APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols nr.9., 3,p.) KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS JAUNĀMUIŽA STRATĒĢISKAIS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols nr.9., 3,p.) KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS JAUNĀMUIŽA STRATĒĢISKAIS"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols nr.9., 3,p.) KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS JAUNĀMUIŽA STRATĒĢISKAIS PLĀNS GADAM JAUNĀMUIŽA, 2019

2 Saturs IEVADS...3 P/A JAUNĀMUIŽA APRAKSTS UN NOVĒRTĒJUMS 1.Pašvaldības aģentūras pamatdati...4 P/A JAUNĀMUIŽA SNIEGTO PAKALPOJUMU VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 2. P/a vispārējs apraksts P/a pašreizējais ēku raksturojums P/a struktūra P/a pakalpojumu maksa P/a saimnieciskās darbības nodrošināšana P/a personāla raksturojums DARBĪBAS ANALĪZE 8. Stratēģisko mērķu izpildes analīze par gadu P/a iekšējā kontrole un pašnovērtējums.. 17 STRATĒĢISKĀ DAĻA 10. P/a misija, vīzija, vērtības, mērķis un sociālās pamatvērtības SVID analīze Risku analīze P/a stratēģiskie mērķi gadam P/a stratēģiskā plāna īstenošanas uzraudzība

3 IEVADS Krustpils novada pašvaldības aģentūras (turpmāk tekstā aģentūra) ir Krustpils novada pašvaldības iestāde, kas tika izveidota ar mērķi organizēt un sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus gan Krustpils novada administratīvajā teritorijā, gan citos novados dzīvojošiem cilvēkiem. Aģentūra darbojas uz Nolikuma pamata, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumus par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem un citus saistošos normatīvos aktus. Aģentūra sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu, pirmās un otrās grupas invalīdiem un pārējām personām, kuras nonākušas krīzes situācijā. Personas veic iemaksu 90 % apmērā no saviem ikmēneša ienākumiem, starpību līdz pilnai maksai sedz personas piederīgie (apgādnieki) vai pašvaldība (gadījumos, ja persona ir trūcīga, tai nav likumīgā apgādnieka un nav materiālo resursu, kurus realizējot, tā varētu nodrošināt aprūpi.) Krustpils novada pašvaldības aģentūras sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības stratēģijas plāns ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā ietverti aģentūras mērķi, rīcības virzienu un to īstenošanas programmas sociālo pakalpojumu jomā laika posmam no gada līdz gadam. Tās mērķis ir veicināt aprūpes iestādē dzīvojošo klientu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Stratēģiskā plāna izstrāde balstīta uz Krustpils novada pašvaldības aģentūras nolikumu. Stratēģiskais plāns izstrādāts pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, MK Noteikumi Nr.338 Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, MK Noteikumi Nr.431 Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām, Aģentūras esošās sociāli ekonomiskās situācijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi, Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2011/4 Pašvaldības aģentūras Jaunām nolikums Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2017/15 Par pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumiem. 3

4 P/A JAUNĀMUIŽA APRAKSTS UN NOVĒRTĒJUMS 1. Pašvaldības aģentūras pamatdati Uzņēmuma reģistrācijas dati Iestādes nosaukums Krustpils novada pašvaldības aģentūra Reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Reģistrācijas apliecības numurs 118 Reģistrētais sociālais Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcija Uzņēmuma , kontaktinformācija Juridiskā adrese Jaunā m Kūku pag., Krustpils nov. LV-5202 Mājas lapas adrese Kontaktpersona Solvita Geduša Telefons , E-pasta adrese pansionats@inbox.lv Uzņēmuma bankas rekvizīti Reģistrācijas numurs Bankas nosaukums A/S SEB banka UNLALV2X SWIET kods LV32UNLA Aģentūra ir reģistrēta Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Nr. 118, pārreģistrācija ir jāveic 2019.gadā. Galvenie naturālie rādītāji 2016.gada līdz 2019.gadam 2016.g 2017.g 2018.g Uz 2019.g. janvāri Klientu skaits uz 1.janvāri Klientu skaits uz 31. decembri Iestājušies klienti Izstājušies klienti t.sk. miruši klienti Darbinieki (slodze) T.sk. veselības aprūpē strādājošie Sociālā darba speciālisti Aprūpētāji Pārējie

5 Krustpils novada p/a "Jaunāmuiža" budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra g Tabula Gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads Summa EUR/summa procentos EUR % EUR % EUR % Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā Ieņēmumi kopā Ieņēmumi par nomu Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Saņemtie transferti no citām pašvaldībām Saņemtie transferti no Krustpils novada Izdevumi kopā Atlīdzība (atalgojums,vsaoi) Komandējumi,darba braucieni Pakalpojumi Krājumi,materiāli,energor.,preces,inventārs Nodokļu maksājumi Pamatlīdzekļi Maksājumi klientiem personiskām vajadzībām Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās P/a ieņēmumi no Krustpils novada domes g 1.2.Tabula Gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads Summa EUR/summa procentos EUR % EUR % EUR % Saņemtie transferti no Krustpils novada Valsts budžeta dotācija pašvaldībām (par personām, kuras ievietotas līdz ) Klientu uzturēšanai Iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai

6 P/A JAUNĀMUIŽA SNIEGTO PAKALPOJUMU VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 2. P/A Jaunām vispārējs apraksts 1958.gadā tiek pieņemts lēmums organizēt invalīdu namu Krustpils rajonā Ezeriešu ciema padomes Jaunajā muižā gada oktobrī invalīdu nams uzsāk savu darbību. Plānotais vietu skaits ir gadā Krustpils invalīdu nams tiek pārdēvēts par Krustpils pansionātu. Faktiskais iemītnieku skaits -vidēji 60 cilvēki gadā Krustpils pansionātu pārņem Jēkabpils rajona TDP sociālās nodrošināšanas nodaļa. Decembrī tiek nodota ekspluatācijā jaunā pansionāta ēka ar plānoto vietu skaitu 310 iemītniekiem. Pansionātam tiek manīts nosaukums un tas kļūst par Jēkabpils pansionātu gadā Jēkabpils pansionātu pārveido par Jēkabpils rajona Pašvaldības uzņēmumu Jēkabpils pansionāts, LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 1996.gada 24.janvārī. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada 30.decembrī pansionātu pārņem Krustpils novada padome un 2010.gadā Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošajai ēkai tiek mainīta adrese uz Pansionāts Jaunām, Jaunām, Kūku pagasts, Krustpils novads, un nosaukums Krustpils novada pašvaldības aģentūra Jaunām. 3.P/a ēku pašreizējais raksturojums Pakalpojuma nodrošināšanai ir piecstāvu ēka, kuras stāvos ir izvietoti klienti, izvērtējot viņu funkcionālās spējas. 5.stāvā izvietoti gulošie un klienti, kas pārvietojas ratiņkrēslos. 4.stāvā izvietota demences nodaļa un klienti ar vidēji smagām psihiskām saslimšanām. 3.stāvā izvietoti klienti ir mazkustīgi, ar hroniskām saslimšanām. 2.stāvā izvietoti klienti, kuri paši saviem spēkiem spēj sevi aprūpēt, staigājoši, kuriem ir nepieciešama periodiska uzraudzība. 1.stāvā izvietoti klienti, kuri paši spēj sevi aprūpēt, ir vajadzīga periodiska uzraudzība, kā arī darbinieku kabineti, klientu pieņemšanas telpas, radošās darbnīcas, bibliotēka, lūgšanu telpas, vingrošanas telpas. Pansionātam ir 5 piebūves. Pirmajā izvietota administrācija, kapela, skatītāju zāle ar skatuvi. Otrajā atrodas ēdamzāle, virtuve, pagrabtelpas ar noliktavām. Trešais ir 6

7 saimnieciskais korpuss, kur izvietoti santehniķis, elektriķis, galdnieks, šuvēja, noliktava, katlu māja. Ceturtajā piebūvē izvietots krīzes centrs ar iekšējo dārzu. Piektajā atrodas veļas noliktavas, pirtis, veļas mazgātava, auto garāžas. Kopējā ēkas platība 9197 m 2, bet kopējā dzīvojamā platība 4006 m 2. Katrā stāvā ir izvietotas dušas telpas un foajē ar televizoru, sociālā darba istaba, medicīnas māsas un aprūpētāju kabineti. Katrā klientu istabā ir tualete un izlietne, lielā lodžija. Klienti ir izvietoti pa vienam, diviem un pieciem atkarībā no telpas lieluma. Pansionātā ir trīs lifti. Kopīgiem pasākumiem tiek izmantota ēdamzāle un aktu zāle. Pansionātā ir iekārtota kapela, kur dažādām konfesijām ir iespējams noturēt dievkalpojumus. Pansionātam apkārt ir plaša teritorija 9,7 ha platībā. Ir slēgta tipa iekšējais dārzs, ar apstādījumiem, parks ar pasākumu vietu, liels ābeļdārzs. Pansionātā ir katlumāja, kur apkure tiek veikta ar malku. Veļas mazgātavā tiek mazgātas klientu drēbes, gultas veļa, darbinieku spectērpi, kā arī sniegts pakalpojums veļas mazgāšana juridiskām personām: mazgājam arī aizkarus un veļu Krustpils novada pašvaldības iestādēm. P/a realizēja 2 ERAF projektus, Ūdens saimniecības attīstība Krustpils novada Jaunās muižas ciemā gadā uzbūvēta ūdens atdzesēšanas iekārta, bet 2011.gadā 1.kārtā uzbūvētas attīrīšanas iekārtas ar jaudu 75 m 2 /dn un 2015.gadā - 2.kārta- ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve pansionātā un Jaunā muiža ciematā. Rezultātā tiek nodrošināts ar kvalitatīvu ūdeni un notekūdeņu attīrīšanu, gan pansionāts, gan Jaunā muiža ciemats. Ēka ir uzcelta gadā, tai ir nepieciešami apjomīgi remontdarbi, tajā skaitā jumta segumu nomaiņa. Pēdējos gados daļēji veikti remontdarbi pansionāta stāvvadiem. Tika atjaunots un nobruģēts atpūtas laukums, remontēti lifti un veikti citi pamatlīdzekļu remontdarbi un ēku uzturēšanas darbi. 4.P/a struktūra Galvenais aģentūras darbības virziens ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušām personām, kā arī citām personām, kurām šāds pakalpojums nepieciešams. Pansionāta mērķis ir sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo aprūpi, nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu un nepieļaut dzīves kvalitātes pazemināšanos. 7

8 Sociālās un medicīniskās aprūpes nodaļa. Sociālās un medicīniskās aprūpes nodaļas mērķis ir: 1) sniegt klientiem sociālo un medicīnisko atbalstu, nodrošināt dzīves kvalitātes nepasliktināšanos; 2) sniegt kvalitatīvu sociālo aprūpi atbilstoši klienta vajadzībām un izstrādātajam sociālās aprūpes plānam; 3) organizēt sociālās rehabilitācijas plānu realizāciju, veicināt fiziskās aktivitātes; 4) organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Aģentūra piedāvā: dzīvošanu divvietīgās un piecvietīgās labiekārtotās istabiņās; plašu, tīru un sakoptu teritoriju pastaigām; saturīgu brīvā laika pavadīšanu; mūsdienīgus informatīvos un saziņas līdzekļus (internets, prese, TV); kultūras un atpūtas pasākumus; garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai. Aģentūra nodrošina: dienas sociālo aprūpi; diennakts sociālo aprūpi; ēdināšanu, ņemot vērā klienta vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli; nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus; inkontinences līdzekļus un higiēnas preces; ģimenes ārsta un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzību; ģimenes ārsta nozīmētos speciālistu apmeklējumus; ārstu izrakstītos medikamentus; telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus; centra profesionāļu komandas atbalstu un palīdzību. Grāmatvedības un uzskaites nodaļa. Grāmatvedības nodaļas mērķis ir pilnībā nodrošināt finanšu datu uzskaiti atbilstoši likumdošanai, plānot un īstenot iestādes budžetu, kontrolēt iestādes resursu pamatotu izlietojumu, kā arī sagatavot gada pārskatu un citas atskaites. 8

9 Saimnieciskā nodaļa. Saimnieciskās nodaļas mērķis ir uzturēt iestādes infrastruktūru kārtībā, kā arī nodrošināt kontrolējošo institūciju drošības pasākumu, rekomendāciju, ieteikumu ievērošanu un ieviešanu. Saimniecības nodaļa (aģentūras apstiprinātā budžeta ietvaros) nodrošina ēku un teritorijas uzturēšanu, uzlabošanu, sakārtošanu, nodrošinot kvalitatīvu un drošu sociālās aprūpes pakalpojumu klientiem. Sniedz uižas ciemam ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu. 5. P/a pakalpojumu maksa P/a kopējie ieņēmumi veidojas no sniegtajiem pakalpojumiem, kurus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apmaksā: klienti 90% apmērā no savas vecuma pensijas, piemaksām pie pensijas, invaliditātes pensijas, pabalsta un citiem personiskajiem ienākumiem; klientu piederīgie; pašvaldība, no kuras klients ir ievietots. Pašreiz noteiktā uzturēšanās maksa pamatā ir EUR diennaktī. Jēkabpils pilsētas un Krustpils novada klientiem, kas ievietoti ar sociālā dienesta nosūtījumu, tie ir EUR Aģentūra gadā noteica jaunu pakalpojumu cenu, iepriekšējo EUR vietā, jo iepriekšējā noteiktā uzturēšanas maksa nespēja segt klientu uzturēšanas, ēku uzturēšanas un darbaspēka nodrošināšanas izdevumus. Izpētot cenas lielākajos pansionātos un SAC redzams, ka 2017., 2018.gadā lielākā daļa sociālās aprūpes iestāžu ir pacēlušas pakalpojumu cenas, kas ir saistīts ar inflācijas pieaugumu un minimālās darba algas pacelšanu, kas attiecīgi ietekmē darbinieku atalgojumu un darbaspēka nodokļus. Pakalpojumu cenu pieaugums ir 2-4 eiro robežās par vienu diennakti. 9

10 Aģentūra arī tika izvērtējusi sociālo pakalpojumu cenas pa reģioniem. Rīgā, Jūrmalā, Zemgales reģionā cenas ir lielākas, citos reģionos tās ir zemākas, taču daudz kas ir atkarīgs no aprūpes iestādes sniegto pakalpojumu klāsta, klientu skaita un pašvaldības līdzfinansējuma. Rīgā, tās tuvākajā apkārtnē un Zemgales reģionā SAC pakalpojums ir pieprasīts un aprūpes iestādēs ir rindas. Tuvāko novadu aprūpes iestāžu cenas ir eiro robežās (Pļaviņas, Skrīveri, Madona, Viesīte). 10

11 P/a klientu sadalījums uz 2019.gada janvāri pa pašvaldībām: Jēkabpils pilsēta Krustpils novads Jēkabpils novads Salas novads Viesītes novads Rīgas LD Lielvārdes, Aizkraukles, Saulkrastu, Kokneses nov. Īslaicīgā aprūpē 84 klienti 38 klienti 12 klienti 2 klienti 3 klienti 20 klienti 7 klienti 25 klienti 2018., 2019.gadā ievērojami palielinās klientu skaits no Rīgas un tai tuvākajām pašvaldībām, jo tur SAC pakalpojumu cenas ir lielākas, kā arī ir rindas uz šo pakalpojumu saņemšanu. Aģentūrai ir noslēgti 2 līgumi ar Rīgas labklājības departamentu viens iepirkuma līgums (iepirkuma ID Nr.RDLD 2017/42) par 20 vietām un sadarbības līgums Nr.DL lī, saskaņā ar kuru klienti tiek uzņemti aģentūrā ar Rīgas domes Labklājības departamenta nosūtījumu. Arī īslaicīgo sociālās aprūpes pakalpojumu izmanto arvien vairāk klientu no Rīgas, tās tuvākās apkārtnes un Zemgales reģiona. Latgales un Vidzemes reģionos cenas ir nedaudz zemākas vai tuvas tam, kā piedāvā aģentūra un arī aprūpes iestāžu ir vairāk. Daudzas pašvaldības ir izveidojušas aprūpes centrus savas pašvaldības iedzīvotājiem, šīs iestādes nepiedāvā pilnu aprūpes pakalpojumu klāstu, taču to pakalpojumi ir lētāki. Salīdzinājumā ar iedzīvotāju maksātspēju un ekonomisko stāvoklī valstī sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumi tomēr ir dārgi un nav pieejami visiem potencionālajiem klientiem, ja nav iespējams iegūt pašvaldības līdzfinansējumu. Tā rezultātā aģentūrā nonāk arvien vairāk klientu bez pašaprūpes iespējām un smagā stāvoklī pēc krasa veselības stāvokļa pasliktināšanās gadā paceļot pakalpojuma cenu, ir manāms klientu pieplūduma samazinājums, tāpēc aģentūra piedāvā savus pakalpojumus Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkuma līgumam. P/a ieņēmumi par klientu uzturēšanos pansionātā veido tā budžetu. Viens no svarīgākajiem pakalpojuma apmaksas elementiem ir ēkas uzturēšanas izdevumi, kas nesamērīgi lieli ar patreizējo klientu skaitu, jo pansionāta ēka ir pārāk liela un energo neefektīva šādam klientu skaitam. Tāpēc tiek strādāts pie klientu skaita palielināšanas un ēku efektīvas izmantošanas, kā arī pie sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes palielināšanas. 11

12 6. P/a Jaunām saimnieciskās darbības nodrošināšana Aģentūra sniedz arī papildus maksas pakalpojumus Jaunā m ciema iedzīvotājiem un LEC : Nodrošina ar dzeramo ūdeni; Pieņem attīrīšanā notekūdeņus. Pārdod elektroenerģiju uiža 1 mājai un blakus esošajai saimniecības ēkai, taču elektrolīnija ir bieži jāremontē un tas nes zaudējumus. Aģentūra nodrošina esošo objektu attīstību, veic to regulāru apsaimniekošanu, veic nepieciešamos remontus, nodrošina objektus ar nepieciešamajiem materiāliem, izejvielām, inventāru, energoresursiem u.c. Ar 2017.gadu tika ieviesti papildus pakalpojumi: Uzturēšanās maksa klientam vienvietīgajā numuriņā ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai EUR 19.80; Viena kg veļas mazgāšana juridiskām personām - EUR Ar 2019.gadu ieviesti jauni pakalpojumi, lai izmantotu pilnībā telpas un aģentūras īpašumā esošos saimnieciskos resursus, kā arī padarītu sociālās aprūpes pakalpojumus pieejamus plašākam klientu lokam: Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī (klients nāk ar saviem medikamentiem un apģērbu) - EUR 16.50; Uzturēšanās maksa vienam klientam dienas sociālās aprūpes nodrošināšanai EUR 10.00; Wolksvagen Crafter automašīnas noma (par 1 km nobraukumu) EUR 0.56; Aršana ar traktoru (ha) EUR 46.00; Kultivēšana ar traktoru (ha) EUR 23.20; Vagošana, vagu dzīšana (ha) EUR 19.60; Gultasvietas iznomāšana brīvajās istabiņās diennaktī EUR 7.00; Funkcionālās gultas noma mēnesī EUR 14.00; Ratiņkrēsla noma mēnesī EUR 7.00; Rollatona, staiguļa noma mēnesī EUR 4.00; Kruķu noma mēnesī EUR 3.00; Dušas pakalpojums (1 reize) EUR 2.52; Nelaiķa ģērbšana EUR 30.00; 12

13 Aktu zāles noma stundā EUR 20.00; Piebūves telpu noma 1m 2 /mēnesī EUR P/A Jaunām personāla raksturojums Vidējais darba slodžu skaits laika periodā gads ir - 95 štata vietas un 100 darbinieki, jo ne visi strādā pilnu darba slodzi. Lielākā daļa darbinieku strādā medicīnas un sociālās aprūpes nodaļā feldšeris, ģimenes ārsts, medicīnas māsas, sociālais darbinieks, sociālie aprūpētāji un aprūpētāji. Aģentūra ir saskārusies ar grūtībām medicīnas personāla un sociālā darba atbalsta personāla nodrošināšanā, jo nav iespējams esošo budžeta iespēju robežās piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu. Problēmas sagādā arī kadru mainība. Personāla stimulēšana notiek saskaņā ar Aģentūras koplīgumu un atlīdzības nolikumu (papildus brīvdienas, papildatvaļinājumu dienas, naudas balvas, sociālie pabalsti). Tika strādāts, lai darbiniekiem pēc iespējas nebūtu jāstrādā virsstundas un izvairītos no pārslodzes. Vislielākais darbinieku skaits ir vecuma grupā gadi. 29% darbinieku ir vecuma grupā gadi. 13

14 2016.gadā darbinieku atalgojums bija lielāks salīdzinot ar gadu lielā virsstundu skaita dēļ gadā atalgojums pieauga saistībā ar minimālās algas pacelšanu valstī un papildus darbinieku materiālo stimulāciju naudas balvu izmaksu. Izvērtējot Aģentūras darbinieku un vidējo darba algu valstī, redzams, ka algu līmenis nav konkurētspējīgs un ir grūti piesaistīt kvalificētus darbiniekus un noturēt esošos. Aģentūrā ir visai liels darbinieku skaits, kas strādā ilgstoši vienā darba vietā 17 % virs 20 gadiem, 27% gadi. Pozitīvais šādos rādītājos darbinieki pārzin savu darba jomu, ir liela pieredze, negatīvais palielinās izdegšanas sindroma iespējamība, mazāka elastība ieviešot izmaiņas iestādes darbā. Laika periodā no 2016.gada līdz gadam ievērojami pasliktinājies ievietoto klientu veselības stāvoklis gadā bija 81 klients ar invaliditāti, bet gadā jau 91. Par to liecina arī izlietotās finanses par medikamentiem un inkontinences līdzekļiem: 14

15 Izlietotās finanses par medikamentiem un medicīnas precēm Gads Summa par gada periodu Izlietotās finanses par inkontinences (autiņbiksītes u.c.) precēm Gads Summa par gada periodu Līdz ar to secināms, ka pieaudzis arī medicīnas personāla, sociālo darbinieku un aprūpētāju noslogojums, mainās darba pienākumi un jāiegulda vairāk darba klientu aprūpē. 15

16 DARBĪBAS ANALĪZE 8. Stratēģisko mērķu izpildes analīze gadam. SM1 Uzlabot un pilnveidot P/a Jaunām sniegtos pakalpojumus 1. Klientiem izvietoti informācijas stendi, sanāksmēs klientiem izskaidroti interesējošie jautājumi, regulāri nodrošināta individuālas informācijas sniegšana, notiek sūdzību un ierosinājumu izskatīšana, atbilžu sniegšana un nepieciešamo pasākumu veikšana (piem., klienta vēlmju izpildīšana izlasīt jaunāko žurnālu vai grāmatu, vēlme sazināties ar saviem radiniekiem u.c.). Sadarbojoties ar Jēkabpils Kultūras pārvaldi klientiem tiek demonstrētas filmas, veltītas Latvijas simtgadei, organizēti dažādi pasākumi, ukraiņu, poļu, baltkrievu biedrību un dažādu pašdarbības kolektīvu koncerti, organizētas ekskursijas uz Jēkabpils kultūrvēsturiskām vietām. Pansionātā reizi mēnesī notiek luterāņu un katoļu, kā arī baptistu dievkalpojumi. 2. Tiek paplašināta klientiem sniedzamo pakalpojumu dažādība, iespēja saturīgi pavadīt laiku, attīstīt praktiskās iemaņas. Radošajās darbnīcās regulāri darbojas 40 cilvēki. Nodarbību veidi individuālais darbs, darbs mazās grupās stāvos un komandas darbs. Aģentūras klienti ada, tamborē, aplicē, apglezno stiklu, veido dekupāžas tehnikā, darina floristikas darbus un priekšmetus no augiem. Pulciņa darbs ir plānots pa mēnešiem, katrai nodarbībai izvirzīti savi mērķi un uzdevumi. No 2019.gada tiek nodarbināts sociālais rehabilitētājs, kas strādā pie klientu ikdienas pašaprūpes spēju saglabāšanas un attīstīšanas, iesaistās klientu aprūpes gan individuālo, gan grupu aprūpes plānu izstrādē. Sociālais rehabilitētājs īsteno klientu sociālo aktivizāciju, veicina klienta interesi, vēlmi iekļauties sabiedrībā. Reizi ceturksnī tiek veidotas tematiskas izstādes, kurās pārējie pansionāta iemītnieki un citi interesenti var iepazīties ar paveikto. Vasarās tiek vāktas un kaltētas zāļu tējas, ko rudens un ziemas mēnešos lieto mūsu klienti. 3. Pansionātā strādā masieris, fizisko aktivitāšu organizators, kas nodarbojas ar klientiem gan individuāli, gan grupās. Regulāri notiek ārstnieciskās fizkultūras nodarbības, grupu rotaļu nodarbības klientu funkcionālo spēju attīstīšanai. Individuāli tiek strādāts ar klientiem pēc insulta u.c. slimībām. Klienti ātrāk atgūst funkcionēšanas spējas. Klienti tiek iesaistīti teritorijas un kapu uzkopšanā, piedalās Lielajā talkā, veido un kopj puķu dobes Aģentūras teritorijā. 16

17 SM2. P/a Jaunām infrastruktūras uzlabošana un attīstīšana gadā pabeigta atpūtas laukuma atjaunošana nobruģēts laukums, atjaunoti soliņi. 2. Klientu vajadzībām iegādāts inventārs un istabu aprīkojums (2018.g EUR) 3. Regulāri tiek veikti kosmētiskie remonti klientu istabiņās, pārkrāsotas sienas un durvis stāvu gaiteņos. 4. Veļasmājā tika veikts gludināmā ruļļa remonts un iegādāta profesionālā veļas mazgājamā mašīna IPSO par EUR 8833,- 5. Teritorijas labiekārtošanai iegādāts mini traktors-pļāvējs Stiga par 1451,- EUR. 6. Atjaunots virtuves aprīkojums nopirkti mikseris-blenderis, dārzeņu smalcinātājs, jauna dārzeņu tīrāmā mašīna un aukstumskapis kopsummā par EUR 4560,- 7. Ar pašvaldības atbalstu tika remontēts pasažieru lifts EUR vērtībā. SM3. Darbinieku izglītošana, kvalifikācijas celšanas plānošana un īstenošana 1. Darbiniekiem izvietoti informācijas stendi, organizētas sanāksmes, notiek regulāra saskarsmes uzturēšana ar nodaļu struktūrvienību vadītājiem, individuāla informācijas apmaiņa ar vajadzīgajām personām gadā izdarīta darbinieku izglītības un zināšanu inventarizācija, veikta aptauja par nepieciešamajām semināru tēmām. Darbinieki izglītoti ar darba specifiku saistītās jomās; psihiski slimu klientu aprūpe; darbs un rīcība ar agresīviem klientiem; vecu cilvēku aprūpes īpatnības; demences klienti, aprūpes īpatnības; profesionālās izdegšanas novēršana. 3. Darbiniekiem tiek organizētas obligātās apmācības un supervīzijas, kas noteiktas likuma kārtā gadā 22 aprūpētājas izgājušas kursus un ieguvušas otro profesionālās kvalifikācijas līmeni. 5. Darbinieki regulāri dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz citām sociālās aprūpes iestādēm gadā pārstrādāti un aktualizēti P/a Jaunām darba koplīgums un darbinieku atlīdzības nolikums. 9.P/a iekšējā kontrole un pašnovērtējums Lai novērtētu pansionāta darbību un pakalpojumu kvalitāti, katru gadu tiek veikts pakalpojuma kvalitātes pašnovērtējums, plānu izpildes analīze, lai iegūtu informāciju par klientu un darbinieku apmierinātību par pakalpojuma kvalitāti, pieejamību un darba apstākļiem, tiek veikta anketēšana gadā tika veikta klientu aptauja, kurā no 196 pansionāta iemītniekiem 17

18 aptaujāts bija 81 klients. Aptaujā uzdoti 12 jautājumi. Aptaujas rezultāti parāda, ka apmierināti ar dzīvi pansionātā 73% no aptaujātajiem, daļēji apmierināti 25%, nepamierināti 2%. Ir klienti, kuri nespēj adaptēties pansionātā, vēlas dzīvot savās mājās, neapmierina prasības ievērot iekšējās kārtības noteikumus. Ar darbinieku attieksmi apmierināti ir 77% no aptaujātajiem klientiem, daļēji apmierināti 22 %, nepamierināti 1%. Pārsvarā darbinieki raksturoti kā laipni, saprotoši un izpalīdzīgi. Ar veselības aprūpi pansionātā apmierināti 69% no aptaujātajiem klientiem, daļēji apmierināti 19%, neapmierināti 12%. Šie klienti vēlas lietot medikamentus, apmeklēt dažādus speciālistus vairāk nekā nozīmē ģimenes ārsts. Ar ēdināšanu pansionātā apmierināti 71% no aptaujātajiem klientiem, daļēji apmierināti 23%, nepamierināti -6%. Klientus neapmierina noteiktās ēdināšanas prasības un normas, kuras regulē MK noteikumi Nr.172. Ir klienti, kam negaršo konkrēti ēdieni, jo mājās tos nav ēduši. Izvērtējot aptaujas rezultātus, atklājas vājās vietas darbā, kas pansionātā jāuzlabo, kā arī tas, ka par konkrētām lietām nepieciešams atkārtotas sarunas ar klientiem, lai labāk izprastu viņu domas un vēlmes. Kontrolējošās iestādes, tai skaitā, Veselības inspekcija un Labklājības ministrijas Kontroles departaments, pārbaudot pakalpojumu atbilstību MK 291.noteikumu kritērijiem, nav konstatējis būtiskus pārkāpumus. Sniegtie pakalpojumi pārsvarā atbilst vispārējām prasībām par ilgstošām sociālās aprūpes institūcijām. Ir jāstrādā pie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzlabošanas, noteikt klientu individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, regulāri aktualizēt individuālās aprūpes plānus. Darbinieku aptauja atklāja informāciju par nepieciešamību uzlabot darba vidi, informācijas apriti un citas ar darbinieku komunikāciju saistītas lietas. Secinām, ka darbiniekiem jāsniedz vēl detalizētāka un izvērstāka informācija, jāorganizē pārrunas, jāaktualizē instrukcijas. Pakalpojumu kvalitātes kontrolei ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma, kura nosaka ikdienas plānotos un neplānotos pasākumus. Regulāri tiek veikta informācijas aprite starp vadību un darbiniekiem par konstatētajiem trūkumiem ar mērķi tos novērst un par veicamajiem pasākumiem pakalpojuma kvalitātes uzlabošana. 18

19 STRATĒĢISKĀ DAĻA 10.Pašvaldības aģentūras misija, vīzija, mērķis un sociālās pamatvērtības Misija P/a ar savu profesionālo darbību veido drošu sociālo vidi. Balstoties uz vēstures tradīcijās izveidoto pieredzi, misija ir nodrošināt cilvēkiem pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem un augstu darbinieku apmierinātības līmeni. Nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkam māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām. Vīzija P/a ir iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pašvaldības aģentūra, savā darbā balstās uz sociālā darba profesionālajiem standartiem un ētikas principiem, ievērojot vispārējās cilvēktiesības. Aģentūra savā darbībā realizē labas pārvaldības principus, nepārtraukti pilnveidojot savu darbību, uzlabojot sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Iestāde savu darbību fokusē uz klientu vajadzībām, veicinot iemītnieku līdzdarbību un apmierinātību. Mērķis P/a mērķis ir kļūt par konkurētspējīgu sociālās aprūpes iestādi, kas sniedz kvalitatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām no Krustpils novada, Jēkabpils pilsētas un citām Latvijas pašvaldībām. Sociālās vērtības P/a darbība vērsta uz sociālo vērtību ieviešanu un saglabāšanu. Orientācija uz klientu nodrošināt pakalpojumus atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām, kas veicinās augstu apmierinātības līmeni. Atbildība aģentūras darbinieku un klientu savstarpējā atbildība. Profesionalitāte izglītība, prasmes un motivācija pildīt savus darba pienākumus. 19

20 Godīgums vispārpieņemto ētisko principu ievērošana, pildot savus pienākumus. Uzticamība klientam tiek garantēta pakalpojuma nodrošināšana. Sociālais taisnīgums darbinieki veicina sociālo taisnīgumu, sniedzot palīdzību saviem klientiem. Cieņa un personas vērtība - darbinieki respektē katra klienta individualitāti un izturas ar cieņu pret klientiem, neskatoties viņu tautību, reliģisko piederību vai veselības stāvokli. Darbinieki atbalsta klientu pašnoteikšanos un līdzdalību savu problēmu risināšanā. Kompetence darbinieki darbojas savas kompetences robežās, attīsta un pilnveido savas profesionālās zināšanas un prasmes. Griba darbinieki cenšas būt precīzi un operatīvi. Atklātība darbiniekam jābūt lojālam un jāievēro aģentūras darbības mērķi un pamatvērtības. Konfidencialitāte darbinieks iegūto informāciju par klientu personas datiem, kas viņam kļuvusi zināma, pildot amata pienākumus, nedrīkst izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākuma veikšanu, noteiktu darba uzdevumu pildīšanu, ja tas nerada draudus klienta veselībai un drošībai. Kvalitāte darbinieks veic darbu ar rūpību un ir atbildīgs par kvalitatīvi padarītu darbu, kas pilnībā apmierina klientu. Stratēģiskie mērķi. Aģentūras stratēģiskie mērķi izstrādāti, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un optimizētu izmaksas. 20

21 11. SVID analīze STIPRĀS PUSES Ētikas kodekss Gadiem uzkrātā pieredze, daudzveidīgas kultūras tradīcijas Darbinieku profesionalitāte Materiālie resursi Izdevīga atrašanās vieta Laba vadība Atbilstība prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem Sociālās garantijas darbiniekiem Iespēja izglītoties Konkrēti amata pienākumi, vienmērīga darba sadale darbiniekiem Darbs komandā, laba sadarbība Kvalitatīva vide Labi darba apstākļi, drošība Darbinieki tiek motivēti Darbinieku lojalitāte pret institūciju Darbinieku atbildība pret klientu Institūcijas caurspīdīgums, atvērtība dialogam ar klientu, mācāmies no pieredzes Sakārtota infrastruktūra VĀJĀS PUSES Nepietiekami finanšu līdzekļi Zems atalgojums Telpu un komunikāciju nolietojums Novecojusi materiāli tehniskā bāze Nepietiekošs tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums Birokrātiskie šķēršļi, kas mazina pakalpojuma kvalitāti Izdegšanas draudi darbiniekiem Kadru mainība Motivētu darbinieku trūkumus Nepietiekami resursi atbalsta pasākumu nodrošināšanai darbiniekiem Personāls noveco, ierobežots speciālistu skaits tuvākajā apkārtnē, trūkst kvalificētu darbinieku Darba specifika Ierobežota un neliela sabiedriskā transporta satiksme Seniori neievēro iekšējās kārtības noteikumus Daļēji nepiemērota teritorija IESPĒJAS Sadarbības iespējas ar citām institūcijām Izglītības iespējas Pieredzes apmaiņas iespējas gan institūcijā, gan līdzīga tipa institūcijām Inovatīva institūcijas attīstība Iegūt zinošus un radošus darbiniekus Papildus līdzekļu piesaiste Resursu efektīva izmantošana Pasākumu īstenošana darbinieku motivēšanai Pieredzes saglabāšana (metodisko materiālu veidošana) Institūcijas labās prakses popularizēšana Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Iesaistīšanās projektos DRAUDI Neprognozējamas izmaiņas likumdošanā, nepilnības sociālās jomas regulējošos tiesību aktos Kvalificētu darbinieku trūkums pilnvērtīgai pakalpojumu sniegšanai Finansējuma samazināšanās no pašvaldības Iedzīvotāju maksātspējas samazinājums Izmaksu palielināšanās (minimālās algas kāpums, izmaiņas nodokļu sistēmā, cenu kāpums medikamentiem, degvielai) Klientu skaita samazināšanās Sociālās aprūpes iestāžu izveidošana blakus esošajos novados Darba spēka izceļošana uz ārvalstīm 21

22 12. Risku analīze Risku identifikācija un klasifikācija Riska raksturojums Riska nosaukums Ārējie riski Iekšējie riski Politiskie riski Likumdošanas izmaiņas sociālās aprūpes x jomā Nodokļu paaugstināšanās x Sociālie jeb cilvēkresursu riski Esošo klientu piederīgo lojalitātes x izmaiņas Cilvēciskā rakstura kļūdas, x nekompetence Finanšu riski Ieņēmumu samazinājums x Izmaksu pieaugums x Debitoru maksājumu kavēšanās x Tehniskie riski Iekārtu nolietošanās vai bojājumi x Ēku un transporta apdrošināšana (Kasko) x Darba drošība noteikumu ievērošana x Saimnieciskās darbības riski Pieprasījuma samazinājums x Konkurences pieaugums x Juridiskais risks Nekvalitatīvi pirkšanas- pārdošanas x x līgumi Klientu maksātnespējas samazinājums x Iepirkumu risks x x Meteoroloģiskie riski Telpu aplūšana jumta bojājuma rezultātā (apdrošināšana) x 22

23 12.2. Risku apraksts, to novēršana un kontrole Riska nosaukums Varbūtība Sekas Riska līmenis Darbības riska Atbildīgais novēršanai vai par riska samazināšanai kontroli Politiskie riski Likumdošanas izmaiņas sociālās aprūpes jomā Nodokļu Iespējams Vidējas Pieaugs paaugstināšanās izmaksas Iespējams Vidējas Neprognozējams vidējs Sekot Sociālie jeb cilvēkresursu riski izmaiņām likumdošanā vidējs Sekot līdzi izmaiņām nodokļu likumdošanā līdzi Direktors Galvenā grāmatvede Esošo klientu un klientu piederīgo lojalitātes izmaiņas Iespējams Lielas Samazinās klientu skaits, secīgiieņēmumi Cilvēciskā Iespējams Vidējas rakstura kļūdas, Klients nekompetence pie konkurentiem, ieņēmumu samazinājums Finanšu riski dosies augsts Pacientu apkalpošanas kvalitātes un komunikācijas uzlabošana vidējs Darbinieku izglītošana Sociālais darbinieks Direktors Pamatdarb. struktūrvien. vadītāja Direktors Sociālais darbinieks Pamatdarb. struktūrvien. vadītāja Ieņēmumu Iespējams Lielas Rentabilitātes samazinājums. samazinājums /klientu skaita samazinājums un klientu parādi/ Izmaksu pieaugums Debitoru Maksājumu Iespējams Vidējas Rentabilitātes samazinājums Iespējams Lielas Savlaicīgi nesaņem augsts Pārskatīt izmaksu veidošanos Galvenais grāmatvedis augsts Laicīgi veikt Galvenais izmaksu analīzi un grāmatvedis prognozēt iespējamos pieauguma iemeslus vidējs Telefoniski, rakstiski Galvenā grāmatvede 23

24 kavēšanās Tehniskie riski līdzekļus saimnieciskajai darbībai atgādinājumi, papildus vienošanās par parādu apmaksu, tiesvedība Iekārtu Iespējams Vidējas Papildus nolietošanās vai bojājumi remonta izdevumi Vidējas Regulāri iekārtu apkopi veikt Komunālinže tehnisko nieris Ēku un Rets transporta apdrošināšana (Kasko) Darba drošības noteikumu ievērošana Maz iespējams Mini- Izmaksas vidējs Sekot līdzi Komunālinže mālas sedz apdrošināšanas nieris apdrošinātājs polišu darbībai, izvēlēties apdrošināšanas kompāniju ar labāko piedāvājumu Vidējas Darbinieku augsts Regulāri veikt Komunālinže darba spēju darbinieku nieris zudums, apmācību un Tiešie vadītāji izmaksu instruktāžu darba pieaugums drošības un aizsardzības jautājumos Saimnieciskās darbības riski Pieprasījuma samazinājums Konkurences pieaugums Ļoti Lielas Ieņēmumu iespējams samazinājums Iespējams Vidējas Pieprasījuma un ieņēmumu samazinājums Juridiskais risks augsts Sadarbība ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, medicīnas iestādēm. Direktors, sociālais darbinieks vidējs Apsvērt, kas ir Direktors mērķa auditorija un Sociālais kā sadalās darbinieks pieprasījums. Pakalpojumu pilnveidošana, kvalitātes uzlabošana 24

25 Nekvalitatīvi pirkšanaspārdošanas līgumi Klientu piederīgo Maksātspējas samazinājums Iespējams Vidējas Līgumu vidējs Piesaistīt juristu Direktors neizpilde, līgumu Galvenais samaksa sagatavošanas un grāmatvedis par noslēgšanas procesā pakalpojumiem, soda naudas, finanšu līdzekļu samazinājums Ļoti Pieprasījuma, vidējs Savlaicīgi konstatēt Galvenais iespējams Lielas ieņēmumu, problēmu loku grāmatvedis finanšu Sociālais līdzekļu darbinieks samazinā- s jums Iepirkumu risks Iespējams Nenozī- Piegādātāju mīgs lojalitāte maksātspēja Meteoroloģiskie riski zems un Iespējams, ka uz preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu var neizrādīt interesi; iepirkumu dokumentācijas kvalitātes paaugstināšana Iepirkumu speciālists Komunālinže nieris Telpu aplūšana Ļoti Vidējas zems jumta bojājuma iespējams Bojātas telpas, rezultātā aprīkojums, klientu neapmierinātība un pieprasījuma samazinājums Savlaicīgi veikt Komunālinže telpu apskates un nieris iespējamo bojājumu rašanās vietas, sekot līdzi jumta tehniskajam stāvoklim 25

26 13. P/a stratēģiskie mērķi gadam SM 1. Uzlabot un pilnveidot P/a sniegtos pakalpojumus. SM 2. P/a infrastruktūras uzlabošana un attīstīšana. SM 3. Darbinieku izglītošana kvalifikācijas celšanas plānošana un īstenošana. Stratēģisko mērķu uzdevumi: SM-1 Uzlabot un pilnveidot p/a sniegtos pakalpojumus: 1. Nodrošināt klientam individuālu pieeju, ņemot vērā viņa intereses un fiziskās spējas. 2. Daudzveidot rehabilitācijas un aktīva dzīvesveida iespējas. 3. Dažādot grupu nodarbību klāstu. SM-1 plānotā rīcība: Nr. p. k. Rīcība 1. Bezmaksas interneta pieslēgums WiFi 2. Paplašināt pieejamo TV programm klāstu 3. Izveidot pansionāta teritorijā dabas taku 4. Uzstādīt āra trenažierus 5. Iegādāties projektoru un portatīvo datoru 6. Iegādāties grāmatas Izpildes termiņš Sasniedzamie rezultāti 2022.g. Veicināt klientu interesi par interaktīvajiem procesiem sabiedrībā, veicināt socializāciju 2022.g. Nodrošināt klientiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu 2021.g. Veicināt klientu aktivitātes svaigā gaisā, kāju muskuļu, pēdu masāžu, auguma līdzsvara, asinsrites veicināšanu 2022.g. Piedāvāt klientiem daudzveidīgas aktivitātes 2020.g. Klientu brīvā laika pavadīšanai, kino, izglītojošo video filmu demonstrācijām, apmācību video materiāliem g. Saturīgai un jēgpilnai klientu brīvā laika Indikatī vās izmaksa s (EUR) Finansēš anas avots 200,- P/a 200,- P/a 300,- P/a 3000,- P/a 600,- P/a 500,- P/a Atbildīgais Direktore, komunālinžen ieris Direktore, komunālinžen ieris Saimniecības struktūrvienīb as vadītāja, sociālā rehabilitētāja Komunālinže nieris, fizisko aktovitāšu organizators Direktore, sociālā darbiniece Sociālā darbiniece 26

27 bibliotēkas atjaunošan ai 7. Veļasmašī nas un gludekļu iegāde 8. Virtuves trauku iegāde 9. Materiālā bāze sociālajam rehabilitētā jam 10. Psihologa pakalpoju mi pavadīšanai 2021.g. Nodarbību nodrošināšanai klientiem apģērba mazgāšanas, gludināšanas iemaņu apguvei g. Individuālo apmācību ēdiena gatavošanas iemaņu apgūšanai, stiprināšanai 2021.g. Individuālo un grupu nodarbību daudzveidošana 2020.g. Sniegt atbalstu klientiem ar atkarību problēmām, uzlabot klientu psihoemocionālo stāvokli P/a 300,- P/a 350,- P/a 400,- P/a Saimniecības struktūrvienīb as vadītāja Virtuves vadītāja Sociālā rehabilitētāja Direktore, sociālā darbiniece Strādāt pie brīvprātīgo jauniešu iesaistīšanas klientu brīvā laika pavadīšanā. SM2. P/a infrastruktūras uzlabošana un attīstīšana 1. Uzstādīt novērošanas kameras aģentūras teritorijā klientu drošībai 2. Uzlabot klientu sadzīves apstākļus, klientu istabās 3. Veikt pansionāta ēku jumtu nomaiņu 4. Uzlabot materiāli tehnisko bāzi 5. Padarīt drošāku un estētiski uzlabot aģentūras teritoriju Nr. p. k. Rīcība 1. Koplietoša nas sanitāro telpu, dušu remonti 2. Tualetes telpu remonti klientu istabās 3. Novērošan as kameru uzstādīšan a SM-2 plānotā rīcība Izpildes termiņš Sasniedzamie rezultāti 2022.g. Tiek atvieglota telpu uzkopšana darbiniekiem, klientiem ar kustību traucējumiem atvieglota pārvietošanās 2022.g. Klientu sadzīves apstākļu uzlabošana, tiek atvieglota telpu uzkopšana 27 Indikatī vās izmaksa s (EUR) Finansēš anas avots 5000,- P/a 1000,- P/a 2020.g. Klientu, personāla drošība 3000,- P/a Atbildīgais Komunālinž enieris, saimniec. Struktūrv. vadītāja Komunālinž enieris, saimniec. struktūrv. vadītāja Direktore, komunālinže nieris 4. Aģentūras 2022.g. Ēkas atbilstība ,- P/a Komunālinž

28 ēku jumta maiņa 5. Boileru, apkures katlu nomaiņa 6. Veco iekārtu denontāža 7. Specializēt ā autotransp orta iegāde 8. Funkcionāl o gultu iegāde (20 gb) 9. Tehnisko palīglīdzek ļu iegāde 2022.g g g g g. ekspluatācijas noteikumiem, siltumefektivitātes uzlabošana, Apkures un siltā ūdens sistēmas renovācija, efektivitātes uzlabošana Mazuta cisternu un mazuta mājas demontāža, veco attīrīšanas iekārtu demontāža, vides sakopšana un drošības uzlabošana Atvieglot klientu ar smagiem kustību traucējumiem nogādāšanu pie speciālistiem Klientu ērtību uzlabošana, personāla darba atvieglošana Staiguļu, ratiņkrēslu, dušas krēslu un dušas kušetes iegāde klientu aprūpes procesa uzlabošanai, pašvaldīb as līdzfinas ējums 30000,- P/a, pašvaldīb as līdzfinas ējums P/a, pašvaldīb as līdzfinas ējums 25000,- P/a, pašvaldīb as līdzfinas ējums 11000,- P/a 1000,- P/a enieris Komunālinž enieris Komunālinž enieris Direktore, komunālinže nieris Saimniec. struktūrv. vadītāja Saimniec. struktūrv. vadītāja, sociālais darbinieks 10. Kravas lifta kapitālais remonts 11. Veļas mašīnas un veļas žāvētāja iegāde 12. Trauku mazgājamā mašīna 4.stāvā 13. Virtuves iekārtu atjaunošan a 2021.g. Klientu drošībai 25000,- P/a, pašvaldīb as līdzfinas ējums 2022.g g. Veļas mājas aprīkojuma nomaiņa, mazgāšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana, energoresursu ekonomija Sanitāri higiēnisko normu ievērošanai, aprūpētāju darba uzlabošanai 2022.g. Kvalitatīva ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai (el. Plīts, saldēšanas kameru, ūdens ,- P/a 1200,- P/a 3000,- P/a Komunālinž enieris Saimniec. struktūrv. vadītāja, komunālinže nieris Saimniec. struktūrv. vadītāja Virtuves vadītāja

29 14. Mīkstā inventāra iegāde 15. Motorzāģa iegāde 16. Augļudārz a izkopšana un atjaunošan a sildāmo katlu, elektrisko pannu nomaiņa, elektriskā katla iegāde) 2002.g. Nolietotā mīkstā inventāra (matraču, segu, gultasveļas) nomaiņa klientu ērtībām, sanitāri higiēnisko normu ievērošana 2020.g. Teritorijas sakopšanai, katlu mājas vajadzībām 2020.g. Estētiskā skata uzlabošana, teritorijas saimnieciska izmantošana, atvieglot teritorijas sakopšanas darbus 2000,- P/a 500,- P/a 500,- P/a Saimniec. struktūrv. vadītāja Komunālinž enieris Saimniec. struktūrv. vadītāja SM 3. Darbinieku izglītošana kvalifikācijas celšanas plānošana un īstenošana 1. Stiprināt darbinieku spēju izprast, atpazīt un risināt ar klientiem saistītās problēmas. 2. Analizēt un mazināt problēmas darbinieku savstarpējā komunikācijā, komunikācijā ar vadību. 3. Organizēt darbinieku apmācības, seminārus. SM 3. plānotā rīcība: Nr. p.k. Rīcība 1. Izvērtēt sociālajā aprūpē strādājošo zināšanas par klientu aprūpi. Noteikt nepieciešam o zināšanu loku, kas jāpapildina Aktualizēt darbinieku amatu aprakstus Veidot kvalitātes vadības sistēmu Izpildes termiņš 2020.g g g. Sasniedzamie rezultāti Darbinieki semināros un apmācībās apgūst zināšanas, kas dod iespēju uzlabot pakalpojuma kvalitāti, izpētot piedāvāto semināru tēmas atrodam vajadzīgo darbā ar klientiem. Izvērtēt darbinieku veicamo darbu apjomu, veicināt vienmērīgu darba pienākumu sadali, aktualizēt veicamos pienākumus Aktualizēt iekšējos normatīvus, izveidot un uzturēt iekšējās kontroles mehānismu, veicināt iestādes pozitīvās pārmaiņas, veiciniet Indikat īvās izmaks as (EUR) 1000,- 50,- 500,- Finans ēšanas avots P/a Jaunā m P/a Jaunā m P/a Jaunā m Atbildīgais Sociālās un medicīniskā s nodaļas vadītāja. Direktore Direktore, kvalitātes vadības speciāliste, personāla speciāliste Direktore, kvalitātes vadības speciāliste 29

30 4. Organizēt darbiniekiem sociālajā aprūpē semināru apmeklēšanu 5. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus 6. Supervīzijas sociālā darba speciālistiem 2020.g g g. klientu un darbinieku apmierinātību ar iestādes darbu. Darbinieki iegūst jaunas zināšanas, jaunu pieredzi, lai labāk risinātu klientu problēmas, kārtotu nepieciešamo dokumentāciju. Darbinieki iegūst jaunas zināšanas klientu aprūpē, uzlabojas pakalpojuma kvalitāte Darbinieki iegūst jaunas zināšanas, jaunu pieredzi, lai labāk risinātu klientu problēmas, kārtotu nepieciešamo dokumentāciju. 550,- P/a Jaunā m Labklāj ības ministri jas līdzfina nsējum s 1500,- P/a Jaunā m 3500,- P/a Jaunā m Labklāj ības ministri jas līdzfina nsējum s Direktore Direktore, kvalitātes vadības speciālists Direktore, kvalitātes vadības speciāliste Apmācību un semināru organizēšanā piesaistīt Labklājības ministrijas līdzfinansējumu. Veicināt darbinieku profesionālo izaugsmi, apmaksājot kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un seminārus % apmērā, ja darbinieku nosūta darba devējs, 30% apmērā, ja darbinieks vēlas celt savu kvalifikāciju. 30

31 14. P/a stratēģiskā plāna īstenošanas uzraudzība P/a stratēģiskā plāna īstenošanu vada aģentūras direktore. Stratēģisko mērķu īstenošanas laikā stingri jāseko likumdošanas izmaiņām un jākoriģē plāna atbilstības konkrētās situācijas atbilstībai. Stratēģiskā plāna īstenošana ir paredzēta atbilstoši noteiktajām P/a attīstības prioritātēm, ar p/a līdzekļiem un papildus piesaistītajiem resursiem. Vissvarīgākais faktors sekmīgas attīstības plāna īstenošanai ir augsti kvalificēti, lojāli noskaņoti un atbildīgi p/a darbinieki, kuri spēj strādāt komandā un izprot aģentūras attīstības plāna vērtības. Stratēģiskais plāns gadam paredz sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu uzlabošanu, uzsvaru liekot uz individuālo risinājumu meklēšanu aprūpes procesā katram klientam, uz estētiskas, drošas un atbalstošas vides izveidi kā aģentūras klientiem, tā darbiniekiem, jo svarīgs faktors sekmīgai plāna īstenošanai ir kvalificēti, lojāli noskaņoti un atbildīgi darbinieki. Jāturpina strādāt pie saimnieciskas telpu izmantošanas attīstot jaunos pakalpojumus un saglabāt elastību, pielāgojoties situācijai un veidojot jaunus pakalpojumu, kam ir pieprasījums, lai palielinātu aģentūras budžetu. Darbības aģentūra saskaņo ar Krustpils novada domi. 31

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7,

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, Spēkā no 11.06.2013. Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, lēmumu Nr.15 Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

PIELIKUMS

PIELIKUMS PIELIKUMS Balvu novada Domes 2012.gada 8.marta lēmumam (prot. Nr.5,6. ) Grozījumi: 10.10.2013, prot.nr.16, 37. 2012.gada 8.martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Balvos Nr.8/2012 PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu. 1. 2. Ārstējies! Iegādājies zāles, medicīnas preces, optiku Paņem čeku, stingrās uzskaites

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr 1.pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.2 20. gada. Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte Nr. Personas vārds, uzvārds: Personas kods: Dzimums: vīrietis sieviete Dzīvesvietas

Sīkāk

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss , e-pasts: mazs

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss , e-pasts: mazs MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. A. Daugavvanaga Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns aktualizēts 02.08.2017. Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs Izpildes laiks

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV Reģ.Nr , Tālr ; fakss ; e-pasts novad

LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV Reģ.Nr , Tālr ; fakss ; e-pasts novad LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, Tālr. 65220730; fakss 65220731; e-pasts novads@jekabpilsnovads.lv Jēkabpilī 2010.gada 26.augustā

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalpojumi loceklis /J.Ivanovs/ 2017.gada 15.janvārī AS

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Dalībnieku 2016.gada 12. decembrī sapulcē Nr. 2016/3 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Parkings D VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS ST

APSTIPRINĀTS Dalībnieku 2016.gada 12. decembrī sapulcē Nr. 2016/3 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Parkings D VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS ST APSTIPRINĀTS Dalībnieku 2016.gada 12. decembrī sapulcē Nr. 2016/3 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Parkings D VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.- 2020.GADAM 2 Saturs Ievads 1. Situācijas

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. S.Zaharāne (personiskais paraksts) 2017. gada 23.janvārī Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTS

PROFESIJAS STANDARTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 642 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0134 Profesija Sociālais rehabilitētājs Kvalifikācijas līmenis 4

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi  vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019gadā 1pielikums Mārupes novada Domes 2019gada 23janvāra Sēdes Nr1, lēmums Nr23 Saistošajiem noteikumiem Nr2/2019 (Grozīts ar MND 03042019 saistošiem noteikumiem

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk