Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Mākslīgais intelekts. Mākslīgā intelekta ietekme uz (digitālo) vienoto tirgu, ražoš

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Mākslīgais intelekts. Mākslīgā intelekta ietekme uz (digitālo) vienoto tirgu, ražoš"

Transkripts

1 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 288/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) ATZINUMI EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA EESK 526. PLENĀRSESIJA GADA 31. MAIJĀ UN 1. JŪNIJĀ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Mākslīgais intelekts. Mākslīgā intelekta ietekme uz (digitālo) vienoto tirgu, ražošanu, patēriņu, nodarbinātību un sabiedrību (pašiniciatīvas atzinums) (2017/C 288/01) Ziņotāja: Catelijne MULLER Pilnsapulces lēmums: Juridiskais pamats: Atbildīgā specializētā nodaļa: Pieņemts specializētās nodaļas sanāksmē: Reglamenta 29. panta 2. punkts Pašiniciatīvas atzinums Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa Pieņemts plenārsesijā: Plenārsesija nr. 526 Balsojuma rezultāts (par/pret/atturas) 159/3/14 1. Secinājumi un ieteikumi 1.1. Mākslīgo intelektu pašlaik skar vairākas būtiskas pārmaiņas un tas strauji gūst pielietojumu sabiedrībā. Mākslīgā intelekta tirgus apmērs sasniedz aptuveni 664 miljonus ASV dolāru (USD), un saskaņā ar aplēsēm gadā tas varētu palielināties līdz 38,8 miljardiem USD. Tā kā mākslīgais intelekts sabiedrību var ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi, EESK ir apņēmusies uzmanīgi sekot līdzi šajā jomā notiekošajām pārmaiņām ne vien no tehniskā, bet arī no ētiskā, sabiedrības un drošības viedokļa EESK, būdama Eiropas pilsoniskās sabiedrības pārstāve, drīzumā uzsāks, centralizēs un stimulēs sabiedrības debates par mākslīgo intelektu un šajā procesā iesaistīs visus iesaistītos dalībniekus: politisko lēmumu pieņēmējus, nozares pārstāvjus, sociālos partnerus, patērētājus, NVO, aprūpes un izglītības iestādes, kā arī ekspertus un akadēmiķus, kas pārstāv dažādas disciplīnas, piemēram, mākslīgo intelektu, drošību, ētiku, ekonomiku, darba zinātnes, tieslietas, uzvedības zinātnes, psiholoģiju un filozofiju.

2 C 288/2 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Lai gan tās ir ļoti svarīgas, diskusijas par augstākā līmeņa intelektu pašlaik dominē pār debatēm par pašreizējo mākslīgā intelekta pielietojumu ietekmi un tās aizēno. Tāpēc minētā procesa uzdevums un mērķis galvenokārt būs veidot un paplašināt zināšanas par mākslīgo intelektu un tādējādi veicināt uz informāciju balstītu un līdzsvarotu diskusiju, cenšoties nepieļaut sliktākos iespējamos scenārijus vai pārmērīgu relativizāciju. Turklāt EESK rūpēsies par mākslīgā intelekta attīstību cilvēces labā. Šā procesa gaitā būs jāveic vēl kāds svarīgs uzdevums un mērķis: uzskaitīt, veidot un kontrolēt radikālās pārmaiņas mākslīgā intelekta attīstībā un saistītajās jomās tā, lai pienācīgi un piemērotā brīdī vērstu uz tām uzmanību. Tas nostiprinās sabiedrības iesaistīšanos, kā arī tās uzticēšanos un atbalstu ilgtspējīgai attīstībai un mākslīgā intelekta izvēršanai Mākslīgā intelekta ietekme pārsniedz valstu robežas, tāpēc būs jāpieņem starptautiski stratēģiskie satvari. EESK iesaka ES uzņemties vadošo lomu pasaules līmenī un pieņemt skaidrus un universālus stratēģiskos satvarus mākslīgā intelekta jomā, ievērojot Eiropas vērtības un pamattiesības. Komiteja var un vēlas ar savu ieguldījumu piedalīties šā jautājuma risināšanā Šobrīd EESK uzsver 11 jomas, kurās mākslīgais intelekts rada izaicinājumu sabiedrībai: ētika, drošība, privātums, pārredzamība un pārskatatbildība; darbs, izglītība un prasmes; (ne)vienlīdzība un iekļaušana; likumdošana un regulējums; pārvaldība un demokrātija; pieejamība; karš; augstākā līmeņa intelekts. Šajā atzinumā EESK ir formulējusi vairākus ieteikumus EESK atbalsta tā dēvēto cilvēka vadības human-in-command pieeju mākslīgajam intelektam, kuras nosacījumi būtu atbildīga, droša un lietderīga mākslīgā intelekta veidošana, iekārtām joprojām paliekot iekārtām, ko pastāvīgi kontrolē cilvēki EESK iesaka izveidot ētikas kodeksu mākslīgā intelekta veidošanai, izvēršanai un izmantošanai ar mērķi panākt, lai mākslīgā intelekta sistēmas visa to izmantošanas procesa gaitā nepārkāptu cilvēka cieņas, neaizskaramības, brīvības, privātuma ievērošanas, kultūras daudzveidības un vīriešu un sieviešu līdztiesības, kā arī pamattiesību principus EESK vēlas, lai tiktu ieviesta standartizācijas sistēma mākslīgā intelekta sistēmu pārbaudīšanai, apstiprināšanai un kontrolēšanai. Tās pamatā vajadzētu būtu plašam drošības, pārredzamības, saprotamības, pārskatatbildības un ētikas vērtību klāstam EESK aicina izveidot tādu Eiropas mākslīgā intelekta infrastruktūru, ko veidotu atvērtā pirmavota (open source) un privātumu nepārkāpjoši mācīšanās satvari, vide izmēģinājumiem reālās dzīves situācijā (real life) un augstas kvalitātes datu virknes mākslīgā intelekta sistēmu attīstīšanai un veidošanai. Aicina pievērst uzmanību (konkurences) priekšrocībām, ko Eiropas Savienībai pasaules tirgū var nodrošināt ES līmenī apstiprinātas mākslīgā intelekta sistēmas, kurām tiktu nodrošināta Eiropas sertificēšana un marķēšana Eiropas Savienībai, valstu pārvaldes iestādēm un sociālajiem partneriem vajadzētu kopīgi noteikt, kurus darba tirgus sektorus, cik lielā mērā un pēc cik ilga laika skars mākslīgais intelekts, un atrast risinājumu to seku novēršanai, ko šis process atstās nodarbinātības, darba satura, sociālo sistēmu un (ne)vienlīdzības jomā. Ir jāiegulda arī darba tirgus nozarēs, kurās mākslīgā intelekta ietekme ir neliela vai tādas nav vispār EESK iesaka šiem dalībniekiem kopīgi strādāt pie komplementārām mākslīgā intelekta sistēmām un to kopīgas ieviešanas darba vietā. Var iedomāties, piemēram, cilvēka un iekārtas komandas, kurās mākslīgais intelekts papildinātu un uzlabotu cilvēku darbu. Tiem būtu jāiegulda arī visiem paredzētā formālajā un neformālajā mācību procesā, izglītībā un apmācībā, lai varētu strādāt ar mākslīgo intelektu, kā arī nolūkā veidot prasmes, kuras mākslīgais intelekts nenodrošinās vai nevarēs nodrošināt Būtu jāuzsāk konkrēts novērtējums par Eiropas normatīvajiem aktiem sešās Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļas (STOA) noteiktajās jomās, kurām varētu tikt piemērota pārskatīšana vai atjaunināšana. EESK var un vēlas piedalīties šajā novērtēšanas procesā. Komiteja iebilst pret īpaša juridiskas personas statusa ieviešanu robotiem vai mākslīgajam intelektam. Tas faktiski atņemtu saturu civiltiesiskās atbildības korektīvi preventīvajiem aspektiem. Turklāt tas radītu ļaunprātīgas izmantošanas iespējas, kā arī bezrūpīgas rīcības risku gan mākslīgā intelekta izstrādes, gan izmantošanas līmenī Gan publiskā, gan privātā līmenī ir aktīvi jāveicina un jāatbalsta tādu mākslīgā intelekta pielietojumu veidošana, kas pozitīvi ietekmē sabiedrību, veicina iekļautību un uzlabo cilvēku dzīvi. Eiropas Komisijai savu programmu ietvaros būtu jāfinansē pētnieciskais darbs, kas būtu vērsts uz mākslīgā intelekta sociālo ietekmi, kā arī uz to inovāciju sociālo ietekmi, ko mākslīgā intelekta jomā finansējusi ES.

3 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 288/ EESK atbalsta Human Rights Watch un citu organizāciju pausto aicinājumu aizliegt autonomu ieroču sistēmas. Komiteja atzinīgi vērtē apspriešanos, kas šajā jautājumā ir izsludināta ANO, taču uzskata, ka tai būtu jāskar arī mākslīgā intelekta pielietojums kiberkara jomā. 2. Mākslīgais intelekts 2.1. Nav vienas vienīgas precīzas mākslīgā intelekta definīcijas. Tā ir koncepcija, kas aptver daudzas (apakš)nozares, piemēram, kognitīvo informātiku (cognitive computing algoritmus, kas spriež un mācās augstākā, t. i., pārcilvēciskā līmenī), mašīnmācīšanās (machine learning algoritmi, kas neatkarīgi apgūst uzdevumu izpildi), pastiprinātais intelekts (augmented intelligence sadarbība starp cilvēku un iekārtu), viedā robotika (robotos integrēts mākslīgais intelekts). Tomēr galvenais pētniecības un izstrādes mērķis mākslīgā intelekta jomā ir automatizēt viedo uzvedību, tostarp spēju domāt, vākt informāciju, plānot, mācīties, sazināties, veikt manipulācijas, raidīt signālus un pat radīt, sapņot un uztvert Kopumā tiek izšķirti divi mākslīgā intelekta veidi: šaurais mākslīgais intelekts (narrow AI) un vispārīgais mākslīgais intelekts (general AI). Šaurais mākslīgais intelekts spēj izpildīt konkrētus uzdevumus. Vispārīgais mākslīgais intelekts spēj veikt visus intelektuālos uzdevumus, ko spēj paveikt cilvēks Pēdējā laikā ir gūts daudz panākumu šaurā mākslīgā intelekta jomā, ko jo īpaši ir veicinājis datorapstrādes jaudas (computer processing power) pieaugums, liela datu apjoma pieejamība un mašīnmācīšanās attīstība. Mašīnmācīšanās ietvaros algoritmi var iemācīties autonomi izpildīt konkrētus uzdevumus, kuriem tie nav īpaši programmēti. Šīs metodes pamatā ir mācīšanās datu apstrāde, balstoties uz kuriem algoritms iemācās atpazīt modeļus un izveidot noteikumus. Dziļā mācīšanās (deep learning), kas ir mašīnmācīšanās paveids, izmanto struktūras (neuronal networks neironu tīklus), kas radītas pēc līdzības ar atsevišķām cilvēka smadzeņu funkcijām, kurās mācīšanos nodrošina pieredze un atgriezeniskā informācija. Pateicoties šādai attīstībai mākslīgā intelekta sistēmas tagad var būt autonomas (ar algoritmu palīdzību), spējīgas pielāgoties, kā arī mācīties automātiski Jau kādu laiku pētniecība un izstrāde mākslīgā intelekta jomā ir vērsta uz domāšanu, zināšanu ieguvi, plānošanu, saziņu un uztveri (vizuālo, dzirdes un sensoro). Tas ir ļāvis izveidot vairākus uz mākslīgo intelektu balstītus pielietojumus virtuālos palīgus, pašvadošas automašīnas, informācijas automātisku apkopošanu, balss atpazīšanu, tulkošanas ierīces, tekstrunas (text-to-speak) ierīces, automatizētas finanšu darbības, elektronisko izmeklēšanu (e-discovery) tiesu jomā u. c EESK vēlas vērst uzmanību uz to, ka pielietojumu skaits šajā jomā un mākslīgajam intelektam piešķirtais investīciju apjoms nesen ir eksponenciāli palielinājies. Mākslīgā intelekta tirgus apmērs pašlaik sasniedz aptuveni 664 miljonus USD un saskaņā ar aplēsēm gadā tas varētu sasniegt 38,8 miljardus USD. 3. Ar mākslīgo intelektu saistītās pozitīvās perspektīvas un apdraudējums 3.1. Tikpat kā neviens neapstrīd to, ka mākslīgais intelekts var radīt daudzus ieguvumus sabiedrībai. Vajag tikai iedomāties par pielietojumiem ilgtspējīgākas lauksaimniecības, lielākas drošības uz ceļiem, stabilākas finanšu sistēmas, mazāk piesārņojošu ražošanas procesu, medicīnas attīstības, papildu drošības darba vietā, individualizētākas izglītības, labāka tiesiskuma un drošākas sabiedrības nolūkā. Iespējams, ka tas pat palīdzēs novērst slimības un nabadzību. Mākslīgais intelekts var pat būtiski veicināt rūpniecības izaugsmi un stiprināt ES konkurētspēju Tomēr, tāpat kā visas revolucionārās tehnoloģijas, arī mākslīgais intelekts rada riskus un sarežģītus stratēģiskus izaicinājumus drošības un kontrolējamības jomās, kā arī sociālekonomiskajos, ētikas, privātuma aizsardzības, uzticamības un citos aspektos Esam nonākuši būtiski svarīgā posmā, lai noteiktu (pamata) nosacījumus mākslīgā intelekta pašreizējai un turpmākajai attīstībai un izmantošanas izvēršanai. Ilgtermiņā šīs priekšrocības no mākslīgā intelekta būs iespējams gūt tikai tad, ja pareizi tiks noteiktas arī ar to saistītās problēmas. Šajā nolūkā ir jāizdara politiska izvēle. a) Ētika 3.4. Mākslīgā intelekta attīstība rada daudzus ar ētiku saistītus jautājumus. Kāda ir autonoma mākslīgā intelekta ietekme uz personas neaizskaramību, autonomiju, cieņu, neatkarību, vienlīdzību, drošību, izvēles brīvību? Kā nodrošināt, lai vienmēr tiktu ievēroti un garantēti mūsu pamatstandarti, mūsu vērtības un cilvēktiesības?

4 C 288/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Šajā saistībā ir jāpiezīmē, ka pašlaik mākslīgā intelekta veidošana notiek viendabīgā vidē, ko pārsvarā veido gados jauni baltie vīrieši, tā (apzināti vai neapzināti) veicinot kultūras un dzimumu nevienlīdzības iesakņošanos mākslīgajā intelektā, jo īpaši tādēļ, ka mākslīgā intelekta sistēmas mācās, balstoties uz mācību datu pamata. Ir svarīgi, lai šādi dati būtu pareizi, kā arī kvalitatīvi, dažādoti, pietiekami padziļināti un objektīvi. Pastāv vispārējs, taču maldinošs uzskats, ka dati pēc definīcijas ir objektīvi. Ar datiem ir viegli manipulēt, tie var būt tendenciozi, un tos var ietekmēt ar kultūru, dzimumu vai ar citiem aspektiem saistīta izvēle un aizspriedumi, turklāt dati var būt arī kļūdaini Mākslīgā intelekta sistēmas, kas pašlaik tiek izstrādātas, neietver integrētas ētiskās vērtības. Par to ieviešanu mākslīgā intelekta sistēmās un vidē, kurā šādas sistēmas tiek izmantotas, ir jārūpējas cilvēkiem. Mākslīgā intelekta sistēmu (gan publisko, gan komerciālo) izstrāde, ieviešana un izmantošana ir jāveic atbilstoši mūsu standartiem, vērtībām un pamatbrīvībām, kā arī cilvēktiesībām. Tāpēc EESK aicina jau tagad veidot un ieviest vienotu, pasaules mērogā piemērojamu ētikas kodeksu mākslīgā intelekta veidošanai, ieviešanas izvēršanai un izmantošanai. b) Drošība 3.7. Mākslīgā intelekta izmantošana reālajā pasaulē neapstrīdami rada jautājumus saistībā ar drošību. Ir iespējams nošķirt iekšējo un ārējo drošību. Iekšējā drošība. Vai mākslīgā intelekta sistēma ir pietiekami noturīga, lai (arī turpmāk) darbotos pareizi? Vai algoritms ir programmēts pienācīgi? Vai nepastāv algoritma darbības apstāšanās vai pirātisma risks? Vai tas ir efektīvs? Vai tam var uzticēties? Ārējā drošība. Vai mākslīgā intelekta sistēmas izmantošanā sabiedrībā tiek pilnībā ievērota drošība? Vai tā darbojas pavisam droši ne tikai normālos apstākļos, bet arī nezināmā, ārkārtas vai neparedzamā situācijā? Kāda ir pašmācīšanās spējas ietekme uz drošību, tostarp, ja sistēma turpina mācīties pēc darbības uzsākšanas? 3.8. EESK uzskata, ka mākslīgā intelekta sistēmas var izmantot tikai tad, ja tās atbilst īpašām prasībām iekšējās un ārējās drošības jomā. Šīs prasības kopīgi būtu jānosaka politisko lēmumu pieņēmējiem, mākslīgā intelekta un drošības speciālistiem, uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. c) Pārredzamība, saprotamība, kontrolējamība un pārskatatbildība 3.9. Mākslīgā intelekta atzīšana, kā arī ilgtspējīga attīstība un ieviešana ir cieši saistītas ar to, ka ir iespējams, jo īpaši a posteriori, saprast, kontrolēt un izskaidrot mākslīgā intelekta sistēmu darbību, rīcību un lēmumus Mākslīgā intelekta sistēmu rīcība un lēmumi (kas ir viedu algoritmu rezultāts) arvien vairāk ietekmē cilvēku dzīvi. Piemērs tam ir mākslīgā intelekta izmantošana uz informāciju balstītajā policijas darbā, hipotekārā kredīta pieprasījumu novērtēšanā vai arī apdrošināšanas jomā procedūrās, kurās tiek izskatīta seguma piekrišana. No šāda viedokļa mākslīgā intelekta sistēmas lēmumu pieņemšanas procesa saprotamība un kontrolējamība, kā arī spēja atbildēt par savu rīcību ir izšķiroši svarīga Daudzas mākslīgā intelekta sistēmas lietotājiem jau tagad ir ļoti grūti saprotamas. Taču tas pats arvien biežāk ir sakāms arī par šādu sistēmu izstrādātājiem. Īpaši var minēt neironu tīklus, kas bieži vien ir melnās kastes (black boxes), kurās notiek (lēmumu pieņemšanas) procesi, kas ir kļuvuši nesaprotami un attiecībā uz kuriem nav sniegta nekāda skaidrojoša rokasgrāmata EESK vēlas, lai mākslīgā intelekta sistēmas būtu pārredzamas, saprotamas un kontrolējamas un lai to darbību būtu iespējams izskaidrot arī a posteriori. Turklāt ir jānosaka, kādus lēmumu procesus var uzticēt mākslīgā intelekta sistēmām un kādus nevar, un kādos gadījumos cilvēka darbība būtu vēlama vai obligāta. d) Privātuma aizsardzība Privātuma aizsardzība mākslīgā intelekta sistēmu kontekstā ir satraucošs jautājums. Daudzos (patēriņa) produktos mākslīgā intelekta sistēma jau ir iekļauta. Būtu jāpiemin mājsaimniecības ierīces, rotaļlietas, mašīnas, pulksteņi, viedās aproces vai viedtālruņi. Visi minētie produkti sūta datus (bieži vien personiskus) ražotāju platformām mākonī. Raizes par to, vai privātums ir pietiekami aizsargāts ir īpaši spēcīgas tāpēc, ka datu tirdzniecība, t. i., ražotāja ievākto datu pārdošana trešām pusēm, ir pilnā plaukumā.

5 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 288/ Turklāt mākslīgais intelekts, izmantojot ļoti liela datu (bieži vien personas datu) apjoma analīzi, spēj ietekmēt indivīdu izvēli ļoti daudzās jomās (komerciāli lēmumi, lēmumi saistībā ar vēlēšanām un referendumiem). Bērni veido īpaši neaizsargātu grupu. EESK raizējas par tādu mākslīgā intelekta izmantošanu, kas ir tieši vērsta uz to, lai ietekmētu bērnu rīcību un vēlmes Nevar pieļaut, ka mākslīgā intelekta piemērošana personas datiem ierobežo indivīdu faktisko vai šķietamo brīvību. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā ir paredzēts pastiprināti aizsargāt privāto dzīvi saistībā ar personisku datu pārsūtīšanu ar digitāliem līdzekļiem. Ņemot vērā mākslīgā intelekta jomā notiekošās izmaiņas ir rūpīgi jākontrolē, vai praksē tiek pietiekami nodrošinātas cilvēku tiesības uz informētu piekrišanu un brīvu izvēli datu pārsūtīšanas gadījumā, kā arī tiesības piekļūt pārsūtītajiem datiem, tos labot un pārbaudīt. e) Standarti un infrastruktūra Ir jāizstrādā jaunas standartizācijas procedūras mākslīgā intelekta sistēmu pārbaudei un apstiprināšanai, kas būtu balstītas uz plašu standartu klāstu, lai būtu iespējams novērtēt un kontrolēt mākslīgā intelekta sistēmu drošību, pārredzamību, saprotamību, spēju atbildēt un ētisko atbildību EESK iesaka Eiropas Savienībai izstrādāt pašai savu mākslīgā intelekta infrastruktūru, ko veidotu atvērtā pirmkoda (open source) un privātumu nepārkāpjoši mācīšanās satvari un augstas kvalitātes datu virknes mākslīgā intelekta sistēmu attīstīšanai un sagatavošanai. Atbalsts Eiropas līmenī apstiprinātām mākslīgā intelekta sistēmām var Eiropas Savienībai nodrošināt (konkurētspējas) priekšrocības pasaules tirgū. EESK iesaka šajā nolūkā izskatīt mākslīgā intelekta sistēmu Eiropas sertificēšanas un etiķetēšanas iespējas. f) Ietekme uz darbu, nodarbinātību, darba apstākļiem un sociālajām sistēmām Viedokļi par to, cik ātri un kādā mērā tas notiks, atšķiras, taču ir skaidrs, ka mākslīgais intelekts ietekmēs nodarbinātības līmeni, kā arī daudzu amatu būtību un raksturu un sociālās sistēmas Saskaņā ar Brynjolfsson un McAfee (MIT) pašreizējā tehnoloģiskā attīstība (tostarp mākslīgais intelekts) veido mehanizācijas otro laikmetu. Tomēr pastāv divas būtiskas atšķirības: i) senās iekārtas galvenokārt aizstāja fizisko darbu, savukārt mūsdienās jaunās iekārtas aizstāj intelektuālos pakalpojumus un kognitīvās prasmes tas ietekmē ne tikai mazkvalificēto darbaspēku (blue collar workers), bet arī diplomētos darbiniekus (white collar workers); ii) mākslīgais intelekts ir vispārējas nozīmes tehnoloģija (general purpose technology), kas vienlaicīgi ietekmē teju visas nozares Mākslīgais intelekts var radīt reālas priekšrocības bīstamu, mokošu, nogurdinošu, netīru, nepatīkamu, monotonu vai garlaicīgu darbību gadījumā. Jāņem vērā, ka mākslīgā intelekta sistēmas arvien vairāk spēj veikt rutīnas uzdevumus, piemēram, datu apstrādi un analīzi vai uzdevumus, kas galvenokārt ietver plānošanu un prognozēšanu un kurus bieži veic augsti kvalificētas personas Tomēr lielākā daļa amatu ietver vairākas atšķirīgas darbības. Tāpēc risks, ka mākslīgais intelekts vai roboti aizstās visas viena cilvēka profesionālās darbības, ir ļoti neliels. Tomēr gandrīz visi saskarsies ar savu profesionālo darbību daļēju automatizāciju. Šādi atbrīvoto laiku varētu veltīt citiem uzdevumiem, taču tas nevar notikt bez valsts iestāžu un sociālo partneru ieguldījuma. No šāda viedokļa ir jāņem vērā šo pārmaiņu iespējamā ietekme uz darba ņēmējiem un vadošajiem darbiniekiem un jāveicina viņu iesaiste šajā procesā, lai viņi saglabātu situācijas kontroli un nekļūtu par upuriem Bez tam dienas gaismu ieraudzīs arī jaunas darbvietas. Pašlaik gan vēl nav iespējams noteikt, kādas tās būs, cik daudz to būs vai cik ātri tas notiks. Tādi uzņēmumi kā Google un Facebook veiksmīgi rada ievērojamu vērtību, izmantojot salīdzinoši nelielu darbinieku skaitu. Tomēr jaunradītās darbvietas ne vienmēr nozīmē kvalitatīvas darbvietas. Turpinoties mākslīgā intelekta attīstībai, var bažīgi jautāt, vai drīzumā nepaliks vien vāji atalgoti sīkuzdevumi arvien lielākai elastīgu darbinieku grupai Mākslīgais intelekts ietekmēs ne tikai darba apjomu, bet arī veiktā darba raksturu. Mākslīgā intelekta sistēmas sniedz arvien vairāk iespēju darbiniekus izsekot un uzraudzīt, kas var apdraudēt autonomiju un privātuma nodrošināšanu. Jau tagad darbs bieži tiek noteikts un sadalīts ar algoritmu starpniecību un bez jebkādas cilvēka iejaukšanās. Tas ietekmē darba raksturu un darba apstākļus. Mākslīgā intelekta sistēmu izmantošana var arī radīt darbību samazināšanās risku un izraisīt nozīmīgu prasmju zaudēšanu.

6 C 288/6 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Tomēr mēs neesam pakļauti tehnoloģijām. Publiskā pārvalde un sociālie partneri var izvēlēties veidu, kādā notiks turpmākā mākslīgā intelekta attīstība un kā tas tiks piemērots profesionālās darbības apstākļos un tas ir jādara apņēmīgi. Šajā saistībā ir svarīgi vērst uzmanību ne tikai uz to, ko mākslīgais intelekts ļauj sasniegt, bet arī uzdot jautājumu par to, ko cilvēki var darīt ar mākslīgo intelektu (radošums, empātija, sadarbība), kādus uzdevumus mēs arī turpmāk vēlamies veikt paši, un meklēt risinājumus, kas ļautu uzlabot sadarbību starp cilvēku un iekārtu (komplementaritāte) Pastiprinātā intelekta (augmented intelligence komplementaritāte) veids, kurā cilvēks un iekārta sadarbojas un viens otru stiprina, ir pats interesantākais mākslīgā intelekta pielietojums, jo runa ir par cilvēku ar iekārtu pretstatā cilvēkam iekārtas vietā. Kopīgai radīšanai gan piemīt kāds nozīmīgs aspekts darbiniekiem ir jābūt iesaistītiem šādu mākslīgā intelekta komplementāru sistēmu izstrādē, lai nodrošinātu, ka mākslīgā intelekta sistēmas ir efektīvas un darbinieki saglabā pietiekamu autonomiju un kontroli (human-in-command), apmierinātību un prieku strādāt. g) Izglītība un prasmes Lai ikviens varētu pielāgoties mākslīgā intelekta straujajai attīstībai, ir būtiski svarīgi uzturēt digitālās prasmes vai dot iespēju iegūt jaunas. Ar savu Digitālo prasmju un darbvietu koalīciju (Digital Skills and Jobs Coalition) Eiropas Komisija spēcīgi atbalsta digitālo prasmju veidošanu. Tomēr ne visiem būs interese par programmatūras izstrādātāja vai programmētāja profesiju vai spējas apgūt kādu no šīm profesijām. Tāpēc politika un finanšu līdzekļi būs jāvērš arī uz izglītību un prasmju veidošanu jomās, kurās nebūs mākslīgā intelekta sistēmu radīta apdraudējuma riska (piemēram, uzdevumi, kuros cilvēka darbs ir izšķiroši svarīgs vai kuros cilvēks un iekārta darbojas saskaņoti, vai kurus mēs nevēlamies uzticēt iekārtai) Pievēršoties cilvēka un mākslīgā intelekta komplementaritātei (pastiprinātais intelekts), ir būtiski nepieciešams paredzēt visu cilvēku apmācību jau no visagrīnākā vecuma, lai apgūtu attiecības ar mākslīgo intelektu un tā izmantošanu ar mērķi saglabāt lietotāju autonomiju un kontroli (human-in-command). Šajā saistībā ir svarīgi mācīt arī ētiku un privātuma ievērošanu, ņemot vērā mākslīgā intelekta spēcīgo ietekmi šajās jomās. h) Pieejamība, sociālā (ne)vienlīdzība, iekļaušana un sadalījums Mākslīgā intelekta un visu ar to saistīto elementu (attīstības platformas, dati, zināšanas, ekspertzināšanas) attīstības lielākā daļa ir piecu lielo tehnoloģisko uzņēmumu (Amazon, Google, Apple, Facebook un Microsoft) rokās. Lai arī minētie uzņēmumi atbalsta mākslīgā intelekta brīvu izstrādi un daži pat piedāvā piekļuvi savām mākslīgā intelekta izstrādes platformām atvērtā pirmkoda veidā (open-source), ar to nav pietiekami, lai nodrošinātu mākslīgā intelekta sistēmu pilnīgu pieejamību. Eiropas Savienībai, starptautiskajiem lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām šajā saistībā ir būtiska nozīme, gādājot par to, lai šīs sistēmas būtu pieejamas visiem, kā arī par to, lai šādu sistēmu izstrāde notiktu atvērtā vidē Ar kapitālu finansētā tehnoloģiskā attīstība, kuras ietvaros inovācijas galvenokārt rada peļņu to īpašniekiem, izraisa darba pozīcijas pazemināšanos attiecībā pret kapitālu. Tehnoloģiskās pārmaiņas var izraisīt arī cilvēku (ienākumu) nevienlīdzību (vietējā, reģionālā un pasaules līmenī). Mākslīgais intelekts rada šādas tendences pastiprināšanās risku Šīm tendencēm būtu rūpīgi jāseko līdzi un jāsniedz piemērotas atbildes. Pašlaik jau tiek pausts atbalsts nodokļa piemērošanai mākslīgajam intelektam, mākslīgā intelekta dividendēm vai mākslīgā intelekta sistēmu īpašumtiesību sadalīšanai starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Arvien biežāk tiek minēta arī nepieciešamība pēc beznosacījuma pamatienākumiem Kādā no iepriekšējiem atzinumiem ( 1 ) EESK minēja digitālo dividenžu iespēju un to taisnīgu sadalījumu ar mērķi panākt pozitīvu ietekmi uz izaugsmi. EESK uzskata, ka ir ļoti svarīgi meklēt šādus risinājumus to ietvaros ir jāatrod precīzs līdzsvars starp tāda mākslīgā intelekta attīstību, kas ir izdevīgs cilvēkiem, un šo risinājumu iespējamām negatīvām sekām. Ir arī jānovērš bezrūpīgas rīcības risks, ko radītu atbildības par mākslīgā intelekta sistēmu nodošana struktūrai, no kuras praksē atbildību nebūs iespējams prasīt. ( 1 ) OV C , 161. lpp.

7 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 288/7 i) Likumdošana un regulējums Mākslīgā intelekta ietekme uz esošajiem normatīvo aktu noteikumiem ir ievērojama. Eiropas Parlamenta STOA nodaļa gada jūnijā publicēja to Eiropas normatīvo aktu sarakstu, kurus skars situācijas attīstība robotikas, kiberfizisko sistēmu un mākslīgā intelekta jomā. STOA norāda sešas jomas (transports, divējāda lietojuma sistēmas, pilsoņu brīvības, drošība, veselība un enerģētika), kurās ES varētu būt jāpārskata vai jāatjauno vismaz 39 regulas, direktīvas, deklarācijas un paziņojumi, kā arī ES Pamattiesību harta. Šis novērtējums būtu jāveic bez kavēšanās un apņēmīgi, turklāt EESK var un vēlas piedalīties šajā procesā Jautājums par to, kam tiks piemērota atbildība par mākslīgā intelekta sistēmu radīto kaitējumu, tiek risināts daudzās debatēs. Jo īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kuros sistēma ir autonoma un turpina mašīnmācīšanos pēc darbības uzsākšanas. Eiropas Parlaments ir sagatavojis ieteikumus par civiltiesību noteikumiem robotikā, jo īpaši priekšlikumu izskatīt iespēju robotiem piešķirt elektroniskas personas statusu (e-personību) ar to tiktu noteikts, ka viņiem varētu piemērot civiltiesisko atbildību par viņu radīto kaitējumu. EESK iebilst pret sava veida juridiskas personas statusa piešķiršanu robotiem vai mākslīgajam intelektam un mākslīgā intelekta sistēmām, ņemot vērā tā izraisīto nepieņemamo bezrūpīgas rīcības risku. Ja šāds priekšlikums tiks īstenots, ar civiltiesiskās atbildības tiesībām saistītā korektīvā preventīvā ietekme zudīs, tiklīdz ražotājs vairs neuzņemsies atbildības risku, jo tas jau būs nodots robotam (vai mākslīgā intelekta sistēmai). Turklāt pastāv šāda veida juridisks nepienācīgas vai ļaunprātīgas izmantošanas risks. Salīdzinājums ar sabiedrību ierobežoto atbildību nav pamatots, jo šādos gadījumos vienmēr ir kāda fiziska persona, kas tomēr ir atbildīga. No šāda viedokļa ir jāpārbauda, kādā mērā pašreizējie Eiropas un dalībvalstu likumi, noteikumi un judikatūra atbildības jomā (saistībā ar produktiem un riskiem) un paša vainas jomā sniedz pietiekamu atbildi uz šo jautājumu un pretējā gadījumā kādi ir iespējamie risinājumi juridiskā aspektā Lai mākslīgā intelekta jomā varētu radīt pienācīgu leģislatīvu un normatīvu pieeju, ir būtiski nepieciešams arī skaidri noteikt, ko mākslīgais intelekts spēj vai nespēj darīt un ko tas varētu darīt īsā, vidējā un ilgā termiņā Mākslīgais intelekts nezina robežu. Tāpēc ir svarīgi pievērsties pasaules mēroga regulējumam, jo ar reģionālu regulējumu nepietiks un tam var būt pat nevēlamas sekas. Ņemot vērā pārbaudīto ES produktu un drošības standartu sistēmu, protekcionisma mēģinājumus, kas konstatēti citos kontinentos, augsto zināšanu līmeni Eiropā, Eiropā spēkā esošo pamattiesību un sociālo tiesību sistēmu, kā arī sociālo dialogu, EESK iesaka Eiropas Savienībai uzņemties vadošo lomu skaidru un universālu stratēģisko ietvardokumentu izstrādē mākslīgā intelekta jomā un veicināt šo procesu pasaules līmenī. j) Pārvaldība un demokrātija Mākslīgā intelekta pielietojums var uzlabot pilsoņu iesaisti publiskajā pārvaldē un palielināt politisko lēmumu pieņemšanas pārredzamību. EESK aicina ES un valstu iestādes izmantot mākslīgo intelektu šajā nolūkā EESK raizējas par mērķtiecīgu mākslīgā intelekta sistēmu izmantošanu (viedu algoritmu formā) informācijas apkopošanas nolūkā, piemēram, sociālajos medijos, kas, šķiet, ir izraisījusi informācijas ierobežošanu un pastiprinājusi sabiedrības šķelšanos (piemēram, tā dēvētie filtru burbuļi (filter bubbles) un maldinošā informācija, kas Twitter un Facebook portālos publicēta ASV prezidenta vēlēšanu laikā) Komiteju uztrauc arī zīmes, kas liecina par mākslīgā intelekta sistēmu izmantošanu ar nolūku ietekmēt pilsoņu (balsošanas) rīcību. Pastāv aizdomas, ka ar viedo algoritmu palīdzību ir izdevies paredzēt cilvēku rīcību un viņus vadīt. Tas ir apdraudējums atklātai un taisnīgai demokrātijai. Pašreizējā viedokļu polarizācijas un starptautisko institūciju graušanas kontekstā šāda veida precīza un iedarbīga propaganda strauji varētu nodarīt mūsu sabiedrībai vēl lielāku kaitējumu. Tas ir viens no iemesliem, kuru dēļ ir nepieciešams veidot (viedo) algoritmu pārredzamības un kontrolējamības standartus. k) Kara stāvoklis ANO Parasto ieroču konvencijā tika nolemts gadā rīkot ekspertu apspriedes par autonomo ieroču sekām. EESK atzinīgi vērtē un atbalsta Human Rights Watch un citu organizāciju pausto aicinājumu aizliegt autonomo ieroču sistēmas. Komiteja uzskata, ka šāds aizliegums ir jāuztver nopietni un rūpīgi jāizskata. Tomēr nepietiek ar atbilstīgas atbildes sniegšanu saistībā ar mākslīgā intelekta pielietošanas iespējām kara un konfliktu situācijās. Ir svarīgi, lai šāda apspriešanās ar ANO attiektos arī uz mākslīgā intelekta pielietošanu kiberkarā.

8 C 288/8 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Turklāt ir jānovērš mākslīgā intelekta nonākšana tādu personu vai režīmu rokās, kas to varētu izmantot terorisma nolūkos. l) Augstākā līmeņa intelekts Visbeidzot rodas jautājums par to, kādas ir ar augstākā līmeņa intelekta attīstību saistītās izredzes un riski. Kā uzskata Stephen HAWKING, vispārīga mākslīgā intelekta izveide liecinās par cilvēces beigām. Tādā gadījumā mākslīgais intelekts turpinās attīstīties tempā, kuram cilvēki nespēs sekot. Daži speciālisti jau tagad iesaka izveidot atslēgšanas funkciju (kill-switch) vai atiestatīšanas slēdzi (reset-button), kas ļautu izslēgt vai atiestatīt augstākā līmeņa mākslīgā intelekta sistēmu vai mākslīgā intelekta sistēmu, pār kuru zaudēta kontrole EESK atbalsta tā dēvēto cilvēka vadības (human-in-command) pieeju, kuras nosacījumi būtu mākslīgā intelekta atbildīga un droša izstrāde un izmantošana un kuras ietvaros iekārtas joprojām paliktu iekārtas, ko pastāvīgi kontrolē cilvēki. Diskusija par augstākā līmeņa intelektu tātad ir svarīga, taču pašlaik tā aizēno diskusiju par mākslīgā intelekta pašreizējā pielietojuma ietekmi. 4. Mākslīgais intelekts cilvēces labā 4.1. Lielie tirgus dalībnieki (piemēram, OpenAI) jau ir uzsākuši dažādas iniciatīvas nolūkā attīstīt mākslīgo intelektu atvērtā, drošā un sociāli atbildīgā veidā. Taču politisko lēmumu pieņēmēji nevar atstāt šī jautājuma risināšanu uzņēmumiem un arī viņiem pašiem ir jāuzņemas atbildība. Ir jāparedz mērķtiecīgi pasākumi un atbalsts, lai sekmētu pētījumus par sabiedrības izaicinājumiem saistībā ar mākslīgo intelektu un par drošu un noturīgu mākslīgā intelekta sistēmu izstrādi ES programmas, tostarp Apvārsnis 2020, ir īpaši veidotas šī izaicinājuma pārvarēšanai. EESK konstatēja, ka ar programmas Apvārsnis 2020 pīlāru Sabiedrības izaicinājumi saistītais finansējums atpaliek no abu pārējo pīlāru Zinātnes izcilība un Līderība rūpniecībā finansējuma un ir samazināts. EESK uzsver, ka liela uzmanība ir jāvelta pētniecībai par galvenajiem sabiedrības izaicinājumiem, kā arī par mākslīgā intelekta sociālo pielietojumu pīlāra Sabiedrības izaicinājumi kontekstā Turklāt ir arī jārisina mākslīgā intelekta radītās iespējamās horizontālās sekas. Līdztekus revolucionārām inovācijām mākslīgā intelekta jomā jāfinansē arī šo inovāciju ietekmes uz sabiedrību pētījumi, kā arī jāfinansē līdzekļi šīs ietekmes izraisīto problēmu risināšanai Cilvēcei kalpojoša mākslīgā intelekta pētniecībai un izstrādei ir nepieciešams arī viss specializētās mācīšanās un pārbaudes datu klāsts, kas pieejams plašai sabiedrībai, un vide izmēģinājumiem reālās dzīves situācijā (real life). Līdz šim mākslīgā intelekta infrastruktūra un liela daļa īpašo datu bija pieejama tikai ierobežotam skaitam privāto dalībnieku un viņu lietošanai, un pastāv šķēršļi mākslīgā intelekta izmēģināšanai publiskajā jomā, kas kavē mākslīgā intelekta pielietojumu citās jomās. Specializētu un visiem pieejamu datu, kā arī Eiropas mākslīgā intelekta infrastruktūras izstrādei ir būtiska loma droša, noturīga un lietderīga mākslīgā intelekta radīšanā. 5. Kontrolēt un rīkoties 5.1. Mākslīgā intelekta plašo ietekmi uz sabiedrību pašlaik vēl nav iespējams pilnībā novērtēt. Taču visi ir vienisprātis, ka ietekme būs spēcīga. Pašlaik attīstība mākslīgā intelekta jomā notiek strauji, kas padara nepieciešamu kritisku un visaptverošu kontroli, lai pienācīgi un veiksmīgi varētu izprast izšķiroši svarīgas un radikālas pārmaiņas gan tehniskas, gan sociālas, kas varētu mainīt situāciju mākslīgā intelekta attīstībā vai saistībā ar to Šādas izšķiroši svarīgas pārmaiņas tehniskajā aspektā varētu definēt kā nozīmīgu vai būtisku progresu mākslīgā intelekta prasmju attīstībā, kas varētu radīt pamatu vispārīgam mākslīgajam intelektam. Noteicošie apstākļi sociālajā aspektā varētu būt saistīti ar darbvietu masveida zaudēšanu bez izredzēm uz aizstājošām darbvietām, ar nestabilām situācijām, sistēmas darbības traucējumiem, negaidītiem pavērsieniem starptautiskajā kontekstā u. c Politisko lēmumu pieņēmējiem, nozares pārstāvjiem, sociālajiem partneriem, patērētājiem, NVO, aprūpes un izglītības iestādēm, kā arī akadēmisko aprindu pārstāvjiem un dažādu jomu ekspertiem (tostarp mākslīgā intelekta teorijā vai praksē, ētikā, drošībā, ekonomikā, darba zinātnēs, tiesību jomā, uzvedības zinātnēs, psiholoģijā un filozofijā) ir kopīgiem spēkiem rūpīgi jāseko līdzi attīstībai mākslīgā intelekta jomā un regulāri jāpārbauda situāciju mainošie elementi, lai īstajā brīdī varētu veikt piemērotus pasākumus, piemēram, politiskus, leģislatīvus un regulatīvus, pašregulējošus un sociālā dialoga pasākumus.

9 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 288/ Kā Eiropas pilsoniskās sabiedrības pārstāve EESK drīzumā pievērsīsies šo debašu par mākslīgā intelekta tematiku uzsākšanai, centralizēšanai un veicināšanai starp daudzām iesaistītajām pusēm. Briselē, gada 31. maijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Georges DASSIS

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 19.12.2014 B8-0000/2014 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 27. maijā (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariā

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 27. maijā (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariā Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 27. maijā (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts Datums: 2019. gada 27. maijs Saņēmējs: delegācijas

Sīkāk

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.10.2015 A8-0307/14 Nr. 14 2. punkts 2. norāda, ka galvenās politikas iniciatīvas, kas ietvēra politikas ieteikumus, balstījās uz ekonomikas prognozēm, kurās nebija paredzēts lēnais izaugsmes temps un

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017.

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. gada 24. maijs delegācijas SPORT 40 EDUC 266 JEUN

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

NAME :

NAME : STARPTAUTISKĀ INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS ORGANIZĀCIJU KONFEDERĀCIJA TREŠO PERSONU INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA KAS MĒS ESAM UN KO MĒS DARĀM CEOC International ir Eiropas apvienība,

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja 21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Mums jāizglīto bērni viņu nākotnei, nevis mūsu pagātnei Kas skolu padara par vidi, kura sekmē katras

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

JAUNA STRATĒĢISKĀ PROGRAMMA GADAM Eiropadome

JAUNA STRATĒĢISKĀ PROGRAMMA GADAM Eiropadome JAUNA STRATĒĢISKĀ PROGRAMMA 2019. 2024. GADAM Eiropadome IEVADS Pēdējos gados pasaule ir kļuvusi arvien nemierīgāka, komplicētāka un vairāk pakļauta straujām pārmaiņām. Tas rada gan iespējas, gan izaicinājumus.

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautā

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautā Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautājumiem, tiks apskatīta pastāvīgā tehnoloģiju attīstība

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentv

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentv Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentvalsts Pastāvīgo pārstāvju komiteja Gatavošanās Konkurētspējas

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un  ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Vēlēšanas internetā perspektīva Latvijā Satiksmes ministrijas Sakaru departaments Pieredzes apmaiņas seminārā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju amatpersonām No pašvaldību vēlēšanām līdz Saeimai:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327 WBL-PRO projekts Kvalifikācija, atvērtie resursi, labās prakses un rīku piemēri darba vidē balstītu mācību profesionālim 2016-1-DE02-KA202-003339 IO2: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra DVB mācību profesionālim

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AK_PD_Rezekne_0206

AK_PD_Rezekne_0206 Piespiedu darba kā kriminālsoda ieviešanas vēsture Latvijā 1999-2003 1. posms Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centrs Rēzekne, 2016.gada 9.jūnijs Vēsture 1999. gada 1.aprīlis stājas spēkā KL nav

Sīkāk