SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25 th -26 th, DIZAINA DOMĀŠANA PE

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25 th -26 th, DIZAINA DOMĀŠANA PE"

Transkripts

1 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25 th -26 th, DIZAINA DOMĀŠANA PEDAGOĢIJAS KONTEKSTĀ Design Thinking in the Context of Pedagogy Aira Aija Krūmiņa Riga Stradiņš University, Latvia Abstract. The concept of design thinking is thought to originate at late 60 s of the last century when the first books in this regard were published. Latest in 1987, Professor P. G. Rowe, (University of Harvard) describes design thinking as a process and a method which can be used in various disciplines, including in education. Thus the field of design and architecture began; nowadays design thinking has become an effective learning strategy. The method is based on not declining anything right off the bat but rather go in-depth, test, analyze, look at things multiple (at least two) times and look at them from different angles. It is believed that each of us has design thinking, we only need to activate it, set it free, and the faster we do it, the better; that is exactly why design thinking should be started at an early age, during school years, not only when in college or university. Design thinking as a thought process is one of the future skills which will be needed in 21st century s wide variety of fields design, economics, construction, architecture, engineering, technology and, of course, in education. Different sources of literature point out a different number of designs thinking stage (thinking steps ) count: from three to seven or eight that can be represented both as a linear process and as a single complex system in which interconnection of stages/ steps is seen. In the study course of pedagogy students of different study programs and study courses (physiotherapists, audiologists, orthotics-prosthetists, nutrition specialists, social workers) tested and evaluated some of the basic principles of design thinking, such as empathy, creativity, collaboration, responsibility and interdisciplinary approach. Also students adapted and improved pedagogical strategies for developing design thinking in the practice. Those strategies were: generation ideas, designing and presentation of possible solutions, solving problems, creation prototypes, drawing empathy maps. The first results of approbated design thinking principles and methods are analyzed in this article. Keywords: design thinking in pedagogy, principles and methods of design thinking, study process. Ievads Introduction Dizaina domāšanu raksturo pieeja, kuras uzmanības centrā ir cilvēks, (augstskolā studējošais), viņa vēlmes un profesionālās vajadzības. Dizaina domāšana ir kritisks, radošs un analītisks domāšanas veids process, kura rezultātā ikviens pieņemtais lēmums ir empātisks cilvēkam, veido un uzlabo viņa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,

2 Krūmiņa, Dizaina domāšana pedagoģijas kontekstā nākotni. Mērķis tādu vērtību (produktu) radīšana, kas padarītu ikviena indivīda dzīvi vienkāršāku un labāku. Par koncepta dizaina domāšana (turpmāk DD) pirmsākumiem uzskata pagājušā gadsimta 60.to gadu beigas, kad tika izdotas pirmās grāmatas ( Science of Artificial Herbert A. Simon, 1969) un Experiences in Visual Thinking, Robert H. McKim, 1980) par šo tēmu (Design thinking). Nedaudz vēlāk Hārvardas universitātes profesora Roves grāmata ( Design thinking, P. G. Rowe, 1987), kurā viņš pirmo reizi apraksta DD kā procesu un metodi, kas ir piemērojama dažādās disciplīnās, tostarp izglītībā (Rowe, 1987). Kā norāda Rove, DD centrā ir radošās, problēmrisināšanas, inovāciju un izgatavošanas prasmes, tā ir spēja saskatīt saiknes starp lietām, ko mēs pazīstam; jo vairāk lietu pazīstam jo vairāk savstarpējo saikņu spējam izveidot. Tādējādi savulaik aizsākusies dizaina un arhitektūras jomā, šodien DD ir kļuvusi par efektīvu mācīšanās stratēģiju. Metodes pamatā ir doma neko nenoraidīt pirmajā brīdī, bet iedziļināties, pārbaudīt, izpētīt, paskatīties uz lietām vairākas (vismaz divas) reizes un aplūkot tās no dažādiem aspektiem (Cross, 2001; Campbell, 2015). Pastāv uzskats, ka DD piemīt ikvienam no mums, tā tikai jāaktivizē, jāatbrīvo, jo ātrāk sākam to darīt, jo labāk (Kolko, 2015). Tieši tādēļ DD attīstīšana uzsākama jau bērnībā, skolas gados, ne tikai augstskolā. DD kā metode sevī ietver attieksmes maiņu pret tradicionālām lietām, jo apvieno analītisko un radošo domāšanu, padara vadāmu un saprotamu visdažādāko inovāciju radīšanu, kā arī apskata lietu un notikumu izpētes, ideju radīšanas, risinājumu izstrādes un domāšanas vadības metodes noteiktā secībā, lai sasniegtu problēmas risinājumu ar maksimālu efektivitāti (Razzouk & Shute, 2012). DD kā domāšanas veids ir arī viena no nākotnes prasmēm (future skills), kas 21. gadsimtā būs nepieciešama visdažādākajās jomās dizainā, ekonomikā, celtniecībā, arhitektūrā, inženierzinātnēs, augsto tehnoloģiju jomā un, protams, izglītībā. Kā norāda profesionāli dizaineri, t.i., arvien pieaugošu popularitāti iegūstošs vārdu savienojums ar atšķirīgām definīcijām un pielietošanas metodēm. Viens no populārākajiem DD skaidrojumiem ir: metodoloģija inovāciju radīšanai, kas apvieno kreatīvu un analītisku procesu vadību un veicina starpdisciplināru sadarbību (Solovjova, 2018), ar DD šajā kontekstā saprotot ne tikai tīri vizuālus risinājumus, bet arī stratēģijas un komunikācijas plāna izstrādi, izglītojošas kampaņas, aplikāciju un interneta platformu izveidi un neskaitāmas citas starpdisciplināras aktivitātes, kas, dizaina procesam noslēdzoties, kļūst par daļu no lietotāja pieredzes. Tas izskaidro faktu, ka literatūrā nav joprojām vienotas koncepta definīcijas (Brown, 2008). Kā nosacīti DD sinonīmi tiek lietoti vairāki domāšanas paņēmieni (veidi), piemēram: Integrējoša domāšana (integrative thinking) domāšanas veids, kas aktualizējies jo īpaši divās pēdējās desmitgadēs, tā pamatā ir jaunu alternatīvu meklēšana, nevis izvēle no jau esošajām iespējām. 424

3 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25 th -26 th, Diverģentā domāšana (divergent thinking) domāšanas veids, ar to apzīmējot procesu, kurā no viena sākuma punkta domas virzās dažādos virzienos, meklējot daudzas idejas vai variantus. Diverģentās domāšanas ietvaros parasti vienai problēmai vai jautājumam tiek ģenerēti vairāki iespējami risinājumi (ja variantu daudz būtiski palielinās iespēja atrast jaunu, vēl lietderīgāku risinājumu). Telpiskā domāšana (spatial thinking) tās rezultāts ir telpiskās spriešanas prasme, kas veido indivīda telpisko pieredzi visa mūža garumā un tai ir izšķiroša nozīme vairākās dzīves nozarēs, bet jo īpaši radošajās profesijās. Telpiskās spriešanas prasme, kā mācīšanās rezultāts, sniedz iespēju katram studentam mērķtiecīgi izvērtēt risināmo problēmu, izvērtēt to kritiski, pamatot savu darbību un uzņemties atbildību, apzinoties lēmuma un rīcības ietekmi uz apkārtējo vidi (Karlsone, 2015). Ārpus rāmja vai ārpus kastes domāšana ( Outside the Box thinking, Thinking Outside The Square ) tāda, kas it kā neatbilst sākotnējiem nosacījumiem un vispārpieņemtajiem kanoniem, bet domāšanas procesā liek indivīdam iziet no tradicionālas pieejas vai nosacījumiem (Goodson, 2010). Latviešu valodā ārpus kastes domāšana tiek saukta arī par laterālo vai konceptuālo domāšanu. Konceptuāli domājošs cilvēks izmanto uzkrāto profesionālo pieredzi un izglītību, apvieno to ar radošu pieeju, pievieno intuīciju un induktīvu domāšanu, lai rastu pilnīgi jaunu, negaidītu risinājumu. Pedagoģijas kontekstā koncepts DD jeb dizaina izglītība tiek lietots kā dizaina domāšana pedagogiem, attiecīgi piedāvājot konkrētus risinājumus izglītības programmu īstenošanā kā vidējās, tā augstākās izglītības iestādēs (Design Thinking for Educators; Razzouk & Shute, 2012; Research on Design Thinking). Dizaina izglītības mērķis ir ne tikai apgūt profesionālās prasmes, bet arī sekmēt topošo speciālistu izpratni par konkrētu risinājumu ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti, apkārtējo vidi, kā arī rosināt katra personīgo atbildību par pieņemtā lēmuma piemērotību un atbilstību. Mērķis: Analizēt atsevišķu DD principu un metožu izmantošanas iespējas studiju kursā Pedagoģija topošo sabiedrības veselības, sociālā darba, rehabilitācijas u.c. speciālistu pedagoģiskās kompetences paplašināšanai. Metodes: teorētisko atziņu aprobācija praktiskajā darbībā, savas un grupas biedru darbības analīze, vērtējums un pašvērtējums, praktiski ieteikto risinājumu testēšana un izvērtēšana, aptauja. Atslēgas vārdi: dizaina domāšana pedagoģijā, dizaina domāšanas principi un metodes, studiju process. 425

4 Krūmiņa, Dizaina domāšana pedagoģijas kontekstā Pētījuma metodologija Research metodology Studiju procesā un zinātnē ir svarīga teorētiskās atziņās balstīta, sistēmiska domu un lēmumu organizēšana. Dizaina procesā tas ir nepieciešams, prognozējot risinājumu efektivitāti un lietderīgumu (Irbīte, 2014). Soļi, ko personai (darba grupai), kas vēlas apgūt DD pamatprincipus jāapzinās ir trīs 1) man ir problēma situācija, kas jārisina, 2) man nepieciešamie resursi prasmes, talants, lai to atrisinātu, 3) man ir risinājums es protu izstrādāt praktiski īstenojamu plānu un spēju likt tam darboties (Lawson, 1990). Atbildes uz jautājumiem, cik soļos un kā to izdarīt labāk, tika meklētas studējošo praktiskākajās nodarbībās, analizējot konkrētus gadījumus un risinot profesionālajā vidē radušās situācijas. 1. posms. Lai praktiski izvērtētu studentu prasmi adaptēt DD pamatprincipus soli pa solim savā profesionālajā vidē, vairākām respondentu (12 grupas, kopskaitā 58 studējošie, katrā grupā 4-5 studenti) grupām tika piedāvāts DD modelis ar atšķirīgu domāšanas soļu (t.i., 3, 5, 6 un 8) jeb posmu skaitu. Balstoties uz teorētisko modeli, darba grupai bija jāmodelē, jāaizstāv vairāki (vismaz 2-3) problēmsituācijas risinājuma varianti un jāpierāda to lietošanas iespējamība un praktiskā nozīme. 2. posms. Balstoties uz lekcijās apgūto teorētisko materiālu, grupā izvērtēt DD pamatprincipus, raksturot un pamatot izveidotos prototipus, darba grupā vienoties par konkrētā DD modeļa plusiem un /vai mīnusiem un iespējām adaptēt to savā profesionālajā darbības vidē nākotnē. 3. posms. Izveidot empātiju karti sava un klienta (pacienta) sajūtu raksturošanai. Rezultāti un diskusija Results and discussion Kā norādīts iepriekš, viena no īpašībām, kas raksturo DD ir radošums jeb indivīda spēja iziet ārpus tradicionālās domāšanas (ārpus kastes ) robežām. Par vienu no šī domāšanas veida ieviesējiem personības izpētē uzskata amerikāņu psihologu Gilfordu (Guilford, 1970). Lai nosacīti pārbaudītu, vai students ir tai gatavs, izmantojām salīdzinoši vienkāršu t.s. Gilforda testu: deviņu punktu puzli (The Nine Dots Puzzle). Testa uzdevums bija savienot savā starpā 9 punktus ar 3 līnijām, neatņemot zīmuli no papīra (Creativity, Inspiration. Think Outside The Box; Thinking Outside the Box: A Misguided Idea). Tas, kurš uzdevumu pamēģinājis (veicis), ir pārliecinājies, ka to izpildīt ir iespējams tikai tad, ja līnijas tiek pagarinātas un iziet ārpus kvadrāta (nosacītās kastes ) robežām. Laiks, kādā uzdevums tiek veikts (vai netiek veikts vispār) liecina par tā veicēja spēju domāt plašāk un pārkāpt iedomātās robežas. Mūsu gadījumā, dodot testa izpildei 426

5 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25 th -26 th, minūtes, ar to veiksmīgi tika galā nedaudz vairāk par 50 % studentu. Papildus laikā vēl 3 minūtēs, un atklājot, ka risinājums ir meklējams ārpus iedomātās kastes ietvariem, uzdevumu spēja veikt vēl studenti. Tradicionālā izpratnē DD pamatā ir trīs secīgi posmi, ko nosacīti var apzīmēt ar trīs burtiem I-I-I : Iedvesma. Ideju ģenerēšana. Ieviešana. (Inspiration. Ideation. Implementation) (Solovjova, 2017). Iedvesmas jeb izpētes posmā notiek iepazīšanās ar aplūkojamo jautājumu. Darba grupai nav zināma ne problēma, ne tās risinājums. Tas ļauj izvirzīt pārdrošus priekšlikumus un nonākt pie negaidītiem risinājumiem. Nodarbības ietvaros tiek sadalītas lomas, modelētas aptaujas un intervijas, notiek dažādu viedokļu uzklausīšana, apkopoti un analizēti vērojumi. Būtiski ir šim posmam atvēlēt pietiekoši daudz laika. Jo pārdrošāki būs piedāvājumi, jo negaidītāki pēc tam sekos risinājumi. Posma noslēgumā informācija tiek apkopota un grupēta, rezultāti veido turpmāko pētījuma kodolu. Būtiskākais princips empātija spēja iejusties sava potenciālā klienta lomā, iepazīt klātienē (nodarbības ietvaros ar lomu spēles palīdzību) savu klientu un uz savas ādas izjust viņa sajūtas. Ideju ģenerēšanas un testēšanas posms. Uz iepriekš izvirzīto pētījumu bāzes tiek izstrādāts rīcības plāns, kas tiek pārbaudīts un uzlabots ar prototipu palīdzību (prototips taustāms koncepcijas atspoguļojums, kas ļauj ideju prezentēt plašākam lietotāju lokam). Būtiski, lai prototipi būtu vairāki, vienlīdz reāli un pamatoti ar autora apgalvojumiem un pierādījumiem. Prototipu dizainēšana var tikt uzsākta nodarbībā, pabeigta kā patstāvīgs uzdevums mājās. Ideju ieviešanas posms. Kad prototipu izvērtēšana pabeigta un izvēlēts potenciāli piemērotākais risinājums, notiek idejas ieviešana dzīvē. Arī ieviešanas posmā nav jābaidās no korekcijām vai kļūdu labojumiem, kas kopumā izvirzītā (ieteiktā) produkta / pakalpojuma kvalitāti tikai uzlabo (Solovjova, 2017). Ņemot vērā to, ka literatūras avotos tiek norādīts atšķirīgs DD posmu (fāžu) skaits no trīs līdz pat septiņiem, astoņiem un vairāk (Stages in the Design Thinking Process) (skat. 1. att.), ko shematiskā veidā to var attēlot gan kā lineāru, gan noslēgtu un ciklisku procesu, pētījuma 1. posmā katrām 3 studentu grupām tika dots uzdevums pārbaudīt, kā viņuprāt strādā konkrētais (viens no) DD teorētiskajiem modeļiem. Minētais ļauj iztēloties un praktiski palūkoties uz DD gan kā lineāru procesu, gan kā vienotu kompleksu sistēmu, kurā vērojama posmu/ soļu savstarpēja mijiedarbība. Kā redzams, posmi var mīties un atkārtoties, pārklāties un sākties no jauna, taču galvenā būtība paliek nemainīga t.i. spēja iedziļināties kontekstā, klienta vēlmēs un vajadzībās, kas praktiski izpaužas kā jaunu problēmu definēšana, vairāku jaunu prototipu (risinājumu) veidošana un testēšana, secinājumu izdarīšana, labākā risinājuma izvēlēšanās, tā atkārtota pārbaudīšana, visu iepriekš minēto darbību atkārtošana, pārdizainēšana līdz izkristalizējas nepieciešamais risinājums. 427

6 Krūmiņa, Dizaina domāšana pedagoģijas kontekstā a) b) c) d) 1. att. Studentu testētie DD teorētiskie modeļi ar atšķirīgu domāšanas soļu skaitu Figure 1. Theoretical models with different number of thinking steps tested by students Katrs no 1. attēlā norādītajiem DD modeļiem tika testēts 3 studējošo grupās. Grupas dalībnieki, atbilstoši pašu izvēlētai situācijai, modelēja un pamatoja vairākus iespējamos risinājumu veidus atbilstoši apgūstamās studiju programmas specifikai. Piemēram: fizioterapeits izvēloties pacientam piemērotāko vingrojumu kompleksu noteiktā viņa rehabilitācijas posmā; ortozists - protēzists dizainējot vairākus iespējamos palīglīdzekļu vai atbalsta ierīču prototipus, nodarbībās testējot tos tīri teorētiski un izvērtējot tās vai citas ierīces plusus un mīnusus; audiologopēds pārbaudot efektīvākās sadarbības metodes savstarpējā komunikācijā ar bērna vecākiem; uztura speciālists izstrādājot pēc iespējās uzskatāmu, saistošu informatīvu materiālu (bukletu, reklāmas klipu, plakātu, preses relīzi u.tml.) par veselīga uztura pamatprincipiem konkrētai mērķauditorijai); sociālais darbinieks izspēlējot atšķirīgus savstarpējā dialoga (komunikācijas) variantus sarunā ar klientu konkrētas problēmsituācijas atrisināšanai. Pamatnosacījums visos gadījumos vairāku prototipu veidošana un salīdzināšana, ievērot DD modelī noteikto domāšanas soļu skaitu. Didaktiskais 428

7 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25 th -26 th, mērķis spēt formulēt un attīstīt savu radošu un inovatīvu ideju, atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem. Pētījuma 2. posmā tika analizēti daži DD principi. Skaidrības labad, jānorāda, ka DD principi dažādos literatūras avotos atkarībā no darbības jomas, kurā tie tiek lietoti, atšķiras. Detalizētai analīzei konkrētajā pētījumā izvēlēti tādi DD pamatprincipi kā atbildība, radošums, empātija, sadarbība, starpdisciplināra pieeja (Brown & Martin, 2015; Kolko, 2015). Atbildība (accountability) kā pienākums pildīt noteiktas saistības; konkrētai atbildības jomai parasti tiek noteikti kritēriji, pēc kuriem var vērtēt darbības rezultātus; DD kontekstā atbildību raksturo drosme, spēja apzināti riskēt, uzņemties ko jaunu un eksperimentēt. Radošums (creativity) radītspēja jeb kreativitāte spēja uz jaunradi, jaunu ideju vai konceptu radīšanu kā noturīga personas individualitāti raksturojoša īpašība, ko raksturo netradicionāli risinājumi, novatorisms, oriģinalitāte, iedvesma, bagāta fantāzija, psihes plastiskums. Empātija (emphaty) kā spēja iejusties klienta psihoemocionālajā stāvoklī, pieņemt to un izjust to paša pārdzīvojumu (Svešvārdu vārdnīca). Sadarbība un līdzdarbība (cooperation, collaboratin) divu vai vairāku sistēmu kopīga darbība, lai sasniegtu savstarpēji saistītus, kopīgus mērķus, balstoties uz informācijas apmaiņu, t.i., process, kas sevī ietver indivīda spēju ieklausīties atbildēt un informēt; ieklausīties dalīties un palīdzēt; ieklausīties ieteikt un jautāt. Starpdisciplināra, starpnozaru pieeja (Interdisciplinary, inter-sectoral approach) lai nodrošinātu saskari ar pēc iespējas dažādākām darbības jomām un nozarēm, pavērtu jaunas izglītības un novatorisma iespējas un ļautu reaģēt uz pašreizējām sociālekonomiskjām un kultūras tendencēm un prasībām. Studentu uzdevums bija 5 punktu skalā novērtēt attiecīgā principa nozīmīgumu, sakārtojot tos viņuprāt prioritārā secībā un piešķirot vērtības no 1 līdz 5, kur augstākais vērtējums ir 5 punkti, zemākais vērtējums 1 punkts. Lai noteiktu galvenās tendences studējošo atbildēs, tika salīdzināti 3 lielumi Average atbilžu vidējās vērtības, Mode kā atbilžu kopā visbiežāk sastopamā atbilde un Median kā vidējais atbilžu kopas skaitlis (skat. Tabulu). Kā rāda tabulas dati, 1. kursa studenti visaugstāk vērtē atbildību un radošumu (ar pirmo acīmredzot saprotot savu personīgo ieguldījumu DD procesā un jaunas idejas radīšanā), vienlaikus atzīstot, ka būtiski svarīga ir arī sadarbība (vairāk gan savas darba grupas ietvaros nevis starp-profesiju un starpinstitucionālā līmenī). Jāatzīst, ka 1. kursa studenti pienācīgi nenovērtē empātijas nozīmi un diemžēl vāji saskata saikni starp dažādām nozarēm (disciplīnām, kas principā dara vienu un to pašu darbu). 429

8 Krūmiņa, Dizaina domāšana pedagoģijas kontekstā Tabula. DD principu praktiskais nozīmīgums studentu vērtējumā Table Practical significance of DD principles in students' assessment Respondenti (N=58) 1.kursu studenti (N=42) 3,92* 5** 4*** 3.un 4.kursu studenti (N=16) 2,13* 1** 2*** Atbildība Radošums Empātija Sadarbība 3, , Paskaidrojumi: *) Average; **) Mode; ***) Median. 2, , , ,88 1 1,5 Starpdisciplināra pieeja 1, ,63 5 3,5 Tikai daļēji atbildēts paliek jautājums, kādēļ empātija kā princips, kas ir tik būtisks jebkuras idejas attīstīšanai un tālākvirzībai, 1. kursa studentu redzējumā ir maznozīmīgs. Iespējams, tā ir atbildības sajūta, ar kādu studijas tikko uzsācis jaunietis pieiet nākamajai profesijai un zināšanu apguvei, tā īsti neizprotot inovāciju radīšanas būtību un nozīmi. Savukārt vecāko kursu studenti kā prioritāros DD principus vairums gadījumos min tieši empātiju un starpnozaru, starpdisciplināras pieejas nozīmīgumu. Kā atzīst 3. un 4. kursa studenti, starpdisciplināra pieeja ne vienmēr īstenojas praksē studiju procesā. Atbilstoši studentu atbildēs norādītajam: (..) fizioterapeits ne vienmēr zina, kā pareizi lietojama izveidotā ortoze, savukārt pacientam tas rada papildus grūtības sadzīvot ar ortozista - protēzista ieteikto palīgierīci. Līdz ar to ir noderīgi vismaz dažos studiju kursos praktiskās nodarbības (īpaši, ja studējošo skaits grupā ir neliels) īstenot kopā, lai topošie speciālisti labāk iepazītu cits cita apgūstamās studiju profesijas specifiku. 3. posms. Viena no pedagoģiskām stratēģijām DD attīstīšanai, kas tika aprobēta pētījuma laikā, bija t.s. empātiju kartes veidošana (Hodgkinson- Williams & Deacon, 2013). Empātiju karte pašvērtējuma veidā ļauj personai apkopot savas domas / sajūtas / vērtējumu par jebkuru norisi savstarpējā komunikācijā. Vienlaikus karte ļauj novērtēt to, cik empātisks tās aizpildītājs ir bijis attiecībā pret citu personu (savu sadarbības partneri, klientu, pacientu, grupas biedru) konkrētā situācijā. Karti veido četras sadaļas kvadrāti, kuros tiek atspoguļotas aprakstītas indivīda (partnera, klienta, pacienta) sajūtas saistībā ar to, ko viņš teica, darīja, juta un domāja. Ir salīdzinoši vienkārši aprakstīt to, ko klients ir teicis vai darījis. Lielākas grūtības parasti sagādā noteikt (aprakstīt) to, ko klients / partneris ir domājis vai jutis. Karti veidojot, ir jābalstās uz rūpīgiem novērojumiem un analīzi, 430

9 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25 th -26 th, atsaucot atmiņā konkrētus faktus atbildes uz jautājumiem, vissīkākās sarunas detaļas, verbālās un neverbālās komunikācijas izpausmes u. tml. 2.att. Empātiju kartes piemērs (pēc Empathy Map Why and How to Use It.) Figure 2. An Example of an Empathy Card (from Empathy Map Why and How to Use It.) Tieši tādēļ literatūrā nav strikti noteiktu metodisku ieteikumu, kādai tieši vizuāli būtu jāizskatās empātiju kartei. Kartes veidošana ir radošs process. Studentu veidotās var atšķirties (un atšķiras) gan pēc formas, gan izmēra. Pamatdoma ar shematiska zīmējuma palīdzību jācenšas aprakstīt (iepazīt) klienta emocionālo stāvokli, sajust viņa vēlmes un vajadzības, t.i., vērot partneri un dokumentēt viņa darbības (redzēto, teikto, darīto, sajusto), lai pēc tam savstarpēji tās salīdzinātu. Praktiskās nodarbības laikā kāds no grupas dalībniekiem iejutās klienta (pacienta) lomā un pēc situācijas izspēles aprakstīja savas sajūtas, savukārt pārējie grupas dalībnieki divās atsevišķās kartēs raksturoja gan klienta (pacienta), gan savas sajūtas. Kopumā, kaut arī empātiju kartes veidošana izrādījās pats sarežģītākais uzdevums, tā tomēr raisīja studentu interesi un diskusijas, tādējādi apliecinot, cik būtiski ir ne tikai klausīties sarunas biedru teiktajā, bet arī sadzirdēt dažkārt vārdos nepateikto. Secinājumi Conclusions DD pamatoti uzskata par tādu instrumentu inovāciju īstenošanai, kura pamatā radošums un zināšanas. Ir pētījumi, kas norāda, ka DD daudzējādā ziņā pat apsteidz zinātnisko domāšanu, jo zinātnieks kā izgudrojuma radītājs (invention maker) pēta, rezultātus un secinājumus parasti iegūst sintēzes ceļā, savukārt cilvēks, kurš pārzina ( operē ar ) DD kā mācīšanās stratēģiju, ir atklājumu meklētājs (discovery finder), kurš secinājumus izdara analīzes ceļā (Owen, 2007). Šo literatūras atziņu apliecināja arī mūsu pētījums. Kā studiju 431

10 Krūmiņa, Dizaina domāšana pedagoģijas kontekstā kursa noslēgumā atzīmēja studenti: (..) DD kā metode sevī ietver attieksmes maiņu pret tradicionālām lietām, jo apvieno ārpus rāmja, radošo un analītisko domāšanu (..); (..) palīdz izvirzīt idejas, apskatīt lietas un notikumus kopsakarā (..); ļauj izstrādāt un salīdzināt vairākus risinājumus, bet galvenais vadīt savu domāšanu noteiktā secībā (..), lai rastu problēmas risinājumu ar iespējami labāku rezultātu. Noslēgumā daži būtiskākie secinājumi: Studentu vērtējumā konstruktīvākais (saprotamākais) izrādījās DD 5 posmu modelis: Izrādi empātiju! (Emphatize) Definē problēmu! (Define) Izvirzi idejas! (Ideate) Veido prototipus! (Prototipe) Pārbaudi! Testē risinājumus! (Test). 1. kursa studenti par prioritāriem izvirzīja tādus DD principus kā atbildība un radošums, savukārt 3. un 4.kursu studenti savu ideju īstenošanā atzinīgāk vērtēja empātiju un starpdisciplināru pieeju. Izvēlētās DD metodes (empātiju kartes zīmēšana, prototipu veidošana, iespējamo risinājumu dizainēšana un prezentēšana), parādīja, ka, ļaujot izvērtēt, salīdzināt savu (kā arī grupas biedru rīcību un izvirzītos priekšlikumus), attīstās studenta domāšanas, analītiskās un pašanalīzes prasmes. Tomēr metožu aprobācijai vēl ir nepieciešami papildus vērojumi un laiks. Atšķirības pirmo un vecāko kursu studentu atbildēs kursa noslēgumā, vēlreiz apstiprināja studentu pausto viedokli, ka ir sarežģīti arī pedagoģijas kursā apgūt vienas un tās pašas metodes, jo topošā speciālista profesionālā bagāža (pieredze) ir atšķirīga. Līdztekus minētajam jāatzīmē, ka DD kā mācību stratēģijai Latvijā ir salīdzinoši nesena vēsture. Situāciju Latvijā raksturo tas, ka joprojām trūkst plašākas saskarsmes dažādu jomu pētnieku vidū. Tas nosaka nepieciešamību publicēt un popularizēt pētījumus, kuros ar DD saistītu tēmu loks skartu visdažādākās zinātņu nozares (pedagoģiju, medicīnu, dabaszinātnes, sociālās zinātnes, veselības aprūpi, sabiedrības veselību u.c.). Tas savukārt veicinātu pieredzes un informācijas apmaiņu augstskolu, studentu un docētāju starpā un paplašinātu viņu kā dizaina domātāju profesionālo kompetenci pedagoģijas kontekstā. Summary Design thinking is rightly considered as a strategic tool for innovation, based on creativity and knowledge. Studies show that design thinking surpasses scientific thinking in various ways because scientist as a invention maker does a research and the results and conclusions are usually obtained through synthesis, while a person who knows ( operates with ) design thinking as a learning strategy is a discovery finder, who makes conclusions through analysis. These literature reviews were also confirmed by our study. As students pointed out at the end 432

11 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25 th -26 th, of the study course: (..) Design thinking as a method involves the transformation of attitudes of traditional things, combining elements of "outside the box" thinking, creative thinking and analytical thinking (..); (..) Design thinking helps to put forward ideas, look at things and events in conjunction (..); (..) Design thinking allows to create and compare multiple solutions, but most importantly - to organize self-thinking in a specific order (..). Some of the most significant conclusions: In students opinion, the most constructive (understandable) was 5 stages design thinking model: 1. Empathize; 2. Define the problem; 3. Ideate; 4. Prototype; 5. Test. Students or year one prioritized design thinking s principles such as responsibility and creativity, while students of years three and four appreciated empathy and interdisciplinary approach in the process of implementation of their ideas. Selected methods (empathy map drawing, prototyping, designing and presentation of possible solutions) showed that they are usable for developing students ability to evaluate, compare and develop analytical and self-analysis skills (as well to evaluate the group members actions and proposals). However, approbation of methods needs additional observations and time. Differences in the responses of first and latest course students reaffirmed that it is difficult to learn the same pedagogical methods because of their divergent professional experience and preparedness. In addition to this, it should be noted that design thinking as a learning strategy in Latvia has a relatively recent history. The situation in Latvia is characterized by the fact that there is still a lack of broader contact among researchers in different fields. This fact determinates to actualize and publish researches, where design thinking also affects natural sciences, mathematics, social sciences and other sciences whose theoretical basis have been developed over a longer period of time. This, in turn, would facilitate the exchange of experience and information between universities, students and lecturers and expand their professional competence as design thinkers in the context of pedagogy. Literatūra References Brown, T. (2008). Definitions of design thinking. Retrieved from ideo.com/?p=49&cpage=1 Brown, T., & Martin, R. (2015). Design for action. Harvard Business Review, September 93 (9), Cross, N. (2001). Designedly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science. Design Issues, Vol. 17, No. 3, Campbell, E. (2015). The magazine of Creative Education Trust schools. March, Nr.2. Creativity, Inspiration. Think Outside The Box. Retrieved from spiration.com/think-outside-the-box-2/ Design thinking. Retrieved from Design Thinking for Educators. Retrieved from Empathy Map Why and How to Use It. Retrieved from 433

12 Krūmiņa, Dizaina domāšana pedagoģijas kontekstā Goodson, P. (2010). Theory in Health Promotion Research and Practice: Thinking Outside the Box. Jones & Bartlett Publishers. Hodgkinson-Williams, C., & Deacon, A. (2013). Pedagogic Strategies to Support Learning Design Thinking in a Masters Course. Educational Research for Social Change (ERSC) Vol. 2 N.1, April, Irbīte, A. (2014). The importance of the paradigm shift in the development of design industry and design education. Proceeding of the International Scientifical Conference May 23th 24th. Volume II, Karlsone, I. (2015). Pedagogical principles to develop design students spatial abilities in the study process. Proceedings of INTCESSIS-2nd International conference on Education and Social Sciences, Kolko, J. (2015). Design thinking comes of age. Harvard Business Review, September 93 (9), Lawson, B. (1990). How Designers Think. Great Britain The University Press, Cambridge. Owen, C. (2007). Design Thinking: Notes on Its Nature and Use. Design Research Quarterly Vol. 2, N.1, January, Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What Is Design Thinking and Why Is It Important? Review of Educational Research, 82 (3), Research on Design Thinking. Retrieved from wiki/821fc/research_on_design_thinking.html Rowe, P. G. (1987). Design thinking. USA, the Massachusetts Institute of Technology. Stages in the Design Thinking Process. Retrieved from Solovjova, J. (2017). Dizaina domāšanas fenomens. Retrieved from lv/news/aktualitates-lv/iesakam/dizaina-domasanas-fenomens Solovjova, J. (2018). Dizaina nozīme mūsdienās. Retrieved from lv/news/aktualitates-lv/iesakam/dizaina-nozime-musdienas Svešvārdu vārdnīca (1999). Rīga: Jumava. Thinking Outside the Box: A Misguided Idea. Retrieved from practice.com/innovation_in_practice/2014/02/thinking-outside-the-box-a-misguidedidea.html 434

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoinovācija Kursa nosaukums angliski Innovation Management and Eco Innovation Kursa nosaukums

Sīkāk

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja 21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Mums jāizglīto bērni viņu nākotnei, nevis mūsu pagātnei Kas skolu padara par vidi, kura sekmē katras

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 6 KURSA KODS VidZPA21 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Vides zinību pētniecības metodoloģija Environmental

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācīšanās Virtuālajā Realitātē P O T E N C I Ā L S I N O VAT Ī VĀ M M Ā C Ī B U S T R AT Ē Ģ I J Ā M UN M Ā C Ī B U M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N A I L a n a D r e i m a n e KUR SĀKSIM? KĀPĒC VR MĀCĪBU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vērtības cilvēka dzīvē. Pētniecība. Praktiskais pielietojums profesionālajā darbībā. Sintija Vaska Bc.psych. Pētnieciskās intereses Petroviča, S. (2016). Vērtību saistība ar izdegšanu palīdzošo profesiju

Sīkāk

Dimensionālā pieeja Latvijas klīniskā personības testa izstrādē

Dimensionālā pieeja Latvijas klīniskā personības testa izstrādē Valsts pētījumu programmas BIOMEDICINE apakšprojektu par nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēti un sloga samazināšanu 4. posma pārskata seminārs, 2017.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327 WBL-PRO projekts Kvalifikācija, atvērtie resursi, labās prakses un rīku piemēri darba vidē balstītu mācību profesionālim 2016-1-DE02-KA202-003339 IO2: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra DVB mācību profesionālim

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

Ievadlekcija.

Ievadlekcija. Telpisko datu digitālā apstrāde Biol2021 Ievadlekcija Kārlis Kalviškis, LU Bioloģijas fakultāte 2013. gada 8. februārī Īss kursa apraksts Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar telpisko datu ieguvi un

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. May 25 th -26 th, ISSN MEDIJU PEDAGOĢISKĀ VĒRTĪBA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS APGUVĒ: STUDENTU VĒRTĒJ

SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. May 25 th -26 th, ISSN MEDIJU PEDAGOĢISKĀ VĒRTĪBA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS APGUVĒ: STUDENTU VĒRTĒJ MEDIJU PEDAGOĢISKĀ VĒRTĪBA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS APGUVĒ: STUDENTU VĒRTĒJUMS The Value of Media in the Acquisition of Master Degree Program: Students Assessment Emīlija Černova Latvijas Universitāte,

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Algoritmika un datorzinības (Vecums: 8 gadi) Kursa mērķis ir sniegt bērniem kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem? Ilze France, Dina Sarceviča - Kalviške 02.02.2016. VPP 2014 2017 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Viktorija Riashchenko, Marga Brigita Živitere. Pasniedzējs - pedagoģiskā radošuma virzītājs un attīstītājs PASNIEDZĒJS - PEDAGOĢISKĀ RADOŠUMA VIRZĪTĀJ

Viktorija Riashchenko, Marga Brigita Živitere. Pasniedzējs - pedagoģiskā radošuma virzītājs un attīstītājs PASNIEDZĒJS - PEDAGOĢISKĀ RADOŠUMA VIRZĪTĀJ Viktorija Riashchenko, Marga Brigita Živitere. Pasniedzējs - pedagoģiskā radošuma virzītājs un attīstītājs PASNIEDZĒJS - PEDAGOĢISKĀ RADOŠUMA VIRZĪTĀJS UN ATTĪSTĪTĀJS Teacher - Pedagogical Creativity and

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

5

5 Profesionālās un tālākizglītības pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs MP Dizaina domāšana uzņēmējiem 1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi Šī moduļa mērķis ir attīstīt izglītojamā spējas izmantot

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai Projekts Nr. 1.1.1.1./16/A/85 ( Progresa ziņojums 9/1) 2019 01.01 31.03. *Projekta zinātniskais vadītājs:

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - petnieciba2011iv.ppt

Microsoft PowerPoint - petnieciba2011iv.ppt Pamatnostādnes pētījuma veikšanai un ziņojuma sagatavošanai Doc.I.Vīberga 2011.gads Sieviete ar grāmatu. Pablo Picasso. 1 Kas ir pētniecība? Zinātniskā pētniecība ir sistemātiska, kontrolēta, empīriska

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Latvijas labie piemēri vietu zīmola veidošanā un popularizēšanā.

Latvijas labie piemēri vietu zīmola veidošanā un popularizēšanā. SEM Search Engine Marketing ir SEO un SEA apvienojums. > SEO Search Engine Optimization > SEA Search Engine Advertising SEO & SEA rīcības eksperimentālais piemērs MAKŠĶERĒŠANA UN ATPŪTA USMAS EZERĀ Imantas,

Sīkāk