M. TVLLI CICERONIS ORATIO IN L. CATILINAM QVARTA IN SENATV HABITA I 1 2 II 3 4 III 5 Videō, patrēs cōnscrīptī, in mē omnium vestrum ōra atque oculōs e

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "M. TVLLI CICERONIS ORATIO IN L. CATILINAM QVARTA IN SENATV HABITA I 1 2 II 3 4 III 5 Videō, patrēs cōnscrīptī, in mē omnium vestrum ōra atque oculōs e"

Transkripts

1 M. TVLLI CICERONIS ORATIO IN L. CATILINAM QVARTA IN SENATV HABITA I 1 2 II 3 4 III 5 Videō, patrēs cōnscrīptī, in mē omnium vestrum ōra atque oculōs esse conversōs; videō vōs nōn sōlum dē vestrō ac reī pūblicae, vērum etiam, sī id dēpulsum sit, dē meō perīculō esse sollicitōs. Est mihi iūcunda in malīs et grāta in dolōre vestra ergā mē voluntās, sed eam, per deōs immortālēs, dēpōnite atque oblītī salūtis meae dē vōbīs ac dē vestrīs līberīs cōgitāte. Mihi sī haec condiciō cōnsulātūs data est, ut omnēs acerbitātēs, omnēs dolōrēs cruciātūsque perferrem, feram nōn sōlum fortiter, vērum etiam libenter, dum modo meīs labōribus vōbīs populōque Rōmānō dīgnitās salūsque pariātur. Ego sum ille cōnsul, patrēs cōnscrīptī, cuī nōn forum, in quō omnis aequitās continētur, nōn campus cōnsulāribus auspiciīs cōnsecrātus, nōn cūria, summum auxilium omnium gentium, nōn domus, commūne perfugium, nōn lectus ad quiētem datus, nōn dēnique haec sella curūlis, sēdēs honōris, umquam vacua mortis perīculō atque īnsidiīs fuit. Ego multa tacuī, multa pertulī, multa concessī, multa meō quōdam dolōre in vestrō timōre sānāvī. Nunc sī hunc exitum cōnsulātūs meī dī immortālēs esse voluērunt, ut vōs populumque Rōmānum ex caede miserrimā, coniugēs līberōsque vestrōs virginēsque Vestālēs ex acerbissimā vexātiōne, templa atque dēlūbra, hanc pulcherrimam patriam omnium nostrum ex foedissimā flammā, tōtam Italiam ex bellō et vāstitāte ēriperem, quaecumque mihi ūnī prōpōnētur fortūna, subeātur. Etenim, sī Pūblius Lentulus suum nōmen, inductus ā vātibus, fātāle ad perniciem reī pūblicae fore putāvit, cūr ego nōn laeter meum cōnsulātum ad salūtem populī Rōmānī prope fātālem exstitisse? Quārē, patrēs cōnscrīptī, cōnsulite vōbīs, prōspicite patriae, cōnservāte vōs, coniugēs, līberōs fortūnāsque vestrās, populī Rōmānī nōmen salūtemque dēfendite; mihi parcere ac dē mē cōgitāre dēsinite. Nam prīmum dēbeō spērāre omnēs deōs, quī huīc urbī praesident, prō eō mihi ac mereor, relātūrōs esse grātiam; deinde, sī quid obtigerit, aequō animō parātōque moriar. Nam neque turpis mors fortī virō potest accidere neque immātūra cōnsulārī nec misera sapientī. Nec tamen ego sum ille ferreus, quī frātris cārissimī atque amantissimī praesentis maerōre nōn movear hōrumque omnium lacrimīs, ā quibus mē circumsessum vidētis. Neque meam mentem nōn domum saepe revocat exanimāta uxor et abiecta metū fīlia et parvulus fīlius, quem mihi vidētur amplectī rēs pūblica tamquam obsidem cōnsulātūs meī, neque ille, quī expectāns huius exitum diēī stat in cōnspectū meō, gener. Moveor hīs rēbus omnibus, sed in eam partem, utī salvī sint vōbīscum omnēs, etiamsī mē vīs aliqua oppresserit, potius quam et illī et nōs ūnā reī pūblicae peste pereāmus. Quārē, patrēs cōnscrīptī, incumbite ad salūtem reī pūblicae, circumspicite omnēs procellās, quae impendent, nisi prōvidētis. Nōn Tiberius Gracchus, quod iterum tribūnus plēbis fierī voluit, nōn Gāius Gracchus, quod agrāriōs concitāre cōnātus est, nōn Lūcius Sāturnīnus, quod Gāium Memmium occīdit, in discrīmen aliquod atque in vestrae sevēritātis iūdicium addūcitur: tenentur iī, quī ad urbis incendium, ad vestram omnium caedem, ad Catilīnam accipiendum Rōmae restitērunt; tenentur litterae, sīgna, manūs, dēnique ūnīus cuiusque cōnfessiō; sollicitantur Allobrogēs; servitia excitantur; Catilīna accersitur; id est initum cōnsilium, ut, interfectīs omnibus, nēmō nē ad dēplōrandum quidem populī Rōmānī nōmen atque ad lāmentandam tantī imperiī calamitātem relinquātur. Haec omnia indicēs dētulērunt; 1

2 6 IV 7 8 V 9 reī cōnfessī sunt; vōs multīs iam iūdiciīs iūdicāvistis: prīmum, quod mihi grātiās ēgistis singulāribus verbīs, et meā virtūte atque dīligentiā perditōrum hominum coniūrātiōnem patefactam esse dēcrēvistis; deinde, quod Pūblium Lentulum sē abdicāre praetūrā coēgistis; tum, quod eum et cēterōs, dē quibus iūdicāstis, in cūstōdiam dandōs cēnsuistis; māximēque, quod meō nōmine supplicātiōnem dēcrēvistis, quī honōs togātō habitus ante mē est nēminī; postrēmō hesternō diē praemia lēgātīs Allobrogum Titōque Volturciō dedistis amplissima. Quae sunt omnia eius modī, ut iī, quī in cūstōdiam nōminātim datī sunt, sine ūllā dubitātiōne ā vōbīs damnātī esse videantur. Sed ego īnstituī referre ad vōs, patrēs cōnscrīptī, tamquam integrum, et dē factō quid iūdicētis, et dē poenā quid cēnseātis. Illa praedīcam, quae sunt cōnsulis. Ego magnum in rē pūblicā versārī furōrem et nova quaedam miscērī et concitārī mala iam prīdem vidēbam, sed hanc tantam, tam exitiōsam habērī coniūrātiōnem ā cīvibus numquam putāvī. Nunc quicquid est, quōcumque vestrae mentēs inclīnant atque sententiae, statuendum vōbīs ante noctem est. Quantum facinus ad vōs dēlātum sit, vidētis. Huīc sī paucōs putātis affīnēs esse, vehementer errātis. Lātius opīniōne dissēminātum est hoc malum; mānāvit nōn sōlum per Italiam, vērum etiam trānscendit Alpēs et obscūrē serpēns multās iam prōvinciās occupāvit. Id opprimī sustentandō aut prōlātandō nūllō pactō potest; quācumque ratiōne placet, celeriter vōbīs vindicandum est. Videō duās adhūc esse sententiās: ūnam Decimī Sīlānī, quī cēnset eōs, quī haec dēlēre cōnātī sunt, morte esse multandōs; alteram Gāiī Caesaris, quī mortis poenam removet, cēterōrum suppliciōrum omnēs acerbitātēs amplectitur. Uterque et prō suā dīgnitāte et prō rērum magnitūdine in summā sevēritāte versātur. Alter eōs, quī nōs omnēs, quī populum Rōmānum vītā prīvāre cōnātī sunt, quī dēlēre imperium, quī populī Rōmānī nōmen exstinguere, pūnctum temporis fruī vītā et hōc commūnī spīritū nōn putat oportēre, atque hoc genus poenae saepe in improbōs cīvēs in hāc rē pūblicā esse ūsurpātum recordātur. Alter intellegit mortem ab dīs immortālibus nōn esse suppliciī causā cōnstitūtam, sed aut necessitātem nātūrae aut labōrum ac miseriārum quiētem esse. Itaque eam sapientēs numquam invītī, fortēs saepe etiam libenter oppetīvērunt. Vincula vērō, et ea sempiterna, certē ad singulārem poenam nefāriī sceleris inventa sunt. Mūnicipiīs dispertīrī iubet. Habēre vidētur ista rēs iniquītātem, sī imperāre velīs, difficultātem, sī rogāre. Dēcernātur tamen, sī placet. Ego enim suscipiam et, ut spērō, reperiam, quī id, quod salūtis omnium causā statueritis, nōn putent esse suae dīgnitātis recūsāre. Adiungit gravem poenam mūnicipiīs, sī quis eōrum vincula rūperit; horribilēs cūstōdiās circumdat et dīgnās scelere hominum perditōrum; sāncit, nē quis eōrum poenam, quōs condemnat, aut per senātum aut per populum levāre possit; ēripit etiam spem, quae sōla hominēs in miseriīs cōnsōlārī solet. Bona praetereā pūblicārī iubet; vītam sōlam relinquit nefāriīs hominibus; quam sī ēripuisset, multōs ūnā dolōrēs animī atque corporis et omnēs scelerum poenās adēmisset. Itaque ut aliqua in vītā formīdō improbīs esset prōposita, apud īnferōs eius modī quaedam illī antīquī supplicia impiīs cōnstitūta esse voluērunt, quod vidēlicet intellegēbant, hīs remōtīs, nōn esse mortem ipsam pertimēscendam. Nunc, patrēs cōnscrīptī, ego meā, videō, quid intersit. Sī eritis secūtī sententiam Gāiī Caesaris, quoniam hanc is in rē pūblicā viam, quae populāris habētur, secūtus est, fortasse minus erunt, hōc auctōre et cōgnitōre huiusce sententiae, mihi 2

3 10 VI populārēs impetūs pertimēscendī; sīn illam alteram, nesciō, an amplius mihi negōtiī contrahātur. Sed tamen meōrum perīculōrum ratiōnēs ūtilitās reī pūblicae vincat. Habēmus enim ā Caesare, sīcut ipsīus dīgnitās et māiōrum eius amplitūdō postulābat, sententiam tamquam obsidem perpetuae in rem pūblicam voluntātis. Intellēctum est, quid interesset inter levitātem cōntiōnātōrum et animum vērē populārem, salūtī populī cōnsulentem. Videō dē istīs, quī sē populārēs habērī volunt, abesse nōn nēminem, nē dē capite vidēlicet cīvium Rōmānōrum sententiam ferat. Is et nudius tertius in cūstōdiam cīvēs Rōmānōs dedit, et supplicātiōnem mihi dēcrēvit, et indicēs hesternō diē māximīs praemiīs affēcit. Iam hoc nēminī dubium est, quī reō cūstōdiam, quaesītōrī grātulātiōnem, indicī praemium dēcrērit, quid dē tōtā rē et causā iūdicārit. At vērō Gāius Caesar intellegit lēgem Semprōniam esse dē cīvibus Rōmānīs cōnstitūtam; quī autem reī pūblicae sit hostis, eum cīvem esse nūllō modō posse; dēnique ipsum lātōrem Semprōniae lēgis iussū populī poenās reī pūblicae dēpendisse. Īdem ipsum Lentulum, largītōrem et prōdigum, nōn putat, cum dē perniciē populī Rōmānī, exitiō huius urbis tam acerbē, tam crūdēliter cōgitārit, etiam appellārī posse populārem. Itaque homō mītissimus atque lēnissimus nōn dubitat Pūblium Lentulum aeternīs tenebrīs vinculīsque mandāre, et sāncit in posterum, nē quis huius suppliciō levandō sē iactāre et in perniciē populī Rōmānī posthāc populāris esse possit. Adiungit etiam pūblicātiōnem bonōrum, ut omnēs animī cruciātūs et corporis etiam egestās ac mendīcitās cōnsequātur. Quam ob rem, sīve hoc statueritis, dederitis mihi comitem ad cōntiōnem populō cārum atque iūcundum, sīve Sīlānī sententiam sequī mālueritis, facile mē atque vōs ā crūdēlitātis vituperātiōne populus Rōmānus exsolvet, atque obtinēbō eam multō lēniōrem fuisse. Quamquam, patrēs cōnscrīptī, quae potest esse in tantī sceleris immānitāte pūnienda crūdēlitās? Ego enim dē meō sēnsū iūdicō. Nam ita mihi, salvā rē pūblicā, vōbīscum perfruī liceat, ut ego, quod in hāc causā vehementior sum, nōn atrōcitāte animī moveor (quis enim est mē mītior?), sed singulārī quādam hūmānitāte et misericordiā. Videor enim mihi vidēre hanc urbem, lūcem orbis terrārum atque arcem omnium gentium, subitō ūnō incendiō concidentem. Cernō animō sepultā in patriā miserōs atque insepultōs acervōs cīvium; versātur mihi ante oculōs aspectus Cethēgī et furor in vestrā caede bacchantis. Cum vērō mihi prōposuī rēgnantem Lentulum, sīcut ipse sē ex fātīs spērāsse cōnfessus est, purpurātum esse huīc Gabīnium, cum exercitū vēnisse Catilīnam, tum lāmentātiōnem mātrum familias, tum fugam virginum atque puerōrum ac vexātiōnem virginum Vestālium perhorrēscō et, quia mihi vehementer haec videntur misera atque miseranda, idcircō in eōs, quī ea perficere voluērunt, mē sevērum vehementemque praebeō. Etenim quaerō, sī quis pater familias, līberīs suīs ā servō interfectīs, uxōre occīsā, incēnsā domō, supplicium dē servō nōn quam acerbissimum sūmpserit, utrum is clēmēns ac misericors an inhūmānissimus et crūdēlissimus esse videātur. Mihi vērō importūnus ac ferreus, quī nōn dolōre et cruciātū nocentis suum dolōrem cruciātumque lēnierit. Sīc nōs in hīs hominibus, quī nōs, quī coniugēs, quī līberōs nostrōs trucīdāre voluērunt, quī singulās ūnīus cuiusque nostrum domōs et hoc ūniversum reī pūblicae domicilium dēlēre cōnātī sunt, quī id ēgērunt, ut gentem Allobrogum in vestīgiīs huius urbis atque in cinere dēflagrātī imperiī collocārent, sī vehementissimī fuerimus, misericordēs habēbimur; sīn remissiōrēs esse voluerimus, summae nōbīs crūdēlitātis in patriae cīviumque perniciē fāma subeunda est. Nisi 3

4 VII VIII vērō cuīpiam Lūcius Caesar, vir fortissimus et amantissimus reī pūblicae, crūdēlior nudius tertius vīsus est, cum sorōris suae, fēminae lēctissimae, virum praesentem et audientem vītā prīvandum esse dīxit, cum avum suum iussū consulis interfectum fīliumque eius impūberem lēgātum ā patre missum in carcere necātum esse dīxit. Quōrum quod simile factum, quod initum dēlendae reī pūblicae cōnsilium? Largītiōnis voluntās tum in rē pūblicā versāta est et partium quaedam contentiō. Atque illō tempore huius avus Lentulī, vir clārissimus, armātus Gracchum est persecūtus. Ille etiam grave tum vulnus accēpit, nē quid dē summā rē pūblicā dēminuerētur; hic ad evertenda reī pūblicae fundāmenta Gallōs accersit, servitiā concitat, Catilīnam vocat, attribuit nōs trucīdandōs Cethēgō et cēterōs cīvēs interficiendōs Gabīniō, urbem īnflammandam Cassiō, tōtam Italiam vāstandam dīripiendamque Catilīnae. Vereāminī cēnseō, nē in hōc scelere tam immānī ac nefandō nimis aliquid sevērē statuisse videāminī; multō magis est verendum, nē remissiōne poenās crūdēlēs in patriam quam nē sevēritāte animadversiōnis nimis vehementēs in acerbissimōs hostēs fuisse videāmur. Sed ea, quae exaudiō, patrēs cōnscrīptī, dissimulāre nōn possum. Iaciuntur enim vōcēs, quae perveniunt ad aurēs meās, eōrum, quī verērī videntur, ut habeam satis praesidiī ad ea, quae vōs statueritis hodiernō diē, trānsigenda. Omnia et prōvīsa et parāta et cōnstitūta sunt, patrēs cōnscrīptī, cum meā summā cūrā atque dīligentiā, tum etiam multō māiōre populī Rōmānī ad summum imperium retinendum et ad commūnēs fortūnās cōnservandās voluntāte. Omnēs adsunt omnium ōrdinum hominēs, omnium generum, omnium dēnique aetātum; plēnum est forum, plēna templa circum forum, plēnī omnēs aditūs huius templī ac locī. Causa est enim post urbem conditam haec inventa sōla, in quā omnēs sentīrent ūnum atque idem praeter eōs, quī cum sibi vidērent esse pereundum, cum omnibus potius quam sōlī perīre voluērunt. Hōsce ego hominēs excipiō et sēcernō libenter neque in improbōrum cīvium, sed in acerbissimōrum hostium numerō habendōs putō. Cēterī vērō, dī immortālēs! quā frequentiā, quō studiō, quā virtūte ad commūnem salūtem dīgnitātemque cōnsentiunt! Quid ego hīc equitēs Rōmānōs commemorem? Quī vōbīs ita summam ōrdinis cōnsiliīque concēdunt, ut vōbīscum dē amōre reī pūblicae certent; quōs ex multōrum annōrum dissēnsiōne huius ōrdinis ad societātem concordiamque revocātōs hodiernus diēs vōbīscum atque haec causa coniungit. Quam sī coniūnctiōnem, in cōnsulātū cōnfirmātam meō, perpetuam in rē pūblicā tenuerimus, cōnfirmō vōbīs nūllum posthāc malum cīvīle ac domesticum ad ūllam reī pūblicae partem esse ventūrum. Parī studiō dēfendendae reī pūblicae convēnisse videō tribūnōs aerāriōs, fortissimōs virōs; scrībās item ūniversōs, quōs, cum cāsū hic diēs ad aerārium frequentāsset, videō ab exspectātiōne sortis ad salūtem commūnem esse conversōs. Omnis ingenuōrum adest multitūdō, etiam tenuissimōrum. Quis est enim, cuī nōn haec templa, aspectus urbis, possessiō lībertātis, lūx dēnique haec ipsa et hoc commūne patriae solum cum sit cārum, tum vērō dulce atque iūcundum? Operae pretium est, patrēs cōnscrīptī, lībertīnōrum hominum studia cōgnōscere, quī suā virtūte fortūnam huius cīvitātis cōnsecūtī vērē hanc suam esse patriam iūdicant, quam quīdam hīc nātī, et summō nātī locō, nōn patriam suam, sed urbem hostium esse iūdicāvērunt. Sed quid ego hōsce hominēs ōrdinēsque commemorō, quōs prīvātae fortūnae, quōs commūnis rēs pūblica, quōs dēnique lībertās, ea quae dulcissima est, ad salūtem patriae dēfendendam excitāvit? Servus est nēmō, quī modo 4

5 17 IX X tolerābilī condiciōne sit servitūtis, quī nōn audāciam cīvium perhorrēscat, quī nōn haec stāre cupiat, quī nōn tantum, quantum audet, et quantum potest, cōnferat ad commūnem salūtem, voluntātis. Quārē sī quem vestrum forte commovet hoc, quod audītum est, lēnōnem quendam Lentulī concursāre circum tabernās, pretiō spērāre sollicitārī posse animōs egentium atque imperītōrum, est id quidem coeptum atque temptātum, sed nūllī sunt inventī tam aut fortūnā miserī aut voluntāte perditī, quī nōn illum ipsum sellae atque operis et quaestūs cotīdiānī locum, quī nōn cubīle ac lectulum suum, quī dēnique nōn cursum hunc ōtiōsum vītae suae salvum esse velint. Multō vērō māxima pars eōrum, quī in tabernīs sunt, immō vērō (id enim potius est dīcendum) genus hoc ūniversum amantissimum est ōtiī. Etenim omne īnstrūmentum, omnis opera atque quaestus frequentiā cīvium sustentātur, alitur ōtiō; quōrum sī quaestus, occlūsīs tabernīs, minuī solet, quid tandem incēnsīs futūrum fuit? Quae cum ita sint, patrēs cōnscrīptī, vōbīs populī Rōmānī praesidia nōn dēsunt; vōs nē populō Rōmānō deesse videāminī, prōvidēte. Habētis cōnsulem ex plūrimīs perīculīs et īnsidiīs atque ex mediā morte nōn ad vītam suam, sed ad salūtem vestram reservātum. Omnēs ōrdinēs ad cōnservandam rem pūblicam mente, voluntāte, studiō, virtūte, vōce cōnsentiunt. Obsessa facibus et tēlīs impiae coniūrātiōnis vōbīs supplex manūs tendit patria commūnis, vōbīs sē, vōbīs vītam omnium cīvium, vōbīs arcem et Capitōlium, vōbīs ārās penātium, vōbīs illum īgnem Vestae sempiternum, vōbīs omnium deōrum templa atque dēlūbra, vōbīs mūrōs atque urbis tēcta commendat. Praetereā dē vestrā vītā, dē coniugum vestrārum atque līberōrum animā, dē fortūnīs omnium, dē sēdibus, dē focīs vestrīs hodiernō diē vōbīs iūdicandum est. Habētis ducem memorem vestrī, oblītum suī, quae nōn semper facultās datur; habētis omnēs ordinēs, omnēs hominēs, ūniversum populum Rōmānum, id quod in cīvīlī causā hodiernō diē prīmum vidēmus, ūnum atque idem sentientem. Cōgitāte, quantīs labōribus fundātum imperium, quantā virtūte stabilītam lībertātem, quantā deōrum benīgnitāte auctās exaggerātāsque fortūnās ūna nox paene dēlērit. Id nē umquam posthāc nōn modo nōn cōnficī, sed nē cōgitārī quidem possit ā cīvibus, hodiernō diē prōvidendum est. Atque haec, nōn ut vōs, quī mihi studiō paene praecurritis, excitārem, locūtus sum, sed ut mea vōx, quae dēbet esse in rē pūblicā prīnceps, officiō fūncta cōnsulārī vidērētur. Nunc, antequam ad sententiam redeō, dē mē pauca dīcam. Ego, quanta manus est coniūrātōrum, quam vidētis esse permagnam, tantam mē inimīcōrum multitūdinem suscēpisse videō; sed eam esse iūdicō turpem et īnfirmam et abiectam. Quodsī aliquandō alicuius furōre et scelere concitāta manus ista plūs valuerit quam vestra ac reī pūblicae dīgnitās, mē tamen meōrum factōrum atque cōnsiliōrum numquam, patrēs cōnscrīptī, paenitēbit. Etenim mors, quam illī mihi fortasse minitantur, omnibus est parāta; vītae tantam laudem, quantā vōs mē vestrīs dēcrētīs honestāstis, nēmō est assecūtus. Cēterīs enim bene gesta, mihi ūnī, cōnservātā rē pūblicā, grātulātiōnem dēcrēvistis. Sit Scīpiō clārus ille, cuius cōnsiliō atque virtūte Hannibal in Āfricam redīre atque Italiā dēcēdere coāctus est, ōrnētur alter eximiā laude Āfricānus, quī duās urbēs huīc imperiō īnfēstissimās, Carthāginem Numantiamque, dēlēvit, habeātur vir ēgregius Paulus ille, cuius currum rēx potentissimus quondam et nōbilissimus Persēs honestāvit, sit aeternā glōriā Marius, quī bis Italiam obsidiōne et metū servitūtis līberāvit, antepōnātur omnibus Pompēius, cuius rēs gestae atque virtūtēs īsdem, quibus sōlis cursus regiōnibus ac terminīs continentur; erit profectō 5

6 22 XI inter hōrum laudēs aliquid locī nostrae glōriae, nisi forte māius est patefacere nōbīs prōvinciās, quō exīre possīmus, quam cūrāre, ut etiam illī, quī absunt, habeant, quō victōrēs revertantur. Quamquam est ūnō locō condiciō melior externae victōriae quam domesticae, quod hostēs aliēnigenae aut oppressī serviunt, aut, receptī beneficiō, sē obligātōs putant; quī autem ex numerō cīvium dēmentiā aliquā dēprāvātī hostēs patriae semel esse coepērunt, eōs cum ā perniciē reī pūblicae reppuleris, nec vī coercēre, nec beneficiō plācāre possīs. Quārē mihi cum perditīs cīvibus aeternum bellum susceptum esse videō. Id ego vestrō bonōrumque omnium auxiliō memoriāque tantōrum perīculōrum, quae nōn modo in hōc populō, quī servātus est, sed in omnium gentium sermōnibus ac mentibus semper haerēbit, ā mē atque ā meīs facile prōpulsārī posse cōnfīdō. Neque ūlla profectō tanta vīs reperiētur, quae coniūnctiōnem vestram equitumque Rōmānōrum et tantam cōnspīrātiōnem bonōrum omnium cōnfringere et labefactāre possit. Quae cum ita sint, prō imperiō, prō exercitū, prō prōvinciā, quam neglēxī, prō triumphō cēterīsque laudis īnsīgnibus, quae sunt ā mē propter urbis vestraeque salūtis cūstōdiam repudiāta, prō clientēlīs hospitiīsque prōvinciālibus, quae tamen urbānīs opibus nōn minōre labōre tueor, quam comparō, prō hīs igitur omnibus rēbus, prō meīs in vōs singulāribus studiīs prōque hāc, quam perspicitis, ad cōnservandam rem pūblicam dīligentiā nihil ā vōbīs nisi huius temporis tōtīusque meī cōnsulātūs memoriam postulō; quae dum erit in vestrīs fīxa mentibus, tūtissimō mē mūrō saeptum esse arbitrābor. Quodsī meam spem vīs improbōrum fefellerit atque superāverit, commendō vōbīs parvum meum fīlium, cuī profectō satis erit praesidiī nōn sōlum ad salūtem, vērum etiam ad dīgnitātem, sī eius, quī haec omnia suō sōlīus perīculō cōnservārit, illum fīlium esse memineritis. Quāpropter dē summā salūte vestrā populīque Rōmānī, dē vestrīs coniugibus ac līberīs, dē ārīs ac focīs, dē fānīs atque templīs, dē tōtīus urbis tēctīs ac sēdibus, dē imperiō ac lībertāte, dē salūte Italiae, dē ūniversā rē pūblicā dēcernite dīligenter, ut īnstituistis, ac fortiter. Habētis eum cōnsulem, quī et pārēre vestrīs dēcrētīs nōn dubitet et ea, quae statueritis, quoad vīvet, dēfendere et per sē ipsum praestāre possit. 6

Microsoft Word - lp-cic-cat1-interlinears-SY19.docx

Microsoft Word - lp-cic-cat1-interlinears-SY19.docx CRISIS IN THE LATE REPUBLIC Selections on the Catilinarian Conspiracy PART II: CICERO, ORATIO PRIMA IN CATILINAM Cesare Maccari, Cicero Denounces Catiline, 1899. INTERLINEAR TEXTS A Project of the Department

Sīkāk

Eutropius Hannibal (Breviarium Historiae Romanae Bk 3) Name: p. 1 Date: VII. Eōdem annō bellum Pūnicum secundum Rōmānīs inlātum est per Hannibalem, Ca

Eutropius Hannibal (Breviarium Historiae Romanae Bk 3) Name: p. 1 Date: VII. Eōdem annō bellum Pūnicum secundum Rōmānīs inlātum est per Hannibalem, Ca p. 1 Date: VII. Eōdem annō bellum Pūnicum secundum Rōmānīs inlātum est per Hannibalem, Carthāginiēnsium ducem, quī Saguntum, Hispāniae cīvitātem Rōmānīs amīcam, obpugnāre adgressus est, annum agēns vīcēsimum

Sīkāk

AVLI GELLII AVLI GELLII NOCTIUM ATTICARUM CAPITULA EXCERPTA DE SCIPIONE ET HANNIBALE BELLOQUE PUNICO SECUNDO Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve M

AVLI GELLII AVLI GELLII NOCTIUM ATTICARUM CAPITULA EXCERPTA DE SCIPIONE ET HANNIBALE BELLOQUE PUNICO SECUNDO Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve M NOCTIUM ATTICARUM CAPITULA EXCERPTA DE SCIPIONE ET HANNIBALE BELLOQUE PUNICO SECUNDO Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve Murgēnsis modō Iōhannis Oerbergis composuit additāmentum capitulōrum XLVIII

Sīkāk

milites Stage 25

milites Stage 25 milites Stage 25 explōrātor Britannicus 3 centuriō, iuvenem cōnspicātus, hunc agnōscō inquit. explōrātor Britannicus est, quem saepe prope castra cōnspexī. quō modō eum cēpistī? tum mīles explicāvit quō

Sīkāk

Agricola Stage 26

Agricola Stage 26 Agricola Stage 26 adventus Agricolae mīlitēs legiōnis secundae, quī Devae in castrīs erant, diū et strēnuē labōrābant. nam Gāius Iūlius Sīlānus, lēgātus legiōnis, adventum Agricolae exspectābat. mīlitēs,

Sīkāk

Vocab

Vocab Nouns First Declension amīcitia, amīcitiæ (f) aqua, aquæ (f) Asia, Asiæ (f) hōra, hōræ (f) nātūra, nātūræ (f) patientia, patientiæ (f) Rōma, Rōmæ (f) turba, turbæ (f) via, viæ (f) dīvitiæ, dīvitiārum (f)

Sīkāk

BELLVM VIRIATHICVM TRANSLATVM AB APPIANI DE BELLIS HISPANIENSIBVS Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve Murgēnsis modō Iōhannis Oerbergis composuit

BELLVM VIRIATHICVM TRANSLATVM AB APPIANI DE BELLIS HISPANIENSIBVS Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve Murgēnsis modō Iōhannis Oerbergis composuit BELLVM VIRIATHICVM TRANSLATVM AB APPIANI DE BELLIS HISPANIENSIBVS Iōannēs Paulus Ferdinandī Flūminis sīve Murgēnsis modō Iōhannis Oerbergis composuit additāmentum capitulī LI methodī LLPSI Hoc opus consignatum

Sīkāk

Microsoft Word - lp-caes-bg-4-interlinears-SY20.docx

Microsoft Word - lp-caes-bg-4-interlinears-SY20.docx WAR AND CONQUEST IN GAUL Selections from Caesar s Commentāriī dē Bellō Gallicō THE FIRST INVASION OF BRITAIN (4.24-36.1) Caesar and the Romans struggle to land on the shores of Britannia in 55 BCE. INTERLINEAR

Sīkāk

Catullus 84

Catullus 84 Aeneid I.247-260 Hīc tamen ille urbem Patavī sēdēsque locāvit Teucrōrum et gentī nōmen dedit armaque fīxit Trōia, nunc placidā compostus pāce quiēscit: nōs, tua prōgeniēs, caelī quibus adnuis arcem, 250

Sīkāk

í-g. A Ì l l i ò Q s. L ß. 1 DNlVERbtUAD -OE N A VA RRA biblioteca D t hum anidades

í-g. A Ì l l i ò Q s. L ß. 1 DNlVERbtUAD -OE N A VA RRA biblioteca D t hum anidades í-g. A Ì l l i ò Q s. L ß. 1 DNlVERbtUAD -OE N A VA RRA biblioteca D t hum anidades ' * gufiti-- '.... ^. A:,:- '' ' ^??!>'f^ SHf ;*'*..} >. :,.' '- è P H# ; > f ^ *Î' i T-^ *:. - 7 ; L.-.-.. - T-. -

Sīkāk

Week 11 10/16 to 10/20 Reading Week A Reading Week A Vocabulary 1. amīca, amīcæ, f. - friend 2. ancilla, ancillæ, f. - maid servant 3. culīna, culīnæ,

Week 11 10/16 to 10/20 Reading Week A Reading Week A Vocabulary 1. amīca, amīcæ, f. - friend 2. ancilla, ancillæ, f. - maid servant 3. culīna, culīnæ, Week 11 10/16 to 10/20 Reading Week A Reading Week A Vocabulary 1. amīca, amīcæ, f. - friend 2. ancilla, ancillæ, f. - maid servant 3. culīna, culīnæ, f. - kitchen 4. fābula, fābulæ, f. - story 5. īnsula,

Sīkāk

Notes du mont Royal ←

Notes du mont Royal ← Notes du mont Royal 쐰 www.notesdumontroyal.com Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres vf J FLAIOSEPHI ê,

Sīkāk

Microsoft Word - Aeneid II doc

Microsoft Word - Aeneid II doc Directions: Highlight all main verbs in one color, all participles in another, and all infinitives in a third color. Write out a translation for the highlighted parts only. Aeneid II.40-56 Prīmus ibi ante

Sīkāk

in urbe Stage 31

in urbe Stage 31 in urbe Stage 31 1 diēs illūcēscēbat. 2 diē illūcēscente, multī saccāriī in rīpā flūminis labōrābant. 5 frūmentō expositō, magister nāvis pecūniam saccāriīs distribuit. 6 pecūniā distribūtā, saccāriī ad

Sīkāk

Notes du mont Royal ←

Notes du mont Royal ← Notes du mont Royal 쐰 www.notesdumontroyal.com Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres caladium. IsocRAns,

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

Microsoft Word - L.A.T., 2015.

Microsoft Word - L.A.T., 2015. N. p.k. Programmas nosaukums 1. Pirmais Baltijas kanāls 2. NTV Mir Baltic 3. REN TV Baltic RETRANSLĀCIJAS ATĻAUJAS Nr. RR - 39 pielikums Retranslējamo programmu saraksts Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas

Sīkāk

2018. gada 29. martā Lielajā ģildē gada 31. martā Latgales vēstniecībā GORS BAHS UN FORĒ. MIERA FORMULA Solisti Gunta GELGOTE soprāns Johanness

2018. gada 29. martā Lielajā ģildē gada 31. martā Latgales vēstniecībā GORS BAHS UN FORĒ. MIERA FORMULA Solisti Gunta GELGOTE soprāns Johanness 2018. gada 29. martā Lielajā ģildē 2018. gada 31. martā Latgales vēstniecībā GORS BAHS UN FORĒ. MIERA FORMULA Solisti Gunta GELGOTE soprāns Johanness HELDS baritons Kristīne ADAMAITE ērģeles LATVIJAS RADIO

Sīkāk

Vizuālā stila grāmata

Vizuālā stila grāmata Vizuālā stila grāmata Saturs Latvijas Universitātes pirmsākumi un mūsdienu izaicinājumi 4 1. Latvijas Universitātes zīmes struktūra 5 2. LU zīme un tās atvasinājumi 7 2.1. Hierarhija 7 Latvijas Universitātes

Sīkāk

saraksts_renault_vasaras_noliktavas_03_07

saraksts_renault_vasaras_noliktavas_03_07 VASARAS NOLIKTAVAS PIEDĀVĀJUMS Renault CLIO ALIZE T Ce 75 11290 123 ALIZE T Ce 75 Grey Urban 11560 126 LIMIT ED T Ce 75 12890 141 LIMIT ED T Ce 75 13440 147 Grey Titanium Grey Platinum 14560 159 Renault

Sīkāk

Notes du mont Royal ←

Notes du mont Royal ← Notes du mont Royal 쐰 www.notesdumontroyal.com Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Bibliothèque nationale de France

Sīkāk

^ - U 1*00 si o z

^ - U 1*00 si o z ^ - U 1*00 si o z o «y u>y.e&f* r-> A tes y 71% fot 4 í 77 (TcV i o Sos i>^. 9^ ^ fi a os 11? 7r p ' J 21i ~ I N T R O Ú V C T J O in Grsecam linguam. lohanne de Villalobos Societatis lefu autore* Nouis

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mākslas terapijas muzejā programma personām ar demenci subjektīvās labizjūtas uzlabošanai Darba autors: Darba vadītāja: Darba konsultanti: Diāna Serga Rudīte Terehova, Mg.psych. Nana Žvitiašvili, Dr. habil.

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008174776 Nosaukums RĪGAS 64.VIDUSSKOLAS ATBALSTA FONDS NODIBINĀJUMS Adrese Ūnijas iela 93, Rīga, LV-1084 Taksācijas periods

Sīkāk

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (VII, A 401, C 351, K 275) Krājumu sagatavoja: Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Interjera_tendences_2019

Interjera_tendences_2019 JŪLIJA KONONOVA Vincents Arhitektūra vadošā arhitekte un dizainere. Uzņēmuma filozofija īstenot izlutināta klienta pašas slēptākas vēlmes, kopā paveicot garo ceļu no sākotnējās skices līdz pat galda klājuma

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Citadel

Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Citadel Preču loterijas Garnier dienas noteikumi. 1. PRECES IZPLATĪTĀJS: SIA L'Oréal Baltic, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003492814, juridiskā adrese: Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija. 2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

ISKU ekspozīcijas izpārdošana

ISKU ekspozīcijas izpārdošana LIELĀ ISKU EKSPOZĪCIJAS IZPĀRDOŠANA ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU Moduļtipa dīvāns Kaari Materiāls: Tumši pelēks un zaļš filcs. Augstās sienas noņemamas un maināmas Cena: EUR 2450 + PVN

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Kafijas cienītāju rokasgrāmata Viss, kas Tev jāzina, lai pagatavotu lielisku kafiju.

Kafijas cienītāju rokasgrāmata Viss, kas Tev jāzina, lai pagatavotu lielisku kafiju. Kafijas cienītāju rokasgrāmata 2014. Viss, kas Tev jāzina, lai pagatavotu lielisku kafiju. Jauns produkts drukāto mediju tirgū! «Aģentūra LILITA» sadarbībā ar Lielbritānijas izdevniecību «FUTURE Publishing»

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas datums 24/06/2019 Publicēšanas datums 11/06/ Spēkā esošs sarkasts Atzīšanas numu

VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas datums 24/06/2019 Publicēšanas datums 11/06/ Spēkā esošs sarkasts Atzīšanas numu VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas 24/06/2019 Publicēšanas 11/06/2019 00422 1004 Syota Maru Panama Panama [lv] RV 19/06/2016 1005-FV Tuna Princess Panama Panama FV 22/10/2015 1006-FV

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr Fakss Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie

ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr Fakss Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr.67310345 Fakss. 67310346 info@mcrolls.lv Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie atsvariņi vieglajām automašīnām tērauda diskiem (universālie) S/2

Sīkāk

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D.

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D. Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps)... 10 Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis)... 12 Kristāla pūce (I.Ziemele)... 15 Atmiņu mirkļi (D.Rezevska)... 17 I nodaļa. Tiesību filozofija No tiesību

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Mans personīgais BIZNESA MODELIS: Neviens nav NEAIZVIETOJAMS, tomēr ikviens var kļūt NEATKĀRTOJAMS Autors: Raibīs Suņs (Latgale) Izmantojiet iespēju a

Mans personīgais BIZNESA MODELIS: Neviens nav NEAIZVIETOJAMS, tomēr ikviens var kļūt NEATKĀRTOJAMS Autors: Raibīs Suņs (Latgale) Izmantojiet iespēju a Mans personīgais BIZNESA MODELIS: Neviens nav NEAIZVIETOJAMS, tomēr ikviens var kļūt NEATKĀRTOJAMS Autors: Raibīs Suņs (Latgale) Izmantojiet iespēju apskatīt Latvijas radošo uzņēmēju darinājumu kolekciju

Sīkāk