Microsoft Word - Autoreferats- latv _S.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - Autoreferats- latv _S.doc"

Transkripts

1 R GAS STRADI A UNIVERSIT TE Linards Grieznis Taktilais jut gums slogojot dab gos zobus un osseointegr tus implant tus (specialit te zobu protez šana) Promocijas darba kopsavilkums Darba zin tniskais vad t js: Habilit ts medic nas doktors, profesors P teris Apse Darba zin tniskais konsultants: Medic nas doktors, docents Leons Blumfelds Darbs veikts ar Eiropas strukt rfondu nacion l s programmas Atbalsts doktorant ras un p cdoktorant ras p t jumiem medic nas zin tn s atbalstu R ga,

2 Promocijas darbs izstr d ts R gas Stradi a universit tes Zobu protez šanas katedr un Cilv ka fiziolo ijas un bio mijas katedr Ofici lie recenzenti : Dr. hab. med., profesors Andrejs Ska ers (R gas Stradi a universit te) Dr. hab. med., profesors Juris Aivars (Latvijas Universit te) Dr. med. Tomas Linkevi ius (Vi as Universit te) Promocijas darba aizst v šana notiks. gada 6. janv r plkst.7. R gas Stradi a universit tes (RSU) Stomatolo ijas specialit šu promocijas padomes atkl t s d R g, Dzirciema iel 6, Hipokr ta auditorij Ar promocijas darbu var iepaz ties R gas Stradi a universit tes bibliot k Promocijas padomes sekret re : Dr. hab. med., profesore Ingr da ma

3 . Ievads.. T mas aktualit te Zobi ir gremošanas sist mas sast vda a, to galven funkcija ir bar bas sasmalcin šana. Tot las adentijas gad jum ir stipri ietekm ts ne tikai bar bas sasmalcin šanas process, kas atst j iespaidu uz visu ku a zarnu trakta darb bu, bet ar izmai as veidojas zobus balstošaj kaul. Pasaules Vesel bas Organiz cija (PVO) noteikusi, ka cilv kam visu zobu zaud šana ir piel dzin ma k das erme a da as zaud šanai. P c zobu zaud šanas alveol raj kaul veidojas progres joša rezorbcija un remodel šan s, l pas zaud balstu, kas noved pie sejas formas izmai m. Zobus aizvietojošo iz emamo prot žu izgatavošana (gan tot lu, gan parci lu) piln b nesp j restaur t un nodrošin t funkciju, est tiku un soci lo komfortu. Piln gs zobu zaud jums ietekm dz ves kvalit ti (Lauri a un Sobo eva, 6). Lai zaud tos zobus aizvietotu un mut izgatavotaj m prot tiskaj m konstrukcij m nodrošin tu stabilit ti, balstu un retensiju, liels pav rsiens zob rstniec bas att st b bija osseointegr tu implant tu ieviešana kl niskaj praks gad profesors Per-Ingvar Brånemark pirmo reizi kl niskaj l men izmantoja osseointegr cijas tehniku pacientam ar tot lu adentiju apakšžokl tika ievietoti vair ki tit na implant ti, uz kuriem p c dz šanas perioda tika izgatavota fiks ta prot tiska konstrukcija. Zobu implant ti ir atz ts un izplat ts tr kstošo zobu aizst šanas veids. Implant tus var izmantot gan atseviš u zaud tu zobu aizst šanai, gan ar pilna zobu tr kuma gad jum. Tom r vair ki ar implant tiem saist ti aspekti v l joproj m ir neskaidri. Viens no š diem ar zobu implant ciju saist tiem jaut jumiem ir implant tu efektivit te un iespaids uz koš šanas sist mas funkciju daž d s kl nisk s situ cij s. Sa emot inform ciju no receptoriem orofaci laj rajon, galvas smadzenes kontrol or l s motor s funkcijas košanu, koš šanu, runu u.c. (Trulsson, 6). Dab g zoba sakni ap emoš s periodonta saites sast v no kolag na š iedr m un mikroneirovaskul r s sist mas. Periodonta saites p rnes okluz los (sakodiena rad tos) sp kus uz augšžok a un apakšžok a kaulu, darbojoties k meh niska bufersist ma (Hoshino un l dzstr., 4). Periodonta receptori uztver okluz l s slodzes sp ku, virzienu un trumu. Periodonta receptoriem ir noz m ga loma sensoraj izš irtsp j un žok u kust bu funkcijas kontrol (Klineberg un Murray, 999). P c zoba ekstrakcijas 3

4 periodonta saites un receptori izz d, kas ietekm sensoro uztveri (Abarca un l dzstr., 6). Zoba ekstrakcijas gad jum paz d b tisks inform cijas uztveres avots, kas var tu ietekm t atbildes reakciju uz kairin t ju. Dab gos zobus aizst jošie implant ti kaul stiprin s bez šo periodonta saišu pal dz bas. Šaj situ cij periodonta receptori vairs nesniedz inform ciju CNS par slogojumu, kas ietekm or l s motor s funkcijas regul ciju (Trulsson, 6). D periodonta kompleksa tr kuma implant ti biomeh niski atš ir gi no dab giem zobiem uztver okluz los sp kus. Implant tu balst tu konstrukciju gad jum sastopamas daž das komplik cijas implant tu l zumi, savienot jda u (abatmentu) l zumi, savienot jda u skr vju atskr v šan s un l zumi, porcel na plais šana un l zumi u.c. Piln g ka osseointegr tu implant tu biomeh nikas un fiziolo ijas izpratne autu veiksm g k nov rst irur isk s un prot tisk s neveiksmes. Implant tu osseointegr cija ir plaši p t ta histolo iski, biomeh niski un mikrobiolo iski, ta u fiziolo iskajai implant tu integr cijai piev rsts maz k uzman bas (Abarca un l dzstr., 6). Nav prec zi izp t ts, k žok u kust bas veicošie neirofiziolo iskie meh nismi ir saist ti ar sensoraj m strukt r m ap zobu implant tiem... Darba novit te Latvij implant tu popularit te un izmantošana pieaugusi p d jos - 5 gados. Latvijas zob rsti, str d jot ar daž d m implant tu sist m m, p rsvar izmanto rietumvalstu pieredzi. Ne tikai Rietumeiropas valst s, bet ar Latvij plaši tiek apspriesti implant tu est tiskie un biolo iskie aspekti. Šaj darb analiz tais zobu implant tu fiziolo isk s integrit tes jaut jums pal dz s rstiem prec z k izprast mutes sensor s uztveres meh nismus daž das kl nisk s situ cij s. Š izpratne var tu sekm t optim l ku pacienta rst šanas pl na veidošanu, kas nodrošin tu prot tisk s restaur cijas ilglaic gu kalpošanu mutes dobum. 4

5 . Promocijas darba m r is un uzdevumi Darba m r is Dab go zobu un osseointegr tu implant tu taktil jut guma sal dzinoša izp te. Darba uzdevumi. Noteikt vienm r gi augošas intensit tes aksi l spiediena absol to slieksni zobiem un implant tiem augšžokl un apakšžokl.. Noteikt vienm r gi augošas intensit tes aksi l spiediena diferenci lo slieksni zobiem un implant tiem augšžokl un apakšžokl. 3. Sal dzin t daž das lokaliz cijas zobu un implant tu taktil s jut bas parametru kvantitat v s v rt bas. 4. Nov rt t izmekl jamo personu vecuma un dzimuma ietekmi uz zobu un implant tu taktilo jut bu. 5

6 3. Materi li un metodes P t jum piedal j s 43 pacienti, kuriem gan implant cija, gan protez šana tika veikta RSU Stomatolo ijas instit t. Zobi un implant ti tika nov rt ti gan ar intraor lu izmekl šanu, gan rentgenolo iski. P c rentgenolo isk s apskates dab gie zobi sadal ti grup s endodontiski rst ti zobi (E Z) un endodontiski ne rst ti zobi (ENZ). P c FDI (Pasaules Zob rstu Feder cija) nomenklat ras par endodontiski rst tiem tika uzskat ti zobi, kam pulpas kamer un/vai sak u kan l (-os) atrodas rentgenkontrast jošs materi ls (Jimenez-Pinzon un l dzstr., 4). Periapik lais statuss tika noteikts, izmantojot periapik lo indeksu (PAI), kur - periapik li nenov ro izmai as, nelielas izmai as kaula strukt r, 3- izmai as kaula strukt r ar miner lvielu zudumu, 4 periodont ts ar izteikt m rentgenolo iski redzam m robež m, 5 smags periodont ts saasin šan s period (Orstavik un l dzstr dnieki, 986). Krit riji personas iek aušanai p t jum : - vismaz 8 gadu vecums; - pacienti, kuriem ir gan dab gie zobi, gan implant ti; - zobu periapik lais indekss vai ; - implant ti ievietoti vismaz 5 m nešus pirms p t juma veikšanas; - atseviš i st voši zobi un implant ti; - zobu kust gums fiziolo isk s normas robež s; - asimptom tiski zobi un implant ti. Krit riji personas izsl gšanai no p t juma : - zobi vai implant ti, kas iek auti blo t s konstrukcij s tilti, blo ti kro i; - slikta sadarb bas iesp ja ar pacientu; - zobu periapik lais indekss 3 un vair k; - pacienti ar s dz b m par s p m, j t gumu gan izmekl jamos, gan blakus st vošajos zobos un implant tos; - mutes atv ršanas gr t bas, s pes temporomandibul raj loc tav. M r jumi notika R gas Stradi a universit tes Cilv ka fiziolo ijas un bio mijas katedr speci li p t jumam iek rtot telp. Visas izmekl jam s personas pirms p t juma tika iepaz stin tas ar izmekl juma norisi, k ar parakst ja RSU tikas komisijas apstiprin tu p t juma piekrišanas protokolu. Izmekl jumi notika klus telp, p c 6

7 iesp jas ierobežojot r jo faktoru ietekmi uz rezult tiem. Bez izmekl jam s personas telp atrad s cilv ki slodzes testu veic js un datu re istr t js. Slodzes testi veikti ar datoriz tu spiedienj t gu m rinstrumentu ( Power Lab Data Acquisition System - modelis 4/5T, sensors modelis MLT3/D; ADInstruments), kas modific ts p t jumiem mutes dobum (. un. att ls)..att ls. ADInstruments datoriz ts spiedienj t gs m rinstruments. att ls. Slodzes testa m rinstruments modific ts pas v taktil jut guma sliekš a m r šanai zob rstniec bas kr sl 7

8 M rinstrumenta kalibr šan tika izmantoti atsvari. P t juma laik pacients atrad s zob rstniec bas kr sl s dus poz, vi a acis bija aizv rtas. Lai atvieglotu proced ru, tika izmantots mutes plet js. Atseviš i st voši zobi un implant ti tika slogoti aksi li, tas ir, vertik l virzien paral li garenasij (3.att ls). 3.att ls. Slodzes testa shematisks att lojums Pacientam rok s bija sign lpoga. Dab giem zobiem un osseointegr tiem implant tiem datoriz ti tika re istr ti slodzes absol t s un diferenci l s jut bas parametri, test jot ar vienm r gi pieaugošu aksi lo spiedienu:. P minim l spiediena v rt ba (N), kuru pacients sajuta k sensora piesk rienu (pas vais absol tais taktilais slieksnis) (4.att ls).. P - minim l spiediena v rt ba (N), spiedienam vienm r gi palielinoties, kas tika atš irta no P (5.att ls). 8

9 4. att ls. Slodzes testa l kne: A- m r juma s kumpunkts, sensors v l nebija piesk ries, B- br dis, kad pacients sajuta piesk rienu un nospieda sign lpogu, C- uz l knes tika nolas ts atbilstošs m r jums tonos (N) - šaj gad jum P (pas vais absol tais taktilais slieksnis) bija,353 N 5.att ls. Slodzes testa turpin jums: D- br dis, kad pacients sajuta spiediena pieaugumu attiec b pret pas vo absol to taktilo slieksni, E - uz l knes tika nolas ts atbilstošs m r jums tonos (N) - šaj gad jum P bija 4,8 N 9

10 Pirms p t juma uzs kšanas tika veikti vair ki izm in juma testi, lai pacients saprastu proced ras b t bu. Pirms katra slodzes testa izmekl jamai personai tika pazi ots mutiski par t s kumu. P t jumu veicoš s personas sav starp sazin j s ar nosac tiem apz m jumiem, lai savstarp j komunik cija neietekm tu izmekl jam s personas uzman bu. Izmekl jamais zobs vai implant ts tika iedal ts p c lokaliz cijas un statusa. Lokaliz cija tika noteikta p c zob rstniec b pie emt s klasifik cijas, kas ietver kvadranta numuru un k rtas numuru. Statusa noteikšan tika pie emts: A endodontiski ne rst ts zobs; B endodontiski rst ts zobs; C- implant ts. Piem ram, 4A otr kvadranta ceturtais zobs, endodontiski ne rst ts; 6B pirm kvadranta sestais zobs, endodontiski rst ts; 35C implant ts treš kvadranta piekt zoba rajon. Slodzes testi tika veikti 8 implant tiem, 73 endodontiski ne rst tiem zobiem un 63 endodontiski rst tiem zobiem. Katram atseviš i st vošajam zobam vai implant tam m r jumi tika atk rtoti 3 reizes. Pavisam tika veikti 948 slodzes testi. Statistisk anal ze Datu anal z izmantotas aprakstoš s un anal tisk s statistikas metodes. Tika apr in tas dab go zobu un osseointegr tu implant tu re istr to spiedienu P un P vid j s v rt bas. Vid jo v rt bu atš ir bas statistisko ticam bu noteica, izmantojot t- testu. Par atš ir bas statistisk s ticam bas l meni tika pie emta p v rt ba,5. Taktil jut guma savstarp j s saist bas ar vecumu un dzimumu izv rt šanai izmantoja ANOVA varian u anal zi. Lai analiz tu sakar bu starp kairin t ja stiprumu un saj tas intensit ti, tika izmantots V bera likums. Diferenci cijas sp ju kvantitat vai v rt šanai izmantoja diferenci l s jut bas (V bera) koeficientu : C = (P P) / P.

11 4. Rezult ti P t jum piedal j s 43 pacienti, no kuriem 65,% bija sievietes (n=8) un 34,9% (n=5) v rieši. P t juma dal bnieku vid jais vecums bija 4, gads (vecuma diapazons no l dz 7 gadam). Sieviet m vid jais vecums bija 38,3 gadi, v riešiem 43,4 gadi. 4.. Pas vais absol tais taktilais slieksnis dab giem zobiem un osseointegr tiem implant tiem Pas v absol t taktil sliekš a (PATS) r d t ji zobiem endodontiski rst tiem un ne rst tiem un implant tiem par d ti 6., 7. un 8. att l. 3,83(,6),5 toni,5,65(,56),8(,78),69(,58),5 ENZ E Z Visi zobi Implant ti 6.att ls. Pas v absol t taktil sliekš a vid jie r d t ji (standarta novirze) augšžokl

12 ,8,8(,),6,4 toni,,8,6,6(,85),64(,58),65(,85),4, ENZ E Z Visi zobi Implant ti 7.att ls. Pas v absol t taktil sliekš a vid jie r d t ji (standarta novirze) apakšžokl 3,5,39(,9) toni,5,5,63(,7),73(,69),67(,7) ENZ E Z Visi Zobi Implant ti 8.att ls. Pas v absol t taktil sliekš a vid jie r d t ji (standarta novirze) abos žok os kop

13 Implant tu PATS vid jie r d t ji k augšžokl, t ar apakšžokl un abos žok os kop bija iev rojami augst ki par zobu endodontiski rst tu un ne rst tu PATS r d t jiem. Augšžokl nov roja statistiski ticamu atš ir bu PATS vid jos r d t jos endodontiski ne rst tiem zobiem un implant tiem (p<,), k ar endodontiski rst tiem zobiem un implant tiem (p<,). Š b tisk atš ir ba saglab j s ar, sal dzinot PATS r d t jus visiem zobiem, neatkar gi no endodontisk st vok a, ar implant tiem. PATS vid jie r d t ji apakšžokl ar b tiski atš r s endodontiski ne rst tiem zobiem un implant tiem (p<,), endodontiski rst tiem zobiem un implant tiem (p=,) un visiem zobiem kop, sal dzinot ar implant tiem (p<,). T du pašu statistiski ticamu atš ir bu augst k min tajos r d t jos nov roja ar, sal dzinot abos žok os kop endodontiski ne rst tus, endodontiski rst tus un visus zobus ar implant tiem (visos tr s gad jumos p<,). Statistiski ticamu atš ir bu PATS vid jos r d t jos endodontiski ne rst tiem zobiem, sal dzinot ar endodontiski rst tiem zobiem nekonstat ja ne augšžokl, ne apakšžokl, ne ar abos žok os kop. Sal dzinot augšžokli un apakšžokli, statistiski ticamu atš ir bu PATS r d t jos nov roja tikai implant tiem (p=,4). 4.. Vecuma ietekme uz zobu un implant tu taktilo jut gumu Statistiski ticamu saist bu starp PATS vid jiem r d t jiem un vecumu nekonstat ja ne augšžokl, ne apakšžokl, ne ar, analiz jot abus žok us. PATS vid jie r d t ji nebija saist ti ar vecumu, proti, nenov roja r d t ju palielin šan s vai samazin šan s tendenci l dz ar vecuma pieaugumu. 3

14 4.3. Dzimuma ietekme uz zobu un implant tu taktilo jut gumu Vid jo PATS r d t ju sal dzin jums augšžokl un apakšžokl atkar b no dzimuma par d ti 9. un. att l. 3,84,8 (,64)(,39),5 toni,5,67,6 (,8)(,9),96,7 (,37),68,7 (,) (,7)(,),5 ENZ E Z Visi zobi Implant ti Sievietes V rieši 9.att ls. Pas v absol t taktil sliekš a vid jo r d t ju (standarta novirze) sal dzin jums augšžokl atkar b no dzimuma,5,95 (,33),59 (,96) toni,5,5,68 (,95),49 (,6),46^ (,9),96^ (,8),68 (,95),57 (,6) ENZ E Z Visi zobi Implant ti Sievietes V rieši.att ls. Pas v absol t taktil sliekš a vid jo r d t ju (standarta novirze) sal dzin jums apakšžokl atkar b no dzimuma (^ p=,4) 4

15 Sal dzinot vid jos PATS r d t jus augšžokl un apakšžokl atkar b no dzimuma, statistiski ticamas atš ir bas starp sieviet m un v riešiem nekonstat ja, iz emot endodontiski rst tus zobus apakšžokl, kur pas v taktil sliekš a vid jais r d t js sieviet m bija zem ks nek v riešiem (,46 N, sal dzinot ar,96 N, atš ir bas p=,4) Lokaliz cijas ietekme uz zobu un implant tu taktilo jut gumu Lai analiz tu zoba vai implant ta atrašan s vietas ietekmi uz taktilo jut gumu, p c lokaliz cijas tika izdal tas grupas front lais rajons un dist lais rajons. Front laj rajon tika iek auti visu 4 kvadrantu.-ie un.-ie zobi un implant ti (incis vu rajons), savuk rt dist laj rajon tika iek auti visu 4 kvadrantu 5.-ie un 6.-ie zobi un implant ti (. premol ra un. mol ra rajons). Vid jo PATS r d t ju sal dzin jums zobu un implant tu grup s augšžokl, apakšžokl un abos žok os kop atkar b no lokaliz cijas par d ti.,. un 3. att l. 4 3,5 3 3,5(,88) 3,6(,7),5 toni,5,5,63(,5),7(,84) Zobi Front lais rajons Implant ti Dist lais rajons.att ls. Pas v absol t taktil sliekš a vid jo r d t ju (standarta novirze) sal dzin jums augšžokl atkar b no lokaliz cijas 5

16 ,5,98(,89) toni,5,55(,78),5,4(,3),6(,4) Zobi Front lais rajons Implant ti Dist lais rajons.att ls. Pas v absol t taktil sliekš a vid jo r d t ju (standarta novirze) sal dzin jums apakšžokl atkar b no lokaliz cijas 3,5 3,3(,73) 3,5,6(,6) toni,5,5,53(,4),8(,67) Zobi Front lais rajons Implant ti Dist lais rajons 3.att ls. Pas v absol t taktil sliekš a vid jo r d t ju (standarta novirze) sal dzin jums abos žok os kop atkar b no lokaliz cijas 6

17 Atkar b no lokaliz cijas implant tu PATS vid jie r d t ji k augšžokl, t ar apakšžokl un abos žok os kop bija statistiski ticami augst ki par zobu PATS vid jiem r d t jiem. Augšžokl nov roja statistiski ticamu atš ir bu PATS vid jos r d t jos zobiem atkar b no lokaliz cijas (p=,8) front l rajona zobiem PATS vid jie r d t ji bija zem ki k dist l rajona zobiem. Savuk rt augšžok a implant tu PATS vid jo r d t ju atš ir ba atkar ba no lokaliz cijas nebija statistiski ticama. PATS vid jie r d t ji zobiem ar apakšžokl statistiski ticami atš r s atkar b no lokaliz cijas (p=,36) - front l rajona zobiem PATS vid jie r d t ji bija zem ki k dist l rajona zobiem. Apakšžok a implant tu PATS vid jo r d t ju atš ir ba atkar ba no lokaliz cijas nebija statistiski ticama. Abos žok os kop PATS vid jie r d t ji zobiem dist laj rajon bija statistiski ticami augst ki k front laj rajon (p=,), savuk rt implant tu PATS vid jo r d t ju atš ir ba atkar b no lokaliz cijas front li vai dist li - nebija statistiski ticama. Sal dzinot augšžokli un apakšžokli, zobiem nov roja statistiski ticamu atš ir bu PATS vid jos r d t jos gan front laj, gan dist laj rajon (p=,5), savuk rt implant tiem statistiski ticamu atš ir bu augšžokl un apakšžokl konstat ja tikai dist laj rajon (p=,) Diferenci l taktil jut ba dab giem zobiem un osseointegr tiem implant tiem Minim l spiediena v rt bas, spiedienam vienm r gi palielinoties, ko izmekl jam s personas atš ra no PATS, par d tas 4., 5. un 6. att l. 7

18 8 7 7,(,38) 6 toni 5 4 4,5(,6) 3 Zobi Implant ti 4.att ls. Augšžok a vid j minim l spiediena v rt ba (standarta novirze), spiedienam vienm r gi palielinoties, kas tika atš irta no pas v absol t taktil sliekš a 4,5 4,(,37) 4 3,5 3 3,6(,45) toni,5,5,5 Zobi Implant ti 5.att ls. Apakšžok a vid j minim l spiediena v rt ba (standarta novirze), spiedienam vienm r gi palielinoties, kas tika atš irta no pas v absol t taktil sliekš a 8

19 7 6 5,74(,4) 5 toni 4 3 3,65(,85) Zobi Implant ti 6.att ls. Augšžok a un apkšžok a vid j minim l spiediena v rt ba (standarta novirze), spiedienam vienm r gi palielinoties, kas tika atš irta no pas v absol t taktil sliekš a Diferenci l s jut bas koeficients zobiem un implant tiem par d ts 7., 8. un 9. att l ,9(8,4) 7 6 C 5 4 3,(,57) Zobi Implant ti 7.att ls. V bera koeficients (standarta novirze) zobiem un implant tiem augšžokl 9

20 7 6,33(4,49) 6 5 C 4 3,38(,66) Zobi Implant ti 8.att ls. V bera koeficients (standarta novirze) zobiem un implant tiem apakšžokl 8 7 7,7(6,76) 6 5 C 4 3,74(,9) Zobi Implant ti 9.att ls. V bera koeficients (standarta novirze) zobiem un implant tiem abos žok os kop V bera koeficients zobiem k augšžokl, t ar apakšžokl un abos žok os kop bija iev rojami augst ks par implant tu r d t jiem. Statistiski ticama V bera koeficienta atš ir ba zobiem un implant tiem bija augšžokl (p=,), apakšžokl (p<,) un abos žok os kop (p<,). Sal dzinot augšžokli un apakšžokli, statistiski ticamu atš ir bu V bera koeficienta r d t jos nov roja tikai zobiem (p=,48).

21 5. Secin jumi. Slogojot zobus un implant tus, sensor reakcija ir atš ir ga.. Pas vais absol tais taktilais slieksnis osseointegr tiem implant tiem ir augst ks k dab giem zobiem, tas ir, pacienti implant tu slogojumu saj t pie liel ka sp ka sal dzin jum ar zobiem. 3. Pas vais absol tais taktilais slieksnis endodontiski rst tiem un endodontiski ne rst tiem zobiem neatš iras. 4. Pas vais absol tais taktilais slieksnis implant tiem ir augst ks augšžokl sal dzin jum ar apakšžokli, tas ir, apakšžokl pacienti implant tu slogojumu saj t pie zem ka sp ka sal dzin jum ar augšžokli. Zobiem pas vais absol tais taktilais slieksnis augšžokl un apakšžokl neatš iras. 5. Taktilo jut gumu neietekm vecums, proti, nenov ro pas v absol t taktil sliekš a r d t ju palielin šan s vai samazin šan s tendenci l dz ar vecuma pieaugumu. 6. Nenov ro dzimuma ietekmi uz zobu un implant tu taktilo jut gumu. 7. Pas vais absol tais taktilais slieksnis front l rajona zobiem ir zem ks k dist l rajona zobiem, tas ir, priekšzobi ir jut g ki par s nu zobiem, savuk rt implant tu taktilo jut gumu neietekm lokaliz cija front li vai dist li. 8. Diferenci l s jut bas (V bera) koeficients zobiem ir augst ks k implant tiem, tas ir, zobiem ir j pieliek iev rojami liel ks sp ks, lai sajustu spiediena pieaugumu sal dzin jum ar pas vo absol to taktilo slieksni. 9. Veicot rst šanas pl nošanu, svar gi ir saglab t dab gos zobus ar veselu periodontu.

22 6. Rezum jums Šaj p t jum tika konstat ts, ka, slogojot zobus un implant tus, veidojas atš ir ga sensor reakcija. Zem kais pas vais absol tais taktilais slieksnis tika re istr ts endodontiski ne rst tiem zobiem, nedaudz augst ks tas bija endodontiski rst tiem zobiem, visaugst kais implant tiem. Ieg tie dati liecina, ka dab giem zobiem un osseointegr tiem implant tiem atš iras taktilais jut gums zobi ir jut g ki par implant tiem. Lai gan implant tu izmantošana auj prot tiskajai konstrukcijai veiksm g k fiziolo iski integr ties mutes dobum, tom r implant tu balst t s restaur cijas nesasniedz tos fiziolo iskos un subjekt v s apmierin t bas r d t jus, k di ir indiv diem ar dab giem zobiem. Sensor s un motor s iesp jas pacientiem ar implant tiem balst t m prot z m ir zem kas k pacientiem ar dab giem zobiem. Pilnv rt ga or l taktil funkcija ir atkar ga no dab gajiem zobiem. T p c, veicot rst šanas pl nošanu, svar gi ir saglab t zobus ar veselu periodontu. Pacientam individu li izstr d ts rst šanas pl ns, kas balst ts uz biolo iskajiem, biomeh niskajiem un fiziolo iskajiem principiem, k ar prec zas un pamatotas irur isk s un prot tisk s manipul cijas ir priekšnosac jums ilglaic gai implant tu un uz tiem balst tu konstrukciju kalpošanai.

23 7. Publik cijas. Grieznis L, Apse P. The effect of different diameter cast posts on tooth fracture resistance in vitro. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal 6; 8(): Grieznis L, Apse P. Tactile sensibility of natural teeth and osseointegrated dental implants. Abstract. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal 6; Suppl Grieznis L, Apse P. Dab go zobu un implant tu taktilais jut gums. RSU Zin tniskie raksti 7: Grieznis L, Apse P. Dab go zobu un osseointegr tu implant tu taktilais jut gums. 7. gada RSU 6. zin tnisk s konferences t zes. 5. Grieznis L, Apse P. Tactile sensibility of natural teeth and osseointegrated dental implants pilot study. Abstract. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal 7; Suppl.(4). 6. Pinka D, Grieznis L. Propriocepcijas sal dzin jums dab giem zobiem un osseointegr tiem implant tiem. Zob rstniec bas raksti 8; : Grieznis L, Apse P. Dab go zobu un osseointegr tu implant tu taktilais jut gums pilotp t jums. 8. gada RSU 7. zin tnisk s konferences t zes. 8. Grieznis L. Dab go zobu un dent lo implant tu propriocepcija (taktilais jut gums). Zob rstniec bas raksti 9; : Grieznis L, Apse P. Augšžok a dab go zobu un osseointegr tu implant tu taktilais jut gums : pilotp t jums.. gada RSU 9. zin tnisk s konferences t zes. 3

24 . Grieznis L, Apse P, Blumfelds L. Augšžok a dab go zobu un osseointegr tu implant tu pas vais taktilais jut gums. Zob rstniec bas raksti ; : Grieznis L, Apse P, Blumfelds L. Passive tactile sensibility of teeth and osseointegrated dental implants in the maxilla. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal ; (3): Grieznis L, Apse P, Blumfelds L. Tactile sensibility of teeth and osseointegrated dental implants in the maxilla. Abstract. 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, p.5. Akcept ts public šanai : Grieznis L, Apse P, Blumfelds L. Pas vais taktilais jut gums augšžok a un apakšžok a dab giem zobiem un osseointegr tiem implant tiem. RSU Zin tniskie raksti. 8. Promocijas darba rezult tu prezent cijas The st Baltic Scientific Conference in Dentistry (P rnava, Igaunija, 6) RSU 6. Zin tnisk konference (R ga, Latvija, 7) The nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (R ga, Latvija, 7) RSU 7. Zin tnisk konference (R ga, Latvija, 8) RSU 9. Zin tnisk konference (R ga, Latvija, ) 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (R ga, Latvija, ) 4

25 Pateic bas Izsaku pateic bu zin tnisk darba vad t jam profesoram P terim Apsem par sapratni un atbalstu, k ar zin tniskajam konsultantam docentam Leonam Blumfeldam un RSU Cilv ka fiziolo ijas un bio mijas katedras kolekt vam par ieinteres t bu un padomiem datu v kšan un interpret šan. Pateicos darba recenzentiem profesoram Andrejam Ska eram, profesoram Jurim Aivaram un medic nas doktoram Tomas Linkevi ius par v rt gajiem padomiem, piez m m un ieteikumiem. Liels paldies RSU Stomatolo ijas instit ta direktorei profesorei Ilgai Urt nei par pal dz bu saspringt s situ cij s. Pateicos RSU Stomatolo ijas instit ta Zobu protez šanas kl nikas kolekt vam un paši vad t jai asoci tajai profesorei Unai Sobo evai un virsm sai Krist nei Jokumai par pal dz bu darba tapšan. Paldies Ir nai Rogovskai par pal dz bu datu statistiskaj apstr d un dakterei Sab nei Jur ei par atsauc bu. Visliel kais paldies manai imenei un paši meiti ai Gerdai par prieku rad t. 5

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija 2017.-2020.gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A DARB BAS STRAT IJA 2017.-2020. 1 Saīsin jumu saraksts

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar AAS BALTA 2017. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar gu revidentu ziņojums. Saturs LAPA Inform cija par

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija HSA47520 UZMAN BU! Lai garant tu j su sasald šanas iek rtas (kura izmanto viedei nekait gu dzes šanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apst iem), ir nepieciešams iev rot sekojošo: Netrauciet

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx IO2 ECVET Vadlnijas un instrumenti Tojas, Portugale Dokumenta v sture Versija (v) Datums Atbalstītāji Ieguldījums Statuss 0 15.03.2016 Tojas Portugal Projekts Apstiprin ts 1 31.08.2016 Tojas Portugal NFIL

Sīkāk

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no 2019. gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - interneta porta ls www.yousend.lv, www.yousend.lt, www.yousend.ee.

Sīkāk

04.AR.12_11LV.fm

04.AR.12_11LV.fm System 2000 Lietošanas pam c ba 04.AR.12_11LV 02/2017...with people in mind BR DIN JUMS! Lai izvair tos no traumu g šanas, vienm r izlasiet šo lietošanas pam c bu un tai pievienotos dokumentus, pirms s

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

untitled

untitled ObligÞtie principi 2010. gada jŀnijs Nestlé korporatĉvie uzġðmðjdarbĉbas principi Oblig tie principi 2010. gada j nijs Autors/izdev js Valdes priekšs d t js un uz muma vad t js M r auditorija Visi darbinieki

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode] Eiropas kopējā augstākās izglītības politika (I) Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas nepieciešamība un tās pamatprincipi Prof. Andrejs Rauhvargers, informācija par Eiropas kopējo politiku pieejama

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star

2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star Salaspils novada domes bezmaksas izdevums 5.12.2008. Nr.23 (453) 5.12.2008. Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai starp bo jā gā ju ša jiem arī ir vien līdz īgie un vien līdz īgā kie? 2. lpp. Valsts svēt ki Sa

Sīkāk

Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautāju

Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautāju Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju

Sīkāk

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada iedzīvotāji aktīvi talkoja gan pilsētā, gan pagastos.

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 4_3_JD_Mundus_APA_seminars_JD.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4_3_JD_Mundus_APA_seminars_JD.ppt [Compatibility Mode] Kopīgie un dubultie grādi, diploma pielikums Prof. A. Rauhvargers, Rektoru Padomes ģenerālsekretārs Kopīgā grāda definīcija (2002) jāatbilst vismaz daļai no šādiem raksturojumiem: kop gi izstr d tas /

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VPP_seminārs_ _LAB

Microsoft PowerPoint - VPP_seminārs_ _LAB 9.2 apakšprojekts: Vīrusinfekciju veicinātu autoimūno sistēmas slimību imunoģenētiskā izpēte, jaunu diagnostikas un terapijas pieeju izstrāde PĒTĪJUMI LABORATORIJĀ Dr.med. Modra Murovska IL-10 un IL-12

Sīkāk

February 21, LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība ( ) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konferen

February 21, LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība ( ) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konferen February 21, 2018 1 LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība (2001-2016) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konference: Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija 2018.

Sīkāk

ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes gada 1. oktobra se de: Noteica

ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes gada 1. oktobra se de: Noteica ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) 2018. GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes 2018. gada 1. oktobra se de: Noteica Pirmsskolas izglītības iesta de Mik elītis ar 2018.

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 2.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

SV. PĒTEŖA DRAUDZES ZIŅAS Nr gada aprīlis un maijs R E D A K T O R A S L E J A V AI TU TO ZINĀJI? Pirmie kristies i Kristus augs a mceļs an

SV. PĒTEŖA DRAUDZES ZIŅAS Nr gada aprīlis un maijs R E D A K T O R A S L E J A V AI TU TO ZINĀJI? Pirmie kristies i Kristus augs a mceļs an SV. PĒTEŖA DRAUDZES ZIŅAS Nr. 125 2019. gada aprīlis un maijs R E D A K T O R A S L E J A V AI TU TO ZINĀJI? Pirmie kristies i Kristus augs a mceļs anos svine ja Nisana me - nes a 14. datuma (atbiļst martam

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

HIV infekcijas izplatība

HIV infekcijas izplatība Aktualitātes HIV profilaksē un ārstēšanā. Sociālo darbinieku iespējas. Seminārs sociālo dienestu darbiniekiem 2019. gada 25. aprīlis Inga Bulmistre «Baltijas HIV asociācija» Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

“Apstiprinu “ LJA prorektors J

“Apstiprinu “    LJA prorektors J 1M335.01 1E322.01 INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. MATEMĀTIKA (PRAKT.) 1.grupa pēdējie 13 pēc saraksta MATEMĀTIKA (PRAKT.) 2.grupa pirmie 13 pēc saraksta INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. FIZIKA (PRAKT.)

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Ruta_1

Ruta_1 Projekta pētniece Ruta Kaupe 19.10.2018., Rīga Mutes dobuma sekrēta testu pilotprojekts personu, kuras injicē narkotikas (PKIN), grupā HIV izplatība Latvijā PKIN grupā HIV izplatība personu, kas injicē

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tik

ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tik ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) 2015. GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tika izskatīti vairaki jautajumi. Apstiprinaja skolēnu

Sīkāk

Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas n

Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas n Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas nolēma izpētīt, cik ātri varēs sasniegt ar to ātrumu

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 transporta plūsmas monitorēšanai Roberts Kadiķis Kārlis Freivalds Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 Motivācija Nepieciešamība efektīvāk

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

Nodaļa

Nodaļa Zane Krišjāne TEMPOROMANDIBULĀRĀS LOCĪTAVAS UN APAKŠŽOKĻA NOVĒRTĒJUMS KONUSA STARA DATORTOMOGRĀFIJAS ATTĒLĀ PACIENTIEM AR ANGLE II UN III KLASES DENTOFACIĀLĀM DEFORMĀCIJĀM Promocijas darba kopsavilkums

Sīkāk

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/lv/intro Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija 2016 2. DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas formas? JIA pastāv dažādas formas. Tās parasti izdala,

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darba

2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darba 2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darbaspēka pieejamību un kvalitāti Ārvalstu investoru padome

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Aizsargiepakojuma marķējums GLYPHOGAN 360 SL Herbicīds Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas,

Sīkāk

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1 TELEFONS UN TĀ FUNKCIJAS Nodarbība 40 min Stundas mērķis (skolēna sasniedzamais rezultāts): 1. ZINU, kāpēc nepieciešams telefons un kādas darbības ar to var veikt; 2. PROTU nosaukt, kas jāievēro, lai telefons

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - IRASA APHP CONSENSUS UZ no ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - IRASA APHP CONSENSUS UZ no ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Primārs hiperparatireoidisms. Asimptomātisks hiperparatireoidisms. 4 th Consensus Statement: Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism Ingvars Rasa LOKMSA prezidents Mob.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - petnieciba2011iv.ppt

Microsoft PowerPoint - petnieciba2011iv.ppt Pamatnostādnes pētījuma veikšanai un ziņojuma sagatavošanai Doc.I.Vīberga 2011.gads Sieviete ar grāmatu. Pablo Picasso. 1 Kas ir pētniecība? Zinātniskā pētniecība ir sistemātiska, kontrolēta, empīriska

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv

Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv Jānis Šipkovs (energodata.lv) = SIA Zedra valdes loceklis, RTU BF SGŪTI M.sc.ing Pieredze BMS jomā no 2002.g.

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja 21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Mums jāizglīto bērni viņu nākotnei, nevis mūsu pagātnei Kas skolu padara par vidi, kura sekmē katras

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk