G95, Hot Rims All Wheel and Tire Cleaner (24-57A): G9524 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2015, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informāci

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "G95, Hot Rims All Wheel and Tire Cleaner (24-57A): G9524 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2015, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informāci"

Transkripts

1 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2015, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu, ka: 1) informācija tiek pārkopēta pilnībā, bez izmaiņām, ja vien iepriekš netiek iegūta rakstiska piekrišana no Meguiar's, Inc., un 2) ne kopija, ne oriģināls netiek pārdoti tālāk vai citādi izplatīti ar nolūku gūt peļņu. Dokumenta grupa: Versijas nr.: 2.00 Pārskatīšanas datums: 09/12/2015 Aizvietošanas datums 11/04/2014 Šī Drošības Datu Lapa (MSDS) ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.(EK) nr.1907/2006 (REACH). 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Identificēta izmantošana Automātisks 1.3 Sīkāka informācija par drošības datu lapas piegādātāju ADRESE: Līksnas 9-1, Rīga, LV-1003 Tālr.: Talr.: / Faks. : E-pasts: info@autopalete.lv Mājas lapa: Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās IEDAĻA. Bīstamības apzināšana 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana CLP REGULA (EK) Nr. 1272/2008 KLASIFIKĀCIJA: Viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju, 1. kategorija - Met. Corr. 1; H290 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums, 1. kategorija - Eye Dam. 1; H318 Kodīgums/kairinājums ādai, 1A. Kategorija - Skin Corr. 1A; H314 Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. kategorija - Aquatic Chronic 3; H412 Pilnu H frāžu tekstu skatīt 16.nodaļā. 2.2 Etiķetes elementi CLP REGULA (EK) Nr. 1272/2008 SIGNĀLVĀRDS Lapa: 1, 14

2 Bīstami. Simboli: GHS05 (Kodīgums) Piktogrammas BRĪDINĀJUMA UZRAKSTI: H290 H314 H412 Var viecināt metālu rūsēšanu Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMS Vispārīgi: P102 Sargāt no bērniem. Profilakse: P234 P260E Reakcija: P305 + P351 + P338 P310 Turēt tikai oriģinālā iepakojumā. Neieelpojiet izgarojumus vai strūklu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties zvaniet uz Saindēšanās Centru vai ārstam/ terepaitam. Iznīcināšana: P501 Atbrīvojieties no satura saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/ nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem. 2% maisījums sastāv no nezināmas izcelsmes akūtas dermālas toksicitātes sastāvdaļām. Norāde uz marķējuma: Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem Sastāvs nepieciešams uz 648/2004: <5% Anjonu virsmaktīvās vielas, EDTA un tās sāļiem, nejonu virsmaktīvās vielas. Materiāls ir klasificēts kā kodīga viela ādai 1A pamatojoties uz testu datiem 2.3 Citi apdraudējumi Nav zināmi 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām Sastāvdaļa C.A.S. Nr. ES inventerizācij a Nesatur bīstamas sastāvdaļas Maisījums EDTA Na4 Sāls EINECS % pēc svara Klasifikācija < 5 Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318 (CLP) Lapa: 2, 14

3 METASILIKĀTS EINECS SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, EINECS EINECS DECIL-N,N-DIMETILAMĪNA OKSĪDS EINECS Lūdzu, skatiet 16. nodaļā pilnu tekstu, kas attiecināms uz H formulējumu. < 5 Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335 (CLP) Met. Corr. 1, H290 (3M Klasificēts) < 5 Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412 (3M Klasificēts) < 5 Acute Tox. 4, H312; Eye Irrit. 2, H319 (CLP) < 2 Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318 (Piegādātājs) Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (3M Klasificēts) Lai saņemtu informāciju par sastāvdaļas arodekspozīcijas robežvērtībām vai PBT VAI vpvb statusu, skatīt 8. un 12. nodaļu. 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Norādes vielas ieelpošanas gadījumā: Izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja jūtaties slikti, vērsieties pie ārsta. Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Novelciet sasmērētās drēbes. Nevelciet sasmērētās drēbes, pirms tās nav izmazgātas. Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties griezties pie ārsta. Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Saņemiet tūlītēju medicīnisku palīdzību Svarīgākie simptomi un ietekme akūta un aizkavēta Skatīt informāciju par toksikoliģisko ietekmi. 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Nav piemērojams 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi Ugunsgrēka gadījumā: Lietojiet ugunsdzēsības līdzekli, kas piemērots standarta uzliesmojošam materiālam, kā udeni vai putas. 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Noslēgtos konteineros, kas pakļauti ugunsgrēka karstumam, var uzkrāties spiediens, un šie konteineri var uzsprāgt. Bīstami sadalīšanās vai blakus produkti Viela OGLEKĻA MONOKSĪDS OGLEKĻA DIOKSĪDS Stāvoklis Degšanas laikā Degšanas laikā Lapa: 3, 14

4 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem Nav nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi no ugunsdrošības puses. 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Evakuēt zonu. Izvēdiniet telpu, ielaižot tajā svaigu gaisu. Ja izšļakstījies liels daudzums vielas vai viela izšļakstījusies noslēgtās telpās, izvēdiniet telpas mehāniski, lai izkliedētu vai izsūknētu izgarojumus atbilstīgi rūpnieciskās higiēnas praksei. Informāciju par fiziskajām briesmām, draudiem veselībai, elpošanas orgānu aizsardzību, ventilāciju un individuālo aizsargaprīkojumu skatīt citās drošības datu lapas sadaļās. 6.2 Vides drošības pasākumi Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Ja izšļakstījies liels daudzums vielas, nosedziet kanalizācijas caurules un izveidojiet aizsprostus, lai neļautu vielai iekļūt kanalizācijas sistēmā vai ūdenī. 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli Apturiet izšļakstītās vielas izplatīšanos. Ja ir lielas nošļakstītas teritorijas, meklējiet profesionālas tīrīšanas komandas palīdzību. Mazāk nošļakstītās teritorijās uzmanīgi neitralizējiet plankumu ar pareizi atšķaidītu piemērotu skābi, piemēram, etiķi. Strādājiet lēnām, lai izvairītos no vārīšanās vai šļakstīšanās. Turpiniet pievienot neitralizējošo šķīdumu līdz rekcija apstājas. pirms savākšanas ļaujiet atdzist. Vai izmantojiet pieejamu kodīgu (sārmainu vai parastu) plankumu tīrīšanas komplektu. Tieši sekojiet komplekta instrukcijām. Virzienā no izšļakstītās vielas ārējām malām uz iekšu pārklājiet to ar bentonītu, vermikulītu vai rūpniecībā pieejamu neorganisku, absorbējušu materiālu. Iemaisiet pietiekamu daudzumu absorbētāja, līdz vieta izskatās sausa. Uzliesmojošas cietas vielas Pievienojot absorbentu, tas neizmaina materiāla fizisko stāvokli un nelikvidē tā ietekmi uz veselību un apkārtējo vidi. Savāciet pēc iespējas vairāk izšļakstītās vielas. Ievietojiet konteinerā, ko attiecīgās iestādes paredzējušas izmantot transportēšanā. Konteineram jābūt izklātam ar polietilēnu vai plastmasas cilindra oderi, kas izgatavota no polietilēna. Savāciet vielas pārpalikumu, izmantojot ūdeni. Apklāt, bet nenoslēgt 48 stundas. Iznīciniet savākto materiālu pēc iespējas ātrāk. 6.4 Atsauce uz citām iedaļām Skatīt 8. un 13. nodaļā plašākai informācijai 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana 7.1 Piesardzība drošai lietošanai Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Pēc rīkošanās kārtīgi nomazgāt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Neļaujiet saskarties ar oksidētājiem (hlors, hromskābe u.c.). Turēt prom no reaktīviem metāliem (piem. alumīnijs, cinks utt.), lai izvairītos no ūdeņraža gāzes veidošanās, kas var radīt eksplozijas draudus. 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība Aizsargāt no saules gaismas. Neglabājiet vielu karstumā. Turēt tikai oriģinālā iepakojumā. Glabāt tvertnē, kas aizsargā pret koroziju/ tvertnes ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. Neglabājiet skābju tuvumā. Neglabājiet oksidētāju tuvumā Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Apstrādes un uzglabāšanas ieteikumus skatīt 7.1. un 7.2. nodaļā. 8. nodaļā skatīt informāciju par iedarbības kontroli un personīgās drošības ieteikumus. 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 8.1 Pārvaldības parametri Aroda ekspozīcijas robežvērtības Lapa: 4, 14

5 Norādītajām sastāvdaļām 3. punktā, neeksistē arodekspozīcijas robežvērtības. Bioloģiskās robežvērtības Nepastāv bioloģiskās robežvērtības attiecībā uz kādu no sastāvdaļām, kas uzskaitītas šīs drošības datu lapas 3. sadaļā. 8.2 Iedarbības pārvaldība Atbilstoša tehniskā pārvaldība Izmantojiet vispārēju vēdināšanu, kas samazina piesārņotāju līmeni gaisā, un/vai vietējo velkmes vēdināšanu, lai kontrolētu to, ka gaisā esošo daļiņu līmenis nepārsniedz aroda ekspozīcijas robežvērtības, un kontrolējiet izgarojumu, tvaiku vai šalts līmeni. Ja vēdināšana nav pietiekama, izmantojiet elpošanas aizsargaprīkojumu Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi Acu/sejas aizsargs Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties un lietojiet acu/sejas aizsardzību, lai novērstu kontaktu. Ieteicamā acu/sejas aizsardzība: Pilns sejas aizsargs Netieši atvērtas aizsargbrilles Ādas/roku aizsardzībai Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties un lietojiet cimdus un/vai aizsargapģērbu, kas ir atbilstošs vietējiem standartiem, lai novērstu ādas kontaktu. Izvēlei jābūt balstītai uz tādiem faktoriem, kā iedarbības līmenis, vielas vai maisījuma koncentrācija, lietošanas biežums un ilgums, fizikālas izmaiņas, tādas kā temperatūras maiņas un citi lietošanas apstākļi.. Konsultējieties ar savu cimdu un/vai aizsargapģērba ražotāju, lai izvēlētos piemērotākos cimdus/aizsargapģērbu. Ieteicams izmantot sekojoša materiāla cimdus: Materiāls Biezums (mm) Nodilšanas laiks Nitrila gumija Nav pieejami dati Nav pieejami dati Ja šis produkts tiek pielietots veidā, kas izraisa augstu tā izplatīšanās iespēju ( piem., izsmidzināšana, izšļakstīšanās), lietojiet aizsargtērpu. Pasirinkite ir naudokite kūno apsaugą, kad būtų išvengta kontakto remiantis medžiagos poveikio vertinimo rezultatais. Rekomenduojamos šios apsauginių drabužių medžiagos: Zābaki - nitrila Priekšauts - nitrila Elpošanas orgānu aizsardzība Iedarbības novērtējums var būt nepieciešams, lai novērtētu respiratora nepieciešamību. Ja respirators ir nepieciešams, lietojiet respiratoru kā daļu no pilnas elpošanas aizsardzības programmas. Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties kādu no sekojošiem respiratoru veidiem, lai samazinātu ieelpošanas iedarbību: Gaisa attīroša respiratora sejas pusmaska vai pilna sejas maska piemērota organiskiem tvaikiem un daļiņām Par atbilstības un specifiskiem pielietojuma jautājumiem konaktējieties ar respiratora ražotāju. 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām Agregātstāvoklis Šķidrums Krāsa/smarža Maiga smaka, caurspīdīgs. Smaržas sākumpunkts ph 13,56 Viršanas punkts/viršanas temperatūras >=200 ºC diapazons Kušanas punkts Lapa: 5, 14

6 Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) Sprāgstošas īpašības Oksidējošas īpašības Uzliesmošanas punkts Pašaizdegšanās temperatūras Uzliesmojamības robežvērtības: zemākā ekspozīcijas robežvērtība (ZER) Uzliesmojamības robežvērtības: augstākā ekspozīcijas robežvērtība (AER) Tvaika spiediens Relatīvais blīvums Šķīdība ūdenī Šķīdība - nešķīst ūdenī Sadalījuma koeficients: šķīdības n-oktanolā attiecība pret šķīdību ūdenī Iztvaikošanas rādītājs Tvaiku blīvums Sadalīšanās temperatūra Viskozitāte Blīvums 9.2 Cita informācija Molekulārais svars Neattiecas uz šo vielu. Nav klasificēts Nav klasificēts Uzliesmošanas punkts > 93 C (200 F) 1,02-1,03 [Ref Std:WATER=1] Pabeigts 1,02-1,03 g/ml 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 10.1 Reaģētspēja Šis materiāls var reaģēt ar atsevišķām vielām noteiktos apstākļos - skatīt atlikušās pozīcijas šajā nodaļā Ķīmiskā stabilitāte Stabils 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Var notikt bīstama polimerizācija Apstākļi, no kuriem jāvairās Karstums 10.5 Nesaderīgi materiāli Stipras skābes. Spēcīgs oksidētājs Bīstami noārdīšanās produkti Viela Nav zināmi. Stāvoklis Atsaukties uz sadaļu 5.2 par bīstamiem sadalīšanās produktiem, kas rodas degšanas/oksidācijas procesā 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija Zemāk sniegtā informācija var nesakrist ar ES materiāla klasifikāciju 2. daļā un/vai sastāvdaļu klasifikāciju 3.pantā, ja specifisko sastāvdaļu klasifikācijas ir pilnvarojusi kompetentā iestāde. Turklāt, parskati un dati, kas uzrādīti 12.pantā, balstīti uz ANO GHS aprēķinu noteikumiem un klasifikācijām, kas iegūti no 3M novērtējumiem. Lapa: 6, 14

7 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Iedarbības pazīmes un simptomi Balstoties uz testa rezultātiem un/vai informāciju par sastāvdaļām, šis materiās var izraisīt sekojošu ietekmi uz veselību: Norādes vielas ieelpošanas gadījumā: Elpošanas trakta kairinājums. Tā simptomi/pazīmes var būt klepus, šķaudīšana, izdalījumi no deguna, galvassāpes, aizsmakums, kā arī deguna un kakla sāpes. Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu Kodīgi ādas apdegumi. To pazīmes/simptomi var būt lokāls apsārtums, pietūkums, nieze, stipras sāpes, pūžņošana, čulgas, kā arī audu bojājumi. Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs: Kodīgi acu apdegumi. To pazīmes/simptomi var būt radzenes miglošanās, ķīmiski apdegumi, stipras sāpes, acs asarošana, pūžņošana, ievērojami pasliktinājusies redze vai pilnīgs redzes zudums. Norīšana: Kuņģa - zarnu kairinājums. Tā pazīmes/simptomi var būt spēcīgas mutes, kakla un vēdera sāpes; nelabums, vemšana un diareja, kā arī asinis fekālijās un/vai vēmekļos. Toksikoloģiskie dati Ja sastāvdaļa ir atspoguļota 3.daļā, bet neparādās tabulā, kas redzama zemāk, vai nu nav pieejami dati par šo parametru, vai šie dati nav pieejami klasifikācijai Akūts toksiskums Nosaukums Iedarbības Suga Vērtības ceļš Attiecīgā produkta ādas Nincs adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg Attiecīgā produkta Ieelpošana - Nincs adat.; kalkulált ATE >50 mg/l izgarojumi( 4 st) Attiecīgā produkta Norīšana Nincs adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg METASILIKĀTS ādas Trusis LD50 > mg/kg METASILIKĀTS Norīšana Žurka LD mg/kg ādas Trusis LD mg/kg Ieelpošana - Žurka LC50 > 11,1 mg/l izgarojumi (4 stundas) Norīšana Žurka LD mg/kg SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C ādas Žurka LD50 > mg/kg ALKĒNS, SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C Norīšana Žurka LD mg/kg ALKĒNS, EDTA Na4 Sāls Norīšana Žurka LD mg/kg DECIL-N,N-DIMETILAMĪNA OKSĪDS ādas LD50 aprēķināts > mg/kg DECIL-N,N-DIMETILAMĪNA OKSĪDS Norīšana LD50 aprēķināts mg/kg ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums Ādas korozija/kairinājums Nosaukums Suga Vērtības Attiecīgā produkta Pēc vitro Kodīgs datiem METASILIKĀTS Trusis Kodīgs SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, Trusis Viegli kairinošs Lapa: 7, 14

8 Nopietni bojājumi acīm / acu kairinājums Nosaukums Suga Vērtības Attiecīgā produkta līdzīgs Kodīgs veselības risks METASILIKĀTS Trusis Kodīgs SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, Trusis Kodīgs Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu Nosaukums Suga Vērtības METASILIKĀTS Pele Nav sensibilizējošs SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, Jūras Nav sensibilizējošs cūciņa Sensibilizācija ieelpojot Attiecībā uz komponentu/komponentiem šobrīd nav pieejamu datu vai tie nav pietiekami klasifikācijai. Cilmes šūnu mutagenitāte Nosaukums Iedarbīb as ceļš Vērtības METASILIKĀTS In Vitro Neizraisa mutācijas METASILIKĀTS In vivo Neizraisa mutācijas SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, In Vitro Neizraisa mutācijas Kancerogēna iedarbība Nosaukums SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C ALKĒNS, SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C ALKĒNS, Iedarbība s ceļš Suga Vērtības ādas Žurka Nav kancerogēns Norīšana Žurka Nav kancerogēns Toksisks reproduktīvai sistēmai Reproduktivitātes un/vai attīstības ietekme Nosaukums Iedarbīb as ceļš Vērtības Suga Testa rezultāts METASILIKĀTS Norīšana - Pele NOAEL 200 mg/kg/day SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA Norīšana Nav toksisks sieviešu reprodukcijai Žurka NOAEL 871 HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, mg/kg SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, SULFOSKĀBES, C14-16-ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, Norīšana Nav toksisks vīriešu reprodukcijai Žurka NOAEL 891 mg/kg Norīšana - Trusis NOAEL 600 mg/kg Iedarbības ilgums grūtniecīabs periodā 2 paaudze 2 paaudze organoģenēze s laikā Mērķorgāns(i) Toksiska ietekme uz mērķorgānu vienreizēja iedarbība Nosaukums Iedarbīb as ceļš Mērķorgāns(i) Vērtības Suga Testa rezultāts Ieelpojot elpošanas sistēmas Var radīt elpošanas orgānu oficiālā NOAEL nav Iedarbības ilgums Lapa: 8, 14

9 METASILIKĀTS kairinājums kairinājumu. klasifikā cija pieejams Toksiska ietekme uz mērķorgānu atkārtota iedarbība Nosaukums Iedarbība s ceļš Mērķorgāns(i) Vērtības Suga Testa rezultāts Norīšana nieres un/vai Daži noteikti dati ir, bet dati nav Suns LOAEL METASILIKĀTS urīnpūslis pietiekami klasificēti mg/kg/day Norīšana endokrīnā sistēma Daži noteikti dati ir, bet dati nav Žurka NOAEL 804 METASILIKĀTS pietiekami klasificēti. mg/kg/day Norīšana asinis Visi dati ir negatīvi Žurka NOAEL 804 METASILIKĀTS mg/kg/day METASILIKĀTS SULFOSKĀBES, C ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, SULFOSKĀBES, C ALKĀNA HIDROKSI- UN C14-16-ALKĒNS, Norīšana sirds aknas Visi dati ir negatīvi Žurka NOAEL mg/kg/day Norīšana aknas Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami klasificēti. Norīšana nieres un/vai urīnpūslis Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami klasificēti. Žurka NOAEL 500 mg/kg/day Žurka NOAEL 500 mg/kg Iedarbības ilgums 4 nedēļas 3 mēneši 3 mēneši 8 nedēļas 6 mēneši 6 mēneši Bīstams ieelpojot Attiecībā uz komponentu/komponentiem šobrīd nav pieejamu datu vai tie nav pietiekami klasifikācijai. Lūdzu, sazinieties pa tālruņa numuru vai meklējiet norādītajā adresē, lai saņemtu papildus toksikoloģisko informāciju par šo materiālu un / vai tā sastāvdaļām. 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija Zemāk sniegtā informācija var nesakrist ar ES materiāla klasifikāciju 2. daļā un/vai sastāvdaļu klasifikāciju 3.pantā, ja specifisko sastāvdaļu klasifikācijas ir pilnvarojusi kompetentā iestāde. Turklāt, parskati un dati, kas uzrādīti 12.pantā, balstīti uz ANO GHS aprēķinu noteikumiem un klasifikācijām, kas iegūti no 3M novērtējumiem Toksicitāte Nav pieejami produkta testu dati Materiāls Cas # Organisms Veids Iedarbība Testa nobeiguma punkts DECIL-N,N- DIMETILAMĪ NA OKSĪDS DECIL-N,N- DIMETILAMĪ NA OKSĪDS DECIL-N,N- DIMETILAMĪ NA OKSĪDS EDTA Na4 Sāls EDTA Na4 Sāls ZimeļAtlantijas zivs Aprēķinātais 96 stundas 50 % letālā koncentrācija Ūdens blusa. Aprēķinātais 48 stundas Koncentrācija, Zaļās aļģes Aprēķinātais 72 stundas Koncentrācija, Testa rezultāts 29,9 mg/l 2,23 mg/l 0,129 mg/l Bluegill Eksperimentāls 96 stundas 50 % letālā koncentrācija 41 mg/l Ūdens blusa. Eksperimentāls 48 stundas Koncentrācija, 57 mg/l Strauta forele Aprēķinātais 96 stundas 50 % letālā mg/l koncentrācija Lapa: 9, 14

10 METASILIKĀ TS METASILIKĀ TS SULFOSKĀB ES, C ALKĀNA HIDROKSI- UN C ALKĒNS, SĀĻI DECIL-N,N- DIMETILAMĪ NA OKSĪDS DECIL-N,N- DIMETILAMĪ NA OKSĪDS EDTA Na4 Sāls SULFOSKĀB ES, C ALKĀNA HIDROKSI- UN C ALKĒNS, SĀĻI Zaļās aļģes Aprēķinātais 72 stundas Koncentrācija, Ūdens blusa. Aprēķinātais 48 stundas Koncentrācija, Vēzis Aprēķinātais 96 stundas Koncentrācija, Ūdens blusa. Aprēķinātais 48 stundas Koncentrācija, Strauta forele Aprēķinātais 96 stundas 50 % letālā koncentrācija Ūdens blusa. Eksperimentāls 48 stundas Koncentrācija, Ūdens blusa. Aprēķinātais 21 dienas Koncentrācija bez efekta novērojuma Zaļās aļģes Aprēķinātais 72 stundas Koncentrācija bez efekta novērojuma Ūdens blusa. Eksperimentāls 21 dienas Koncentrācija bez efekta novērojuma Zaļās aļģes Aprēķinātais 72 stundas Koncentrācija bez efekta novērojuma Ūdens blusa. Aprēķinātais 21 dienas Koncentrācija bez efekta novērojuma Ūdens blusa. Aprēķinātais 21 dienas Koncentrācija bez efekta novērojuma 12.2 Noturība un spēja noārdīties >1 000 mg/l mg/l 89,4 mg/l mg/l 281 mg/l 4,53 mg/l 0,36 mg/l 0,005 mg/l 5,5 mg/l 130 mg/l 100 mg/l 0,37 mg/l Materiāls CAS Nr. Testa veids Ilgums Studiju Veida Testa rezultāts Protokols EDTA Na4 Sāls Dati nav pieejami vai nepietiekami klasifikācijai nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams Lapa: 10, 14

11 METASILIKĀ TS Nesatur bīstamas sastāvdaļas SULFOSKĀB ES, C ALKĀNA HIDROKSI- UN C ALKĒNS, SĀĻI DECIL-N,N- DIMETILAMĪ NA OKSĪDS Dati nav pieejami vai nepietiekami klasifikācijai Maisījums Dati nav pieejami vai nepietiekami klasifikācijai Aprēķinātais Bionoārdīšanās Eksperimentāls Bionoārdīšanās Eksperimentāls Bionoārdīšanās 12.3 Bioakumulācijas potenciāls nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams 28 dienas Izsīkstoša organiskā slāpekļa iztērēšana 20 dienas Bioloģiskā skābekļa Prasība 28 dienas Izsīkstoša organiskā slāpekļa iztērēšana 95 % pēc svara OECD 301E ir izmainīta 100 % pēc svara Citas metodes 97 % pēc svara OECD 301E ir izmainīta Materiāls CAS Nr. Testa veids Ilgums Studiju Veida Testa rezultāts Protokols METASILIKĀ TS Dati nav pieejami vai nepietiekami nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams Nesatur bīstamas sastāvdaļas DECIL-N,N- DIMETILAMĪ NA OKSĪDS EDTA Na4 Sāls SULFOSKĀB ES, C ALKĀNA HIDROKSI- UN C ALKĒNS, SĀĻI Maisījums klasifikācijai Dati nav pieejami vai nepietiekami klasifikācijai Eksperimentāls BCF - karpa Aprēķinātais Biokoncentrācija Aprēķinātais Biokoncentrācija 12.4 Mobilitāte augsnē Sīkākai informācijai sazinieties ar 3M. nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams Aprēķinātais Biokoncentrācija Bioakumulācijas Faktors 42 dienas Bioakumulācijas Faktors Oktanola/ūdens sadalījuma koeficients Oktanola/ūdens sadalījuma koeficients 180 Est: biokoncentrācijas faktors 123 OECD 305E-Bioaccum Fl-thru fis 0.08 Est: Sadalīšanās koeficients (K o/w) 0.7 Est: Sadalīšanās koeficients (K o/w) Lapa: 11, 14

12 12.5 PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti Nav pieejama informācija. Sīkākai informācijai sazinieties ar 3M Citas nelabvēlīgas ietekmes Materiāls CAS Nr. Ozona slāņa noārdīšanās Globālās sasilšanas potenciāls nekaitīgas sastāvdaļas Maisījums IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu 13.1 Atkritumu apstrādes metodes Skatīt informāciju par toksikoliģisko ietekmi. Ražošanas atkritumus iznīciniet atļautajās ķīmisko atkritumu izgāztuvēs. Vēl viena iespēja, kā vielu iznīcināt, ir to sadedzināt rūpnieciskās vai komerciālās atkritumu dedzinātavās. Pareiza destrukturizācija var prasīt papildus degvielas daudzumu, kas nepieciešams sadedzināšanas procesā. Tukšas mucas/ tilpnes/ konteinerus, kurus izmanto bīstamu ķīmisku vielu (ķīmiskas substances, maisījumi, mikstūras, sagataves, kas tiek klasificētas kā bīstamas saskaņā ar attiecīgām regulām) pārvadāšanai, ir jāzuzglabā, jāpārvieto un jāiznīcina kā bīstami atkritumi, ja vien uz tiem neattiecas citas bīstamo atkritumu pārstrādes regulas. Konultējieties ar attiecīgām institūcijām par precīzu to pārstrādi un saistītiem uzglabāšanas noteikumiem. Preces Iepakojuma materiāla veidi ir kodēti saksaņā ar klienta - iepircēja pārskatiem Tā kā klientu sagatavotie izlietotā iepakojuma pārskati ir ārpus 3M kontroles, 3M nepiešķir produktiem iezlietotā iepakojuma kodus. Izlietotā iepakojuma materiāla kodus precizējiet saskaņā ar normatīviem: European Waste Code (EWC /532/CE un to pielikumiem. Kodēšanai ir jāatbilst katras valsts nacionālajiem un reģinoālajiem standartiem. Eiropas atkritumu kods * mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu ADR: UN3266; Corrosive Liquid, Basic, Inorganic, N.O.S (Sodium Metasilicate) Class 8, PG III, C5. IMDG: UN3266; Corrosive Liquid, Basic, Inorganic, N.O.S (Sodium Metasilicate) Class 8, PG III, EmS:F-A, S-B. IATA: UN3266; Corrosive Liquid, Basic, Inorganic, N.O.S (Sodium Metasilicate) Class 8, PG III. 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu Drošības, veselības un vides aizsardzības noteikumi / tiesību akti specifiskai vielai vai maisījumam Starptautiskais produkta statuss noliktavā Plašākai informācijai sazinieties ar ražotāju. - Šī materiāla sastāvdaļas ir saskaņā ar Korejas tiesību aktiem (Korean Toxic Chemical Control Law). Var būt attiecināmi konkrēti ierobežojumi. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzu sazināties ar pārdošanas nodaļu. Šī produkta sastāvdaļas atbilst CEPA jauno vielu paziņošanas prasībām. Šī produkta sastāvdaļas atbilst TSCA ķimikāliju prasībām. Normatīvie akti: MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" ("LV", 42 (2617), ; MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" ("LV", 80 (3656), ); MK noteikumi Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" ("LV", 144 (3302), ) Ķīmiskās drošības novērtējums Nav piemērojams 16. IEDAĻA. Cita informācija Lapa: 12, 14

13 Būtiskāko risku paziņojumu saraksts H290 H302 H312 H314 H315 H318 H319 H400 H410 H412 Var viecināt metālu rūsēšanu Var būt kaitīgs, ja norīts. Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Pārējā informācija: 1. IEDAĻA. Adrese - Informācija tika labota. 2 IEDAĻA. Norāde uz marķējuma, Sastāvs nepieciešams uz 648/ Informācija tika dzēsta. 2. IEDAĻA. Norāda bīstamību - Informācija tika dzēsta. Etiķete: CLP klasifikācija - Informācija tika labota. Etiķete: CLP: VIDES BĪSTAMĪBAS - Informācija tika pievienota. Marķējums: CLP Procenti nav uzrādīti - Informācija tika dzēsta. Marķējums: CLP drošības prasību apzīmējums - vispārējs - Informācija tika labota. Etiķete: CLP drošības prasību apzīmējums - atturēšana - Informācija tika labota. Etiķete: CLP drošības prasību apzīmējums - atbilde - Informācija tika labota. Etiķete: CLP Drošības uzraksti. Glabāšana - Informācija tika dzēsta. Etiķete: grafikas teksta - Informācija tika dzēsta. Etiķete: diagramma - Informācija tika dzēsta. Etiķete: signālvārds - Informācija tika labota. 2. IEDAĻA. Etiķetes elementi - Informācija tika dzēsta. 2. IEDAĻA. Norāde uz marķējuma: - Informācija tika dzēsta. 2. IEDAĻA. Citi apdraudējumi - Informācija tika labota. 2. IEDAĻA. atsauces: Riska frāzes - Informācija tika dzēsta. Piezīme (teikums) - Informācija tika dzēsta. Riska frāzes - Informācija tika dzēsta. Drošības frāzes - Informācija tika dzēsta. 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām - Informācija tika labota. 3. IEDAĻA.: Atsauce uz H formulējuma paskaidrojumu 016 nodaļā. - Informācija tika pievienota. 3. IEDAĻA. Lūdzu skatīt 16.nodaļu pilnu informāciju par R frāzēm un H paziņojumie, kas attiecināmi uz šo nodaļu. - teikums - Informācija tika dzēsta. 3. IEDAĻA. Atsauces: 15. IEDAĻA. - Nota informācija - Informācija tika dzēsta. 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts - Norādes vielas ieelpošanas gadījumā: informācija - Informācija tika labota. 5. IEDAĻA. Ieteikumi ugunsdzēsējiem informācija - Informācija tika labota. 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos - Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām - Informācija tika labota. 7. IEDAĻA: Drošas glabāšanas apstākļi - Informācija tika labota. 7. IEDAĻA: Piesardzība drošai lietošanai - Informācija tika labota. 8. IEDAĻA: cimdu datu vērtējums** informācija tika pievienota. - Informācija tika pievienota. 8. IEDAĻA. Aroda ekspozīcijas robežvērtības tabula - Informācija tika pievienota. 8. IEDAĻA. Aroda ekspozīcijas robežvērtības tabula - Informācija tika dzēsta. AER, Latvija : Latvija. Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā. Noteikumi nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās", Informācija tika dzēsta. 8. IEDAĻA. Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi - Acu/sejas aizsargs - Informācija tika labota. 8. IEDAĻA: Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi - Elpošanas orgānu aizsardzība - Lapa: 13, 14

14 Informācija tika labota. 8. IEDAĻA. Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi - Ādas/roku aizsardzībai - Informācija tika labota. 8. IEDAĻA. Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi - Ādas/roku aizsardzībai informācija - Informācija tika labota. 8. IEDAĻA. Ādas/roku aizsardzībai - aizsargapģērbs - Informācija tika labota. 8. IEDAĻA. Ādas/roku aizsardzībai - Informācija tika dzēsta. 8. IEDAĻA. IER paskaidrojums - Informācija tika dzēsta. 8. IEDAĻA. AER paskaidrojums - Informācija tika dzēsta. 9. IEDAĻA. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām - Informācija tika pievienota. 9. IEDAĻA. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām - Informācija tika dzēsta. 11. IEDAĻA: Akūts toksiskums - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Bīstams ieelpojot - teksts - Informācija tika pievienota. 11. IEDAĻA. Kancerogēna iedarbība - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija - Informācija tika pievienota. 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija - Informācija tika dzēsta. 11. IEDAĻA. Cilmes šūnu mutagenitāte - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA: Informācija par toksikoloģisko ietekmi - Norādes vielas ieelpošanas gadījumā - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Tabula "Reproduktivitātes un/vai attīstības ietekme" informācija tika pievienota. - Informācija tika pievienota. 11. IEDAĻA. Toksisks reproduktīvai sistēmai - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Sensibilizācija ieelpojot - tabula - Informācija tika dzēsta. 11. IEDAĻA. "Sensibilizācija ieelpojot" informācija tika pievienota. - Informācija tika pievienota. 11. IEDAĻA. Nopietni bojājumi acīm / acu kairinājums - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Ādas korozija/kairinājums - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Mērķorgāns(i) - atkārtota iedarbība - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Mērķorgāns(i) - vienreizēja iedarbība - tabula - Informācija tika labota. 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija - Informācija tika pievienota. 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija - Informācija tika dzēsta. Nedrukā datus, ja nav informācijas par kaitīgo ietekmi. - Informācija tika dzēsta. Ja potenicālā bioakumulatīvā informācija nav pieejama, dati netiek drukāti. - Informācija tika dzēsta. Informācija netiek drukāta, ja nav pieejami eko-toksitātes dati. - Informācija tika dzēsta. Ja nav pieejama informācija par sadalīšanos un persistenci, dati netiek drukāti - Informācija tika dzēsta. 12. IEDAĻA. Noturība un spēja noārdīties - Informācija tika pievienota. 12. IEDAĻA. Bioakumulācijas potenciāls - Informācija tika pievienota. 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu - Informācija tika labota. 15. IEDAĻA: Kancerogenitātes - Informācija tika dzēsta. 15. IEDAĻA. Īpašais marķējums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula - Informācija tika labota. 16. IEDAĻA: 2. un 3. nodaļās minētā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma (R frāžu) pilns teksts - Informācija tika dzēsta. 16. IEDAĻA. 2. un 3. nodaļās minētā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma (R frāžu) pilns teksts - Informācija tika dzēsta. Skatīt 8. un 13. nodaļā plašākai informācijai. - Informācija tika labota. 16. IEDAĻA. Informācija par regulējumu - Informācija tika labota. Būtiskāko risku paziņojumu saraksts - Informācija tika labota. 16. IEDAĻA. Mājas lapa - Informācija tika labota. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus lietojot šo produktu. Meguiar's, Inc. Latvia MSDS (materiālu datu drošības lapas) ir pieejamas Lapa: 14, 14

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu,

Sīkāk

Omnis 7

Omnis 7 Lapa : 1 / 7 IEDAĻA 1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : Cleaning solution for SP Automated Systems 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers.

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators ASEPTOL XL 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ Lpp.: 16 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Kvarca smilts 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta

Sīkāk

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Līdzeklis vieglai tapešu noņemšanai Supernova Tapetenlöser 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA Produkta identifikators: Knauf Flexfuge Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Elastīga

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk 1./6 lapa VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Smilts maisījums ar tehnisko sāli 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi,

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Knauf Betokontakt 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Smalkgraudaina remontjava Ceresit CD 25 Satur: Portlandcements, ķimikālijas, hromātu saturs samazināts

Sīkāk

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d Izdošanas datums: 02.04.2019 Pārskatīšanasdatums: 02.04.2019 Aizstāj datu lapu: 28.07.2016 Versija: 4.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators

Sīkāk

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88 Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 22.03.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Mowiol 4-88 Panta numurs 0713

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums 1.2.

Sīkāk

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN bioloģiskais smaku novērsējs / neitralizētājs 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers.

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Virsmu dezinfektants SURFACE CLEANER 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot,

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 11.06.2018 Materiāla numurs: 70271_CLP Lappuse 1 / 7-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Izdošanas datums: 01/18/2018 Versija: 1.0 1. SADAĻA. Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija 1.1. Produkta identifikators Produkta veids Tirdzniecības nosaukums : maisījums Produkta kods

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums mira 3110 unifix mira 3130 superfix mira 3230 superrapidfix mira 3250 superplanfix

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.01.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs Reģistrācijas numurs

Sīkāk

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Piedeva motoreļļām Prolong AFMT Anti-Friction Metal Treatment Kodi: PSL10010, PSL10020, PSL10225,

Sīkāk

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 13.06.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 5308 Reģistrācijas

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 20.03.2018 Materiāla numurs: 70401_CLP Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

SDS Input_LV_2016

SDS Input_LV_2016 INPUT 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums INPUT Produkta kods (UVP) 05988667 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA Lpp.: 1/6 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: STIHL Struklošanas granulas SB 90 Vielu identifikācija: Ashes

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 28.07.2016 Materiāla numurs: 136 Lappuse 1 / 10-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Silikona krāsa Ceresit CT 48 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

Drošības datu lapas

Drošības datu lapas 1 no 5 DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1272/2008 un 1907/2006, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830. Tulkojums latviešu valodā: 30.12.2016. Oriģināls angļu valodā: 17.09.2015.,

Sīkāk

1

1 Ref.Nr. BDS001756_16_20170629 (LV) Nomaina BDS001756_20150528 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identifikācija 1,1: Produkta identifikācija Tirdzniecības

Sīkāk

SUPI SAUNAPESU_080708

SUPI SAUNAPESU_080708 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (6) 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIĥAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 1.1. Vielas/produkta identifikācija 1.1.1. Produkta nosaukums 1.1.2. Produkta kods 001 7099 1.2. Vielas

Sīkāk

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZĽĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZĽĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators 1.1.1 Produkta nosaukums Mazgāšanas līdzeklis Antigraffity 1.1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

1

1 Drošības lietošana instrukcija 1) 1. iedaļa. ĶĪMISKĀS VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS 1.1 Produkta nosaukums ROCKWOOL akmens vate, kurā ir daudz alumīnija dioksīda un maz silīcija

Sīkāk

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo SDS Skat: 36501 Izdošanas datums: 08-05-17 Pārskatīšanasdatums: 24-01-19 Aizstāj datu lapu: 08-05-17 Versija: 1.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot atšķaidītājs

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(11) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators AntiRust 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 1.3.

Sīkāk

/логотип/

/логотип/ MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA Drošības datu pase (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006 (31. pants) un Nr. 1272/2008) Weber Easy FIX 1. lapa no 6 Aizpildīšanas datums: 10.04.2010.

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta nosaukums Produkta identifikators CAS Nr. EINECS vai ELINGS Nr. Indeksa Nr. REACH Nr. 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Propulse_SDS_LV_2017

Propulse_SDS_LV_2017 PROPULSE 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums PROPULSE Produkta kods (UVP) 84464864 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA Lpp.: 1/6 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9300 (1l) / 0782-516-9301 (5l) [21.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas /Labojuma Versija 2.08 Latvija 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 25.01.2018 Materiāla numurs: 090629-RM Lappuse 1 / 8-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra Šī drošības datu lapa ir izveidota ievērojot Eiropas Savienības standartus un prasības un var nebūt saskaņā ar citu valstu prasībām 1. PRODUKTA UN RAŽOTĀJA IDENTIFICĒŠANA Produkta informācija Produkta

Sīkāk

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.04.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Heksametilçntetramîns Panta numurs

Sīkāk

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/17 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums: Tirdzniecības nosaukums: TL4 SŪCES INDIKATORS 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35%

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35% Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 22.01.2016 Versija: (1.0) sastādīšanas datums: 22.01.2016 Labojums: 28.09.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta

Sīkāk

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMUMA/FIRMAS IDENTIFIKĀCIJA 1.1.Produkta identifikators Vielas tehniskais nosaukums Vielas ķīmiskais nosaukums CAS Nr. 7447-40-7 EK Nr. 231-211-8 REACH reģistrācijas numurs: nav

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Drošības datu lapa: Water hardness kit

Drošības datu lapa: Water hardness kit Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 29.02.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 0519 Reģistrācijas

Sīkāk

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts Brīvprātīga drošības informācija atbilstoši drošības datu lapas formātam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 25.08.2017 Versija: (1) sastādīšanas datums:

Sīkāk

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I Drošības datu lapa Lapa: 1/10 1. Vielas/preparāta un uzņēmuma identifikācija FASTAC 50 Lietošana: augu aizsardzības līdzeklis, insekticīds Kompānija: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadrese: BASF

Sīkāk

SDS_Fenix_Latvian_2019

SDS_Fenix_Latvian_2019 FENIX 1/10 1. IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums FENIX Produkta kods (UVP) 05922585 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Uretānalkīda emalja grīdām AUREKS 60 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta kods 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc Ref.Nr. BDS000155_16_20120419 Nomaina BDS000155_20120418 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da Visa tehniskā informācija un visas instrukcijas tiek dotas labāka rezultāta sasniegšanai un ekonomiskākai laku un krāsu produkcijas izmantošanai. Izgatavotājs nevar garantēt ideālus rezultātus krāsu izmantošanai,

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 24 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs RS - 2 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs ACETONS Vielas ķīmiskais nosaukums Acetons Sinonīmi Propān-2-ons,

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators SILICONE OIL FPS Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

msds-OTTO-Cleaner-C(LV))

msds-OTTO-Cleaner-C(LV)) Lpp.: 1/9 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas/ preparāta pielietojums Tīrītāji 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Sīkāk

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9200 (1l) / 0782-516-9201 (10l) [18.12.2018] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 16 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1 Lpp.: 1/10 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums NITROLAKA 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1 Lpp.: 1/11 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Spray Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un

Sīkāk

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9500 (5l) [22.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: Tanalith E 3475 Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti Atļaujas numurs: LV205/MR/006 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV-002437-0000

Sīkāk

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 1.SADAĻA - VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums: Modeļa kods: A15343A 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts EGP96X Interseal 1052 Billington Buff Part A Versija Nr. 2 Pēdējās pārskatīšanas datums 29/11/11 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH),

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana pārtikas ražošanas nozarē 05.10.2017, Rīga Pārtikas ražošanas nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās

Sīkāk

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Izdrukas datums: DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S aicina pilnībā izlasīt un izprast (M)DDL, jo visā dokumentā

Sīkāk

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Aizsargiepakojuma marķējums GLYPHOGAN 360 SL Herbicīds Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas,

Sīkāk

untitled

untitled International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II. Drošības datu saraksts PHX67N Interthane 990 Light Sea Grey Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 12/03/14 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma

Sīkāk

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi 1. IEDAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Maisījuma preces nosaukums Maisījuma sastāvdaļas: karbamīds un ūdens. Maisījuma komponenta identifikācija:

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts THB866 INTERLINE 944 EPOXY TANK LINING BOW BLUE BASE Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 01/02/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 32 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 23/08/12 1. IEDAĻA.

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādē 22.08.2017, Rīga Ķīmisko vielu un produktu radītā riska novērtēšana Inese Mārtiņsone Darba drošības un vides

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts HYZ912 INTERFINE 629HS RAL 7038 PART A Versija Nr. 3 Pēdējās pārskatīšanas datums 31/01/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Pielikuma

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc 111 lpp DROŠĪBAS DATU LAPA (DDL) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Nr. 1272/2008 un Regulas (EK) Nr. 453/2010 I pielikumu. 1. IEDAĻA Vielas/produkta un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Vielas

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI Bayer Agriculture BVBA Lapa: 1/ 12 Bayer Agriculture BVBA Drošības datu lapa Komerciāls produkts 1. PRODUKTA UN UZŅĒMUMA IDENTIFICKĀCIJA 1.1. Produkta identifikators Roundup Energy 1.1.1. Ķīmiskais nosaukums

Sīkāk