PR_COD_1amCom

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PR_COD_1amCom"

Transkripts

1 Eiropas Parlaments Sesijas dokuments A8-0363/ ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 C8-0208/ /0179(COD)) Ekonomikas un monetārā komiteja Referents: Paul Tang RR\ docx PE v02-00 Vienoti daudzveidībā

2 PR_COD_1amCom Izmantoto apzīmējumu skaidrojums * Apspriežu procedūra *** Piekrišanas procedūra ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) (Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) Grozījumi akta projektā Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā slīprakstā labajā slejā. Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar simbolu vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. PE v /58 RR\ docx

3 SATURA RĀDĪTĀJS Lpp. EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS... 5 VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS ATZINUMS ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA RR\ docx 3/58 PE v02-00

4 PE v /58 RR\ docx

5 EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 C8-0208/ /0179(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) Eiropas Parlaments, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0354), ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0208/2018), ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas [datums] atzinumu 1, ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0363/2018), 1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem. Nr. 1 EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI * Komisijas priekšlikumā OV... * Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir iezīmēts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu. RR\ docx 5/58 PE v02-00

6 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējas riskiem un ieguldījumu ilgtspējas sniegumu, un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (Dokuments attiecas uz EEZ) EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 114. pantu, ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu 1, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 2, saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, tā kā: (1) Pāreja uz mazoglekļa, ilgtspējīgāku un resursu ziņā efektīvāku aprites ekonomiku ir būtiska, lai nodrošinātu Savienības ekonomikas konkurētspēju ilgtermiņā. Parīzes klimata nolīgumā (COP 21), ko Savienība ratificēja gada 5. oktobrī 3 un kas stājās spēkā gada 4. novembrī, ir izvirzīts mērķis stiprināt reaģēšanu uz klimata pārmaiņām, cita starpā pielāgojot finanšu plūsmas virzībai uz zemu siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību. (1a) Ja lēmumi par ieguldījumiem tiek pieņemti, ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības faktorus, labumu var nodrošināt ne tikai finanšu tirgos. Tāpēc galvenā nozīme ir tam, lai finanšu tirgus dalībnieki sniegtu vajadzīgo informāciju, kas ļautu ieguldījumus salīdzināt un pieņemt pārdomātus lēmumus par ieguldījumiem. Turklāt, lai izpildītu savu pienākumu veikt uzticamības pārbaudi par ietekmi uz ilgtspēju un par ilgtspējas riskiem un varētu sniegt individuālajiem ieguldītājiem noderīgu informāciju, finanšu tirgus dalībniekiem no ieguldījumu saņēmējiem ir vajadzīga ticama, salīdzināma un saskaņota informācijas atklāšanas procesa īstenošana. Tas var izdoties tikai tad, ja ir ieviestas juridiski saskaņotas definīcijas. (2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/65/EK 4, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/138/EK 1, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1 OV C [...], [...], [...]. lpp. 2 OV C [...], [...], [...]. lpp. 3 Padomes gada 5. oktobra Lēmums (ES) 2016/1841 par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 282, , 1. lpp.). 4 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L , 32. lpp.). PE v /58 RR\ docx

7 2011/61/ES 2, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/65/ES 3, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/97 4, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/2341 5, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 345/ un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 346/ ir kopējs mērķis veicināt pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU), alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP), apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, apdrošināšanas starpnieku, arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI), kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieku (EuVECA pārvaldnieki) un kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieku (EuSEF pārvaldnieki) darbības sākšanu un īstenošanu. Minētās direktīvas un regulas nodrošina vienotāku aizsardzību individuālajiem ieguldītājiem un atvieglo tiem iespējas lietderīgi izmantot finanšu produktu un pakalpojumu plašo klāstu, vienlaikus paredzot noteikumus, kas ļauj ieguldītājiem pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus. Lai gan minētie mērķi lielākoties ir sasniegti, informācijas atklāšana individuālajiem un korporatīvajiem ieguldītājiem par ilgtspējas risku, ilgtspējas snieguma un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu integrēšanu PVKIU pārvaldības sabiedrību, AIFP, apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus, AKUI, pensiju fondu, kredītiestāžu, EuVECA pārvaldnieku un EuSEF pārvaldnieku (finanšu tirgus dalībnieki) lēmumu pieņemšanā un informācijas atklāšana individuālajiem un korporatīvajiem ieguldītājiem par ilgtspējas risku un ilgtspējas snieguma integrēšanu konsultāciju procesos, ko īsteno apdrošināšanas starpnieki, kuri sniedz apdrošināšanas konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem (IBIP), un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras sniedz ieguldījumu konsultācijas (finanšu konsultanti), nav pietiekami attīstīta, jo uz šādu informācijas atklāšanu un ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā saskaņoti ilgtspējas snieguma rādītāji un prasības pagaidām neattiecas. Lai izpildītu savu pienākumu veikt uzticamības pārbaudi, izvērtējot būtiskus ilgtspējas riskus un ņemot vērā ilgtspējas snieguma rādītājus, pašiem finanšu tirgus dalībniekiem no ieguldījumu saņēmējiem ir vajadzīga ticama, salīdzināma un saskaņota informācijas atklāšanas procesa īstenošana un saskaņoti grāmatvedības standarti attiecībā uz ilgtspējas rādītājiem. 1 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, , 1. lpp.). 2 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (OV L 174, , 1. lpp.). 3 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, , 349. lpp.). 4 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 20. janvāra Direktīva (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, , 19. lpp.). 5 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 14. decembra Direktīva (ES) 2016/2341 par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (OV L 354, , 37. lpp.). 6 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, , 1. lpp.). 7 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, , 18. lpp.). RR\ docx 7/58 PE v02-00

8 (2a) (2b) Regulā aplūkoti finanšu tirgus dalībniekiem paredzēti noteikumi informācijas atklāšanai par finanšu produktiem vai pakalpojumiem un par ieguldījumu konsultācijām. Lai finanšu tirgus dalībniekiem garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un lai finanšu produktus varētu salīdzināt, ir svarīgi izveidot saskaņotu pamatsistēmu informācijas atklāšanai par ilgtspējas riskiem un par ilgtspējas sniegumu finanšu tirgus dalībnieku īstenotos uzticamības pārbaudes un arī ieguldījumu riska un kredītriska pārvaldības procesos. Prasībai atklāt informāciju vajadzētu būt samērīgai salīdzinājumā ar to, cik liela un sistēmiski nozīmīga ir attiecīgā struktūra, un ar to ir jānodrošina neizpaužamas zinātības un darījumu informācijas (komercnoslēpuma) aizsardzība. Eiropas Banku iestādei (EBI) būtu jāizpēta, vai ir iespējams un vai ir lietderīgi ieviest tehniskos kritērijus, ko izmantot, lai īstenotu to risku uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu (SREP), kas raksturīgi ar vides, sociālajiem un pārvaldības (VSP) mērķiem cieši saistītiem riska darījumiem, un tā cita starpā izvērtētu šādu risku iespējamo izcelsmi un ietekmi uz iestādēm, ņemot vērā pašlaik iestādēm spēkā esošo prasību ziņot par ilgtspēju. (3) Ja nebūs saskaņotu Savienības noteikumu par korporatīvo ieguldītāju un ieguldījumu saņēmēju īstenotu informācijas atklāšanu citiem korporatīvajiem un individuālajiem ieguldītājiem saistībā ar ilgtspēju, pastāv iespēja, ka turpināsies atšķirīgu pasākumu pieņemšana valstu līmenī un atšķirīgu pieeju īstenošana dažādās finanšu nozarēs. Šādi atšķirīgi pasākumi un pieejas turpinātu radīt ievērojamus konkurences kropļojumus, ko izraisa būtiskas informācijas atklāšanas standartu atšķirības. Turklāt tas, ka vienlaicīgi veidojas tirgus prakse, kuras pamatā ir komerciālu apsvērumu virzītas prioritātes un kura izraisa rezultātu atšķirības, pašlaik turpina sadrumstalot tirgu un nākotnē varētu vēl vairāk pasliktināt iekšējā tirgus darbību. Informācijas atklāšanas standartu un tirgus prakses atšķirību dēļ un bez ilgtspējas snieguma rādītāju saskaņota kopuma ir ļoti sarežģīti salīdzināt dažādus finanšu produktus un pakalpojumus, kā arī rodas negodīgi konkurences apstākļi starp šiem produktiem un pakalpojumiem un starp izplatīšanas kanāliem un papildu šķēršļi iekļūšanai iekšējā tirgū. Šādas atšķirības var arī radīt apjukumu individuālajiem ieguldītājiem un kropļot to ieguldījumu lēmumus. Parīzes klimata nolīguma izpildes nodrošināšana ir saistīta ar risku, ka dalībvalstis pieņems atšķirīgus valsts pasākumus, kas var radīt šķēršļus iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un kaitēt finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem. Turklāt tas, ka nav saskaņotu noteikumu un ilgtspējas snieguma rādītāju attiecībā uz pārredzamību, sarežģī individuālajiem ieguldītājiem iespējas objektīvi salīdzināt dažādus finanšu produktus un pakalpojumus dažādās dalībvalstīs, izvērtējot ar tiem saistītos vides, sociālos un pārvaldības riskus, ilgtspējas sniegumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķus, kas noteikti finanšu produktiem un sabiedrībām, kuras tos piedāvā. Tāpēc ir svarīgi analizēt iekšējā tirgus darbību un nodrošināt iespēju finanšu produktus salīdzināt, lai novērstu iespējamus turpmākus šķēršļus. (4) Lai nodrošinātu saskaņotu šīs regulas piemērošanu un to, ka finanšu tirgus dalībnieki pārredzami un konsekventi piemēro šajā regulā noteiktos informācijas atklāšanas pienākumus, ir skaidri un saskaņoti jādefinē jēdzieni ilgtspējīgi ieguldījumi un ilgtspējas riski, nepieļaujot regulā to pārklāšanos, kas būtu pretrunā labāka regulējuma principam un proporcionalitātes principam. Definējot jēdzienu ilgtspējīgi ieguldījumi, minimuma līmenī ir garantēta konsekvence starp finanšu PE v /58 RR\ docx

9 produktiem un pakalpojumiem un ir arī nodrošināts, ka šādiem ieguldījumiem ir pozitīva neto ietekme ilgtspējas snieguma ziņā. Ilgtspēja būtībā ir daudzšķautņains jēdziens vides, sabiedrības un pārvaldības ilgtspējas triju dimensiju kontekstā, tāpēc pozitīvu ietekmi vienā no dimensijām ne vienmēr papildinās pozitīva ietekme kādā no pārējām divām, tomēr ilgtspējas snieguma neto rezultātam, to nosakot ar saskaņotiem ilgtspējas rādītājiem, vienmēr ir jābūt pārliecinoši pozitīvam. Jēdziena ilgtspējas riski definīcija ir vajadzīga ne tikai tādēļ, lai minimuma līmenī būtu nodrošināta rezultātu konsekvence regulējuma jomā, bet arī kā pilnveidojams un dinamisks instruments, ar ko var integrēt vēl topošos riskus un konstatēt gan potenciāli, gan faktiski negatīvo ietekmi. Definētais jēdziens ietver gan finansiālu, gan ar finansēm nesaistītu ietekmi, kas varētu rasties, ja netiek apsvērti ar vidi, sociālo un pārvaldības jomu saistītie riski. Tam vajadzētu būt progresīvam, lai ietvertu riskus, kas ir būtiski vai varētu kļūt būtiski īstermiņā, vidēja termiņā vai ilgtermiņā. Finanšu tirgus dalībniekiem savos uzticamības pārbaudes procesos būtu jāiekļauj darbības, ar ko noskaidrot ilgtspējas riskus, tos nepieļaut un mazināt, kā arī konstatēt negatīvu ietekmi, un tādēļ finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāapsver šīs regulas Ia pielikumā uzskaitītie ilgtspējas riski. Ilgtspējas sniegumu nosaka pēc saskaņotiem ilgtspējas rādītājiem, kas steidzami jāpieņem Eiropas Komisijai, izmantojot gan Eiropas, gan starptautisko uzņēmumu pašlaik gūto pieredzi. Saskaņotu rādītāju kopums būs papildu stimuls finanšu tirgus dalībniekiem ar pakāpeniskiem un samērīgiem pasākumiem, panākot lielāku pārredzamību, īstenot ilgtspējīgu pāreju, un vienlaikus būs nodrošināta arī saskaņa starp citiem priekšlikumiem par ilgtspējīgu finansējumu, tostarp [PB: lūgums norādīt atsauci uz Regulu par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai] un [PB: lūgums norādīt atsauci uz Regulu par mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloniem]. (5) Finanšu tirgus dalībnieku un finanšu konsultantu atalgojuma politikai vajadzētu būt saskaņotai ar ilgtspējas risku un attiecīgā gadījumā ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu integrēšanu un veidotai tā, lai sekmētu ilgtspējīgu izaugsmi ilgtermiņā. Tāpēc informācijā, ko atklāj pirms līguma noslēgšanas, būtu jāiekļauj informācija par to, kā minēto struktūru atalgojuma politika ir saskaņota ar ilgtspējas risku integrēšanu, ar Direktīvu (ES) 2017/828 un kā tiek ievēroti kritēriji, kurus attiecībā uz darba rezultativitāti vides, sociālajā un pārvaldības jomā sev noteikuši paši finanšu tirgus dalībnieki, un vienlaikus ir garantēta iespēja sasniegt attiecīgos ilgtermiņa izaugsmes mērķus, un kā attiecīgā gadījumā ir nodrošināta atalgojuma politikas atbilstība to finanšu produktu un pakalpojumu ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem, kurus finanšu tirgus dalībnieki dara pieejamus vai par kuriem konsultē finanšu konsultanti. (6) Tā kā ilgtspējas kritēriji ir standarta atsauces punkti, attiecībā pret kuriem tiek novērtēti ilgtspējīgi ieguldījumi, individuālie ieguldītāji pirms līguma noslēgšanas būtu jāinformē par izraudzītā indeksa atbilstību, proti, tā saskaņotību ar ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi. Finanšu tirgus dalībniekiem arī būtu jāatklāj iemesli, kāpēc izraudzītā indeksa svērums un sastāvdaļas atšķiras no plašā tirgus indeksa, un turklāt produkti, kas replicē indeksu, būtu jānošķir no produktiem, kuriem indeksu izmanto, lai noteiktu vai salīdzinātu produkta sniegumu. Lai veicinātu pārredzamību, finanšu tirgus dalībniekiem būtu arī jānorāda, kur ir atrodama informācija par izraudzītā indeksa un plašā tirgus indeksa aprēķināšanai izmantoto metodiku, lai individuālajiem ieguldītājiem būtu vajadzīgā informācija par to, kā notikusi indeksiem RR\ docx 9/58 PE v02-00

10 pamatā esošo aktīvu atlase un izsvēršana, kuri aktīvi tika izslēgti un kāda iemesla dēļ, kā tika novērtēta ar ilgtspēju saistītā ietekme vai kādi datu avoti tika izmantoti. Ja finanšu produkts ir nepārprotami veidots tā, lai atbilstu Parīzes nolīgumam par klimata pārmaiņām vai lai mazinātu oglekļa emisiju apjomu, tiem, kuri piedāvā etalonu, būtu jāatklāj arī informācija, kas paskaidrotu, cik lielā mērā atbilstība Parīzes nolīgumam ir nodrošināta ar zinātnisku pamatojumu. Šādas informācijas atklāšanai vajadzētu balstīties uz saskaņotu rādītāju kopumu, nodrošinot efektīvas salīdzināšanas iespēju, un jāveicina pareiza priekšstata veidošanās par ilgtspējas riskiem, ilgtspējas sniegumu un ilgtspējai labvēlīgiem ieguldījumiem. Ja neviens indekss nav izraudzīts par atsauces etalonu, finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāpaskaidro, kā tiek sasniegts ilgtspējīgu ieguldījumu mērķis vai kādā veidā ir integrēti ilgtspējas riski un ilgtspējas snieguma rādītāji. (7) Ja finanšu produkta vai pakalpojuma mērķis ir samazināt oglekļa emisijas, informācijā pirms līguma noslēgšanas būtu jāiekļauj mazoglekļa emisijas mērķrādītājs, cita starpā arī informācija par produkta vai pakalpojuma atbilstību Parīzes nolīgumam un attiecīgajiem ES mērķiem. (8) Lai uzlabotu pārredzamību un informētu korporatīvos un individuālos ieguldītājus, vajadzētu reglamentēt piekļuvi informācijai par to, kā tiek ņemts vērā ilgtspējas sniegums un kā finanšu tirgus dalībnieki ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos ir iestrādājuši ilgtspējas riskus, kas ir būtiski vai varētu kļūt būtiski, un cita starpā arī organizatoriskus, riska pārvaldības un administratīvus aspektus, kā finanšu konsultanti šādus riskus un aspektus ir iestrādājuši savos konsultāciju procesos un kā attiecīgo ieguldījumu saņēmēji tos ir iestrādājuši savā stratēģijā un darbībās, un ar šādu regulējumu par piekļuvi minētajai informācijai būtu jānosaka, ka īss minēto politikas nostādņu kopsavilkums finanšu tirgus dalībniekiem ir jāpublicē savās tīmekļa vietnēs. (9) Pašreizējās informācijas atklāšanas prasības, kas noteiktas Savienības tiesību aktos, neparedz, ka ir jāatklāj visa informācija, kas vajadzīga, lai pienācīgi informētu individuālos ieguldītājus par tādu ietekmi uz to ieguldījumiem, kura saistīta ar ilgtspēju. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt konkrētākas, standartizētas prasības par informācijas atklāšanu, lai šādus ilgtspējīgus ieguldījumus varētu salīdzināt. Piemēram, izmantojot saskaņotu rādītāju kopumu, kas ir būtiski ilgtspējas snieguma noteikšanai un salīdzināšanai, būtu regulāri un standartizētā veidā jāziņo par finanšu produktu vispārējo ar ilgtspēju saistītā snieguma ietekmi. Ja par atsauces etalonu ir izraudzīts atbilstošs indekss, šāda informācija būtu jāsniedz arī par izraudzīto indeksu un plašā tirgus indeksu, lai varētu veikt salīdzināšanu, un turklāt produkti, kas replicē indeksu, būtu jānošķir no produktiem, kuriem indeksu izmanto, lai noteiktu vai salīdzinātu produkta sniegumu. Būtu arī jāatklāj informācija par izraudzītā indeksa un plašā tirgus indeksa sastāvdaļām un arī svērumiem, lai papildus sniegtu salīdzināmu informāciju par to, kā tiek sasniegti ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi. Ja EuSEF pārvaldnieki dara pieejamu informāciju par pozitīvo sociālo ietekmi, kas izvirzīta par konkrēta fonda mērķi, kopējiem sasniegtajiem sociālajiem rezultātiem un saistītajām izmantotajām metodēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 346/2013, tie attiecīgā gadījumā var izmantot minēto informāciju, lai atklātu informāciju atbilstoši šai regulai. PE v /58 RR\ docx

11 (10) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES 1 nosaka pārredzamības prasības attiecībā uz sociālajiem, vides un korporatīvās pārvaldības aspektiem nefinanšu pārskatu sniegšanā. Tomēr minētajās direktīvās prasītā informācijas forma un noformējums nav piemēroti, lai tos tieši izmantotu finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti darījumos ar individuālajiem ieguldītājiem. Finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem vajadzētu būt iespējai informāciju, kas ietverta vadības ziņojumos un nefinanšu pārskatos saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgā gadījumā izmantot šīs regulas mērķiem. Lai ieguldītāji varētu saņemt kvalitatīvus datus, kurus var salīdzināt, būtu jāatjaunina Direktīvā 2013/34/ES noteiktie pienākumi attiecībā uz pārredzamību, nodrošinot, ka ir iekļauti būtiski ilgtspējas riski un ilgtspējas sniegums, ko vērtē pēc saskaņotiem rādītājiem, un par minēto pienākumu izpildi būtu jāziņo integrētos periodiskos paziņojumos, kuros atspoguļota gan finansiāla, gan ar finansēm nesaistīta informācija. (11) Lai nodrošinātu finanšu tirgus dalībnieku un finanšu konsultantu tīmekļa vietnēs publicētās informācijas ticamību, šāda informācija būtu pastāvīgi jāatjaunina un jebkura tās pārskatīšana vai mainīšana būtu saprotami jāpaskaidro. (12) Lai precizētu, kā AKUI pieņem ieguldījumu lēmumus un novērtē riskus nolūkā ņemt vērā vides, sociālos un pārvaldības aspektus, Direktīvā (ES) 2016/2341 būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Lai nodrošinātu AKUI darbību nepārtrauktību un pareizību, ieguldījumu lēmumiem un riska novērtējumiem jau piemēro pārvaldības un riska pārvaldības noteikumus. Ieguldījumu lēmumi būtu jāpieņem un attiecīgo risku, tostarp vides, sociālo un pārvaldības risku, novērtējums būtu jāveic tādā veidā, ka tiek nodrošināta dalībnieku un saņēmēju interešu ievērošana. AKUI darbībām un pamatprocesiem būtu jānodrošina, ka tiek sasniegts deleģēto aktu mērķis. Deleģētajiem aktiem būtu attiecīgā gadījumā jānodrošina atbilstība deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstoši Direktīvai 2009/65/EK, Direktīvai 2009/138/EK un Direktīvai 2011/61/ES. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstošas sabiedriskās apspriešanas un lai minētās apspriešanas būtu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Konkrēti, lai nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem visi dokumenti jāsaņem Eiropas Parlamentam un Padomei un to ekspertiem jāvar sistemātiski piedalīties Komisijas deleģēto aktu sagatavotāju ekspertu grupu sanāksmēs. (13) Eiropas Banku iestādei ( EBI ), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei ( EAAPI ) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei ( ESMA ) (visas kopā zināmas kā EUI ), kas izveidotas attiecīgi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 2, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/ un 1 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, , 19. lpp.). 2 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, , 12. lpp.). RR\ docx 11/58 PE v02-00

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 2, apvienotajā komitejā būtu jāizstrādā regulatīvie tehniskie standarti, kuros sīkāk precizē, kādām noformējuma un satura prasībām ir jāatbilst informācijai par ilgtspējas sniegumu un riskiem, kas jāatklāj finanšu tirgus dalībnieku pirmslīguma dokumentos, periodiskajos paziņojumos, kurus publicē vismaz reizi gadā, un tīmekļa vietnēs saskaņā ar Regulas Nr. 1093/2010, Regulas Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/ līdz 14. pantu. Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt minētos regulatīvos tehniskos standartus. (14) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai apvienotajā komitejā EUI izstrādātos īstenošanas tehniskos standartus pieņemt ar īstenošanas aktiem atbilstoši LESD 291. pantam un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/ pantu, Regulas (ES) Nr. 1094/ pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/ pantu, lai noteiktu standartu ilgtspējīgu ieguldījumu informācijas noformēšanai tirgvedības paziņojumos. (15) Tā kā periodiskajos paziņojumos principā tiek apkopoti uzņēmējdarbības rezultāti par pilnu kalendāro gadu, to noteikumu piemērošana, kuri attiecas uz pārredzamības prasībām periodiskajos paziņojumos, būtu jāatliek līdz [1. janvāris nākamajā gadā pēc 12. panta otrajā daļā minētā datuma]. (16) Informācijas atklāšanas noteikumiem, kas ietverti šajā regulā, būtu jāpapildina Direktīvas 2009/65/EK, Direktīvas 2009/138/EK, Direktīvas 2011/61/ES, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2341 3, Regulas (ES) Nr. 345/2013 un Regulas (ES) Nr. 346/2013 noteikumi, un tie būtu jāpiemēro papildus minētajiem noteikumiem. (16a) Šajā regulā izklāstītie noteikumi par informācijas atklāšanu papildina visaptveroša, visiem finanšu tirgus dalībniekiem obligāta uzticamības pārbaudes regulējuma ieviešanu, kuram cita starpā būtu arī pārejas periodā pakāpeniski iedibināms rūpības pienākuma komponents un kurā būtu ņemts vērā proporcionalitātes princips, proporcionalitāti jo īpaši vērtējot pēc tā, cik liela un sistēmiski nozīmīga ir attiecīgā struktūra, un minētie noteikumi nodrošina neizpaužamas zinātības un darījumu informācijas (komercnoslēpuma) aizsardzību. Uzticamības pārbaude nozīmē VSP risku pamatotu un rūpīgu izpēti, balstoties uz VSP rādītājiem. Uzticamības pārbaude dos iespēju ieguldītājiem nepieļaut savu ieguldījumu negatīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi un turklāt vēl izvairīties no finanšu riskiem un reputācijas apdraudējuma, attaisnot savu klientu un saņēmēju cerības un veicināt vispārējo klimata un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Šādu pārbaudi īstenojot, finanšu tirgus dalībniekiem situācija būs jāanalizē plašāk, ne tikai savu ieguldītāja pienākumu finansiālā izpratnē. Turklāt minētā regulējuma 1 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, , 48. lpp.). 2 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, , 84. lpp.). 3 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 14. decembra Direktīva (ES) 2016/2341 par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (OV L 354, , 37. lpp.). PE v /58 RR\ docx

13 pamatā ir prasība ieviest obligātu uzticamības pārbaudes regulējumu, ko Eiropas Parlaments paudis savā patstāvīgajā ziņojumā par ilgtspējīgu finansējumu (2018/2007(INI)), ESAO gada pamatnostādnes Institucionālu investoru atbildīga uzņēmējdarbība: galvenie apsvērumi par uzticamības pārbaudi saskaņā ar ESAO Vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem un Francijas gada 27. marta likums par korporatīvo modrības pienākumu, jo īpaši minētā likuma 1. un 2. pants. (17) Šajā regulā ir ņemtas vērā pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. (18) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, nostiprināt individuālo ieguldītāju aizsardzību un ieguldītāju informēšanu un nodrošināt tiem labāku informācijas atklāšanu un ieguldījumu izvēli, kā arī palīdzēt finanšu tirgus dalībniekiem, ieguldījumu konsultantiem un biržā kotētiem uzņēmumiem savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā iestrādāt ar vidi, sociālo un pārvaldības jomu saistītos riskus, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, jo ir jānosaka vienotas informācijas atklāšanas prasības Savienības līmenī, Savienība pēc pārejas perioda, kas dod tirgus dalībniekiem pietiekami daudz laika pielāgoties, var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai, IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 1. pants Priekšmets Šajā regula nosaka saskaņotus noteikumus par pārredzamību, kas ir saistoši finanšu tirgus dalībniekiem, apdrošināšanas starpniekiem, kuri sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, un ieguldījumu saņēmējiem, par ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā vai konsultāciju procesā un par finanšu produktu un pakalpojumu pārredzamību neatkarīgi no tā, vai tie ir ar mērķtiecīgu ietekmi uz ilgtspēju, vai arī tiem šādas ietekmes nav. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: (a) 2. pants Definīcijas finanšu tirgus dalībnieks ir jebkurš no šiem: i) apdrošināšanas sabiedrība, AIFP, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus, AKUI vai pensiju produkta piedāvātājs; ii) kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 345/ pantu; RR\ docx 13/58 PE v02-00

14 iii) iv) kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 346/ pantu; PVKIU pārvaldības sabiedrība; iva) kredītiestāde, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/ panta 1. punkta 1) apakšpunkta definīcijai un nodrošina ieguldījumu vai kredītriska pārvaldības procesu īstenošanu, izņemot mazas un nesarežģītas iestādes, kā definēts [PB: lūgums norādīt atsauci uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 attiecīgo pantu]; (b) (ba) (bb) (c) apdrošināšanas sabiedrība ir apdrošināšanas sabiedrība, kam piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 18. pantu; ieguldījumu saņēmējs ir biržā kotēts vai nekotēts uzņēmums, kā definēts Direktīvas 2013/34/ES 1. pantā; ilgtspējas sniegums ir finanšu produkta vai pakalpojuma atbilstība, ņemot vērā VSP riskus un faktorus, kas atspoguļo saskaņotu ilgtspējas rādītāju ietekmi; IBIP ir jebkurš no šiem: (i) (ii) apdrošināšanas ieguldījumu produkts, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/ panta 2. punktā 1 ; apdrošināšanas produkts, ko nodrošina profesionālam ieguldītājam un kas piedāvā līguma termiņu vai maksājumu līguma pārtraukšanas gadījumā, ja šis līguma termiņš vai maksājums līguma pārtraukšanas gadījumā ir pilnīgi vai daļēji, tieši vai netieši pakļauti tirgus svārstībām; (d) AIFP ir AIFP, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā; (e) (f) (g) (h) ieguldījumu brokeru sabiedrība ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot mazās un sasvstarpēji nesaistītās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir definētas Regulas [PB: lūgums norādīt atsauci uz Regulu par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām] 12. pantā; portfeļa pārvaldība ir portfeļa pārvaldība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 8) apakšpunktā; AKUI ir arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija, kam piešķirta atļauja vai kas reģistrēta saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/ pantu; pensiju produkts ir jebkurš no šiem: 1 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, , 1. lpp). PE v /58 RR\ docx

15 i) pensiju produkts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1286/ panta 2. punkta e) apakšpunktā; ii) individuāls pensiju produkts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1286/ panta 2. punkta g) apakšpunktā; iia) Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP) ir [PB: lūgums norādīt atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)] 2. panta 2. punktā minētais produkts; (i) PVKIU pārvaldības sabiedrība ir pārvaldības sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai ieguldījumu sabiedrība, kas minēta direktīvas 1. panta 2. punktā; (j) (k) (l) (m) finanšu produkts vai pakalpojums ir portfeļa pārvaldība, AIF, IBIP, pensiju produkts, pensiju plāns vai PVKIU; AIF ir AIF, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā; pensiju plāns ir pensiju plāns, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/ panta 2. punktā; PVKIU ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kam piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu; (n) ieguldījumu konsultācijas ir ieguldījumu konsultācijas, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 4) apakšpunktā; (na) (o) attiecīgās kompetentās iestādes ir kompetentās vai izraudzītās iestādes, kuru uzdevums ir šā panta a) punktā minēto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzība; ilgtspējīgi ieguldījumi ir produkti, kam ir piesaiste stratēģijām, kuru mērķis ir panākt ar vidi, sociālo un pārvaldības jomu saistītu rezultātu, un ko veido kāds no šiem komponentiem vai šo komponentu apvienojums: i) ieguldījumi saimnieciskā darbībā, kas būtiski veicina vides mērķa sasniegšanu un cita starpā palīdz sasniegt arī resursu efektīvas izmantošanas rādītājus, piemēram, tos, kas raksturo enerģijas patēriņu, atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu, izejvielu izmantošanu, atkritumu, emisiju, CO2 emisiju rašanos, ūdens un zemes izmantošanu un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, kā noteikts Eiropas Komisijas aprites ekonomikas uzraudzības sistēmā. Minētie mērķi nedrīkst nopietni apgrūtināt iespējas sasniegt šā punkta ii) un iii) apakšpunktā norādīto ieguldījumu mērķus; ii) ieguldījumi saimnieciskā darbībā, kas būtiski veicina sociāla mērķa sasniegšanu, un jo īpaši ieguldījumi, kuri veicina nevienlīdzības novēršanu, ieguldījumi, kas veicina sociālo kohēziju, sociālo integrāciju un darba attiecības, vai ieguldījumi cilvēkkapitālā vai ekonomiski vai sociāli nelabvēlīgās kopienās, un kas nopietni neapgrūtina iespējas sasniegt šā punkta i) un iii) apakšpunktā norādīto ieguldījumu mērķus; RR\ docx 15/58 PE v02-00

16 iii) ieguldījumi, ar ko popularizē vai atbalsta labas pārvaldības praksi sabiedrībās, un jo īpaši sabiedrībās, kurām ir stabila un pārredzama vadības struktūra un uzticamības pārbaudes process, attiecības ar darbiniekiem, pārredzamas politikas nostādnes par atalgojumu attiecīgajiem darbiniekiem un kuras izpilda nodokļu saistības, un kas nopietni neapgrūtina iespējas sasniegt šā punkta i) un ii) apakšpunktā norādītos ieguldījumu mērķus; (oa) (p) (pa) (pb) (q) ilgtspējīga ieguldījumu metode ir ieguldījumu metode vai stratēģija, ar ko atbalsta produktus un pakalpojumus, kuru mērķis ir sasniegt ar VSP saistītu rezultātu; privāts ieguldītājs ir ieguldītājs, kas nav profesionāls ieguldītājs; uzticamības pārbaude ir pastāvīgs pamatotas un rūpīgas izpētes process, ar kuru ieguldītājs vai ieguldījumu pakalpojuma sniedzējs noskaidro, nepieļauj vai mazina faktiski vai potenciāli negatīvus VSP faktorus un ilgtspējas riskus, ņem tos vērā un par tiem paziņo un kuru tas īsteno pirms ieguldījuma veikšanas un līdz ieguldījuma pārdošanai vai atmaksāšanai; ar VSP saistītas preferences ir klienta vai potenciālā klienta vēlme pēc vides ziņā ilgtspējīgiem ieguldījumiem, sociālajiem ieguldījumiem vai ieguldījumiem labas pārvaldības jomā; profesionāls ieguldītājs ir klients, kas atbilst Direktīvas 2014/65/ES II pielikumā noteiktajiem kritērijiem; (r) apdrošināšanas starpnieks ir apdrošināšanas starpnieks, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/97 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā; (s) apdrošināšanas konsultācijas ir konsultācijas, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/97 2. panta 1. punkta 15) apakšpunktā. (sa) ilgtspējas riski ir gan finanšu riski, gan ar finansēm nesaistīti riski, kas ir būtiski vai varētu kļūt būtiski un kas ir saistīti ar vides, sociālās un pārvaldības jomas riskiem un faktoriem, ja tādi ir svarīgi konkrētas ieguldījumu metodes īstenošanai. Ir šādi ilgtspējas riski: a) finanšu vai pensiju produkta ienesīguma īstermiņa un/vai ilgtermiņa riski, kas rodas saistībā ar produkta izmantošanu riska darījumos tādās saimnieciskās darbības jomās, kuras var nelabvēlīgi ietekmēt vidi vai sabiedrību, vai kas rodas tad, ja produktu izmanto riska darījumos ar ieguldījumu saņēmēju, kura darbība liecina par sliktu pārvaldību; b) īstermiņa un/vai ilgtermiņa risks, kas rodas, ja finanšu vai pensiju produkts tiek izmantots riska darījumos tādās saimnieciskās darbības jomās, kuras nelabvēlīgi ietekmē dabas vidi, darbaspēku un vietējos iedzīvotājus vai ieguldījumu saņēmēja pārvaldību, arī, bet ne tikai, gadījumos, kad tas ir saistīts ar a) apakšpunktā minēto finanšu risku. PE v /58 RR\ docx

17 Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāapsver vides, sociālās un pārvaldības jomas faktori un rādītāji, kas uzskaitīti šīs regulas Ia pielikumā. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 9.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko šā panta pirmās daļas bb), o), bb) un sa) punktā izklāstīto definīciju elementi tiek precizēti sīkāk, lai ņemtu vērā norises tirgū, pieredzi, kas gūta, piemērojot noteikumus par informācijas atklāšanu, un Eiropas līmenī jaunas vai mainītas definīcijas. Šā punkta iepriekšējā daļā minētos deleģētos aktus Komisija sagatavo, ņemot vērā IIa pielikumā izklāstītos principus. 3. pants Ilgtspējas riska politikas pārredzamība 1. Finanšu tirgus dalībniekiem ir politikas nostādnes par uzticamības pārbaudi, kas jāveic, lai izvērtētu ilgtspējas riskus, un par to katru gadu, ievērojot proporcionalitātes principu, ziņo kompetentajām iestādēm. Šajās politikas nostādnēs ir paredzēts vismaz tas, kā iestrādāt ilgtspējas riskus, kas ir būtiski vai varētu kļūt būtiski, un kā pēc ilgtspējas rādītājiem vērtēt sniegumu tādās jomās kā pārvaldība, darbības nosacījumi, sevišķi ieguldījumu stratēģija un aktīvu izvietošana, sabiedrību organizatoriskās prasības, tostarp riska pārvaldības procedūras, kārtība, kādā akcionāri īsteno savas balsstiesības, un sadarbība ar uzņēmumiem. Šo politikas nostādņu īsu kopsavilkumu publicē, tomēr nodrošinot konfidencialitāti un aizsardzību neizpaužamai zinātībai un darījumu informācijai (komercnoslēpumam), kā definēts Direktīvā (ES) 2016/ Apdrošināšanas starpniekiem, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu konsultācijas, ir politikas nostādnes par uzticamības pārbaudi, kas jāveic, lai izvērtētu ilgtspējas riskus, un par to katru gadu, ievērojot proporcionalitātes principu, ziņo kompetentajām iestādēm. Šajās politikas nostādnēs ir paredzēts vismaz tas, kā iestrādāt ilgtspējas riskus, kas ir būtiski vai varētu kļūt būtiski, un kā pēc ilgtspējas rādītājiem vērtēt sniegumu tādās jomās kā pārvaldība, aktīvu izvietošana, ieguldījumu konsultācijas, riska pārvaldība, kārtība, kādā akcionāri īsteno savas balsstiesības, un sadarbība ar uzņēmumiem. Šo politikas nostādņu īsu kopsavilkumu publicē, tomēr nodrošinot konfidencialitāti un aizsardzību neizpaužamai zinātībai un darījumu informācijai (komercnoslēpumam), kā definēts Direktīvā (ES) 2016/ a Kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām ir politikas nostādnes par to, kā ilgtspējas riskus integrēt savos ieguldījumu un kredītriska pārvaldības procesos. Šo politikas nostādņu īsu kopsavilkumu publicē, tomēr nodrošinot konfidencialitāti un aizsardzību neizpaužamai zinātībai un darījumu informācijai (komercnoslēpumam), kā definēts Direktīvā (ES) 2016/ b Finanšu tirgus dalībnieki un apdrošināšanas starpnieki nodrošina, lai ilgtspējas risku noteikšana un pārvaldība tiem būtu pietiekami cieši integrēta uzticamības pārbaudes un ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos, prasot ieguldītājiem RR\ docx 17/58 PE v02-00

18 nepieļaut un mazināt VSP faktorus un ar tiem rēķināties, un finanšu tirgus dalībnieki un apdrošināšanas starpnieki tos rakstiski publicē savās tīmekļa vietnēs. 2.c Komisija saskaņā ar 9.a pantu pieņem deleģētos aktus, ar ko precizē: (a) (b) (c) visaptverošu un obligātu regulējumu ar minimālajiem standartiem attiecībā uz rakstiskām politikas nostādnēm un uzticamības pārbaudes procesiem, ko finanšu tirgus dalībnieki un apdrošināšanas starpnieki īsteno, lai nodrošinātu, ka finanšu tirgus dalībnieka radītie negatīvie ilgtspējas riski tiek integrēti ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, cita starpā integrējot arī visu VSP rādītāju klāstu; norādījumus par to, kā īstenojamas šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības atklāt informāciju; norādījumus par to, kā piemērot šā panta 1. un 2. punktā minēto proporcionalitātes principu, proporcionalitāti jo īpaši vērtējot pēc tā, cik liela un sistēmiski nozīmīga ir attiecīgā struktūra. 2.d Šā panta 2.c punktā minētos deleģētos aktus Komisija sagatavo, ņemot vērā IIa pielikumā izklāstītos principus. 4. pants Ilgtspējas risku integrēšanas un ilgtspējas snieguma pārredzamība 1. Nodrošinot konfidencialitāti un aizsardzību neizpaužamai zinātībai un darījumu informācijai (komercnoslēpumam), kā definēts Direktīvā (ES) 2016/943, finanšu tirgus dalībnieki informācijā, ko atklāj pirms līguma noslēgšanas, iekļauj aprakstus par: (a) (b) uzticamības pārbaudes procedūrām un nosacījumiem, kurus piemēro, lai ilgtspējas riskus, kas ir būtiski vai varētu kļūt būtiski, integrētu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā par konkrētu produktu, un aprakstu par to, kā attiecīgās procedūras un nosacījumi ir īstenojami, kā arī aprakstu par ilgtspējas snieguma noteikšanas procedūrām; to, ciktāl ir paredzama ilgtspējas risku būtiska ietekme uz piedāvātajiem finanšu produktiem vai pakalpojumiem un kurā no portfeļa komponentiem šie ilgtspējas riski ir konstatēti; (c) to, kā finanšu tirgus dalībnieku atalgojuma politika ir saskaņota ar Direktīvu (ES) 2017/828, ilgtspējas risku integrēšanu un kā tiek ievēroti kritēriji, kurus attiecībā uz darbības sniegumu VSP jomā sev noteikuši paši finanšu tirgus dalībnieki, un vienlaikus ir garantēta iespēja sasniegt attiecīgos ilgtermiņa noturīgas izaugsmes mērķus, un kā attiecīgā gadījumā ir nodrošināta minētās politikas atbilstība finanšu produkta vai pakalpojuma ilgtspējīgu ieguldījumu mērķim; PE v /58 RR\ docx

19 (ca) akcionāru balsošanu ilgtspējas snieguma un ilgtspējas risku mazināšanas kontekstā aprakstu par balsošanas norādījumiem un balsojumu pamatojumu, ja ir balsots pretēji vadības viedoklim, cik daudzi ir atturējušies un cik daudz balsojumu ir apstrīdēts. Šā punkta ca) apakšpunktā minēto informāciju atklāj, konsekventi ievērojot Direktīvu (ES) 2017/ Apdrošināšanas starpnieki, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, informācijā, ko atklāj pirms līguma noslēgšanas, iekļauj aprakstus par: (a) (b) (c) (ca) uzticamības pārbaudes procedūrām un nosacījumiem, kurus piemēro, lai ilgtspējas riskus, kas ir būtiski vai varētu kļūt būtiski, integrētu ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās, un aprakstu par ilgtspējas snieguma noteikšanas procedūrām; to, ciktāl ir paredzama ilgtspējas risku būtiska ietekme uz piedāvātajiem finanšu produktiem vai pakalpojumiem un kurā no portfeļa komponentiem šie ilgtspējas riski ir konstatēti; kā atalgojuma politika ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, un apdrošināšanas starpniekiem, kuri sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, ir saskaņota ar Direktīvu (ES) 2017/828, ilgtspējas risku integrēšanu un kā tiek ievēroti kritēriji, kurus attiecībā uz darbības sniegumu VSP jomā sev noteikuši paši finanšu tirgus dalībnieki, un vienlaikus ir garantēta iespēja sasniegt attiecīgos ilgtermiņa noturīgas izaugsmes mērķus, un kā attiecīgā gadījumā ir nodrošināta minētās politikas atbilstība tā finanšu produkta vai pakalpojuma ilgtspējīgu ieguldījumu mērķim, par kuru tiek sniegtas konsultācijas; akcionāru balsošanu ilgtspējas snieguma un ilgtspējas risku mazināšanas kontekstā aprakstu par balsošanas norādījumiem un balsojumu pamatojumu, ja ir balsots pretēji vadības viedoklim, cik daudzi ir atturējušies un cik daudz balsojumu ir apstrīdēts. Šā panta 2. punkta ca) apakšpunktā minēto informāciju atklāj, konsekventi ievērojot Direktīvu (ES) 2017/ Atsauces uz šā panta 1. un 2. punktā minēto informācijas atklāšanu iestrādā šādi: (a) AIFP paziņojot informāciju ieguldītājiem, kā minēts Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punktā; (b) apdrošināšanas sabiedrības paziņojot informāciju, kā minēts Direktīvas 2009/138/EK 185. panta 2. punktā; (c) (d) AKUI sniedzot informāciju, kā minēts Direktīvas (ES)2016/ pantā; kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki sniedzot informāciju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 345/ panta 1. punktā; RR\ docx 19/58 PE v02-00

20 (e) (f) (g) (h) (i) kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki sniedzot informāciju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 346/ panta 1. punktā; pensiju produktu piedāvātāji rakstiski un laikus, pirms privātajam ieguldītājam kļūst saistošs līgums par pensiju produktu; PVKIU pārvaldības sabiedrības prospektā, kas minēts Direktīvas 2009/65/EK 69. pantā; ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus vai sniedz ieguldījumu konsultācijas, saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punktu, un attiecīgo informāciju var sniegt standartizētā formātā, kā norādīts Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 5. punktā; apdrošināšanas starpnieki, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/ panta 1. punktu. 3.a Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotajā komitejā ( apvienotā komiteja ) izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā tiek sīkāk precizēts, kā 3. punktā minētos noteikumus saskaņot ar 1. un 2. punkta prasībām attiecībā uz to, tieši kādām noformējuma un satura prasībām ir jāatbilst informācijai, kas jāatklāj saskaņā ar šo pantu. EBI, EAAPI un ESMA minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz [12 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas]. Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/ līdz 14. pantu. 5. pants Ieguldījumu ilgtspējas risku un ilgtspējas snieguma pārredzamība informācijas atklāšanā pirms līguma noslēgšanas 1. Ja finanšu produkts vai pakalpojums ir laists tirgū un ja tā atsauces etalons ir indekss, informāciju, kas jāatklāj atbilstoši 4. panta 1. punktam, papildina ar: (a) (aa) (b) aprakstu par ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi un informāciju par to, kā izraudzītais indekss ir ar šo mērķi saskaņots ; skaidrojumu par to, kā indeksa metodikā ir ņemti vērā 2. panta 1. punkta sa) apakšpunktā uzskaitītie rādītāji; skaidrojumu par to, kāpēc ar konkrēto mērķi saskaņotā izraudzītā indeksa svērums un sastāvdaļas atšķiras no plašā tirgus indeksa. Produkts, kas replicē indeksu, būtu jānošķir no indeksa, kuru izmanto, lai noteiktu vai salīdzinātu produkta sniegumu. PE v /58 RR\ docx

21 2. Ja finanšu produktam vai pakalpojumam atsauces etalons nav indekss, informācijā, kas minēta 4. panta 1. punktā, iekļauj aprakstu par attiecīgā produkta vai pakalpojuma ietekmi uz ilgtspēju, šādu ietekmi vērtējot pēc 2. pantā minētajiem ilgtspējas riska rādītājiem. 3. Ja finanšu produkts vai pakalpojums ir nepārprotami veidots tā, lai atbilstu Parīzes nolīgumam par klimata pārmaiņām vai lai mazinātu oglekļa emisiju apjomu, standartizētajā informācijā, kura jāatklāj atbilstoši 4. panta 1. punktam, iekļauj mērķrādītāju attiecībā uz to, cik lielā mērā atbilstība Parīzes nolīgumam ir nodrošināta ar zinātnisku pamatojumu, vai attiecībā uz mazoglekļa emisiju. Atkāpjoties no 2. punkta, ja nav pieejams [ES līmeņa mazoglekļa etalons] vai [pozitīvas oglekļa ietekmes etalons] saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1011, 4. pantā minētajā informācijā iekļauj sīku skaidrojumu par to, kā tiek nodrošināta oglekļa emisiju samazināšanas mērķa un/vai Parīzes nolīguma mērķu sasniegšana. 4. Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, kas jāatklāj atbilstoši 4. panta 1. punktam, iekļauj norādi par to, kur ir atrodama informācija par metodiku, kura izmantota šā panta 1. punktā minēto indeksu un šā panta 3. punkta otrajā daļā minēto etalonu aprēķināšanai. 5. Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotajā komitejā ( apvienotā komiteja ) izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precizē, kādām noformējuma un satura prasībām ir jāatbilst informācijai, kas jāatklāj atbilstoši šim pantam. 6. EBI, EAAPI un ESMA iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [PB: lūgums norādīt datumu 18 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas]. Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/ līdz 14. pantu. 6. pants Ieguldījumu ilgtspējas risku un ilgtspējas snieguma pārredzamība tīmekļa vietnēs 1. Finanšu tirgus dalībnieki savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur šādu informāciju par katru 5. panta 1., 2. un 3. punktā minēto finanšu produktu vai pakalpojumu: (a) (b) (c) ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa aprakstu; informāciju par metodiku, kas izmantota, lai novērtētu un uzraudzītu finanšu produktam vai pakalpojumam atlasīto ieguldījumu ilgtspējas sniegumu, tostarp metodikas datu avotus, pamatā esošo aktīvu atlases kritērijus un attiecīgos ilgtspējas rādītājus, kas izmantoti, lai novērtētu finanšu produkta vai pakalpojuma vispārējo ar ilgtspēju saistīto ietekmi; 5. pantā minēto informāciju; RR\ docx 21/58 PE v02-00

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.7.2012. COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

PR_COD_2app

PR_COD_2app Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0300/2016 18.10.2016 ***II IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

EN

EN LV LV LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 12.11.2008 COM(2008) 704 galīgā redakcija 2008/0217 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kredītvērtējuma aģentūrām {SEC(2008) 2745} {SEC(2008)

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/ 26.7.2011. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 220/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) ATZINUMI EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0184/2016 26.5.2016 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas atteicas uz Eiropas statistiku par dabasgāzes un elektroenerģijas

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 2011/0901B(COD) 5.3.2013 ***I ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem,

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx Nostāja Nr. 4 2018. gada 7. jūnijs FICIL nostāja attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un enerģētikas politiku 1. Kopsavilkums Būs vajadzīgs laiks, lai sakārtotu enerģētikas sistēmu, kas pašlaik ir pārejas

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 19.12.2014 B8-0000/2014 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

COM(2016)551/F1 - LV

COM(2016)551/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 24.8.2016. COM(2016) 551 final 2016/0264 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 9. aprīlis Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: Direktors

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 10. decembrī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOK

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 10. decembrī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOK Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 10. decembrī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk