34020_00663_G_Combi_010918_LV.indb

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "34020_00663_G_Combi_010918_LV.indb"

Transkripts

1 Combi (E) LV Lietošanas instrukcija Brauciena laikā glabāt transportlīdzeklī 2. lpp.

2 Combi (E) Geändert Ludsteck Vadības panelis, digitāls vai analogs (bez attēla) 2 Telpas temperatūras sensors 3 Aukstā ūdens pieslēgums 4 Siltā ūdens pieslēgums 5 Gāzes pieslēgums 6 Siltā gaisa izplūdes vietas 7 Cirkulējošā gaisa iesūkšana 8 Atgāzu novadīšana 9 Degšanas procesam nepieciešamā gaisa pievadīšana 10 Elektronisks vadības bloks 11 Ūdens tvertne (10 litri) 12 Deglis 13 Siltummainis 14 Energoelektronika 15 Sildstieņi 230 V 16 Pārkaršanas drošības slēdzis 230 V 17 FrostControl (drošības/izplūdes vārsts opcionāla versija Lielbritānijai) 18 Drošības/izplūdes vārsts (versija Lielbritānijai) attēls Satura rādītājs Izmantotie simboli... 2 Lietošanas mērķis... 3 Norādījumi par drošību... 3 Funkciju apraksts (Combi)... 6 Funkciju apraksts (Combi E)... 6 Izmantotie simboli Simbols norāda uz iespējamiem riskiem. Norādījums ar informāciju un ieteikumiem. Lietošanas instrukcija Ievērot priekšrakstus par ESD! Vadības paneļi... 7 Telpas temperatūras sensors... 7 Drošības/izplūdes vārsts... 7 A. FrostControl... 7 B. Drošības/izplūdes vārsts... 8 Boilera piepildīšana... 8 Boilera iztukšošana... 8 Ierīces iedarbināšana... 9 Izslēgšana... 9 Apkope... 9 Saules enerģijas kolektori... 9 Drošinātāji V drošinātājs V drošinātājs (Combi E) V drošinātājs ar pārkaršanas aizsardzību (Combi E).. 10 Tehniskie dati Gabarīti Utilizēšana Traucējumi Traucējummeklēšanas pamācība (ūdens apgāde) Piederumi Ražotāja garantijas apliecinājums (Eiropas Savienība)

3 Lietošanas mērķis Paredzētais lietojums Ierīce ir uzstādāma un ekspluatējama tikai transportlīdzekļu klases O dzīvojamās piekabēs (Caravans) un M1 kategorijas transportlīdzekļu klasei atbilstošos kemperos (Motorcaravans), ja gāzes iekārtas uzstādīšana ir veikta atbilstoši EN Ievērot nacionālos priekšrakstus un normatīvos aktus par gāzes instalāciju ekspluatēšanu un pārbaužu veikšanu (piemēram, Vācijā, atbilstoši DVGW darblapai G 607 transportlīdzekļiem). Ierīci drīkst izmantot tikai dzeramā ūdens un transportlīdzekļa salona sildīšanai. Lai ierīci darbinātu braukšanas laikā, jābūt aprīkojumam, kas novērstu nekontrolētu sašķidrinātās gāzes izplūšanu, notiekot satiksmes negadījumam (saskaņā ar ANO / EEK direktīvu Nr. 122). Ierīci izmantojot komerciālos nolūkos, lietotājam ir jānodrošina atbilstība attiecīgās galamērķa valsts īpašajiem juridiskajiem un apdrošināšanas noteikumiem (Vācijā, piemēram, jābūt nodrošinātai atbilstībai, piemēram, DGUV noteikumiem). Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana Visi pārējie pielietojuma veidi, kas nav uzskaitīti kā atbilstoši paredzētajam lietojumam, ir nepieļaujami un tādēļ aizliegti. Tas attiecas, piemēram, uz instalēšanu un ekspluatāciju: autobusos (transportlīdzekļu klase M2 un M3), komerctransportlīdzekļos (transportlīdzekļu klase N), laivās un citos ūdens transportlīdzekļos, medību / meža namiņos, brīvdienu mājiņās vai nojumēs. Instalēšana piekabēs vai bīstamu kravu pārvadāšanai paredzētos transportlīdzekļos ir aizliegta. Citu šķidrumu sildīšana, kas nav dzeramais ūdens (piemēram, tīrīšanas, atkaļķošanas, dezinfekcijas un konservēšanas līdzekļi), ir aizliegta. Bojātas ierīces nedrīkst darbināt. Ierīces, kas instalētas neatbilstoši instalācijas un lietošanas instrukcijām, nedrīkst lietot. Norādījumi par drošību Lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un citus ar produktu saistītos dokumentus, ievērojiet tos un saglabājiet vēlākai lietošanai. Ievērojiet likumus, direktīvas un standartus to aktuālajā versijā. Lietošanas un instalācijas instrukciju neievērošana var nodarīt nopietnus bojājumus īpašumam un radīt nopietnus draudus veselībai vai dzīvībai. Par tādējādi izraisītiem bojājumiem atbild vienīgi ierīces lietotājs vai ekspluatētājs. Tikai kvalificēts un apmācīts personāls (profesionāls personāls) saskaņā ar instalācijas un lietošanas instrukciju un atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem drīkst instalēt un remontēt Truma produktu, un veikt tā darbības pārbaudi. Kvalificēts personāls ir personas, kuras, pamatojoties uz viņu profesionālo izglītību un apmācību, zināšanām un pieredzi ar Truma produktiem un attiecīgajiem standartiem, var pareizi veikt nepieciešamos darbus un novērtēt iespējamos riskus. Ko darīt, ja ir sajūtama gāzes smaka? Izvairieties no potenciāliem aizdegšanās avotiem, piemēram, nodzēsiet visas atklātās liesmas, nelietojiet transportlīdzeklī elektriskos slēdžus, mobilo tālruni vai radio, nestartējiet transportlīdzekļa motoru, nedarbiniet ierīces, nesmēķējiet. Atveriet logus un durvis. Evakuējiet visas personas no transportlīdzekļa. Noslēdziet gāzes balonus vai bloķējiet gāzes padevi no ārpuses. Kvalificētam personālam jāpārbauda visa gāzes iekārta un jāveic tās remonts! Gāzes iekārtu drīkst lietot tikai pēc tās pārbaudīšanas un remonta! 3

4 Darbi pie ierīces uzstādīšanas telpā Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai eksplozijas risks sakarā ar gāzes noplūdi! Pirms visa veida darbu uzsākšanas: 1. Izslēdziet ierīci. 2. Noslēdziet gāzes padevi. 3. Atvienojiet visus ierīces polus no barošanas sprieguma un tīkla (230 V ) Iespējamas asas malas - grieztu brūču risks! Visu darbu izpildes laikā lietojiet piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles. Droša darba vide Darbiniet ierīci tikai ar atbilstošiem Truma vadības paneļiem un piederumiem. Ierīces darbināšana bez siltā gaisa caurulēm nav pieļaujama. Atgāzes - saindēšanās risks! Izplūdes gāzes no sildītāja var izraisīt saindēšanos slēgtās telpās (piemēram, garāžās, darbnīcās, zem nojumēm). Novietojot atpūtas transportlīdzekli stāvēšanai slēgtās telpās: bloķējiet degvielas padevi sildītājam, deaktivizējiet taimeri, izslēdziet sildītāju vadības panelī, izslēdziet sildītāju, izmantojot Truma App (ja ir instalēta Truma inet Box aplikācija). Ja kamīns atrodas atverama loga tuvumā vai zem tā, ierīcei jābūt aprīkotai ar automātisku slēgierīci, lai novērstu kamīna darbību, kad logs ir atvērts. Ugunsgrēka risks sakarā ar augstu temperatūru! Nekad nelietojiet telpā, kurā atrodas ierīce, vai pašā sildītājā termiski jutīgus priekšmetus (piemēram, aerosolus, sveces) vai viegli uzliesmojošus materiālus, šķidrumus, gāzveida vielas. Kategoriski aizliegts bloķēt siltā gaisa sadalītāja siltā gaisa deflektorus vai siltā gaisa sadalītāja tuvumā novietot siltumjutīgus priekšmetus vai uzliesmojošus materiālus, šķidrumus, gāzveida vielas. Lai nepieļautu ierīces pārkaršanu, cirkulējošā gaisa iesūkšanas atvērumiem un telpai, kurā atrodas ierīce, jābūt bez šķēršļiem. 4 Hloru saturošus produktus ierīces tuvumā un ierīcē nedrīkst lietot. Atgāzu aizvadīšanai un degšanai nepieciešamā gaisa padevei kamīnu vienmēr uzturēt tīru (bez sniega, ledus, lapām utt.). Karstas virsmas un atgāzes rada apdraudējumu. Nepieskarieties sienas kamīna zonai un neatbalstiet priekšmetus pret sienas kamīnu vai transportlīdzekli. Lietotāja / transportlīdzekļa turētāja pienākumi Lietotājs ir atbildīgs par Combi boilerī iepildīto ūdeni un tā kvalitāti. Maksimālo ieplūdes ūdens spiedienu skatīt 10. lapp. Tehniskie dati. Transportlīdzekļa turētājs ir atbildīgs par noteikumiem atbilstošu ierīces lietošanu. Combi ir bez iemontētas pretsasalšanas funkcijas nodrošinājuma. Sasalis ūdens var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Lietotājs ir atbildīgs par Combi aizsardzību pret sala izraisītiem bojājumiem, piemēram, izmantojot Truma FrostControl. Ierīcēm bez FrostControl (piemēram, Lielbritānijas versija) vai arī, ja ierīce netiek ekspluatēta, sasalšanas apdraudējuma gadījumā ir svarīgi iztecināt visu ūdeni. Uz sala izraisītiem bojājumiem garantija neattiecas! Pievienoto dzelteno uzlīmi ar brīdinošajiem norādījumiem montierim vai transportlīdzekļa turētājam ir jāpiestiprina katram transportlīdzekļa lietotājam labi redzamā vietā transportīdzeklī (piemēram, pie drēbju skapja durvīm)! Ja uzlīme nav atrodama, to var pieprasīt firmā Truma. Sašķidrinātās gāzes iekārtām ir jāatbilst attiecīgās valsts tehniskajām un administratīvajām prasībām (Eiropā, piemēram, EN 1949 transportlīdzekļiem). Ievērot nacionālos priekšrakstus un normatīvos aktus (piemēram, Vācijā, atbilstoši DVGW darblapai G 607 transportlīdzekļiem). Transportlīdzekļa turētājam ir jānodrošina, ka gāzes iekārtu pārbauda sašķidrinātās gāzes speciālists (Vācijā ik pēc 2 gadiem) saskaņā ar attiecīgajiem valsts noteikumiem (DVFG, TÜV, DEKRA). Tas jāapstiprina attiecīgā pārbaudes sertifikātā (G 607).

5 Spiediena regulatori un šļūteņu komplekti jānomaina ne vēlāk kā 10 gadus pēc izgatavošanas datuma (pēc 8 gadiem komerciālas lietošanas gadījumā). Regulāri pārbaudiet šļūtenes un lieciet nomainīt šļūtenes, kas kļuvušas trauslas. Ekspluatācijas drošums Gāzes spiediena regulētājierīču, gāzes ierīču vai gāzes iekārtu darbībai obligāti jāizmanto gāzes baloni vertikālā stāvoklī, no kuriem gāzes fāzē tiek ņemta gāze. Gāzes balonus, no kuriem tiek ņemta gāze šķidrajā fāzē (piemēram, iekrāvējiem), ir aizliegts lietot, jo tie sabojā gāzes iekārtu. Gāzes padeves darba spiedienam (30 mbar) jāatbilst ierīces darba spiedienam (skat. tipa plāksnīti). Gāzes iekārtai Vācijā drīkst izmantot tikai spiediena regulētājierīces, kas atbilst DIN EN (transportlīdzekļos) ar fiksētu izplūdes spiedienu 30 mbar. Spiediena regulētājierīces plūsmas ātrums nedrīkst būt mazāks par visu iekārtas ražotāja iemontēto ierīču maksimālo patēriņu. Transportlīdzekļiem mēs iesakām gāzes spiediena regulētājierīci Truma Mono Control CS, kā arī gāzes iekārtai ar diviem gāzes baloniem gāzes spiediena regulētājierīci DuoControl CS. Temperatūrā zem 0 C un vēl zemākā temperatūrā gāzes spiediena regulētājierīce vai pārslēgšanas vārsts ir jādarbina ar regulatora apsildi EisEx. Izmantot drīkst tikai šļūteņu komplektus, kas ir piemēroti galamērķa valstij un atbilst valsts noteikumiem. Pirmoreiz darbinot pavisam jaunu ierīci, īslaicīgi var izplatīties dūmi un smaka. Atsākot ekspluatāciju pēc īpaši ilga nedarbināšanas laika, īslaicīgi var izplatīties dūmi un smaka, kas rodas putekļu vai netīrumu dēļ. Tādā gadījumā ieteicams ierīci dažas minūtes darbināt pašattīrīšanās nolūkā ar maksimālu jaudas līmeni un nodrošināt pietiekamu telpas vēdināšanu. Karsts gaiss var būt bīstams un izraisīt apdegumus maziem zīdaiņiem bērniem, arī veciem un slimiem cilvēkiem. Izplūstošais gaiss pie siltā gaisa deflektoriem var sasniegt augstu temperatūru. Vienmēr pārbaudīt gaisa temperatūru pirms siltā gaisa deflektoru regulēšanas. Karsts ūdens var būt bīstams un izraisīt apdegumus zīdaiņiem, bērniem, veciem un slimiem cilvēkiem. Pārbaudīt ūdens temperatūru pirms katras mazgāšanās dušā vai vannā. Šo ierīci var lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātu fizisko, maņu, garīgo spēju vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tos uzrauga vai instruē par ierīces drošu lietošanu un šīs personas ir sapratušas iespējamos apdraudējumus. Bērniem nav atļauts spēlēties ar ierīci. Dubultā atgāzu izplūdes caurule ir regulāri jāpārbauda, jo īpaši pēc ilgstošiem braucieniem, lai nodrošinātu tās nevainojamu darbību un stingru savienojumu, pārbaudīt arī ierīces un kamīna stiprinājumu. Darbināšana brauciena laikā Lai izmantotu apsildes režīmu brauciena laikā, kemperos un dzīvojamās piekabēs saskaņā ar direktīvu UN ECE R 122 ir jāuzstāda drošības aizslēga ierīce, lai novērstu nekontrolētu gāzes izplūdi, notiekot satiksmes negadījumam. Gāzes spiediena regulētājierīce Truma MonoControl CS atbilst šai prasībai. Uzstādot šādu gāzes spiediena regulētājierīci ar atbilstoši konfigurētu gāzes instalāciju, sašķidrinātās gāzes sildītāju, kam ir veikta tipveida pārbaude, brauciena laikā saskaņā ar direktīvu UN ECE R 122 drīkst ekspluatēt visā Eiropā. Ievērot nacionālos priekšrakstus un normatīvos aktus. Ja nav instalēta drošības aizslēga ierīce (piemēram, tā ir iekļauta Truma MonoControl CS gāzes spiediena regulētājierīcē), gāzes balonam brauciena laikā jābūt noslēgtā stāvoklī un pie gāzes balonu skapja un vadības paneļa tuvumā jābūt uzrakstiem ar norādi. Nekad nelietojiet sašķidrinātās gāzes ierīces degvielas uzpildes stacijās, daudzstāvu autostāvvietās, garāžās vai uz prāmjiem. Izslēdziet sašķidrinātās gāzes ierīci, izmantojot vadības paneli. Pārliecinieties, ka sašķidrinātās gāzes ierīci nekādā gadījumā nevar ieslēgt ar tālvadību, piemēram, ar Truma App. 5

6 Lai ierīci nesabojātu ar ūdens strūklu, piemēram, transportlīdzekļa tīrīšanas laikā, nevirzīt ūdens strūklu tieši uz kamīnu. Rīcība traucējumu gadījumā Neparastu trokšņu vai smakas gadījumos noslēgt gāzes padevi un izslēgt Combi. Ugunsgrēka / sprādziena risks, mēģinot lietot ūdens ieplūdes rezultātā bojātu Combi (piemēram, dzērieni, plūdu ūdens, noplūdes) vai arī, ja transportlīdzeklis bijis iesaistīts satiksmes negadījumā. Bojāts Combi jāsaremontē vai jānomaina pie kvalificēta personāla. Traucējumus nekavējoties likt novērst kvalificētam personālam. Traucējumus jūs drīkstat novērst pats, ja novēršana ir aprakstīta šīs lietošanas instrukcijas traucējummeklēšanas pamācībā. Deflagrācijas gadījumā (aizdedzes kļūme) sildītāju un atgāzu izplūdes sistēmu likt pārbaudīt kvalificētam personālam. Apkope / remonts / tīrīšana Ierīces remontu un tīrīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Apkopi, remontu un tīrīšanu nedrīkst veikt bērni. Attiecas tikai uz Combi E: Ja šīs ierīces stacionārā tīkla strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā servisa pārstāvim, vai līdzvērtīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējumiem. Ražotāja un pārdevēja garantijas, kā arī atbildības prasības nav spēkā jo īpaši šādos gadījumos: 6 ir veiktas izmaiņas ierīces konstrukcijā (ieskaitot piederumus), ir veiktas izmaiņas atgāzu izplūdes sistēmā un kamīnā, kā rezerves daļas un piederumi ir izmantotas citas, nevis Truma oriģinālās daļas, nav ievērota instalācijas instrukcija un lietošanas instrukcija. Turklāt spēku zaudē arī ierīces ekspluatācijas atļauja un dažās valstīs arī transportlīdzekļa ekspluatācijas atļauja. Jaunu vai ilgāku laiku nelietotu Combi, kā arī visas siltā/aukstā ūdens šļūtenes pirms lietošanas kārtīgi izskalot ar dzeramo ūdeni. Funkciju apraksts (Combi) Sašķidrinātās gāzes sildītājs Combi ir gaisa sildītājs ar integrētu siltā ūdens boileru (tilpums 10 litri). Deglis darbojas ar ventilatora atbalstu, nodrošinot perfektu funkcionēšanu arī brauciena laikā. Ar sildītāju apsildes režīmā var sasildīt telpu un vienlaicīgi arī uzsildīt ūdeni. Ja nepieciešams tikai siltais ūdens, tas ir iespējams siltā ūdens režīmā. Siltā ūdens režīmā ūdens uzkarsēšana notiek zemākajā degļa pakāpē. Kad ūdens temperatūra ir sasniegta, deglis atslēdzas. Apsildes režīmā ierīce automātiski izvēlas vajadzīgo jaudas līmeni atbilstoši temperatūras starpībai starp vadības panelī iestatīto temperatūru un pašreizējo telpas temperatūru. Ja boilers ir piepildīts, automātiski tiek sildīts arī ūdens. Ūdens temperatūra ir atkarīga no izvēlētā darba režīma un efektīvās jaudas. Ja temperatūra pie automātiskā drošības/izplūdes vārsta ir apm. 3 C, FrostControl to atver un iztecina no boilera ūdeni. Funkciju apraksts (Combi E) (kombinācijā ar vadības paneli CP plus) Sašķidrinātās gāzes sildītājs Combi E ir gaisa sildītājs ar integrētu siltā ūdens boileru (tilpums 10 litri). Deglis darbojas ar ventilatora atbalstu, nodrošinot perfektu funkcionēšanu arī brauciena laikā. Papildus ierīcei ir arī sildstieņi, kas ir paredzēti elektrorežīmam. Ar sildītāju apsildes režīmā var sasildīt telpu un vienlaicīgi arī uzsildīt ūdeni. Ja nepieciešams tikai siltais ūdens, tas ir iespējams siltā ūdens režīmā. Ja temperatūra pie automātiskā drošības/izplūdes vārsta ir apm. 3 C, Frost Control to atver un iztecina no boilera ūdeni. Ierīces darbināšana ir iespējama 3 veidos: tikai gāzes režīms propāns / butāns autonomai lietošanai tikai elektrorežīms 230 V stacionārai lietošanai kempinga laukumā vai gāzes režīms un elektrorežīms kombinētais režīms iespējams tikai apsildes režīmā. Apsildes režīms Apsildes režīmā ierīce automātiski izvēlas vajadzīgo jaudas līmeni atbilstoši temperatūras starpībai starp vadības panelī iestatīto temperatūru un pašreizējo telpas temperatūru. Ja boilers ir piepildīts, automātiski tiek sildīts arī ūdens. Ūdens temperatūra ir atkarīga no izvēlētā darba režīma un efektīvās jaudas. Var izmantot visas 3 enerģijas izvēles iespējas. Gāzes režīmā ierīce automātiski izvēlas nepieciešamo jaudas līmeni. Darbībai elektrorežīmā saskaņā ar kempinga laukumā uzstādīto drošinātājaizsardzību var manuāli izvēlēties jaudu 900 W (3,9 A) vai 1800 W (7,8 A). Ja nepieciešama lielāka jauda (piemēram, uzkarsēšana vai zema āra temperatūra), ieteicams izvēlēties gāzes režīmu vai kombinēto režīmu, lai vienmēr būtu pieejama pietiekama apsildes jauda.

7 Kombinētajā režīmā, kad ir nepieciešama tikai neliela jauda (piemēram, telpas temperatūras uzturēšanai), priekšroka dodama 230 V elektrorežīmam. Gāzes deglis ieslēdzas tikai pie paaugstināta enerģijas patēriņa un karsēšanas laikā atslēdzas vispirms. Siltā ūdens režīms (tikai ar piepildītu boileru) Siltā ūdens sagatavošanai izmanto gāzes režīmu vai elektrorežīmu 230 V. Ūdens temperatūru var iestatīt uz 40 C / ECO* vai 60 C / HOT *. * ECO, HOT tikai ar vadības paneli Truma CP plus. Gāzes režīmā ūdens uzkarsēšana notiek viszemākajā degļa pakāpē. Kad ūdens temperatūra ir sasniegta, deglis atslēdzas. Darbībai elektrorežīmā saskaņā ar kempinga laukumā uzstādīto drošinātājaizsardzību var manuāli izvēlēties jaudu 900 W (3,9 A) vai 1800 W (7,8 A). Kombinētais režīms nav iespējams. Šajā iestatījumā ierīce automātiski izvēlas elektrorežīmu. Ja 230 V barošanas spriegums tiek atvienots vai notiek barošanas sprieguma pārtrauce, sildītājs automātiski pārslēdzas uz gāzes režīmu. Lietošanas instrukcija Pirms ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasīt un ievērot norādījumus par drošību un lietošanas instrukciju! Izmantojot mobilo gala ierīci un Truma App, lietošanas instrukcijas jūs varat apskatīt bezsaistes režīmā. Lietošanas instrukcijas tiek lejupielādētas vienu reizi ar nodrošinātu bezvadu savienojumu un tiek saglabātas mobilajā gala ierīcē. Pirms pirmās ierīces lietošanas obligāti rūpīgi izskalot visu ūdens padeves sistēmu ar tīru ūdeni. Ierīces materiāli, kas nonāk saskarē ar ūdeni, ir piemēroti dzeramajam ūdenim (sk. ražotāja deklarāciju, - ražotāja deklarāciju). Vadības paneļi Vadības paneļi ir aprakstīti atsevišķā lietošanas instrukcijā. Telpas temperatūras sensors Lai mērītu telpas temperatūru, transportlīdzeklī atrodas ārējs telpas temperatūras sensors (2). Sensora novietojumu individuāli pielāgo transportlīdzekļa ražotājs atkarībā no transportlīdzekļa tipa. Papildu informāciju skatiet sava transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā. 2. attēls 2 Temperatūras iestatījums vadības panelī ir atkarīgs no personīgās siltuma nepieciešamības un transportlīdzekļa konstrukcijas, un tas jānosaka individuāli. Drošības/izplūdes vārsts A. FrostControl (drošības/izplūdes vārsts ar integrētu pretaizsalšanas sistēmu/ Lielbritānijas versijai pēc izvēles) FrostControl ir bezstrāvas drošības/izplūdes vārsts. Pastāvot sasalšanas riskam, tas automātiski iztukšo boileri caur iztukšošanas īscauruli. Pārspiediena gadījumā drošības vārsts automātiski nodrošina pulsējošu spiediena izlīdzināšanu. a c b 3. attēls a = pagriežamais slēdzis stāvoklī Darba režīms b = spiedpoga stāvoklī Aizvērts c = spiedpoga stāvoklī Iztukšošana d = iztukšošanas īscaurule (izvadīta uz āru cauri transportlīdzekļa grīdai) d 7

8 Drošības/izplūdes vārsta atvēršana Pagriezt pagriežamo slēdzi 180 grādu leņķī līdz nofiksēšanās stāvoklim, šai procesā spiedpoga izbīdās ārpus padziļinājuma (pozīcija c). Ūdens no boilera izplūst caur iztukšošanas īscauruli (d). FrostControl iztukšošanas īscaurulei (d) vienmēr jābūt brīvai no netīrumiem (sniegs, ledus, lapas utt.), lai nodrošinātu drošu ūdens noteci! Uz sala izraisītiem bojājumiem garantija neattiecas! Drošības/izplūdes vārsta aizvēršana Pārbaudīt, vai pagriežamais slēdzis ir iestatīts stāvoklī Darba režīms (pozīcija a) t.i., paralēli ūdens pieslēgumam, un ir nofiksējies. Nospiežot spiedpogu, aizvērt drošības/izplūdes vārstu. Pozīcijā (b) spiedpogai jānofiksējas stāvoklī Aizvērts. Tikai tad, kad temperatūra pie drošības/izplūdes vārsta ir augstāka par 7 C, to var manuāli aizvērt, nospiežot spiedpogu (pozīcija b), un uzpildīt boileru. Kā piederumu Truma piegādā sildelementu (artikula Nr ), ko iesprauž FrostControl un nofiksē ar aizsargpaplāksni. Kad Combi ir ieslēgtā stāvoklī, šis sildelements sasilda FrostControl līdz aptuveni 10 C. Tādējādi boileri, neatkarīgi no temperatūras uzstādīšanas telpā, iespējams piepildīt pēc īsāka laika. Drošības/izplūdes vārsta automātiska atvēršana Kad temperatūra pie drošības /izplūdes vārsta ir zemāka par 3 C, tas automātiski atveras, spiedpoga izbīdās no padziļinājuma (pozīcija c). Ūdens no boilera izplūst caur iztukšošanas īscauruli (d). B. Drošības/izplūdes vārsts (Drošības/izplūdes vārsts bez integrētas pretaizsalšanas sistēmas / standarta versija Lielbritānijai) Kad sistēmā tiek konstatēts pārspiediens, drošības/izplūdes vārsts automātiski izlīdzina spiedienu. Ūdens tad tiek izvadīts pulsējoši caur iztukšošanas īscauruli uz āru. Šis drošības/izplūdes vārsts nepasargā ūdens tvertni no sala izraisītiem bojājumiem. a c b Boilera piepildīšana Pārbaudīt, vai drošības/izplūdes vārsts ir aizvērts ( skatīt nodaļu Drošības/izplūdes vārsta aizvēršana ) Ja temperatūra pie FrostControl ir zemāka par 7 C, vispirms ieslēgt apsildi, lai sasildītu uzstādīšanas telpu un FrostControl. Pēc dažām minūtēm, kad temperatūra pie Frost- Control ir augstāka par 7 C, ir iespējams aizvērt drošības/izplūdes vārstu. Ieslēgt strāvas padevi ūdens sūknim (galvenais slēdzis vai sūkņa slēdzis). Atvērt siltā ūdens krānus virtuvē un vannas istabā (priekšizvēles maisītāju vai vienas sviras jaucējkrānu nostatīt stāvoklī Silts ). Atstāt armatūras atvērtas līdz brīdim, kad boilers, tiekot no tā izspiestam gaisam, ir piepildīts, un nepārtraukti plūst ūdens. Ja lieto tikai aukstā ūdens sistēmu bez boilera, arī šādā variantā boilers tiek piepildīts ar ūdeni. Lai izvairītos no sala izraisītiem bojājumiem, boilers jāiztukšo caur drošības/izplūdes vārstu, pat ja tas nav bijis darbināts. Sala laikā piepildīšana var neizdoties sasaluša ūdens atlikuma dēļ. Īslaicīgi ieslēdzot boileri (maks. uz 2 minūtēm), to var atkausēt. Aizsalušos vadus var atkausēt, sasildot salonu. Ja ir izveidots savienojums ar centralizētu ūdensapgādes sistēmu (pieslēgums laukos vai pilsētā), jāizmanto spiediena reduktors, kas boilerā novērš spiediena paaugstināšanos virs 2,8 bāriem. Boilera iztukšošana Ja kemperi / dzīvojamo piekabi sala periodā neizmanto, boilers jāiztukšo jebkurā gadījumā! Atslēgt strāvas padevi ūdens sūknim (galvenais slēdzis vai sūkņa slēdzis). Atvērt siltā ūdens krānus virtuvē un vannas istabā. Lai pārbaudītu iztecējušā ūdens daudzumu, novietot piemērotu trauku (10 litri) zem drošības/izplūdes vārsta iztukšošanas īscaurules (d). Atvērt drošības/izplūdes vārstu (sk. nodaļu Drošības/izplūdes vārsta atvēršana ). Tagad boilers caur drošības/izplūdes vārstu tiek iztukšots tieši uz āru. Pārbaudīt, vai boilera ūdens (10 litri) ir pilnībā iztecējis traukā caur drošības/izplūdes vārstu. Uz sala izraisītiem bojājumiem garantija neattiecas! d 4. attēls a = svira pozīcijā Darba režīms aizvērts b = svira pozīcijā Darba režīms aizvērts c = svira pozīcijā Iztukšošana d = iztukšošanas īscaurule (izvadīta uz āru cauri transportlīdzekļa grīdai) Drošības/izplūdes vārsta atvēršana Pārvietot sviru vertikāli pozīcijā (c). Ūdens no boilera izplūst caur iztukšošanas īscauruli (d). Drošības/izplūdes vārsta iztukšošanas īscaurulei (d) vienmēr jābūt brīvai no netīrumiem (sniegs, ledus, lapas utt.), lai nodrošinātu drošu ūdens noteci! Uz sala izraisītiem bojājumiem garantija neattiecas! Drošības/izplūdes vārsta aizvēršana Pārvietot sviru horizontāli pozīcijā (a) vai (b). 8

9 Ierīces iedarbināšana Combi Salona apsilde atkarībā no darba stāvokļa ir iespējama gan ar ūdeni, gan bez tā. Combi E (kombinācijā ar vadības paneli CP plus) Salona apsilde atkarībā no darba stāvokļa ir iespējama gāzes režīmā, elektrorežīmā un kombinētajā režīmā gan ar ūdeni, gan bez tā. Pārbaudīt, vai strāvas padeves drošinātājs kempinga laukumā ir pietiekams enerģijas avota izvēles slēdža iestatījumam 900 W (3,9 A) vai 1800 W (7,8 A). Lai izvairītos no barošanas kabeļa pārkaršanas, kabelim ir jābūt pilnībā notītam no kabeļa spoles. Pārbaudīt, vai kamīns ir brīvs. Obligāti noņemt jebkādus apsegus. Atvērt gāzes balonu un ātrdarbības vārstu gāzes vadā. Ja nepieciešams, piepildīt boileru ar ūdeni (skat. nodaļu Boilera piepildīšana ). Vadības panelī ieslēgt ierīci. Izslēgšana Sildītāju izslēgt vadības panelī. Izslēgšanās var aizkavēties par dažām minūtēm sakarā ar sildītāja pēcdarbības procesu. Pastāvot sasalšanas riskam, obligāti iztecināt no boilera ūdeni! Ja ierīci ilgu laiku neizmanto, aizvērt ātrdarbības vārstu gāzes vadā un gāzes balonā. Apkope Saules enerģijas kolektori Izmantojot saules enerģijas kolektorus, saskaņā ar standartu EN 1648 starp saules enerģijas kolektoru un sildītāju jebkurā brīdī jābūt iespējai komutēt akumulatoru (ar lādēšanas regulatoru) vai sprieguma regulatoru (izejošais spriegums 11 V 15 V; maiņsprieguma viļņainība < 1,2 Vss). Pretējā gadījumā neregulāra sprieguma padeve no saules enerģijas kolektora sildītāja elektronikai var nodarīt bojājumus. Atvienojot akumulatora spailes, vispirms no akumulatora vienmēr jāatvieno lādēšanas regulators. Pieslēdzot akumulatoru, lādēšanas regulatoru vienmēr pieslēgt akumulatoram kā pēdējo. Garantijas prasības attiecībā uz sildītāja elektroniku, kurai nodarīti bojājumi sakarā ar neregulāru sprieguma padevi no saules enerģijas kolektora, netiek pieņemtas. Drošinātāji Elektrostatiska uzlāde var sabojāt elektroniku. Pirms pieskaršanās elektronikai izlīdzināt potenciālus! 12 V drošinātājs Pirms elektropieslēgumu vāka atvēršanas atvienot ierīci visos polos no barošanas sprieguma 12 V. Drošinātājs atrodas elektronikas panelī zem elektropieslēgumu vāka. Ierīces drošinātāju atļauts nomainīt tikai pret identiska tipa drošinātāju. Ierīces drošinājums: 10 A flink 5 x 20 mm (F 10 A) F 10 A Apkopi, remontu un tīrīšanu nedrīkst veikt bērni. Kvalificētam personālam veicamie darbi Kvalificētam personālam jāpārbauda, vai ierīce nav netīra un, ja nepieciešams, tā ir jāiztīra. Lietotājam veicamie darbi Vismaz reizi gadā iztīrīt uzstādīšanas vietu. Drošības/izplūdes vārsts ir jādarbina regulāri (vismaz divreiz gadā), lai likvidētu kaļķakmens nosēdumus un pārliecinātos, ka vārsts nav bloķēts. Norādījumi par tīrīšanu, dezinfekciju un kopšanu Boilera tīrīšanai, dezinfekcijai un kopšanai mēs rekomendējam izmantot piemērotus tirdzniecībā pieejamus produktus. Hloru saturošus produktus nedrīkst izmantot. Ķīmisko metodi mikroorganismu apkarošanai ierīcē var papildus atbalstīt, regulāri uzkarsējot ūdeni boilerā līdz 70 C. Tikai Combi E kombinācijā ar vadības paneli CP plus Izvēlēties darbības režīmu Gāzes režīms vadības panelī CP plus. Iestatīt ūdens temperatūru uz 60 C. Ieslēgt ierīci. 5. attēls 230 V drošinātājs (Combi E) Dzīvības apdraudējums strāvas trieciena dēļ, nomainot drošinātāju vai tīkla pieslēguma vadus! Drošinātāju un stacionārā strāvas tīkla pieslēguma vadus drīkst nomainīt tikai kvalificēts personāls! Pirms elektronikas paneļa vāka atvēršanas ierīcei jābūt atvienotai no stacionārā strāvas tīkla visos polos. Drošinātājs atrodas energoelektronikā (14) zem elektropieslēgumu vāka. Šo vājstrāvas drošinātāju drīkst nomainīt tikai pret identiska tipa drošinātāju: 10 A, flink, atslēgtspēja H. 14 Kad ūdens temperatūra boilerā ir sasniegusi 60 C, deglis atslēdzas. Ierīcei jāpaliek ieslēgtai vismaz 30 minūtes, un nedrīkst izmantot silto ūdeni. Atlikumsiltums siltummainī sakarsē ūdeni līdz 70 C. 6. attēls F 10 A 9

10 230 V drošinātājs ar pārkaršanas aizsardzību (Combi E) 230 V apsildes režīmam ir mehānisks slēdzis ar pārkaršanas aizsardzību. Ja darbības vai pēcdarbības laikā 12 V barošanas sprieguma padeve tiek pārtraukta, temperatūra ierīcē var aktivizēt pārkaršanas aizsardzību. 7. attēls Pārkaršanas aizsardzības atiestatīšana sākuma stāvoklī: Ļaut sildītājam atdzist, noņemt elektropieslēgumu vāku un nospiest pārstartēšanas pogu d. Tehniskie dati Noteikti atbilstoši EN 624 vai Truma pārbaudes noteikumiem Gāzes veids Sašķidrināta gāze (propāns / butāns) Darba spiediens 30 mbar (skatīt tipa plāksnīti) Ūdens tilpums 10 litri Uzsildīšanas laiks no aptuveni 15 C līdz aptuveni 60 C Boilers apm. 23 min. (mērījums veikts atbilstoši EN 15033) Sildītājs + boilers apmēram 80 min. Sūkņa spiediens maks. 2,8 bar (280 kpa) Sistēmas spiediens maks. 4,5 bar (450 kpa) Nominālā siltuma jauda (automātiskie jaudas līmeņi) Gāzes režīms Combi 2 E UK: 2000 W Combi 4 (E) / 4 E UK: 2000 W / 4000 W Combi 6 (E) / 6 E UK: 2000 W / 4000 W / 6000 W Elektrorežīms Combi 2 E UK / 4 E (UK) / 6 E (UK): 900 W / 1800 W Kombinētais režīms (gāzes režīms un elektrorežīms) Combi 2 E UK / Combi 4 E (UK): maks W Combi 6 E (UK): maks W Gāzes patēriņš Combi 2 E UK: 160 g/h Combi 4 (E) / 4 E UK: g/h Combi 6 (E) / 6 E UK: g/h Siltuma patēriņš gaidīšanas režīmā (visas ierīces) Gāzes režīms 5,2 g/h Papildu dati saskaņā ar EN 624 Combi 2 E UK: Qn = 2,4 kw (Hs), 170 g/h, C13, I 3 B/P(30) Combi 4 (E) / 4 E UK: Qn = 4,8 kw (Hs), 345 g/h, C13, I 3 B/P(30) Combi 6 (E) / 6 E UK: Qn = 6,8 kw (Hs), 480 g/h, C13, I 3 B/P(30) Galamērķa valstis Combi 2 E UK: GB, IE Combi 4 (E) / 4 E UK / 6 (E) / 6 E UK: DE, AT, CH, DK, FI, NL, NO, SE, SK, CH, CZ, CY, BE, IT, RO, GR, LI, LU, IS, PL, EE, LT, LV, MC, MT, PT, SI, HR, HU, FR, BG, SM, TR, GB, IE Gaisa padeves daudzums (brīva izplūde bez siltā gaisa caurules) Combi 2 E UK / Combi 4 (E) / 4 E UK: ar 3 siltā gaisa izplūdes vietām maks. 249 m³/h ar 4 siltā gaisa izplūdes vietām maks. 287 m³/h Combi 6 (E) / 6 E UK: ar 4 siltā gaisa izplūdes vietām maks. 287 m³/h Strāvas patēriņš pie 12 V Sildītājs + boilers Combi 2 E UK / Combi 4 (E) / 4 E UK: 1,2 6,5 A Combi 6 (E) / 6 E UK: 1,4 6,5 A Boilera uzkarsēšana maksimāli 0,5 A Miera strāva apmēram 0,001 A Sildelements - FrostControl (opcija): maks. 0,4 A Strāvas patēriņš pie 230 V Combi 2 E UK / Combi 4 E (UK) / Combi 6 E (UK) 3,9 A (900 W) vai 7,8 A (1800 W) Aizsardzības veids IP 21 Svars (bez ūdens) Combi 2 E UK Combi 4 E (UK) Combi 6 E (UK) Combi 4 Combi 6 Sildītājs: 15,5 kg 14,4 kg Sildītājs ar perifēriju: 16,0 kg 14,9 kg 0085 Iespējamas tehniskas izmaiņas! 10

11 Gabarīti 450 mm 510 mm 8. attēls Iespējamas tehniskas izmaiņas! 300 mm Traucējumi Traucējumi - sildītājs Iespējamos darbības traucējumu iemeslus, kā arī traucējummeklēšanas pamācību var atrast instalētā vadības paneļa lietošanas instrukcijā. Traucējumi - ūdens apgāde Iespējamie darbības traucējumu iemesli un traucējummeklēšanas pamācība - skat. nodaļu Traucējummeklēšanas pamācība (ūdens apgāde). Traucējummeklēšanas pamācība (ūdens apgāde) Utilizēšana Ierīce ir utilizējama saskaņā ar lietošanas valsts administratīvajiem noteikumiem. Ievērot nacionālos priekšrakstus un likumus (Vācijā, piemēram, noteikumus par nolietoto transportlīdzekļu utilizēšanu). Kļūda Ekstremāli ilgs uzkarsēšanas laiks Noplūst ūdens - boileru nevar piepildīt. Boileru nav iespējams iztukšot, lai gan drošības/izplūdes vārsts ir atvērts. No drošības/izplūdes vārsta iztukšošanas īscaurules pil/ tek ūdens. Pēc apsildes izslēgšanas atveras FrostControl. FrostControl vairs nevar aizvērt. Iemesls / novēršana Ūdens tvertnes aizkaļķošanās. / Atkaļķot ūdens sistēmu (skatīt nodaļu Apkope ). Atvērts drošības/izplūdes vārsts. Aizvērt drošības/izplūdes vārstu. Noslēgta drošības/izplūdes vārsta iztukšošanas īscaurule. / Pārbaudīt, vai atvere nav aizsērējusies ar netīrumiem (sniegs, ledus, lapas utt.), nepieciešamības gadījumā iztīrīt. Pārāk augsts ūdens spiediens. / Pārbaudīt sūkņa spiedienu (maks. 2,8 bāri). Ja ir izveidots savienojums ar centralizēto ūdensapgādes sistēmu (pieslēgums laukos vai pilsētā), jāizmanto spiediena reduktors, kas boilerā novērš spiediena paaugstināšanos virs 2,8 bāriem. Ja temperatūra ir zemāka par 3 C, automātiski atveras FrostControl / ieslēgt sildītāju / bez apsildes režīma FrostControl var atkārtoti aizvērt tikai temperatūrā virs 7 C / FrostControl funkcijai izmantot sildelementu. Temperatūra pie FrostControl zem āka par apmēram 7 C / ieslēgt sildītāju/ bez apsildes režīma FrostControl var atkārtoti aizvērt tikai temperatūrā virs 7 C. Pagriežamais slēdzis neatrodas stāvoklī Darba režīms. / FrostControl pagriežamo slēdzi pagriezt pozīcijā Darba režīms, pēc tam spiest spiedpogu, līdz tā nofiksējas. Gadījumā, ja šie pasākumi beigušies bez traucējuma novēršanas, meklējiet, lūdzu, palīdzību Truma servisā. 11

12 Piederumi Truma CP plus Digitālais Truma CP plus vadības panelis ar automātisko klimata kontroli inet spējīgiem Truma sildītājiem Combi un Truma gaisa kondicionēšanas sistēmām Aventa eco, Aventa comfort (sākot ar sērijas numuru /2013), Saphir comfort RC un Saphir compact (sākot ar sērijas numuru /2012) Automātiskās klimata kontroles funkcija automātiski regulē apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmas darbību, līdz ir sasniegta vēlamā temperatūra transportlīdzeklī. Paplašināms ar Truma inet Box. Tādējādi visas TIN-Bus Truma ierīces ir vadāmas arī no Truma App 9. attēls Truma inet Box Truma inet Box vienkāršai Truma ierīču savienošanai un vadībai ar viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot App. Vienkārša uzstādīšana un lietošana, izmantojot Truma App. Paplašināms, pateicoties atjaunināšanas funkcijai, un tādējādi ar nodrošinājumu arī nākotnē 10. attēls Truma CP classic Analogs vadības panelis Truma CP classic. Combi attēls 60 FrostControl funkcijai paredzēts sildelements Sildelements ar pieslēguma kabeli 1,5 m un dzelzs aizsargplāksni. 12. attēls Papildu piederumi (bez attēla) vadības paneļiem Dažāda garuma vadības paneļu kabeļi (maks. 10 m) 12

13 Ražotāja garantijas apliecinājums (Eiropas Savienība) 1. Ražotāja garantijas apjoms Kā ierīces ražotājs Truma piešķir patērētājam garantiju attiecībā uz visiem iespējamiem ierīces materiāla un/vai ražošanas defektiem. Šī garantija ir spēkā gan Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī Īslandē, Norvēģijā, Šveicē un Turcijā. Patērētājs ir fiziska persona, kas pirmo reizi iegādājās ierīci no ražotāja, gala ražotāja vai mazumtirgotāja, nepārdod to tālāk vai neinstalē to trešajai pusei kā juridiska vai pašnodarbināta persona. Ražotāja garantija attiecas uz iepriekš minētajiem defektiem, kas rodas pirmajos 24 mēnešos pēc pirkuma līguma noslēgšanas starp pārdevēju un patērētāju. Ražotājs vai pilnvarots servisa partneris novērš šādus defektus pēc saviem ieskatiem, remontējot, uzlabojot vai nomainot ierīces sastāvdaļas pēc to piegādes. Bojātās daļas pāriet ražotāja vai pilnvarotā servisa partnera īpašumā. Ja pēc paziņojuma par defektu ierīce vairs netiek ražota, rezerves daļu piegādes gadījumā ražotājs var piegādāt arī līdzvērtīgu preci. Ja ražotājs sniedz garantiju, garantijas termiņš remontētām vai nomainītām daļām nesākas no jauna, bet attiecībā uz ierīci turpina darboties sākotnējā garantija. Garantijas darbus drīkst veikt tikai ražotājs vai tā pilnvarots servisa partneris. Garantijas pakalpojuma ietvaros radušās izmaksas tiek apmaksātas tiešā veidā starp pilnvarotu servisa partneri un ražotāju. Papildu izmaksas sakarā ar ierīces apgrūtinātu izņemšanu un uzstādīšanu (piemēram, mēbeļu vai virsbūves daļu demontāža), kā arī pilnvarotā servisa partnera vai ražotāja ceļa izdevumi nav atzīstami par garantijas pakalpojumiem. Pārējās prasības, jo īpaši prasības par zaudējumu atlīdzināšanu patērētājam vai trešajām personām, ir izslēgtas. Likuma par produktatbildību noteikumi paliek neskarti. Patērētāja likumīgās prasības pret pārdevēju attiecīgajā pirkuma valstī neattiecas uz ražotāja brīvprātīgo garantiju. Dažās valstīs var būt spēkā īpašas izplatītāju (Truma izplatītāji, sadarbības partneri Truma Partner) noteiktās garantijas. Tās patērētājs var risināt tiešā veidā ar izplatītāju, pie kura viņš nopircis ierīci. Spēkā ir tās valsts garantijas noteikumi, kurā pircējs sākotnēji ir iegādājies ierīci. 2. Garantijas izslēgšana Garantijas prasības nav spēkā: ja ierīce ir lietota nepareizi, nepiemēroti, kļūdaini, nolaidīgi vai neatbilstošā nolūkā, ierīce bojāta nepareizas instalēšanas, montāžas vai ierīces iedarbināšanas dēļ, t.i. neatbilstoši lietošanas un instalācijas instrukcijai, ierīce bojāta nepareizas darbināšanas vai neatbilstošu tehnisko apkopju rezultātā, t.i. darbināta neatbilstoši lietošanas un instalācijas instrukcijām, it īpaši, ja nav ievērotas norādes par tehniskām apkopēm, kopšanu un brīdinošās norādes, ja iekārtas remontus vai cita veida iejaukšanos ierīcē ir veikuši nepilnvaroti partneri, palīgmateriālu, dilstošu detaļu un dabiska nodiluma rezultātā, ja ierīce ir tikusi aprīkota ir rezerves daļām, papildinošām daļām vai piederumiem, kas nav ražotāja oriģinālās daļas, vai arī ražotājs nav akceptējis to izmantošanu. Tas jo īpaši attiecas uz ierīces tīklā pieslēgtu vadības sistēmu, ja Truma nav piekritusi šādu vadības ierīču un programmatūras izmantošanai, vai arī, ja Truma vadības ierīce (piemēram, Truma CP plus, Truma inetbox) netiek izmantota tikai Truma ierīču vai Truma akceptētu ierīču vadībai, neatbilstošu vielu (piemēram, eļļu, plastifikatoru klātesamība gāzē), ķīmiska vai elektroķīmiska ietekme ūdenī vai, ja ierīce citādi nonāk saskarē ar nepiemērotām vielām (piemēram, ķīmiski produkti, uzliesmojošas vielas, nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi), bojājumu dēļ, ko izraisījuši anormāli vides vai ekspluatācijas apstākļi, bojājumu dēļ, kas radušies nepārvaramas varas vai dabas katastrofu rezultātā, kā arī citu ietekmju rezultātā, kas nav atkarīgas no Truma, sakarā ar bojājumiem, kuru iemesls ir nelietpratīga transportēšana, sakarā ar pircēja vai trešo personu veiktām izmaiņām ierīcē, kurus iemesls ir saistāms ar iekārtā izmantotu rezerves daļu, papildinošu daļu vai piederumu instalēšanu, jo īpaši, attiecībā uz atgāzu aizvadīšanas sistēmu vai kamīnu. 3. Garantijas spēkā esamība Garantijas pakalpojums ir saņemams pie pilnvarota servisa partnera vai Truma servisa centrā. Visas adreses un tālruņu numurus var atrast interneta vietnes sadaļā Service. Ražotāja nosaukums un adrese: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Truma Servicezentrum Wernher-von- Braun-Straße Putzbrunn, Deutschland Lai nodrošinātu netraucētu procesa norisi, mēs lūdzam, sazinoties ar mums, sniegt šādu informāciju: detalizēts defekta apraksts ierīces sērijas numurs iegādes datums Pilnvarotais servisa partneris vai Truma servisa centrs nosaka tālāko norises kārtību. Lai izvairītos no iespējamiem transportēšanas bojājumiem, attiecīgo ierīci drīkst nosūtīt pilnvarotajam servisa partnerim vai Truma servisa centram vienīgi pēc iepriekšējas saskaņošanas. Gadījumā, ja ražotājs ir akceptējis garantijas prasību, ražotājs sedz transportēšanas izmaksas. Gadījumā, ja garantijas prasība netiek akceptēta, patērētājs par to tiek atbilstoši informēts un remonta un transportēšanas izdevumi tādā gadījumā ir jāapmaksā viņam. No nosūtīšanas bez iepriekšējas saskaņošanas mēs lūdzam atturēties. 13

14

15

16 LV Traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties pēc palīdzības Truma servisa centrā vai pie kāda no mūsu pilnvarotajiem servisa partneriem (skat. Lai nodrošinātu ātru apstrādi, lūdzu, esiet gatavs norādīt ierīces tipu un sērijas numuru (skat. tipa plāknīti). Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) /2018

34020_00666_E_Combi_010918_LV.indb

34020_00666_E_Combi_010918_LV.indb Combi (E) LV Instalācijas instrukcija 2. lpp. Combi (E) 3 2 4 1 7 5 6 Montāžas piemērs 1 Sašķidrinātās gāzes sildītājs Combi (E) 2 Vadības panelis 3 Telpas temperatūras sensors 4 Cirkulējošā gaisa iesūkšana

Sīkāk

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb Aventa compact Aventa compact plus LV Lietošanas instrukcija Brauciena laikā glabāt transportlīdzeklī 02. lpp. Aventa compact / plus Satura rādītājs Izmantotie simboli... 2 Norādījumi par drošību... 2

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-154 lv, red. 4 UZ tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-156 lv, red. 4 UBB tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 1. Ražotājs vai piegādātājs un tā adrese: SIA AGB Serviss

Sīkāk

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc)

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc) Saules kolektoru KSH, KSP montāžas instrukcija uz plakana jumta vai pamata. Ierīci nedrīkst iznīcināt kā sadzīves atkritumus. Ierīce tālākai utilizācijai jānodod attiecīgā elektronikas un elektrisko ierīču

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Instrukcija

Instrukcija 10.03.2009 Lietošanas pamācība Zema spiediena caurplūdes kaltēm TK Ar Valču tipa iztukšošanas mehānismu Ar Pulsāciju tipa iztukšošanas mehānismu Document No: 110 152 Address Visiting address Telephone

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim.

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. 2 Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim Saturs. 3 Ievads 4 Tvertne 4 Iztvaicētājs 5 Gāzes apgādes sistēma 6 Uzstādīšanas vieta 8

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Ievads Lietošanas mērķis... 3 Brīdinājumu un norādījumu simboli...3 Drošības norādījumi......4 Lietošanas un likvidācijas norādījumi......5 Saziņa ar Caffitaly System...5

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

KATALOGS 2019

KATALOGS 2019 KATALOGS 2019 Labākie ventilācijas risinājumi 2 Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. JAUNUMS! l Īpaši zems enerģijas patēriņš

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā 6 988 AMBIANCE Sedans SCe 75 manuālā 7 865 AMBIANCE Sedans TCe 90 LPG manuālā 9 329 LAUREATE

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

AqueenaPro-LV.cdr

AqueenaPro-LV.cdr Ekspluatācijas instrukcija ZEPTER CLUB LIVE100 CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI! KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES ZEPTER CLUB LIVE100 un izmantot VISAS klientu priekšrocības! Jebkurš kompānijas

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt svešķermeni, ja tāds atrasts. 3 Noskaidrot bojājuma apjomu,

Sīkāk

Oras Optima saime

Oras Optima saime Oras Optima saime Šiem jaucējkrāniem piemīt kaut kas jauns, kaut kas vieds un kas tāds, kas tos padara par vairāk nekā tikai jaucējkrāniem. Viedās funkcijas jaucējkrānu lietošanu padara vieglāku, drošāku

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . Projekts - Konkurss «Caur izpratni aktīvai rīcībai» Ūdens resursu audits skolā Juris Benders LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra Ūdens saimniecības audita uzdevums - noteikt

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Velosipēdisti ceļu satiksmē 2018. gada 11.janvārī, Ādaži Valda Kjaspere, Mag.Ped. Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti CSN izraisīšanā: nepareizi veikts

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija Cien. klient! Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi

Sīkāk

i30 Fastback Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2

i30 Fastback Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 120 19490 1.0 T-GDI Style 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 120 22490 1.4 T-GDI

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

KOMĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀMIS PODAM Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis po

KOMĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀMIS PODAM Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis po KOĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀIS PODA Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis podam 4-, taustiņš Nova Cosmo hroms 38765000, stiprinājumi,

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk