CG rsb ESTt/Sti /0

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "CG rsb ESTt/Sti /0"

Transkripts

1 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina STIGA COLLECTOR BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA OBSŁUGI LIETOŠANAS PAMÅC±BA NAUDOJIMOINSTRUKCIJA àçëíêìäñàü èéãúáéçäíöãü NÁVOD K POUŽITÍ NAVODILA ZA UPORABO 46 SE 46 S 46

2 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina VIKTIGT: Läs uppmärksamt instruktionerna i motorns handbok, innan motorns sätts igång för första gången. VARNING! Innan start så kontrollera oljenivån. TÄRKEÄÄ: Lue tarkasti moottorin käyttöohjekirjan säännöt ennen kuin käynnistät moottorin ensimmäisen kerran. VAROITUS! Tarkista öljyn pinnan taso ennen koneen käynnistämistä. VIKTIGT: Før motoren tages i brug for første gang, bør den medfølgende vejledning læses omhyggeligt. ADVARSEL! Tjek olieniveauet før start. VIKTIG: Les nøye instruksjonene i motorhåndboken før motoren startes for første gang. ADVARSEL! Sjekk oljenivået før du starter klipperen. WICHTIG: Ehe der Motor zum ersten Mal in Betrieb gesetzt wird, sind die im Handbuch des Motors enthaltenen Anweisungen aufmerksam zu lesen. ACHTUNG! Vor der Inbetriebsetzung den Stand des Öls prüfen. IMPORTANT: Before starting the motor for the first time, carefully read the instructions as set out in the engine handbook. CAUTION! Check oil level before starting. IMPORTANT: Lire attentivement les consignes de sécurité contenues dans le livret du moteur avant de mettre en marche le moteur pour la première fois. ATTENTION! Avant de mettre en marche, contrôler le niveau de l huile. BELANGRIJK: De aanwijzingen die in het motorinstrucktieboekje vermeld worden aandachtig doorlezen vooraleerst u de motor voor de eerste maal in gebruik neemt. OPGELET! Controleer het oliepeil vooraleer de motor in te schakelen. IMPORTANTE: Leggere attentamente le prescrizioni contenute nel libretto del motore, prima di mettere in funzione il motore per la prima volta. ATTENZIONE! Controllare il livello dell olio prima dell avviamento. IMPORTANTE: Leer atentamente las prescripciones contenidas en el libro del motor antes de poner en funcionamiento el motor por primera vez. ATENCIÓN! Controlar el nivel de aceite antes del arranque. IMPORTANTE: E' conveniente ter muita atenção às instruções incluidas no livrete do motor, antes de accionar o motor pela primeira vez. ATENÇÃO! Controlar o nível do óleo antes da partida. WAŻNE: Przed uruchomieniem silnika po raz pierwszy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi silnika. OSTRZEŻENIE! Sprawdzić poziom oleju przed uruchomieniem. SVAR±GI: Uzman gi izlasiet norçd jumus grçmati Ç par motoru, un tikai pïc tam pirmo reizi iedarbiniet motoru. UZMAN±BU! PÇrbaudiet e as l meni pirms iedarbiniet motoru. SVARBU: Prieš paleisdami varikl veikti pirmà kartà, atidžiai perskaitykite variklio knygelòs nurodymus. DñMESIO! Prieš jungiant patikrinkite alyvos lyg. BÄÜçé: ÇÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ÔappleÓ ÂÒÚ appleâíóïâì ˆËË ËÌÒÚappleÛ͈Ëflı Ì Ë ÚÂÎ Ó ÚÓ Ó, Í Í ÔÂapple È apple Á Â Ó Á ÔÛÒÚËÚ. ÇçàåÄçàÖ! èâappleâ Á ÔÛÒÍÓÏ ÔappleÓ Âapple Ú ÛappleÓ ÂÌ Ï ÒÎ. DŮLEŽITÉ: Předtím, než poprvé nastartujete motor, pročtěte si pečlivě návod k obsluze motoru. UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte úroveň oleje před uvedením sekačky do chodu. POMEMBNO: Preden prvič vžgete motor, pazljivo preberite navodila, ki jih vsebuje knjižica motorja. POZOR! Pred zagonom preverite nivo olja.

3 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina SVENSKA... 0 SUOMI... DANSK... 4 NORSK... 6 DEUTSCH... 8 ENGLISH... 0 FRANÇAIS... NEDERLANDS... 4 ITALIANO... 6 ESPAÑOL... 8 PORTUGUÊS... 0 POLSKI... LATVISKI... 4 LIETUVIŠKAI... 6 êìëëäàâ... 8 ČESKY SLOVENSKO... 4

4 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina.a a 6 9.b a 8a 8.b mm

5 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina

6 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina 4 MASKINENS IDENTIFIERINGSEITKETT KONEEN TUNNISTELAATTA MASKINENS IDENTIFIKATIONSETIKET MASKINENS IDENTIFIKASJONSPLATE ETIKETTE FÜR DIE GERÄTE-IDENTIFIKATION EQUIPMENT IDENTIFICATION LABEL ÉTIQUETTE D IDENTIFICATION DE LA MACHINE IDENTIFICATIEPLAATJE VAN DE MACHINE ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA TABLICZKA ZNAMIONOWA URZĄDZENIA MAš±NAS IDENTIFIKÅCIJAS ETIµETE ØRENGINIO IDENTIFIKACINñ ETIKETñ àñöçíàîàääñàéççäü íäåãàóää ÉÄáéçéäéëàãäà IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK STROJE POPIS STROJA IN DELOV kg S/N LWA db 6 4. Ljudtryck i överenssstämmelse med EU-direktiv 000/4/CE. Typgodkänningsmärke enligt direktiv 98/7/EU. Tillverkningsår 4. Gräsklippartyp. Tillverkningsnummer 6. Tillverkarens namn och adress. Äänitehotaso täyttää EU- Direktiivin 000/4/EY vaatimukset. EU-Direktiivin 98/7/ETY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkki. Valmistusvuosi 4. Ruohonleikkurin malli. Sarjanumero 6. Valmistajan nimi ja osoite. Chassi. Motor. Kniv 4. Stenskydd. Uppsamlingssäck 6. Handtag 7. Accelerationskomando 8. Motorbromsspak 9. Driftkopplingsspak. Kehikko. Moottori. Terä 4. Kivisuoja. Ruohonkeruusäkki 6. Varsi 7. Kaasun säädin 8. Moottorin jarrua säätelevä vipu 9. Itsevedon käynnistävä vipu. Lydtryk i overensstemmelse med EUdirektiv 000/4/CE. Overensstemmelsesmerke i henhold til EU-direktiv 98/7. Fabrikationsår 4. Type af plæneklipper. Serienummer 6. Fabrikantens navn og adresse. Ljudtryek i överensstämmelse med EU-direktiv 000/4/CE. Typegodkjennelse i henhold til EÜdirektivet 98/7. Produksjonsår 4. Gressklippertype. Serienummer 6. Produsentens navn og adresse. Schalleistungspegel gemäß Richtlinie 000/4/CE. Konformitätszeichen gemäß Richtlinie 98/7/EWG. Herstellungsjahr 4. Typ des Rasenmähers. Kennummer 6. Name und Anschrift des Herstellers. Chassis. Motor. Kniv 4. Beskyttelsesplade. Opsamlingspose 6. Håndtag 7. Gashåndtag 8. Bremsehåndtag 9. Fremdriftskobling. Chassis. Motor. Kniv 4. Steinskjerm. Oppsamlingssekk 6. Håndtak 7. Akselrasjonskommando 8. Motorbremsespake 9. Drivkoplingsspake. Fahrgestell. Motor. Schneidwerkzeug (Messer) 4. Prallblech. Grasfangeinrichtung 6. Griff 7. Gashebel 8. Hebel der Motorbremse 9. Kupplungshebel. Acoustic power level according to EEC directive 000/4/CE. Mark of conformity according to EEC directive 98/7. Year of manufacture 4. Lawnmower type. Serial number 6. Name and address of Manufacturer. Niveau de puissance acoustique selon la directive 000/4/CE. Marquage de conformité, selon la directive 98/7/CEE. Année de fabrication 4. Type de tondeuse. Numéro de série 6. Nom et adresse du Constructeur. Niveau van de geluidssterke volgens de richtlijn 000/4/CE. EG-merkteken volgens richtlijn 98/7/EG. Productiejaar 4. Type grasmaaier. Serienummer 6. Naam en adres van de Fabrikantt. Chassis. Engine. Blade 4. Stone-guard. Grass-catcher 6. Handle 7. Throttle control 8. Engine brake lever 9. Drive engagement lever 4. Carter de coupe. Moteur. Lame de coupe 4. Pare-pierres (déflecteur). Sac de ramassage d herbe 6. Guidon 7. Levier d accélérateur 8. Levier de frein de lame 9. Levier d embrayage d avancement. Chassis. Motor. Mes (maaiblad) 4. Deflector. Opvangzak 6. Handgreep 7. Versnellingshendel 8. Bedieningshendel rem 9. Bedieningshendel tractie

7 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina. Livello potenza acustica secondo la direttiva 000/4/CE. Marchio di conformità secondo la direttiva 98/7/CEE. Anno di fabbricazione 4. Tipo di rasaerba. Numero di matricola 6. Nome e indirizzo del Costruttore. Nivel de potencia acústica según la directiva 000/4/CE. Marca de conformidad según la directiva 98/7/CEE. Año de fabricación 4. Tipo de cortadora de pasto. Número de matrícula 6. Nombre y dirección del Constructor. Nível de potência acústica conforme a directriz 000/4/CE. Marca de conformidade segundo a directriz 98/7/CEE. Ano de construção 4. Tipo de relvadeira. Número de matrícula 6. Nome e endereço do Construtor. Chassis. Motore. Coltello (Lama) 4. Parasassi. Sacco di raccolta 6. Manico 7. Comando acceleratore 8. Leva freno motore 9. Leva innesto trazione. Chasis. Motor. Cuchilla (hoja) 4. Parapiedras. Saco de recogida 6. Mango 7. Mando acelerador 8. Palanca freno motor 9. Palanca embrague tracción. Chassis. Motor. Faca (lâmina) 4. Pára-pedras. Saco recolhedor 6. Braço 7. Comando acelerador 8. Alavanca freio motor 9. Alavanca engate tracção. Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 000/4/CE. Znak zgodności z dyrekywą 98/7 CEE. Rok produkcji 4. Model kosiarki. Numer seryjny 6. Nazwa i adres producenta. Trokš a l menis atbilst direkt vai 000/4/CE. Mar ïjums par atbilst bu direkt vai 98/7/CEE. Izgatavošanas gads 4. P aujmaš nas tips. ReÆistrÇcijas numurs 6. RažotÇja nosaukums un adrese. Akustinòs galios lygis pagal EB direktyvà 000/4/EC. Atikimo normoms atžyma pagal EB direktyvà 98/7/EEC. Pagaminimo metai 4. Žoliapjovòs tipas. Registravimo numeris 6. Gamintojo pavadinimas ir adresas. Korpus kosiarki. Silnik. Nóż 4. Osłona przeciwkamienna. Pojemnik na ściętą trawę 6. Uchwyt 7. Ster przyspieszania 8. Dźwignia hamulca silnika 9. Dźwignia włączenia napędu. Šasija. Motors. Nazis (asmens) 4. Akme u atgrappledïjs. SavÇkšanas maiss 6. Rokturis 7. Akseleratora vad bas r ks 8. Motora bremzes svira 9. Vilkmes sajapplega svira. Šasi. Motoras. Peilis (Geležtò) 4. Akmensargiai. Surinkimo maišas 6. Rankena 7. Akceleratoriaus valdymas 8. Motoro stabdžio svirtis 9. Traukimo sankabos svirtis. ìappleó ÂÌ ÛÏ ÔÓ ËappleÂÍÚË Â 000/4/CE. å appleíëappleó Í ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Ëfl ÔÓ ËappleÂÍÚË Â 98/7/CEE. ÉÓ ÔÛÒÍ 4. íëô ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍË. á Ó ÒÍÓÈ ÌÓÏÂapple 6. ç ËÏÂÌÓ ÌËÂ Ë appleâò ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎfl. Garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice 000/4/CE. Značka o shodě výrobku s upravenou směrnicí 98/7/EHS. Rok výroby 4. Typ sekačky. Výrobní číslo 6. Jméno a adresa výrobce. Nivo ropota po določilu 000/4/CE. Oznaka o ustreznosti po določilu 98/7/CEE. Leto izdelave 4. Tip kosilnice. Serijska številka 6. Ime in naslov izdelovalca. ò ÒÒË. Ñ Ë ÚÂÎ. çóê 4. á ËÚ ÓÚ Í ÏÌÂÈ. ë ÓappleÌ È Ï ÓÍ 6. êûíóflúí 7. ÄÍÒÂÎÂapple ÚÓapple 8. íóappleïóáìóè apple Ë ÚÂÎfl 9. ê ÒˆÂÔÎÂÌËfl Úfl Ó Ó Ó appleâ Ú. Skříň sekačky. Motor. Nůž 4. Ochranný kryt. Sběrací koš 6. Rukojet 7. Plynová páčka 8. Brzda motoru 9. Páka zapínání pojezdu. Podvozje. Motor. Rezilo 4. Ščitnik za kamenje. Košara za travo 6. Ročaj 7. Ročica plina 8. Vzvod za zavoro motorja 9. Vzvod za vklop vlečnega pogona

8 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina 6 BESKRIVNINGAR ÖVER SYMBOLER SOM ÅTERGES PÅ KONTROLLERNA (där det avses) OHJAUSLAITTEISSA OLEVIEN MERKKIEN KUVAUS (mikäli esiintyvät) BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ BETJENINGERNE (hvor disse er påtænkt) BESKRIVELSE AV SYMBOLENE SOM VISES PÅ KONTROLLKNAPPENE (hvor slike finnes) BESCHREIBUNG DER SYMBOLE AN DEN STEUERHEBELN (wo vorgesehen) DESCRIPTION OF THE SYMBOLS SHOWN ON THE CONTROLS (where present) DESCRIPTIONS DES SYMBOLES QUI APPARAISSENT SUR LES COMMANDES (là où ils sont prévus) BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN AANGEGEVEN OP DE BEDIENINGEN (indien voorzien) DESCRIZIONE DEI SIMBOLI RIPORTATI SUI COMANDI (dove previsti) DESCRIPCIONES DE LOS SÍMBOLOS INDICADOS EN LOS MANDOS (donde estuvieran previstos) DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS CONTIDOS NOS COMANDOS (onde previstos) OPIS SYMBOLÓW UMIESZCZONYCH NA URZADZENIACH STERUJACYCH (gdzie sa one przewidziane) VAD±BAS IER±CES SIMBOLU ATŠIFRŽJUMS (kur tas ir paredzïts) ANT PRIETAIS SKYDO PAVAIZDUOT SIMBOLI APRAŠYMAS (kur numatyti) éèàëäçàö éåéáçäóöçàâ, àåöûôàïëü çä êõóäéäï ìèêäçãöçàü (  Ôapple ÛÒÏÓÚappleÂÌÓ) POPIS SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA OVLÁDÁNĺ (je-li součástí) OPISI IN SIMBOLI NA KOMANDAH (kjer so predvidene) Långsam. Snabb. Choke 4. Stänga av motorn. Transmission inkopplad 6. Stopp 7. Start 8.. hastighet 9.. hastighet 0.. hastighet. Hidas. Nopea. Starter 4. Pysäytys. Veto päällä 6. Pysäytys 7. Käynnistys 8.. nopeus 9.. nopeus 0.. nopeus. Langsom. Hurtig. Choker 4. Stop af motor. Træk indkoblet 6. Stop 7. Tænding 8.. hastighed 9.. hastighed 0.. hastighed. Langsom. Hurtig. Chokehåndtak 4. Stans av motoren. Fremdrift tilkoplet 6. Stans 7. Start 8.. hastighet 9.. hastighet 0.. hastighet. Langsam. Schnell. Starter 4. Motor Stillstand. Eingeschalteter Antrieb 6. Stop 7. Starten 8.. Geschwindigkeit 9.. Geschwindigkeit 0.. Geschwindigkeit. Slow. Fast. Choke 4. Engine stop. Transmission engaged 6. Off 7. Start 8.. speed 9.. speed 0.. speed. Lent. Rapide. Starter 4. Arrêt du moteur. Traction insérée 6. Arrêt 7. Démarrage 8.. vitesse 9.. vitesse 0.. vitesse. Langzaam. Snel. Choke 4. Motor stoppen. Aandrijving ingeschakeld 6. Stilstand 7. Start 8.. snelheid 9.. snelheid 0.. snelheid. Lento. Veloce. Starter 4. Arresto motore. Trazione inserita 6. Arresto 7. Avviamento 8.. velocità 9.. velocità 0.. velocità. Lento. Rápido. Cebador 4. Parada motor. Tracción engranada 6. Parada 7. Arranque 8.. velocidad 9.. velocidad 0.. velocidad. Lenta. Rápida. Starter 4. Paragem motor. Tracção engatada 6. Paragem 7. Arranque 8.. velocidade 9.. velocidade 0.. velocidade. Wolny. Szybki. Zapłonnik 4. Zatrzymanie silnika. Naped wlaczony 6. Zatrzymanie 7. Uruchomienie 8.. szybkosc 9.. szybkosc 0.. szybkosc. Lïni. Åtri. Starteris 4. Dzinïja apturïšana. Ar ieslïgtu vilkmi 6. Apturïšana 7. IedarbinÇšana 8.. Åtrums 9.. Åtrums 0.. Åtrums. Lòtai. Greitai. Starteris 4. Variklio sustabdymas. Øjungta trauklò 6. Sustabdymas 7. Øjungti 8.. Greitis 9.. Greitis 0.. Greitis. åâ ÎÂÌÌÓ. Å ÒÚappleÓ. ëú appleúâapple 4. Ç ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÚÂÎfl. ífl ÔÓ ÍÎ ÂÌ 6. Ç ÍÎ ÂÌË 7. èûòí 8.. ëíóappleóú 9.. ëíóappleóú 0.. ëíóappleóú. Pomalu. Rychle. Startování 4. Zastavení motoru. Zařazený pohon 6. Vypnuto 7. Startování 8.. rychlost 9.. rychlost 0.. rychlost. Pocasi. Hitro. Zaganjac 4. Zaustavitev motorja. Ko je v pogonu 6. Zaustavitev 7. Zagon 8.. Hitrost 9.. Hitrost 0.. Hitrost 6

9 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina 7 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - Gräsklipparen bör användas med försiktighet. På maskinen finns vissa etiketter, som visar symboler för att erinra om de viktigaste försiktighetsåtgärderna vid dess användning. Symbolernas betydelse förklaras nedan. Noggrann genomläsning av säkerhetsbestämmelserna under respektive kapitel i denna handbok rekommenderas. TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET - Ruohonleikkuria on käytettävä varovaisesti. Tämän vuoksi koneeseen on kiinnitetty kuvamerkkejä, jotka osoittavat tärkeimmät käyttöön liittyvät varoitukset. Niiden selitykset on esitetty seuraavassa. Me kehotamme sinua lukemaan erittäin tarkasti turvallisuussäännöt, jotka on annettu ohjekirjassa niille varatussa luvussa. SIKKERHEDSFORSKRIFTER - Plæneklippere bør benyttes med forsigtighed. Derfor er der på maskinerne påsat etiketter med symboler, som henviser til sikkerhedsforskrifterne. Betydningen af disse symboler er forklaret nedenfor. Endvidere råder vi til omhyggeligt at læse kapitlet om sikkerhedsforskrifter, som du finder i denne betjeningsvejledning. SIKKERHETSBESTEMMELSER - Gressklipperen må brukes med varsomhet. På maskinen finnes noen plater som viser symboler for de viktigste forsiktighetsreglene ved bruk. Symbolene er forklart nedenfor. Vi anbefaler at avsnittene om sikkerhet i de forskjellige kapitlene i dette heftet leses nøye. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - Bitte seien Sie bei der Benutzung Ihres Rasenmähers vorsichtig. Aus diesem Grund haben wir am Gerät Symbole angebracht, die Sie auf die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. Die Bedeutung der Symbole ist nachstehend erklärt. Wir weisen auch noch einmal ausdrücklich auf die Sicherheitsanweisungen hin, die Sie in dem entsprechenden Kapitel der Bedienungsanleitung finden. SAFETY REQUIREMENTS - Your lawnmower should be used with due care and attention. Symbols have therefore been placed on various parts of the machine to remind you of the main precautions to be taken. Their full meanings are explained later on. You are also asked to carefully read the safety regulations in the applicable chapter of this handbook. PRESCRIPTIONS DE SECURITÉ - Votre tondeuse doit être utilisée avec prudence. Dans ce but, des pictogrammes destinés à vous rappeler les principales précautions d utilisation ont été placés sur la machine. Leur signification est donnée ci-dessous. Nous vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité données au chapitre correspondant du présent manuel. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Gebruik uw grasmaaier met de nodige voorzichtigheid. Om u tot voorzichtigheid te manen is uw maaier voorzien van een reeks van pictogrammen die wijzen op de belangrijkste gebruiksvoorschriften. Hun betekenis is hieronder weergegeven. Wij raden u met klem aan om ook de veiligheidsvoorschriften in het volgende hoofdstuk van deze handleiding door te lezen. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA - Il vostro rasaerba deve essere utilizzato con prudenza. A tale scopo, sulla macchina sono stati posti dei pittogrammi, destinati a ricordarvi le principali precauzioni d uso. Il loro significato è spiegato qui di seguito. Vi raccomandiamo inoltre di leggere attentamente le norme di sicurezza riportate nell apposito capitolo del presente libretto. REQUISITOS DE SEGURIDAD - Su cortacésped debe ser utilizado con prudencia. Con este fin se han colocado en la máquina pictogramas destinados a recordarle las principales precauciones de uso. Su significado se explica a continuación: Le recomendamos además que lea atentamente las normas de seguridad que hallará en el capítulo correspondiente del presente libro. DISPOSIÇÕES DE SEGURANÇA - A sua relvadeira deve ser usada com cuidado. Para este fim, foram colocadas na máquina alguns pictogramas com a finalidade de lembrar-lhe as principais precauções para o uso. O significado de tais pictogramas é explicado aqui a seguir. Recomendamos também para ler atentamente as normas de segurança contidas no capítulo apropriado deste livrete. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA - Kosiarkę należy używać z zachowaniem środków ostrożności. W tym celu umieszczono na kosiarce piktogramy służące przypominaniu o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania urządzenia. Poniżej opisane jest ich znaczenie. Zalecamy również zapoznać się dokładnie z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji. DROŠ±BAS NOTEIKUMI - Šo zçliena p aujmaš nu jçlieto piesardz gi. Ar šo nolappleku uz maš nas atrodas piktogrammas, kuras atgçdinçs jums par galvenajiem piesardz bas pasçkumiem lietošanas laikç. To noz me ir izskaidrota tçlçk tekstç. TurklÇt iesakçm jums uzman gi izlas t droš bas noteikumus, kas ir izklçst ti š s rokasgrçmatas atbilstošajç sada Ç. SAUGOS NURODYMAI - Dirbdami su žoliapjove bapplekite atsargapples. Tam ant mašinos priklijuotos piktogramos, primenanãios pagrindines naudojimo atsargumo priemones. J prasmò aiškinama toliau. Be to, rekomenduojame atidžiai perskaityti saugos taisykles, kurios išdòstytos specialiame šios knygelòs skyriuje. èêäçàãä ÅÖáéèÄëçéëíà - èappleë ÔÓÎ ÁÓ ÌËË ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍÓÈ ÒΠÛÂÚ ÒÓ Î Ú ÓÒÚÓappleÓÊÌÓÒÚ. ë ÚÓÈ ˆÂÎ Ì Ï ËÌ ËÏ ÚÒfl Ú ÎË ÍË Ò appleëòûìí ÏË, Ì ÔÓÏËÌ ËÏË Ó ÓÒÌÓ Ì ı Ôapple ËÎ ı Ôapple ÓÒÚÓappleÓÊÌÓÒÚË. àı ÁÌ ÂÌË ÔÓflÒÌflÂÚÒfl ÌËÊÂ. KappleÓÏ ÚÓ Ó, appleâíóïâì ÛÂÏ ÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ÓÁÌ ÍÓÏËÚ Òfl Ò Ôapple ËÎ ÏË ÚÂıÌËÍË ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË, ËÁÎÓÊÂÌÌ ÏË ÓÚ ÂÎ ÌÓÈ Î Â ÌÌÓ Ó appleûíó Ó ÒÚ. BEZPEČNOSTNĺ PŘEDPISY - Vaše sekačka musí být používána s opatrností. Proto byly na samotném stroji umístěny výstražné štítky se symboly, které vás nabádají k opatrnosti. Jejich smysl je vysvětlen níže. Radíme Vám aby jste si velmi pozorně prečetli normy bezpečného použití uvedené ve zvláštní kapitole této příručky. VARNOSTNA NAVODILA - Vašo kosilnico morate uporabljati previdno. Na stroju so nalepke, ki vam pomagajo pri upoštevanju najpomembnejših varnostnih predpisov pri uporabi. Njihov pomen je razložen v nadaljevanju. Razen tega vas opominjamo, da pazljivo preberete varnostne predpise, ki so navedeni v posebnem poglavju te knjižice. 7

10 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina 8 Säkerhetsföreskrifter Turvallisuussäännökset Sikkerhedsforskrifter Sikkerhetsbestemmelser Sicherheitsvorschriften Safety requirements Prescriptions de securité Veiligheidsvoorschriften Prescrizioni di sicurezza Requisitos de seguridad Disposições de segurança Przepisy bezpieczeństwa Droš bas noteikumi Saugos nurodymai èapple ËÎ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË Bezpečnostní předpisy Varnostna navodila Obs: Läs igenom handboken före maskinens användning. Huomio: Lue käyttöohjekirja ennen ruohonleikkurin käyttöä. Vigtigt: Læs betjeningsvejledningen før maskinen tages i brug. Obs: Les gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Achtung: Vor dem Gebrauch der Maschine die Gebrauchsanweisungen lesen. Warning: Read the instruction manual before using the machine. Attention: Lire le manuel d instructions avant d utiliser la tondeuse. Waarschuwing: Lees de gebruikaanwijzingen vóórdat u deze grasmaaier gebruikt. Attenzione: Leggere il libretto di istruzioni prima di usare la macchina. Atención: Leer el libro de instrucciones antes de usar la máquina. Atenção: Antes de utilizar a máquina ler o livrete de instruções. Uwaga: Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi. Uzman bu: Pirms maš nas lietošanas izlasiet rokasgrçmatu. Dòmesio: Prieš pradòdami dirbti su šiuo renginiu, perskaitykite instrukcij knygel. ÇÌËÏ ÌËÂ: èappleó ËÚ ÈÚ ËÌÒÚappleÛÍˆË ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË ÔÂapple ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂÏ Ï ËÌ. Pozor: Před použitím stroje je třeba si pozorně přečíst návod k použití. Pozor: Pred uporabo preberite knjižico z navodili.. Risk för flygande partiklar. Obehöriga får inte vistas i arbetsområdet. Sinkoutuvien esineiden vaara. Asiattomat henkilöt eivät saa oleskella työskentelyalueella koneen käytön aikana. Risiko for stenudslyngning. Ingen personer bør opholde sig i arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Risiko for flyende gjenstander. Hold personer unna arbeidsstedet under bruk. Auswurfrisiko. Während des Gebrauchs, halten Sie Dritte von der Arbeitszone entfernt. Beware of thrown objects. Keep other people at a safe distance whilst working. Risque d expulsion. Tenir les tierces personnes en dehors de la zone de travail, pendant l usage. Gevaar voor wegschietende voorwerpen. Houd andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van deze maaier. Rischio di espulsione. Tenere le persone al di fuori dell area di lavoro, durante l uso. Riesgo de expulsión. Mientras se usa, mantener a terceras personas lejos del área de trabajo. Risco de expulsão. Durante o uso, afastar as pessoas da área de trabalho. Niebezpieczeństwo wyrzucenia. Podczas użycia dbać o to, aby inne osoby znajdowały się w bezpiecznej odległości od pracującej kosiarki. Izsviešanas risks. Darba laikç p aušanas vietç nedr kst atrasties cilvïki. Pavojus, kur kelia išmetalai. Žiappleròkite, kad plote, kuriame dirbate, nebapplet žmoni. éô ÒÌÓÒÚ appleóò. ÇÓ appleâïfl ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËfl Ì ÓÔÛÒÍ ÈÚ ΠÂÈ apple Ó Û ÁÓÌÛ. Nebezpečí odletujících předmětů. Během použití stroje zajistěte bezpečnou vzdálenost jiných osob od stroje. Nevarnosti pri izmetu: Pri uporabi naj bodo osebe izven delovnega območja kosilnice.. Risk för skärskador. Knivar i rörelse. Stick inte fötter eller händer i knivhuset. Leikkausvahinkojen vaara. Liikkuvat terät. Älä aseta jalkojasi tai käsiäsi terätilaan. Risiko for skader. Knive i bevægelse. Stik ikke fødder eller hænder ind i rotorhuset. Fare for skjæreskader. Kniver i bevegelse. Føtter eller hender må ikke stikkes inn i knivhuset. Schneiderisiko. Messer in Bewegung. Bringen Sie nie Hände oder Füße in die Öffnung unter dem Schneidwerk. Beware of cutting. Moving blades. Do not put hands or feet near the blades. Risque de coupures. Lame tournante. Ne pas introduire les mains et les pieds dans l enceinte de lame. Gevaar voor snijwonden. Draaiende messen. Houd handen en voeten uit de buurt van het mes. Rischio di tagli. Lame in movimento. Non introdurre mani o piedi all interno dell alloggiamento lama. 8 Riesgo de cortes. Cuchillas en movimiento. No introducir las manos o los pies en el interior del alojamiento de la cuchilla. Perigo de cortes. Lâminas em movimento. Nunca introduzir mãos ou pés no interior do alojamento da lâmina. Niebezpieczeństwo skaleczenia. Noże w ruchu. Nie należy wkładać rąk lub stóp pomiędzy noże. SagriešanÇs risks. Asmens ir kust gs. Nelieciet rokas vai kçjas iekšç nodal jumç, kur atrodas asmens Pavojus sipjauti. Judantys ašmenys. Nekiškite rank nei koj renginio skyri, kuriame yra ašmenys. éô ÒÌÓÒÚ ÔÓappleÂÁÓ. Ñ ËÊÛ ËÂÒfl ÌÓÊË. çëíó Ì ÔÓÏ ÈÚ appleûíë ËÎË ÌÓ Ë ÔÓÎÓÒÚ Îfl ÌÓÊÂÈ. Riziko pořezání. Pohybující se nože. Nevkládejte nikdy ruce ani nohy dovnitř prostoru nožů. Nevarnost ureznin: Rezila se premikajo. Ne vtikajte rok ali nog v bližino ali pod rezilo.

11 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina 9 4. Endast för gräsklippare med elmotor Ainoastaan sähkömoottorilla varustetut ruohonleikkurit. Kun for plæneklippere med elektrisk motor. Kun gressklippere med elektrisk varmemotor. Nur für Rasenmäher mit Elektromotor Only for electric lawnmowers Seulement pour tondeuse avec moteur électrique Alleen voor grasmaaier met elektrische motor Solo per rasaerba con motore elettrico Sólo para cortadoras de pasto con motor eléctrico Somente para relvadeira com motor eléctrico Tylko do kosiarek z silnikiem elektrycznym. Tikai zçliena p aujmaš nai ar elektrisko motoru Tik žoliapjovei su elektriniu varikliu. íóî ÍÓ Îfl ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍË Ò ÎÂÍÚappleÓ Ë ÚÂÎÂÏ. Jen pro sekačku s elektrickým motorem. Samo za kosilnico s električnim motorjem.. Obs: Bladet fortsätter att rotera en stund efter att man stängt av maskinen Huom.: Terä pyörii laitteen sammuttamisen jälkeen vielä hetken Advarsel: Når maskinen slukkes, fortsætter kniven med at dreje i nogen tid. Obs: Kniven fortsetter å rotere i en viss tid etter at maskinen er slått av. Achtung: Auch nach dem Ausschalten der Maschine dreht sich das Messer für eine Weile weiter Warning: The blade will continue to rotate for a while after you have switched off the lawnmower. Attention: La lame continue à tourner un peu de temps même après l extinction de la machine Waarschuwing: Wanneer de machine wordt uitgeschakeld, blijft het mes nog even draaien Attenzione: La lama continua a ruotare per un po di tempo anche dopo lo spegnimento della macchina Atención: La cuchilla sigue girando durante poco tiempo incluso después de parar la máquina. Atenção: A lâmina continua a girar durante mais um pouco de tempo também depois do desligamento da máquina Uwaga: Ostrze kręci się jeszcze przez chwilę nawet po wyłączeniu kosiarki. Uzman bu: Asmens kçdu laiku turpina kustïties ar pïc maš nas izslïgšanas Dòmesio: išjungus mašinà ašmenys kur laikà sukasi toliau. ÇÌËÏ ÌËÂ: çóê ÔappleÓ ÓÎÊ ÂÚ apple Ú Òfl   ÌÂÍÓÚÓappleÓ appleâïfl Ê ÔÓÒΠÍÎ ÂÌËfl Ï ËÌ. Pozor: Nůž se otáčí určitou chvíli i po vypnutí stroje Pozor: Rezilo se vrti še nekaj časa po tem, ko ste kosilnico izklopili. 6. Obs: Dra ut tändstiftets huv före varje underhållningsarbete eller reparation. Huomio: Irrota sytytystulpan suojus ennen huoltoa tai korjausta Advarsel: Fjern tændrørsledningen fra tændrøret inden påbegyndelse af reparation eller vedligeholdelse. Advarsel: Trekk ut tennplugghodet før hvert vedlikeholdsarbeide eller reparasjon. Achtung: Nehmen Sie die Zündkerzenkappe ab, bevor Sie mit jeglicher Wartungs- oder Reparaturarbeit beginnen. Warning: Disconnect the spark plug cap before carrying out any repairs or maintenance. Attention: Débrancher le capuchon de la bougie avant d effectuer tout travail d entretien ou de réparation. Waarschuwing: Trek de kap van de bougie uit het stopcontact alvorens u onderhoud of reparaties aan uw maaier uitvoert. Attenzione: Scollegare il cappuccio della candela prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione. Atención: Desconectar el capuchón de la bujía antes de efectuar cualquier operación de manutención o reparación. Atenção: Desligar o capuz da vela antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou reparação. Uwaga: Przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy należy odłączyć końcówkę przewodu wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej. Uzman bu: Pirms jebkçdu tehniskçs apkopes vai remonta darbu veikšanas, atvienojiet sveces vçci u. Dòmesio: prieš atlikdami bet kokius priežiappleros ar taisymo darbus atjunkite žvakòs gaubtà. ÇÌËÏ ÌËÂ: éúòóâ ËÌËÚ ÍÓÎÔ ÓÍ Ò Â Ë Ó ÔÓÎÌÂÌËfl Í ÍËı- ÎË Ó ÓÔÂapple ˆËÈ ÔÓ ÚÂıÓ ÒÎÛÊË ÌË ËÎË appleâïóìúû. Upozornění : Před vykonáním jakékoli údržby nebo opravy sejměte kabelovou koncovku ze zapalovací svíčky. Pozor: Iztaknite kapico svečke, preden opravite kakršen koli t poseg vzdrževanja ali popravil. 7. Endast för gräsklippare med elmotor Ainoastaan sähkömoottorilla varustetut ruohonleikkurit. Kun for plæneklippere med elektrisk motor. Kun gressklippere med elektrisk varmemotor. Nur für Rasenmäher mit Elektromotor. Only for electric lawnmowers. Seulement pour tondeuse avec moteur électrique. Alleen voor grasmaaier met elektrische motor. Solo per rasaerba con motore elettrico. Sólo para cortadoras de pasto con motor eléctrico. Somente para relvadeira com motor eléctrico. Tylko do kosiarek z silnikiem elektrycznym. Tikai zçliena p aujmaš nai ar elektrisko motoru. Tik žoliapjovei su elektriniu varikliu. íóî ÍÓ Îfl ÁÓÌÓÍÓÒËÎÍË Ò ÎÂÍÚappleÓ Ë ÚÂÎÂÏ. Jen pro sekačku s elektrickým motorem. Samo za kosilnico s električnim motorjem. 9

12 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina 4 NL VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOORLEZEN A) VOORBEREIDING ) Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zorg dat u vertrouwd raakt met de bedieningsknoppen en u in staat bent de grasmaaier op de juiste wijze te gebruiken. Leer hoe u de motor snel kunt uitschakelen. ) Gebruik de grasmaaier uitsluitend voor het doel waarvoor hij is bestemd, dat wil zeggen voor het maaien en het opvangen van gras. Ieder doel waarvoor de grasmaaier wordt gebruikt dat niet uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld kan gevaarlijk zijn en zou de machine kunnen beschadigen. ) Laat kinderen of personen die deze gebruiksaanwijzing niet gelezen hebben de grasmaaier niet gebruiken. De leeftijd van de gebruiker kan landelijk gereglementeerd zijn. 4) Gebruik de grasmaaier in geen geval: als er personen, met name kinderen of dieren in de buurt zijn; als u onder invloed van medicijnen of alcohol e.d. bent omdat deze uw reactievermogen kunnen verminderen. ) Denk eraan dat de gebruiker van de grasmaaier aansprakelijk is voor ongevallen en onvoorziene gebeurtenissen die personen of hun eigendommen kunnen overkomen. B) VOOR HET GEBRUIK ) Tijdens het maaien dient u altijd stevige schoenen en een lange broek te dragen. Gebruik de grasmaaier niet met blote voeten of met open sandalen. ) Controleer het gehele terrein dat u wilt maaien grondig en verwijder alles wat door de machine kan worden uitgestoten of de snijgroep en de motor zou kunnen beschadigen (zoals stenen, takken, ijzerdraad, botten e.d.). ) LET OP: GEVAAR! De benzine is bijzonder brandbaar: bewaar de brandstof in speciale tanks; giet de brandstof, met behulp van een trechter en alleen in de open lucht, in de tank. Tijdens deze handeling en bij het hanteren van de brandstof is het verboden te roken. giet de brandstof in de tank vóórdat u de motor aanzet: als de motor aanstaat of warm is mag u geen benzine toevoegen of de dop van de benzinetank afdraaien; als u benzine gemorst hebt mag u de motor niet starten maar dient u de grasmaaier uit de buurt van de plek waar u de benzine gemorst hebt te brengen en voorkomen dat er brand ontstaat. U dient te wachten totdat de brandstof verdampt is en de benzinedampen opgelost zijn; draai de dop altijd weer goed op de benzinetank op de grasmaaier en het benzineblik. 4) Vervang de geluiddempers als deze defect zijn. ) Vóór het gebruik dient u een algemene controle te verrichten en dient u met name de toestand van de messen te controleren en dient u te kontroleren of de bouten en de messen niet versleten of beschadigd zijn. Vervang het beschadigde of versleten mes en/of bouten altijd samen, om ervoor te zorgen dat het maaidek in balans blijft. 6) Vóórdat u met het maaien begint, dient u de beschermingen te monteren (opvangzag en afschermkap). C) TIJDENS HET GEBRUIK ) Start de motor niet in gesloten ruimten, waar zich gevaarlijke koolstofmonoxyde kan ontwikkelen. ) Werk alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht. ) Indien mogelijk, maai niet als het gazon nat is. 4) Kontroleer op een glooiend terrein altijd of u voldoende steunpunten heeft. ) Ren in geen geval, maar loop gewoon; laat u niet voorttrekken door de grasmaaier; 6) Maai een helling altijd in de dwarsrichting en nooit van boven naar beneden. 7) Pas goed op als u op een helling van richting verandert; 8) Maai geen gazons die een helling van meer dan 0 hebben. 9) Pas goed op als u de grasmaaier naar u toe haalt; 0) Als de grasmaaier om vervoersredenen schuin gehouden moet worden, of als u de grasmaaier over een terrein verplaatst waar geen gras ligt, of als de grasmaaier van of naar het te maaien terrein verplaatst dient u het mes vast te zetten. ) Gebruik de grasmaaier nooit om gras te maaien als de beveiligingen beschadigd zijn, of zonder de grasopvangzak of zonder de deflector. ) Wijzig de afstelling van de motor niet en laat het toerental van de motor niet buitengewoon hoog oplopen. ) Bij de modellen met voorttrekking, dient u vóórdat u de motor start de wielaandrijving uit te schakelen. 4) Start de motor voorzichtig volgens de aanwijzingen en houd uw voeten uit de buurt van het mes. ) Houd de grasmaaier niet schuin bij het inschakelen. Schakel de grasmaaier op een vlakke ondergrond in waar geen obstakels zijn of hoog gras. 6) Kom niet met uw handen of voeten in de buurt van of onder de roterende gedeelten. Blijf altijd uit de buurt van de uitwerpopening. 7) Til de grasmaaier niet op of vervoer de grasmaaier niet terwijl de motor draait. 8) Schakel de motor uit en koppel de bougiekabel los: vóórdat u enige werkzaamheden onder het maaidek uitvoert of vóórdat u het uitwerpkanaal leegt; vóórdat u de grasmaaier kontroleert, schoonmaakt of ermee werkt; nadat u op een vreemd voorwerp gestoten bent, controleer of de grasmaaier beschadigd is en voer de nodige reparaties uit vóórdat u de maaier opnieuw gebruikt; als de grasmaaier op ongebruikelijke manier begint te trillen (probeert u onmiddellijk de oorzaak van het trillen te achterhalen en te verhelpen). 9) Schakel de motor uit: iedere keer als u de grasmaaier onbeheerd achterlaat. Haal bij de modellen die elektrisch bestuurd worden ook de sleutel eruit; vóórdat u benzine bijtankt; iedere keer als u de grasopvangzag verwijdert of opnieuw aanbrengt; vóórdat u de maaihoogte afstelt. 0) Neem gas terug vóórdat u de motor uitschakelt. Draai na het maaien de benzinetoevoer dicht, waarbij u de aanwijzingen in het motorinstructieboekje nauwkeurig dient op te volgen. ) Tijdens het maaien dient u altijd een veiligheidsafstand van het roterende mes in acht te nemen, afhankelijk van de lengte van de handgreep. D) ONDERHOUD EN OPSLAG ) Laat de bouten en de schroeven vastgedraaid zitten om er zeker van te zijn dat de machine altijd op een veilige manier gebruiksklaar is. Als u regelmatig onderhoud aan de grasmaaier pleegt zal de werking van de maaier veilig blijven en zal het prestatieniveau gelijk blijven. ) Zet de grasmaaier niet met benzine in de tank in een ruimte waar de benzinedampen met vlammen, vonken of een warmtebron in aanraking zouden kunnen komen. ) Laat de motor afkoelen vóórdat u de grasmaaier opbergt. 4) Om het brandgevaar zoveel mogelijk te beperken dient u de motor, de geluiddemper van het uitwerpmechanisme, de accubak en de benzinetank vrij te houden van gras, bladeren of teveel vet. Laat geen zakken of bakken met gemaaid gras in de opslagruimte achter. ) Controleer de deflector en de opvangzag regelmatig zodat u kunt controleren of deze onderdelen versleten of beschadigd zijn. 6) Als u de tank moet legen, dient u dit in de open lucht te doen en terwijl de motor koud is. 7) Trek werkhandschoenen aan als u het mes demonteert en opnieuw monteert. 8) Zorg dat het maaidek opnieuw in balans wordt gebracht nadat het mes geslepen is. Alle handelingen aan het maaidek (demontage, slijpen, in balans brengen, hermontage en/of vervanging) vergen een welbepaalde vaardigheid en het gebruik van speciaal gereedschap; uit veiligheidsoverwegingen, dienen deze handelingen bijgevolg uitgevoerd te worden in een gespecialiseerd servicecentrum. 9) Gebruik de machine, uit veiligheidsoverwegingen, nooit met onderdelen die versleten of beschadigd zijn. De onderdelen moeten vernieuwd en niet gerepareerd worden. Altijd originele onderdelen gebruiken (de messen moeten altijd gemerkt ziijn met dit teken ). Onderdelen van andere kwaliteit kunnen de machine beschadigen en kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker. E) TRANSPORT EN VERPLAATSING ) Telkens wanneer de machine verplaatst, geheven, vervoerd of overgeheld moet worden, is het noodzakelijk: stevige werkhandschoenen te dragen; neem de machine vast op punten waar u een stevige grip hebt, rekening houdend met het gewicht en de spreiding van het gewicht; doe een beroep op een toereikend aantal personen die het gewicht van de machine kunnen heffen, volgens de kenmerken van het transportmiddel of de plaats waar de machine opgenomen of opgesteld moet worden. 4

13 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina NL GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN. EERST ALLE ONDERDELEN MONTEREN OPMERKING De machine kan geleverd worden met enkele reeds gemonteerde elementen..a Handgreep type A - zonder verstelling in de hoogte - Het onderste gedeelte van de handgreep () op de zijgaten van het chassis monteren, door dit met behulp van de meegeleverde schroeven () vast te maken. Het bovenste gedeelte () vastmaken met behulp van de meegeleverde schroeven (4), waarbij u erop dient te letten dat de geleidespiraal () van de aantrekkabel op de juiste plaats komt. Voor sommige modellen: sluit de remkabel van de motor (6) aan door het klemmenbord (7) van de draad vast te haken in de opening van de stuurhendel (8); bevestig de kabelhouder (6a) aan de handgreep met behulp van de schroeven (9), zoals aangeduid. De stuurkabels met behulp van de klemmen (0) vastmaken..b Handgreep type B met verstelling in de hoogte - Het onderste gedeelte van de handgreep (), die reeds gemonteerd is, weer in de werkstand zetten en met behulp van de onderste knoppen () vastzetten. Let er hierbij op dat de twee pennen () in hun respectieve opening (4) blijven zitten. Het bovenste gedeelte () vastmaken met behulp van de meegeleverde schroeven (6), waarbij u erop dient te letten dat de geleidespiraal (7) van de aantrekkabel op de juiste plaats komt. Voor sommige modellen: sluit de remkabel van de motor (8) aan door het klemmenbord (9) van de draad vast te haken in de opening van de stuurhendel (0); bevestig de kabelhouder (8a) aan de handgreep met behulp van de schroeven (), zoals aangeduid. De stuurkabels met behulp van de klemmen () vastmaken.door de knoppen () los te draaien is het mogelijk om de handgreep op twee verschillende hoogtes te zetten.. Het bedieningspaneel () monteren, waarbij u de aangegeven volgorde dient na te leven..a Als de machine van een harde zak voorzien is: Scheid zorgvuldig het plaatje () en de rondsels () van het bovenste gedeelte van de zak (). Verwijder de rondsels () en monteer het plaatje () op het bovenste gedeelte van de zak () door het vast te klikken. De beide gedeelten van de zak () en (4) monteren, waarbij u erop dient te letten dat de haakjes zo ver mogelijk in de daarvoor bestemde plaats geschoven worden totdat u een klik hoort. Bevestig ze vervolgens met behulp van de meegeleverde schroeven ()..b Ingeval van een zak in plastic en zeildoek: Scheid zorgvuldig het plaatje () en de rondsels () van het bovenste gedeelte van de zak (). Monteer het plaatje () op het bovenste gedeelte van de zak (), door het vast te klikken. Met het plastic gedeelte () omgekeerd, bevestig het frame () met behulp van de schroeven (6) en rondsels (). Het frame () in de zak (7) voeren en alle plastic profielen (8) aanhaken met behulp van een schroevendraaier, zoals op de figuur wordt aangeduid. De omtrekboord (9) van het zeildoek tot op het einde toe in de gleuf van het plastic gedeelte () brengen, vertrekkend -7 mm van de uiteinden..4 Bij de modellen die van een elektrisch startmechanisme zijn voorzien, dient u de kabel van de accu op de klem van de algemene bedrading van de grasmaaimachine aan te sluiten.. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN. Het gashendel (indien aanwezig) wordt door middel van de hendel () bediend. De standen van de hendel blijken uit het betreffende plaatje.sommige modellen beschikken over een motor met een vast toerental, waarbij u geen gaspedaal nodig heebt.. De rem van het mes wordt door de hendel () bediend die tegen de handgreep aan getrokken moet worden om de machine te starten en tijdens de werking aangetrokken moet blijven. Als u de hendel los laat slaat de motor af.. Bij de modellen met tractie kunt u de grasmaaimachine inschake- len door de hendel () tegen de handgreep te trekken. De grasmaaimachine gaat niet meer vooruit als u de hendel los laat..4 Door middel van de speciale hendels () kan de maaihoogte afgesteld worden. Voor enkele modellen, verwijder de schijfbescherming () en schroef de pen () los met behulp van de meegeleverde sleutel (4); positioneer de wielen in het gat () dat overeenkomt met de gewenste snijhoogte en zet de pen () volledig aan met behulp van de sleutel (4). De hoogte moet voor de vier wielen gelijk zijn. U MAG DIT ENKEL DOEN ALS HET MES STIL STAAT.. MAAIEN VAN HET GRAS. De deflector optillen en de harde zak () correct vasthaken, zoals blijkt uit de afbeelding.. Om de machine aan te zetten dient u de aanwijzingen die in het motorboekje vermeld staan zorgvuldig na te leven. Daarna de hendel () van de rem van het mes tegen de handgreep aantrekken en een krachtige ruk aan de aantrekkabel () geven. Bij de modellen die van een elektrisch startmechanisme zijn voorzien dient u het contactsleuteltje () om te draaien.. Het gazon zal er mooier uitzien als u het gras steeds op dezelfde hoogte maait en in afwisselende richting..4 Na gebruik van de machine dient u de hendel () van de rem los te laten en het kapje van de bougie () te verwijderen. Bij de modellen die van een contact zijn voorzien dient u het contactsleuteltje () eruit te nemen. WACHTEN TOTDAT HET SNIJSYSTEEM STIL STAAT vóórdat u welke ingreep dan ook verricht. 4. NORMALE ONDERHOUDSBEURT BELANGRIJK Een regelmatig en zorgvuldig onderhoud is van wezenlijk belang om de veiligheid en oorspronkelijke prestaties van de machine in stand te houden. De grasmaaier op een droge plaats bewaren. ) Draag sterke werkhandschoenen vóór elke reiniging, onderhoudsbeurt of afstelling van de machine. ) Was de machine zorgvuldig na elk gebruik; verwijder gras en modder die zich opgehoopt hebben aan de binnenkant van het chassis, om te voorkomen dat deze ter plaatse drogen en de machine de daaropvolgende keer moeilijk gestart wordt. ) De laklaag aan de binnenkant van het chassis kan mettertijd loskomen door de schurende werking van het gemalen gras; mocht dit voorvallen, werk de laklaag dan tijdig bij met een roestvrije verf, om te voorkomen dat roest ontstaat dat het metaal aantast. 4) Indien het nodig is toegang te hebben tot de onderkant van de machine, wordt de machine uitsluitend overgeheld langs de zijde aangeduid op de handleiding van de motor, volgens de aangegeven instructies. ) Giet geen benzine op de plastic onderdelen van de motor of de machine, om schade te voorkomen en verwijder onmiddellijk elk spoor van benzine dat eventueel gemorst werd. De garantie dekt geen schade aan de plastic onderdelen, veroorzaakt door benzine. 4. Elke handeling aan het mes dient uitgevoerd te worden in een gespecialiseerd servicecentrum. Opmerking voor het gespecialiseerd centrum: Hermonteer het maaidek () volgens de volgorde aangegeven in de figuur en draai de middenste schroef () met een dynamometrische sleutel met een waarde van 0-60 Nm vast. 4. Bij de modellen met tractie, wordt de stelschroef () geregeld om de spanning van de kabel () wat te verminderen, met de hendel () in ruststand. 4. Om de accu op te laden dient u de speciale accu-lader () te gebruiken, waarbij u de aanwijzingen die in het boekje van de accu staan zorgvuldig moet naleven. Als u de grasmaaier lange tijd niet gebruikt dient u de accu van de motor los te koppelen en te zorgen dat hij altijd geladen blijft. Bij twijfel of indien iets u niet duidelijk is, wordt contact opgenomen met het dichtstbijzijnd Servicecentrum of de Dealer.

14 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina 4 Manufactured by: GGP ITALY SPA Via del lavoro, 6 I-0 Castelfranco Veneto (TV) - ITALY

15 CG rsb ESTt/Sti 7090/ :8 Pagina GGP Sweden AB - Box SE-7 8 TRANAS 7090/0

CG ESTt /2

CG ESTt /2 171505333/2 Type ES 414 ES/ESL 464 ES/ESL 464 TR ES/ESL 464 TR-E ES/ESL 534 ES/ESL 534 TR ES/ESL 534 TR-E GGP ITALY SPA Via del Lavoro, 6 I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY FR EN DE IT NL ES PT EL

Sīkāk

85 COMBI 95 COMBI 105 COMBI Type 85C Type 95CV, 95CV E Type 95CP, 95CP E Type 105C E ASSIEME DEL DISPOSITIVO DI TAGLIO MANUALE DI ISTRUZIONI... IT РЕЖ

85 COMBI 95 COMBI 105 COMBI Type 85C Type 95CV, 95CV E Type 95CP, 95CP E Type 105C E ASSIEME DEL DISPOSITIVO DI TAGLIO MANUALE DI ISTRUZIONI... IT РЕЖ 85 COMBI 95 COMBI 105 COMBI Type 85C Type 95CV, 95CV E Type 95CP, 95CP E Type 105C E SSIEME DEL DISPOSITIVO DI TGLIO MNULE DI ISTRUZIONI... IT РЕЖЕЩ ДИСК УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА... BG REZNI TNJIR PRIRUČNIK

Sīkāk

CG rsb ESTe/Sti /0

CG rsb ESTe/Sti /0 CG rsb ESTe/Sti 7090/0 --00 4:6 Pagina STIGA COLLECTOR BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER

Sīkāk

untitled

untitled EN Installation Instruction Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual. DE Montageanweisung Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise

Sīkāk

820 DOD II.indd

820 DOD II.indd Installation Instruction Montageanweisung Instructions d installation Istruzioni di installazione Installationsvejledning Instruções de instalação Instrucciones de instalación Installatie-instructies Инструкции

Sīkāk

Installation Instruction Montageanweisung Instructions d installation Istruzioni di installazione Installationsvejledning Instruções de instalação Ins

Installation Instruction Montageanweisung Instructions d installation Istruzioni di installazione Installationsvejledning Instruções de instalação Ins Installation Instruction Montageanweisung Instructions d installation Istruzioni di installazione Installationsvejledning Instruções de instalação Instrucciones de instalación Installatie-instructies Инструкции

Sīkāk

/8 10/2018 EL 340 EL 380 EL 420 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI

/8 10/2018 EL 340 EL 380 EL 420 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI 171505669/8 10/2018 EL 340 EL 380 EL 420 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI ISTRUZIONI ATTENZIONE: prima di usare la macchina,

Sīkāk

OM, Flymo, Sabre Cut, , , Garden Accessories, EN, DE, FR, NL, NO, FI, SE, DK, ES, PT, IT, HU, PL, CZ, SK, SI, HR, LT, RU, EE, LV, RO,

OM, Flymo, Sabre Cut, , , Garden Accessories, EN, DE, FR, NL, NO, FI, SE, DK, ES, PT, IT, HU, PL, CZ, SK, SI, HR, LT, RU, EE, LV, RO, Sabre Cut Original Instructions GB Original Instructions DE Originalanleitung FR Instructions d origine NL Oorspronkelijke instructies NO Originalinstrukser FI Alkuperäiset ohjeet SE Originalinstruktioner

Sīkāk

4PNL book

4PNL book INSTALLATIEHANDLEIDING R410A Split-serie Installation manual R410A Split series Modellen ERWQ02AAV3 English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français

Sīkāk

/5 02/2019 E300 E320 E380 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI ISTRU

/5 02/2019 E300 E320 E380 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI ISTRU 171505829/5 02/2019 E300 E320 E380 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI ISTRUZIONI ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere

Sīkāk

K 5 ( )

K 5 ( ) Detaļu saraksts (1.180-633.0) K 5 27.01.2016 www.kaercher.com LV Lapa 2 / 66 Lapa 3 / 66 Lapa 4 / 66 Satura rādītājs Pasūtīšanas norādījumi K 5 (1.180-633.0) Short spare parts list 201 Spare parts list

Sīkāk

/8 10/2018 EL 340 EL 380 EL 420 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI

/8 10/2018 EL 340 EL 380 EL 420 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI 171505669/8 10/2018 EL 340 EL 380 EL 420 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba elettrico con conducente a piedi MANUALE DI ISTRUZIONI ATTENZIONE: prima di usare la macchina,

Sīkāk

190321_ _FEMI_Levigatrci indd

190321_ _FEMI_Levigatrci indd LEVIGATRICE Serie SANDER Series HONMASCHINE Serie PONCEUSE Série PULIDORA Serie POLIDORA Série SCHUURMACHINE Serie HIOMAKONE, sarja PUDSEMASKINE Serie SLIPMASKIN Serie Serien SANDERE SZLIFIERKA Seria BRUSILICA

Sīkāk

book

book STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT Dichiarazione di conformità 8211-0321-07 Dichiarazione di conformità CE 1. Luokka e Category Catégorie Categorie Categoría a Категория e Kategória ja Gräsklippare

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d C.20110505. 506-1461-04instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab,

Sīkāk

3 drawer bedside / D FR Montageanleitung Instructions d' assemblage GB I Assembly instructions Instruzioni

3 drawer bedside / D FR Montageanleitung Instructions d' assemblage GB I Assembly instructions Instruzioni drawer bedside 00 700 / 96 00-08-07 596 00 00 D FR Montageanleitung Instructions d' assemblage GB I Assembly instructions Instruzioni di montaggio NL Handleiding voor de montage PL Instrukcja montażu CZ

Sīkāk

OM, Flymo, Mini Trim, Mini Trim Auto, Mini Trim Auto Plus, , , , , EN, DE, FR, NL, NO, FI, SE, DK, ES, PT, IT, HU, P

OM, Flymo, Mini Trim, Mini Trim Auto, Mini Trim Auto Plus, , , , , EN, DE, FR, NL, NO, FI, SE, DK, ES, PT, IT, HU, P Mini Trim/ Mini Trim Auto/ MT21 Mini Trim Auto +/ MT25 GB Original Instructions DE Originalanleitung FR Instructions d origine NL Oorspronkelijke instructies NO Originalinstrukser FI Alkuperäiset ohjeet

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

Chest with 3 drawers / D FR Montageanleitung Instructions d' assemblage GB I Assembly instructions Instruzi

Chest with 3 drawers / D FR Montageanleitung Instructions d' assemblage GB I Assembly instructions Instruzi Chest with drawers 040 7004 / 004-0-07 74 400 0 D FR Montageanleitung Instructions d' assemblage GB I Assembly instructions Instruzioni di montaggio NL Handleiding voor de montage PL Instrukcja montażu

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr C.20130325. 503-1430-04instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr Pickup Double Cab, 05 * NISSAN Navara, 4-dr Pickup

Sīkāk

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA Transmisija LEAF 40 kwh Acenta 100% elektrisks 4x2 Acenta 100% elektrisks 4x2 N-Connecta 100% elektrisks 4x2 Tekna 100% elektrisks 4x2 LEAF 62 kwh

Sīkāk

book

book ZERO TURN MOWER series Type 991313 RIDING ROTARY LAWN MOWER SAMOJÍZDNÁ SEKAČKA AUFSITZ-SICHELMÄHER HAVETRAKTOR MED ROTERENDE KNIVE TRACTOR CORTACÉSPED GIRATORIO KETASNIIDUKIGA MURUTRAKTOR PUUTARHATRAKTORI

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

/1 10/2018 EL 340 Li 48 EL 380 Li 48 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi MANU

/1 10/2018 EL 340 Li 48 EL 380 Li 48 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi MANU 171506131/1 10/2018 EL 340 Li 48 EL 380 Li 48 IT BG BS CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MK NL NO Tosaerba a batteria con conducente a piedi MANUALE DI ISTRUZIONI ATTENZIONE: prima di usare la macchina,

Sīkāk

MANUA 4 # / #

MANUA 4 # / # MANUA 4 # 223.9983.000 / # 223.9983.200 www.barbecook.com NL MONTAGE-INSTRUCTIES Lees aandachtig de instructies alvorens de barbecue te monteren. Monteer de barbecue op een vlakke en propere ondergrond.

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

B430_E_EP_F_Einzels_13_02_03

B430_E_EP_F_Einzels_13_02_03 Hebelschneider Trimmers Cisailles Snijmachines Taglierine Cizallas Skärmaskiner D Betriebsanleitung GB Operating Instructions F Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing I Manuale d istruzione E Instrucciones

Sīkāk

Mounting_Instruction_Owl_Class_II_High_Bay_

Mounting_Instruction_Owl_Class_II_High_Bay_ VIZULO OWL LED high bay Mounting instruction Montāžas instrukcija Mонтажная инструкция IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 50 C (+45 C)* 198-264 V AC * Depends on configuration. Check label or technical specification.

Sīkāk

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Ovāls pārrunu galds 1 - kļava, 1 - tumši pelēks Uz divām mono-kājām (nerūs.tērauds) 200cm virsmas garums, 90cm virsmas platums, 75cm augstums Skaits - 2 Cena

Sīkāk