Microsoft Word - Rikojumu_izpildes_politika_LAT23.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - Rikojumu_izpildes_politika_LAT23.doc"

Transkripts

1 APSTIPRINU: Padomes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Samarins gada 06. decembrī Padomes sēdes protokols Nr. 28/2016 PIEŅĒMU: Valdes locekle Inga Rumba gada 01. novembrī Valdes sēdes protokols Nr. 58/2016 Politika stājas spēkā pēc apstiprināšanas padomē. Aizvietotie un anulētie dokumenti: AS PrivatBank rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā Nr , padomes sēdes protokols Nr. 15/2016. Nākamā dokumenta aktualizācija ir veicama saskaņā ar izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos un/vai pēc procesa koordinatora rīkojuma. Politika ir jāpārskata ne retāk kā reizi gadā. Saskaņots: Saskaņots: Saskaņots: Saskaņots: А. Krasovskis J. Šmagins А. Solovjovs I. Rumba Rīgā, red. 1. no 10

2 Saturs 1. Vispārīgie noteikumi Politikas statuss Normatīvie dokumenti, saskaņā ar kuriem ir izstrādāta politika Atbildība, dokumentācijas saņēmēji Politikā lietotie termini Politikas pamatprincipi Klientam sniedzamo pakalpojumu atbilstība Darījumu izpildes vietas Labāko rezultātu nodrošināšana Klienta īpašie norādījumi Rīkojumi darījumiem ar finanšu instrumentiem, kuri tiek tirgoti regulētajā tirgū Rīkojumi darījumiem ar finanšu instrumentiem, kuri parasti tiek tirgoti ārpus regulētā tirgus Rīkojumi darījumiem ar ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām Ierobežojošie rīkojumi Rīkojumu pieņemšana un nodošana partnerim izpildei Rīkojumu apvienošana, izpilde un sadalīšana Klienta rīkojumu izpildes kārtība, rodoties finanšu tirgus darbības pārtraukumam, sistēmu darbības traucējumiem un citām klientu rīkojumu izpildes grūtībām Politikas pārskatīšana Par politikas īstenošanu atbildīgās personas Iekšējais audits Pielikumi, saistītie dokumenti Pielikumi Vispārīgie noteikumi 1.1. Politikas statuss Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu jomā ir pamatdokuments, kas reglamentē Bankas darbību, izpildot klientu rīkojumus Normatīvie dokumenti, saskaņā ar kuriem ir izstrādāta politika Šī politika ir izstrādāta saskaņā ar: - Kredītiestāžu likumu; - Finanšu instrumentu tirgus likumu; - Ieguldītāju aizsardzības likumu; - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem aktiem un rekomendācijām; - Latvijas Bankas normatīvajiem aktiem; - Eiropas Padomes un Parlamenta gada 21. aprīļa Direktīvu Nr. 2004/39/EK Par finanšu instrumentu tirgiem ; - Eiropas Komisijas Regulu Nr. 1287/2006, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu papildpakalpojumus; - Interešu konfliktu pārvaldības politiku; 6. red. 2. no 10

3 - citiem Bankai saistošiem normatīvajiem aktiem un rekomendācijām, kā arī Bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem Atbildība, dokumentācijas saņēmēji Procesa koordinators: Finanšu tirgus departamenta vadītājs. Atbildība, darbība sfēra Šis dokuments ir saistošs visiem Bankas darbiniekiem, kuru dienesta pienākumi ir saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu papildpakalpojumu sniegšanu. Gadījumos, kad politikas prasības nav iespējams izpildīt, darbinieks, kas to atklājis, nekavējoties ziņo savas struktūrvienības vadītājam, politikā noteiktajam procesa koordinatoram un Darbības atbilstības kontroles departamenta darbiniekam grozījumu veikšanai. Dokumentācijas saņēmēji: - Finanšu tirgus departamenta vadītājs; - VIP Korporatīvo klientu- nerezidentu apkalpošanas departamenta vadītājs; - Individuālo un korporatīvo klientu rezidentu apkalpošanas departamenta vadītājs; - Uzticības (trasta) operāciju departamenta vadītājs; - Back-Office un norēķinu departamenta vadītājs Politikā lietotie termini Banka AS PrivatBank ; politika Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu jomā; likums Finanšu instrumentu tirgus likums; klients fiziska vai juridiska persona, kurai Banka sniedz ieguldījumu pakalpojumus (tai skaitā ieguldījumu papildpakalpojumus) saskaņā ar likuma 3. panta 4. un 5. daļu; klienta statuss viena no trijām klienta klasifikācijas kategorijām (privātais klients, profesionālais klients vai pilnvarotais darījumu partneris), ko Banka lieto attiecībā uz Klientu, lai novērtētu klientu un paredzētu attiecīgu klienta interešu aizsardzības līmeni, pamatojoties uz klienta iepriekšējo pieredzi un zināšanām par finanšu instrumentiem, kā arī klienta darbības raksturojumu; partneris juridiska persona, kurai ir tiesības sniegt starpniecības pakalpojumus darījumos ar finanšu instrumentiem un kuru Banka ir piesaistījusi finanšu instrumentu turēšanai un klienta rīkojumu izpildei, tai skaitā depozitāriji, bankas, brokeri, ieguldījumu kompānijas, starpnieki, aģenti utt. (galveno partneru saraksts norādīts 1. pielikumā); finanšu instrumenti (FI) vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus, un kas ir noteikti likumā: - pārvedamie vērtspapīri (akcijas, obligācijas, depozitārija sertifikāti un citi pārvedamie vērtspapīri); - investīciju fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedamie vērtspapīri, kas apliecina piedalīšanos investīciju fondos vai tiem pielīdzināmajos kopīgo noguldījumu uzņēmumos, - naudas tirgus instrumenti, - atvasinātie finanšu instrumenti, - atvasinātie preču instrumenti; rīkojums klienta vai tā pilnvarotās personas gribas izteikums attiecībā uz finanšu instrumentiem (pirkt, pārdot, ieskaitīt citā kontā vai citas personas kontā, pārreģistrēt, noguldīt, utt.), kas ir noformēts Bankas noteiktā formā un kārtībā. Pamatojoties uz iesniegto rīkojumu, Banka uzsāk darījumus ar finanšu instrumentiem; darījums starp klientu un Banku noslēgta vienošanās attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuras rezultātā klients piekrīt Bankas piedāvātajai cenai/kotējumam un citiem vienošanās nosacījumiem; OTC (Over-the-Counter-Market) neregulētais (ārpusbiržas) tirgus. 6. red. 3. no 10

4 2. Politikas pamatprincipi 2.1. Banka ir izstrādājusi šo politiku un īsteno to saskaņā ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu papildpakalpojumu sniegšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām, lai: nodrošinātu klientiem kvalitatīvu rīkojumu izpildes procesu; sasniegtu labākos rezultātus darījumos ar finanšu instrumentiem Politika ir piemērojama visiem klientiem, neatkarīgi no tiem piešķirtā statusa Politika ir piemērojama: Bankai izpildot klienta rīkojumus; Bankai pieņemot klienta rīkojumus un nododot tos partnerim Rīkojumu izpildes procesā Banka ievēro šādus pamatprincipus: finanšu instrumentu darījumu labāko rezultātu nodrošināšanas pamatā ir klienta izdevumu un ienākumu samērīgums ieguldījumu pakalpojumu regulējošo normatīvo aktu prasību ietvaros; regulāra politikas aktualizācija; politikas publiskā pieejamība Bankas tīmekļa vietnē un klientu apkalpošanas punktos; finanšu instrumentu darījumu izpildes vietu un partneru darbības monitorings Pirms tiek noslēgts līgums par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, Banka obligāti informē klientu par šo politiku. Klienta pienākums ir iepazīties ar politiku. Politikas atzīšanai un klienta piekrišanai tās noteikumiem ir jābūt apzinātai, atbildīgai un viennozīmīgai. Savu piekrišanu politikai klients apstiprina ar parakstu īpašā veidlapā vai Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas līgumā Banka izpilda klienta rīkojumus atbilstoši politikai Klientu rīkojumus reģistrē nekavējoties un izpilda to iesniegšanas secībā atbilstoši klientu norādījumiem. Privātus klientus par grūtībām rīkojumu izpildē informē personīgi, izmantojot atrunātos sakaru kanālus Darījuma rezultātā iegūtos finanšu instrumentus vai naudas līdzekļus Banka nekavējoties ieskaita klienta finanšu instrumentu kontā un/vai ieguldījumu kontā Banka sniedz klientam informāciju par rīkojumu izpildi un ieguldījumu pakalpojumiem, tai skaitā informāciju par izdevumiem, kas ir saistīti ar rīkojumu izpildi/ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Banka deklarē, ka tā nenodod trešajām personām ieguldījumu pakalpojumus sniegšanas gaitā saņemto klientu informāciju (ne daļēji, ne pilnībā) Banka nodrošina Klienta un Bankas finanšu instrumentu atsevišķu glabāšanu. 3. Klientam sniedzamo pakalpojumu atbilstība 3.1. Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas regulē ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, Banka izvērtē klientam sniedzamo ieguldījumu pakalpojumu atbilstību (pamatojoties uz klientam noteikto statusu) Klientam sniedzamo ieguldījumu pakalpojumu atbilstības novērtēšanu veic pirms ieguldījumu pakalpojumu līguma noslēgšanas. Finanšu tirgus departamenta un Uzticības operāciju departamenta atbildīgie darbinieki novērtē sniedzamos ieguldījumu pakalpojumus, pamatojoties uz klienta iesniegto un Bankas rīcībā esošo informāciju, un sagatavo rakstveida slēdzienu Pamatojoties uz informāciju, kas ir saņemta no klienta (atsevišķos gadījumos papildu dokumentiem), Banka novērtē un piešķir klientam statusu atbilstoši likuma prasībām un saskaņā ar AS PrivatBank klienta statusa noteikšanas politiku ieguldījumu pakalpojumu jomā. 4. Darījumu izpildes vietas 4.1. Lai nodrošinātu piekļuvi finanšu instrumentu darījumu vietām, Banka izmanto starpnieku partneru pakalpojumus; partnerattiecību nodibināšanai partneri tiek izvērtēti, ņemot vērā prasības un kritērijus saskaņā ar šīs politikas 11. punktu Lai izpildītu katru klienta rīkojumu noteikta finanšu instrumentu veida darījumam, Banka izvēlas starpniekpartneri, kam ir piekļuve attiecīgai darījumu izpildes vietai, kas pēc Bankas ieskatiem ir vispiemērotākā, lai nodrošinātu klientam labākos rezultātus darījumos ar FI. 6. red. 4. no 10

5 4.3. Lai nodrošinātu klientam izdevīgāko darījuma rezultātu, Banka var izpildīt klienta rīkojumu ārpus regulētā FI tirgus, noslēdzot darījumus ar citu FI tirgus dalībnieku, citu Bankas klientu vai noslēdzot darījumus uz Bankas rēķina Banka ir tiesīga izpildīt klienta rīkojumu ārpus regulētā FI tirgus, ja klients ir devis Bankai īpašu rakstisku norādījumu, ka vēlas, lai tā rīkojumi tiktu izpildīti ārpus regulētā tirgus (šo norādījumu var iekļaut ar klientu noslēgtā līguma nosacījumos) Ja klienta rīkojumu var izpildīt dažādās FI darījumu izpildes vietās, katrai vietai analizē iespējamo rezultātu un no tiem izvēlas labāko Ir situācijas, kad atsevišķiem finanšu instrumentiem ir tikai viena darījumu izpildes vieta. Izpildot rīkojumus tādiem finanšu instrumentiem, tiek uzskatīts, ka Banka ir nodrošinājusi klientam labāko FI darījuma rezultātu Veicot uzticības operācijas gadījumos, kad klients uzdod Bankai veikt finanšu instrumentu darījumu par klienta cenu ar konkrētu līgumpartneri vai partneri, arī tiek uzskatīts, ka Banka ir nodrošinājusi klientam labāko konkrētā klienta rīkojuma izpildes rezultātu Banka ar izvēlētā partnera palīdzību izmanto pastāvīgas pārbaudītas tirdzniecības vietas, kur tiek nodrošināta klientu rīkojumu izpilde: AMEX American Stock Exchange (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); ASX Australian Stock Exchange Ltd. (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); CBOT Chicago Board of Trade (atvasinātiem finanšu instrumentiem); CME Chicago Mercantile Exchange (atvasinātiem finanšu instrumentiem); EUREX Eurex (atvasinātiem finanšu instrumentiem); EUR_LIF1 Euronext Commodities Derivatives LIFFE (atvasinātiem finanšu instrumentiem); EUR_LIF3 Euronext Interest Rate Derivatives LIFFE (atvasinātiem finanšu instrumentiem); FSE Frankfurt / Xetra Stock Exchange (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); GLOBEX GLOBEX (atvasinātiem finanšu instrumentiem); HKEX Hong Kong Stock Exchange (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); ICE Inter Continental Exchange of London (atvasinātiem finanšu instrumentiem); LME - London Metal Exchange (atvasinātiem finanšu instrumentiem); LSE_INTL London International Exchange (atvasinātiem finanšu instrumentiem); LSE_SETS London Stock Exchange SETS Market (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); NASDAQ NASDAQ Global Markets (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); NSC NASDAQ Capital Market (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); NYMEX/СOMEX - New York Mercantile Exchange (atvasinātiem finanšu instrumentiem); NYSE New York Stock Exchange (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); NYSE_ARCA NYSE ARCA (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); SSE OMX Stockholm (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); SWX Swiss Exchange (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); TSE Toronto Stock Exchange (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām); MICEX Moscow International Currency Exchange (akcijām, tirgotajiem fondiem, opcijām) Neregulētajiem tirgiem (OTC) Banka izmanto savu galveno partneru Eiropas Savienības, ASV un NVS kredītiestāžu un brokeru sabiedrību, ar kurām Bankai ir nodibinātas partnerattiecības, pakalpojumus un servisu saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām. 5. Labāko rezultātu nodrošināšana 5.1. Banka, izpildot klientu rīkojumus vai pieņemot un iesniedzot tos izpildei, rīkojas tā, lai nodrošinātu klientam vislabāko iespējamo rezultātu, ņemot vērā šādus faktorus, kas ietekmē rīkojumu izpildi: darījuma cena un ar darījumu saistītie izdevumi; klienta raksturojums, ieskaitot klienta statusu; darījuma izpildes ātrums; darījuma izpildes iespējamība; finanšu instrumenta, kas ir rīkojuma priekšmets, veids; 6. red. 5. no 10

6 finanšu instrumenta likviditāte; darījuma izpildes vieta; darījuma specifika vai citi faktori, kas ietekmē rīkojuma izpildes efektivitāti un drošību, kā arī rīkojuma izpildes procesu Banka izvērtē un nosaka, kuri no minētajiem faktoriem ir prioritāri attiecībā pret pārējiem, lai nodrošinātu labākos FI darījuma rezultātus Banka pieņem, ka regulētajā tirgū labāko cenu nosaka finanšu instrumenta pieprasījums un piedāvājums izsoles laikā specializētā tirdzniecības vietā (biržā) Banka nodod klienta rīkojumu izpildei tikai tām finanšu organizācijām vai brokeru sabiedrībām, kurām ir apstiprināta attiecīga finanšu instrumentu darījumu rīkojumu labākā rezultāta nodrošināšanas politika Piezīme. Pirms sadarbības uzsākšanas Banka veic rūpīgu finanšu organizācijas vai brokeru sabiedrības, kuras pakalpojumi tiks izmantoti, novērtēšanu. Novērtēšanas laikā Banka ņem vērā tādus faktorus kā cena, papildu izdevumi, rīkojuma izpildes iespējamība, aprēķinu ātrums, kā arī citus faktorus, kas var būt svarīgi rīkojumu izpildei Banka pieņem, ka labākā cena neregulētajā tirgū (OTC) ir tāda finanšu instrumenta pieprasījuma vai piedāvājuma cena, kura starp Bankas galvenajiem partneriem ir labākā klienta rīkojuma izpildes brīdī Ja klienta rīkojumu var izpildīt dažādās darījumu izpildes vietās, Finanšu tirgus departamenta un Uzticības operāciju departamenta atbildīgie darbinieki dokumentē iespējamo variantu analīzes un salīdzinājuma rezultātus, labākās izvēles rezultātus pievieno darījuma pavaddokumentiem turpmākai glabāšanai Darījuma cena un ar to saistītie izdevumi ir uzskatāmi par nozīmīgākajiem darījuma izpildes faktoriem. Tomēr atsevišķos gadījumos citi faktori var būt būtiskāki nekā darījuma cena un ar to saistītie izdevumi. Atsevišķos gadījumos ņem vērā klienta rīkojuma specifiskos nosacījumus (piemēram, liels darījuma apjoms, nelikvīds FI tirgus utt.) Ja Banka izpilda rīkojumu, kurā klienta statuss ir Privātais klients, FI darījuma izpildes labāko cenu nosaka, ņemot vērā visus izdevumus (komisijas maksu, brokera papildatlīdzību u. c.), kas klientam rodas tā rīkojuma izpildes rezultātā (neto cena) Lai sekmētu labākus finanšu instrumentu darījumu rezultātus un klienta rīkojumu vislabāko izpildi, Banka sniedz klientam iespēju izmantot dažāda veida un sarežģītības tirdzniecības orderus (Market, Limit, Stop orderi, kā arī to kombinācijas un paketes), ko ir pieņēmuši starptautisko finanšu tirgu dalībnieki Bankas darbinieks, kas nosaka rīkojuma izpildes labāko cenu konkrētā laika periodā, ir Finanšu tirgus departamenta vai Uzticības operāciju departamenta atbildīgais darbinieks, kas izpilda klienta rīkojumu. Atbildīgais darbinieks rīkojas saskaņā ar šo politiku, attiecīgām procedūrām, savām profesionālajām zināšanām finanšu tirgu jomā un profesionālo ētiku. 6. Klienta īpašie norādījumi 6.1. Ja klients iesniedz rīkojumu ar īpašiem (speciāliem) norādījumiem, Banka izpilda attiecīgo rīkojumu, ņemot vērā klienta norādījumus Klients apzinās un piekrīt, ka Banka, izpildot klienta rīkojumu atbilstoši īpašajiem norādījumiem, atsevišķos gadījumos nevarēs nodrošināt labāko darījuma rezultātu sasniegšanu, par ko tā informēs klientu Banka, nodrošinot īpašā rīkojuma izpildi, vienmēr rīkosies kā gādīgs saimnieks un ar pienācīgu profesionalitāti Ja īpašo rīkojumu nav iespējams izpildīt, Banka par to informēs klientu. 7. Rīkojumi darījumiem ar finanšu instrumentiem, kuri tiek tirgoti regulētajā tirgū 7.1. Banka izpilda rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem, kuri tiek tirgoti regulētajā tirgū, par tirgus cenu vai klienta rīkojumā īpaši norādīto darījuma izpildes cenu, nodrošinot pēc iespējas labāku darījuma rezultātu saskaņā ar šajā politikā noteiktajiem principiem. 6. red. 6. no 10

7 7.2. Ja klients rīkojumā norāda īpašus darījuma izpildes nosacījumus, attiecīgais rīkojums tiks izpildīts atbilstoši šīs politikas 6. sadaļas noteikumiem. 8. Rīkojumi darījumiem ar finanšu instrumentiem, kuri parasti tiek tirgoti ārpus regulētā tirgus 8.1. Ārpus regulētā tirgus Banka izpilda klienta rīkojumus darījumiem ar parāda finanšu instrumentiem (obligācijas, kredītnotas, noguldījumu sertifikāti u. c.), dažādu veidu atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti ārpus regulētā tirgus (biržas) un naudas tirgus instrumentiem Darījumos ārpus regulētā tirgus finanšu instrumentu cena ir atkarīga no to tirgus vērtības un bāzes aktīva vērtības Pēc klienta pieprasījuma Banka var kotēt minēto finanšu instrumentu cenas, ja Banka par minētajām cenām ir gatava veikt darījumus ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem Piezīme. Ja ir spēkā šāda vienošanās, darījums tiek uzskatīts par labāko rezultātu klientam Banka, izpildot minētos rīkojumus klienta vārdā, darījumu noslēdz patstāvīgi. Banka, ciktāl tas iespējams, nodrošina labāko darījuma rezultātu klientam. Taču atsevišķos gadījumos, tirgojot finanšu instrumentus ārpus regulētā tirgus, var nebūt iespējams nodrošināt labāko un izdevīgāko darījuma rezultātu. 9. Rīkojumi darījumiem ar ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām 9.1. Banka izpilda rīkojumus darījumiem ar ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām, nododot rīkojumus izpildei ieguldījumu fonda pārvaldes sabiedrībai tieši vai ar partnera starpniecību saskaņā ar ieguldījumu fondu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Informācija par cenu noteikšanu, fondu akciju izpirkšanu un cita informācija par ieguldījumu fondu ir pieejama konkrētā fonda pārvaldes sabiedrībā. 10. Ierobežojošie rīkojumi Klients var iesniegt Bankai rīkojumu, kas ierobežo Banku attiecībā uz tā izpildi, proti, rīkojumu pirkt vai pārdot noteiktu finanšu instrumentu daudzumu par īpaši noteiktu cenu vai labāko cenu Ja klients ir iesniedzis ierobežojošu rīkojumu darījumam ar akcijām, kas ir iekļautas regulētajā tirgū, un rīkojums esošajā tirgus situācijā nav izpildīts nekavējoties, Banka, ja vien klients nav nepārprotami norādījis citādi, veic pasākumus, lai nodrošinātu iespējami drīzu minētā rīkojuma izpildi, atklājot tirgum informāciju par šo rīkojumu pārsūtot ierobežojošo rīkojumu uz darījuma izpildes vietu. 11. Rīkojumu pieņemšana un nodošana partnerim izpildei Banka nodibina darījumu attiecības ar partneriem saskaņā ar tās iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kas paredz partnera iepriekšēju izpēti, analīzi un uzticamības novērtēšanu Par Bankas partneri var kļūt tikai tāda juridiska persona, kura tās reģistrācijas valstī ir saņēmusi atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus, veikt finanšu instrumentu uzskaiti, nodrošināt norēķinus ar finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem. Banka pieprasa partnerim reģistrācijas un atļaujas (licences) apliecinošus dokumentus vai pārliecinās par to esamību partnera oficiālajā interneta vietnē. Partnerim ir jāatbilst arī šādām prasībām un kritērijiem: nevainojama starptautiskā reputācija; jaunākās rīkojumu izpildes tehnoloģijas; saistību izpildes drošība un operativitāte sarežģītos tirgus apstākļos; atbilstošs kredītriska līmenis; tirgus cenu kotēšana un konkurētspējīgi pakalpojumu komisijas maksu tarifi; partnerim ir veikts monitorings un audits tirgus regulatora un starptautisko auditoru noteiktajā kārtībā; partnera caurskatāmība nepieciešamo pārskatu iesniegšana tā pašreizējā stāvokļa monitoringam, atbilžu iesniegšana uz pieprasījumiem, kas rodas partnerattiecību gaitā utt. 6. red. 7. no 10

8 11.3. Nododot partnerim izpildei klienta rīkojumus, Banka nodrošina labākos rezultātus klienta darījumiem Banka nodod klienta rīkojumus izpildei tikai tādiem partneriem, kuriem ir apstiprināta politika, kas nodrošina klienta darījumu izpildes labāko rezultātu sasniegšanu Nododot partnerim izpildei klienta rīkojumus, Banka ir atbildīga par: pārsūtāmās informācijas pilnīgumu un precizitāti; informāciju par klientam sniegtajām rekomendācijām un konsultācijām, ja Banka tādas ir sniegusi. 12. Rīkojumu apvienošana, izpilde un sadalīšana Banka ir tiesīga apvienot klienta darījumu rīkojumus ar darījumiem, ko Banka veic uz sava rēķina, vai arī apvienot vairākus klienta rīkojumus Banka apvieno rīkojumus, ja šāda apvienošana veicina labākā iespējamā rezultāta sasniegšanu to klientu interesēs, kuru rīkojumi tika apvienoti, un tikai tad, ja ir niecīga iespējamība, ka rīkojumu vai darījumu izpilde var kaitēt šo klientu interesēm Pirms rīkojumu vai darījumu apvienošanas Banka informē katru klientu, kura rīkojums ir apvienots ar cita klienta rīkojumu, ka šāda apvienošana var radīt zaudējumus attiecībā uz konkrēto rīkojumu Par rīkojuma izpildi atbildīgais Finanšu tirgus departamenta vai Uzticības operāciju departamenta darbinieks, izmantojot atrunātos sakaru kanālus (vai ar apkalpojošā menedžera starpniecību), informē klientu par to, ka tā rīkojums tika apvienots vai, iespējams, tiks apvienots ar cita klienta rīkojumu vai ar Bankas darījumu, lai nodrošinātu vislabāko darījuma rezultātu. Ja klients nepiekrīt, rīkojums netiek apvienots un tiek izpildīts tā saņemšanas secībā atsevišķi no citu klientu rīkojumiem Apvienojot vienu vai vairākus klienta rīkojumus ar darījumiem (darījumu), kurus Banka veic uz sava rēķina, attiecīgo klienta darījumu (darījumus) sadala vai pārdala, nekaitējot klientu interesēm Ja klienta rīkojums tiek apvienots ar citu klientu rīkojumiem labāku darījuma rezultātu nodrošināšanai un apvienotais rīkojums tiek izpildīts daļēji, Banka sadala daļēji izpildīto darījumu starp klientiem proporcionālās daļās atbilstoši klientu rīkojumiem Ja Banka apvieno klienta rīkojumu ar darījumu, ko tā veic uz sava rēķina, un apvienotais rīkojums tiek izpildīts daļēji, Banka, sadalot attiecīgos darījumus, rīkojas tā, lai vispirms pilnībā tiktu izpildīts klienta darījuma rīkojums un pēc tam, ciktāl tas iespējams Bankas darījums Attiecībā uz savu darījumu Banka var proporcionāli sadalīt ienākumus un/vai izdevumus, ja, neapvienojot rīkojumus, nebūtu iespējams izpildīt klienta rīkojumu ar tik izdevīgiem noteikumiem vai nebūtu iespējams izpildīt vispār. Šādu lēmumu Banka apņemas pamatoti pierādīt. 13. Klienta rīkojumu izpildes kārtība, rodoties finanšu tirgus darbības pārtraukumam, sistēmu darbības traucējumiem un citām klientu rīkojumu izpildes grūtībām Finanšu tirgus darbības pārtraukuma gadījumā Banka patur sev tiesības atteikt klientam rīkojuma izpildi vai atlikt rīkojuma izpildi līdz brīdim, kad atsāksies finanšu tirgus darbība, par ko Finanšu tirgus departamenta vai Uzticības operāciju departamenta atbildīgais darbinieks paziņo klientam Ja klients regulētā tirgus (biržas) darbības pārtraukuma laikā iesniedz rīkojumu ar iepriekš noteiktu cenu (limit order), Banka mēģina izpildīt šo rīkojumu ārpusbiržas tirgū Ja klients regulētā tirgus (biržas) darbības pārtraukuma laikā iesniedz rīkojumu, nenosakot tā izpildes cenu (at market price), Finanšu tirgus departamenta vai Uzticības operāciju departamenta atbildīgais darbinieks nekavējoties ziņo klientam par iespējamiem rīkojuma izpildes riskiem neregulētā (ārpusbiržas) tirgū un par iespējamu rīkojuma izpildes par labāko tirgus cenu principa pārkāpumu Piezīme. Ziņojums tiek nodots klientam, izmantojot atrunātos sakaru kanālus. 6. red. 8. no 10

9 13.5. Bankas iekšējo sistēmu traucējumu gadījumā Banka patur tiesības atteikt klientam rīkojuma izpildi, ja Finanšu tirgus departamenta vai Uzticības operāciju departamenta atbildīgais darbinieks ir pārliecinoši konstatējis, ka klienta rīkojuma izpilde ir neiespējama sistēmas traucējumu dēļ Ja Finanšu tirgus departamenta vai Uzticības operāciju departamenta atbildīgais darbinieks ir pārliecinoši konstatējis, ka klienta rīkojumu var izpildīt un iekšējo sistēmu bojājums neietekmēs rīkojuma izpildi, atbildīgais darbinieks ziņo klientam par rīkojuma pieņemšanu izpildei. 14. Politikas pārskatīšana Valde izvērtē politikas efektivitāti ne retāk kā reizi gadā; arī notiekot būtiskām izmaiņām, kas ietekmē Bankas spēju nodrošināt klientam pēc iespējas labākus darījumu rīkojumu izpildes rezultātus, Banka pārskata politiku un ar rīkojumu izpildi saistīto procesu Bankas klientu apkalpošanas darbinieki informē klientus par būtiskām izmaiņām politikā Ar spēkā esošo politiku (politikas grozījumiem) klients var iepazīties Bankas tīmekļa vietnē. Pēc klienta pieprasījuma politiku (tās grozījumus) var viņam nosūtīt, izmantojot atrunātus sakaru kanālus. 15. Par politikas īstenošanu atbildīgās personas Padome apstiprina politiku un veic tās izpildes vispārējo uzraudzību Valde ir atbildīga par: apstiprinātās politikas īstenošanas kontroli; politikas izpildei nepieciešamo procedūru apstiprināšanu; politikas izpildei nepieciešamo nosacījumu nodrošināšanu, finanšu līdzekļu piešķiršanu, kvalificētu darbinieku piesaistīšanu Finanšu tirgus departaments un Uzticības operāciju departaments ir atbildīgi par: klientu rīkojumu izpildi un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar politikas prasībām; politikas pārskatīšanu saskaņā ar punktu; valdes vai atbildīgā valdes locekļa savlaicīgu informēšanu par notikumiem (faktoriem), kas būtiski ietekmē Bankas spēju nodrošināt klientam labākos darījumu rīkojumu izpildes rezultātus; ar ieguldījumu pakalpojumiem saistīto dokumentu (līgumi ar klientiem par finanšu instrumentu darījumiem, informācija par klienta zināšanām un pieredzi, dokumenti, kas apliecina finanšu instrumentu darījumu izpildi, informācija par ieguldījumu pakalpojumiem, kas var radīt interešu konfliktu) savlaicīgu nodošanu glabāšanai Finanšu tirgus departamenta vadītājs ir atbildīgs par politikas savlaicīgu aktualizāciju. 16. Iekšējais audits Iekšējā audita departaments veic neatkarīgas politikas īstenošanas pārbaudes atbilstoši padomes apstiprinātajam darba plānam. 17. Pielikumi, saistītie dokumenti Pielikumi 1. pielikums. Bankas galvenie partneri finanšu instrumentu darījumos. 6. red. 9. no 10

10 1. pielikums Bankas galvenie partneri finanšu instrumentu darījumos 1. Renaissance Capital (Krievija) 2. SAXO Bank (Dānija) 3. KIT Finance Europa (Igaunija) 4. ПАО КБ Приватбанк (Ukraina) 5. OANDA Corporation (Kanāda) 6. RMS Fingroup Ltd (Londona) 7. PPF BANKA A.S. (Čehija) 8. Citadele banka (Latvija) 9. Norvik banka (Latvija) 10. SEB banka (Latvija) 11. InterpromBank (Krievija) 12. TransCapitalBank (Krievija) 13. ABLV banka (Latvija) 14. SberBank (Krievija) 15. Zenit Kapital (Slovākija) 16. Alafa Capital (Kipra) 17. Eirāzijas Banka (Kazahstāna) 18. Gruzijas Banka (Gruzija) 6. red. 10. no 10

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk