G130, NXT Metal Polysh (19-133D): G13005 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2014, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "G130, NXT Metal Polysh (19-133D): G13005 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2014, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un"

Transkripts

1 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2014, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu, ka: 1) informācija tiek pārkopēta pilnībā, bez izmaiņām, ja vien iepriekš netiek iegūta rakstiska piekrišana no Meguiar's, Inc., un 2) ne kopija, ne oriģināls netiek pārdoti tālāk vai citādi izplatīti ar nolūku gūt peļņu. Dokumenta grupa: Versijas nr.: 1.00 Pārskatīšanas datums: 04/12/2014 Aizvietošanas datums Izdots pirmo reizi Šī Drošības Datu Lapa (MSDS) ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.(EK) nr.1907/2006 (REACH). 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Identificēta izmantošana Automātisks 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju ADRESE: Līksnas 9-1, Rīga, LV-1003 Tālr.: Talr.: / Faks. : E-pasts: info@autopalete.lv Mājas lapa: Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās IEDAĻA. Bīstamības apzināšana 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana CLP REGULA (EK) Nr. 1272/2008 KLASIFIKĀCIJA: Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība, 3. kategorija - STOT SE 3; H336 Pilnu H frāžu tekstu skatīt 16.nodaļā. Direktīva 67/548/EEK (par vielām)/direktīva 1999/45/EK (par preparātiem) Norāda bīstamību Viegli uzliesmojošs; F; R11 R66 R67 Pilnu R frāžu tekstu skatīt 16.nodaļā Lapa: 1, 15

2 2.2 Etiķetes elementi CLP REGULA (EK) Nr. 1272/2008 SIGNĀLVĀRDS Brīdinājums! Simboli: GHS07 (izsaukuma zīme) Piktogrammas Sastāvdaļa C.A.S. Nr. % pēc svara HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI HIDRĒTS SMAGAIS BRĪDINĀJUMA UZRAKSTI: H336 Var radīt miegainību un reiboni. DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMS Vispārīgi: P102 Sargāt no bērniem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Profilakse: P260 P262 P271 Reakcija: P331 P301 + P310 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. NEIZRAISĪT vemšanu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Iznīcināšana: P501 Atbrīvojieties no satura saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/ nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem. PAPILDUS INFORMĀCIJA Papildus Bīstamības Nosacījumi: EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Satur: 59% komponenšu, par kuru bīstamību ūdens videi nav ziņu. Norāde uz marķējuma: H304 uz etiķetes netiek prasīts, jo produkts ir viskozs. Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem Sastāvs nepieciešams uz 648/2004 (nav nepieciešams uz rūpniecīskās etiķetes): >30% Alifātski ogļūdeņraži; <5% nejonu virsmaktīvās vielas. Sastāvs: Parfimērija, d-limonēns, linalols, benzilspirts, heksil cinnam-aldehīds, citronelols, 3-metil-4- Lapa: 2, 15

3 (2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons. Nota P: CASRN H315 nav noteikts pēc testu datiem. Direktīva 67/548/EEK (par vielām)/direktīva 1999/45/EK (par preparātiem) Simbols Viegli uzliesmojošs Satur: Uz produkta marķējuma nav norādītas sastāvdaļas. Riska frāzes R11 R66 R67 Drošības frāzes: S16 S23A S24 S62 S2 Viegli uzliesmojošs. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Neieelpojiet izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Norāde uz marķējuma: R65 uz etiķetes netiek prasīts, jo produkts ir viskozs. Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Sastāvs nepieciešams uz 648/2004: >30% Alifātski ogļūdeņraži. Sastāvs: Parfimērija, d-limonēns, linalols, benzilspirts, heksil cinnam-aldehīds, citronelols, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons. Nota P: CASRN R38 nav noteikts pēc testu datiem Materiāls ir uzliesmojoša cietviela pēc testu datiem 2.3 Citi apdraudējumi Nav zināmi 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām Sastāvdaļa C.A.S. Nr. ES inventerizācij a NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS EINECS HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI EINECS % pēc svara Klasifikācija Xn:R65 - Nota 4 (ES) R10; R66; R67 (3M Klasificēts) Lapa: 3, 15

4 HIDRĒTS SMAGAIS EINECS Asp. Tox. 1, H304 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; ESH066 (3M Klasificēts) Xn:R65 - Nota 4,P (ES) Xi:R38; R67 (3M Klasificēts) Papildinājumi Konfidenciāl a informācija KERAMIKAS MATERIĀLI UN EINECS 266- IZSTRĀDĀJUMI, ĶĪMISKAS VIELAS STEARĪNSKĀBE EINECS BIS(HIDROGENĒTU TAUKU EINECS 273- ALKIL)DIMETILAMONIJA SĀĻI AR Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (3M Klasificēts) < ,1-1,0 Lūdzu skatīt 16.nodaļu pilnu informāciju par R frāzēm un H paziņojumie, kas attiecināmi uz šo nodaļu. Lūdzu skatīt 15. nodaļu, kur dots sīkāks izklāsts. Lai saņemtu informāciju par sastāvdaļas arodekspozīcijas robežvērtībām vai PBT VAI vpvb statusu, skatīt 8. un 12. nodaļu. 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Norādes vielas ieelpošanas gadījumā: Izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja jūtaties slikti, vērsieties pie ārsta. Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Novilkt notraipīto apģērbu un izmazgāt pirms atkārtotas lietošanas. Ja simptomi/pazīmes nepāriet, vērsieties pie ārsta. Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs: Skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja simptomi/pazīmes nepāriet, vērsieties pie ārsta. Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta Svarīgākie simptomi un ietekme akūta un aizkavēta Skatīt informāciju par toksikoliģisko ietekmi. 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Nav piemērojams 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi Ugunsgrēka gadījumā: Lietojiet ugunsdzēsības līdzekli, kas piemērots standarta uzliesmojošam materiālam, kā udeni vai putas. 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Lapa: 4, 15

5 Nekā raksturīga šim produktam. Bīstami sadalīšanās vai blakus produkti Viela OGLEKĻA MONOKSĪDS OGLEKĻA DIOKSĪDS Kairinoši izgarojumi vai gāzes Stāvoklis Degšanas laikā Degšanas laikā Degšanas laikā 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem Nav nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi no ugunsdrošības puses. 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Izvēdiniet telpu, ielaižot tajā svaigu gaisu. Informāciju par fiziskajām briesmām, draudiem veselībai, elpošanas orgānu aizsardzību, ventilāciju un individuālo aizsargaprīkojumu skatīt citās drošības datu lapas sadaļās. 6.2 Vides drošības pasākumi Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli Savāciet pēc iespējas vairāk izšļakstītās vielas. Novietojiet noslēgtā konteinerā, ko attiecīgās iestādes atzinušas par piemērotu transportēšanai. Savāciet vielas pārpalikumu ar atbilstošu šķīdinātāju, ko izvēlējies kvalificēts un pilnvarots speciālists. Izvēdiniet telpu, ielaižot tajā svaigu gaisu. Izlasiet un ievērojiet drošības norādījumus uz šķīdinātāja etiķetes un drošības datu lapā. Savāciet vielas pārpalikumu. Noslēgt konteineru. Iznīciniet savākto materiālu pēc iespējas ātrāk. 6.4 Atsauce uz citām iedaļām Skatīt 8. un 13. nodaļā plašākai informācijai. 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana 7.1 Piesardzība drošai lietošanai Nelietot noslēgtā telpā ar mazu gaisa apmaiņu. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot/putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/ izgarojumus/smidzinājumu. Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Pēc rīkošanās kārtīgi nomazgāt. 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Aizsargāt no saules gaismas. Neglabājiet vielu karstumā Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Apstrādes un uzglabāšanas ieteikumus skatīt 7.1. un 7.2. nodaļā. 8. nodaļā skatīt informāciju par iedarbības kontroli un personīgās drošības ieteikumus. 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 8.1 Pārvaldības parametri Aroda ekspozīcijas robežvērtības Ja sastāvdaļa ir iekļauta 3. iedaļā, bet neparādās zemāk redzamajā tabulā, sastāvdaļai aroda ekspozīcijas robežvērtības nav pieejamas. Sastāvdaļa C.A.S. Nr. Faktors AER veids Papildu piezīmes NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS AER, Latvija AER(8 st.):4 mg/m3;aer(aerosola sadalīšanās)(8 st.):6 mg/m3 Lapa: 5, 15

6 HIDRĒTS SMAGAIS Ražotāja AER:100 ppm nosacījumi AER, Latvija : Latvija. Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā. Noteikumi nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās", AER (8 st.): astoņu stundu vidējais svērtais laika ziņā IER: īslaicīga ekspozīcijas robežvērtība MER: Maksimāla ekspozīcijas robežvērtība Bioloģiskās robežvērtības Nepastāv bioloģiskās robežvērtības attiecībā uz kādu no sastāvdaļām, kas uzskaitītas šīs drošības datu lapas 3. sadaļā. 8.2 Iedarbības pārvaldība Atbilstoša tehniskā pārvaldība Izmantojiet vispārēju vēdināšanu, kas samazina piesārņotāju līmeni gaisā, un/vai vietējo velkmes vēdināšanu, lai kontrolētu to, ka gaisā esošo daļiņu līmenis nepārsniedz aroda ekspozīcijas robežvērtības, un kontrolējiet izgarojumu, tvaiku vai šalts līmeni. Ja vēdināšana nav pietiekama, izmantojiet elpošanas aizsargaprīkojumu Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi Acu/sejas aizsargs Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties un lietojiet acu/sejas aizsardzību, lai novērstu kontaktu. Ieteicamā acu/sejas aizsardzība: Drošības brilles ar sānu aizsargiem Ādas/roku aizsardzībai Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties un lietojiet cimdus un/vai aizsargapģērbu, kas ir atbilstošs vietējiem standartiem, lai novērstu ādas kontaktu. Izvēlei jābūt balstītai uz tādiem faktoriem, kā iedarbības līmenis, vielas vai maisījuma koncentrācija, lietošanas biežums un ilgums, fizikālas izmaiņas, tādas kā temperatūras maiņas un citi lietošanas apstākļi.. Konsultējieties ar savu cimdu un/vai aizsargapģērba ražotāju, lai izvēlētos piemērotākos cimdus/aizsargapģērbu. Ieteicams izmantot sekojoša materiāla cimdus: Materiāls Biezums (mm) Nodilšanas laiks Neoprēns Nav pieejami dati Nav pieejami dati Elpošanas orgānu aizsardzība Nepietiekamas ventilācijas gadījumā lietojiet respiratorus aizsardzībai, lai pasargātu sevi no izgarojumu koncentrācijas. Iedarbības novērtējums var būt nepieciešams, lai novērtētu respiratora nepieciešamību. Ja respirators ir nepieciešams, lietojiet respiratoru kā daļu no pilnas elpošanas aizsardzības programmas. Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties kādu no sekojošiem respiratoru veidiem, lai samazinātu ieelpošanas iedarbību: Pusmaskas vai maskas tipa gaisu attīrošs respirators ar organisko izgarojumu serdeņiem. Par atbilstības un specifiskiem pielietojuma jautājumiem konaktējieties ar respiratora ražotāju. 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām Agregātstāvoklis Cieta viela Specifiska fiziskā forma: Pasta Krāsa/smarža Saldena smarža, zils Smaržas sākumpunkts ph Neattiecas uz šo vielu. Viršanas punkts/viršanas temperatūras 193,3 ºC diapazons Kušanas punkts Neattiecas uz šo vielu. Lapa: 6, 15

7 Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) Nav klasificēts Sprāgstošas īpašības Nav klasificēts Oksidējošas īpašības Nav klasificēts Uzliesmošanas punkts Uzliesmošanas punkts > 93 C (200 F) Pašaizdegšanās temperatūras Uzliesmojamības robežvērtības: zemākā ekspozīcijas robežvērtība (ZER) Uzliesmojamības robežvērtības: augstākā ekspozīcijas robežvērtība (AER) Tvaika spiediens Relatīvais blīvums 0,89 [Ref Std:WATER=1] Šķīdība ūdenī Neliela (mazāk par 10%) Šķīdība - nešķīst ūdenī Sadalījuma koeficients: šķīdības n-oktanolā attiecība pret šķīdību ūdenī Iztvaikošanas rādītājs Tvaiku blīvums Sadalīšanās temperatūra Viskozitāte Blīvums 0,89 g/cm3 9.2 Cita informācija Gaistošie organiskie savienojumi VOC Less H2O & Exempt Solvents 29,00 % pēc svara 501,97 g/l 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 10.1 Reaģētspēja Šis materiāls tiek uzskatīts par nereaģējošu normālos lietošanas apstākļos Ķīmiskā stabilitāte Stabils 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Bīstama polimerizācija nenotiks Apstākļi, no kuriem jāvairās Karstums Dzirksteles un/vai liesmas Nesaderīgi materiāli Nav zināmi Bīstami noārdīšanās produkti Viela Nav zināmi. Stāvoklis Atsaukties uz sadaļu 5.2 par bīstamiem sadalīšanās produktiem, kas rodas degšanas/oksidācijas procesā 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija Zemāk sniegtā informācija var nesakrist ar ES materiāla klasifikāciju 2. daļā un/vai sastāvdaļu klasifikāciju 3.pantā, ja specifisko sastāvdaļu klasifikācijas ir pilnvarojusi kompetentā iestāde. Turklāt, parskati un dati, kas uzrādīti Lapa: 7, 15

8 12.pantā, balstīti uz ANO GHS aprēķinu noteikumiem un klasifikācijām, kas iegūti no 3M novērtējumiem Informācija par toksikoloģisko ietekmi Iedarbības pazīmes un simptomi Balstoties uz testa rezultātiem un/vai informāciju par sastāvdaļām, šis materiās var izraisīt sekojošu ietekmi uz veselību: Norādes vielas ieelpošanas gadījumā: Elpošanas trakta kairinājums. Tā simptomi/pazīmes var būt klepus, šķaudīšana, izdalījumi no deguna, galvassāpes, aizsmakums, kā arī deguna un kakla sāpes. Var radīt mērķorgāņu bojājumus, to ieelpojot. Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu Vidējs acu kairinājums. Tā simptomi/pazīmes var būt lokāls apsārtums, pietūkums, nieze un sausuma sajūta. Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs: Minimāla iespējamība, ka, nokļūstot acīs produkta izmantošanas laikā, varētu rasties nopietns karinājums. Norīšana: Kuņģa - zarnu karinājums. Tā simptomi/pazīmes var būt vēdera sāpes, gremošanas traucējumi, nelabums, diareja un vemšana. Var radīt mērkorgānu bojājumus, to norijot. Iedarbība uz mērķorgāniem: Pakļaušana vienkāršai iedarbībai var izraisīt Centrālās nervu sistēmas traucējumi. To simptomi/pazīmes var būt: galvassāpes, reiboņi, miegainība, koordinācijas traucējumi, nelabums, palēnināta reakcija, neskaidra runa un samaņas zudumi. Toksikoloģiskie dati Ja sastāvdaļa ir atspoguļota 3.daļā, bet neparādās tabulā, kas redzama zemāk, vai nu nav pieejami dati par šo parametru, vai šie dati nav pieejami Akūts toksiskums Nosaukums Iedarbības Suga Vērtības ceļš Attiecīgā produkta Norīšana Nincs adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS ādas LD50 aprēķināts > mg/kg NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS Ieelpošana - Žurka LC50 > 2,3 mg/l putekļi/migl a (4 stundas) NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS Norīšana Žurka LD50 > mg/kg HIDRĒTS SMAGAIS Ieelpošana - LC50 aprēķināts mg/l izgarojumi HIDRĒTS SMAGAIS ādas Trusis LD50 > mg/kg HIDRĒTS SMAGAIS Norīšana Žurka LD50 > mg/kg HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI ādas Trusis LD50 > mg/kg HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI Ieelpošana - Žurka LC50 > 3,0 mg/l putekļi/migl a (4 stundas) HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI Norīšana Žurka LD50 > mg/kg Papildinājumi Norīšana Žurka LD50 > mg/kg KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI, ĶĪMISKAS ādas LD50 aprēķināts > mg/kg VIELAS KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI, ĶĪMISKAS Norīšana LD50 aprēķināts mg/kg VIELAS STEARĪNSKĀBE ādas Trusis LD50 > mg/kg STEARĪNSKĀBE Norīšana Žurka LD50 > mg/kg Lapa: 8, 15

9 BIS(HIDROGENĒTU TAUKU ALKIL)DIMETILAMONIJA SĀĻI AR BIS(HIDROGENĒTU TAUKU ALKIL)DIMETILAMONIJA SĀĻI AR BIS(HIDROGENĒTU TAUKU ALKIL)DIMETILAMONIJA SĀĻI AR ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums ādas LD50 aprēķināts > mg/kg Ieelpošana - putekļi/migl a (4 stundas) Žurka LC50 > 12,6 mg/l Norīšana Žurka LD50 > mg/kg Ādas korozija/kairinājums Nosaukums Suga Vērtības NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS Trusis Nenozīmīgs kairinājums HIDRĒTS SMAGAIS Trusis Kairinošs HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI Trusis Viegli kairinošs KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI, ĶĪMISKAS VIELAS Trusis Nenozīmīgs kairinājums STEARĪNSKĀBE Trusis Viegli kairinošs BIS(HIDROGENĒTU TAUKU ALKIL)DIMETILAMONIJA SĀĻI AR Žurka Nenozīmīgs kairinājums Nopietni bojājumi acīm / acu kairinājums Nosaukums Suga Vērtības NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS Trusis Nenozīmīgs kairinājums HIDRĒTS SMAGAIS Trusis Nenozīmīgs kairinājums HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI Trusis Viegli kairinošs KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI, ĶĪMISKAS VIELAS Trusis Viegli kairinošs STEARĪNSKĀBE BIS(HIDROGENĒTU TAUKU ALKIL)DIMETILAMONIJA SĀĻI AR Vidēji kairinošs Nenozīmīgs kairinājums Trusis Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu Nosaukums Suga Vērtības HIDRĒTS SMAGAIS Jūras Nav sensibilizējošs cūciņa HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI Jūras cūciņa Nav sensibilizējošs Sensibilizācija ieelpojot Nosaukums Suga Vērtības Cilmes šūnu mutagenitāte Nosaukums Iedarbīb Vērtības as ceļš NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS In Vitro Neizraisa mutācijas HIDRĒTS SMAGAIS In vivo Neizraisa mutācijas HIDRĒTS SMAGAIS In Vitro Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami klasificēti. HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI In Vitro Neizraisa mutācijas KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI, ĶĪMISKAS VIELAS In Vitro Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami klasificēti. STEARĪNSKĀBE In Vitro Neizraisa mutācijas Kancerogēna iedarbība Nosaukums Iedarbība Suga Vērtības s ceļš NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS Ieelpojot Žurka Nav kancerogēns HIDRĒTS SMAGAIS ādas Pele Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami klasificēti. HIDRĒTS SMAGAIS Ieelpojot Cilvēki un dzīvnieki Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami klasificēti. HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI ādas Pele Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami klasificēti. KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI, ĶĪMISKAS VIELAS Ieelpojot Daudzkā rtēji Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami klasificēti. Lapa: 9, 15

10 dzīvniek u paraugi STEARĪNSKĀBE Norīšana Žurka Nav kancerogēns Toksisks reproduktīvai sistēmai Reproduktivitātes un/vai attīstības ietekme Nosaukums Iedarbīb as ceļš Vērtības Suga Testa rezultāts HIDRĒTS SMAGAIS Ieelpojot Nav toksisks attīstībai Žurka NOAEL 2,4 mg/l Iedarbības ilgums organoģenēze s laikā Mērķorgāns(i) Toksiska ietekme uz mērķorgānu vienreizēja iedarbība Nosaukums Iedarbīb as ceļš Mērķorgāns(i) Vērtības Suga Testa rezultāts HIDRĒTS SMAGAIS Ieelpojot centrālās nervu Var radīt miegainību un reiboni. Cilvēki NOAEL nav sistēmas un pieejams pazemināšanās dzīvnieki HIDRĒTS SMAGAIS Ieelpojot elpošanas sistēmas Daži noteikti dati ir, bet dati nav NOAEL nav kairinājums pieejams HIDRĒTS SMAGAIS Ieelpojot nervu sistēmas Daži noteikti dati ir, bet dati nav Suns NOAEL 6,5 HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI Ieelpojot centrālās nervu sistēmas pazemināšanās elpošanas sistēmas HIDRĒTI VIEGLIE Ieelpojot DESTILĀTI kairinājums STEARĪNSKĀBE Ieelpojot elpošanas sistēmas kairinājums Var radīt miegainību un reiboni. Daži noteikti dati ir, bet dati nav Daži noteikti dati ir, bet dati nav Cilvēki un dzīvnieki mg/l NOAEL nav pieejams NOAEL nav pieejams NOAEL nav pieejams Toksiska ietekme uz mērķorgānu atkārtota iedarbība Nosaukums Iedarbība s ceļš Mērķorgāns(i) Vērtības Suga Testa rezultāts NĀTRIJA ALUMĪNIJA Ieelpojot Pneimokonioze Daži noteikti dati ir, bet dati nav Cilvēks NOAEL nav OKSĪDS plaušu fibroze pieejams HIDRĒTS SMAGAIS HIDRĒTS SMAGAIS HIDRĒTS SMAGAIS HIDRĒTS SMAGAIS HIDRĒTS SMAGAIS KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI, ĶĪMISKAS VIELAS KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI, Ieelpojot nervu sistēmas Daži noteikti dati ir, bet dati nav Ieelpojot nieres un/vai Daži noteikti dati ir, bet dati nav urīnpūslis Ieelpojot elpošanas sistēma Daži noteikti dati ir, bet dati nav Ieelpojot kauli, zobi, nagi, un/vai mati asinis aknas muskuļi Žurka LOAEL 4,6 mg/l Žurka LOAEL 1,9 mg/l Daudzkā NOAEL 0,6 rtēji mg/l dzīvniek u paraugi Visi dati ir negatīvi Žurka NOAEL 5,6 mg/l Ieelpojot sirds Visi dati ir negatīvi Daudzkā rtēji dzīvniek u paraugi Ieelpojot plaušu fibroze Daži noteikti dati ir, bet dati nav Ieelpojot elpošanas sistēma Daži noteikti dati ir, bet dati nav ĶĪMISKAS VIELAS STEARĪNSKĀBE Norīšana asinis Daži noteikti dati ir, bet dati nav Daudzkā rtēji dzīvniek u paraugi Cilvēks Žurka NOAEL 1,3 mg/l NOAEL nav pieejamas NOAEL nav pieejamas NOAEL nav pieejams Iedarbības ilgums 4 stundas Iedarbības ilgums profesionāla m pielietojuma m 6 mēneši 13 nedēļas 90 dienas 12 nedēļas 90 dienas profesionāla m pielietojuma m 6 nedēļas Lapa: 10, 15

11 Bīstams ieelpojot Nosaukums HIDRĒTS SMAGAIS HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI Vērtības Ieelpas bīstamība Ieelpas bīstamība Lūdzu, sazinieties pa tālruņa numuru vai meklējiet norādītajā adresē, lai saņemtu papildus toksikoloģisko informāciju par šo materiālu un / vai tā sastāvdaļām. 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija Zemāk sniegtā informācija var nesakrist ar ES materiāla klasifikāciju 2. daļā un/vai sastāvdaļu klasifikāciju 3.pantā, ja specifisko sastāvdaļu klasifikācijas ir pilnvarojusi kompetentā iestāde. Turklāt, parskati un dati, kas uzrādīti 12.pantā, balstīti uz ANO GHS aprēķinu noteikumiem un klasifikācijām, kas iegūti no 3M novērtējumiem Toksicitāte Nav pieejami produkta testu dati Materiāls Cas # Organisms Veids Iedarbība Testa nobeiguma punkts Papildinājumi Konfidenciāla Zelta ālants Eksperimentāls 48 stundas 50 % letālā KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJU MI, ĶĪMISKAS VIELAS STEARĪNSKĀ BE HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI BIS(HIDROG ENĒTU TAUKU ALKIL)DIME TILAMONIJA SĀĻI AR BIS(HIDROG ENĒTU TAUKU ALKIL)DIME TILAMONIJA SĀĻI AR BIS(HIDROG ENĒTU TAUKU ALKIL)DIME informācija Dati nav ZimeļAtlantija s zivs Dati nav Zaļās aļģes Analogs Maisījums Zebras Zivs Analogs Maisījums Ūdens blusa. Analogs Maisījums koncentrācija Laboratorija 96 stundas 50 % letālā koncentrācija 72 stundas Koncentrācija, ka izraisa 50 % 96 stundas 50 % letālā koncentrācija 48 stundas Koncentrācija, ka izraisa 50 % Testa rezultāts >500 mg/l 125 mg/l >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l Lapa: 11, 15

12 TILAMONIJA SĀĻI AR NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS HIDRĒTS SMAGAIS Zaļās aļģes Eksperimentāls 72 stundas Koncentrācija bez efekta novērojuma Zivs Eksperimentāls 96 stundas 50 % letālā koncentrācija Zaļās aļģes Eksperimentāls 72 stundas Koncentrācija, ka izraisa 50 % Ūdens blusa. Eksperimentāls 48 stundas Koncentrācija, ka izraisa 50 % Dati nav >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l 12.2 Noturība un spēja noārdīties Materiāls CAS Nr. Testa veids Ilgums Studiju Veida Testa Protokols rezultāts Papildinājumi Konfidenciāla informācija Dati nav KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJU MI, ĶĪMISKAS VIELAS STEARĪNSKĀ BE HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI BIS(HIDROG ENĒTU TAUKU ALKIL)DIME TILAMONIJA SĀĻI AR NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS HIDRĒTS SMAGAIS Dati nav Eksperimentāls Bionoārdīšanās Dati nav Dati nav Dati nav Dati nav 28 dienas Oglekļa dioksīda izdalīšanās 89 % pēc svara OECD 301B - Mod. Sturm or CO2 Lapa: 12, 15

13 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Materiāls CAS Nr. Testa veids Ilgums Studiju Veida Testa Protokols rezultāts Papildinājumi Konfidenciāla informācija Dati nav KERAMIKAS MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJU MI, ĶĪMISKAS VIELAS STEARĪNSKĀ BE HIDRĒTI VIEGLIE DESTILĀTI BIS(HIDROG ENĒTU TAUKU ALKIL)DIME TILAMONIJA SĀĻI AR NĀTRIJA ALUMĪNIJA OKSĪDS HIDRĒTS SMAGAIS Dati nav Eksperimentāls Biokoncentrācija Dati nav Dati nav Dati nav Dati nav 12.4 Mobilitāte augsnē Sīkākai informācijai sazinieties ar 3M PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti Nav pieejama informācija. Sīkākai informācijai sazinieties ar 3M Citas nelabvēlīgas ietekmes Nav pieejama informācija. Oktanola/ūden s sadalījuma koeficients 8.23 Citas metodes 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu 13.1 Atkritumu apstrādes metodes Skatīt informāciju par toksikoliģisko ietekmi. Lapa: 13, 15

14 Sadedziniet atļautajās bīstamo atkritumu dedzinātavās. Ražošanas atkritumus iznīciniet atļautajās ķīmisko atkritumu izgāztuvēs. Pareiza destrukturizācija var prasīt papildus degvielas daudzumu, kas nepieciešams sadedzināšanas procesā. Tukšas mucas/ tilpnes/ konteinerus, kurus izmanto bīstamu ķīmisku vielu (ķīmiskas substances, maisījumi, mikstūras, sagataves, kas tiek klasificētas kā bīstamas saskaņā ar attiecīgām regulām) pārvadāšanai, ir jāzuzglabā, jāpārvieto un jāiznīcina kā bīstami atkritumi, ja vien uz tiem neattiecas citas bīstamo atkritumu pārstrādes regulas. Konultējieties ar attiecīgām institūcijām par precīzu to pārstrādi un saistītiem uzglabāšanas noteikumiem. Preces Iepakojuma materiāla veidi ir kodēti saksaņā ar klienta - iepircēja pārskatiem Tā kā klientu sagatavotie izlietotā iepakojuma pārskati ir ārpus 3M kontroles, 3M nepiešķir produktiem iezlietotā iepakojuma kodus. Izlietotā iepakojuma materiāla kodus precizējiet saskaņā ar normatīviem: European Waste Code (EWC /532/CE un to pielikumiem. Kodēšanai ir jāatbilst katras valsts nacionālajiem un reģinoālajiem standartiem. Eiropas atkritumu kods * Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu ADR/IMDG/IATA: Nav ierobežojumu transportlīdzekļa vadīšanai 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu Drošības, veselības un vides aizsardzības noteikumi / tiesību akti specifiskai vielai vai maisījumam Starptautiskais produkta statuss noliktavā Plašākai informācijai sazinieties ar ražotāju. Šī produkta sastāvdaļas atbilst TSCA ķimikāliju prasībām. Normatīvie akti: MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" ("LV", 42 (2617), ; MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" ("LV", 80 (3656), ); MK noteikumi Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" ("LV", 144 (3302), ) Ķīmiskās drošības novērtējums Nav piemērojams 16. IEDAĻA. Cita informācija Būtiskāko risku paziņojumu saraksts EUH066 H226 H304 H315 H336 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var radīt miegainību un reiboni. 2. un 3. nodaļās minētā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma (R frāžu) pilns teksts R10 Uzliesmojošs. R11 Viegli uzliesmojošs. R38 Kairina ādu. R65 Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu. R66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. R67 Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Pārējā informācija: Nav pieejama papildus informācija. Lapa: 14, 15

15 Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus lietojot šo produktu. Meguiar's, Inc. Latvia MSDS (materiālu datu drošības lapas) ir pieejamas Lapa: 15, 15

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu,

Sīkāk

Omnis 7

Omnis 7 Lapa : 1 / 7 IEDAĻA 1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : Cleaning solution for SP Automated Systems 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA Produkta identifikators: Knauf Flexfuge Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Elastīga

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Kvarca smilts 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Knauf Betokontakt 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers.

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators ASEPTOL XL 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Līdzeklis vieglai tapešu noņemšanai Supernova Tapetenlöser 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ Lpp.: 16 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums 1.2.

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk 1./6 lapa VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Smilts maisījums ar tehnisko sāli 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi,

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Smalkgraudaina remontjava Ceresit CD 25 Satur: Portlandcements, ķimikālijas, hromātu saturs samazināts

Sīkāk

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN bioloģiskais smaku novērsējs / neitralizētājs 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma

Sīkāk

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot,

Sīkāk

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d Izdošanas datums: 02.04.2019 Pārskatīšanasdatums: 02.04.2019 Aizstāj datu lapu: 28.07.2016 Versija: 4.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators

Sīkāk

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88 Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 22.03.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Mowiol 4-88 Panta numurs 0713

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 11.06.2018 Materiāla numurs: 70271_CLP Lappuse 1 / 7-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot atšķaidītājs

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers.

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Virsmu dezinfektants SURFACE CLEANER 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums mira 3110 unifix mira 3130 superfix mira 3230 superrapidfix mira 3250 superplanfix

Sīkāk

SUPI SAUNAPESU_080708

SUPI SAUNAPESU_080708 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (6) 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIĥAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 1.1. Vielas/produkta identifikācija 1.1.1. Produkta nosaukums 1.1.2. Produkta kods 001 7099 1.2. Vielas

Sīkāk

1

1 Ref.Nr. BDS001756_16_20170629 (LV) Nomaina BDS001756_20150528 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZĽĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZĽĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators 1.1.1 Produkta nosaukums Mazgāšanas līdzeklis Antigraffity 1.1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

/логотип/

/логотип/ MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA Drošības datu pase (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006 (31. pants) un Nr. 1272/2008) Weber Easy FIX 1. lapa no 6 Aizpildīšanas datums: 10.04.2010.

Sīkāk

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.01.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs Reģistrācijas numurs

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Izdošanas datums: 01/18/2018 Versija: 1.0 1. SADAĻA. Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija 1.1. Produkta identifikators Produkta veids Tirdzniecības nosaukums : maisījums Produkta kods

Sīkāk

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Piedeva motoreļļām Prolong AFMT Anti-Friction Metal Treatment Kodi: PSL10010, PSL10020, PSL10225,

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta nosaukums Produkta identifikators CAS Nr. EINECS vai ELINGS Nr. Indeksa Nr. REACH Nr. 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identifikācija 1,1: Produkta identifikācija Tirdzniecības

Sīkāk

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 13.06.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 5308 Reģistrācijas

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 20.03.2018 Materiāla numurs: 70401_CLP Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators SILICONE OIL FPS Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA Lpp.: 1/6 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: STIHL Struklošanas granulas SB 90 Vielu identifikācija: Ashes

Sīkāk

Drošības datu lapas

Drošības datu lapas 1 no 5 DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1272/2008 un 1907/2006, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830. Tulkojums latviešu valodā: 30.12.2016. Oriģināls angļu valodā: 17.09.2015.,

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(11) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators AntiRust 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 1.3.

Sīkāk

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo SDS Skat: 36501 Izdošanas datums: 08-05-17 Pārskatīšanasdatums: 24-01-19 Aizstāj datu lapu: 08-05-17 Versija: 1.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta

Sīkāk

SDS Input_LV_2016

SDS Input_LV_2016 INPUT 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums INPUT Produkta kods (UVP) 05988667 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

1

1 Drošības lietošana instrukcija 1) 1. iedaļa. ĶĪMISKĀS VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS 1.1 Produkta nosaukums ROCKWOOL akmens vate, kurā ir daudz alumīnija dioksīda un maz silīcija

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Silikona krāsa Ceresit CT 48 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Uretānalkīda emalja grīdām AUREKS 60 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc Ref.Nr. BDS000155_16_20120419 Nomaina BDS000155_20120418 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs ACETONS Vielas ķīmiskais nosaukums Acetons Sinonīmi Propān-2-ons,

Sīkāk

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta kods 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMUMA/FIRMAS IDENTIFIKĀCIJA 1.1.Produkta identifikators Vielas tehniskais nosaukums Vielas ķīmiskais nosaukums CAS Nr. 7447-40-7 EK Nr. 231-211-8 REACH reģistrācijas numurs: nav

Sīkāk

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas /Labojuma Versija 2.08 Latvija 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs RS - 2 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 25.01.2018 Materiāla numurs: 090629-RM Lappuse 1 / 8-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.04.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Heksametilçntetramîns Panta numurs

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da Visa tehniskā informācija un visas instrukcijas tiek dotas labāka rezultāta sasniegšanai un ekonomiskākai laku un krāsu produkcijas izmantošanai. Izgatavotājs nevar garantēt ideālus rezultātus krāsu izmantošanai,

Sīkāk

Drošības datu lapa: Water hardness kit

Drošības datu lapa: Water hardness kit Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 29.02.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 0519 Reģistrācijas

Sīkāk

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35%

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35% Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 22.01.2016 Versija: (1.0) sastādīšanas datums: 22.01.2016 Labojums: 28.09.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1 Lpp.: 1/11 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Spray Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 28.07.2016 Materiāla numurs: 136 Lappuse 1 / 10-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I Drošības datu lapa Lapa: 1/10 1. Vielas/preparāta un uzņēmuma identifikācija FASTAC 50 Lietošana: augu aizsardzības līdzeklis, insekticīds Kompānija: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadrese: BASF

Sīkāk

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA Lpp.: 1/6 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9300 (1l) / 0782-516-9301 (5l) [21.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra Šī drošības datu lapa ir izveidota ievērojot Eiropas Savienības standartus un prasības un var nebūt saskaņā ar citu valstu prasībām 1. PRODUKTA UN RAŽOTĀJA IDENTIFICĒŠANA Produkta informācija Produkta

Sīkāk

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/17 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums: Tirdzniecības nosaukums: TL4 SŪCES INDIKATORS 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1 Lpp.: 1/10 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

Propulse_SDS_LV_2017

Propulse_SDS_LV_2017 PROPULSE 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums PROPULSE Produkta kods (UVP) 84464864 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums NITROLAKA 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts Brīvprātīga drošības informācija atbilstoši drošības datu lapas formātam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 25.08.2017 Versija: (1) sastādīšanas datums:

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts EGP96X Interseal 1052 Billington Buff Part A Versija Nr. 2 Pēdējās pārskatīšanas datums 29/11/11 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH),

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts THB866 INTERLINE 944 EPOXY TANK LINING BOW BLUE BASE Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 01/02/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006

Sīkāk

SDS_Fenix_Latvian_2019

SDS_Fenix_Latvian_2019 FENIX 1/10 1. IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums FENIX Produkta kods (UVP) 05922585 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 1.SADAĻA - VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums: Modeļa kods: A15343A 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

untitled

untitled International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II. Drošības datu saraksts PHX67N Interthane 990 Light Sea Grey Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 12/03/14 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts HYZ912 INTERFINE 629HS RAL 7038 PART A Versija Nr. 3 Pēdējās pārskatīšanas datums 31/01/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Pielikuma

Sīkāk

msds-OTTO-Cleaner-C(LV))

msds-OTTO-Cleaner-C(LV)) Lpp.: 1/9 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas/ preparāta pielietojums Tīrītāji 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Sīkāk

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 23/08/12 1. IEDAĻA.

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Aizsargiepakojuma marķējums GLYPHOGAN 360 SL Herbicīds Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas,

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana pārtikas ražošanas nozarē 05.10.2017, Rīga Pārtikas ražošanas nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 32 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Izdrukas datums: DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S aicina pilnībā izlasīt un izprast (M)DDL, jo visā dokumentā

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 24 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc 111 lpp DROŠĪBAS DATU LAPA (DDL) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Nr. 1272/2008 un Regulas (EK) Nr. 453/2010 I pielikumu. 1. IEDAĻA Vielas/produkta un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Vielas

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: Tanalith E 3475 Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti Atļaujas numurs: LV205/MR/006 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV-002437-0000

Sīkāk

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9200 (1l) / 0782-516-9201 (10l) [18.12.2018] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 16 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādē 22.08.2017, Rīga Ķīmisko vielu un produktu radītā riska novērtēšana Inese Mārtiņsone Darba drošības un vides

Sīkāk

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi 1. IEDAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Maisījuma preces nosaukums Maisījuma sastāvdaļas: karbamīds un ūdens. Maisījuma komponenta identifikācija:

Sīkāk

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9500 (5l) [22.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI Bayer Agriculture BVBA Lapa: 1/ 12 Bayer Agriculture BVBA Drošības datu lapa Komerciāls produkts 1. PRODUKTA UN UZŅĒMUMA IDENTIFICKĀCIJA 1.1. Produkta identifikators Roundup Energy 1.1.1. Ķīmiskais nosaukums

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk