Microsoft Word - 2piel_zinatniska_darbiba

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - 2piel_zinatniska_darbiba"

Transkripts

1 Maăistra studiju programma Ekonomika Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība 2006./2007. studiju gads 2. pielikums DU SOCIĀLO ZINĀTĥU FAKULTĀTES PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKOS PROJEKTOS SVARĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS 2006./2007. STUDIJU GADĀ PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS ZINĀTNISKĀ SADARBĪBA DU SZF piedalīšanās zinātniskajos projektos PĒTNIECISKIE PROJEKTI Projekta nosaukums Cilvēkresursu izpētes un mūžizglītības realizācijas metodikas izstrāde un tās pielietojums Zinātniskās grāmatas Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās pielietojums Latvijā sagatavošana un izdošana Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni. Latvijas ražotāji mūsdienīgos globalizācijas un pasaules saimniecības reăionalizācijas Projekta vadītājs Prof. N.Baranovskis Doc. E. Asoc. profesors A.Nikolajevs, piedalījās docente ě.nikolajeva Piedalījies asoc.profesors G.Gončarovs Realizēšanas laiks 2006.g Finansētājs Budžeta darbs Nr. R 7077 (Izglītības ministrija) DU Nr / Piešėirtā summa Ls Ls g. LZP 952 Ls g. LZP 1142 Ls

2 apstākĝos: problēmas, risinājumi, perspektīvas Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā Industriālais mantojums tūrisma un biznesa attīstība Latvijas un tas reăionu izglītības specifiskās problēmas. Dr.soc. V.MeĦšikovs Projekta koordinatore DU E. Dr.sc.soc. V.MeĦšikovs Valsts prezidentes kancelejas Stratēăisko pētījumu komisija g. INTERREG IIIA programma SIV Izglītības un zinātnes ministrijas projekts (projekts Nr. 5-20/07.19) Ls LVL SADARBĪBAS PROJEKTI ANO attīstības programmas projekts Latvijā Pārskats par tautas attīstību 2004/2005: Rīcībspēja reăionos Galvenā redaktore: dr.sc.soc. A. Zobena Pārskata līdzautore: mag. oec., pētniece V.BoroĦenko g. Apvienoto Nāciju Organizācija s attīstības programma (UNDP), LU SPPI, DU SPI DU finansējums 1550 LVL, t. sk. pašfinansējums 1000 LVL Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas Darba tirgus pētījumi projekta "Labklājības ministrijas pētījumi projekts Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas Projekta vadītājs: dr.habil.sc. ing. P.Rivža;, Socioloăiskās un datu apstrādes pētnieku grupas vadītājs: dr.sc.soc. V.MeĦšikovs g. ESF, LR Labklājības ministrija Kopējais finansējums: ,00 LVL ( LVL bez PVN), t.sk. DU finansējums LVL bez PVN

3 Zinātniskās publikācijas Baranovskis N Effective deposit in surance system A crucial preronditior for a successful economics. In.: Opportunities and problems of economic development. Rēzekne, lpp. Baranovskis N Latvijas valsts reăionālās attīstības indeksi, to tautsaimnieciskā nozīmība. Starptautiskās zinātniskās s rakstu krājums Economical development of the central and eastern Europe in the context of European integration. Saule, lpp. Gončarovs G Financial attractiveness of Baltic as factor of competition (Regional aspect). In Faculty of Chemical and Food Technology Slovak University of Technology in Bratislava Department of Management. Volume II. Number 02 (04) Bratislava, 2006, lpp. Gončarovs G Finanšu saplūšanas un to īpatnības. Latvijas ekonomists Nr. 04 (136), lpp. Gončarovs G Korporāciju finanšu saplūšanas: motīvi un realizācijas rezultāti. Latvijas ekonomists N06 (138), lpp. E. Co-financing of European Union Funds One of the Factors for Sustainable Development of Latvia s Regions. - Proceedings of the International Scientific conference Economic Science for Rural Development. Finances, Taxes, Investment and Support, Jelgava, 2007., p E. ekonomika - no linu tirdzniecības 12. gadsimtā līdz mobilo sakaru torħu eksportam 21. gadsimtā. Stratēăiskās analīzes komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājums, Zinātne, 2007., lpp. E. Izglītības loma Latvijas reăionu ekonomiskās attīstības veicināšanā. Starptautiskās zinātniskās s Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos rakstu krājums. DU Saule, 2007., lpp.) KuĦicka I The economic development of Latvia s regions: analysis of indicators. В сборнике статей VII Международной научной конференции Новая экономика и общество. Polija, ěubĝina, lpp. KuĦicka I Latvijas reăionu nevienmērīgās ekonomiskās attīstības izvērtējums. Sociālā pētījuma institūta Sociālo zinātħu vēstnesis Nr.2 - Universitāte, lpp. Kosiedowski W Miejsce Białorusi w Europie Środkowej i Wschodniej aspekty makroekonomiczne i regionalne, w: Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii

4 Europejskiej, Czynniki konkurencyjności, E. Teichmann (ed.), SGH, Warszawa, p Kosiedowski W Konkurencyjność regionów Europy Środkowowschodniej w procesie integracji z Unią Europejską, in: Konkurencyjność regionów, Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, M. Runiewicz (ed.), Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, p Kosiedowski W Не надо дружить, давайте партнерствовать, in: Плата за вход, Европейские Диалоги, Залман Кац (ред.), The Baltic Forum, Riga, p Kosiedowski W Labāk busim nevis draugi, bet partneri, w: Ieejas Maksa. Eiropas dialogi, Zalmans Kacs (ed.), Baltijas forums, Riga, p Vaitekunas S., Simanskiene L., Kosiedowski W. (eds) Regional Development in the context of the European Union, Klaipeda, p.182. Kosiedowski W Problemy socjalno-ekonomiceskovo jedinienia postsocjalisticeskih gosudarstv Baltijskovo regiona, in: Problemy prognozirovanja i gosudarstviennovo regulirovanja socjalno-ekonomiceskovo v regionie CEI, Minsk, p Kosiedowski W Ekonomiceskaja konkurentnosposobnost Evropejskogo Sojuza v mirovoj ekonomike, in: Belorusskij Ekonomiceskij Zhurnal, V.N.Shimov (ed.), No 2 (35), Minsk, p Kosiedowski W Problemy ekonomiceskoj i socyalnoj sploconnosti postsocyalisticeskih gosudarstv regiona Baltijskogo Moria, in: Konkurence, Integracija, Kooperacija: Baltijas regiona ekonomikas attistibas regionalie un starptautiskie aspekti, V. Siperkovskis (ed.), Batijas Foruma Biblioteka, p Kosiedowski W International competitiveness of the European Union, in: Efektivitate un konkurence, Saule, p Nikolajevs A., Nikolajeva ě Tertiary Education and Labour Market. Proceeding of the International Scientific Conference The Next Decade Challenges for Business. RSEBAA, Rīga, p Николаев А г. Образование как фактор занятости: миф или реальность? Новая экономика и общество, Lublin, Wydavnitstwo KUL, 2006., T1., lpp Николаев А Проблемы комплексной оценки уровня экономического развития. Актуальные проблемы управления экономикой региона, Вып.2, ИНЖЕК, Санкт - Петербург, стр Orlovska A Uzdevumu krājums statistikā, Rīga, Rīgas Tehniskā Universitāte, 52 lpp.

5 Orlovska A., Pivako T., Vanags I., Skujeniece I Rūpniecības nozaru konkurētspējas vērtējums. Statistikas un pārvaldes problēmas Latvijas statistikas institūts, Rīga, lpp. Sitnika D Konverăences kritēriju izpilde Baltijas valstīs. Sociālā pētījuma institūta Sociālo zinātħu vēstnesis Nr.2 - Universitāte, lpp. Saulītis J Pasaules un Latvijas darba tirgus problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums: Ekonomika un uzħēmējdarbība (Teorija un prakse). RTU Izdevniecība, Rīga, lpp. Саулитис Ю г. Проблемы развития малых стран в начале ХХI века Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments: Regional Aspect. Collection of Scientific Works, part 1.-Donetsk: Donetsk National University, p Саулитис Ю., Бриеде Л Коммерциализация и глобализация системы образования. Starptautiskās zinātniskās s rakstu krājumā Tautsaimniecības un uzħēmējdarbības attīstības problēmas. RTU Izdevniecība, Rīga, lpp. Саулитис Ю Development trends of human capital in Latvia. Management and Sustainable development 1-2/2006(14), lpp. Zelča S Latgales pašvaldību pamatbudžetu analīze ( pilsētas piemērs). Sociālā pētījuma institūta Sociālo zinātħu vēstnesis Nr.2 - Universitāte, lpp. Gorbaceviča L., (Līdzautori Inta Ostrovska, Vera BoroĦenko). Laika vadīšana un organizēšana uzħēmumos. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, Nr. 11.; Rīga 2006, lpp Gorbaceviča L. Рабочее время и его цена. Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2, Lublin, 2006, стр Gorbaceviča L. Dzīves jēgas meklējumos. Dzīves jēga, bailes, absurds, izziħa, prāts, patiesība. // Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija. LU FSI 2006., lpp Gorbaceviča L. Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte // Starptautiskās zinātniskās s Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos tēzes g oktobris. : Saule, 2006, lpp.23 Gorbaceviča L. Качество высшего образования в представлении студентов (на примере Даугавпилсского университета и некоторых частных вузов Латвии). // Nowoczesność Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie środkowej i

6 wschodniej. [Pod redakciją Słavomira Partyckiego], T2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007., c Gorbaceviča L. Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte // Starptautiskās zinātniskās s Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos 2006.g oktobrī. Rakstu krājums. Universitāte: Akadēmiskais apgāds Saule, 2007, lpp И.Островска Роль образования в создании социального капитала. Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2: I.Ostrovska Izglītības kā sociālā institūta transformācija sabiedrības pārmaiħu laikā. Starptautiskās zinātniskās s Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos tēzes g oktobris: 33. V.Stūrainis Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības problēmas un risinājumi. Efektivitāte un. Starptautiskās zinātniskās s rakstu krājums: V.Stūrainis Apdrošināšanas kultūra Latvijā un izglītības faktors. Starptautiskās zinātniskās s Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos tēzes g oktobris: 39. Konferences Konferences nosaukums Starptautiska zin. konf. Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos Education in the conditions of Social Changes. 4. starptautiskā Enonomic Crossborder Cooperation in Context of European Valsts, pilsēta, norises datumi ToruĦa, Polija, Dalībnieks vārds, uzvārds ěubova Nikolajeva Andrejs Nikolajevs Genādijs Gončarovs ZiĦojuma veids: vai posters ZiĦojuma nosaukums Значимость высшего образования и профессиональная ориентация молодежи. The Level of Education and Perspectives of a Person in the EU Labour Market. The Analysis of Financal Politics of the Market Sector in Connection with International Integration of Baltic Europe

7 Integration Starptautiska Latvija-tilts starp ES un NVS. UzĦēmējdarbības perspektīvas Latgalē 4. starptautiskā Enonomic Crossborder Cooperation in Context of European Integration Stratēăiskās analīzes komisijas Policentriskums Latgalē: piemērs Latvijas bankas seminārs par aktualitātēm valsts ekonomikā Forums Reăioni- Latvijas attīstība. Vīzijas. Iespējas. Risinājumi 8. starptautiskā zin. konf. Economic Science for Rural Development 2007 Starptautiska konf. Transports un loăistika problēmas un iespējas Starptautiska konf. Eiropas Savienības pārredzamības iniciatīva ToruĦa, Polija, Jelgava, Latvija Rīga, s s s videos vadīšana DU s s Possibilities of Application of Territorial Marketing in Latvia Ensuring Sustainable Development of Latvia s Regions under Support of Euripean Union Funds to Entrepreneurship

8 Starptautiska konf. A practical methodology for regional development: en experiment in creating a collaborative process 8. ikgadējā Rēzeknes Augstskolas Pedagoăijas fakultātes konf. Pedagoăijas teorijas un mācīšanās process Starptautiska zin. konf. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā Starptautiska konf. Uncertain Transformations New Domestic and International Challenges Starptautiska ITERREG IIIB programmas FEM projekta ietevros Starptautiska zin. konf. Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos Starptautiska zinātniskā Small Bussiness management: innovation, strategy, values Rēzekne, Rīga, Pērnava, Igaunija Rīga, Juris Saulītis s s ES finansējuma izmantošana Latgales reăiona attīstībā. Latvijas teritoriju līdzsvarota attīstība viens no reăionālās politikas uzdevumiem. Education in the Knowledge Society in Latvia Starptautiskās pieredzes apgūšana uzħēmējdarbībā Izglītības loma Latvijas reăionu ekonomiskās attīstības veicināšanā

9 Starptautisks zinātnisks seminārs Development of Economic Knowledge Management based Innovation Entrepreneurship Latvia Starptautiska zin. konf. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā Starptautiska zin. konf. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā 7 Международная научная конференция Новая экономика и общество Starptautiskās zinātniskās s Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos Izglītība sociālo pārmaiħu apstākĝos "Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas Rīga, Наленчув, Польша, g oktobris, 2006.g oktobris, 2006.g. 29.novembrī, Juris Saulītis Dace Sitnika Sandra Zelča Gorbaceviča Lilija Gorbaceviča Lilija s Māstrihtas kritēriju izpilde jaunajās ES dalībvalstīs Vietējo varas orgānu finanšu loma Latvijā un Eiropas Savienības valstīs referāts Рабочее время и его цена referāts Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte I.Ostrovska Izglītības kā sociālā institūta transformācija sabiedrības pārmaiħu laikā V.Stūrainis Apdrošināšanas kultūra Latvijā un izglītības faktors V.Stūrainis IzmaiĦas un tendences transportlīdzekĝu īpašnieka

10 integrācijas kontekstā" 4. starptautiskā Enonomic Crossborder Cooperation in Context of European Integration ToruĦa, Polija, Wojciech Kosiedowski civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā Latvijā pēc iestāšanās ES Развитие Восточной и Центральной Европы в контексте процесса международной интеграции Simpoziju, konferenču, kongresu organizēšana Konferences nosaukums Norises laiks, vieta Dalībnieku skaits 4. starptautiskā Enonomic Crossborder Cooperation in Context of European Integration ToruĦa, Polija, 3 cilvēki ZINĀTNISKĀ SADARBĪBA Polija, ToruĦa, N. Kopernika Universitāte ( Reăiona konkurētspēja (Starptautisks salīdzinošais pētījums: Polija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija)) Polija, ěublina, Marijas Kirī Skladovskas Universitāte (Zinātniskais krājums Finansu socioloăija: problēmas un to risināšana ) Norvēăija, Oslo, Oslo Universitāte (Starptautiskais projekts Nation Building un Ethnic Integration in Bipolar post Soviet Societies: The Cases of Latvia and Kazakhstan ) Dr.hab.oec., prof. Vojcehs Kosedovskis Dr. soc. Slavomirs Partickis Dr. phil. Pals Kalsto

11 Lietuva, ViĜĦa (Starptautiskais projekts Nuclear Power Supply and Environment ) Baltkrievija, Minska, Baltkrievijas valsts Ekonomikas Institūts ( Reăiona konkurētspēja (Starptautisks salīdzinošais pētījums: Polija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija)) Lietuvas Filozofijas un socioloăijas institūts Dr. oec. Antons Slonimskis Krievija, Maskava, Darba un sociālo attiecību akadēmija (Zinātniskais krājums Finansu socioloăija: problēmas un to risināšana ) Latvija, Rīga, Latvijas Universitāte (Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2000/2001. Rīga, UNDP Latvijā, 2001.) Latvija, Latgales pētniecības institūts ( Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija ) Hab.dr.phil., prof. Vladimirs Speranskis Dr.soc., asoc.prof. Tālis Tisenkopfs Dr.inž. Eduards Matisāns

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: E-pasts Pilsonība Latvijas

Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: E-pasts Pilsonība Latvijas Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: 67976735 E-pasts rudolfs.kalvans@svg.lv Pilsonība Latvijas Dzimšanas datums 09.12.1980. Ģimenes stāvoklis Precējies

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoinovācija Kursa nosaukums angliski Innovation Management and Eco Innovation Kursa nosaukums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vērtības cilvēka dzīvē. Pētniecība. Praktiskais pielietojums profesionālajā darbībā. Sintija Vaska Bc.psych. Pētnieciskās intereses Petroviča, S. (2016). Vērtību saistība ar izdegšanu palīdzošo profesiju

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Dr

Dr CURRICULUM VITAE dzīves un darba gājums Vārds, uzvārds: Juris Rozenvalds Dzimšanas datums: 21.08.1953 Telefons: +371 29448196 E-pasta adrese: Juris.Rozenvalds@lu.lv Darba gaitas: Izglītība: 1970-1975 Studijas

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

Dimensionālā pieeja Latvijas klīniskā personības testa izstrādē

Dimensionālā pieeja Latvijas klīniskā personības testa izstrādē Valsts pētījumu programmas BIOMEDICINE apakšprojektu par nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēti un sloga samazināšanu 4. posma pārskata seminārs, 2017.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS: Biedrības Latvijas Aviācijas Asociācija Dalībnieku sapulcē BIEDRĪBAS LATVIJAS AVIĀCIJAS ASOCIĀCIJA STRATĒĢIJA GADA

APSTIPRINĀTS: Biedrības Latvijas Aviācijas Asociācija Dalībnieku sapulcē BIEDRĪBAS LATVIJAS AVIĀCIJAS ASOCIĀCIJA STRATĒĢIJA GADA APSTIPRINĀTS: Biedrības Latvijas Aviācijas Asociācija Dalībnieku sapulcē 20.01.2016 BIEDRĪBAS LATVIJAS AVIĀCIJAS ASOCIĀCIJA STRATĒĢIJA 2016.-2020.GADAM Rīga, 2016.gads SATURS Termini un saīsinājumi...

Sīkāk

February 21, LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība ( ) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konferen

February 21, LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība ( ) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konferen February 21, 2018 1 LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība (2001-2016) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konference: Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija 2018.

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Pasnovertejums Bakalaurs Turisma vadiba

Pasnovertejums Bakalaurs Turisma vadiba LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE Otrā līmeħa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma TŪRISMA VADĪBA (kods 42812) Pašnovērtējuma ziħojums par 2008. / 2009. studiju gadu APSTIPRINĀTS LiepU Senāta

Sīkāk

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation No farmaceitiskajām vielām tīri ūdeņi - CWPharma seminārs ieinteresētajām pusēm 22.marts, 2019, Peldu iela 25, Rīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 101.telpa Ieva Putna-Nīmane,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

Izziòa

Izziòa IZZIĥA par vadošās iestādes komentāriem par Labklājības ministrijas sagatavoto 1.operacionālās programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritāti Nodarbinātība un sociālā iekĝaušana Pasākums Nodarbinātība

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

TAX SYSTEM ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN LATVIA NODOKĻU SISTĒMAS ADMINISTRĒŠANAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ A. Pavra, L.Vasiļjeva Atslēgas vārdi: nodokļi, efek

TAX SYSTEM ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN LATVIA NODOKĻU SISTĒMAS ADMINISTRĒŠANAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ A. Pavra, L.Vasiļjeva Atslēgas vārdi: nodokļi, efek TAX SYSTEM ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN LATVIA NODOKĻU SISTĒMAS ADMINISTRĒŠANAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ A. Pavra, L.Vasiļjeva Atslēgas vārdi: nodokļi, efektīvitāte, administrēšana Nodokļu sistēmas administrēšana

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Riski: identificēšana un mērīšana

Riski: identificēšana un mērīšana Risku vadība apdrošināšanā Risku identificēšana un mērīšana Jolanta Krastiņa, FAA Latvijas Aktuāru Asociācija 01.12.2011 Saturs Ievads risku vadībā mērķis, ERM, risku vadības process Risku identifikācija

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze Eiropas Savienības

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

ESAF_SV_Sociologija_parskats_2017_2018

ESAF_SV_Sociologija_parskats_2017_2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Socioloģija, antropoloģija, politoloģija pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītāja

Sīkāk

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā 2. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr. 769 Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. 2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu

Sīkāk

Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniskās darbības 2016./2017. gada pārskats

Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniskās darbības 2016./2017. gada pārskats EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS 2016./2017. GADA PĀRSKATS Rīga 2017 tiek izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu. Pārskata atbildīgā redaktore: Jeļena Titko

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācīšanās Virtuālajā Realitātē P O T E N C I Ā L S I N O VAT Ī VĀ M M Ā C Ī B U S T R AT Ē Ģ I J Ā M UN M Ā C Ī B U M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N A I L a n a D r e i m a n e KUR SĀKSIM? KĀPĒC VR MĀCĪBU

Sīkāk

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx VISPĀRĒJIE TIESĪBU PRINCIPI: TIESISKĀ DROŠĪBA UN TIESISKĀ PAĻĀVĪBA. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence. Rakstu krājums. Autoru kolektīvs Ringolda Baloža vadībā Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 415

Sīkāk

Produkta nosaukums

Produkta nosaukums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un tās dalīborganizāciju publicitātes pārskats 0.gada janvāris decembris Publicitātes pārskats sagatavots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. DP/.../08/IPIA/NVA/00

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova, Linda Mihno Izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD valstu Starp

Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova, Linda Mihno Izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD valstu Starp Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova, Linda Mihno Izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā Andra Kangro

Sīkāk

Microsoft Word - L.A.T., 2015.

Microsoft Word - L.A.T., 2015. N. p.k. Programmas nosaukums 1. Pirmais Baltijas kanāls 2. NTV Mir Baltic 3. REN TV Baltic RETRANSLĀCIJAS ATĻAUJAS Nr. RR - 39 pielikums Retranslējamo programmu saraksts Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - IRASA APHP CONSENSUS UZ no ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - IRASA APHP CONSENSUS UZ no ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Primārs hiperparatireoidisms. Asimptomātisks hiperparatireoidisms. 4 th Consensus Statement: Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism Ingvars Rasa LOKMSA prezidents Mob.

Sīkāk

Baltic HIV Association

Baltic HIV Association - 2014.gada pārskats 12/03/2015 Inga Upmace, Valdes priekšsēdētāja Dibināta 2010.gadā Reģ. Nr.40008153882 Fakti par biedrību Jurid. adrese Druvienas iela 36-144, LV-1079 Valdes sastāvs E.Dompalma-Linuža,

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbība

Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbība Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par 2013. gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par 2013.gadu ir izstrādāts ar Eiropas Ekonomikas

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

Microsoft Word - 7_pielikums

Microsoft Word - 7_pielikums 7. pielikums Profesionālās studiju programmas Sporta skolotājs Studiju programmā Sporta skolotājs īstenošanā iesaistīto docētāju CV CV LARISA SILOVA Darba vietas adrese: Daugavpils Universitāte, Parādes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

JURIDISKĀ KOLEDŽA

JURIDISKĀ KOLEDŽA J U R I DISKĀ KOLEDŽA Apstuprināts: JK padomes sēdē 17.03.2016., prot.nr.3-01/40 Studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums Studiju programmu Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts j\373nijs)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts j\373nijs) Apstiprināts ar Padomes 2013.gada 12. decembra lēmumu Nr. 216 Grozīts ar Padomes 2014. gada 6. marta lēmumu Nr. 79 Grozīts ar Padomes 2015. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 72 Grozīts ar Padomes 2015. gada 23.

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs

Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti 2014. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce Grobiņa, 26.08.2016. Inga Brieze Rīgas plānošanas

Sīkāk

Resources and education : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" / [editor-in-chief and respo

Resources and education : proceedings of the International scientific conference Economic science for rural development / [editor-in-chief and respo ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings of the International Scientific Conference RESOURCES AND EDUCATION 1. Resources 2. Education and Research for the Countryside 22 Jelgava 2010 Economic

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts, 2015., j\373lijs)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts, 2015., j\373lijs) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-40 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts N.p.k. Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk