Microsoft Word - NOLIKUMS_kredits

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - NOLIKUMS_kredits"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS SIA BN KOMFORTS iepirkuma komisijas 2013.gada 24.maija sēdē Nr.2/2013 Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta kārtībā izsludināmā iepirkumu procedūra Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai Pasūtījuma identifikācijas numurs BN KOMFORTS 2013/02 NOLIKUMS Rencēni 2013.gads

2 1. Vispārīgā informācija 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs BN KOMFORTS 2013/ Pasūtītājs Pasūtītāja nosaukums: Juridiskā adrese: SIA BN KOMFORTS Viestura laukums 2A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 Reģistrācijas numurs: Banka: A/s Swedbank Konta numurs: LV33HABA Kods: Kods: HABALV22 Kontaktpersona: Par nolikumu saistītajiem jautājumiem Māris Heinols, tālr , e- pasts Faksa numurs: E-pasta adrese: Darba laiks: Katru darba dienu no plkst un Iepirkuma komisija Iepirkumu procedūru veic SIA BN KOMFORTS Iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar SIA BN KOMFORTS valdes sēdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.01/2012) 1.3. Iepirkuma metode Iepirkumu procedūra tiek rīkota saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. 1 pantu Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 18.jūnijam, plkst. 10 OO, SIA BN KOMFORTS birojā, Valmieras ielā 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV- 4232, iesniedzot personīgi (SIA BN KOMFORTS birojā, darba dienās no plkst līdz ) vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2013.gada 18.jūnijā plkst , SIA BN KOMFORTS telpās, Valmieras ielā 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam Piedāvājuma derīguma termiņš Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam Piedāvājuma noformēšana Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: Pasūtītāja nosaukums un adrese; Pretendenta nosaukums un adrese (aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par Pretendentu (nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa/faksa numurs) Atzīme: Piedāvājums iepirkumam Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai BN KOMFORTS 2013/02.

3 Norāde: Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā prasībām Pretendentam jāiesniedz vienu piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu bez variantiem Piedāvājums sastāv no: pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; finanšu piedāvājuma Piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz cauršūti vai citādi ar tehniskiem līdzekļiem savienoti kopā tā, lai atsevišķus dokumentus nebūtu iespējams atdalīt no kopējā piedāvājuma. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katras kopijas pareizību jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. Izņēmums ir Nolikuma punktā noteiktā iesniegšanas termiņa nokavējums, tad piedāvājums neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkuma priekšmets ir lgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai saskaņā ar Nolikumu, kas ir publicēts sadaļā Publiskie iepirkumi un pēc pieprasījuma tiek izsniegts pretendentam Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ EUR (piecdesmit tūkstoši eiro) Iepirkuma priekšmeta nosacījumi: Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš 10 gadi, Mainīgā 3 (trīs) mēnešu EURIBOR % likme, Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, Nodrošinājums nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas dienai. 3. Prasības pretendentiem 3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā (t.sk. pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu) Iepirkumā var piedalīties jebkura kredītiestāde, kura ir reģistrēta Latvijas Republikā, kurai ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai vai citā dalībvalstī reģistrēta banka vai tās filiāle, kas pamatojoties uz Kredītiestāžu likumu noteikto kārtību uzsākusi finanšu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai arī ārvalsts bankas filiāle, kurai ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8. 1 panta 5.daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumam vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

4 4. Iesniedzamie dokumenti 4.1. Pretendentu atlases dokumenti Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, apliecinājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 1 panta piektās daļas noteikumiem, kurš sagatavots atbilstoši Nolikuma pievienotajai formai, paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona (Nolikuma pielikums Nr.1) LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtas licences (atļaujas) kopija kredītiestādes darbībai vai citā dalībvalstī reģistrēta bankas vai tās filiāles, kas pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma noteikto kārtību uzsākusi finanšu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta apliecinājuma kopija vai ari ārvalsts bankas filiāles, kurai ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licences (atļaujas) kopija kredītiestādes darbībai Kredītiestādes ilgtermiņa aizdevuma līguma projekts No Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 1 panta 5. 2 daļas noteikumiem: izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstākminētā Izziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī Dokumenti, kas apliecina nolikuma 3.1. punktā noteikto prasību izpildi Finanšu piedāvājums Finanšu piedāvājums. (2. pielikums). 5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji 5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 2 (divos) posmos: posms Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude: iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām; iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst Nolikuma prasībām; Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2. posmu netiek virzīti posms Piedāvājumu vērtēšana: iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu; iepirkumā tiek vērtēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums; komisija aizpilda individuālās vērtēšanas tabulas, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiek apkopotas vienā kopējā tabulā.iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un atzīst par uzvarētāju iepirkumā Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķināšana. Kopējais punktu skaitu (S) tiek aprēķināts saskaņā ar šādu formulu: S=P1+P2+P3, kur: S punktu kopsumma P vērtējamā kritērija punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu Vērtēšanas kritēriju tabula

5 Kritērijs Pretendenta piedāvātā % likme uz visu atmaksas laiku: Zemākā piedāvātā % likme uz visu atmaksas laiku P1 = x 94 Pretendenta piedāvātā % likme uz visu atmaksas laiku Punktu skaits 94 Komisijas maksa LVL par kredīta izskatīšanu, ja tāda paredzēta: Zemākā komisijas maksa LVL par kredīta izskatīšanu P2 = x 1 Pretendenta piedāvātā komisijas maksa LVL par kredīta izskatīšu 1 Komisijas maksa LVL par kredīta izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda paredzēta: Zemākā komisijas maksa LVL par kredīta izsniegšanu un apkalpošanu P3 = x 5 Pretendenta piedāvātā komisijas maksa LVL par kredīta izsniegšanu un apkalpošanu Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvātā % likme uz visu atmaksas laiku saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir viszemākā, saņem 94 (deviņdesmit četrus) punktus Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvātā komisijas maksa par kredīta izskatīšanu ir viszemākā, vai netiek prasīta, saņem 1 (vienu) punktu Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvātā komisijas maksa par kredīta izsniegšanu un apkalpošanu ir viszemākā, vai netiek prasīta, saņem 5 (piecus) punktus Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz trīs cipariem aiz komata Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko (pretendenta piedāvājums saņēmis lielāko punktu skaitu) Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimniecisko visizdevīgāko, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo visizdevīgāko piedāvājumu vai pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits pamatots iemesls. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības vai izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam. 6. Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas 6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

6 7. Iepirkuma līgums 7.1. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu, atzīts par visizdevīgāko piedāvājumu un atbilst Pasūtītāja pieejamajām finanšu iespējām Komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu. Komisija paziņo izraudzīto Pretendentu nosaukumu vai arī norāda visus iemeslus, kāpēc lēmums par uzvarētāju nav pieņemts vai iepirkuma procedūra tiek pārtraukta Pretendentam jāparaksta ar Pasūtītāju iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no brīža, kad ir saņemts no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu Ja izraudzītais Pretendents nevar izpildīt pirms līguma slēgšanas nolikumā noteiktās prasības vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. 8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 8.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības: lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu; veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā; noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma prasībām; neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz SIA BN KOMFORTS budžeta līdzekļus pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai iepirkumu komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma procedūras norises gaitu Iepirkumu komisijai ir pienākums izskatīt visus pretendentu piedāvājumus rakstiski informēt iepirkuma pretendentu par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā pieļautajām aritmētiskajām kļūdām lemt par iepirkumu dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajos noteikumos noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība noteikt iepirkuma uzvarētāju darba dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātu nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam. 9. Pretendenta tiesības un pienākumi 9.1. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa Pretendentam ir tiesības, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, saņemt informāciju par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemesliem Pretendentam ir tiesības, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, saņemt informāciju par izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītajām priekšrocībām Piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vai pa e-pastu bnkomforts@burtniekunovads.lv, norādot pretendenta nosaukumu, pretendenta reģistrācijas Nr., juridisko adresi, tālruņa Nr., Faksa Nr., e-pastu, vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi, bet ne vēlāk, kā vienu dienu pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Termiņš tiek rēķināts vadoties pēc SIA BN KOMFORTS atzīmes par dokumenta saņemšanu pastā Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

7 10. Pielikumi Iepirkuma nolikumam pievienotie pielikumiem, ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas: 1. pielikums Pieteikums piedalīties iepirkumā; 2. pielikums Finanšu piedāvājums; 3.pielikums Pārskats par dzīvokļu īpašnieku un īrnieku saņemtiem pakalpojumiem un veiktiem maksājumiem laika posmā no līdz pielikums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija

8 1.Pielikums Nolikumam Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai Identifikācijas Nr. BN KOMFORTS 2013/02 Pieteikums piedalīties iepirkumā PIL 8¹.panta kārtībā Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai ID Nr. BN KOMFORTS 2013/02 pieteikuma sastādīšanas vieta 2013.gada., reģistrācijas Nr., pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 1. Izskatot iepirkuma nolikumu ar pielikumiem, mēs apliecinām, ka esam tos izpratuši un to prasībām piekrītam. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā izsludinātajā iepirkumā. 2. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) dienas no iepirkuma piedāvājumu atvēršanas dienas 3. Mēs piedāvājam ilgtermiņa aizdevumu saskaņā ar iepirkuma Nolikumu Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai identifikācijas Nr. BN KOMFORTS 2013/ Apliecinām, ka saskaņā ar iepirkuma nolikumu uz /Pretendents/ nepastāv šādi nosacījumi: 4.1. Pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedībā par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts Tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu Pretendents Reģistrācijas Nr. Adrese: Kontaktpersona Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts Bankas nosaukums, filiāle Bankas kods Norēķinu konts Vārds, uzvārds* Amats Paraksts

9 Datums Zīmogs *Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

10 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.Pielikums Nolikumam Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai Identifikācijas Nr. BN KOMFORTS 2013/02 Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. BNKOMFORTS 2013/02 Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai, Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ EUR (piecdesmit tūkstoši eiro), (precīza aizdevuma summa tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas) ar nosacījumiem: Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš 10 gadi, Mainīgā 3 (trīs) mēnešu EURIBOR % likme, Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, Nodrošinājums nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas dienai. Nr. Prasību specifikācija Piedāvājuma specifikācija (aizpilda pretendents) 1. % likme uz visu atmaksas laiku % 2. Komisijas maksa LVL par kredīta izskatīšanu, ja tāda paredzēta LVL 3. Komisijas maksa LVL par kredīta izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda paredzēta LVL Kredītiestāde: Amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas Vārds, uzvārds Paraksts: Datums: Zīmoga vieta:

11 3.pielikums Nolikumam Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai Identifikācijas Nr. BN KOMFORTS 2013/02 PĀRSKATS PAR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS NĀKOTNES IELĀ 2,LIZDĒNOS, RENCĒNU PAGASTĀ, DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU UN ĪRNIEKU SAŅEMTIEM PAKALPOJUMIEM UN VEIKTIEM MAKSĀJUMIEM LAIKA POSMĀ NO LĪDZ Gads Mēnesis Aprēķināts Samaksāts Aprīlis 1608, ,52 Maijs 497, ,68 Jūnijs 476,64 755,73 Jūlijs 510,01 510, Augusts 526,06 699,65 Septembris 541,51 955,35 Oktobris 603,80 567,07 Novembris 573,77 590,23 Decembris 592,07 672,76 Janvāris 582,08 645, Februāris 575,05 904,90 Marts 574,67 518,94 Aprīlis 561,81 550,67

12 4.pielikums Nolikumam Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2, Lizdēni jumta renovācijai Identifikācijas Nr. BN KOMFORTS 2013/02 DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCES PROTOKOLA KOPIJA (uz četrām lapām)

13

14

15

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk