-40, savukārt /ielas nosaukums/ 15/2-16 interneta nodrošināšanas aparatūras pievienošana pie elektroenerģijas pirmsuzskaites ķēdes nav tehniski iespējama) vērtē kritiski. Vispirms tiesa norāda, ka šie paskaidrojumi ir pretrunā ar tiem paskaidrojumiem, kurus lietas izskatīšanas laikā ir sniedzis SIA /Nosaukums/ valdes loceklis O.R. Minētajos paskaidrojumos iesniedzējas pārstāvis nav norādījis, ka iesniedzēja nesniedz interneta pakalpojumus /ielas nosaukums/ 12b, tostarp 55. un 40.dzīvoklī. Tieši pretēji, sūdzības iesniedzējas pārstāvis norādījis, ka interneta nodrošināšanai attiecīgie pieslēgumi ir veikti tiesiski, ievērojot iesniedzējas noteikto iekšējo kārtību. Tiesas ieskatā, apstākļos, kad persona ir pilnīgi pārliecināta par savu nevainīgumu, tās loģiska reakcija būtu patieso notikuma apstākļu izklāstīšana, nekavējoties izsakot iebildumus un savu viedokli par notikušo. Tomēr sūdzības iesniedzējas pārstāvis nav izteicis iebildumus pret administratīvā pārkāpuma 7.lappuse no 9

8 protokolos fiksētajiem faktiem, ne arī paskaidrojumus par to, ka /ielas nosaukums/ 12 b sūdzības iesniedzēja nav sniegusi interneta pakalpojumus. Savukārt attiecībā uz apgalvojumu, ka /ielas nosaukums/ 15/2-16 pieslēguma pievienošana nav tehniski iespējama, tiesa norāda, ka šāds apgalvojums ir pretrunā ar AS /Nosaukums 2/ darbinieku konstatēto, ka interneta nodrošināšanas iekārta ir pieslēgta pirms elektroenerģijas pirmsuzskaites ķēdes, kā rezultātā ir notikusi patvaļīga elektroenerģijas patērēšana. Tiesai nav pamata apšaubīt AS /Nosaukums 2/ darbinieku konstatēto, ņemot vērā, ka šīm personām ir atbilstošas zināšanas un kvalifikācija, lai spētu konstatēt patvaļīgus pieslēgumus elektroenerģijas pirmsuzskaites ķēdei. Savukārt sūdzības iesniedzējas paskaidrojumus tiesa vērtē kritiski, ņemot vērā, ka persona, kura ir saukta pie administratīvās atbildības, ir ieinteresēta noliegt pārkāpumu, lai izvairītos no soda. Tāpat tiesa ņem vērā, ka ar spēkā stājušos tiesas spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā ir atzīts, ka SIA /Nosaukums/ ir nodrošinājusi interneta pieslēgumus /ielas nosaukums/ 12b (sk. Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 18.decembra spriedumu lietā Nr ), kas ir pretrunā ar sūdzībā norādīto, ka šajā adresē sūdzības iesniedzēja vispār nav veikusi interneta pieslēgumu. [19] Rezumējot minēto, tiesa atzīst, ka sūdzības iesniedzēja ir patvaļīgi pievienojusi interneta nodrošināšanas aparatūru pie elektroenerģijas pirmsuzskaites ķēdes /ielas nosaukums/ 15/2-16, /ielas nosaukums/ 12b-40 un /ielas nosaukums/ 12b-55. Līdz ar to SIA /Nosaukums/ pamatoti saukta pie administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu izdarīšanu. [20] Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 22.pantu administratīvais sods ir atbildības līdzeklis un tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus. Savukārt saskaņā ar kodeksa 32.panta pirmo un otro daļu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem; uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Kodeksa panta otrās daļas sankcija paredz uzlikt administratīvo naudas sodu juridiskajām personām no 200 līdz 400 latiem. Sūdzības iesniedzējai par katru no pārkāpumiem uzlikts naudas sods 200 latu apmērā, proti, minimālais sankcijā paredzētais soda apmērs. Līdz ar to soda noteikšanā nav nozīmes atbildību mīkstinošu vai pastiprinošu apstākļu konstatēšanai, jo šie apstākļi nevar ietekmēt piemērotā soda apmēru. Savukārt minimālais naudas sods ir likumdevēja izvēle. Tādēļ sūdzības iesniedzējai piemēroto sodu tiesa atzīst par atbilstošu izdarītajam pārkāpumam. [21] Ņemot vērā visu iepriekš minēto, tiesa nesaskata pamatu pārsūdzēto lēmumu atcelšanai. 8.lappuse no 9

9 Rezolutīvā daļa Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa panta otrās daļas 1.punktu, panta sesto daļu un panta pirmo daļu, Administratīvā rajona tiesa nosprieda: atstāt negrozītu Rīgas domes Administratīvās komisijas 2011.gada 5.jūlija lēmumu Nr.D , bet sabiedrības ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/ sūdzību noraidīt. Atstāt negrozītu Rīgas domes Administratīvās komisijas 2011.gada 5.jūlija lēmumu Nr.D , bet sabiedrības ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/ sūdzību noraidīt. Atstāt negrozītu Rīgas domes Administratīvās komisijas 2011.gada 5.jūlija lēmumu Nr.D , bet sabiedrības ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/ sūdzību noraidīt. Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 10 darba dienu laikā no tā paziņošanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Tiesnese (paraksts) L.Konošonoka NORAKSTS PAREIZS Administratīvās rajona tiesas tiesnese Rīgā 2013.gada 30.aprīlī L.Konošonoka 9.lappuse no 9

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.142175911 1-0132-13/15 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 10.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142288812 1-1123-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 24.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142166711 (1-0108-13/9) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 21.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr Lietvedības Nr /17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpi

NORAKSTS Lieta Nr Lietvedības Nr /17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpi NORAKSTS Lieta Nr. 130058618 Lietvedības Nr. 1-0586-18/17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese I.Millere, ar tiesas sēžu sekretāri

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420592211 A-00570-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine Lietas Nr. 114006613 Lietas arhīva Nr. 105AA-0124-13/9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine un R. Liepiņa Madonā, 2013.gada 4. novembrī, izskatīja

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420457612 (A01628-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2016.gada 8.septembrī LĒMUMS Nr.206 Par administratīvā soda uzlikšanu Administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2016/6-7/9 Izskatot 2016.gada 26.jūlijā uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr.AP/2016/6-7/9

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. AA43-1426-16/17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Amona, tiesneses K.Kalvāne

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420415111 (A-01701-13/41) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 6.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada NORAKSTS Lieta Nr.A420346212 (A00964-13/44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 25.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. A42-02194-15/8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2015. gada 26. novembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420387412 (A01139-13/37) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA JELGAVAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Jelgavā 2013.gada 17.aprīlī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420558711 A00452-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 4.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013. NORAKSTS Lieta Nr.A420634911 (A42-00553-13/46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.gada 25.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis , fakss , e-pasts: Mālpilī,

MĀLPILS NOVADA DOME Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis , fakss , e-pasts: Mālpilī, MĀLPILS NOVADA DOME Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 28.04.2010. Mālpilī, Mālpils novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 Apstiprināti

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr S P R I E D U M S NORAKSTS Lieta Nr.A42915709 SKA-274/2012 Rīgā 2012.gada 2.martā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā sastāvā: senatore J.Briede senators

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā Lietas Nr. A420559310 Lietas arhīva Nr. AA43-0708-13 SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja I.Amona, tiesneši S.Liniņa

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv P R O T O K O L S Ulbroka, Stopiņu novadā 2017.gada

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420613611 A00623-13/7 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 2.jūlijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese A.Juškeviča,

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas SPRIEDUMS Lietas Nr. A420320513 Lietas arhīva Nr. A42-00746-14/21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese I.Petrovska, piedaloties atbildētāja

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420350213 A03502-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420476612 (A01542-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla

ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla Lejiņš & Norcous zvērināta advokāte Lai arī ikdienā

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Piegādātājs, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 SND 26.01.2011.

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk