LIEP JAS UNIVERSIT TE DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA VALODNIEC BA latviešu sinhronisk un diahronisk valodniec ba (Kods 51222, akredit ta l dz 3

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIEP JAS UNIVERSIT TE DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA VALODNIEC BA latviešu sinhronisk un diahronisk valodniec ba (Kods 51222, akredit ta l dz 3"

Transkripts

1 LIEP JAS UNIVERSIT TE DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA VALODNIEC BA latviešu sinhronisk un diahronisk valodniec ba (Kods 51222, akredit ta l dz ) PAŠNOV RT JUMA ZI OJUMS par 2008./09. studiju gadu Liep ja 2009

2 Doktora studiju programmas "Valodniec ba" pašnov rt juma darba grupa Darba grupas vad ja: Benita Laumane, Dr.habil.philol., profesore, programmas direktore Darba grupas locek i: Di na Laiveniece, Dr.paed., Latviešu valodas katedras docente, katedras vad ja Ieva Ozola, Dr.philol., Latviešu valodas katedras asoc.prof. Daiga Straupeniece, doktorante Programmas direktore: Benita Laumane, Dr.habil.philol., profesore Latviešu valodas katedras vad ja: Di na Laiveniece, Dr.paed., docente Humanit s fakult tes dek ne: Aija Druvaskalne-Urdze Apstiprin ts LiepU Sen ta s gada protokola nr. Sen ta priekšs ja prof. Dr.paed. Al da Samusevi a 2

3 ZI OJUMA SATURS 1. Studiju programmas m i un uzdevumi 4 2. Studiju programmas organiz cija, programmas atbilst ba augstskolas m iem un uzdevumiem 4 3. Studiju programmas lekciju kursu, praktisko nodarb bu, semin ru un citu studiju pas kumu aprakstu anot cija 5 4. rt šanas sist ma Studiju programmas praktisk stenošana Programmas perspekt vais nov rt jums. 7 Atbilst ba valsts akad misk s izgl bas standartam Darba dev ju aptaujas par absolventu nodarbin bu n kamajiem sešiem gadiem 7. Doktoranti.. 7 Doktorantu skaits programm Pirmaj studiju gad imatrikul to doktorantu skaits Absolventu skaits Stud jošo aptaujas un to anal ze Absolventu aptaujas un to anal ze Studentu l dzdal ba studiju procesa pilnveidošan 8. Studiju programm nodarbin akad misk person la nov rt jums 8 Akad misk person la skaits Akad misk person la kvalifik cija Akad misk person la atlases, atjaunošanas, apm bas un att st bas politika n kamajiem 6 gadiem 8.4. Zin tniskie p jumi 9. Finans šanas avoti un infrastrukt ras nodrošin jums jie sakari.. 10 Sadarb ba ar darba dev jiem Sadarb ba ar Latvijas un rvalstu augstskol m 11. Studentu iesp jas turpin t studijas cit studiju programm vai cit augstskol 10 Secin jumi 11 Programmas att st bas pl ns / 09. studiju gadam 12 3

4 Studiju programmas m i. 1. STUDIJU PROGRAMMAS M I UN UZDEVUMI 1. Dot iesp ju ieg t filolo ijas doktora gr du latviešu valodniec ar specializ ciju latviešu sinhroniskaj vai diahroniskaj valodniec. 2. Veicin t Liep jas Universit tes, Kurzemes re iona izgl bas un kult ras iest žu speci listu kvalitat vu izaugsmi, k ar piedal ties Latvijas augstskolu un zin tnisko instit ciju humanit s nozares zin tnisk potenci la att st šan. 3. Aktiviz t Letonikas (vienas no Latvijas valsts priorit raj m p tniec bas jom m) p jumus. Studiju programmas uzdevumi. 1. Nodrošin t m sdien gas p tniecisk un akad misk darba metodolo ijas apguvi. 2. Sagatavot doktorantus patst gam radošam p tniec bas darbam, nodrošinot p tniecisk darba iema u pilnveidi pieredz jušu nozares zin tnieku vad. 3. Veicin t aktu lu Kurzemes re iona, m sdienu latviešu valodas un latviešu valodas v stures jaut jumu risin šanu doktorantu p jumos. 4. Rad t apst us doktorantu l dzdal bai valsts un starptautisk s zin tnes dz ves noris s. 5. Sagatavot zin tniski kvalific tus valodniec bas speci listus darbam Liep jas Universit, cit s Latvijas augstskol s, k ar izgl bas un kult ras iest s. rskata period doktora studiju programmas Valodniec ba m i un uzdevumi nav main ti. 2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZ CIJA, PROGRAMMAS ATBILST BA AUGSTSKOLAS M IEM UN UZDEVUMIEM Studiju programmas m i atbilst valsts priorit raj p tniec bas programm Letonika noteiktajiem m iem humanit ro zin u p tniec bas jom. Ar LiepU strat ij iek auts m is kopt latviešu valodu un kult ru, k ar nodrošin t studijas un zin tnisko p tniec bu humanit raj s zin tn s. Doktorant ras sekm ga darb ba ir oblig ts nosac jums Liep jas Universit tes statusam. Doktorantu p tniec bas t mas iek aujas LiepU latviešu sinhronisk s un diahronisk s valodniec bas apakšnozaru apstiprin taj p tniec bas tematik un ir saist tas ar Latviešu valodas katedras zin tnisko darbu /09.st.g. doktora studiju programmas Valodniec ba saturs un strukt ra piln atbilda akredit s programmas saturam un strukt rai, ko 144 kred tpunktu apjom veido: individu lais p tnieciskais darbs un promocijas darba izstr de (90 KRP); nozares un apakšnozaru teor tisko kursu un metodolo ijas studijas (28 KRP); zin tnisk s aktivit tes (22 KRP); akad misk darba prasmju pilnveide (4 KRP). Programma tiek stenota Humanit s fakult tes Latviešu valodas katedr, atseviš iem studiju kursiem pieaicinot speci listus no Matem tikas un inform tikas katedras, Svešvalodu katedras, k ar saska ar nosl gtajiem darba l gumiem zin tniski kvalific tus speci listus no cit m augstskol m (sk. zi ojuma 8. da u) Studijas notiek p c katram doktorantam sast ta un LiepU Doktora studiju nolikum noteiktaj k rt apstiprin ta individu la studiju pl na, kura pamats ir programmas strukt ra un tipveida pl ns, k ar promocijas darba temata specifika. Pl na izpilde un doktoranta atest cija notiek Latviešu valodas katedras s, piedaloties doktorantiem. 4

5 3. STUDIJU PROGRAMMAS LEKCIJU KURSU, PRAKTISKO NODARB BU, SEMIN RU UN CITU STUDIJU PAS KUMU APRAKSTU ANOT CIJA 2008./09.st.g. pirm studiju gada doktorants (V. Juc vi s) apguva š dus nozares teor tiskos kursus: 1) Valodniec bas virzieni un metodes 20.gadsimt : padzi ina doktorantu izpratni un zin šanas par valodas teorijas jaut jumiem, noz kajiem valodniec bas virzieniem un metod m 20. gadsimt, k ar veido izpratni par to, k pasaules teor tisk s valodniec bas aktualit tes iespaidojušas latviešu valodas izp ti, k valodas p šanas metodolo isko pieredzi izmantot promocijas darbu izstr šan ; 2) Etnolingvistika: veido priekšstatu par p jumiem etnolingvistik, sadarb ar doktorantiem atkl j latviešu valodas leksiskaj un v rddarin šanas sist atspogu oto pasaulskat juma savdab bu un v rt borientieru sist mu; pilnveido lingvistisko, sociokult ras, diskurs vo, strat isko kompetenci; 3) Sociolingvistikas teorija un virzieni: raksturo sociolingvistisko p jumu virzienus Latvij un cit s valst s; 4) Jaun s tehnolo ijas valodniec : iepaz stina ar galvenajiem valodu tehnolo iju virzieniem, r kiem un resursiem valodas izp tei, att sta datu apstr dei un inform cijas ieguvei nepieciešam s zin šanas un iema as. Pirm doktorant ras gada nobeigum tiks k rtots promocijas eks mens visp gaj valodniec ( ). rskata period otr gada doktorantei Daigai Straupeniecei stenoti akredit s programmas specializ cijas (latviešu diahronisk s valodniec bas) kursi: Diskut jami morfolo ijas jaut jumi (asoc.prof. G.Smiltniece), Latviešu onomastika (prof. B.Laumane), Latviešu valodas verbu formas un funkcijas (asoc.prof. I.Ozola), Latviešu terminolo ija (akad. V.Skuji a), Lietuviešu valoda (doc. D.Kise naite). Individu lais p tniec bas darbs pirmaj doktorant ras gad paredz zin tnisk s t mas apstiprin šanu, lingvistisk materi la apzin šanu, zin tnisk s literat ras studijas, promocijas darba pl nojuma izveidi un k das noda as izstr des uzs kšanu. Treš gada doktoranti beidz doktorant ras teor tisko kursu ar Latviešu valodas katedr apspriešanai iesniegtu promocijas darba pirmvariantu: 2009.g. august doktorant ru beigs 5 doktorantes (L.Katkevi a, A.P pola c akad misk atva in juma, I. Bernota, L. Markus-Narvila, R. Zauere). Zin tnisk s aktivit tes: zin tnisku rakstu izstr de par promocijas darba galvenajiem rezult tiem, refer ti starptautisk s zin tnisk s konferenc s (sk. zi ojuma 5.da u). Akad misk darba prasmju pilnveide: doktorantu l dzdal ba studiju darbu, lekciju un praktisko nodarb bu vad šan, k ar nozares p tniec bas projektu izstr. Piem., 3. kursa doktorante L. Markus-Narvila pal dz organiz t dialektolo ijas praksi. Doktoranti piedal s Latviešu valodas katedras s s, ja tiek skat ti ar doktorant ras studij m saist ti jaut jumi, ir iesaist ti starptautisk s zin tnisk s konferences V rds un t p šanas aspekti praktisk s sagatavošanas darb. 4. V RT ŠANAS SIST MA rt šanas sist ma: ar atz mi tiek v rt ti eks meni un ieskaites. Nozares teor tisko kursu apguve un promocijas eks meni tiek v rt ti 10 punktu sist. Individu lais p tniec bas darbs, zin tnisk s aktivit tes, akad misk darba prasmju pilnveide tiek nov rt ta doktorantu atest cij, analiz jot individu studiju pl na izpildi. rskata period visas doktorantes tika atest tas. 5

6 5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK STENOŠANA Doktora studiju programmas Valodniec ba stenošanu organiz Latviešu valodas katedra (katedras vad ja Dr.paed. D.Laiveniece, programmas direktore Dr.habil.philol. B.Laumane). Studiju programmas direktore p rrauga doktorant ras teor tisko kursu un promocijas eks menu pl nojumu un norisi, k ar programmas satura atbilst bu akredit tajai programmai. Lietved bas dokumentus k rto un aktu lu darba inform ciju doktorantiem nos ta katedras sekret re L.Ozoli a. Doktorantu nodarb bas notikušas piektdien s un sestdien s, konsult cijas ar zin tniskajiem vad jiem atbilstoši individu lajiem pl niem. T k pirmaj un otraj doktorant ras gad doktorantu p jumu rezult ti tiek apspriesti galvenok rt individu s konsult cij s ar zin tniskajiem vad jiem vai katedras s s, p tniec bas veicin šanai noder gi ar doktorantu zin tniskie semin ri (semin rs noticis gada oktobr, n košais semin rs tiek pl nots gada j lija s kum ). Doktorant ras jaut jumi p rskata period apl koti piec s Latviešu valodas katedras s: l mums par doktorantes A.Bl manes, G.Elksn tes un D.Okmanes doktorant ras teor tisko studiju nobeigumu; doktorantes A.Bl manes, G.Elksn tes un D.Okmanes promocijas darbu apspriešana; doktorantu individu lo studiju pl nu apspriešana un apstiprin šana; doktorantes D.Straupenieces individu studiju pl na apspriešana un apstiprin šana; G. Elksn tes promocijas darba apspriešana un A.Bl manes, G.Elksn tes promocijas darbu aizst šanas grafiks. G.Elksn tes promocijas darba apspriešana. Doktoranti Latviešu valodas katedr sa em inform ciju par iesp m piedal ties starptautisk s zin tnisk s konferenc s. P rskata period 4 doktorantes refer jušas LPA starptautiskaj konferenc V rds un t p šanas aspekti ( ); 2 doktorantes Letonikas 2.kongres Liep jas sekcij ( ); I.Bernota un R.Zauere ar refer tiem piedal sies P terburgas Universit tes konferenc Baltu dienas un balt s naktis ( ), D.Straupeniece pl no piedal ties doktorantu nometn V cij (2008.g. august ). Doktorantu aktivit te konferenc s, k ar publisk s uzst šan s prasmes ir pietiekamas, lama dal ba ar baltistu konferenc s rzem s, piem., Lietuv. Doktorantu raksti p rskata period public ti vai pie emti public šanai LiepU recenz jam rakstu kr jum V rds un t p šanas aspekti (2007.gad public ti 2 doktorantu raksti A. Bl manes un D. Okmanes raksti), LU LVI recenz jam rakstu kr jum Linguistica Lettica,17 (2008.g.) public ts G.Elksn tes raksts. Vis m doktorant m j pilnveido zin tniskais stils, k ar zin tnisko publik ciju oblig to komponentu normu apguve (atsau u un literat ras sarakstu noform šana, publik cijas terminolo ijas un pl nojuma principu izv le). Akad misk darba prasmju pilnveide p rskata period notikusi Latviešu valodas katedr (G.Elksn te las jusi lekcijas un vad jusi praktisk s nodarb bas LiepU studentiem, R.Zauere izstr jusi jaunu studiju kursu akredit jamai biroja administr šanas studiju programmai), k ar Kurzemes folkloras un valodas centr (L.Markus-Narvila piedal s vair ku tniec bas projektu izstr ). L.Markus-Narvila bija zin tnisk komand jum LU Latviešu valodas instit, lai iepaz tos ar materi lu fondiem un datu apstr des metod m /09.st.gad doktora studiju programmas Valodniec ba teor tiskos kursus stud jušas 6 doktoranti: 1. kurs V. Juc vi s, 2.kurs D.Straupeniece, 3.kurs I.Bernota, L.Markus-Narvila, R.Zauere. Atbilstoši Latviešu valodas katedr apstiprin tajam grafikam promocijas darbu pirmvariantus apspriešanai iesniegs L. Katkevi a, A. P pola, I. Bernota, L. Markus-Narvila, R. Zauere , katedras s tiks apspriesti min to doktorantu promocijas darbi. Nov rt jot doktora studiju programmas darb bu tr s gados, secin ms, ka pilna laika doktorant rai šis laiks ir pietiekams teor tisk kursa apguvei, refer tu un publik ciju izstr dei, ta u nav pietiekams promocijas darba pilna teksta kvalitat vai pabeigšanai. Optim lais 6

7 doktorant ras studiju ilgums etri gadi, t c atbalst ma Augst s izgl bas likumprojekt iek aut norma par doktorant ras studiju laika paildzin šanu. 6. PROGRAMMAS PERSPEKT VAIS NOV RT JUMS 6.1. Atbilst ba valsts akad misk s izgl bas standartam Programmas satura un doktora studiju organiz cijas pamats ir sp esošie Latvijas Republikas likumi un noteikumi, t.i., Augstskolu likums, Zin tnisk s darb bas likums ( ar groz jumiem ), Ministru Kabineta noteikumi Nr Doktora zin tnisk gr da pieš iršanas (promocijas) k rt ba un krit riji ( ), Augst s izgl bas padomes l mums Nr.62 Noteikumi par doktorant ras studiju programmu izveidi un realiz šanu ( ), LiepU doktora studijas balst s ar Zin tnieka tikas kodeks (akcept ts LZA Sen ta s ; LZP s ) ietvertaj s norm s Darba dev ju aptaujas par absolventu nodarbin bu n kamajiem sešiem gadiem Doktora gr da ieguv ju paredzam s darba vietas ir, pirmk rt, Liep jas Universit tes Latviešu valodas katedra par lektori str 2007.g. doktorant ras teor tisko kursu beigus G.Elksn te; lekcijas lasa ar 3.kursa doktorante R.Zauere; otrk rt, LiepU Kurzemes Humanit raj instit par asistent m str G. Elksn te un 3.kursa doktorante L.Markus-Narvila. 7. DOKTORANTI 7.1. Doktorantu skaits programm Programm par valsts budžeta l dzek iem uz 2008.g. 1.oktobri stud ja 7 (?) doktoranti. Studiju gada laik 2 doktorant m (L.Katkevi ai un A.P polai) pieš irts akad miskais atva in jums Pirmaj studiju gad imatrikul to doktorantu skaits: 1 doktorants Absolventu skaits: doktorant ras teor tisko kursu sekm gi beiguši 3 doktoranti (2007.g. august ) Stud jošo aptaujas un to anal ze rskata period ir uzklaus ti doktorantu ieteikumi par studiju procesa organiz ciju katedras s žu laik vai konkr tu kursu doc jiem (atseviš u kursu saturu cieš k saist t ar promocijas darbu tematiem). Galvenie treš gada doktorantu ierosin jumi visos doktorant ras studiju kursos uzsv rt nepieciešam bu las t teor tisko literat ru svešvalod s, jo tas atvieglotu promocijas eks mena k rtošanu. Doktorantu aptauj ir izteiktas v lmes organiz t vair k nodarb bas lietuviešu valod un svešvalod s; kurs Jaun s tehnolo ijas valodniec ieg s prasmes cieš k sasaist t ar promocijas darba izstr di Absolventu aptaujas un to anal ze Programmas absolventiem gr bas sag promocijas darba pabeigšana un aizst šana, jo p c studiju beigšanas j iek aujas darb (vair kums str skol s ar lielu darba slodzi) Studentu l dzdal ba studiju procesa pilnveidošan Doktoranti piedal s Latviešu valodas katedras s s, kur izsaka priekšlikumus lab kai studiju procesa organiz šanai (piem., nodarb bu s kuma laika izv lei, sazi ai e-form ar profesoriem, kas str cit s Latvijas augstskol s, u.c.). 7

8 STUDIJU PROGRAMM NODARBIN AKAD MISK PERSON LA NOV RT JUMS 8.1. Akad misk person la skaits LiepU pamatiev šanas vieta ir 70% p rskata period programmas stenošan iesaist to bsp ku: 5 no Latviešu valodas katedras, 1 no Matem tikas un inform tikas katedras. Programmas teor tisko studiju nodrošin šan vai promocijas darbu vad šan str ja ar 3 zin tnieki no cit m augstskol m Akad misk person la kvalifik cija Visiem doktora studiju programmas doc jiem ir zin tniskais gr ds un vismaz docenta akad miskais amats: LiepU m bsp ki Latviešu valodas katedras Dr.philol. doc. Maigone Beiti a, Dr.habil.philol. prof. Benita Laumane, Dr.philol. asoc.prof. Linda Lauze, Dr.philol. asoc.prof. Ieva Ozola, Dr.philol. asoc.prof. Gunta Smiltniece; Matem tikas un inform tikas katedras Dr.sc.comp. asoc.prof. Inguna Skadi a. Citu Latvijas augstskolu zin tnieki Latvijas Universit tes prof. Dr.philol. Anna Vul ne, LU Latviešu valodas instit ta vadoš s p tnieces Dr.habil.philol. Brigita Bušmane un Dr.habil.philol. Valent na Skuji a Akad misk person la atlases, atjaunošanas, apm bas un att st bas politika kamajiem 6 gadiem Nozares akad misk person la atjaunošana notiks, pirmk rt, iev lot LiepU Latviešu valodas katedras akad miskajos amatos programmas absolventus, kas b s ieguvuši doktora gr du, otrk rt, aktu lu kursu doc šanai ar darba l gumu piesaistot citu Latvijas augstskolu profesorus, k ar rzemju zin tniekus rpus Baltijas, lai doktoranti g tu konkr ku priekšstatu par jauniem, aktu liem p tniec bas virzieniem un metod m valodniec. Radošie atva in jumi LPA iev to nozares m bsp ku zin tniskajam vai metodiskajam darbam tiek pl noti katru gadu augstskolas noteiktaj k rt Zin tniskie p jumi Latviešu sinhroniskaj valodniec Latviešu valodas katedras p tniec bas t ma sdienu latviešu valodas funkcion šanas aspekti. Dr.philol. L.Lauzes zin tnisk darba t mas Latvijas sabiedr bas lingvistisk integr cija un Mutv rdu komunik cijas funkcion lie aspekti. Ar p tniecisko darbu saist tie projekti LZP finans tais LU LVI projekts Latvijas sabiedr bas lingvistisk integr cija, Baltijas valstu un Bristoles Universit tes sadarb bas projekts Baltic Language and Integration Network, valsts jumu programmas Letonika LU LVI projekts Valoda un vide. P ta valodas vide un t s ietekme uz Latvijas sabiedr bas lingvistisko integr ciju; turpin ta mutv rdu komunik cijas funkcion lo aspektu izp te, pašu uzman bu piev ršot nolieguma izteikšanas veidiem sarunvalodas sintaks ; analiz ts latviešu valodas gramatikas minimums lingvistiski metodiskaj aspekt. Vad ti 3 doktorantu promocijas darbi: A.Bl mane Uzrunas lietojums sociolingvistisk aspekt ; R.Zauere Savstarp atbilsme starp maz kumtaut bu skol nu latviešu valodas prasmi, lietojumu un lingvistisko attieksmi; K.Politere Izteikumu sintaktisk izveide latviešu sarunvalod dzimtes ietekm. Dr.philol. G.Smiltniece jusi m sdienu latviešu valodas morfostilistiskos aspektus: LPA starptautiskaj konferenc rds un t p šanas aspekti nolas ts refer ts Gramatiskais un stilistiskais aspekts preses izdevumu virsrakstos; popul rzin tniskaj rakstu kr jum Valodas prakse: v rojumi un ieteikumi public ts raksts Divdabju grad cija. Dr.philol. G.Smiltnieces doktorante K.Politere (Kalni a) main jusi promocijas darba tematu sdienu latviešu valodas tendences morfostilistik (izp tes materi lu tr kuma d ) un uzs kusi promocijas darba izstr di sociolingvistisk aspekt (vad. L.Lauze). 8

9 Latviešu diahroniskaj valodniec Latviešu valodas katedras p tniec bas t ma Latviešu valodas v sturiska izp te. Dr.habil.philol. B.Laumane un Dr.philol. I.Ozola stenojušas LZP granta projektu Latviešu valoda Lejaskurzem : v sture un are lie kontakti, piedal juš s valsts Letonikas programmas LU Latviešu valodas instit ta projekt Valoda un vide; ar Letonikas programmas atbalstu sagatavots un izdots rakstu kr jums Rucav, tur Paurup... /etnogr fija, folklora, valoda (Liep ja, lpp.) un IZM finans taj projekt Kurzemes kult rv sturisko materi lu sistematiz cija un izp te Kurzemes folkloras un valodas centr. Par projektu rezult tiem kopum public ti 4 raksti, nolas ti 5 refer ti. Latviešu sintakses v stures izp darbu turpin jusi Dr.philol. M.Beiti a: public ts apskats par J a Reitera Tulkojuma parauga sintaktisko izveidi, nolas ts refer ts Salikts teikums Kurzemes novada izloksn s. Apakšnozares doktorantes turpin jušas apstiprin to promocijas darbu t mu izp ti: G.Elksn te Nomin s v rdkopas G.Mance a tekstos (vad. M.Beiti a), akad misk atva in jum esoš doktorante L.Katkevi a Salikta teikuma komponentu saist jv rdu sintaktiskais un stilistiskais lietojums 17. gs. tekstos (vad. M.Balti a) un A.P pola Tiešais verb lais p rvald jums Lejaskurzemes izloksn s (vad. I.Ozola); studijas diahronisk s valodniec bas apakšnozar turpin jušas L.Markus-Narvila Rucavas izloksnes v rdn ca (vad. B.Laumane) un I.Bernota Latviešu valodas kulin rijas terminu anal ze diahronisk skat jum (vad. V.Skuji a); 2.kursa doktorante D.Straupeniece uzs kusi promocijas darba Svent jas izloksnes statika un dinamika avotu un literat ras apguvi. 9. FINANS ŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKT RAS NODROŠIN JUMS Doktora studiju procesa realiz cijas finansi lais pamats ir valsts budžeta finans jums 7 doktorant ras studiju viet m. Studiju programmas finans juma maksim lais apm rs vienam par valsts finans juma stud jošam: Vienam pilna laika studiju doktora studiju programmas budžeta studentam finans jums 2008.gadam apr in ts saska ar LR MK noteikumiem Nr.334 K rt ba, k augstskolas tiek finans tas no valsts budžeta l dzek iem Fs = Tb ki ,50, kur Fs studiju programmas finans jums (Ls) vienam pilna laika budžeta studentam; Tb studiju vietas b zes izmaksas (Ls) 2008.gad ; ki attiec s izgl bas tematisk s jomas studiju izmaksu koeficienta v rt ba 1,19744 (humanit s izgl bas zin tnes joma); 1459,50 studiju vietas soci nodrošin juma izmaksas (Ls) doktora studiju programm s (p c Izgl bas un zin tnes ministrijas un Liep jas Pedago ijas akad mijas 2008.gada 27.febru ra guma Nr.1-23/108 Vienošan s protokola. Fs = 1267,20 1, ,50 = 6011,69 (Ls) Doktora studiju programm Valodniec ba 2008./09. studiju gad maksas studentu nav. Valodniec bas nozares zin tniskie pas kumi, kuros piedal s ar doktoranti, tiek finans ti no akad mijas pašie mumiem (l dzfinans jums zin tnisko konferen u un rakstu kr jumu, k ar gr matu izdošanai, zin tnisko komand jumu piln ga vai da ja apmaksa), k ar no piesaist to projektu l dzek iem: LZP grants Latviešu valoda Lejaskurzem : v sture un are lie kontakti ( ), 2007.g. Ls 2 558; valsts p tniec bas programmas Letonika projekts, 2007.g. Ls ; IZM finans tais projekts Kurzemes kult rv sturisko materi lu sistematiz cija un izp te Kurzemes folkloras un valodas centr (2006/4/01), 2007.g. Ls

10 Par projektu l dzek iem veikti p jumi, izstr tas un izdotas gr matas, piem., Rucav, tur Paurup.. (Liep ja, lpp.), organiz tas folkloras un dialektolo ijas eksped cijas, papildin ti p tniec bai nepieciešamie materi lie resursi Kurzemes folkloras un valodas centr. LiepU infrastrukt ra studiju programmas realiz šanai ir pietiekama: ar 2008.g. febru ri Humanit fakult te p rg jusi uz jaun m, izremont m telp m K rm jas prospekt 13; doktoranti šeit var izmantot LiepU Kurzemes humanit instit ta las tavu un gr matas valodniec, folkloristik u.c. LiepU bibliot ka sniedz nepieciešamo atbalstu doktorantiem. Ieg ti vai k d vin jumi tiek sa emti jaun kie valodniec bas nozares periodiskie izdevumi no LU (Baltu Filolo ija), LU Latviešu valodas instit ta (Linguistica Lettica), citu Latvijas augstskolu izdevniec m, k ar no Lietuvas zin tnes centriem. Da a bibliot kas gr matu fonda atrodas Latviešu valodas katedr. Latviešu valodas katedra organiz ar nepublic to zin tnisko darbu promocijas darbu, ma istra darbu, bakalaura darbu un kursadarbu saglab šanu un izmantošanu turpm kajai p tniec bai. 10. JIE SAKARI Sadarb ba ar darba dev jiem Tradicion lie valodniec bas nozares sadarb bas partneri re ion ir Liep jas pils tas un Kurzemes latviešu valodas skolot ju metodisk s apvien bas un vidusskolas, bibliot kas. T k 7 doktorant m ir darba pieredze skol s, vi u p tniec bas darbs tiek populariz ts, izmantojot nozares skolot ju apvien bas. Doktora programmas absolventi b s konkur tsp gi, lai piedal tos konkursos uz vakantaj m tnieku vai m bsp ku viet m ar cit s Latvijas augstskol s, p tniec bas un kult ras iest s. Kurzemes re ion att st s lauku pašvald bu un pils tu kult ras un novadp tniec bas centri, kuriem nepieciešami kvalific ti darbinieki ar valodniec bas jom. Ar Rucavas pagasta padomi, bibliot ku un Rucavas Tradicion s kult ras centru, k ar ar N cas pagasta domi jau izveidota sadarb bas sist ma eksped ciju organiz šan un novadp tnieku v kumu apzin šan Sadarb ba ar Latvijas un rvalstu augstskol m Doktora studiju programmas sekm realiz šan svar ga loma ir LiepU zin tniskajai sadarb bai un nosl gtajiem l gumiem ar t m Latvijas un rzemju universit m, zin tniskajiem instit tiem, kuros ir studijas vai p jumi baltistik. LiepU Humanit fakult te un Latviešu valodas katedra p rskata period turpin jusi sadarb bu ar LU Filolo ijas fakult tes Baltu valodu katedru, LU Latviešu valodas instit tu, Ventspils Augstskolu u.c. Sadarb bas stabilit ti apliecina ar citu instit ciju pieredz jušo zin tnieku (M.Balti as, A.Vul nes) piedal šan s LiepU doktora programmas realiz šan. LiepU doktora studiju programm p rskata period lekciju kursus nolas juši SOCRATES/ERASMUS apmai as programmas doc ji no V tauta Diž universit tes Letonikas centra A.Butkus (rudens semestr ) un V.Butkiene (pavasara semestr ). 11. STUDENTU IESP JAS TURPIN T STUDIJAS CIT STUDIJU PROGRAMM VAI CIT AUGSTSKOL Ja tiek p rtraukta doktora studiju programmas Valodniec ba darb ba, doktorantiem ir iesp ja turpin t studijas atbilstoš programm Latvijas Universit. To nodrošina vienošan s starp LU un LiepU (nosl gta gada 10. febru ). 10

11 12. SECIN JUMI 1. LiepU doktora programma Valodniec ba var nodrošin t doktorantiem m sdien gas tniecisk un akad misk darba metodolo ijas apguvi, izmantojot k akad mijas, t ar Latvijas un rzemju sadarb bas partneru intelektu los resursus. 2. Programma ir pietiekami nodrošin ta ar pieredz jušiem nozares zin tniekiem, kas var sniegt kvalific tu pal dz bu radoša, patst ga zin tnisk darba iema u att st šanai. 3. Programm ir rad ti apst i doktorantu l dzdal bai valsts un starptautisk s zin tnes dz ves noris s, doktorantiem š s iesp jas j izmanto pilnv rt k. 4. Pilna laika studiju ilgums 3 gadi nav pietiekams piln gai promocijas darba teksta izstr dei un noform šanai. Atbalst ma likumdošanas projekta norma par 4 doktorant ras studiju gadiem. 5. Aktiviz jama doktorantu akad misko prasmju pilnveide ar cit s Latvijas zin tniskaj s iest s un rzemju augstskol s. 6. Oblig s un ieteicam s literat ras saraksti papildin mi ar svešvalod s stud jamo nozares zin tnisko literat ru. 7. Doktorantu studiju pl nojum iek aujami doktorantu zin tniskie semin ri. 8. Aktiviz jama sadarb ba ar potenci lajiem darba dev jiem. 11

12 13. STUDIJU PROGRAMMAS ATT ST BAS PL NS 2009./10. st.g. N. p. Konstat s probl mas k. 1. k programm pagaid m ir tikai teor tisk kursa beidz ji, nav att st ta sadarb ba ar visiem iesp jamiem darba dev jiem. Priekšlikumi to risin šanai Inform t doktorantus par darba iesp m, br m darba viet m. Izpildes laiks Regul ri Atbild gais Programmas direktore Izpild ji Programmas direktors, Latviešu valodas katedras vad js Izpildes apliecin jums/ nov rt jums Inform cija doktorantiem. Doktorantu tikšan s ar darba dev ju rst vjiem. 2. Trešo doktorant ras gadu iesp jams beigt tikai ar disert cijas pirmvariantu. 3. Da ai doktorantu ir gr bas svešvalod s public s zin tnisk s literat ras izmantošan. 4. Pirmaj un otraj doktorant ras gad individu zin tnisk darba nov rt šan piedal s zin tniskie vad ji un Latviešu valodas katedras doc ji, par maz iesaist ti p jie doktorant ras studenti. - Aktualiz t 2.studiju gada rezult tus promocijas darba izstr (publik cijas, refer ti). - Izstr t pl nu promocijas darbu pabeigšanai un aizst šanai. - Visos doktorant ras teor tiskajos kursos papildin t izmantojamo zin tnisko literat ru svešvalod s. - Rosina pastiprin t svešvalodu, ar lietuviešu val. apguvi ma istrant. Divas reizes m bu gad organiz t doktorantu zin tniskos semin rus. Atbilstoši pl nam Regul ri Janv, nij Programmas direktore Programmas direktore Programmas direktore Doktoranti, doktorantu zin tniskie vad ji Kursu doc ji Doktorantu zin tniskie vad ji Aizst ts promocijas darbs Preciz ti un papildin ti izmantojam s literat ras saraksti Semin ri 5. Nepietiekama doktorantu mobilit te. Zin tniskie komand jumi un staž šan s LU Latviešu valodas instit ; Klaip das Universit. Regul ri Programmas direktore Doktoranti Doktorantu komand jumi, staž šan s

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija 2017.-2020.gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A DARB BAS STRAT IJA 2017.-2020. 1 Saīsin jumu saraksts

Sīkāk

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx IO2 ECVET Vadlnijas un instrumenti Tojas, Portugale Dokumenta v sture Versija (v) Datums Atbalstītāji Ieguldījums Statuss 0 15.03.2016 Tojas Portugal Projekts Apstiprin ts 1 31.08.2016 Tojas Portugal NFIL

Sīkāk

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar AAS BALTA 2017. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar gu revidentu ziņojums. Saturs LAPA Inform cija par

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode] Eiropas kopējā augstākās izglītības politika (I) Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas nepieciešamība un tās pamatprincipi Prof. Andrejs Rauhvargers, informācija par Eiropas kopējo politiku pieejama

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no 2019. gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - interneta porta ls www.yousend.lv, www.yousend.lt, www.yousend.ee.

Sīkāk

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija HSA47520 UZMAN BU! Lai garant tu j su sasald šanas iek rtas (kura izmanto viedei nekait gu dzes šanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apst iem), ir nepieciešams iev rot sekojošo: Netrauciet

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautāju

Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautāju Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes gada 1. oktobra se de: Noteica

ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes gada 1. oktobra se de: Noteica ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) 2018. GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes 2018. gada 1. oktobra se de: Noteica Pirmsskolas izglītības iesta de Mik elītis ar 2018.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

04.AR.12_11LV.fm

04.AR.12_11LV.fm System 2000 Lietošanas pam c ba 04.AR.12_11LV 02/2017...with people in mind BR DIN JUMS! Lai izvair tos no traumu g šanas, vienm r izlasiet šo lietošanas pam c bu un tai pievienotos dokumentus, pirms s

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

untitled

untitled ObligÞtie principi 2010. gada jŀnijs Nestlé korporatĉvie uzġðmðjdarbĉbas principi Oblig tie principi 2010. gada j nijs Autors/izdev js Valdes priekšs d t js un uz muma vad t js M r auditorija Visi darbinieki

Sīkāk

Stocktaking report

Stocktaking report Bologna Stocktaking Boloņas Procesa panākumu izvērtējums Prof. Andrejs Rauhvargers, Latvija Izvērtējuma pētījuma darba grupas vadītājs QEII Konferenču centrs, Londona 2007. gada 17. & 18. maijs Eiropas

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

“Apstiprinu “ LJA prorektors J

“Apstiprinu “    LJA prorektors J 1M335.01 1E322.01 INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. MATEMĀTIKA (PRAKT.) 1.grupa pēdējie 13 pēc saraksta MATEMĀTIKA (PRAKT.) 2.grupa pirmie 13 pēc saraksta INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. FIZIKA (PRAKT.)

Sīkāk

ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tik

ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tik ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) 2015. GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tika izskatīti vairaki jautajumi. Apstiprinaja skolēnu

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 4_3_JD_Mundus_APA_seminars_JD.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4_3_JD_Mundus_APA_seminars_JD.ppt [Compatibility Mode] Kopīgie un dubultie grādi, diploma pielikums Prof. A. Rauhvargers, Rektoru Padomes ģenerālsekretārs Kopīgā grāda definīcija (2002) jāatbilst vismaz daļai no šādiem raksturojumiem: kop gi izstr d tas /

Sīkāk

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada iedzīvotāji aktīvi talkoja gan pilsētā, gan pagastos.

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

SV. PĒTEŖA DRAUDZES ZIŅAS Nr gada aprīlis un maijs R E D A K T O R A S L E J A V AI TU TO ZINĀJI? Pirmie kristies i Kristus augs a mceļs an

SV. PĒTEŖA DRAUDZES ZIŅAS Nr gada aprīlis un maijs R E D A K T O R A S L E J A V AI TU TO ZINĀJI? Pirmie kristies i Kristus augs a mceļs an SV. PĒTEŖA DRAUDZES ZIŅAS Nr. 125 2019. gada aprīlis un maijs R E D A K T O R A S L E J A V AI TU TO ZINĀJI? Pirmie kristies i Kristus augs a mceļs anos svine ja Nisana me - nes a 14. datuma (atbiļst martam

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darba

2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darba 2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darbaspēka pieejamību un kvalitāti Ārvalstu investoru padome

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Prezentacija_VeA_Rekt_pad_Valmieraa_2008.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prezentacija_VeA_Rekt_pad_Valmieraa_2008.ppt [Compatibility Mode] Prvaldbas un kvalittes vadbas jautjumu risinana Ventspils Augstskol Profesors Jānis Vucāns rektors Rektoru padome, 23.05.2008. Ventspils Augstskola ( VeA ) dibinta 1997.gad k valsts augstskol a dibinanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star

2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star Salaspils novada domes bezmaksas izdevums 5.12.2008. Nr.23 (453) 5.12.2008. Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai starp bo jā gā ju ša jiem arī ir vien līdz īgie un vien līdz īgā kie? 2. lpp. Valsts svēt ki Sa

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Valodas un runas kultūra Kursa nosaukums angliski Culture of language and speech Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pasaules valstu izglītības sistēmas Japāna Vēsturisks apskats Skolu sistēmas aizsākumi Japānā no 1603 gada. Mācījās samuraju bērni, galvenais izglītības saturs bija konfuciānisma klasika, lielākā vērtības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk