LĪGUMS Nr. 17/2014 Rūjienā, gada 29. aprīlī Rūjienas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr ), turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, kuras

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LĪGUMS Nr. 17/2014 Rūjienā, gada 29. aprīlī Rūjienas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr ), turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, kuras"

Transkripts

1 LĪGUMS Nr. 17/2014 Rūjienā, gada 29. aprīlī Rūjienas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr ), turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, kuras vārdā, pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldības nolikumu, rīkojas tās domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIVA PLUS" (reģistrācijas Nr ), turpmāk tekstā saukta Izpildītājs un/vai Būvuzņēmējs, kuru, pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AIVA PLUS" statūtiem, pārstāv tās valdes locekle Aiva Radele, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Rūjienas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas gada 24. aprīļa lēmumu Nr.5 iepirkumā Telpu remonts Rūjienas novada pašvaldības kultūras un tūrisma centrā (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP2014/4), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts Līgums): 1. Līguma priekšmets 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt Pasūtītāja uzdevumu remontdarbus Rūjienas Kultūras un tūrisma centrā, Upes ielā 7, Rūjienā, Rūjienas novadā (turpmāk Līguma tekstā Darbi). Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma, Līguma preambulā noteiktā iepirkuma nolikumu, nolikuma tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši Izpildītāja Līguma preambulā noteiktajā iepirkumā iesniegtajam gada 11. aprīļa piedāvājumam un Darbu izpildes tāmei (finanšu un tehniskais piedāvājums) par iepirkumu, kuru kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas Darbi veicami atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un visiem un jebkādiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noteikumiem, kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus un to izpildi Darbu izpildes vieta ir Rūjienas kultūras un tūrisma centrs, Upes ielā 7, Rūjienā, Rūjienas novadā Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 2. Līguma summa 2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi Izpildītājam tiek noteikta EUR (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 24 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa Pievienotās vērtības nodoklis Līguma 2.1. punktā noteiktajai Līguma summai par Darbu izpildi ir EUR (viens tūkstotis seši simti viens euro un 30 centi), kura samaksu veic Izpildītājs Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā Līguma summa par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja Puses vienojas par tās samazinājumu. Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu Līguma darbības laiku paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja tās tiek samazinātas Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu Darbu izpildes vietu, noteikumiem, prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Darbu izpildi. 3. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi 3.1. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus Darbu izpildes vietā uzsāk 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš 1

2 ir gada 9. maijs Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos: Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ*; Darba veikšanu ir kavējuši būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs*; * Darba izpildes termiņa pagarinājums var būt vienāds vai mazāks ar termiņu kādā ir bijis kavējums. 4. Darbu pieņemšana-nodošana 4.1. Izpildītie Darbi tiek pieņemti ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Darbi uzskatāmi par pilnībā izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir parakstīts Darbu pieņemšanas nodošanas akts, kuru parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šajā līguma punktā noteikto aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs Gadījumā, ja Darbu nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, preces vai konstrukcijas neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā. Ja Izpildītājs izvairās un/vai atsakās no šajā Līgumā punktā noteiktās Darbu trūkumu novēršanas un nepabeigto Darbu izpildes, kas noteikti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai arī uzdot to izdarīt jebkurai citai būvfirmai. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu novēršanu un nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistīta būvfirma, ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Izpildītājam maksājamās Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, samazinot to proporcionāli radušos izdevumu apmēram Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, ar kuru konstatē veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm Ja Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un izpilda visas Izpildītājam Līguma 4.2. punktā noteiktās saistības. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju Visi un jebkādi Līguma pielikumā esošajās Darbu izpildes tāmēs noteiktie 2

3 materiāli un preces pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Līguma 4.1.punktā noteiktajam, bet Pasūtītāja īpašumā minētie materiāli un preces pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Darbu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem. 5. Līguma summas samaksas kārtība 5.1. Līguma 2.1. punktā noteikto Līguma summu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 4.1. punktā noteikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar parakstīto aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Izpildītāja bankas kontu Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 6.1. Pasūtītāja pienākumi: nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai; (piecu) darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas nodošanas aktu vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt. Ja tiek sūtīts atteikums, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.2. punktā noteikto Veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde Pasūtītāja tiesības: Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja papildus darbu veikšanu Pusēm iepriekš savstarpēji rakstiski vienojoties Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, uz visu Darbu izpildes periodu. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 7. Izpildītāja tiesības un pienākumi 7.1. Izpildītāja pienākumi: Veikt Darbu sagatavošanu Uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu 3

4 pabeigšanai Līguma darbības laikā veikt citus pienākumus saskaņā ar norādītajiem LR MK noteikumiem Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kurus saskaņā ar Līgumu, atsevišķu rīkojumu vai vienošanos Izpildītājam uzdod veikt Pasūtītājs Pamatojoties uz Līguma punktu uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no Izpildītāja darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda LR MK noteikumos Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus darba aizsardzības koordinatoram noteiktos pienākumus. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus un Līgumu. Par visām un jebkādām sekām un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasībās, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu nosacījumus Ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas Nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Līgumu Izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos Izpildītājam vismaz 1 (vienu) reizi (nepieciešamības gadījumā arī vairākas reizes) nedēļā bez īpaša atsevišķa pieprasījuma patstāvīgi jāaizvāc no Darbu izpildes vietas Darbu izpildes rezultātā radušies būvgruži un netīrumi. Pirms Līguma 4.1. punktā noteiktā akta parakstīšanas sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.). Šajā Līguma punktā noteiktie darbi tiek izpildīti Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas ietvaros Nodrošināt jebkurā laikā būvinspektora, projekta vadītāja, un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas Izpildītāja tiesības: Līguma izpildē iesaistītā personāla, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju savā piedāvājumā Līguma preambulā noteiktajam iepirkumam, maiņas gadījumā Izpildītāja piedāvātajam personālam ir jāatbilst visām kvalifikācijas prasībām, kas konkrētajam personālam ir noteiktas Līguma preambulā noteiktā iepirkuma noteikumos. Ja piedāvātais personāls neatbilst minētajām prasībām, tad tā iesaistīšana Līguma izpildē nav pieļaujama. Ja Izpildītājs vēlas veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla maiņu tad Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Vienlaicīgi ar šajā Līguma punktā noteikto paziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma preambulā noteiktā iepirkuma noteikumos noteiktos dokumentus un informāciju, kas iesniedzama par piesaistāmo personālu. Pasūtītājs rakstveida piekrišanu vai atteikumu par piedāvāto personāla maiņu Izpildītājam sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā 4

5 noteikto Izpildītāja paziņojumu. Ja norādītie dokumenti Izpildītāja iesniegtajam paziņojumam nav pievienoti, tad Pasūtītājam nav pienākuma šādu paziņojumu izskatīt un atbildēt uz to. 8. Garantijas termiņš 8.1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem un precēm garantijas termiņš tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 4.1. punktā noteikto aktu Pasūtītājam ir tiesības Līguma 8.1. punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu kvalitāti, Darbu apslēptiem defektiem, kā arī Darba bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 8.2. punktā noteiktos darbus Līguma 8.2. punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvfirmu, kura izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvfirmas piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvfirmai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu. 9. Pušu mantiskā atbildība 9.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1. punktā. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu Gadījumā, ja Izpildītājs neuzsāk Darbu izpildi Darbu izpildes vietā Līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,- (piecdesmit euro, 00 centi) par katru nokavēto dienu Darbu izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts Līguma, 3.1. punktā, kavējuma gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,- (viens simts euro, 00 centi) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas piekrišanas saņemšanas no Pasūtītāja, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,- (simts euro, 00 centi) Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām. 10. Nepārvaramas varas apstākļi 5

6 10.1 Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.) Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos. 11. Līguma izbeigšana 11.1.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos: Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu kavē vairāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstoši Līgumam un tā pielikumos noteiktajam Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājusi Pušu organizēta ekspertīze; Tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 12. Strīdu izšķiršanas kārtība Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 13. Citi noteikumi 13.1.Līgums stājas spēkā gada 29. aprīlī un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līgumā izrietošās saistības Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa veicama tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un Līguma nosacījumiem Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā 6

7 esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses ir Rūjienas Kultūras un tūrisma centra vadītāja Guna Ķibere, tālruņa Nr , e-pasts: Atbildīgais Darbu vadītājs ir Aiva Radele, tālruņa Nr , kurš Izpildītāja vārdā vada Darbu izpildi Līgums uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām) lapām, Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir 1 pielikums uz 6 (sešām) lapām. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks Pielikumā: 1. Izpildītāja Līguma preambulā noteiktajā iepirkumā iesniegtā piedāvājuma finanšu piedāvājuma un tehniskā piedāvājuma kopijas uz 6 (sešām) lapām. 14. Pušu rekvizīti un paraksti "PASŪTĪTĀJS ": Rūjienas novada pašvaldība Reģ. Nr Adrese: Raiņa 3, Rūjiena, LV-4240 Telefons: Fakss: "IZPILDĪTĀJS": SIA Aiva plus Ŗeģ.Nr Adrese-Viestura 15-57, Rūjiena, LV-4240 Tel PASŪTĪTĀJA vārdā: /Guntis Gladkins/ IZPILDĪTĀJA vārdā: /Aiva Radele/ 7

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums Akciju sabiedrība Latvijas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk