M. TVLLI CICERONIS CATO MAIOR DE SENECTVTE DIALOGVS AD T. POMPONIVM ATTICVM TILBVRGIÆ A o MMXVIII

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "M. TVLLI CICERONIS CATO MAIOR DE SENECTVTE DIALOGVS AD T. POMPONIVM ATTICVM TILBVRGIÆ A o MMXVIII"

Transkripts

1 M. TVLLI CICERONIS CATO MAIOR DE SENECTVTE DIALOGVS AD T. POMPONIVM ATTICVM TILBVRGIÆ A o MMXVIII

2

3 M. TVLLI CICERONIS CATO MAIOR sive DE SENECTVTE DIALOGVS AD T. POMPONIVM ATTICVM quem elaboravit ediditque Thomas M. Nudipes Tilburgiae A o MMXVIII 3

4 Uitgeverij Stilus, Tilburg: Omnia iura reservantur 2018 Thomas M. Bervoets, Amsterdam

5 PRÆFATIO I Ō Tite, sī quid ego adiuerō, cūramve levāssō, Quae nunc tē coquit, et versat in pectore fīxa, Ecquid erit praemī? Licet enim mihi versibus eīsdem affārī tē, Attice, quibus affātur Flāminīnum: Ille vir, haud magnā cum rē, sed plānus fideī ; quamquam certō sciō nōn, ut Flāminīnum, Sollicitārī tē, Tite, sīc noctēsque diēsque ; nōvī enim moderātiōnem animī tuī, et aequitātem; tēque nōn cōgnōmen sōlum Athēnīs dēportāsse, sed hūmānitātem et prūdentiam intellegō. Et tamen tē suspicor, eīsdem rēbus, quibus mē ipsum interdum gravius commovērī: quārum cōnsōlātiō et māior est, et in aliud tempus differenda. Nunc autem vīsum est mihi dē senectūte aliquid ad tē cōnscrībere. Hōc enim onere, quod mihi commūne tēcum est, aut iam urgentis, aut certē adventantis senectūtis, et tē, et mē etiam ipsum levārī volō: etsī tē quidem id modicē ac sapienter (sīcut omnia), et ferre, et lātūrum esse certō sciō. Sed mihi, cum dē senectūte vellem aliquid scrībere, tū occurrēbās dīgnus eō mūnere, quō uterque nostrum commūniter ūterētur. Mihi quidem ita iūcunda huius librī cōnfectiō fuit, ut nōn modo omnēs absterserit senectūtis molestiās, sed effēcerit mollem etiam, et iūcundam senectūtem. Numquam igitur satis dīgnē laudārī philosophia poterit, cuī quī pāreat omne tempus aetātis sine molestiā possit dēgere. Sed dē cēterīs et dīximus multa, et saepe dīcēmus: hunc librum ad tē dē senectūte mīsimus. Omnem autem sermōnem tribuimus nōn Tīthōnō, ut Aristō Cīus, nē parum enim esset auctōritātis in fābulā; sed M. Catōnī senī, quō māiōrem auctōritātem habēret ōrātiō; apud quem Laelium et Scīpiōnem facimus admīrantēs, quod is tam facile senectūtem ferat, eīsque eum respondentem. Quī sī 1

6 M. TVLLI CICERONIS ērudītius vidēbitur disputāre, quam cōnsuēvit ipse in suīs librīs, attribuitō litterīs Graecīs, quārum cōnstat eum perstudiōsum fuisse in senectūte. Sed quid opus est plūra? Iam enim ipsīus Catōnis sermō explicābit nostram omnem dē senectūte sententiam. DIALOGVS II Scīpiō: Saepenumerō admīrārī soleō cum hōc C. Laeliō, tum cēterārum rērum tuam excellentem, M. Catō, perfectamque sapientiam, tum vel māximē, quod numquam tibi senectūtem gravem esse sēnserim: quae plērīsque senibus sīc ōdiōsa est, ut onus sē Aetnā gravius dīcant sustinēre. Catō: Rem haud sānē difficilem, Scīpiō et Laelī, admīrārī vidēminī. Quibus enim nihil est in ipsīs opis ad bene beātēque vīvendum, eīs omnis gravis est aetās; quī autem omnia bona ā sē ipsī petunt, eīs nihil malum potest vidērī, quod nātūrae necessitās afferat. Quō in genere est in prīmīs senectūs, quam ut adipīscantur omnēs optant, eandem accūsant adeptī; tanta est stultitiae incōnstantia atque perversitās. Obrēpere, āiunt, eam citius, quam putāssent. Prīmum, quis coēgit eōs falsum putāre? Quī enim citius adulēscentiae senectūs, quam pueritiae adulēscentia obrēpit? Deinde, quī minus gravis esset eīs senectūs, sī octingentēsimum annum agerent, quam sī octōgēsimum? Praeterita enim aetās, quamvīs longa, cum efflūxisset, nūlla cōnsōlātiō permulcēre posset stultam senectūtem. Quōcircā sī sapientiam meam admīrārī solētis (quae utinam dīgna esset opīniōne vestrā, nostrōque cōgnōmine!) in hōc sumus sapientēs, quod nātūram optimam ducem, tamquam deum, sequimur, eīque pārēmus: ā quā, nōn vērī simile est, cum cēterae partēs aetātis bene dēscrīptae sint, extrēmum āctum, tamquam ab inertī poētā, esse neglēctum. Sed tamen necesse fuit esse aliquid extrēmum, et tamquam in arborum bācīs, terraeque frūctibus, mātūritāte tempestīvā 2

7 CATO MAIOR DE SENECTVTE quasi viētum, et cadūcum. Quod ferundum est molliter sapientī. Quid est enim aliud, Gigantum modo bellāre cum dīs, nisi nātūrae repūgnāre? Laelius: Atquī, Catō, grātissimum nōbīs, ut etiam prō Scīpiōne pollicear, fēceris, sī, quoniam spērāmus, volumus quidem certē senēs fierī, multō ante ā tē didicerimus, quibus facillimē ratiōnibus ingravēscentem aetātem ferre possīmus. Catō: Faciam vērō, Laelī, praesertim sī utrīque vestrum, ut dīcis, grātum futūrum est. Laelius: Volumus sānē, nisi molestum est, Catō, tamquam longam aliquam viam cōnfēceris, quam nōbīs quoque ingrediendum sit, istūc, quō pervēnistī vidēre quāle sit. III Catō: Faciam, ut poterō, Laelī. Saepe enim interfuī querēlīs aequālium meōrum (parēs autem, vetere prōverbiō, cum paribus facillimē congregantur), quae C. Salīnātor, quae Sp. Albīnus, hominēs cōnsulārēs, nostrī ferē aequālēs, dēplōrāre solēbant: tum quod voluptātibus carērent, sine quibus vītam nūllam putārent; tum quod spernerentur ab eīs, ā quibus essent colī solitī. Quī mihi nōn id vidēbantur accūsāre, quod esset accūsandum. Nam sī id culpā senectūtis accideret, eadem mihi ūsū venīrent, reliquīsque omnibus māiōribus nātū; quōrum ego multōrum cōgnōvī senectūtem sine querēlā: quī sē et libīdinum vinculīs laxātōs esse nōn molestē ferrent, nec ā suīs dēspicerentur. Sed omnium istīus modī querēlārum in mōribus est culpa, nōn in aetāte. Moderātī enim, et nec difficilēs, nec inhūmānī senēs, tolerābilem senectūtem agunt: importūnitās autem, et inhūmānitās omnī aetātī molesta est. 3

8 M. TVLLI CICERONIS Laelius: Est, ut dīcis, Catō: sed fortasse dīxerit quispiam, tibi, propter opēs, et cōpiās, et dīgnitātem tuam, tolerābiliōrem senectūtem vidērī; id autem nōn posse multīs contingere. Catō: Est istūc quidem, Laelī, aliquid; sed nēquāquam in istō sunt omnia: ut Themistoclēs fertur Serīphiō cuīdam in iūrgiō respondisse, cum ille dīxisset nōn eum suā, sed patriae glōriā splendōrem assecūtum: Nec herculē, inquit, sī ego Serīphius essem nōbilis; nec tū, sī Athēniēnsis essēs, clārus umquam fuissēs. Quod eōdem modō dē senectūte dīcī potest. Nec enim in summā inopiā levis esse senectūs potest, nē sapientī quidem; nec īnsipientī etiam in summā cōpiā nōn gravis. Aptissima omnīnō sunt, Scīpiō et Laelī, arma senectūtis, artēs, exercitātiōnēsque virtūtum; quae in omnī aetāte cultae, cum diū multumque vīxeris, mīrificōs efferunt frūctūs, nōn sōlum quia numquam dēserunt, nē extrēmō quidem tempore aetātis (quamquam id quidem māximum est), vērum etiam quia cōnscientia bene āctae vītae, multōrumque bene factōrum recordātiō iūcundissima est. IV Ego Q. Māximum eum, quī Tarentum recēpit, senem adulēscēns ita dīlēxī, ut aequālem. Erat enim in illō virō comitāte condīta gravitās: nec senectūs mōrēs mūtāverat. Quamquam eum colere coepī nōn admodum grandem nātū, sed tamen iam aetāte prōvectum: annō enim post cōnsul prīmum fuerat, quam ego nātus sum, cumque eō quārtum cōnsule adulēscentulus mīles ad Capuam profectus sum, quīntōque annō post ad Tarentum quaestor, deinde aedīlis, quadrienniō post factus sum praetor, quem magistrātum gessī cōnsulibus Tuditānō et Cethēgō, cum quidem ille admodum senex suāsor lēgis Cinciae dē dōnīs et mūneribus fuit. Hic et bella gerēbat, ut adulēscēns, cum plānē grandis esset; et Hannibalem iuvenīliter exsultantem patientiā suā molliēbat; dē quō praeclārē familiāris noster Ennius: 4

9 CATO MAIOR DE SENECTVTE Ūnus, homō nōbīs cūnctandō restituit rem. Noenum rūmōrēs pōnēbat ante salūtem. Ergō plūsque magisque virī nunc glōria clāret. Tarentum vērō quā vigilantiā, quō cōnsiliō recēpit! Cum quidem, mē audiente, Salīnātōrī, quī, āmissō oppidō, fūgerat in arcem, glōriantī, atque ita dīcentī: Mea opera, Q. Fabī, Tarentum recēpistī, Certē, inquit rīdēns, nam nisi tū āmīsissēs, numquam recēpissem. Nec vērō in armīs praestantior, quam in togā: quī cōnsul iterum, Sp. Carviliō collēgā quiēscente, C. Flāminiō tribūnō plēbis, quoad potuit, restitit, agrum Pīcentem, et Gallicum virītim contrā senātūs auctōritātem dīvidentī; augurque cum esset, dīcere ausus est, optimīs auspiciīs ea gerī, quae prō reī pūblicae salūte gererentur; quae contrā rem pūblicam ferrentur, contrā auspicia ferrī. Multa in eō virō praeclāra cōgnōvī; sed nihil admīrābilius, quam quōmodō ille mortem fīliī tulit, clārī virī, et cōnsulāris. Est in manibus laudātiō: quam cum legimus, quem philosophum nōn contemnimus? Nec vērō ille in lūce modo, atque in oculīs cīvium magnus; sed intus domīque praestantior. Quī sermō, quae praecepta, quanta nōtitia antīquitātis, scientia iūris augurī! Multae etiam, ut in homine Rōmānō, litterae. Omnia memoriā tenēbat, nōn domestica sōlum, sed etiam externa bella: cuius sermōne ita tum cupidē fruēbar, quasi iam dīvīnārem id, quod ēvēnit, illō exstīnctō, fore, unde discerem, nēminem. V Quōrsum igitur haec tam multa dē Māximō? Quia profectō vidētis, nefās esse dictū miseram fuisse tālem senectūtem. Nec tamen omnēs possunt esse Scīpiōnēs, aut Māximī, ut urbium expūgnātiōnēs, ut pedestrēs nāvālēsve pūgnās, ut bella ā sē gesta, ut triumphōs recordentur. Est etiam quiētē, et pūrē, atque ēleganter āctae aetātis placida ac lēnis senectūs: quālem accēpimus Platōnis, quī ūnō et octōgēsimō annō scrībēns est mortuus; quālem Īsocratis, quī eum librum, quī Panathēnāicus īnscrībitur, quārtō et nōnāgēsimō annō scrīpsisse sē dīcit, vīxitque quīnquennium posteā: cuius magister Leontīnus Gorgiās centum et septem complēvit annōs, neque 5

10 M. TVLLI CICERONIS umquam in suō studiō, atque opere cessāvit. Quī, cum ex eō quaererētur, cūr tam diū vellet esse in vītā: Nihil habeō, inquit, quod accūsem senectūtem. Praeclārum respōnsum, et doctō homine dīgnum. Sua enim vitia īnsipientēs, et suam culpam in senectūtem cōnferunt: quod nōn faciēbat is, cuius modo mentiōnem fēcī, Ennius: Sīcut fortis equus, spatiō quī saepe suprēmō Vīcit Olympia, nunc seniō cōnfectus quiēscit. Equī fortis et victōris senectūtī comparat suam: quam quidem probē meminisse potestis. Annō enim ūndēvīcēsimō post eius mortem, hī cōnsulēs T. Flāminīnus et M'. Acīlius factī sunt; ille autem Caepiōne, et Philippō iterum cōnsulibus, mortuus est: cum ego quidem, quīnque et sexāgintā annōs nātus, lēgem Vocōniam magnā vōce et bonīs lateribus suāsissem. Annōs septuāgintā nātus (tot enim vīxit Ennius), ita ferēbat duo, quae māxima putantur onera, paupertātem et senectūtem, ut eīs paene dēlectārī vidērētur. Etenim, cum complector animō, quattuor reperiō causās, cūr senectūs misera videātur: ūnam, quod āvocet ā rēbus gerendīs; alteram, quod corpus faciat īnfirmius; tertiam, quod prīvet ferē omnibus voluptātibus; quārtam, quod haud procul absit ā morte. Eārum, sī placet, causārum quanta, quamque sit iūsta ūnaquaeque, videāmus. VI Ā rēbus gerendīs senectūs abstrahit? Quibus? An eīs, quae iuventūte geruntur, et vīribus? Nūllaene igitur rēs sunt senīlēs, quae, vel īnfirmīs corporibus, animō tamen administrentur? Nihil ergō agēbat Q. Māximus? Nihil L. Paullus, pater tuus, Scīpiō, socer optimī virī, fīliī meī? Cēterī senēs, Fabriciī, Curiī, Coruncāniī, cum rem pūblicam cōnsiliō et auctōritāte dēfendēbant, nihil agēbant? Ad Appī Claudī senectūtem accēdēbat etiam, ut caecus esset: et tamen is, cum sententia senātūs inclīnāret ad pācem, cum Pyrrhō foedusque faciendum, nōn dubitāvit dīcere illa, quae versibus persecūtus est Ennius: 6

11 CATO MAIOR DE SENECTVTE Quō vōbīs mentēs, rēctae quae stāre solēbant antehāc, dēmentēs sēsē flexere viai? Cēteraque gravissimē; nōtum enim vōbīs carmen est: et tamen ipsīus Appī exstat ōrātiō. Atque hanc ille ēgit septimō decimō annō post alterum cōnsulātum, cum inter duōs cōnsulātūs annī decem interfuissent, cēnsorque ante superiōrem cōnsulātum fuisset. Ex quō intellegitur, Pyrrhī bellō grandem sānē fuisse: et tamen sīc ā patribus accēpimus. Nihil igitur afferunt, quī in rē gerendā versārī senectūtem negant, similēsque sunt eīs, quī gubernātōrem in nāvigandō nihil agere dīcant, cum aliī mālōs scandant, aliī per forōs cursent, aliī sentīnam exhauriant; ille autem clāvum tenēns sedeat in puppī quiētus. Nōn faciat ea, quae iuvenēs. At vērō multō māiōra, et meliōra facit. Nōn vīribus, aut vēlōcitāte, aut celeritāte corporum rēs magnae geruntur; sed cōnsiliō, auctōritāte, sententiā: quibus nōn modo nōn orbārī, sed etiam augērī senectūs solet. Nisi forte ego vōbīs, quī et mīles, et tribūnus, et lēgātus, et cōnsul versātus sum in variō genere bellōrum, cessāre nunc videor, cum bella nōn gerō. At senātuī, quae sint gerenda, praescrībō, et quōmodō: Carthāginī, male iam diū cōgitantī, bellum multō ante dēnuntiō; dē quā verērī nōn ante dēsinam, quam illam excīsam esse cōgnōverō. Quam palmam utinam dī immortālēs, Scīpiō, tibi reservent, ut avī reliquiās persequāre! Cuius ā morte tertius hic et trīcēsimus annus est, sed memoriam illīus virī omnēs excipient annī cōnsequentēs. Annō ante mē cēnsōrem mortuus est, novem annīs post meum cōnsulātum, cum cōnsul iterum mē cōnsule creātus esset. Num igitur, sī ad centēsimum annum vīxisset, senectūtis eum suae paenitēret? Nec enim excursiōne nec saltū, nec ēminus hastīs, aut comminus gladiīs ūterētur, sed cōnsiliō, ratiōne, sententiā. Quae nisi essent in senibus, nōn summum cōnsilium māiōrēs nostrī appellāssent senātum. Apud Lacedaemoniōs quidem iī, quī amplissimum magistrātum gerunt, ut sunt, sīc etiam nōminantur senēs. Quod sī legere, aut audīre volētis externa, māximās rēs pūblicās ab 7

12 M. TVLLI CICERONIS adulēscentibus labefactātās, ā senibus sustentātās et restitūtās reperiētis. Cedo, quī vestram rem pūblicam tantam āmīsistis tam cito? Sīc enim percontantur, ut est in Naevī poētae Lūdō. Respondentur et alia, et haec in prīmīs: Prōveniēbant ōrātōrēs novī, stultī adulēscentulī. VII Temeritās est vidēlicet flōrentis aetātis, prūdentia senēscentis. At memoria minuitur. Crēdō, nisi eam exerceās, aut etiam sī sīs nātūrā tardior. Themistoclēs omnium cīvium nōmina percēperat: num igitur cēnsētis eum, cum aetāte prōcessisset, quī Aristīdēs esset, Lȳsimachum salūtāre solitum? Equidem nōn modo eōs nōvī, quī sunt, sed eōrum patrēs etiam, et avōs. Nec sepulcra legēns vereor, quod āiunt, nē memoriam perdam: hīs enim ipsīs legendīs in memoriam redeō mortuōrum. Nec vērō quemquam senem audīvī oblītum, quō locō thēsaurum obruisset. Omnia, quae cūrant, meminērunt; vadimōnia cōnstitūta, quis sibi, cuī ipsī dēbeant. Quid iūris cōnsultī, quid pontificēs, quid augurēs, quid philosophī senēs, quam multa meminērunt! Manent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria: neque ea sōlum in clārīs et honōrātīs virīs, sed in vītā etiam prīvātā et quiētā. Sophoclēs ad summam senectūtem tragoediās fēcit; quod propter studium cum rem neglegere familiārem vidērētur, ā fīliīs in iūdicium vocātus est, ut, quem ad modum nostrō mōre male rem gerentibus patribus bonīs interdīcī solet, sīc illum, quasi dēsipientem, ā rē familiārī removērent iūdicēs. Tum senex dīcitur eam fābulam, quam in manibus habēbat, et proximē scrīpserat, Oedipum Colōnēum, recitāsse iūdicibus, quaesīsseque, num illud carmen dēsipientis vidērētur. Quō recitātō, sententiīs iūdicum est līberātus. Num igitur hunc, num Homērum, Hēsiodum, Simōnidem, Stēsichorum, num, quōs ante dīxī, Īsocratēn, Gorgian, num philosophōrum prīncipēs, Pȳthagoram, Dēmocritum, num Platōnem, num Xenocratēn, num posteā Zēnōnem, Cleanthem, aut eum, quem 8

13 CATO MAIOR DE SENECTVTE vōs etiam Rōmae vīdistis, Diogenem Stōicum, coēgit in suīs studiīs obmūtēscere senectūs? An in omnibus studiōrum agitātiō vītae aequālis fuit? Age, ut ista dīvīna studia omittāmus, possum nōmināre ex agrō Sabīnō rūsticōs Rōmānōs, vīcīnōs et familiārēs meōs, quibus absentibus, numquam ferē ūlla in agrō māiōra opera fīunt, nōn serendīs, nōn percipiendīs, nōn condendīs frūctibus. Quamquam in aliīs minus hoc mīrum: nēmō enim est tam senex, quī sē annum nōn putet posse vīvere: sed īdem ēlabōrant in eīs, quae sciunt nihil ad sē omnīnō pertinēre: Serit arborēs, quae alterī saeclō prōsint, ut ait Stātius noster in Synephēbīs. Nec vērō dubitat agricola, quamvīs sit senex, quaerentī, cuī serat, respondēre: Dīs immortālibus, quī mē nōn accipere modo haec ā māiōribus voluērunt, sed etiam posterīs prōdere. VIII Melius Caecilius dē sene alterī saeculō prōspiciente, quam illud īdem: Ēdepol, senectūs, sī nīl quidquam aliud vitiī Apportēs tēcum, cum advenīs; ūnum id sat est, Quod diū vīvendō, multa, quae nōn vult, videt. Et multa fortasse, quae vult; atque in ea quidem, quae nōn vult, saepe etiam adulēscentia incurrit. Illud vērō īdem Caecilius vitiōsius: Tum equidem in senectā hoc dēputō miserrimum, Sentīre eā aetāte eumpse esse odiōsum alterī. Iūcundum potius, quam odiōsum. Ut enim adulēscentibus bonā indole praeditīs sapientēs senēs dēlectantur, leviorque fit eōrum senectūs, quī ā iuventūte coluntur et dīliguntur: sīc adulēscentēs senum praeceptīs gaudent, quibus ad virtūtum studia dūcuntur. Nec minus intellegō mē vōbīs, quam vōs mihi, esse iūcundōs. Sed vidētis, ut senectūs nōn modo languida atque iners nōn sit, vērum etiam sit 9

14 M. TVLLI CICERONIS operōsa, et semper agēns aliquid et mōliēns; tāle scīlicet, quāle cuiusque studium in superiōre vītā fuit. Quid, quī etiam addiscunt aliquid? Ut et Solōnem versibus glōriantem vidēmus, quī sē cotīdiē aliquid addiscentem, senem fierī dīcit: ut ego fēcī, quī litterās Graecās senex didicī; quās quidem sīc avidē arripuī, quasi diūturnam sitim explēre cupiēns, ut ea ipsa mihi nōta essent, quibus mē nunc exemplīs ūtī vidētis. Quod cum fēcisse Socratem in fidibus audīrem, vellem equidem etiam illud (discēbant enim fidibus antīquī), sed in litterīs certē ēlabōrāvī. IX Nē nunc quidem vīrēs dēsīderō adulēscentis (is enim erat locus alter dē vitiīs senectūtis), nōn plūs, quam adulēscēns, taurī, aut elephantī dēsīderābam. Quod est, eō decet ūtī, et quidquid agās, agere prō vīribus. Quae enim vōx potest esse contemptior, quam Mīlōnis Crotōniātae? Quī, cum iam senex esset, āthlētāsque sē exercentēs in curriculō vidēret, aspexisse lacertōs suōs dīcitur, illacrimānsque dīxisse: At hī quidem mortuī iam sunt. Nōn vērō tam istī, quam tū ipse, nūgātor: neque enim ex tē umquam es nōbilitātus, sed ex lateribus et lacertīs tuīs. Nihil Sex. Aelius tāle; nihil multīs annīs ante Ti. Coruncānius; nihil modo P. Crassus: ā quibus iūra cīvibus praescrībēbantur; quōrum ūsque ad extrēmum spīritum est prōvecta prūdentia. Ōrātor, metuō, nē languēscat senectūte: est enim mūnus eius nōn ingeniī sōlum, sed laterum etiam, et vīrium. Omnīnō canōrum illud in vōce splendēscit etiam, nescio quō pactō, in senectūte; quod equidem adhūc nōn āmīsī; et vidētis annōs: sed tamen est decōrus sermō senis, quiētus et remissus; facitque per sē ipsa sibi audientiam disertī senis, composita et mītis ōrātiō. Quod sī ipse exsequī nequeās, possīs tamen Scīpiōnī praecipere, et Laeliō. Quid enim est iūcundius senectūte, stīpātā studiīs iuventūtis? An nē eās quidem vīrēs senectūtī relinquēmus, ut adulēscentēs doceat, īnstituat, ad omne officiī mūnus īnstruat? Quō quidem opere quid potest esse praeclārius? Mihi vērō et Cn. et P. Scīpiōnēs, et avī tuī duo, L. Aemilius et P. Āfricānus, comitātū nōbilium iuvenum fortūnātī vidēbantur. Nec ūllī bonārum artium magistrī nōn beātī 10

15 CATO MAIOR DE SENECTVTE putandī, quamvīs cōnsenuerint vīrēs, atque dēfēcerint. Etsī ipsa ista dēfectiō vīrium adulēscentiae vitiīs efficitur saepius, quam senectūtis: libīdinōsa enim et intemperāns adulēscentia effētum corpus trādit senectūtī. Cȳrus quidem apud Xenophontem eō sermōne, quem moriēns habuit, cum admodum senex esset, negat sē umquam sēnsisse senectūtem suam imbecilliōrem factam, quam adulēscentia fuisset. Ego L. Metellum meminī puer (quī cum quadrienniō post alterum cōnsulātum pontifex māximus factus esset, vīgintī et duōs annōs eī sacerdōtiō praefuit), ita bonīs esse vīribus extrēmō tempore aetātis, ut adulēscentiam nōn requīreret. Nihil necesse est mihi, dē mē ipsō dīcere: quamquam est id quidem senīle, aetātīque nostrae concēditur. X Vidētisne, ut apud Homērum saepissimē Nestor dē virtūtibus suīs praedicet? Tertiam iam enim aetātem hominum vidēbat; nec erat eī verendum, nē vēra praedicāns, dē sē nimis vidērētur aut īnsolēns, aut loquāx. Etenim, ut ait Homērus, ex eius linguā melle dulcior fluēbat ōrātiō ; quam ad suāvitātem nūllīs egēbat corporis vīribus: et tamen dux ille Graeciae nusquam optat, ut Āiācis similēs habeat decem, sed ut Nestoris; quod sī sibi acciderit, nōn dubitat, quīn brevī sit Trōia peritūra. Sed redeō ad mē. Quārtum agō annum et octōgēsimum; vellem equidem idem possem glōriārī, quod Cȳrus: sed tamen hoc queō dīcere nōn mē quidem eīs esse vīribus, quibus aut mīles bellō Pūnicō, aut quaestor eōdem bellō, aut cōnsul in Hispāniā fuerim, aut quadrienniō post, cum tribūnus mīlitāris dēpūgnāvī apud Thermopylās, M'. Glabriōne cōnsule: sed tamen, ut vōs vidētis, nōn plānē mē ēnervāvit, nec afflīxit senectūs; nōn cūria vīrēs meās dēsīderat, nōn rōstra, nōn amīcī, nōn clientēs, nōn hospitēs. Nec enim umquam sum assēnsus veterī illī laudātōque prōverbiō, quod monet mātūrē fierī senem, sī diū velīs senex esse. Ego vērō mē minus diū senem esse māllem, quam esse senem, ante quam essem. Itaque nēmō adhūc convenīre mē voluit, cuī fuerim occupātus. At minus habeō vīrium, quam vestrum utervīs. Nē vōs quidem T. Pontī centuriōnis vīrēs habētis: num idcircō est ille praestantior? 11

16 M. TVLLI CICERONIS Moderātiō modo vīrium adsit, et tantum, quantum potest, quisque nītātur: nē ille nōn magnō dēsīderiō tenēbitur vīrium. Olympiae per stadium ingressus esse Mīlō dīcitur, cum umerīs sustinēret bovem. Utrum igitur hās corporis, an Pȳthagorae tibi mālīs vīrēs ingeniī darī? Dēnique istō bonō ūtāre, dum adsit, cum absit, nē requīrās, nisi forte adulēscentēs pueritiam, paululum aetāte prōgressī adulēscentiam dēbent requīrere. Cursus est certus aetātis, et ūna via nātūrae, eaque simplex; suaque cuīque partī aetātis tempestīvitās est data: ut et īnfirmitās puerōrum, et ferōcitās iuvenum, et gravitās iam cōnstantis aetātis, et senectūtis mātūritās nātūrāle quiddam habeat, quod suō tempore percipī dēbeat. Arbitror tē audīre, Scīpiō, hospes tuus avītus, Masinissa, quae faciat hodiē, nōnāgintā nātus annōs: cum ingressus iter pedibus sit, in equum omnīnō nōn ascendere; cum autem equō, ex equō nōn dēscendere; nūllō imbre, nūllō frīgore addūcī, ut capite opertō sit; summam in eō esse corporis siccitātem; itaque exsequī omnia rēgis officia et mūnera. Potest igitur exercitātiō et temperantia etiam in senectūte cōnservāre aliquid prīstinī rōboris. XI Nōn sunt in senectūte vīrēs. Nē postulantur quidem vīrēs ā senectūte. Ergō et lēgibus et īnstitūtīs vacat aetās nostra mūneribus eīs, quae nōn possunt sine vīribus sustinērī. Itaque nōn modo, quod nōn possumus, sed nē quantum possumus quidem cōgimur. At multī ita sunt imbecillī senēs, ut nūllum officiī, aut omnīnō vītae mūnus exsequī possint. At id quidem nōn proprium senectūtis est vitium, sed commūne valētūdinis. Quam fuit imbecillus P. Āfricānī fīlius, is quī tē adoptāvit! Quam tenuī aut nūllā potius valētūdine! Quod nī ita fuisset, alterum illud exstitisset lūmen cīvitātis: ad paternam enim magnitūdinem animī doctrīna ūberior accesserat. Quid mīrum igitur in senibus, sī īnfirmī sint aliquandō, cum id nē adulēscentēs quidem effugere possint? Resistendum, Laelī et Scīpiō, senectūtī est, eiusque vitia dīligentiā compēnsanda sunt. Pūgnandum tamquam contrā morbum, sīc contrā senectūtem. Habenda ratiō valētūdinis; ūtendum exercitātiōnibus modicīs; tantum cibī et pōtiōnis adhibendum, ut reficiantur vīrēs, nōn 12

17 CATO MAIOR DE SENECTVTE opprimantur. Nec vērō corporī sōlī subveniendum est, sed mentī atque animō multō magis: nam haec quoque, nisi tamquam lūminī oleum īnstillēs, exstinguuntur senectūte. Et corpora quidem exercitātiōnum dēfatīgātiōne ingravēscunt; animī autem exercendō levantur. Nam quōs ait Caecilius cōmicōs stultōs senēs, hōs sīgnificat crēdulōs, oblīviōsōs, dissolūtōs, quae vitia sunt nōn senectūtis, sed inertis, īgnāvae, somnīculōsae senectūtis. Ut petulantia, ut libīdō magis est adulēscentium, quam senum; nec tamen omnium adulēscentium, sed nōn probōrum: sīc ista senīlis stultitia, quae dēlīrātiō appellārī solet, senum levium est, nōn omnium. Quattuor robustōs fīliōs, quīnque fīliās, tantam domum, tantās clientēlās Appius regēbat et caecus, et senex. Intentum enim animum, tamquam arcum, habēbat, nec languēscēns succumbēbat senectūtī. Tenēbat nōn modo auctōritātem, sed etiam imperium in suōs: metuēbant servī, verēbantur līberī, cārum omnēs habēbant; vigēbat in illā domō mōs patrius et disciplīna. Ita enim senectūs honesta est, sī sē ipsa dēfendit, sī iūs suum retinet, sī nēminī ēmancipāta est, sī ūsque ad ultimum spīritum dominātur in suōs. Ut enim adulēscentem, in quō est senīle aliquid; sīc senem, in quō est aliquid adulēscentis, probō: quod quī sequitur, corpore senex esse poterit, animō numquam erit. Septimus mihi līber Orīginum est in manibus; omnia antīquitātis monumenta colligō; causārum illūstrium, quāscumque dēfendī, nunc cum māximē cōnficiō ōrātiōnēs, iūs augurium, pontificium, cīvīle tractō; multum etiam Graecīs litterīs ūtor; Pȳthagorēōrumque mōre, exercendae memoriae grātiā, quid quōque diē dīxerim, audierim, ēgerim, commemorō vesperī. Hae sunt exercitātiōnes ingeniī, haec curricula mentis; in hīs dēsūdāns atque ēlabōrāns, corporis vīrēs nōn magnō opere dēsīderō. Adsum amīcīs; veniō in senātum frequēns, ultrōque afferō rēs multum et diū cōgitātās; eāsque tueor animī, nōn corporis vīribus. Quās sī exsequī nequīrem, tamen mē lectulus oblectāret meus, ea ipsa cōgitantem, quae iam agere nōn possem: sed ut possim, facit ācta vīta. Semper enim in hīs studiīs labōribusque vīventī nōn intellegitur, quandō obrēpat senectūs. Ita sēnsim sine sēnsū aetās senēscit; nec subitō frangitur, sed diūturnitāte exstinguitur. 13

18 M. TVLLI CICERONIS XII Sequitur tertia vituperātiō senectūtis, quod eam carēre dīcunt voluptātibus. Ō praeclārum mūnus aetātis, sī quidem id aufert ā nōbīs, quod est in adulēscentiā vitiōsissimum! Accipite enim, optimī adulēscentēs, veterem ōrātiōnem Archȳtae Tarentīnī, magnī in prīmīs et praeclārī virī; quae mihi trādita est, cum essem adulēscēns Tarentī cum Q. Māximō. Nūllam capitāliōrem pestem, quam corporis voluptātem, hominibus dīcēbat ā nātūrā datam; cuius voluptātis avidae libīdinēs temere et effrēnātē ad pōtiendum incitārentur. Hinc patriae prōditiōnēs, hinc rērum pūblicārum ēversiōnēs, hinc cum hostibus clandestīna colloquia nāscī; nūllum dēnique scelus, nūllum malum facinus esse, ad quod suscipiendum nōn libīdō voluptātis impelleret; stupra vērō, et adulteria, et omne tāle flāgitium, nūllīs aliīs illecebrīs excitārī, nisi voluptātis. Cumque hominī sīve nātūra, sīve quis deus nihil mente praestābilius dedisset; huīc dīvīnō mūnerī ac dōnō nihil tam esse inimīcum, quam voluptātem. Nec enim, libīdine dominante, temperantiae locum esse; neque omnīnō in voluptātis rēgnō virtūtem posse cōnsistere. Quod quō magis intellegī posset, fingere animō iubēbat tantā incitātum aliquem voluptāte corporis, quanta percipī posset māxima: nēminī cēnsēbat fore dubium, quīn tamdiū, dum ita gaudēret, nihil agitāre mente, nihil ratiōne, nihil cōgitātiōne cōnsequī posset. Quōcircā nihil esse tam dētestābile, tamque pestiferum, quam voluptātem; sī quidem ea, cum māior esset atque longinquior, omne animī lūmen exstingueret. Haec cum C. Pontiō Samnīte, patre eius, ā quō, Caudīnō proeliō, Sp. Postumius, T. Veturius, cōnsulēs, superātī sunt, locūtum Archȳtam, Nearchus Tarentīnus, hospes noster, quī in amīcitiā populī Rōmānī permānserat, sē ā māiōribus nātū accēpisse dīcēbat, cum quidem eī sermōnī interfuisset Platō Athēniēnsis; quem Tarentum vēnisse, L. Camillō, Ap. Claudiō cōnsulibus, reperiō. Quōrsum hoc? Ut intellegerētis, sī voluptātem aspernārī ratiōne et sapientiā nōn possēmus, magnam habendam esse senectūtī grātiam, quae efficeret, ut id nōn lubēret, quod nōn oportēret. Impedit enim cōnsilium voluptās, ratiōnī inimīca; ac mentis (ut ita dīcam) praestringit oculōs, nec habet ūllum cum virtūte commercium. Invītus fēcī, ut fortissimī virī T. Flāminīnī frātrem L. Flāminīnum ē senātū 14

19 CATO MAIOR DE SENECTVTE ēicerem, septem annīs post, quam cōnsul fuisset: sed notandam putāvī libīdinem. Ille enim, cum esset cōnsul, in Galliā exōrātus in convīviō ā scortō est, ut secūrī ferīret aliquem eōrum, quī in vinculīs essent damnātī reī capitālis. Hic, Titō frātre suō cēnsōre (quī proximus ante mē fuerat), ēlāpsus est; mihi vērō et Flaccō neutiquam probārī potuit tam flāgitiōsa et tam perdita libīdō, quae cum probrō prīvātō coniungeret imperiī dēdecus. XIII Saepe audīvī ex māiōribus nātū, quī sē porrō puerōs ā senibus audīsse dīcēbant, mīrārī solitum C. Fabricium, quod, cum apud rēgem Pyrrhum lēgātus esset, audīsset ā Thessalō Cīneā esse quendam Athēnīs, quī sē sapientem profitērētur, eumque dīcere omnia, quae facerēmus, ad voluptātem esse referenda: quod ex eō audientēs, M'. Curium et Ti. Coruncānium optāre solitōs, ut id Samnītibus, ipsīque Pyrrhō persuādērētur; quō facilius vincī possent, cum sē voluptātibus dedissent. Vīxerat M'. Curius cum P. Deciō, quī quīnquenniō ante eum cōnsulem sē prō rē pūblicā quārtō cōnsulātū dēvōverat. Nōrat eundem Fabricius, nōrat Coruncānius: quī cum ex suā vītā, tum ex eius, quem dīcō, Decī, factō, iūdicābant esse profectō aliquid nātūrā pulchrum atque praeclārum, quod suā sponte peterētur, quodque, sprētā et contemptā voluptāte, optimus quisque sequerētur. Quōrsum igitur tam multa dē voluptāte? Quia nōn modo vituperātiō nūlla, sed etiam summa laus senectūtis est, quod ea voluptātēs nūllās magnō opere dēsīderat. Caret epulīs, exstrūctīsque mēnsīs, et frequentibus pōculīs; caret ergō etiam vīnolentiā et crūditāte et īnsomniīs. Sed sī aliquid dandum est voluptātī, quoniam eius blanditiīs nōn facile obsistimus (dīvīnē enim Platō ēscam malōrum appellat voluptātem, quod eā vidēlicet hominēs capiantur, ut hāmō piscēs), quamquam immoderātīs epulīs caret senectūs, modicīs tamen convīviīs dēlectārī potest. C. Duellium, M. f., quī Poenōs classe prīmus dēvīcerat, redeuntem ā cēnā senem saepe vidēbam puer; dēlectābātur cēreō fūnālī, et tībīcine, quae sibi nūllō exemplō prīvātus sūmpserat: tantum licentiae dabat glōria. Sed quid ego aliōs? Ad mē ipsum iam revertar. Prīmum habuī semper sodālēs: sodālitātēs autem, mē quaestōre, cōnstitūtae sunt, 15

20 M. TVLLI CICERONIS sacrīs Īdaeīs Magnae Mātris acceptīs. Epulābar igitur cum sodālibus omnīnō modicē, sed erat quīdam fervor aetātis: quā prōgrediente, omnia fīunt in diēs mītiōra. Neque enim ipsōrum convīviōrum dēlectātiōnem voluptātibus corporis magis, quam coetū amīcōrum, et sermōnibus mētiēbar. Bene enim māiōrēs accubitiōnem epulārem amīcōrum, quia vītae coniūnctiōnem habēret, convīvium nōminārunt, melius, quam Graecī; quī hoc idem tum compōtātiōnem, tum concēnātiōnem vocant: ut, quod in eō genere minimum est, id māximē probāre videantur. XIV Ego vērō propter sermōnis dēlectātiōnem tempestīvīs quoque convīviīs dēlector, nec cum aequālibus sōlum (quī paucī admodum restant), sed cum vestrā etiam aetāte, atque vōbīscum; habeōque senectūtī magnam grātiam, quae mihi sermōnis aviditātem auxit, pōtiōnis et cibī sustulit. Quod sī quem etiam ista dēlectant (nē omnīnō bellum indīxisse videar voluptātī, cuius est fortasse quīdam nātūrālis modus), nōn intellegō nē in istīs quidem ipsīs voluptātibus carēre sēnsū senectūtem. Mē vērō et magisteria dēlectant, ā māiōribus īnstitūta; et is sermō, quī mōre māiōrum ā summō adhibētur in pōculīs; et pōcula, sicut in Symposiō Xenophontis, minūta atque rōrantia; et refrīgerātiō aestāte, et vicissim aut sōl, aut īgnis hībernus. Quae quidem etiam in Sabīnīs persequī soleō, convīviumque vīcīnōrum cotīdiē compleō; quod ad multam noctem, quam māximē possumus, variō sermōne prōdūcimus. At nōn est voluptātum tanta quasi tītillātiō in senibus. Crēdō; sed nē dēsīderātiō quidem. Nihil autem molestum, quod nōn dēsīderēs. Bene Sophoclēs, cum ex eō quidem iam affectō aetāte quaereret, ūterēturne rēbus veneriīs: Dī meliōra!' inquit, libenter vērō istinc, tamquam ab dominō agrestī ac furiōsō profūgī. Cupidīs enim rērum tālium odiōsum fortasse et molestum est carēre: satiātīs vērō et explētīs iūcundius est carēre, quam fruī. Quamquam nōn caret is, quī nōn dēsīderat. Ergō hoc nōn dēsīderāre dīcō esse iūcundius. Quod sī istīs ipsīs voluptātibus bona aetās fruitur libentius; prīmum parvulīs fruitur rēbus, ut dīximus: deinde eīs, quibus senectūs, etiamsī nōn abundē pōtītur, nōn omnīnō caret. Ut Turpiōne 16

21 CATO MAIOR DE SENECTVTE Ambiviō magis dēlectātur, quī in prīmā caveā spectat; dēlectātur tamen etiam, quī in ultimā: sīc adulēscentia voluptātēs propter intuēns magis fortasse laetātur; sed dēlectātur etiam senectūs procul eās spectāns, tantum quantum sat est. At illa quantī sunt, animum, tamquam ēmeritīs stīpendiīs libīdinis, ambitiōnis, contentiōnis, inimīcitiārum, cupiditātum omnium, sēcum esse sēcumque, ut dīcitur, vīvere! Sī vērō habet aliquod tamquam pābulum studiī atque doctrīnae, nihil est ōtiōsā senectūte iūcundius. Morī paene vidēbāmus in studiō dīmētiendī caelī atque terrae C. Gallum, familiārem patris tuī, Scīpiō. Quotiēns illum lūx noctū aliquid dēscrībere ingressum, quotiēns nox oppressit, cum māne coepisset! Quam dēlectābat eum dēfectiōnēs sōlis et lūnae multō ante nōbīs praedīcere! Quid in leviōribus studiīs, sed tamen acūtīs? Quam gaudēbat bellō suō Pūnicō Naevius! Quam Truculentō Plautus, quam Pseudolō! Vīdī etiam senem Līvium: quī, cum sex annōs ante, quam ego nātus sum, fābulam docuisset, Centōne Tuditānōque cōnsulibus, ūsque ad adulēscentiam meam prōcessit aetāte. Quid dē P. Liciniī Crassī, et pontificī et cīvīlis iūris studiō loquar? Aut dē huius P. Scīpiōnis, quī hīs paucīs diēbus pontifex māximus factus est? Atque eōs omnēs, quōs commemorāvī, hīs studiīs flagrantēs senēs vīdimus. M. vērō Cethēgum, quem rēctē Suādae medullam dīxit Ennius, quantō studiō exercērī in dīcendō vidēbāmus, etiam senem! Quae sunt igitur epulārum, aut lūdōrum, aut scortōrum voluptātēs cum hīs voluptātibus comparandae? Atque haec quidem studia doctrīnae. Quae quidem prūdentibus et bene īnstitūtīs pariter cum aetāte crēscunt: ut honestum illud Solōnis sit, quod ait versiculō quōdam, ut ante dīxī, senēscere sē, multa in diēs addiscentem; quā voluptāte animī nūlla certē potest esse māior. XV Veniō nunc ad voluptātēs agricolārum, quibus ego incrēdibiliter dēlector: quae nec ūllā impediuntur senectūte, et mihi ad sapientis vītam proximē videntur accēdere. Habent enim ratiōnem cum terrā, quae numquam recūsat imperium, nec umquam sine ūsūrā reddit, quod accēpit; sed aliās minōre, plērumque māiōre cum fēnore. 17

22 M. TVLLI CICERONIS Quamquam mē quidem nōn frūctus modo, sed etiam ipsīus terrae vīs ac nātūra dēlectat: quae cum gremiō mollītō ac subāctō sparsum sēmen excēpit; prīmum id occaecātum cohibet; ex quō occātiō, quae hoc efficit, nōmināta est: deinde tepefactum vapōre et compressū suō diffundit, et ēlicit herbēscentem ex eō viriditātem; quae nīxa fibrīs stirpium, sēnsim adulēscit, culmōque ērēcta geniculātō, vāgīnīs iam quasi pubēscēns inclūditur; ex quibus cum ēmersit, fundit frūgem spīcī, ōrdine strūctam, et contrā avium minōrum morsūs mūnītur vallō aristārum. Quid ego vītium satūs, ortūs, incrēmenta commemorem? Satiārī dēlectātiōne nōn possum; ut meae senectūtis requiētem oblectāmentumque nōscātis. Omittō enim vim ipsam omnium, quae generantur ē terrā; quae ex fīcī tantulō grānō, aut ex acinō vīnāceō, aut ex cēterārum frūgum aut stirpium minūtissimīs sēminibus tantōs truncōs rāmōsque prōcreat: malleolī, plantae, sarmenta, vīvirādīcēs, prōpāginēs, nōnne ea efficiunt, ut quemvīs cum admīrātiōne dēlectent? Vītis quidem, quae nātūrā cadūca est, et, nisi fulta est, fertur ad terram, eadem, ut sē ērigat, clāviculīs suīs quasi manibus quidquid est nacta, complectitur: quam serpentem multiplicī lāpsū et errāticō, ferrō amputāns coercet ars agricolārum, nē silvēscat sarmentīs, et in omnēs partēs nimia fundātur. Itaque ineunte vēre in eīs, quae relicta sunt, exsistit tamquam ad articulōs sarmentōrum ea, quae gemma dīcitur: ā quā oriēns ūva sē ostendit; quae et sūcō terrae, et calōre sōlis augēscēns prīmō est peracerba gūstātū, deinde mātūrāta dulcēscit; vestītaque pampinīs, nec modicō tepōre caret, et nimiōs sōlis dēfendit ardōrēs. Quā quid potest esse cum frūctū laetius, tum aspectū pulchrius? Cuius quidem nōn ūtilitās mē sōlum, ut ante dīxī, sed etiam cultūra, et nātūra ipsa dēlectat: adminiculōrum ōrdinēs, capitum iugātiō, religātiō et prōpāgātiō vītium, sarmentōrum ea, quam dīxī, aliōrum amputātiō, aliōrum immissiō. Quid ego irrigātiōnēs? Quid fossiōnēs agrī, repastinātiōnēsque prōferam, quibus fit multō terra fēcundior? Quid dē ūtilitāte loquar stercorandī? Dīxī in eō librō, quem dē rēbus rūsticīs scrīpsī: dē quā doctus Hēsiodus nē verbum quidem fēcit, cum dē cultūrā agrī scrīberet. At Homērus, quī multīs, ut mihi vidētur, ante saeculīs fuit, Lāertem lēnientem dēsīderium, quod 18

23 CATO MAIOR DE SENECTVTE capiēbat ē fīliō, colentem agrum, et eum stercorantem facit. Nec vērō segetibus sōlum, et prātīs, et vīneīs, et arbustīs rēs rūsticae laetae sunt, sed hortīs etiam et pōmāriīs; tum pecudum pāstū, apium exāminibus, flōrum omnium varietāte. Nec cōnsitiōnēs modo dēlectant, sed etiam īnsitiōnēs; quibus nihil invēnit agrī cultūra sollertius. XVI Possum persequī permulta oblectāmenta rērum rūsticārum; sed haec ipsa, quae dīxī, fuisse sentiō longiōra. Īgnōscētis autem: nam et studiō rūsticārum rērum prōvectus sum, et senectūs est nātūrā loquācior: nē ab omnibus eam vitiīs videar vindicāre. Ergo in hāc vītā M'. Curius, cum dē Samnītibus, dē Sabīnīs, dē Pyrrhō triumphāsset, cōnsūmpsit extrēmum tempus aetātis: cuius quidem ego vīllam contemplāns (abest enim nōn longē ā mē), admīrārī satis nōn possum vel hominis ipsīus continentiam, vel temporum disciplīnam. Curiō ad focum sedentī, magnum aurī pondus Samnītēs cum attulissent, repudiātī sunt. Nōn enim aurum habēre praeclārum sibi vidērī dīxit, sed eīs, quī habērent aurum, imperāre. Poteratne tantus animus efficere nōn iūcundam senectūtem? Sed veniō ad agricolās, nē ā mē ipsō recēdam. In agrīs erant tum senātōrēs, et īdem senēs: sīquidem arantī L. Quīnctiō Cincinnātō nuntiātum est eum dictātōrem esse factum; cuius dictātōris iussū magister equitum C. Servīlius Ahāla Sp. Maelium, rēgnum appetentem, occupātum interēmit. Ā vīllā in senātum arcessēbātur et Curius, et cēterī senēs: ex quō, quī eōs arcessēbant, viātōrēs nōminātī sunt. Num igitur hōrum senectūs miserābilis fuit, quī sē agrī cultiōne oblectābant? Meā quidem sententiā, haud sciō, an ūlla beātior esse possit: neque sōlum officiō, quod hominum generī ūniversō cultūra agrōrum est salūtāris, sed et dēlectātiōne, quam dīxī, et saturitāte, cōpiāque rērum omnium, quae ad vīctum hominum, ad cultum etiam deōrum pertinent: ut, quoniam haec quidem dēsīderant, in grātiam iam cum voluptāte redeāmus. Semper enim bonī assiduīque dominī referta cella vīnāria, oleāria, etiam penāria est, vīllaque tōta locuplēs est; abundat porcō, haedō, agnō, gallīnā, lacte, caseō, melle. Iam 19

24 M. TVLLI CICERONIS hortum ipsī agricolae succīdiam alteram appellant: tum condītiōra facit haec supervacāneīs etiam operis aucupium atque vēnātiō. Quid dē prātōrum viriditāte, aut arborum ōrdinibus, aut vīneārum olīvētōrumve speciē plūra dīcam? Brevī praecīdam. Agrō bene cultō nihil potest esse, nec ūsū ūberius, nec speciē ōrnātius: ad quem fruendum nōn modo nōn retardat, vērum etiam invītat, atque allectat senectūs. Ubi enim potest illa aetās, aut calēscere vel aprīcātiōne melius, vel īgnī, aut vicissim umbrīs aquīsve refrīgerāri salūbrius? Sibi habeant igitur arma, sibi equōs, sibi hastās, sibi clāvam et pilam, sibi natātiōnēs atque cursūs; nōbīs senibus ex lūsiōnibus multīs tālōs relinquant et tesserās: id ipsum ut lubēbit, quoniam sine hīs beāta esse senectūs potest. XVII Multās ad rēs perūtilēs Xenophontis librī sunt. Quōs legite, quaesō, studiōsē, ut facitis. Quam cōpiōsē ab eō agrī cultūra laudātur in eō librō, quī est dē tuendā rē familiārī, quī Oeconomicus īnscrībitur! Atque ut intellegātis nihil eī tam rēgāle vidērī, quam studium agrī colendī, Socratēs in eō librō loquitur cum Critobūlō Cȳrum minōrem, Persārum rēgem, praestantem ingeniō atque imperiī glōriā, cum Lȳsander Lacedaemonius, vir summae virtūtis, vēnisset ad eum Sardīs, eīque dōna ā sociīs attulisset, et cēterīs in rēbus comem ergā Lȳsandrum atque hūmānum fuisse, et eī quendam cōnsaeptum agrum dīligenter cōnsitum ostendisse. Cum autem admīrārētur Lȳsander et prōcēritātēs arborum, et dērēctōs in quīncūncem ōrdinēs, et humum subāctam atque pūram, et suāvitātem odōrum, quī afflārentur ex flōribus: tum eum dīxisse mīrārī sē nōn modo dīligentiam, sed etiam sollertiam eius, ā quō essent illa dīmēnsa atque discrīpta; et Cȳrum respondisse: Atquī ego ista sum omnia dīmēnsus; meī sunt ōrdinēs, mea discrīptiō; multae etiam istārum arborum meā manū sunt satae. Tum Lȳsandrum intuentem eius purpuram, et nitōrem corporis, ōrnātumque Persicum multō aurō, multīsque gemmīs, dīxisse: Rēctē vērō tē, Cȳre, beātum ferunt, quoniam virtūtī tuae fortūna coniūncta est. 20

25 CATO MAIOR DE SENECTVTE Hāc igitur fortūnā fruī licet senibus; nec aetās impedit, quō minus et cēterārum rērum, et in prīmīs agrī colendī studia teneāmus ūsque ad ultimum tempus senectūtis. M. quidem Valerium Corvīnum accēpimus ad centēsimum annum perdūxisse, cum esset āctā iam aetāte in agrīs, eōsque coleret; cuius inter prīmum et sextum cōnsulātum sex et quadrāgintā annī interfuērunt. Ita, quantum spatium aetātis māiōrēs ad senectūtis initium esse voluērunt, tantus illī cursus honōrum fuit. Atque huius extrēma aetās hōc beātior, quam media, quod auctōritātis plūs habēbat, labōris minus. Apex est autem senectūtis auctōritās. Quanta fuit in L. Caeciliō Metellō, quanta in A. Atīliō Cālātīnō! In quem illud ēlogium ūnicum: Plūrimae cōnsentiunt gentēs, populī, prīmārium fuisse virum. Nōtum est tōtum carmen, incīsum in sepulcrō. Iūre igitur gravis, cuius dē laudibus omnium esset fāma cōnsentiēns. Quem virum P. Crassum, nūper pontificem māximum? Quem posteā M. Lepidum, eōdem sacerdōtiō praeditum, vīdimus! Quid dē Paullō loquar, aut Āfricānō aut, ut iam ante, dē Māximō? Quōrum nōn in sententiā sōlum, sed etiam in nūtū residēbat auctōritās. Habet senectūs, honōrāta praesertim, tantam auctōritātem, ut ea plūris sit, quam omnēs adulēscentiae voluptātēs. XVIII Sed in omnī ōrātiōne mementōte eam mē senectūtem laudāre, quae fundāmentīs adulēscentiae cōnstitūta sit. Ex quō efficitur (quod ego magnō quondam cum assēnsū omnium dīxī) miseram esse senectūtem, quae sē ōrātiōne dēfenderet. Nōn cānī, nōn rūgae repente auctōritātem arripere possunt; sed honestē ācta superior aetās fructūs capit auctōritātis extrēmōs. Haec enim ipsa sunt honōrābilia, quae videntur levia atque commūnia: salūtārī, appetī, dēcēdī, assurgī, dēdūcī, redūcī, cōnsulī; quae et apud nōs, et in aliīs cīvitātibus, ut quaeque optimē morāta, ita dīligentissimē observantur. Lȳsandrum Lacedaemonium, cuius modo fēcī mentiōnem, dīcere āiunt solitum Lacedaemonem esse honestissimum domicilium senectūtis. Nusquam enim tantum tribuitur aetātī, nusquam est senectūs honōrātior. Quīn etiam memoriae prōditum est, cum Athēnīs lūdīs quīdam in theātrum 21

26 M. TVLLI CICERONIS grandis nātū vēnisset, magnō cōnsessū locum nusquam eī ā suīs cīvibus datum; cum autem ad Lacedaemoniōs accessisset, quī lēgātī cum essent, in locō certō cōnsēderant, cōnsurrexisse omnēs, et senem illum sessum recēpisse. Quibus cum ā cūnctō cōnsessū plausus esset multiplex datus, dīxisse ex eīs quendam Athēniēnsēs scīre, quae rēcta essent, sed facere nōlle. Multa in nostrō collēgiō praeclāra; sed hoc, dē quō agimus in prīmīs, quod, ut quisque aetāte antecēdit, ita sententiae prīncipātum tenet; neque sōlum honōre antecēdentibus, sed eīs etiam, quī cum imperiō sunt, māiōrēs nātū augurēs antepōnuntur. Quae sunt igitur voluptātēs corporis cum auctōritātis praemiīs comparandae? Quibus quī splendidē ūsī sunt, iī mihi videntur fābulam aetātis perēgisse, nec, tamquam inexercitātī histriōnēs, in extrēmō āctū corruisse. At sunt mōrōsī, et anxiī, et īrācundī, et difficilēs senēs. Sī quaerimus, etiam avārī. Sed haec mōrum vitia sunt, nōn senectūtis. Ac mōrōsitās tamen, et ea vitia, quae dīxī, habent aliquid excūsātiōnis, nōn illīus quidem iūstae, sed quae probārī posse videātur. Contemnī sē putant, dēspicī, illūdī. Praetereā in fragilī corpore odiōsa omnis offēnsiō est. Quae tamen omnia dulciōra sunt et mōribus bonīs, et artibus; idque cum in vītā, tum in scaenā intellegī potest ex eīs frātribus, quī in Adelphīs sunt. Quanta in alterō dīritās, in alterō cōmitās! Sīc sē rēs habet: ut enim nōn omne vīnum, sīc nōn omnis nātūra vetustāte coacēscit. Sevēritātem in senectūte probō, sed eam (sīcut alia) modicam, acerbitātem nūllō modō. Avāritia vērō senīlis quid sibi velit, nōn intellegō; potest enim quidquam esse absurdius quam, quō viae minus restet, eō plūs viāticī quaerere? XIX Quārta restat causa, quae māximē angere, atque sollicitam habēre nostram aetātem vidētur, appropinquātiō mortis: quae certē ā senectūte nōn potest esse longē. Ō miserum senem, quī mortem contemnendam esse in tam longā aetāte nōn vīderit! Quae aut plānē neglegenda est, sī omnīnō exstinguit animum; aut etiam optanda, sī 22

27 CATO MAIOR DE SENECTVTE aliquō eum dēdūcit, ubi sit futūrus aeternus. Atquī tertium certē nihil invenīrī potest. Quid igitur timeam, sī aut nōn miser post mortem, aut beātus etiam futūrus sum? Quamquam quis est tam stultus, quamvīs sit adulēscēns, cuī sit explōrātum sē ad vesperum esse vīctūrum? Quīn etiam aetās illa multō plūrēs, quam nostra, cāsūs mortis habet: facilius in morbōs incidunt adulēscentēs: gravius aegrōtant; trīstius cūrantur. Itaque paucī veniunt ad senectūtem: quod nī ita accideret, melius et prūdentius vīverētur. Mēns enim, et ratiō, et cōnsilium in senibus est: quī sī nullī fuissent, nullae omnīnō cīvitātēs fuissent. Sed redeō ad mortem impendentem. Quod illud est crīmen senectūtis, cum id eī videātis cum adulēscentiā esse commūne? Sēnsī ego in optimō fīliō meō, tum in exspectātīs ad amplissimam dīgnitātem frātribus tuīs, Scīpiō, omnī aetātī mortem esse commūnem. At spērat adulēscēns diū sē vīctūrum; quod spērāre idem senex nōn potest. Īnsipienter spērat. Quid enim stultius, quam incerta prō certīs habēre, falsa prō vērīs? Senex, nē quod spēret quidem, habet. At est eō meliōre condiciōne, quam adulēscēns; cum id, quod ille spērat, hic cōnsecūtus est. Ille vult diū vīvere, hic diū vīxit. Quamquam, ō dī bonī, quid est in hominis nātūrā diū? Dā enim suprēmum tempus; exspectēmus Tartēssiōrum rēgis aetātem: fuit enim (ut scrīptum videō) Arganthōnius quīdam Gādibus, quī octōgintā rēgnāvit annōs, centum vīgintī vīxit; sed mihi nē diūturnum quidem quidquam vidētur, in quō est aliquid extrēmum. Cum enim id advēnit, tunc illud, quod praeteriit, efflūxit; tantum remanet, quod virtūte, et rēctē factīs cōnsecūtus sīs. Hōrae quidem cēdunt, et diēs, et mēnsēs, et annī; nec praeteritum tempus umquam revertitur, nec, quid sequātur, scīrī potest. Quod cuīque temporis ad vīvendum datur, eō dēbet esse contentus. Neque enim histriōnī, ut placeat, peragenda fābula est, modo, in quōcumque fuerit āctū, probētur; neque sapientī ūsque ad Plaudite veniendum est. Breve enim tempus aetātis satis longum est ad bene honestēque vīvendum. Sīn prōcesserit longius, nōn magis dolendum est, quam agricolae dolent praeteritā vernī temporis suāvitāte, aestātem autumnumque vēnisse. Vēr enim tamquam adulēscentiam 23

28 M. TVLLI CICERONIS sīgnificat, ostenditque fructūs futūrōs: reliqua autem tempora dēmetendīs frūctibus et percipiendīs accommodāta sunt. Frūctus autem senectūtis est (ut saepe dīxī) ante partōrum bonōrum memoria et cōpia. Omnia vērō, quae secundum nātūram fīunt, sunt habenda in bonīs. Quid est autem tam secundum nātūram, quam senibus ēmorī? Quod idem contingit adulēscentibus, adversante et repūgnante nātūrā. Itaque adulēscentēs mihi morī sīc videntur, ut cum aquae multitūdine flammae vīs opprimitur; senēs autem, sīcut suā sponte, nullā adhibitā vī, cōnsūmptus īgnis exstinguitur. Et quasi pōma ex arboribus, sī crūda sunt, vix āvelluntur; sī mātūra et cocta, dēcidunt: sīc vītam adulēscentibus vīs aufert, senibus mātūritās; quae quidem mihi tam iūcunda est, ut, quō propius ad mortem accēdam, quasi terram vidēre videar, aliquandōque in portum ex longā nāvigātiōne esse ventūrus. XX Omnium aetātum certus est terminus; senectūtis autem nūllus certus est terminus; rēctēque in eā vīvitur, quoad mūnus officiī exsequī et tuērī possīs, et tamen mortem contemnere. Ex quō fit, ut animōsior etiam senectūs sit, quam adulēscentia, et fortior. Hoc illud est, quod Pīsistratō tyrannō ā Solōne respōnsum est, cum illī quaerentī, quā tandem spē frētus sibi tam audāciter obsisteret, respondisse dīcitur: Senectūte. Sed vīvendī est fīnis optimus, cum integrā mente, certīsque sēnsibus, opus ipsa suum eadem, quae coāgmentāvit, nātūra dissolvit. Ut nāvem, ut aedificium īdem dēstruit facillimē, quī cōnstrūxit: sīc hominem eadem optimē, quae conglūtināvit, nātūra dissolvit. Iam omnis conglūtinātiō recēns, aegrē; inveterāta, facile dīvellitur. Ita fit, ut illud breve vītae reliquum nec avidē appetendum senibus, nec sine causā dēserendum sit. Vetatque Pȳthagorās, iniussū imperātōris, id est deī, dē praesidiō et statiōne vītae dēcēdere. Solōnis quidem sapientis ēlogium est, quō sē negat velle suam mortem dolōre amīcōrum et lāmentīs vacāre: vult, crēdō, sē esse cārum suīs. Sed haud sciō, an melius Ennius: 24

29 CATO MAIOR DE SENECTVTE Nēmō mē lacrumīs dēcoret neque fūnera flētū faxit. Nōn cēnset lūgendam esse mortem, quam immortālitās cōnsequātur. Iam sēnsus moriendī aliquis esse potest, isque ad exiguum tempus, praesertim senī; post mortem quidem sēnsus aut optandus, aut nūllus est. Sed hoc meditātum ab adulēscentiā dēbet esse mortem ut neglegāmus, sine quā meditātiōne tranquillō animō esse nēmō potest. Moriendum enim certē est, et id incertum an eō ipsō diē. Mortem igitur omnibus hōrīs impendentem timēns, quī poterit animō cōnsistere? Dē quā nōn ita longā disputātiōne opus esse vidētur, cum recorder nōn L. Brūtum, quī in līberandā patriā est interfectus; nōn duōs Deciōs, quī ad voluntāriam mortem cursum equōrum incitāvērunt; nōn M. Atīlium, quī ad supplicium est profectus, ut fidem hostī datam cōnservāret; nōn duōs Scīpiōnēs, quī iter Poenīs vel corporibus suīs obstruere voluērunt; nōn avum tuum L. Paullum, quī morte luit collēgae in Cannēnsī īgnōminiā temeritātem; nōn M. Mārcellum, cuius interitum nē crūdēlissimus quidem hostis honōre sepultūrae carēre passus est: sed legiōnēs nostrās (quod scrīpsī in Orīginibus) in eum locum saepe profectās alacrī animō et ērectō, unde sē numquam reditūrās arbitrārentur. Quod igitur adulēscentēs, et iī quidem nōn sōlum indoctī, sed etiam rūsticī, contemnunt, id doctī senēs extimēscent? Omnīnō (ut mihi quidem vidētur) studiōrum omnium satietās vītae facit satietātem. Sunt pueritiae studia certa: num igitur ea dēsīderant adulēscentēs? Sunt ineuntis adulēscentiae: num ea cōnstāns iam requīrit aetās, quae media dīcitur? Sunt etiam eius aetātis: ne ea quidem quaeruntur ā senectūte. Sunt extrēma quaedam studia senectūtis: ergō, ut superiōrum aetātum studia occidunt, sīc occidunt etiam senectūtis. Quod cum ēvēnit, satietās vītae tempus mātūrum mortis affert. XXI Equidem nōn videō, cūr, quid ipse sentiam dē morte, nōn audeam vōbīs dīcere: quod eō cernere mihi melius videor, quō ab eā 25

Microsoft Word - lp-cic-cat1-interlinears-SY19.docx

Microsoft Word - lp-cic-cat1-interlinears-SY19.docx CRISIS IN THE LATE REPUBLIC Selections on the Catilinarian Conspiracy PART II: CICERO, ORATIO PRIMA IN CATILINAM Cesare Maccari, Cicero Denounces Catiline, 1899. INTERLINEAR TEXTS A Project of the Department

Sīkāk

Vocab

Vocab Nouns First Declension amīcitia, amīcitiæ (f) aqua, aquæ (f) Asia, Asiæ (f) hōra, hōræ (f) nātūra, nātūræ (f) patientia, patientiæ (f) Rōma, Rōmæ (f) turba, turbæ (f) via, viæ (f) dīvitiæ, dīvitiārum (f)

Sīkāk

AVLI GELLII AVLI GELLII NOCTIUM ATTICARUM CAPITULA EXCERPTA DE SCIPIONE ET HANNIBALE BELLOQUE PUNICO SECUNDO Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve M

AVLI GELLII AVLI GELLII NOCTIUM ATTICARUM CAPITULA EXCERPTA DE SCIPIONE ET HANNIBALE BELLOQUE PUNICO SECUNDO Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve M NOCTIUM ATTICARUM CAPITULA EXCERPTA DE SCIPIONE ET HANNIBALE BELLOQUE PUNICO SECUNDO Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve Murgēnsis modō Iōhannis Oerbergis composuit additāmentum capitulōrum XLVIII

Sīkāk

Eutropius Hannibal (Breviarium Historiae Romanae Bk 3) Name: p. 1 Date: VII. Eōdem annō bellum Pūnicum secundum Rōmānīs inlātum est per Hannibalem, Ca

Eutropius Hannibal (Breviarium Historiae Romanae Bk 3) Name: p. 1 Date: VII. Eōdem annō bellum Pūnicum secundum Rōmānīs inlātum est per Hannibalem, Ca p. 1 Date: VII. Eōdem annō bellum Pūnicum secundum Rōmānīs inlātum est per Hannibalem, Carthāginiēnsium ducem, quī Saguntum, Hispāniae cīvitātem Rōmānīs amīcam, obpugnāre adgressus est, annum agēns vīcēsimum

Sīkāk

Agricola Stage 26

Agricola Stage 26 Agricola Stage 26 adventus Agricolae mīlitēs legiōnis secundae, quī Devae in castrīs erant, diū et strēnuē labōrābant. nam Gāius Iūlius Sīlānus, lēgātus legiōnis, adventum Agricolae exspectābat. mīlitēs,

Sīkāk

milites Stage 25

milites Stage 25 milites Stage 25 explōrātor Britannicus 3 centuriō, iuvenem cōnspicātus, hunc agnōscō inquit. explōrātor Britannicus est, quem saepe prope castra cōnspexī. quō modō eum cēpistī? tum mīles explicāvit quō

Sīkāk

Week 11 10/16 to 10/20 Reading Week A Reading Week A Vocabulary 1. amīca, amīcæ, f. - friend 2. ancilla, ancillæ, f. - maid servant 3. culīna, culīnæ,

Week 11 10/16 to 10/20 Reading Week A Reading Week A Vocabulary 1. amīca, amīcæ, f. - friend 2. ancilla, ancillæ, f. - maid servant 3. culīna, culīnæ, Week 11 10/16 to 10/20 Reading Week A Reading Week A Vocabulary 1. amīca, amīcæ, f. - friend 2. ancilla, ancillæ, f. - maid servant 3. culīna, culīnæ, f. - kitchen 4. fābula, fābulæ, f. - story 5. īnsula,

Sīkāk

Microsoft Word - lp-caes-bg-4-interlinears-SY20.docx

Microsoft Word - lp-caes-bg-4-interlinears-SY20.docx WAR AND CONQUEST IN GAUL Selections from Caesar s Commentāriī dē Bellō Gallicō THE FIRST INVASION OF BRITAIN (4.24-36.1) Caesar and the Romans struggle to land on the shores of Britannia in 55 BCE. INTERLINEAR

Sīkāk

BELLVM VIRIATHICVM TRANSLATVM AB APPIANI DE BELLIS HISPANIENSIBVS Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve Murgēnsis modō Iōhannis Oerbergis composuit

BELLVM VIRIATHICVM TRANSLATVM AB APPIANI DE BELLIS HISPANIENSIBVS Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve Murgēnsis modō Iōhannis Oerbergis composuit BELLVM VIRIATHICVM TRANSLATVM AB APPIANI DE BELLIS HISPANIENSIBVS Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve Murgēnsis modō Iōhannis Oerbergis composuit additāmentum capitulī LI methodī LLPSI Hoc opus consignatum

Sīkāk

Catullus 84

Catullus 84 Aeneid I.247-260 Hīc tamen ille urbem Patavī sēdēsque locāvit Teucrōrum et gentī nōmen dedit armaque fīxit Trōia, nunc placidā compostus pāce quiēscit: nōs, tua prōgeniēs, caelī quibus adnuis arcem, 250

Sīkāk

Notes du mont Royal ←

Notes du mont Royal ← Notes du mont Royal 쐰 www.notesdumontroyal.com Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres vf J FLAIOSEPHI ê,

Sīkāk

í-g. A Ì l l i ò Q s. L ß. 1 DNlVERbtUAD -OE N A VA RRA biblioteca D t hum anidades

í-g. A Ì l l i ò Q s. L ß. 1 DNlVERbtUAD -OE N A VA RRA biblioteca D t hum anidades í-g. A Ì l l i ò Q s. L ß. 1 DNlVERbtUAD -OE N A VA RRA biblioteca D t hum anidades ' * gufiti-- '.... ^. A:,:- '' ' ^??!>'f^ SHf ;*'*..} >. :,.' '- è P H# ; > f ^ *Î' i T-^ *:. - 7 ; L.-.-.. - T-. -

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

in urbe Stage 31

in urbe Stage 31 in urbe Stage 31 1 diēs illūcēscēbat. 2 diē illūcēscente, multī saccāriī in rīpā flūminis labōrābant. 5 frūmentō expositō, magister nāvis pecūniam saccāriīs distribuit. 6 pecūniā distribūtā, saccāriī ad

Sīkāk

Microsoft Word - Aeneid II doc

Microsoft Word - Aeneid II doc Directions: Highlight all main verbs in one color, all participles in another, and all infinitives in a third color. Write out a translation for the highlighted parts only. Aeneid II.40-56 Prīmus ibi ante

Sīkāk

Notes du mont Royal ←

Notes du mont Royal ← Notes du mont Royal 쐰 www.notesdumontroyal.com Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres caladium. IsocRAns,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Microsoft Word - L.A.T., 2015.

Microsoft Word - L.A.T., 2015. N. p.k. Programmas nosaukums 1. Pirmais Baltijas kanāls 2. NTV Mir Baltic 3. REN TV Baltic RETRANSLĀCIJAS ATĻAUJAS Nr. RR - 39 pielikums Retranslējamo programmu saraksts Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas

Sīkāk

Notes du mont Royal ←

Notes du mont Royal ← Notes du mont Royal 쐰 www.notesdumontroyal.com Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Bibliothèque nationale de France

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

Vizuālā stila grāmata

Vizuālā stila grāmata Vizuālā stila grāmata Saturs Latvijas Universitātes pirmsākumi un mūsdienu izaicinājumi 4 1. Latvijas Universitātes zīmes struktūra 5 2. LU zīme un tās atvasinājumi 7 2.1. Hierarhija 7 Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Citadel

Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Citadel Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003492814, juridiskā adrese: Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija. 2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

^ - U 1*00 si o z

^ - U 1*00 si o z ^ - U 1*00 si o z o «y u>y.e&f* r-> A tes y 71% fot 4 í 77 (TcV i o Sos i>^. 9^ ^ fi a os 11? 7r p ' J 21i ~ I N T R O Ú V C T J O in Grsecam linguam. lohanne de Villalobos Societatis lefu autore* Nouis

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mākslas terapijas muzejā programma personām ar demenci subjektīvās labizjūtas uzlabošanai Darba autors: Darba vadītāja: Darba konsultanti: Diāna Serga Rudīte Terehova, Mg.psych. Nana Žvitiašvili, Dr. habil.

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Apakšējās ekstremitātes muskuļi

Apakšējās ekstremitātes muskuļi Apakšējās ekstremitātes muskuļi LĪGA VAINORE Apakšējo ekstremitāšu muskuļus veido: iegurņa joslas, apakšējās brīvās ekstremitātes jeb kājas muskuļi Iegurņa joslas muskuļi Iegurņa joslas priekšējie muskuļi

Sīkāk

2018. gada 29. martā Lielajā ģildē gada 31. martā Latgales vēstniecībā GORS BAHS UN FORĒ. MIERA FORMULA Solisti Gunta GELGOTE soprāns Johanness

2018. gada 29. martā Lielajā ģildē gada 31. martā Latgales vēstniecībā GORS BAHS UN FORĒ. MIERA FORMULA Solisti Gunta GELGOTE soprāns Johanness 2018. gada 29. martā Lielajā ģildē 2018. gada 31. martā Latgales vēstniecībā GORS BAHS UN FORĒ. MIERA FORMULA Solisti Gunta GELGOTE soprāns Johanness HELDS baritons Kristīne ADAMAITE ērģeles LATVIJAS RADIO

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

(Microsoft Word - Koncepcija_ElektronsS,%20preciz\347jumi%202014[1].doc)

(Microsoft Word - Koncepcija_ElektronsS,%20preciz\347jumi%202014[1].doc) Retranslācijas atļaujas Nr. RR-29 pielikums Nr. 1 Retranslējamo programmu saraksts Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību īpašnieka

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008174776 Nosaukums RĪGAS 64.VIDUSSKOLAS ATBALSTA FONDS NODIBINĀJUMS Adrese Ūnijas iela 93, Rīga, LV-1084 Taksācijas periods

Sīkāk

gradska B liga statistika 1718.xlsm

gradska B liga statistika 1718.xlsm I kolo 1 12 0 : 0 1. set 2. set 3. set 4. set 5. set partija meč 2 11 Mopet Vranješ III * Bolnica 1 : 6 1. set 2. set 3. set 4. set 5. set partija meč par Milanović-Gerbesa par Bunford-Nikolić 07-11 07-11

Sīkāk

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA Transmisija LEAF 40 kwh Acenta 100% elektrisks 4x2 Acenta 100% elektrisks 4x2 N-Connecta 100% elektrisks 4x2 Tekna 100% elektrisks 4x2 LEAF 62 kwh

Sīkāk

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (VII, A 401, C 351, K 275) Krājumu sagatavoja: Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta

Sīkāk

ISKU ekspozīcijas izpārdošana

ISKU ekspozīcijas izpārdošana LIELĀ ISKU EKSPOZĪCIJAS IZPĀRDOŠANA ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU Moduļtipa dīvāns Kaari Materiāls: Tumši pelēks un zaļš filcs. Augstās sienas noņemamas un maināmas Cena: EUR 2450 + PVN

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Meža kaitēkļi Latvijas mežos A.Šmits, Dr.Biol. LVMI «Silava» 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Egļu astoņzobu mizgrauža paaudžu skaits 0- viena paaudze 1-

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

Mēbeļu izpārdošana 2019

Mēbeļu izpārdošana 2019 2. DC 290 dīvāns 285x103x78 cm, koks, tumši pelēks audums 13 250 EUR (26 155 EUR) 2. Star Trek klubkrēsls 65x61x109 cm, koks, āda 4 250 EUR (8 135 EUR) 2. 3. Stella galdiņš D55, H45 cm, koks, stikls 1

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-6 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību īpašnieka

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Matemātikas uzdevumu krājums 6. klasei / Zane Kūlaine/ Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

Matemātikas uzdevumu krājums 6. klasei / Zane Kūlaine/ Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs 2 5.klases atkārtojums Vieni ir pirmās sķiras vienības; tos skaitlī raksta pirmajā vietā no labās puses. Desmiti ir otrās šķiras vienības; tos skaitlī raksta otrajā vietā no labās puses. Simti ir trešās

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D.

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D. Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps)... 10 Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis)... 12 Kristāla pūce (I.Ziemele)... 15 Atmiņu mirkļi (D.Rezevska)... 17 I nodaļa. Tiesību filozofija No tiesību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs:

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: AAS BALTA, juridiskā adrese - Raunas iela 10, Rīga,

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr Fakss Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie

ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr Fakss Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr.67310345 Fakss. 67310346 info@mcrolls.lv Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie atsvariņi vieglajām automašīnām tērauda diskiem (universālie) S/2

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

PANEVEZYS Cido Arena, Panevezys UCI CL2 category WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps

PANEVEZYS Cido Arena, Panevezys UCI CL2 category WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps Country/ Nr Name UCI code Club 1 1 Viktorija Šumskyte LTU20000707 PKKSC, SK"El-Eko Sport" PRSSG 2 2 Židrune Paltarokaite LTU20001110

Sīkāk