Microsoft Word - 249_NOT_GPS_APVIEN_IZPLATdoc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - 249_NOT_GPS_APVIEN_IZPLATdoc"

Transkripts

1 Spēkā no Publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr gada 11. novembrī Normatīvie noteikumi Nr. 249 Rīgā (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr p.) Normatīvie noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību Izdoti saskaħā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta septiħpadsmito daĝu, panta otro, devīto un divpadsmito daĝu un panta pirmo un septīto daĝu 1. Vispārīgie jautājumi 1. "Normatīvie noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību" (tālāk tekstā noteikumi) nosaka: 1.1. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmās daĝas 3. punktā norādītās informācijas, ko pievienojamais fonds un iegūstošais fonds plāno sniegt to ieguldītājiem par ierosināto apvienošanu, detalizētu saturu, formātu un kārtību, kādā tā ir sniedzama; 1.2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmajā daĝā norādītās vienošanās un iekšējo noteikumu par galvenās un pakārtotās struktūras darījumu veikšanas nosacījumiem saturu; 1.3. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta septītajā daĝā norādītās atĝaujas saħemšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā Komisija) iesniedzamās informācijas saturu; 1.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta vienpadsmitajā daĝā norādītās atĝaujas saħemšanai Komisijai iesniedzamās informācijas saturu; 1.5. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmajā daĝā norādītās vienošanās par informācijas apmaiħu saturu; 1.6. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta septītajā daĝā norādītās vienošanās par informācijas apmaiħu saturu; 1.7. citās dalībvalstīs reăistrēto (dibināto) atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību Latvijā. 2. Šo noteikumu 1., 2. un 3. nodaĝa ir saistoša Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un tādām citās dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras sniedz fondu pārvaldes pakalpojumus Latvijā, kā arī kredītiestādēm, kuras veic Latvijā reăistrētu atvērto ieguldījumu fondu turētājbankas funkcijas, ciktāl noteikumi ir attiecināmi uz to darbību. K U N G U I E L Ā 1 LV-1050 RĪGĀ T Ā L R U N I S FAKSS

2 2 3. Šo noteikumu 4. nodaĝa ir saistoša ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic citā dalībvalstī reăistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā. 4. Noteikumos lietotie termini: 4.1. ieguldījumu portfeĝa izlīdzsvarošana (rebalancing of the portfolio) būtisku izmaiħu izdarīšana fonda ieguldījumu portfeĝa sastāvā; 4.2. fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana pasākumu kopums, kas ietver ieguldījumu fonda vai apakšfonda ieguldījumu apliecību iegādes piedāvājumu, reklamējot attiecīgo fondu, ievietojot sludinājumus vai publiski paziħojot par iespējām veikt ieguldījumus, vai minēto apliecību pārdošana; 4.3. pārējo šajos noteikumos nedefinēto terminu lietojums atbilst Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma un Komisijas normatīvo noteikumu Nr. 240 "Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi" terminu lietojumam. 2. Fondu apvienošana 2.1. Ieguldītājiem paredzētās informācijas saturs 5. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmās daĝas 3. punktā norādīto informāciju, ko pievienojamais fonds un iegūstošais fonds plāno sniegt to ieguldītājiem par ierosināto apvienošanu, (tālāk tekstā informācija par apvienošanu) sagatavo konspektīvā veidā un vienkāršā valodā, lai fonda ieguldītāji varētu izvērtēt apvienošanas ietekmi uz savu ieguldījumu. 6. Ierosinātas pārrobežu apvienošanas gadījumā pievienojamais fonds un iegūstošais fonds informācijā par apvienošanu papildus norāda tos nosacījumus, kas ir atšėirīgi no otrā dalībvalstī noteiktajiem nosacījumiem. 7. Sagatavojot pievienojamā fonda ieguldītājiem paredzēto informāciju par apvienošanu, sabiedrība Ħem vērā nosacījumu, ka šiem fonda ieguldītājiem nav iepriekšēju zināšanu par iegūstošā fonda darbības noteikumiem. Pievienojamā fonda ieguldītājiem paredzētajā informācijā par apvienošanu īpaša uzmanība tiek vērsta uz iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, uzsverot, ka pirms lēmuma pieħemšanas vēlams ar to iepazīties. 8. Sagatavojot iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto informāciju par apvienošanu, sabiedrība norāda apvienošanas nosacījumus un tās iespējamo ietekmi uz iegūstošā fonda darbību. 9. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta trešās daĝas 2. punktā norādītajā informācijā, ko sniedz pievienojamā fonda ieguldītājiem, iekĝauj: 9.1. detalizētu informāciju par izmaiħām pievienojamā fonda ieguldītāju tiesībās pirms un pēc ierosinātās apvienošanas spēkā stāšanās; 9.2. ja pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā ir norādīti dažādi sintētiskie rādītāji vai arī pievienotajā aprakstā ir noteikti dažādi būtiskie riski, šo atšėirību salīdzinājumu; 9.3. apvienošanā iesaistīto fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā norādīto maksu salīdzinājumu;

3 ja pievienojamā fonda noteikumi paredz ar ienesīgumu saistītu maksu (performance-related fee), paskaidrojumu, kā minētā maksa tiks piemērota līdz apvienošanas spēkā stāšanās dienai; 9.5. ja iegūstošā fonda noteikumi paredz ar ienesīgumu saistītu maksu, informāciju par minētās maksas turpmāko piemērošanu un to, kā tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret pievienojamā fonda ieguldītājiem; 9.6. informāciju par to, vai pirms apvienošanas spēkā stāšanās tiks veikta pievienojamā fonda ieguldījumu portfeĝa izlīdzsvarošana. 10. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta trešās daĝas 2. punktā norādītajā informācijā, kas tiks sniegta iegūstošā fonda ieguldītājiem, norāda ierosinātās apvienošanas ietekmes uz iegūstošā fonda ieguldījumu portfeli izvērtējumu, kā arī informāciju par to, vai iegūstošā fonda ieguldījumu portfeĝa izlīdzsvarošana tiks veikta pirms vai pēc apvienošanas spēkā stāšanās. 11. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta trešās daĝas 3. punktā norādītajā informācijā iekĝauj: aprakstu par apvienošanā iesaistīto fondu uzkrāto ienākumu izlietojumu; norādi par to, kur ir pieejams Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta devītajā daĝā minētais ziħojums. 12. Ja ierosinātās apvienošanas noteikumi paredz fonda ieguldītājiem tiesības uz skaidras naudas maksājumu, pievienojamā fonda ieguldītājiem paredzētajā informācijā par apvienošanu iekĝauj norādi par fonda ieguldītāju tiesībām saħemt šo maksājumu, kā arī par to, kad tiks noteikta neto aktīvu vērtība naudas maksājumiem un kā pievienojamā fonda ieguldītāji varēs saħemt šo maksājumu. 13. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta trešās daĝas 4. punktā norādītajā informācijā iekĝauj: informāciju par plānotajiem pārtraukumiem apvienošanā iesaistīto fondu ieguldījumu apliecību pārdošanā, atpakaĝpirkšanā vai atpakaĝpieħemšanā; informāciju par ierosinātās apvienošanas spēkā stāšanās termiħiem. 14. Pievienojamā fonda ieguldītājiem paredzētajā informācijā par apvienošanu iekĝauj šādas ziħas: termiħu, kurā fonda ieguldītāji varēs pieprasīt pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību atpakaĝpirkšanu; termiħu, kurā tiem pievienojamā fonda ieguldītājiem, kas neizmanto savas tiesības saskaħā Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 34. panta desmito daĝu, tiks nodrošināta iespēja izmantot šīs tiesības kā iegūstošā fonda ieguldītājiem. 15. Ja informācijā par apvienošanu kopsavilkums par apvienošanas procesa galvenajiem jautājumiem tiek sniegts minētā dokumenta sākumā, tad kopsavilkumā norāda atsauci uz tām informācijas dokumenta daĝām, kurās ir sniegta plašāka informācija. 16. Pievienojamā fonda ieguldītājiem vienlaikus ar informāciju par apvienošanu tiek nosūtīta arī iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija. Iegūstošā fonda ieguldītājiem norādītā ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiek nosūtīta tikai gadījumā, ja ierosinātās apvienošanas rezultātā tajā ir izdarīti grozījumi.

4 4 17. Laika periodā no dienas, kad apvienošanā iesaistīto fondu ieguldītājiem tika nosūtīta informācija par apvienošanu, līdz ierosinātās apvienošanas spēkā stāšanās dienai personām, kas iegādājas iegūstošā fonda vai pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības vai pieprasa šo fondu prospektu, pārvaldes nolikumu vai ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, papildus izsniedz informāciju par apvienošanu un iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Ieguldītājiem paredzētās informācijas sniegšanas kārtība 18. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto informāciju par apvienošanu sniedz papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju. 19. Ja informācija visiem vai atsevišėiem fonda ieguldītājiem tiek nodrošināta, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīra formas, ievēro šādus noteikumus: informācijas sniegšana ir piemērota apstākĝiem, kuros notiek vai notiks darījums starp fonda ieguldītājiem un fondu pārvaldošo sabiedrību; fonda ieguldītājam, kuram tiks sniegta informācija, ir piedāvāta iespēja izvēlēties, vai viħš vēlas saħemt informāciju papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, un viħš ir īpaši norādījis, ka vēlas saħemt informāciju, izmantojot tieši šādu citu pastāvīgu informācijas nesēju. 20. Šo noteikumu un punkta izpratnē informācijas sniegšana, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīra formas, ir piemērota apstākĝiem, kuros notiek vai notiks darījums starp fonda ieguldītājiem un attiecīgo fondu pārvaldošo sabiedrību, ja ir pierādījumi, ka attiecīgajam fonda ieguldītājam ir pieejams internets. Par šādu pierādījumu tiek uzskatīta e-pasta adrese, kuru šādu darījumu veikšanas nolūkā sniedzis fonda ieguldītājs. 3. Galvenās un pakārtotās struktūras darījumi 3.1. Vienošanās saturs Vispārīgie darījumu noteikumi 21. Vienošanās par galvenās un pakārtotās struktūras darījumu veikšanas nosacījumiem, kas norādīti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmajā daĝā, (tālāk tekstā vienošanās) tekstā attiecībā uz vispārīgajiem darījumu noteikumiem iekĝauj: informāciju par fondu neto aktīvu vērtības aprēėināšanas un ieguldījumu apliecību cenas publicēšanas biežumu un termiħiem; informāciju par pakārtotā fonda darījumu rīkojumu iesniegšanas kārtību un vajadzības gadījumā darījuma izpildē iesaistīto trešo personu pienākumiem; ja viena vai abu fondu ieguldījumu apliecības ir iekĝautas fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgotas regulētā tirgū, nosacījumus, kas nepieciešami šādas tirdzniecības nodrošināšanai; ja nepieciešams, citus noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta piektās daĝas prasībām; ja pakārtotā fonda un galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtība ir noteikta dažādās valūtās, valūtas konvertācijas kārtību darījumu rīkojumu izpildes procesā; norēėinu kārtību un maksājumu noteikumus, kas saistīti ar galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai atpakaĝpirkšanu. Ja puses par to ir vienojušās, norāda, kādos termiħos galvenais fonds var izpildīt atpakaĝpirkšanas pieprasījumus, nododot attiecīgos

5 5 aktīvus pakārtotajam fondam, īpaši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta septītajā un vienpadsmitajā daĝā noteiktajos gadījumos; procedūru, kas nodrošina fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību atbilstošu izskatīšanu; ja galvenā fonda pārvaldes nolikums vai prospekts dod tiesības vai pilnvaras attiecībā uz galvenā fonda ieguldītājiem un galvenais fonds izvēlas ierobežot vai iepriekš izmantot visas tiesības un pilnvaras vai to daĝu attiecībā uz pakārtoto fondu, norāda nosacījumus, kā tas tiks izmantots Informācijas pieejamība 22. Vienošanās tekstā attiecībā uz informācijas pieejamību iekĝauj: informāciju par to, kā un kad galvenais fonds iesniedz pakārtotajam fondam galvenā fonda pārvaldes nolikumu, prospektu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un minēto dokumentu grozījumus; informāciju par to, kā un kad galvenais fonds informē pakārtoto fondu par galvenā fonda ieguldījumu pārvaldīšanas vai risku kontroles funkcijas deleăēšanu citai personai; ja nepieciešams, informāciju par to, kā un kad galvenais fonds iesniedz pakārtotajam fondam galveno fondu pārvaldošās sabiedrības iekšējās kontroles procedūras, piemēram, par risku pārvaldīšanas procesu, un tā darbības atbilstības ziħojumu; kādu informāciju galvenais fonds paziħo pakārtotajam fondam par galvenā fonda darbību regulējošo normatīvo aktu, pārvaldes nolikuma un vienošanās pārkāpumiem, kā arī šādas informācijas paziħošanas veidu un termiħu; ja riska ierobežošanas nolūkā pakārtotais fonds veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, informāciju par to, kā un kad galvenais fonds sniegs pakārtotajam fondam informāciju par savu kopējo risku, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, lai pakārtotais fonds varētu aprēėināt savu kopējo risku atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta otrajā daĝā noteiktajam; informāciju par to, ka galvenais fonds informē pakārtoto fondu par jebkuru citu vienošanos, kas noslēgta ar trešajām personām par informācijas apmaiħu, un nepieciešamības gadījumā kā un kad galvenais fonds informē pakārtoto fondu par šādas vienošanās saturu Pakārtotā fonda veiktie ieguldījumi un to izħemšana 23. Vienošanās tekstā attiecībā uz pakārtotā fonda ieguldījumiem galvenā fonda ieguldījumu apliecībās un šo ieguldījumu izħemšanu iekĝauj: galvenā fonda apliecību klases, kuras ir pieejamas pakārtotajam fondam ieguldījumu veikšanai; informāciju par maksājumiem un izdevumiem, kas jāsedz pakārtotajam fondam, un sīkāku informāciju par jebkādu maksu vai izmaksu atlaidi vai abpusēju maksām piešėirtu atlaidi (retrocession of charges); ja nepieciešams, kārtību, kādā pakārtotā fonda attiecīgie aktīvi sākotnēji vai turpmāk var tikt nodoti galvenajam fondam Pasākumi, kas ietekmē darījumu noteikumus 24. Vienošanās tekstā attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē darījumu noteikumus, iekĝauj:

6 kārtību un termiħus, kā tiks paziħots par galvenā fonda un pakārtotā fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaĝpirkšanas pagaidu pārtraukšanu un atjaunošanu; kārtību, kā tiek paziħots par kĝūdām galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtības aprēėinos, kā arī minēto kĝūdu novēršanas kārtību Fondu pārskatu sagatavošana 25. Vienošanās tekstā attiecībā uz fondu pārskatu sagatavošanu iekĝauj: ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir vienāds pārskata gads, pārskatu sagatavošanas saskaħošanas kārtību; ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir atšėirīgs pārskata gads, kārtību, kādā pakārtotais fonds var iegūt visu nepieciešamo informāciju no galvenā fonda, lai tas varētu savlaicīgi sagatavot savus periodiskos pārskatus, vienlaikus nodrošinot, ka galvenā fonda zvērināts revidents var sagatavot revīzijas ziħojumu pakārtotā fonda pārskata gada pēdējā dienā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta astotajai daĝai IzmaiĦas vispārīgajos darījumu noteikumos 26. Vienošanās tekstā attiecībā uz izmaiħām vispārīgajos darījumu noteikumos iekĝauj kārtību un termiħus: kādos galvenais fonds ziħo par grozījumiem galvenā fonda pārvaldes nolikumā, prospektā vai ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, ja šāda paziħošanas kārtība atšėiras no galvenā fonda pārvaldes nolikumā vai prospektā noteiktās kārtības; kādos galvenais fonds paziħo par plānotu vai ierosinātu likvidāciju, apvienošanu vai sadalīšanu; kādos fondi paziħo viens otram par plānoto vai esošo neatbilstību prasībām, lai darbotos attiecīgi kā pakārtotais fonds vai galvenais fonds; kādos fondi paziħo viens otram par plānoto fondu pārvaldošās sabiedrības, turētājbankas, zvērināta revidenta vai trešās personas, kas ir pilnvarota veikt fonda ieguldījumu vai riska pārvaldīšanas funkcijas, maiħu; kādos galvenais fonds sniedz paziħojumus par citām izmaiħām vispārīgajos darījumu noteikumos Iekšējo noteikumu saturs Vispārīgie darījumu noteikumi 27. Iekšējos noteikumos par pakārtotā fonda un galvenā fonda darbības nosacījumiem, kas norādīti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmajā daĝā, (tālāk tekstā iekšējie noteikumi) attiecībā uz vispārīgajiem darījumu noteikumiem iekĝauj vismaz: informāciju par fondu neto aktīvu vērtības aprēėināšanas un ieguldījumu apliecību cenas publicēšanas biežumu un termiħiem; pakārtotā fonda darījumu rīkojumu iesniegšanas kārtību un vajadzības gadījumā darījuma izpildē iesaistīto trešo personu pienākumus; ja viena vai abu fondu ieguldījumu apliecības ir iekĝautas fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgotas regulētā tirgū, nosacījumus, kas nepieciešami šādas tirdzniecības nodrošināšanai; citus atbilstošus noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta piektās daĝas prasībām;

7 ja pakārtotā fonda un galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtība ir noteikta dažādās valūtās, valūtas konvertācijas kārtību darījumu rīkojumu izpildes procesā; norēėinu kārtību un maksājumu noteikumus, kas saistīti ar galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai atpakaĝpirkšanu. Ja puses par to ir vienojušās, norāda, kādos termiħos galvenais fonds var izpildīt atpakaĝpirkšanas pieprasījumus, nododot attiecīgos aktīvus pakārtotajam fondam, īpaši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta septītajā un vienpadsmitajā daĝā noteiktajos gadījumos; ja galvenā fonda pārvaldes nolikums vai prospekts dod tiesības vai pilnvaras attiecībā uz galvenā fonda ieguldītājiem un galvenais fonds izvēlas ierobežot vai iepriekš izmantot visas tiesības un pilnvaras vai to daĝu attiecībā uz pakārtoto fondu, norāda nosacījumus, kā tas tiks izmantots Interešu konflikti 28. Iekšējos noteikumos attiecībā uz interešu konfliktiem iekĝauj nosacījumus, kas mazina iespēju rasties interešu konfliktam starp pakārtoto fondu un galveno fondu vai starp pakārtoto fondu un citiem galvenā fonda ieguldītājiem, ciktāl tos neregulē sabiedrības atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 13. panta pirmās daĝas 6. punkta un 14. panta prasībām izstrādātā interešu konfliktu novēršanas politika Pakārtotā fonda veiktie ieguldījumi un to izħemšana 29. Iekšējos noteikumos attiecībā uz pakārtotā fonda veiktajiem ieguldījumiem un to izħemšanu iekĝauj vismaz: galvenā fonda apliecību klases, kuras ir pieejamas pakārtotajam fondam ieguldījumu veikšanai; maksājumus un izdevumus, kas jāsedz pakārtotajam fondam, un sīkāku informāciju par jebkādu maksu vai izmaksu atlaidi vai abpusēju maksām piešėirtu atlaidi; ja nepieciešams, kārtību, kādā pakārtotā fonda attiecīgie aktīvi sākotnēji vai turpmāk var tikt nodoti galvenajam fondam Pasākumi, kas ietekmē darījumu noteikumus 30. Iekšējos noteikumos attiecībā uz pasākumiem, kas ietekmē darījumu noteikumus, iekĝauj šādus nosacījumus: kārtību un termiħus, kādos tiks paziħots par galvenā fonda un pakārtotā fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaĝpirkšanas pagaidu pārtraukšanu un atjaunošanu; kārtību, kā tiek paziħots par kĝūdām galvenā fonda ieguldījumu apliecību vērtības aprēėinos, kā arī minēto kĝūdu novēršanas kārtību Fondu pārskatu sagatavošana 31. Iekšējos noteikumos attiecībā uz fondu pārskatu sagatavošanas kārtību iekĝauj vismaz: ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir vienāds pārskata gads, pārskatu sagatavošanas saskaħošanas kārtību; ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir atšėirīgs pārskata gads, kārtību, kādā pakārtotais fonds var iegūt visu nepieciešamo informāciju no galvenā fonda, lai tas varētu savlaicīgi sagatavot savus periodiskos pārskatus, vienlaikus nodrošinot, ka galvenā

8 8 fonda zvērināts revidents var sagatavot revīzijas ziħojumu pakārtotā fonda pārskata gada pēdējā dienā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta astotajai daĝai Galvenā fonda likvidācija, apvienošana vai sadalīšana Likvidācija 32. Lai saħemtu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta septītajā daĝā norādīto atĝauju, pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība iesniedz Komisijai šādu informāciju: ja pakārtotais fonds vēlas vismaz 85 procentus no saviem aktīviem ieguldīt cita galvenā fonda ieguldījumu apliecībās: pieteikumu šāda ieguldījuma apstiprinājuma saħemšanai; grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daĝai; grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daĝai; dokumentus, kas noteikti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta otrajā daĝā; ja pakārtotais fonds plāno veikt pārveidi par fondu, kas nav pakārtotais fonds: grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daĝai; grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daĝai; ja pakārtotais fonds plāno sākt fonda likvidāciju, paziħojumu par šādu nodomu. 33. Pēc Komisijas lēmuma par atĝaujas piešėiršanu šo noteikumu punktā noteikto darbību veikšanai pieħemšanas pakārtotais fonds veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma pantā noteikto prasību ievērošanu. 34. Ja maksājums par galvenā fonda likvidāciju tiek veikts pirms datuma, kurā pakārtotajam fondam ir jāsāk ieguldīt citā galvenajā fondā saskaħā ar darbībām, kas norādītas šo noteikumu punktā, vai atbilstoši tā jaunajiem ieguldījuma mērėiem un politikai saskaħā ar darbībām, kas norādītas šo noteikumu punktā, Komisija, pieħemot lēmumu par atĝaujas piešėiršanu, nosaka, ka: pakārtotais fonds saħem likvidācijas ieħēmumus: naudā; dažus vai visus ieħēmumus kā attiecīgo aktīvu nodošanu, ja pakārtotais fonds tam ir piekritis un ja to paredz pakārtotā fonda un galvenā fonda vienošanās vai iekšējie noteikumi, kā arī ja to paredz lēmums par fonda likvidāciju; visu naudu, kas tiek glabāta vai saħemta atbilstoši šo noteikumu 34.1.punktā norādītajam, līdz datumam, kurā pakārtotajam fondam ir jāsāk ieguldīt citā galvenajā fondā vai saskaħā ar tā jaunajiem ieguldījuma mērėiem un politiku, drīkst atkārtoti ieguldīt vienīgi efektīvas naudas pārvaldības (efficient cash management) mērėiem. 35. Gadījumos, uz kuriem attiecas šo noteikumu punkta nosacījumi, pakārtotais fonds jebkurā laikā var realizēt nodotos aktīvus Apvienošana vai sadalīšana

9 9 36. Lai saħemtu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta vienpadsmitajā daĝā norādīto atĝauju, pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība iesniedz Komisijai šādu informāciju: ja pakārtotais fonds plāno turpināt darboties kā tā paša galvenā fonda pakārtotais fonds: pieteikumu šādu darbību veikšanai; ja nepieciešams, grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daĝai; ja nepieciešams, grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daĝai; ja pakārtotais fonds plāno kĝūt par cita galvenā fonda pakārtoto fondu, kas izveidots galvenā fonda ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā, vai ja pakārtotais fonds plāno vismaz 85 procentus no saviem aktīviem ieguldīt cita tāda galvenā fonda ieguldījumu apliecībās, kas nav izveidots apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā: tā pieteikumu šāda ieguldījuma apstiprinājuma saħemšanai; grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daĝai; grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daĝai; dokumentus, kas noteikti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta otrajā daĝā; ja pakārtotais fonds plāno veikt pārveidi par fondu, kas nav pakārtotais fonds: grozījumus fonda pārvaldes nolikumā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 28. panta piektajai daĝai; grozījumus prospektā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 56. panta piektajai un vienpadsmitajai daĝai; ja pakārtotais fonds plāno sākt fonda likvidāciju, paziħojumu par šādu nodomu. 37. Šo noteikumu punktā ietvertā frāze "turpināt darboties kā tā paša galvenā fonda pakārtotais fonds" attiecas uz gadījumiem, kad: ierosinātajā apvienošanā galvenais fonds ir iegūstošais fonds; galvenais fonds turpina darbību bez būtiskām izmaiħām kā viens no fondiem, kas izveidots ierosinātās sadalīšanas rezultātā. 38. Šo noteikumu punktā ietvertā frāze "kĝūt par cita galvenā fonda pakārtoto fondu, kas izveidots galvenā fonda ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā" attiecas uz gadījumiem, kad: galvenais fonds ir pievienojamais fonds un apvienošanas rezultātā pakārtotais fonds kĝūst par iegūstošā fonda ieguldītāju; pakārtotais fonds kĝūst par tāda fonda ieguldītāju, kas izveidots galvenā fonda sadalīšanas rezultātā un būtiski atšėiras no galvenā fonda. 39. Pēc Komisijas lēmuma par atĝaujas piešėiršanu šo noteikumu punktā noteikto darbību veikšanai pieħemšanas pakārtotais fonds iespējami īsākā laikā veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma pantā noteikto prasību ievērošanu. 40. Šo noteikumu un punktā noteiktajā gadījumā pakārtotajam fondam ir tiesības pieprasīt savu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no galvenā fonda atbilstoši

10 10 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta četrpadsmitajā daĝā un 34. panta desmitajā daĝā noteiktajam, ja Komisija lēmumu par atĝaujas piešėiršanu atbilstoši šo noteikumu 36. punktam nav pieħēmusi vienu darba dienu pirms pēdējās dienas, kurā pakārtotais fonds var pieprasīt savu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no galvenā fonda, pirms apvienošana vai sadalīšana ir stājusies spēkā. 41. Pakārtotais fonds izmanto šo noteikumu 40. punktā noteiktās tiesības, lai nodrošinātu, ka netiek ietekmētas tā ieguldītāju tiesības pieprasīt savu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no pakārtotā fonda saskaħā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmās daĝas 4. punktu. 42. Pirms šo noteikumu 40. punktā noteikto tiesību izmantošanas pakārtotais fonds izvērtē papildus iespējamos risinājumus, kas varētu palīdzēt izvairīties no darījumu izmaksām vai negatīvām sekām tā ieguldītājiem vai tās samazināt. 43. Ja pakārtotais fonds pieprasa savu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no galvenā fonda, tas saħem ieħēmumus no atpirkšanas vienā no šiem veidiem: naudā; dažus vai visus ieħēmumus kā attiecīgu aktīvu nodošanu, ja pakārtotais fonds tam ir piekritis un ja to paredz pakārtotā fonda un galvenā fonda noslēgtais līgums. 44. Gadījumos, uz kuriem attiecas šo noteikumu punkta nosacījumi, pakārtotais fonds jebkurā laikā var realizēt nodotos aktīvus. 45. Komisija, pieħemot lēmumu par atĝaujas piešėiršanu, nosaka, ka visu naudu, kas tiek glabāta vai saħemta atbilstoši šo noteikumu 43. punktā norādītajam, var atkārtoti ieguldīt vienīgi efektīvas naudas pārvaldības mērėiem līdz datumam, kurā pakārtotajam fondam ir jāsāk ieguldīt jaunā galvenā fonda ieguldījumu apliecībās vai saskaħā ar pakārtotā fonda jaunajiem ieguldījumu mērėiem un politiku Turētājbankas un revidenti Vienošanās par informācijas apmaiħu starp fondu turētājbankām saturs 46. Vienošanās tekstā par informācijas, kas norādīta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmajā daĝā, apmaiħu starp galvenā fonda turētājbanku un pakārtotā fonda turētajbanku vienojas par: dokumentiem un informāciju, ar ko regulāri apmainās abas turētājbankas, kā arī norāda, vai šos dokumentus un informāciju viena turētājbanka iesniedz otrai vai arī tos iesniedz tikai pēc otras turētājbankas pieprasījuma; kārtību, kā galvenā fonda turētājbanka nosūta informāciju pakārtotā fonda turētājbankai, norādot visus piemērojamos termiħus; abu turētājbanku pienākumiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (operational matters), tai skaitā: fondu neto aktīvu vērtības aprēėināšanas kārtību, norādot nepieciešamās darbības, lai izvairītos no atšėirībām, ko var izraisīt laika zonu starpība dažādās valstīs, ievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta piekto daĝu; kārtību, kā tiks izpildīti pakārtotā fonda rīkojumi par galvenā fonda ieguldījumu apliecību iegādi vai pieprasījumi par atpakaĝpirkšanu, šo darījumu veikšanas kārtību, tai skaitā noteikumiem attiecīgo aktīvu nodošanai;

11 pārskata gada beigu termiħa saskaħošanas kārtību, ja fondu pārskata gadi atšėiras; informāciju, kas galvenā fonda turētājbankai ir jāsniedz pakārtotā fonda turētājbankai par galvenā fonda veiktajiem normatīvo aktu un fonda pārvaldes nolikuma pārkāpumiem, kā arī šādas informācijas sniegšanas kārtību un termiħiem; kārtību, kā tiek izskatīti informācijas pieprasījumi, kurus viena turētājbanka iesniedz otrai; notikumiem vai darbībām, par kurām vienai turētājbankai ir pienākums ziħot otrai turētājbankai, kā arī par šādas informācijas sniegšanas kārtību un termiħiem Vienošanās par informācijas apmaiħu starp zvērinātiem revidentiem saturs 47. Vienošanās tekstā par informācijas, kas norādīta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta septītajā daĝā, apmaiħu starp galvenā fonda zvērinātu revidentu un pakārtotā fonda zvērinātu revidentu vienojas par: dokumentiem un informāciju, ar ko regulāri apmainās abi zvērināti revidenti, kā arī norāda, vai šos dokumentus un informāciju viens zvērināts revidents iesniedz otram vai arī tos iesniedz tikai pēc otra zvērināta revidenta pieprasījuma; kārtību, kā galvenā fonda zvērināts revidents nosūta informāciju pakārtotā fonda zvērinātam revidentam, kā arī minētās informācijas nosūtīšanas termiħiem; zvērinātu revidentu darbību saskaħošanas kārtību attiecīgā fonda gada pārskata sagatavošanā; Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta astotajā daĝā norādīto pārkāpumu galvenā fonda revīzijas ziħojumā identificēšanas kārtību; informācijas pieprasījumiem, ko viens zvērināts revidents iesniedz otram, tai skaitā pieprasījumu sniegt plašāku informāciju par galvenā fonda revīzijas ziħojumā atklātajiem pārkāpumiem, izskatīšanas kārtību un termiħiem; Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta astotajā daĝā un 74. panta pirmajā daĝā norādīto revīzijas ziħojumu sagatavošanas nosacījumiem, kā arī galvenā fonda revīzijas ziħojuma sagatavošanas kārtību un termiħiem un šā ziħojuma projekta iesniegšanas termiħiem pakārtotā fonda zvērinātam revidentam; ja pakārtotajam fondam un galvenajam fondam ir atšėirīgs pārskata gads, par kārtību un termiħu, līdz kuram galvenā fonda zvērināts revidents sagatavo Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta astotajā daĝā norādīto revidenta ziħojumu, kā arī minētā ziħojuma projekta un ziħojuma iesniegšanas kārtību pakārtotā fonda zvērinātam revidentam Fondu ieguldītājiem paredzētās informācijas sniegšanas kārtība 48. Fonda ieguldītajiem informācija attiecībā uz fonda pārveidošanu par pakārtotu fondu un galvenā fonda maiħu tiek sniegta tādā pašā veidā, kā noteikts šo noteikumu 2.2. nodaĝā. 4. Citās dalībvalstīs reăistrēto (dibināto) atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtība Latvijā 49. Dalībvalsts fonda apliecību izplatīšana Latvijā tiek veikta atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma pantā un šajos noteikumos noteiktajai kārtībai. Abi norādītie normatīvie akti ir pieejami Komisijas mājas lapā tai skaitā angĝu valodā.

12 Dalībvalsts fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā var veikt attiecīgo fondu pārvaldošā sabiedrība vai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta pirmajā daĝā norādītais ieguldījumu apliecību izplatītājs (tālāk tekstā ieguldījumu apliecību izplatītājs). 51. Ja dalībvalsts fonda ieguldījumu apliecības tiek izplatītas ar ieguldījumu apliecību izplatītāja starpniecību, tad fonds vai to pārvaldošā sabiedrība slēdz ar minēto ieguldījumu apliecību izplatītāju līgumu par attiecīgā fonda apliecību izplatīšanas kārtību Latvijā. 52. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta ceturtās daĝas 1. un 2.punktā minētie dokumenti Komisijai iesniedzami latviešu vai angĝu valodā. 53. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta ceturtās daĝas 2. punktā minētajā paziħojumā (tālāk tekstā paziħojums) norāda saiti internetā, kur elektroniski ir pieejami Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta ceturtās daĝas 3. punktā norādītie dokumenti, to grozījumi un šo dokumentu tulkojumi. 54. PaziĦojuma "B" daĝas 2. punktā norāda kārtību, kā tiks nodrošināta Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta otrās daĝas prasību izpilde, tai skaitā norāda saiti internetā, kur elektroniski ir pieejama informācija par ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaĝpirkšanas un atpakaĝpieħemšanas vērtību. 55. PaziĦojuma "B" daĝas 3. punktā norāda: kā ieguldītāji Latvijā, ievērojot fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā noteikto kārtību, tiks informēti par pārmaiħām fonda un sabiedrības darbībā, grozījumiem fonda prospektā, ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā un fonda pārvaldes nolikumā; precīzu saiti internetā, kur elektroniski ir pieejama sabiedrības izstrādātā ieguldītāju sūdzību izskatīšanas kārtība, lai izpildītu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta devītās daĝas 4. punktā noteikto pienākumu nodrošināt Latvijas ieguldītājiem iespēju iesniegt sūdzības par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem latviešu valodā. 56. Ja atvērtā ieguldījumu fonda nosaukumā vai reklāmā ir lietoti vārdi "naudas tirgus fonds" vai to saīsinājums "NTF" vai tulkojums atbilstoši Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas vadlīniju (CESR/10-049), kas attiecas uz Eiropas pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzħēmumu (PVKIU) vienoto naudas tirgus fonda definīciju, 1.pielikumā pievienotajam sarakstam, tad šāda fonda darbības noteikumiem jāatbilst minētajās vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem. 57. Veicot dalībvalsts fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā, fondu pārvaldošā sabiedrība un ieguldījumu apliecību izplatītājs papildus ievēro: Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (pieejams angĝu valodā Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā un Fizisko personu datu aizsardzības likuma (pieejams angĝu valodā Datu valsts inspekcijas mājas lapā prasības; prasības par reklāmu un publisko paziħojumu sniegšanu, kas noteiktas šo jomu regulējošos normatīvajos aktos, tai skaitā Reklāmas likumā (pieejams angĝu valodā Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā kā arī Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 59. pantā. 58. Pirms dalībvalsts fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas Latvijā pārtraukšanas fondu pārvaldošā sabiedrība vai ieguldījumu apliecību izplatītājs atbilstoši Ieguldījumu

13 13 pārvaldes sabiedrību likuma panta vienpadsmitajai daĝai iesniedz Komisijai rakstveida iesniegumu, kurā norāda, kā tiks nodrošināta saistību izpilde pret Latvijas ieguldītājiem. 59. Šo noteikumu 58. punktā noteiktajā gadījumā fondu pārvaldošā sabiedrība vai ieguldījumu apliecību izplatītājs nodrošina Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta otrajā un devītajā daĝā noteikto prasību ievērošanu līdz pilnīgai saistību izpildei pret Latvijas ieguldītājiem. 60. Dokumentus, kas norādīti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma panta ceturtajā daĝā, iesniedz Komisijai, nosūtot tos uz Komisijas e-pasta adresi ucitsnotification@fktk.lv. Šos dokumentus un informāciju Komisijai iesniedz PDF formātā vai citā formātā, kura izmantošanai piekritusi Komisija. 61. Iesniedzot Komisijai grozījumus šo noteikumu 60. punktā norādīto dokumentu saturā, iesniedzējs īsumā apraksta izdarīto grozījumu būtību un pielikumā pievieno jaunu dokumenta versiju. Grozījumi nosūtāmi uz šo noteikumu 60. punktā norādīto e-pasta adresi. Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu Noteikumos iekĝautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Komisijas Direktīvas 2010/44/ES, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām un pakārtotajām struktūrām un paziħošanas procedūru. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks J. Brazovskis ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word - 240_NOT_IPP_SAGAT

Microsoft Word - 240_NOT_IPP_SAGAT Spēkā no 4.11.011. Publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr. 184 3.11.011. 011. gada 11. novembrī Normatīvie noteikumi Nr. 40 Rīgā (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr. 43.

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Nolikums

Nolikums APSTIPRINĀTS Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 27.janvārī Protokols Nr.5-1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā. BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA Eiropas Reăionālās

Sīkāk

(Microsoft Word - LV_2010_FIN_vad\356bas zi\362ojums.doc)

(Microsoft Word - LV_2010_FIN_vad\356bas zi\362ojums.doc) 2010. GADA FINANŠU PĀRSKATS SATURS Vadības ziħojums 3 4 Bankas Padome un Valde 5 PaziĦojums par Vadības atbildību 6 Revidentu ziħojums 7 Finanšu pārskati: Visaptverošais ienākumu pārskats 8 Pārskats par

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

II Aarhus report_Latvia_LV_

II Aarhus report_Latvia_LV_ Orhūsas Konvencijas II nacionālais ieviešanas ziħojums Turpmākais ziħojums iesniegts Latvijas Republikas vārdā saskaħā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas Par pieeju informācijai, sabiedrības

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

Precizēts_Gaujiena_Anniņas_Nolikums

Precizēts_Gaujiena_Anniņas_Nolikums APSTIPRINĀTS Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 24.janvārī Protokols Nr.4-1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā. Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 18.3.2015 A8-0051/2015 ZIĥOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaħā ar

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Microsoft Word - konkursa_nolikums _1_.doc

Microsoft Word - konkursa_nolikums _1_.doc APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas sēdē 2012. gada 12. martā. Lubānas novada pašvaldība NOLIKUMS iepirkumam LNP2012/2 (publisko iepirkumu likuma 8¹ panta kārtībā) Lubānas PII Rūėīši mēbeĝu iepirkums. Lubāna,

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.7.2012. COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk