EIROPAS KOMISIJA Briselē, XXX. [ ](2019) XXX draft KOMISIJAS REGULA (ES) /.. (XXX), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta k

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, XXX. [ ](2019) XXX draft KOMISIJAS REGULA (ES) /.. (XXX), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta k"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, XXX. [ ](2019) XXX draft KOMISIJAS REGULA (ES) /.. (XXX), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu PROJEKTS (Dokuments attiecas uz EEZ) LV LV

2 KOMISIJAS REGULA (ES) /.. (XXX), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu PROJEKTS (Dokuments attiecas uz EEZ) EIROPAS KOMISIJA, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, ņemot vērā Padomes gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu 1, un jo īpaši tās 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu, apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju, tā kā: (1) Regulā (ES) Nr. 651/2014 noteiktas atbalsta kategorijas ir atzītas par saderīgām ar iekšējo tirgu. (2) Uzņēmumi, kas iesaistīti Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) projektos, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/ vai [jaunā ETS regula], bieži saskaras ar grūtībām finansēt papildu izmaksas, kas rodas no sadarbības starp partneriem, kuri atrodas dažādos reģionos un dažādās dalībvalstīs vai trešās valstīs. Ņemot vērā ETS nozīmi kohēzijas politikā, jo ETS nodrošina satvaru dažādu dalībvalstu vai trešo valstu valsts, reģionālo un vietējo dalībnieku kopīgo pasākumu īstenošanai un viedokļu apmaiņai par politiku, būtu jānovērš dažas grūtības, ar kurām saskaras ETS projekti, lai tādējādi veicinātu to atbilstību valsts atbalsta noteikumiem. Ņemot vērā Komisijas pieredzi, Regula (ES) Nr. 651/2014 jo īpaši būtu jāpiemēro atbalstam ETS projektiem neatkarīgi no saņēmēju uzņēmumu lieluma. (3) Ņemot vērā ierobežoto ietekmi uz tirdzniecību un konkurenci, ko rada nelielas atbalsta summas, kas piešķirtas uzņēmumiem, kuri piedalās ETS projektos, būtu jāpieņem vienkārši noteikumi gadījumiem, kad atbalsta kopējā summa vienam uzņēmumam viena projekta ietvaros nepārsniedz noteiktu robežlielumu. (4) Pētniecības un attīstības projektiem, kuriem pēc neatkarīgu ekspertu veiktas novērtēšanas un sarindošanas piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums un kuri uzskatāmi par izciliem un cienīgiem saņemt publisko finansējumu, bet kurus nevar finansēt pamatprogrammas Apvārsnis ietvaros pieejamā budžeta trūkuma dēļ, var atbalstīt no valsts resursiem, tostarp no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem gadam un no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas 1 OV L 248, , 1. lpp. 2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība (OV L 347, , 259. lpp.). LV 1 LV

3 Sociālā fonda gadam. Tā kā šos projektus īsteno mazie un vidējie uzņēmumi, šie projekti neattiecas uz darbībām, kas ir ļoti tuvas tirgum, un uzņēmumi saņem ierobežotas publiskā finansējuma summas, valsts līdzekļi, kas paredzēti to atbalstam, būtu jāuzskata par saderīgiem ar iekšējo tirgu un jāatbrīvo no paziņošanas prasības, ievērojot konkrētus nosacījumus. Turklāt nebūtu jāpieprasa vēlreiz izvērtēt atbilstību nosacījumiem, kas jau ir izvērtēti Savienības līmenī pirms izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājuma piešķiršanas. Projektus īstenojošo subjektu peļņu nesošajam vai bezpeļņas raksturam nevajadzētu būt nozīmīgam attiecībā uz ietekmi uz konkurenci iekšējā tirgū. Dotācijas, ko pētniekiem piešķir saskaņā ar EPP koncepcijas pamatojumu un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA), kas kvalificējamas kā saimnieciskās darbības, arī būtu jāuzskata par saderīgām ar iekšējo tirgu, ja tām piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums. (5) Apvienots publiskais finansējums no valsts un Savienības centralizēti pārvaldītajiem resursiem, kas tiek nodrošināts pētniecības un attīstības projektiem, kuri izvēlēti Savienības līmenī saskaņā ar pamatprogrammas Apvārsnis līdzfinansēšanas instrumentu pēc starptautiskiem konkursiem, kuros piedalās vismaz trīs dalībvalstis, var palīdzēt uzlabot Eiropas pētniecības un attīstības konkurētspēju. Tā kā šos projektus vērtē un atlasa neatkarīgi eksperti un tie atbilst Eiropas kopīgu interešu mērķiem un novērš skaidri noteiktas tirgus nepilnības, tad dalībvalstu finanšu iemaksas, tostarp līdzekļi no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem gadam un no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda gadam, kas paredzēti līdzfinansēšanas instrumentam, būtu jāuzskata par saderīgām ar iekšējo tirgu un jāatbrīvo no paziņošanas prasības, ievērojot konkrētus nosacījumus. Turklāt nebūtu jāpieprasa vēlreiz izvērtēt atbilstību nosacījumiem, kas jau ir izvērtēti līdzfinansēšanas instrumenta līmenī pirms projekta atlases. (6) Pamatprogrammā Apvārsnis ir noteikts, kuras pētniecības un inovācijas darbības ir tiesīgas saņemt finansējumu. Situācijās, kad minētās darbības var pretendēt arī uz valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai, ir nepieciešams precizēt, cik lielā mērā darbības, kuras ir atbalsttiesīgas saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis, atbilst šajā regulā noteiktajām fundamentālo pētījumu, rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādes kategorijām. Šajā nolūkā būtu jāņem vērā definīcijas, kas attiecas uz tehnoloģiskās gatavības līmeni (TGL). 1. TGL atbilst fundamentālajiem pētījumiem, 2., 3. un 4. TGL atbilst rūpnieciskajiem pētījumiem un 5., 6. un 8. eksperimentālajai izstrādei. Pamatojoties uz to, pētniecības un inovācijas darbībām saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis būtu jāatbilst TGL un kategorijai inovācijas darbības, izņemot replicēšanu tirgum, saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis būtu jāatbilst TGL. (7) Finanšu produkti, kurus atbalsta no fonda InvestEU, var ietvert dalībvalstu kontrolētos līdzekļus, tostarp ES dalītās pārvaldības līdzekļus, lai palielinātu sviras efektu un atbalstītu papildu ieguldījumus Eiropā. Piemēram, dalībvalstīm ir iespēja daļu no Savienības dalītās pārvaldības līdzekļiem vai savus līdzekļus piešķirt fonda InvestEU ietvaros sniegtās ES garantijas dalībvalstu nodalījumam. Turklāt dalībvalstis varētu finansēt no fonda InvestEU nodrošinātos finanšu produktus, izmantojot savus līdzekļus vai valsts attīstību veicinošas bankas. Šādu finansējumu var uzskatīt par valsts līdzekļiem, un to var attiecināt uz valsti, ja dalībvalstīm ir rīcības brīvība attiecībā uz minēto līdzekļu izmantošanu. Savukārt, ja dalībvalstīm nav rīcības brīvības attiecībā uz minēto līdzekļu izmantošanu, šo līdzekļu izmantošana nav attiecināma uz valsti. LV 2 LV

4 Attiecībā uz šādiem gadījumiem Komisija plāno sniegt turpmākus norādījumus par tipiskajiem scenārijiem, kas ietver atbalstu no fonda InvestEU. (8) Ja valsts līdzekļi, tostarp ES dalītās pārvaldības līdzekļi, ir valsts atbalsts Līguma 107. panta 1. punkta nozīmē, būtu jāparedz nosacījumu kopums, uz kuru pamata atbalsts būtu jāuzskata par saderīgu ar iekšējo tirgu un jāatbrīvo no paziņošanas prasības, lai atvieglotu fonda InvestEU īstenošanu. (9) Komisijas izstrādātajā fonda InvestEU koncepcijā ir iekļauti vairāki svarīgi konkurences aizsargpasākumi, piemēram, atbalsts ieguldījumiem, kas ļauj īstenot Savienības politikas mērķus un rada ES pievienoto vērtību, un prasība, ka fondam InvestEU ir jābūt papildinošam un jānovērš tirgus nepilnības un nepietiekami optimālu ieguldījumu situācijas. Turklāt pārvaldības sistēma un lēmumu pieņemšanas process pirms ES garantijas izsniegšanas nodrošinās, ka no fonda InvestEU atbalstītās darbības atbilst iepriekš minētajām prasībām. Visbeidzot, fonda InvestEU sniegtais atbalsts būs pārredzams, un tiks izvērtēta tā ietekme. Tādējādi valsts atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU, būtu jāuzskata par saderīgu ar iekšējo tirgu un jāatbrīvo no paziņošanas prasības, pamatojoties uz ierobežotu nosacījumu kopumu. (10) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 651/2014, IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. Regulu (ES) Nr. 651/2014 groza šādi: (1) regulas 1. pantu groza šādi: 1. pants 1. punktā pievieno šādu o) un p) apakšpunktu: o) atbalsts Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem; p) atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU. ; 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem: a) atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1379/2013( * ), izņemot atbalstu mācībām, atbalstu MVU piekļuvei finansējumam, atbalstu pētniecības un attīstības jomā, inovācijas atbalstu MVU, atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem un strādājošām personām ar invaliditāti, reģionālo ieguldījumu atbalstu tālākajos reģionos, reģionālā darbības atbalsta shēmas un atbalstu Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem; b) atbalstam primārās lauksaimnieciskās ražošanas nozarē, izņemot reģionālo ieguldījumu atbalstu tālākajos reģionos, reģionālā darbības atbalsta shēmas, atbalstu konsultācijām MVU, riska finansējuma atbalstu, atbalstu pētniecībai un attīstībai, inovācijas atbalstu MVU, vides aizsardzības atbalstu, atbalstu mācībām, atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem un strādājošām personām ar invaliditāti, atbalstu Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem un atbalstu, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU; ; 4. Šo regulu nepiemēro: 4. punktu aizstāj ar šādu: a) atbalsta shēmām, no kurām nav īpaši izslēgti individuāla atbalsta maksājumi uzņēmumam, uz kuru attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts, kuru piešķīrusi tā pati dalībvalsts, atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu LV 3 LV

5 ar iekšējo tirgu, izņemot atbalsta shēmas atsevišķu dabas katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanai un atbalsta shēmas saskaņā ar III nodaļas 2.a un 16. iedaļu; b) ad hoc atbalstam uzņēmumam, kas minēts a) apakšpunktā; c) atbalstam grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, izņemot atbalsta shēmas atsevišķu dabas katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanai, darbības sākšanas atbalsta shēmas, reģionālā darbības atbalsta shēmas, atbalstu MVU saskaņā ar 56.e pantu un atbalstu finanšu starpniekiem saskaņā ar III nodaļas 16. iedaļu ar nosacījumu, ka šīs shēmas nav labvēlīgākas pret grūtībās nonākušiem uzņēmumiem nekā pret citiem uzņēmumiem. * Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1379/2013 (2013. gada 11. decembris) par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354, , 1. lpp.) ; (2) regulas 2. pantu groza šādi: 63), 64) un 65) punktu svītro; iekļauj šādu 83.a) punktu: 83.a) tehnoloģiskās gatavības līmenis ir mērīšanas sistēma, kas aptver visu pētniecības, attīstības un inovācijas ķēdi un kurā izmanto rādītājus 1 līdz 9, lai nodrošinātu kopīgu izpratni par konkrētu tehnoloģiju gatavības līmeni un tehnoloģisko stāvokli*; ; 84), 85) un 86) punktu aizstāj ar šādiem: 84) fundamentālie pētījumi ir eksperimentālais vai teorētiskais darbs, ko galvenokārt veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par lietām un parādībām, neparedzot nekādu tiešu komerciālu pielietojumu vai izmantošanu (atbilst 1. tehnoloģiskās gatavības līmenim); 85) rūpnieciskie pētījumi ir plānveida pētījumi vai nozīmīgs izpētes darbs ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādei vai jau esošo produktu, procesu vai pakalpojumu būtiskai uzlabošanai. Tie ietver kompleksu sistēmu komplektējošo daļu radīšanu un var ietvert prototipu veidošanu laboratorijas vidē vai vidē ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām sistēmām, kā arī izmēģinājuma līniju radīšanu, ja tas nepieciešams rūpnieciskajiem pētījumiem un nepatentētu tehnoloģiju validēšanai (atbilst 2., 3. un 4. tehnoloģiskās gatavības līmenim); 86) eksperimentālā izstrāde ir esošo zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, darījumdarbības un citu attiecīgu zināšanu un prasmju iegūšana, kombinēšana, modelēšana un izmantošana, lai tieši izstrādātu jaunus vai uzlabotus produktus, procesus vai pakalpojumus. Tajā var ietilpt arī, piemēram, darbības, kuru mērķis ir jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu konceptuāla definēšana, plānošana un dokumentēšana (atbilst tehnoloģiskās gatavības līmenim). Eksperimentālā izstrāde var ietvert prototipu izgatavošanu, demonstrējumus, pilotprojektus, jaunu vai uzlabotu produktu, procesu vai pakalpojumu testēšanu un validēšanu vidē, kas atspoguļo reālus darbības apstākļus, ja galvenais mērķis ir tehniski uzlabot produktus, procesus vai pakalpojumus, kuri vēl nav pietiekami nostabilizējušies. Tā var ietvert tāda komerciāli izmantojama prototipa izgatavošanu vai pilotprojekta izstrādi, kas ir gala komercprodukts un kā ražošana ir pārāk dārga, lai to izmantotu vienīgi demonstrējumu un validēšanas nolūkos. Eksperimentālā izstrāde neietver ierastās vai regulārās izmaiņas, kas skar esošos produktus, ražošanas līnijas, ražošanas procesus, pakalpojumus un citas operācijas darbības procesā, pat ja minētās izmaiņas ir pielīdzināmas uzlabojumiem; ; (d) iekļauj šādu 86.b) punktu: LV 4 LV

6 86.b) digitalizācija ir tehnoloģiju ieviešana ar elektronisku ierīču un/vai sistēmu palīdzību, kas ļauj palielināt produktu funkcionalitāti, pilnveidot tiešsaistes pakalpojumus, modernizēt procesus vai pāriet uz darījumdarbības modeļiem, kas balstās uz preču ražošanas un pakalpojumu sniegšanas dezintermediācija, galu galā radot transformējošu ietekmi; ; (e) iekļauj šādu 138.a) punktu: 138.a) nākamās paaudzes atvilces maršrutēšanas tīkli (NGN) ir moderni atvilces maršrutēšanas tīkli, kas var atbalstīt NGA tīklu izvēršanu, izmantojot optisko šķiedru (vai līdzvērtīgu tehnoloģiju); ; (f) pievieno šādu 166) līdz 182) punktu: Definīcijas saistībā ar atbalstu, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU 166) ES garantija, kas definēta [programmas InvestEU] regulā [atsauce], ir garantija, ko sniedz no Savienības budžeta, saskaņā ar kuru budžeta garantijas atbilstīgi [Finanšu regulas 219. panta 1. punktam] stājas spēkā, ar īstenošanas partneriem parakstot individuālus garantijas nolīgumus; 167) fonds InvestEU ir fonds, kas izveidots saskaņā ar [programmas InvestEU] regulu [atsauce] un kas nodrošina ES garantiju, ar ko atbalsta īstenošanas partneru īstenotās finansēšanas un ieguldījumu darbības; 168) finanšu produkts, kas definēts [programmas InvestEU] regulā [atsauce], ir finansēšanas mehānisms vai vienošanās, kurā paredzēts, ka īstenošanas partneris tieši vai ar starpnieku palīdzību nodrošina finansējumu galīgajiem saņēmējiem jebkurā no [programmas InvestEU regulas 13. pantā] minētajiem veidiem; 169) valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes, kā definēts [programmas InvestEU] regulā [atsauce], ir juridiskas personas, kuras profesionāli veic finanšu darbības un kuras dalībvalsts vai dalībvalsts struktūra ir pilnvarojusi centrālā, reģionālā vai vietējā līmenī veikt attīstības vai veicināšanas darbības; 170) finanšu starpnieks ir jebkura finanšu iestāde neatkarīgi no tās veida un īpašumtiesībām, kas cita starpā var ietvert bankas, nebanku kredītiestādes, ieguldījumu fondus, mikrofinansēšanas iestādes, garantiju sabiedrības, līzinga uzņēmumus un valsts attīstību veicinošas bankas un iestādes; 171) finanšu komercstarpnieks ir finanšu starpnieks, kurš darbojas uz peļņas gūšanu orientētā veidā un uzņemoties pilnu risku (bez publiskās garantijas), izņemot valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes; 172) īstenošanas partneris, kas definēts [programmas InvestEU] regulā [atsauce], ir atbalsttiesīgs darījumu partneris, piemēram, finanšu iestāde vai cits starpnieks, ar kuru Komisija paraksta garantijas nolīgumu; 173) tirgus fondi ir fondi, kas pieder finanšu komercstarpniekiem un citiem tirgus ieguldītājiem neatkarīgi no to īpašumtiesībām, kuri darbojas uz peļņas gūšanu orientētā veidā un uzņemoties pilnu risku (bez publiskās garantijas) un kuri ir neatkarīgi no galīgajiem saņēmējiem. Tie ietver komerceņģeļu, EIB grupas, ERAB un citu daudzpusēju attīstības banku fondus un neietver valsts attīstību veicinošu banku vai iestāžu fondus; 174) baltās zonas ir zonas, kurās nav nevienas tās pašas kategorijas platjoslas infrastruktūras (pamata platjosla vai NGA/NGN tīkls) vai kurās saskaņā ar atbilstīgo kartējumu vai sabiedriskās apspriešanas rezultātiem to nav plānots uz komerciāliem pamatiem izveidot trīs gadu laikā; LV 5 LV

7 175) pelēkās zonas ir zonas, kurās ir tikai viena tās pašas kategorijas platjoslas infrastruktūra (t. i., pamata platjosla vai NGA/NGN tīkls) vai kurās saskaņā ar atbilstīgo kartējumu vai sabiedriskās apspriešanas rezultātiem to plānots izveidot uz komerciāliem pamatiem izveidot trīs gadu laikā; 176) melnās zonas ir zonas, kurās ir vismaz divas tās pašas kategorijas platjoslas infrastruktūras (t. i., pamata platjosla vai NGA/NGN tīkls) vai kurās saskaņā ar atbilstīgo kartējumu vai sabiedriskās apspriešanas rezultātiem tās plānots uz komerciāliem pamatiem izveidot trīs gadu laikā; 177) krass uzlabojums ir uzlabojums, kuru uzskata par pierādītu, ja subsidētās intervences rezultātā izraudzītais projekts rada ievērojamus jaunus ieguldījumus platjoslas tīklā un subsidētā infrastruktūra tirgū sniedz ievērojamas jaunas iespējas platjoslas pakalpojumu pieejamības, jaudas, ātruma un konkurences ziņā salīdzinājumā ar tīkliem, kas pastāv vai ko intervences zonā plānots izveidot trīs gadu laikā. Krasu uzlabojumu uzskata par pierādītu, ja vienlaicīgi ir izpildīti šādi nosacījumi: subsidētais projekts garantē datu lejupielādes un augšupielādes divkāršu ātrumu salīdzinājumā ar esošo un/vai plānoto infrastruktūru un simetrisko ātrumu vismaz virs 300 Mb/s (atkarībā no tā, kurš ir lielāks) un nodrošina ievērojami vairāk konkurenci nodrošinošu rezultātu salīdzinājumā ar pašreizējo un/vai plānoto infrastruktūru, piemēram, pilnīgi brīvas piekļuves nosacījumus un atbilstošākus un cenu ziņā pieejamākus pakalpojumus galapatērētājiem; 178) atbilstīgais kartējums ir zonas, tostarp attiecīgās mērķzonas, kartējums, ko valsts kompetentās iestādes sagatavojušas ne vairāk kā pirms [X] gada(-iem) un kas ietver visu tās pašas kategorijas infrastruktūru (t. i., pamata platjoslu vai NGA/NGN tīklus, tostarp ļoti augstas veiktspējas tīklus), kura pastāv vai ko plānots izveidot nākamajos trīs gados, un kas sagatavots telpu līmenī, pamatojoties uz telpām, kurām ir nodrošināta tīkla infrastruktūra (nevis pieslēgtajām telpām); 179) sabiedriskā apspriešana ir sabiedriskā apspriešana, ko veic kompetentās valsts iestādes, publicējot to attiecīgā tīmekļa vietnē, kura ir pieejama visām ieinteresētajām personām 1 mēneša garumā, ar mērķi apkopot pamatotu informāciju no ieinteresētajām personām par ieguldījumiem tās pašas kategorijas pastāvošā vai nākamajos trīs gados plānotā infrastruktūrā noteiktā zonā, tostarp attiecīgajā mērķzonā; 180) sociālie pakalpojumi ir skaidri noteikti pakalpojumi, kas atbilst sociālajām vajadzībām attiecībā uz veselību un ilgtermiņa aprūpi, bērnu aprūpi, piekļuvi un reintegrāciju darba tirgū, sociālajiem mājokļiem (mājokļi nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem vai sociāli mazāk labvēlīgām grupām, kuras maksātspējas ierobežojumu dēļ nespēj iegūt mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem) un neaizsargāto grupu aprūpi un sociālo iekļaušanu (atbilstoši definīcijai Komisijas Lēmuma 2012/21/ES 11. apsvērumā); 181) TEN-T pilsētas mezgls ir pilsētas teritorija, kurā TEN-T tīkla transporta infrastruktūra, piemēram, ostas, tostarp pasažieru termināļi, lidostas, dzelzceļa stacijas, loģistikas platformas un kravas termināļi, kuri atrodas pilsētas teritorijā un tās tuvumā, ir savienota ar citām šādas infrastruktūras daļām un ar reģionālās un vietējās satiksmes infrastruktūru, atbilstoši definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013* 3. panta p) punktā; 182) jaunpienācējs ir dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES** 3. panta 1. punktā un kas atbilst šādiem nosacījumiem: tas ir saņēmis licenci saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 17. panta 3. punktu mazāk nekā desmit gadus pirms atbalsta piešķiršanas; tas nav I pielikuma 3. panta 3. punkta nozīmē saistīts ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, kas saņēmis licenci kādā dalībvalstī pirms gada 1. janvāra; LV 6 LV

8 183) inovatīvs MVU ir MVU, kura pētniecības, attīstības un inovācijas izmaksas veido vismaz 15 % no tā kopējām darbības izmaksām vismaz vienā no iepriekšējiem 3 gadiem vai vismaz 10 % no tā kopējām darbības izmaksām katrā no iepriekšējiem 3 gadiem. Īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, ko var uzskatīt par autonomu uzņēmumu atbilstoši definīcijai I pielikumā un attiecībā uz kuru nav pieejami vēsturiskie dati, var uzskatīt par inovatīvu MVU, ja tā pētniecības, attīstības un inovācijas izmaksas, kas iekļautas ticamā darījumdarbības plānā, atbilst vienam no iepriekš minētajiem kritērijiem; 184) inovatīvs uzņēmums ar vidēji lielu kapitālu ir liels uzņēmums, kas nodarbina ne vairāk par 1500 darbinieku, kuru var uzskatīt par autonomu uzņēmumu atbilstoši definīcijai I pielikumā un kura pētniecības, attīstības un inovācijas izmaksas veido vismaz 15 % no tā kopējām darbības izmaksām vismaz vienā no iepriekšējiem 3 gadiem vai vismaz 10 % no tā kopējām darbības izmaksām katrā no iepriekšējiem 3 gadiem. Īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, ko var uzskatīt par autonomu uzņēmumu atbilstoši definīcijai I pielikumā un attiecībā uz kuru nav pieejami vēsturiskie dati, var uzskatīt par inovatīvu uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu, ja tā pētniecības, attīstības un inovācijas izmaksas, kas iekļautas ticamā uzņēmējdarbības plānā, atbilst vienam no iepriekš minētajiem kritērijiem; 185) mazs uzņēmums ar vidēji lielu kapitālu ir liels uzņēmums, kas nodarbina ne vairāk par 499 darbiniekiem, kura gada apgrozījums nepārsniedz 100 miljonus EUR vai gada bilance nepārsniedz 86 miljonus EUR un ko var uzskatīt par autonomu uzņēmumu atbilstoši definīcijai I pielikumā; * Sk. Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Eiropas stratēģija par svarīgām pamattehnoloģijām tilts uz izaugsmi un nodarbinātību, COM (2012) 341 final, ** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembris) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV L 348, , 1. lpp.). *** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, , 32. lpp.). ; (3) regulas 4. panta 1. punktu groza šādi: punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu: f) atbalsts uzņēmumiem, kuri piedalās Eiropas teritoriālās sadarbības projektos: atbalsts saskaņā ar 20. pantu 2 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienā projektā; atbalsts saskaņā ar 20.a pantu 20.a panta 2. punktā noteiktās summas vienam uzņēmumam vienā projektā; ; punkta i) apakšpunktā pievieno šādu v un vi punktu: v atbalsts projektiem, kuriem piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums: 25.a pantā noteiktās summas; vi atbalsts, kas ietverts līdzfinansētajos projektos un komandsadarbības pasākumos: 25.b pantā noteiktās robežvērtības; ; pievieno šādu gg) apakšpunktu: gg) atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU: III nodaļas 16. iedaļā noteiktās summas. ; (4) regulas 5. panta 2. punktā pievieno šādu l) apakšpunktu: l) atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU, ja ir izpildīti III nodaļas 16. iedaļā paredzētie nosacījumi. ; LV 7 LV

9 (5) regulas 6. panta 5. punktā pievieno šādu i), j) un k) punktu: i) atbalsts uzņēmumiem, kas piedalās Eiropas teritoriālās sadarbības projektos, ja ir izpildīti attiecīgie 20. vai 20.a pantā paredzētie nosacījumi; j) atbalsts projektiem, kuriem piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums, un atbalsts, kas ietverts līdzfinansētajos projektos un komandsadarbības pasākumos, ja ir izpildīti attiecīgie 25.a vai 25.b pantā paredzētie nosacījumi; k) atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU, ja ir izpildīti III nodaļas 16. iedaļā paredzētie nosacījumi. ; (6) regulas 7. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: Attiecināmo izmaksu summas var aprēķināt saskaņā ar vienkāršoto izmaksu iespējām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/2013* vai [jaunajā KN regulā] atkarībā no tā, kura ir piemērojama, ar nosacījumu, ka darbību vismaz daļēji finansē no Savienības fonda, kas ļauj izmantot minētās vienkāršoto izmaksu iespējas, un ka atbilstoši attiecīgajam atbrīvojuma noteikumam konkrētā izmaksu kategorija ir attiecināma. * Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, , 320. lpp.). ; (7) regulas 8. pantu groza šādi: 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu: b) citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, tikai tādā gadījumā, ja šādas kumulēšanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar šo regulu piemērojamā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa. Nosakot atbilstību 3. punkta kumulācijas noteikumiem, neņem vērā finansējumu, kas piešķirts galīgajiem saņēmējiem no fonda InvestEU atbalsta atbilstoši III nodaļas 16. iedaļai, un no šā fonda segtās izmaksas. To panāk, vispirms atskaitot no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām no fonda InvestEU piešķirtā finansējuma nominālo summu un pēc tam aprēķinot visaugstāko atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, ko saskaņā ar šo regulu piemēro konkrētajam atbalstam, pamatojoties vienīgi uz kopējām atlikušajām attiecināmajām izmaksām. Tāpat arī, lai noteiktu, vai ir ievērota šajā regulā noteiktā paziņošanas robežvērtība, netiek ņemta vērā finansējuma nominālā summa, kuru galīgajiem saņēmējiem piešķir fonda InvestEU sniegtā atbalsta ietvaros. Alternatīvi, attiecībā uz prioritārajiem aizdevumiem vai prioritāro aizdevumu garantijām, ko fonds InvestEU atbalsta saskaņā ar III nodaļas 16. iedaļu, galīgajiem saņēmējiem sniegto atbalstu, kas ietverts prioritārajos aizdevumos vai prioritāro aizdevumu garantijās, var aprēķināt, pamatojoties uz atsauces likmi, kas ir spēkā atbalsta piešķiršanas brīdī, un to var izmantot, lai nodrošinātu, ka kumulācija ar jebkuru citu atbalstu, kas attiecas uz tām pašām nosakāmajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedz lielāko atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, kura piemērojama šāda veida atbalstam, vai paziņošanas robežvērtību saskaņā ar šo regulu vai citu Komisijas pieņemtu grupu atbrīvojuma regulu vai lēmumu. ; 4. punktu aizstāj ar šādu: 4. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas un kuram saskaņā ar šīs regulas 20.a, 21., 22. un 23. pantu un III nodaļas 16. iedaļu piešķirts atbrīvojums, var kumulēt ar citu valsts LV 8 LV

10 atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, var kumulēt ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot attiecīgo augstāko kopējā finansējuma robežvērtību, kas konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem noteikta šajā vai citā Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā vai lēmumā. ; (8) regulas 9. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem: 1. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka visaptverošā valsts vai reģionāla līmeņa valsts atbalsta tīmekļa vietnē publicē: kopsavilkuma informāciju, kas minēta 11. pantā, izmantojot II pielikumā noteikto standartizēto formātu, vai saiti, kas nodrošina piekļuvi šai informācijai; katra atbalsta pasākuma pilnu tekstu, kā minēts 11. pantā, vai saiti, kas nodrošina piekļuvi pilnajam tekstam; III pielikumā minēto informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš pārsniedz EUR, vai attiecībā uz saņēmējiem, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecisko ražošanu, par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš pārsniedz EUR. Attiecībā uz atbalstu, ko piešķir Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem, šajā punktā minēto informāciju ievieto tās dalībvalsts tīmekļa vietnē, kurā atrodas attiecīgā vadošā iestāde, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1299/ pantā vai [jaunās ETS regulas 44. pantā] atkarībā no tā, kura regula ir piemērojama. Alternatīvi, iesaistītās dalībvalstis var nolemt, ka katra no tām informāciju par savā teritorijā īstenojamiem atbalsta pasākumiem sniedz savā attiecīgajā tīmekļa vietnē. 2. Attiecībā uz shēmām nodokļu atvieglojumu veidā un shēmām, uz kurām attiecas 16. un 21. pants(**), šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nosacījumus uzskata par izpildītiem, ja dalībvalstis prasīto informāciju par individuālā atbalsta summām publicē pa šādiem diapazoniem (miljonos EUR): 0,06-05 (tikai primārās lauksaimnieciskās ražošanas jomā); 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; un 30 un vairāk. * Shēmām saskaņā ar šīs regulas 16. un 21. pantu prasību publicēt informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš pārsniedz EUR, var atcelt attiecībā uz MVU, kuri nevienā tirgū nav veikuši nevienu komerciālas pārdošanas darījumu. ; (9) regulas 11. panta ievadteikumu aizstāj ar šādu: Dalībvalstis vai, alternatīvi, attiecībā uz atbalstu, ko piešķir Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem, tā dalībvalsts, kurā atrodas vadošā iestāde Regulas (ES) Nr. 1299/ panta vai [jaunās ETS regulas 44. panta] nozīmē atkarībā no tā, kura regula ir piemērojama, Komisijai nosūta: ; (10) regulas 14. panta 15. punktu aizstāj ar šādu: LV 9 LV

11 15. Attiecībā uz sākotnēju ieguldījumu saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. 1299/2013 vai [jaunā ETS regula], visiem projektā iesaistītajiem saņēmējiem piemēro tā apgabala atbalsta intensitāti, kurā atrodas sākotnējais ieguldījums. Ja sākotnējais ieguldījums atrodas divos vai vairākos atbalstāmajos apgabalos, kā atbalsta maksimālo intensitāti izmanto to intensitāti, ko piemēro atbalstāmajā apgabalā, kur radusies lielākā attiecināmo izmaksu summa. Atbalstāmos apgabalos, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Līguma 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu, šo noteikumu lieliem uzņēmumiem piemēro tikai tad, ja sākotnējais ieguldījums attiecas uz jaunu saimniecisko darbību. ; (11) regulas 16. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 4. Attiecināmās izmaksas ir pilsētu attīstības projekta kopējās izmaksas, ciktāl tās atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/ un 65. pantam vai [jaunajai KN regulai] atkarībā no tā, kura regula ir piemērojama. ; (12) pēc 19. panta iekļauj šādu virsrakstu: (13) regulas 20. pantu aizstāj ar šādu: 2.a iedaļa Atbalsts Eiropas teritoriālajai sadarbībai ; 20. pants Atbalsts uzņēmumu izmaksām saistībā ar dalību Eiropas teritoriālās sadarbības projektos 1. Atbalsts uzņēmumu izmaksām saistībā ar dalību Eiropas teritoriālās sadarbības projektos, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 vai [jaunā ETS regula], ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 2. Attiecināmās izmaksas ir šādas izmaksas, ciktāl tās ir saistītas ar sadarbības projektu, tādā nozīmē, kā paredzēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 481/2014* vai [jaunās ETS regulas 38. līdz 43. pantā] atkarībā no tā, kura regula ir piemērojama: (d) (e) (f) personāla izmaksas; biroja un administratīvās izmaksas; ceļa un uzturēšanās izmaksas; ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas; iekārtu izmaksas un infrastruktūras un būvdarbu izmaksas. 3. Ārējie eksperti un pakalpojumi, kas minēti 2. punkta d) apakšpunktā, nav pastāvīga vai periodiska darbība un nav saistīti ar uzņēmuma parastajām darbības izmaksām, piemēram, kārtējiem nodokļu konsultāciju pakalpojumiem, regulāriem juridiskajiem pakalpojumiem vai parastajiem reklāmas pakalpojumiem. 4. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 65 % no attiecināmajām izmaksām. Atbalsta intensitāti var paaugstināt par 10 procentpunktiem atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem, un par 15 procentpunktiem atbalstam, ko piešķir maziem uzņēmumiem. LV 10 LV

12 * Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 481/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību (OV L 138, , 45. lpp.). ; (14) iekļauj šādu 20.a pantu: 20.a pants Ierobežotas atbalsta summas uzņēmumiem saistībā ar dalību Eiropas teritoriālās sadarbības projektos 1. Atbalsts uzņēmumiem saistībā ar dalību Eiropas teritoriālās sadarbības projektos, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 vai [jaunā ETS regula], ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 2. Kopējā atbalsta summa, ko saskaņā ar šo pantu var piešķirt vienam uzņēmumam vienā projektā, nepārsniedz EUR. ; (15) regulas 25. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 1. Atbalsts pētniecības un attīstības projektiem, tostarp projektiem, kuri saņēmuši izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājumu saskaņā ar pamatprogrammas Apvārsnis 2020 MVU instrumentu vai programmu Apvārsnis Eiropa, ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. ; (16) iekļauj šādu 25.a un 25.b pantu: 25.a pants Atbalsts projektiem, kam piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums 1. Atbalsts MVU pētniecības un attīstības projektiem, kuriem piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis 2020 vai programmu Apvārsnis Eiropa, ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šā panta punktā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 2. Atbalsts Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām un EPP koncepcijas pamatojuma darbībām, kurām piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis 2020 vai programmu Apvārsnis Eiropa, ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šā panta 4. un 7. punktā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 3. Projekta atbalstāmā daļa pilnībā ietilpst vienā vai vairākās šādās kategorijās: (d) fundamentālie pētījumi; rūpnieciskie pētījumi; eksperimentālā izstrāde; tehniski ekonomiskā priekšizpēte. 4. Attiecināmo izmaksu kategorijas, maksimālās summas un aprēķināšanas metodes ir tās, kas noteiktas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 MVU instrumentā vai programmā Apvārsnis Eiropa. LV 11 LV

13 5. Atbalsta maksimālā intensitāte ir finansējuma likmes, kas noteiktas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 MVU instrumentā vai programmā Apvārsnis Eiropa, un nepārsniedz 100 % attiecībā uz fundamentālajiem pētījumiem vai rūpnieciskajiem pētījumiem un 70 % attiecībā uz eksperimentālo izstrādi vai tehniski ekonomisko priekšizpēti. 6. Atbalsta maksimālā summa MVU pētniecības un attīstības projektiem, kuriem piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis 2020 vai programmu Apvārsnis Eiropa, nepārsniedz 2,5 miljonus EUR vienam uzņēmumam vienā projektā. 7. Atbalsta maksimālā summa Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām un EPP koncepcijas pamatojuma darbībām, kurām piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis 2020 vai programmu Apvārsnis Eiropa, nepārsniedz atbalsta maksimālo līmeni šādām darbībām, kas paredzēts pamatprogrammā Apvārsnis 2020 vai programmā Apvārsnis Eiropa. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %. 25b. pants Atbalsts, kas ietverts līdzfinansētajos projektos, tostarp komandsadarbības pasākumos 1. Atbalsts līdzfinansētajiem projektiem, ko izvērtējuši un atlasījuši neatkarīgi eksperti pēc starptautiskiem konkursiem saskaņā ar programmu Apvārsnis Eiropa, tostarp projektiem komandsadarbības pasākumu ietvaros, ko izvērtējuši un atlasījuši neatkarīgi eksperti pēc starptautiskiem konkursiem saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis 2020 vai programmu Apvārsnis Eiropa, ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 2. Projekta atbalstāmā daļa pilnībā ietilpst vienā vai vairākās šādās kategorijās: (d) fundamentālie pētījumi; rūpnieciskie pētījumi; eksperimentālā izstrāde; tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Attiecībā uz projektiem komandsadarbības pasākumu ietvaros projekta atbalstāmā daļa turklāt var ietvert ar projektu saistītus infrastruktūras ieguldījumus. 3. Attiecināmo izmaksu kategorijas, maksimālās summas un aprēķināšanas metodes ir tās, kas noteiktas programmā Apvārsnis Eiropa. Attiecībā uz komandsadarbības pasākumiem attiecināmās izmaksas ir arī izmaksas par ieguldījumiem materiālajos un nemateriālajos aktīvos, kas saistīti ar projektu. 4. Projektam paredzētais kopējais publiskais finansējums nepārsniedz 100 % no attiecināmajām izmaksām fundamentālo pētījumu un rūpniecisko pētījumu jomā un 70 % no attiecināmām izmaksām eksperimentālās izstrādes vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes jomā. Attiecībā uz projektiem komandsadarbības pasākumu ietvaros atbalsts ar projektu saistītiem infrastruktūras ieguldījumiem nepārsniedz 70 % no izmaksām par ieguldījumiem materiālajos un nemateriālajos aktīvos. 5. Programmas Apvārsnis Eiropa finansējums sedz vismaz 30 % no attiecināmajām izmaksām eksperimentālās izstrādes jomā un vismaz 35 % no attiecināmajām izmaksām fundamentālo pētījumu vai rūpniecisko pētījumu jomā. LV 12 LV

14 6. Attiecībā uz atbalstu infrastruktūrai komandsadarbības pasākumu ietvaros piemēro šādus papildu nosacījumus: (d) ja infrastruktūras ietvaros veic gan saimniecisko, gan nesaimniecisko darbību, katra darbības veida finansējumu, izmaksas un ieņēmumus uzskaita atsevišķi, pamatojoties uz konsekventi piemērotiem un objektīvi pamatojamiem izmaksu uzskaites principiem; par infrastruktūras ekspluatāciju vai izmantošanu pieprasītā cena atbilst tirgus cenai; piekļuve infrastruktūrai ir nodrošināta vairākiem lietotājiem, un to piešķir pārredzamā un nediskriminējošā veidā. Uzņēmumiem, kuri ir finansējuši vismaz 10 % no infrastruktūras ieguldījumu izmaksām, var piešķirt privileģētu piekļuvi ar izdevīgākiem nosacījumiem. Lai novērstu pārmērīgu kompensāciju, nodrošina, ka šī piekļuve ir samērīga ar uzņēmuma daļu ieguldījumu izmaksās un attiecīgie nosacījumi ir publiskoti; ja publiskais finansējums infrastruktūrai piešķirts gan saimnieciskajai, gan nesaimnieciskajai darbībai, dalībvalstis izveido uzraudzības un atgūšanas mehānismu, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja saimnieciskās darbības īpatsvars ir lielāks salīdzinājumā ar situāciju, kas prognozēta atbalsta piešķiršanas laikā, netiek pārsniegta piemērojamā atbalsta intensitāte. ; (17) pēc 56.c panta iekļauj šādu iedaļu: 16. iedaļa Atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU 56d. pants Darbības joma un kopīgie nosacījumi 1. Šī iedaļa attiecas uz atbalstu, kas ietverts šādos elementos: ES garantija no fonda InvestEU dalībvalstu nodalījuma; finanšu produkti, kurus atbalsta no fonda InvestEU; atbalsts saskaņā ar a) un b) apakšpunktu, kas pārnests uz finanšu starpniekiem un galīgajiem saņēmējiem. 2. Atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti I nodaļā, šajā pantā, kā arī 56.e vai 56.f pantā paredzētie nosacījumi. 3. Atbalstam jāatbilst visiem piemērojamajiem nosacījumiem, kas paredzēti [fonda InvestEU ] regulā [atsauce] un Fonda InvestEU investīciju vadlīnijās [atsauce]. 4. Maksimālās robežvērtības, kas noteiktas 56.e un 56.f pantā, piemēro kopējam galīgajam saņēmējam sniegtajam finansējumam, kas ir tā rīcībā, visu to finanšu produktu ietvaros, ko atbalsta no fonda InvestEU. 5. Atbalstu nepiešķir kā refinansējumu vai garantijas esošajiem finanšu starpnieku portfeļiem. 56.e pants Nosacījumi attiecībā uz atbalstu, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU 1. Finansējums, ko piešķir galīgajiem saņēmējiem tāda finanšu produkta ietvaros, ko atbalsta no fonda InvestEU, atbilst vienai no šādām prasībām: LV 13 LV

15 (d) attiecībā uz aizdevumiem ar fiksētu procentu likmi procentu likme ir vismaz vispārējā vidējā mijmaiņas darījumu likme attiecīgajam termiņam un valūtai, kurā ir denominēts aizdevums. Ja šī likme nav pieejama, procentu likme ir vismaz tās valsts emitēto valsts obligāciju procentu likme, kas emitē valūtu, kurā aizdevums ir denominēts; aizdevumiem ar mainīgu procentu likmi procentu likme ir vismaz EURIBOR vai atbilstošā IBOR likme attiecīgajam termiņam; attiecībā uz garantijām garantijas maksa ir nulle vai lielāka; attiecībā uz pašu kapitālu iegūtā pašu kapitāla daļa atbilst ieguldītajai summai. 2. Atbalstam, ko piešķir galīgajam saņēmējam, turklāt jāatbilst 3. līdz 11. punkta attiecīgajiem nosacījumiem. 3. Atbalsts platjoslas infrastruktūrai atbilst šādām prasībām: (d) (e) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam fonda InvestEU atbalsta ietvaros, nepārsniedz [70] miljonus EUR; baltajās zonās atbalstu piešķir tikai projektiem, kas ir: i) atlasīti, pamatojoties uz pārredzamu un nediskriminējošu atlases procedūru, kurā ievērots tehnoloģiju neitralitātes princips un kas paredz brīvu pieeju visiem lietotājiem ar taisnīgiem, saprātīgiem un atbilstīgiem nosacījumiem, tostarp pilnīgu un faktisku atsaisti saskaņā ar 52. panta 5. un 6. punktu; un balstīti uz noteiktām ieguldījumu vajadzībām, kuru pamatā ir pieejamas atbilstīgas kartēšanas rezultāti vai, ja šāds kartējums nav pieejams, sabiedriskā apspriešana, lai izvairītos no privāto iniciatīvu izstumšanas; pelēkajās zonās atbalstu piešķir tikai projektiem, kas: i) nodrošina krasu uzlabojumu; un i ir atlasīti, pamatojoties uz pārredzamu un nediskriminējošu atlases procedūru, kurā ievērots tehnoloģiju neitralitātes princips un kas paredz brīvu pieeju visiem lietotājiem ar taisnīgiem, saprātīgiem un atbilstīgiem nosacījumiem, tostarp pilnīgu un faktisku atsaisti saskaņā ar 52. panta 5. un 6. punktu; un ir balstīti uz noteiktām ieguldījumu vajadzībām, kuru pamatā ir pieejamas atbilstīgas kartēšanas rezultāti vai, ja šāds kartējums nav pieejams, sabiedriskā apspriešana, lai izvairītos no privāto iniciatīvu izstumšanas. Projekti, kas vērsti gan uz baltajām zonām, gan pelēkajām zonām un kuros zonas nav viegli nodalāmas, atbilst nosacījumiem, ko piemēro projektiem pelēkajās zonās. Atbalstu nepiešķir projektiem, kas ietver melnās NGA/NGN zonas vai zonas, kurās ir vismaz viens ļoti augstas veiktspējas tīkls vai tādu plānots izveidot nākamo trīs gadu laikā. 4. Atbalsts ostām atbilst šādām prasībām: kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam fonda InvestEU atbalsta ietvaros, nepārsniedz [100] miljonus EUR; LV 14 LV

16 (d) atbalstu var piešķirt tikai par ieguldījumiem piekļuves infrastruktūrā un ostas infrastruktūrā, kuras pieejamību ieinteresētajiem lietotājiem nodrošina vienlīdzīgā un nediskriminējošā veidā atbilstoši tirgus nosacījumiem; koncesijas vai cita veida pilnvarojumus trešām personām izbūvēt, modernizēt, ekspluatēt vai nomāt atbalstītu ostu infrastruktūru piešķir konkurenci nodrošinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un beznosacījumu procedūrā; atbalstu nepiešķir ieguldījumiem ostu būvēs. 5. Atbalsts enerģijas ražošanai un energoinfrastruktūrai atbilst šādām prasībām: atbalstu piešķir ieguldījumiem energoinfrastruktūrā (elektroenerģija un gāze), uz ko attiecas iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktu noteikumi par trešo personu piekļuvi, tarifu regulēšanu un nodalīšanu šādās projektu kategorijās: i) attiecībā uz enerģijas akumulēšanu/uzkrāšanu atbalstu piešķir tikai projektiem, kas iekļauti kopīgu interešu projektu sarakstā [xxx, atsauce]; attiecībā uz energoinfrastruktūras projektiem, kas nav saistīti ar akumulēšanu/uzkrāšanu, atbalstu piešķir: viedtīkliem, projektiem, kuros iesaistītas vairākas dalībvalstis, projektiem, kas iekļauti kopīgu interešu projektu sarakstā, vai projektiem atbalstāmos apgabalos. Kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam šādam projektam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [100] miljonus EUR; ieguldījumu atbalstu enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem piešķir tikai jaunām iekārtām, kas atlasītas konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā, pamatojoties uz skaidriem, pārredzamiem un nediskriminējošiem kritērijiem. Kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam šādam projektam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [30] miljonus EUR. 6. Atbalsts sociālajai, izglītības un kultūras infrastruktūrai un darbībām atbilst šādām prasībām: kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz: i) [100] miljonus EUR vienam projektam ieguldījumiem infrastruktūrā, ko izmanto sociālo pakalpojumu sniegšanai, izglītībai vai kultūras mērķiem un darbībām, kas paredzētas 53. panta 2. punktā; i [30] miljonus EUR sociālo pakalpojumu sniegšanai un kultūras darbībām; [2] miljonus EUR izglītībai un apmācībai. Atbalstu nepiešķir apmācībai, kuras mērķis ir panākt atbilstību obligātās valsts apmācības prasībām. 7. Atbalsts transportam un transporta infrastruktūrai atbilst šādām prasībām: atbalstu piešķir tikai šādiem projektiem: i) kopīgu interešu projekti, kas definēti 3. panta a) punktā Regulā (ES) Nr. 1315/2013 par Eiropas transporta pamattīklu (TEN-T), izņemot projektus, kas attiecas uz lidostu infrastruktūru; savienojumi ar TEN-T pilsētu mezgliem; LV 15 LV

17 i iv) bezmaksas ceļu infrastruktūra, kā arī maksas ceļu infrastruktūra, ja operators izvēlēts, pamatojoties uz konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, nediskriminējošu un beznosacījumu konkursa procedūru saskaņā ar Līgumā ietvertajiem publiskā iepirkuma principiem; dzelzceļa tīkla infrastruktūra; v) ritošais sastāvs dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai līnijās, kas pilnībā atvērtas konkurencei, ar nosacījumu, ka saņēmējs ir jaunpienācējs; vi) pilsēttransports; v alternatīvo degvielu infrastruktūra vai bezemisiju/mazemisiju mobilitātes infrastruktūra; kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [100] miljonus EUR. 8. Atbalsts citai infrastruktūrai atbilst šādām prasībām: atbalstu piešķir tikai šādiem projektiem: i) ūdensapgādes un notekūdeņu infrastruktūra; atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra, ciktāl tās mērķis ir apsaimniekot atkritumus, ko radījuši citi uzņēmumi; i pētniecības infrastruktūra; kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [100] miljonus EUR. 9. Atbalsts klimata un vides aizsardzībai atbilst šādām prasībām: atbalstu piešķir tikai ieguldījumiem, kuru mērķis ir pārsniegt Savienības standartus vides aizsardzības jomā, paaugstināt klimata vai vides aizsardzības līmeni, ja piemērojamu Savienības standartu nav, vai laikus pielāgoties turpmākajiem Savienības standartiem; kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [50] miljonus EUR. 10. Atbalsts pētniecībai, attīstībai, inovācijai un digitalizācijai atbilst šādām prasībām: atbalstu var piešķirt: i) fundamentālajiem pētījumiem; i iv) rūpnieciskajiem pētījumiem; eksperimentālajai izstrādei; attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem, izņemot uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu atbalstāmajos apgabalos un inovatīvus uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu, atbalstu eksperimentālajai izstrādei var piešķirt tikai tad, ja projekts pārsniedz nozares tehnikas līmeni EEZ un ja galīgajam saņēmējam nodrošinātais finansējums nepārsniedz minimumu, kas nepieciešams, lai projekts būtu pietiekami rentabls; procesu vai organizatoriskajai inovācijai MVU; v) MVU digitalizācijai; LV 16 LV

18 projektiem, uz kuriem attiecas 10. punkta a) apakšpunkta i), un i punkts, kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [50] miljonus EUR. Projektiem, uz kuriem attiecas 10. punkta a) apakšpunkta iv) un v) punkts, kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [30] miljonus EUR. 11. MVU, mazie uzņēmumi vai inovatīvi uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu var saņemt finansējumu, ko atbalsta no fonda InvestEU, ar nosacījumu, ka: kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir vienam galīgajam saņēmējam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [30] miljonus EUR un to sniedz: i) mikrouzņēmumiem; i iv) MVU, kas darbojušies mazāk nekā 7 gadus kopš to pirmā komerciālās pārdošanas darījuma; MVU, kas ienāk jaunā produktu vai ģeogrāfiskajā tirgū, kur sākotnējam ieguldījumam ienākšanai jaunā produktu vai ģeogrāfiskajā tirgū jābūt lielākam par 50 % no gada vidējā apgrozījuma iepriekšējos 5 gados; inovatīviem MVU vai inovatīviem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu; v) MVU vai maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu atbalstāmajos apgabalos, ja finansējumu neizmanto darbību pārvietošanai; vi) MVU kultūras nolūkos un darbībām, kas noteiktas 53. panta 2. punktā; kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir vienam galīgajam saņēmējam saskaņā ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz: i) 1 miljonu EUR aizdevumiem, kuru termiņš ir 5 gadi; i iv) EUR aizdevumiem, kuru termiņš ir 10 gadi; 1,5 miljonus EUR aizdevumu, kuru termiņš nepārsniedz 5 gadus, garantijām; EUR aizdevumu, kuru termiņš nepārsniedz 10 gadus, garantijām; v) EUR pašu kapitālam. 56.f pants Nosacījumi attiecībā uz atbalstu, kas ietverts komerciāli orientētos finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU 1. Finansējumu galīgajiem saņēmējiem sniedz finanšu komercstarpnieki, kurus izraugās atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem. 2. Katrā tāda finansējuma portfelī, ko finanšu komercstarpnieks sniedz galīgajiem saņēmējiem, ir ievēroti šādi nosacījumi: attiecībā uz finanšu portfeli bez riska daļām: i) tirgus fondi veido vismaz 30 % no finanšu portfeļa, un riska ziņā tie ir līdzvērtīgi citiem fondiem; vai finanšu komercstarpnieks patur vismaz 20 % no finanšu portfeļa riska darījumiem, kas riska ziņā ir līdzvērtīgi citiem fondiem; LV 17 LV

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Savienības valstu reģionālā atbalsta noteikumu pārskatīšanu Atkāpjoties no vispārējā aizlieguma piešķirt atbalstu,

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Savienības valstu reģionālā atbalsta noteikumu pārskatīšanu Atkāpjoties no vispārējā aizlieguma piešķirt atbalstu, Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Savienības valstu reģionālā atbalsta noteikumu pārskatīšanu Atkāpjoties no vispārējā aizlieguma piešķirt atbalstu, Līgums par Eiropas Savienības darbību (turpmāk LESD

Sīkāk

Commission Regulation (EC) No 448/2004

Commission Regulation (EC) No 448/2004 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

Ref. Ares(2018) /06/2018 EIROPAS KOMISIJA Strasbūrā, COM(2018) 375 final ANNEXES 1 to 22 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums EIROPAS

Ref. Ares(2018) /06/2018 EIROPAS KOMISIJA Strasbūrā, COM(2018) 375 final ANNEXES 1 to 22 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums EIROPAS Ref. Ares(2018)2939989-05/06/2018 EIROPAS KOMISIJA Strasbūrā, 29.5.2018. COM(2018) 375 final ANNEXES 1 to 22 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko paredz kopīgus

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžeta komiteja Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk