Formating rules

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Formating rules"

Transkripts

1 ISSN (online) ISSN (print) 2018, vol. 57, pp doi: /bfpcs Development, Application and Upgrading of the Hydrogeological Model of Latvia LAMO Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO izveidošana, izmantošana un pilnveidošana Aivars Spalviņš 1, Kaspars Krauklis 2, Oļģerts Aleksāns 3, Inta Lāce Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija Kopsavilkums Pasaules un Eiropas Savienības valstīs reģionāli hidroģeoloģiskie modeļi (HM) apkopo ģeoloģisko un ģeogrāfisko informāciju, kuru izmantojot, var aprēķināt sarežģītus telpiskus pazemes ūdens līmeņu un plūsmu sadalījumus, kā arī pazemes un virszemes (upju, ezeru) ūdensobjektu mijiedarbību. Izmantojot reģionālos HM, var racionāli plānot valsts ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Izmantojot lokālus detalizētus HM, kurus iegūst, papildinot reģionālā HM datus, var efektīvi veikt vides un dabas aizsardzības un atveseļošanas darbus. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centra (VMC) zinātnieki gadā izveidoja Latvijas HM (LAMO) versijas: LAMO1 LAMO2 LAMO3 LAMO4. Versija LAMO4, kas dod nozīmīgus HM iespēju un rezultātu kvalitātes uzlabojumus, tika pārbaudīta laikā no gada līdz gadam, īstenojot pazemes ūdens procesu pētījumus (kas iespējami tikai reģionālā HM vidē) un risinot praktiskus uzdevumus, izmantojot lokālus HM. LAMO4 dati, kas veido ģeotelpiskās informācijas kopu, ir brīvi pieejami RTU VMC tīmekļa vietnē. Šie unikālie dati jāievieto portāla geolatvija.lv iedaļā Hidroģeoloģiskie dati kā valsts budžeta finansēts bezmaksas pakalpojums. Izmantojot LAMO4 aprēķinātos datus par upju pazemes pietecēm, var izveidot Latvijas upju tīkla datormodeli upju piesārņošanas procesu pētīšanai. Ir iespējama LAMO4 pilnveidošana LAMO4 LAMO5 LAMO6, kas ietver HM detalizācijas uzlabošanu un pazemes ūdens kvalitātes ievērošanu. RTU ir īstenojusi LAMO projektu, izmantojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda ( g.) un valsts pētījumu programmas EVIDEnT ( g.) finansējumu. 1. att. Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO novietojums. Atslēgas vārdi Hidroģeoloģiskā modelēšana, hidroģeoloģisko datu brīva pieejamība, LAMO, reģionālais hidroģeoloģiskais modelis. I. IEVADS Latvijas hidroģeoloģiskais modelis (HM) LAMO4 modelē vidējos Latvijas hidroģeoloģiskos apstākļus. Modeļa laukums ir 142,5 tūkst. km 2 (1. att.), un tā aktīvā daļa (71,3 tūkst. km 2 ) ietver Latvijas sauszemes teritoriju un Rīgas jūras līci. Robežteritorijas ar kaimiņvalstīm var izmantot pārrobežu projektu īstenošanai. Pavisam modelēti 27 ģeoloģiskie slāņi aktīvajā pazemes ūdens zonā (2. att.). LAMO4 ir veidots, izmantojot licenzētas programmatūras Groundwater Vistas (GV) [1] rīku MODFLOW [2]. Dažādu vielu kustību pazemes ūdenī var pētīt ar GV iekļautajām programmām MODPATH [3] un MT3D [4]. 2. att. Ģeoloģiskais griezums R-M-N-Z ar Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO slāņiem. Ģeoloģisko slāņu uzbūvi nosaka to virsmas (z kartes) un filtrācijas īpašības (k kartes). Kartes izveidotas, interpolējot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sniegto informāciju par ģeoloģiskajiem urbumiem un ģeoloģisko slāņu robežām. Dati par LAMO4 izmantoto digitālo reljefu, virszemes ūdensobjektiem (upēm un ezeriem) 5

2 2018 / 57 iegūti no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras materiāliem. Izmantojot iepriekš minētos ģeoloģiskos un ģeogrāfiskos datus, LAMO4 aprēķina pazemes ūdens līmeņus 3D modeļa režģa mezglos (φ kartes), pazemes ūdens plūsmas (q kartes) un pazemes ūdens pieteces upēs un ezeros, kas raksturo šo virszemes ūdens avotu mijiedarbību ar pazemes ūdensobjektiem (skat. A pielikumu). Laikā no gada līdz gadam Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki izveidoja šobrīd izmantoto LAMO4 kā HM pilnveidošanas (LAMO1 LAMO2 LAMO3 LAMO4) procesa rezultātu. LAMO projekta gaita ir iztirzāta rakstos [5] un [6]. Modeļa veidošanai izmantotās oriģinālās matemātiskās metodes ir izskaidrotas darbā [7]. LAMO attīstības koncepcija un mērķis, kurus kopīgi formulēja RTU un LVĢMC, ir iztirzāti rakstā [8], kurā norādīts: Latvijā ir jāizveido reģionāls HM, kura izmantošana sekmētu Eiropas Savienības (ES) galvenās ūdens direktīvas [9] formulēto uzdevumu īstenošanu Latvijā. Visas minētās LAMO versijas, kas ir RTU intelektuālais īpašums, ir iesniegtas LVĢMC izmantošanai un aprobācijai. Raksts sniedz informāciju par LAMO projekta finansēšanu un īstenošanu laikā no gada līdz gadam, kā arī par LAMO4 iespēju pārbaudi kā reģionālam HM un kā datu avotam lokālu HM izveidošanai un izmantošanai. Izklāstītas tālākās LAMO projekta attīstības iespējas. II. LAMO PROJEKTA DARBU FINANSĒŠANA LAMO projekta darbu finansēšanu nodrošināja atklātos konkursos (Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) un valsts pētījumu programma (VPP) EVIDEnT ) iegūtie līdzekļi un RTU Vides modelēšanas centra (VMC) zinātnes bāzes finansējums. Informācija par finansēšanas avotiem un to apjomiem skatāma I tabulā, kā arī 3. att. un 4. att. Visu finansējuma avotu intensitāte ir samazinājusies g. tas veidoja tikai EUR. Kopīgie projekta izdevumi bija ~594 tūkst. EUR, no kuriem 47 % ir segusi RTU. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) līdz šim LAMO projektu nav finansējusi. Ministrija atbalstīja RTU iniciatīvu par LAMO papildināšanu, īstenojot VPP EVIDEnT. Šobrīd izmantojamais LAMO4 ir izveidots vides un dabas aizsardzības jomas vajadzībām. Bez VARAM mērķa finansējuma nav iespējams turpināt LAMO4 uzturēšanu, izmantošanu un papildināšanu, jo tikai ar RTU līdzekļiem to nevarēs nodrošināt. I TABULA LAMO PROJEKTA FINANSĒŠANA (EUR) GADĀ Finansēšanas veids Kopā ERAF VPP RTU Kopā att. LAMO projekta finansēšanas avoti un intensitāte [tūkst. EUR/gadā]. 4. att. LAMO projekta finansēšanas avotu apjoms. 6

3 2018 / 57 III. LAMO PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN REZULTĀTI LAMO projekta īstenošanas intensīvākais posms bija no gada līdz gadam. Lai izveidotu versijas LAMO1 LAMO2 LAMO3 LAMO4, tika izmantoti ~82 % no visiem projekta finanšu līdzekļiem. Šo versiju galvenie raksturlielumi apkopoti II tabulā. II TABULA LATVIJAS HIDROĢEOLOĢISKĀ MODEĻA LAMO VERSIJU RAKSTURLIELUMI Aproksimācijas režģis Modeļa upes Ezeri Plaknes Režģa Izmantoti Versija Gads Režģa solis plakņu šūnu skaits Skaits Ieleju caurteces Skaits iegrauzumi [metrs] skaits dati LAMO , nav nē 67 LAMO , ir nē 67 LAMO , ir nē 127 LAMO , ir jā 127 LAMO pirmā versija LAMO1 izveidota no gada līdz gadam, īstenojot ERAF līdzfinansētu projektu. Modeļa 3D režģa plaknes aproksimācijas solis bija 500 metru; ģeoloģisko slāņu skaits 25; HM režģī bija 14, šūnu; modelī aproksimētas 199 upes un 67 ezeri; vēl nebija izveidoti upju ieleju iegrauzumi pamatiežos. Jau g. decembrī ar VARAM tika noslēgts līgums par LAMO1 izmantošanu Latvijas Igaunijas pētījumā par Gaujas Koivas upju baseina apgabalu [10], [11]. Pēc LAMO1 rezultātu kritiskas izvērtēšanas gadā izveidoja nākamo versiju LAMO2. Tās biezais apvienotais ūdens horizonts D2ar# tika aizvietots ar diviem ūdens horizontiem D3brt un D2ar un ar tos atdalošu sprostslāni. Šī korekcija palielināja slāņu skaitu no 25 līdz 27 un būtiski uzlaboja HM precizitāti Latvijas ziemeļu daļā, kur atrodas arī Gaujas Koivas upju baseins (2. att.). Tika izveidoti upju ieleju iegrauzumi pamatiežos. Izmantojot LAMO2 informāciju, VMC sagatavoja pārskatus par Gaujas, Daugavas, Lielupes un Ventas upju baseinu ūdensobjektiem un to mijiedarbību ar HM ietvertajām upēm un ezeriem [12] [15]. Pārskatus LVĢMC izmantoja, lai sagatavotu šo upju baseinu apsaimniekošanas plānus gadam. Pateicoties VARAM atbalstam, LAMO projekts tika iekļauts VPP EVIDEnT, kuru RTU īstenoja laikā no gada līdz gadam. LAMO2 bija jāpilnveido, lai hidroģeoloģiskajā modelī precīzāk modelētu pazemes ūdensobjektu un hidrogrāfiskā tīkla (upju, ezeru) mijiedarbību. Šis mērķis tika sasniegts divos gados. Versiju LAMO3, kas papildināja LAMO2 hidrogrāfisko tīklu (upes , ezeri ), izveidoja gadā. Uz LAMO3 bāzes gadā tika iegūta LAMO4 versija, kurai režģa plaknes aproksimācijas soli samazināja no 500 m līdz 250 m. Tas izraisīja HM šūnu skaita palielināšanos četras reizes. Upju piesaisti kalibrēja, ievērojot upju caurteces mērījumus [15]. Tika sastādīti upju un ezeru pazemes pieteču katalogi [16], [17]. Versijām LAMO3 un LAMO4, izmantojot urbumu atsūknēšanas mērījumu datus, tika precizētas k kartes [18]. No gada līdz gadam tika novērtēti LAMO4 rezultāti un darbība. Tika veikti oriģināli pētījumi par Latvijas pazemes ūdens sistēmu (skat. V. iedaļu un A pielikumu), un, izmantojot LAMO4 sakņotus lokālos HM, tika atrisināti praktiski uzdevumi vides un dabas aizsardzībai un atveseļošanai. Tika izveidotas speciālas LAMO4 datu apstrādes programmatūras, kuras automatizē vertikālo griezumu izveidošanu [19] un pazemes ūdens plūsmu bilances pārskatu sastādīšanu. III TABULA RTU VMC LAMO PROJEKTA REZULTĀTU PUBLICITĀTE GADĀ Raksti RTU un LU žurnālos SCOPUS raksti ārzemēs Ziņojumi konferencēs RTU un LU Ziņojumi konferencēs ārzemēs LU Latvijas Universitāte LAMO projekta publicitāti raksturo III tabula, kurā redzams, ka ir publicēti 44 raksti (no tiem 18 Scopus un Web of Science līmeņa konferenču rakstos un žurnālos), kā arī sniegti ziņojumi 43 konferencēs (no tām 16 ārzemēs). Par LAMO versiju datu izmantošanu līgumpētījumu īstenošanai informē B pielikuma IB tabula. IV. RTU VMC SNIEGTIE PAKALPOJUMI, KURI IZMANTO LAMO4 INFORMĀCIJU RTU VMC tīmekļa vietnē kā pakalpojums ir brīvi pieejami šādi LAMO4 dati: ģeoloģisko slāņu stratigrāfija (z kartes) un filtrācijas īpašības (k kartes); pazemes ūdens līmeņu sadalījumi ūdens horizontiem (φ kartes) un plūsmas sprostslāņos (q kartes); dati par pazemes un virszemes ūdens objektu (upju, ezeru) mijiedarbību pazemes ūdens bilanču pārskatu veidā; pārskati par Gaujas, Daugavas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu ūdensobjektu kartēšanu [12] [15]; upju un ezeru pazemes pieteču katalogi [16], [17]; publikāciju kopsavilkumi un teksti par LAMO projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem. VMC par samaksu veic šādus aprēķinus: pazemes ūdensgūtvju ražība, aizsargjoslu novietojums, piesārņošanas risks; piesārņojuma apjoms ūdenī un gruntī, tā kustības virziens un ātrums, vides atveseļošanas scenāriji; ietekmes uz vidi novērtējums minerālu ieguves karjeriem, pazemes būvēm, ūdensgūtvēm un citiem objektiem. Iespējami speciālie maksas pakalpojumi: vertikālo griezumu veidošana, kas ietver ģeoloģisko stratigrāfiju, pazemes ūdens līmeņu un infiltrācijas plūsmu sadalījumus, kā arī ūdens daļiņu traserus programmai MODPATH ; pazemes ūdens plūsmu bilances pārskatu sastādīšana; speciālistu apmācīšana un konsultēšana par hidroģeoloģiskās modelēšanas izmantošanu. 7

4 2018 / 57 V. SKAITLISKIE EKSPERIMENTI DABAS PROCESU PĒTNIECĪBĀ Īstenoti skaitliskie eksperimenti, kuru realizācija bija iespējama, izmantojot LAMO4 kā reģionālu HM: upju sateces apgabala (SA) principa pielietojamības pārbaude; pazemes ūdens plūsmu barošanās, tranzīta un atslodzes apgabalu robežu noteikšana. A. Upju sateces apgabala principa pielietojamība Galvenā ūdens direktīva [9] pazemes ūdens objektu izplatības noteikšanai iesaka izmantot upju SA robežas, kuru novietojums vienmēr ir atkarīgs no zemes virsmas reljefa. Tas nodrošina atmosfēras nokrišņu virszemes noteces nonākšanu upē vai ezerā. Minētā direktīva paredz, ka arī pazemes ūdenim ir spēkā apgalvojums atmosfēras nokrišņi SA ir arī upes pazemes pieteces avots. Izmantojot programmu MODPATH ūdens daļiņu trasēšanai [3], SA principa pielietojamība pazemes ūdenim tika pārbaudīta Iecavas upei. Rezultāti bija negaidīti, jo izrādījās, ka daudzi pazemes pieteces avoti kā atmosfēras nokrišņi atrodas Vidzemes un Latgales augstienēs un ūdens daļiņu trajektorijas sasniedz dziļus ūdens horizontus, pirms nonāk upē (4a. att.). Tikai kvartāra pazemes ūdens horizontā Iecavas upei varēja piemērot SA principu, bet dziļākos horizontos tas nebija izmantojams [20]. Eksperimenti, kas tika veikti Iecavai un Maltai kā zemieņu un augstieņu upēm, parādīja [21], ka upes SA un pazemes ūdensobjektu robežu atšķirības iemesls ir zemes virsmas reljefa un hidrogrāfiskā tīkla ietekmes samazināšanās dziļākos ūdens horizontos. Diemžēl Latvijā šis apstāklis vēl nav ņemts vērā un pārskatos [12] [15] SA robežas izmantotas arī dziļākajiem ūdens horizontiem. B. Pazemes ūdens horizontu barošanās, tranzīta un atslodzes apgabali Pazemes ūdens plūsmu barošanās, tranzīta un atslodzes apgabalu izvietojumu ietekmē zemes virsmas reljefs un hidrogrāfiskais tīkls (upes, ezeri, jūra). Tradicionāli par barošanās apgabaliem uzskata augstienes, jo tajās vienlaicīgi eksistē infiltrācijas plūsmas q z un pazemes φ līmeņu maksimumi. Barošanās un tranzīta apgabalos q z > 0; atslodzes apgabalā q z < 0, un tā robežu veido q z = 0 līnija. Tomēr tā ne vienmēr var atrast visus barošanās apgabalus, ja to plūsmas q z ir būtiski atšķirīgas. Diemžēl šī nepilnīgā metode ir izmantota arī pārskatos [12] [15]. Drošāka metode ūdens horizontu barošanās, tranzīta un atslodzes apgabalu atrašanai [22] izmanto rezultējošo vertikālo un horizontālo pazemes ūdens plūsmu ātrumu attiecību σ un izveido funkciju r = c σ (c empīriska konstante). Šo plūsmu ātrumus automātiski aprēķina GV sistēma. Apgabala veidu nosaka funkcijas r vērtības: r 1 barošana; 1 > r > 0 tranzīts; r < 0 atslodze. Robežu r = 1 un r = -1 novietojumu nosaka empīriskās konstantes c izvēle. Plūsmu q z lielā atšķirība un HM režģa aproksimācijas soļa lielums praktiski neietekmē jaunās metodes rezultātu. Attiecībā pret robežu r = 0, vērojama pozitīvo un negatīvo pazemes ūdens plūsmu simetrija (skat. 5a. att., kur r =180 σ), jo atslodzes apgabalā var identificēt arī negatīvā tranzīta zonu (-1 < r < 0) un atslodzes daļu (r < -1). Barošanās, tranzīta un atslodzes apgabalu veidošanās pētīšana, izmantojot funkciju r, dod jaunas zināšanas par pazemes ūdeņos notiekošajiem sarežģītajiem procesiem. VI. LAMO PROJEKTA TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA LAMO4 ir pierādījis savu efektivitāti gan kā reģionāls HM, gan kā datu avots lokālu HM izveidošanai. Nākamie uzdevumi ir LAMO4 iespēju izmantošana un tā rezultātu pieejamības nodrošināšana. Lai šos uzdevumus īstenotu, ir nepieciešams mērķa finansējums, kuru varētu dot VARAM. Neviena privāta vai valsts institūcija, izņemot RTU, nevar nodrošināt vides un dabas aizsardzības jomu ar informāciju, kura iegūta ar LAMO4. Izpildot ES direktīvas INSPIRE prasības [23] par telpiskās informācijas infrastruktūru, LAMO4 rezultāti kā ģeotelpiskās informācijas kopa ir jāievieto portāla geolatvija.lv iedaļā Hidroģeoloģiskie dati. Izmantojot LAMO4 datus un jaunās zināšanas par SA un ūdens plūsmu barošanās, tranzīta un atslodzes apgabaliem, ir jāsagatavo pārskati par visiem četriem Latvijas upju baseinu apgabaliem. Pārskati tiks veidoti, par prototipiem izmantojot pārskatus [12] [15]. Izmantojot LAMO4 aprēķinātās upju pazemes pieteces, RTU var izveidot Latvijas upju tīkla datormodeli, kuru būs iespējams lietot upju piesārņošanas procesu pētīšanai. Tad notiks arī būtiska upju pazemes pieteces kataloga [16] papildināšana. RTU ir zināšanas un prasmes LAMO projekta tālākai attīstībai: LAMO4 LAMO5 LAMO6. Versijā LAMO5 tiks uzlabota HM detalizācija (250 m režģa solis samazināts līdz 125 m, palielināts upju un ezeru skaits), bet versijā LAMO6 tiks ņemta vērā pazemes ūdens kvalitāte. VII. SECINĀJUMI Īstenojot LAMO projektu no gada līdz gadam, RTU zinātnieki ir izveidojuši un aprobējuši šobrīd izmantojamo Latvijas hidroģeoloģisko modeli LAMO4. LAMO projekta rezultāti ir pieejami RTU VMC tīmekļa vietnē. Tie kā ģeotelpisko datu kopa ir jāiekļauj portāla geolatvija.lv iedaļā Hidroģeoloģiskie dati. Izmantojot LAMO4 datus par upju pazemes pietecēm, var izveidot Latvijas upju tīkla datormodeli upju piesārņošanas procesu pētniecībai. Uz LAMO4 bāzes RTU VMC var izveidot LAMO5 versiju, kas detalizētu HM (režģa solis samazināts no 250 m līdz 125 m, papildināts upju un ezeru tīkls), un LAMO6, kas ņemtu vērā pazemes ūdens kvalitāti. Tālākā LAMO projekta attīstība, kas ietver LAMO4 uzturēšanu, izmantošanu un papildināšanu, ir iespējama tikai ar valsts mērķa finansējumu, kas būtu jānodrošina VARAM. RTU īstenoja LAMO projektu, izmantojot ERAF ( g.) un VPP EVIDEnT ( g.) finansējumu. 8

5 2018 / 57 A PIELIKUMS Pazemes ūdens līmeņu sadalījumi (φ kartes) raksturo ūdens horizontus. Pazemes ūdens līmeņu sadalījuma raksturu (1a. att.) nosaka zemes virsmas reljefs un hidrogrāfiskais tīkls. Maksimālie φ līmeņi ir augstienēs, un izolīniju forma mainās upju ietekmes dēļ. Dziļākos horizontos reljefa un hidrogrāfiskā tīkla ietekme samazinās. Izmantojot φ kartes, var novērtēt ūdens līmeņu izmaiņu ietekmi uz vides kvalitāti un noteikt horizontālo ūdens plūsmu q xy virzienu. Vertikālo (infiltrācijas) pazemes ūdens plūsmu sadalījums (q z kartes) raksturo sprostslāņus. Pozitīvās plūsmas papildina horizontu ūdens krājumus, bet negatīvās plūsmas ir atslodze (ūdens krājumi samazinās) zemienēs, upēs un ezeros. Kā redzams 2a. attēlā, pozitīvo plūsmu maksimumi ir augstienēs. Visaugstākā infiltrācijas intensitāte ir aerācijas zonā, caur kuru atmosfēras nokrišņi papildina pazemes ūdens krājumus. Arī šeit hidroģeoloģiskais modelis izveido q z karti, izmantojot digitālo reljefu kā fiksētu ūdens līmeņu avotu. Informatīvi ir vertikālie griezumi, kas plaši izmantoti pārskatos [12] [15]. Mūsdienīgu griezuma versiju, kas sagatavota automātiski, var redzēt 3a. attēlā, kur atveidots ne tikai pazemes ūdens līmeņu, bet arī infiltrācijas plūsmu sadalījums. Iecavas upei veiktais skaitliskais eksperiments pierādīja, ka SA principu nevar pielietot dziļākajiem ūdens horizontiem. Par to uzskatāmi liecina 4a. attēls, kurā redzams, ka Iecavas upi baro nokrišņi, kuru izcelsme nav SA teritorija. Nozīmīgs dabas procesu pētniecības rezultāts ir jaunas metodes izveidošana pazemes ūdens atslodzes, tranzīta un barošanās apgabalu robežu noteikšanai. Metodes efektivitāti var aplūkot 5a. attēlā, kur šie apgabali ūdens horizontā D2ar ir parādīti ar krāsu skalas palīdzību. Šos apgabalus ar tradicionālo metodi šajā horizontā nevarēja atrast. Modelis aprēķina upju un ezeru pazemes pieteces (gruntsūdens atslodzes), kas ir negatīvas (6a. att.), jo tās izplūst no zemes dzīlēm un atbilst to ūdens krājumu samazinājumam. Pieteces raksturo pazemes un virszemes ūdensobjektu mijiedarbību. Pieteču dati ir noderīgi lokālo modeļu būvei un provizoriskiem novērtējumiem par kaitējumu videi dažādu avāriju dēļ. Ūdens bilance dod pārskatu par pazemes ūdens atslodzi upēs, ezeros, caur modelētās teritorijas ārējo robežu un urbumos. Šo atslodžu summa ir vienāda ar atmosfēras nokrišņu papildinājumu pazemes ūdeņiem. Bilances aprēķinu veic, izmantojot GV speciālos rīkus. IA tabulā redzams, ka Latvijā diennaktī pazemē ieplūst tūkst. m 3 ūdens, kas ir 80 mm/gadā, t. i., 11,4 % no atmosfēras nokrišņiem (700 mm/gadā). Upēs aizplūst 85 % no infiltrētā ūdens. Relatīvi mazāk 6 % un 6 % aizplūst ezeros un caur modelētās teritorijas ārējo robežu. Upes plūsma ir tās pazemes pieteces ietekā; ezeru plūsma ir pazemes pietece visam ezera laukumam. No IA tabulas datiem var secināt, ka upju baseinu apgabalu hidroģeoloģiskie apstākļi ir atšķirīgi. Bilances var aprēķināt arī ūdens horizontiem vai to daļām. 1a. att. Pazemes ūdens līmeņu [m virs jūras līmeņa] izolīnijas zemkvartāra ūdens horizontiem. 9

6 2018 / 57 2a. att. Infiltrācijas plūsma [mm/gadā] zemkvartāra virsmai. 3a. att. Vertikālais griezums 4W-4E, kas parāda ģeoloģisko stratigrāfiju, ūdens līmeņu un infiltrācijas plūsmu sadalījumus. 10

7 2018 / 57 4a. att. Iecavas upes pazemes barošanās avoti, kurus uzrāda ūdens kustības daļiņu trajektoriju projekcijas (augšējais attēls sānskats; apakšējais attēls virsskats). 5a. att. Atslodzes, tranzīta un barošanās apgabali horizontam D2ar ar detalizētu funkcijas r = 180σ attēlojumu, izmantojot krāsu skalu. 11

8 2018 / 57 IA TABULA UPJU BASEINU APGABALU UN LATVIJAS BILANCE [TŪKST. M 3 /DNN] Apgabala nosaukums Nokrišņi Upes Ezeri Robeža Urbumi Laukums* [tūkst.km 2 ] Gaujas ,00 Daugavas ,06 Lielupes ,86 Ventas ,63 Latvija ,55 6a. att. Ziemeļsusējas upes kumulatīvās pazemes pieteces grafiks (horizontālās ass (upes viduslīnijas) sākums ir upes izteka). B PIELIKUMS IB TABULA LĪGUMPĒTĪJUMI GADĀ, KUROS IZMANTOTI LAMO PROJEKTA REZULTĀTI Nr. p. k. tūkst.m 3 /dnn km 60 Gads Pētījumu raksturs Pasūtītājs 1.* 2012 Pazemes ūdensobjektu kartēšana Gaujas/Koivas upju baseina apgabalam 2.* 2013 Pazemes ūdensobjektu kartēšana Gaujas, Daugavas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabaliem Hidroģeoloģiskā modelēšana objektam Perspektīvā dolomītu atradne Sienāži Rīgas rajona Ropažu novadā VARAM LVĢMC SIA Zemes Puse 4.* 2014 LAMO3 starprezultāti LVĢMC Dolomīta atradnes Ielejas Luteri iespējamās ietekmes uz Tosmares ezeru hidroģeoloģiskie aprēķini Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomītu atradne Arēni Kalnagrāvīši Rīgas rajona Ropažu novadā SIA Zemes Puse SIA Geo & Service 7.* 2015 LAMO4 starprezultāti LVĢMC Pazemes ūdeņu krājumu aprēķins un aizsargjoslu noteikšana pazemes ūdeņu ūdensgūtnei Aeroc Pazemes ūdeņu krājumu aprēķins un aizsargjoslu noteikšana pazemes ūdeņu atradnes ūdensgūtnei Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs SIA Aeroc SIA Totas Plānotā daudzstāvu dzīvojamo māju kompleksa būvlaukuma Slokas ielā 51, Jūrmalā, hidroģeoloģisko apstākļu izpēte un analīze Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Atradne Saikava Ar naftas produktiem piesārņotās grunts un gruntsūdens areāla izpēte naftas muliņa Nr. 1 krasta zonā Dzintaru ielā 90, Ventspilī Pazemes ūdeņu hidroģeoloģiskā izpēte Valmieras pilsētas ūdensgūtnei Grīšļi Pazemes ūdeņu hidroģeoloģiskā izpēte pazemes ūdeņu atradnei Pļaviņu DM Rīgas ielā 44, Pļaviņās 15.* 2016 Inčukalna gudrona dīķu sanācijas optimizēšana 16.* 2016 Būvbedres modelis Kauguros, Jūrmalā Perspektīvās dolomīta atradnes Ielejas Luteri ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( NATURA 2000 ) hidroģeoloģiskais novērtējums Pazemes ūdeņu hidroģeoloģiskā izpēte pazemes ūdeņu atradnei Kuldīga (ūdens ieguves vieta: Lapegļu iela 7, Kuldīga, LV-3301) Pazemes ūdeņu hidroģeoloģiskā izpēte pazemes ūdeņu atradnei Kuldīga (ūdens ieguves vieta: Avotu iela 17, Lielvārde, LV-5071) SIA SZK un Partneri SIA DSG Karjeri AS Ventbunkers SIA Valmieras ūdens SIA Pļaviņu DM Personu apvienība INTERGEO AS VentEko SIA Vidrūpe SIA Kuldīgas ūdens SIA Lielvārdes Remte 20.* 2017 Rīgas ūdens apgādes modelis SIA Aqua- Brambis 21.* 2017 Ķemeru un Laugas purvu modeļi Biedrība Baltijas Krasti 22.* 2017 Ekspertu apmācības lokālu hidroģeoloģisko un transporta modeļu veidošanā Hidroģeoloģiskais novērtējums ogļūdeņražu ieguvei komerciālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku pagasta teritorijā Pazemes ūdeņu hidroģeoloģiskā izpēte pazemes ūdens atradnei Tukuma piens Dolomīta un smilts atradnes Āriņi pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultāti Dolomīta un smilts atradnes Granāti pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultāti 27.* 2018 Gruntsūdens izmaiņu modelēšana dolomīta atradnei Kadiķu pļava 28.* 2018 Būvbedres modelis Rīgā, Tērbatas ielā Nekustamā īpašuma Dzirnavnieki teritorijas hidroģeoloģiskā izpēte LVĢMC SIA Baltic Oil Management AS Tukuma Piens SIA Zemes Puse SIA Zemes Puse SIA Īpašumi EG AS VentEko SIA Eco Agro V 12

9 2018 / Pazemes ūdeņu hidroģeoloģiskā izpēte pazemes ūdeņu atradnei Spīdola Dravnieku ielā 9A, Lielvārdē Hidroģeoloģisko ietekmju novērtējums un dabiskā hidromelioratīvā režīma atjaunošana LIFE+ AQPOM projektā Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā Dabas lieguma Lielupes palienes pļavas zālāju hidroloģiskā izpēte Dabas lieguma Randu pļavas hidroloģiskā izpēte Pētījuma teritorijas MMS Akmeņdziras vispārīgs raksturojums, hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums, lauka darbu apkopojums par meliorācijas grāvju apsekošanu * līgumpētījumus veica RTU VMC. LITERATŪRAS SARAKSTS SIA Lielvārdes Remte SIA Myzone Latvijas Dabas fonds Dabas aizsardzības pārvalde AS Latvijas valsts meži [1] Environmental Simulations, Inc. Groundwater Vistas. Version 6, Guide to using, [2] W. Harbaugh, MODFLOW-2005, U.S. Geological Survey Modular Ground-Water Model: The Ground-Water Flow Process, US Geological Survey Techniques and Methods 6-A16, chap. 16, book 6. Virginia: U.S. Geological Survey, Reston USGS, [3] D. W. Pollok, User s Guide for MODPATH/MODPATH-Plot, Version 3: A Particle Tracking Post-Processing Package for MODFLOW, the US Geological Survey Finite-Difference Groundwater Flow Model, Virginia: U.S. Geological survey, Sep [4] C. Zheng and P. P. Wang, MT3DMS: A Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model for Simulation of Advection, Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in Groundwater Systems; Documentation and User s Guide. Contract Report SERDP Vicksburg, Mississippi: U.S. Army Engineer Research and Development Center [Online]. Available: [5] A. Spalviņš et al., The Novel Updates of the Hydrogeological Model of Latvia,, vol. 54, pp , Dec [6] A. Spalviņš, Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Rīgas Tehniskajā universitātē ( ), Boundary Field Problems and Computer Simulation, vol. 55, pp. 5 11, Dec [7] A. Spalviņš, J. Šlangens, I. Lāce, K. Krauklis and O. Aleksāns, Efficient Methods Used to Create Hydrogeological Model of Latvia, International Review on Modelling and Simulations (IREMOS), vol. 6, no. 5, pp , Oct [8] A. Spalviņš and U. Nulle, Latvijas hidroģeoloģiskais modelis pazemes dzeramā ūdens krājumu pārvaldīšanai un atveseļošanai, Boundary Field Problems and Computer Simulation, vol. 50, pp. 7 13, Dec [Online]. Available: file:///c:/users/eglite/downloads/pub12651%20(2).pdf [9] Eiropas Padomes direktīva 98/83EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. [Online]. Available: [10] Rīgas Tehniskā universitāte, Pazemes ūdensobjektu kartēšana Gaujas upju baseina apgabalā, 2013, [Online]. Available: [11] A. Spalviņš et al., Mapping for Gauja River Basin District by Using Results Provided by Hydrogeological Model of Latvia, Boundary Field Problems and Computer Simulation, vol. 52, pp , Dec [Online]. Available: [12] Rīgas Tehniskā universitāte, Pazemes ūdensobjektu kartēšana Gaujas upju baseina apgabalā, [Online]. Available: [13] Rīgas Tehniskā universitāte, Pazemes ūdensobjektu kartēšana Daugavas upju baseina apgabalā, [Online]. Available: [14] Rīgas Tehniskā universitāte, Pazemes ūdensobjektu kartēšana Lielupe upju baseina apgabalā, [Online]. Available: [15] Rīgas Tehniskā universitāte, Pazemes ūdensobjektu kartēšana Ventas upju baseina apgabalā, [Online]. Available: [16] J. Šlangens and I. Lāce, LAMO4 upju pazemes ūdens pieteces plūsmu katalogs, [Online]. Available: 1. sej. un 2. sej. [17] J. Šlangens and I. Lāce, LAMO4 ezeru pazemes ūdens pieteces plūsmu katalogs, [Online]. Available: [18] A. Spalviņš, I. Lāce and K. Krauklis, Improved Methods for Obtaining Permeability Maps of Aquifers for Hydrogeological Model of Latvia,, vol. 54, p , Dec [19] A. Spalvins, K. Krauklis, I. Lace and I. Eglite, Creation of hydrogeological data profiles for groundwater systems, in 18 th Int. Multidisciplinary Sc. Geoconf. SGEM 2018 Proc. Water Resources. Forest, Marine and ocean Ecosystems, vol. 18, no. 3.1, pp [20] K. Krauklis, A. Spalvins and J. Slangens, The Hydrogeological Model of Latvia LAMO4 as a Tool for Investigating the Processes of Nature. Sources of Groundwater Inflow for the Iecava River, Boundary Field Problems and Computer Simulation, vol. 54, pp , Dec [21] K. Krauklis, A. Spalviņš and I. Lāce, Latvijas zemieņu un augstieņu upju īpašību pētīšana ar Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa palīdzību,, vol. 55, pp , Dec [22] A. Spalvins, K. Krauklis and I. Lace, The new method for finding borders of groundwater recharge, transit and discharge areas, in 18 th Int. Multidisciplinary Sc. Geoconf. SGEM 2018 Proc. Water Resources. Forest, Marine and ocean Ecosystems, vol. 18, no. 3.1, pp [23] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), [Online]. Available: Aivars Spalviņš was born in Latvia. In 1963, he graduated from Riga Polytechnical Institute (since 1990 Riga Technical University (RTU)) as a Computer Engineer. He is the Head of the Environment Modelling Centre of RTU. His research interests include computer modelling of groundwater flows and migration of contaminants. aivars.spalvins@rtu.lv Kaspars Krauklis received the Master s degree in computer systems from Riga Technical University (RTU) in 2007 and the Certificate in Teaching of Engineering Sciences from the Institute of Humanities of RTU in He is a Researcher with the Environment Modelling Centre of RTU. kaspars.krauklis@rtu.lv 13

10 2018 / 57 Oļģerts Aleksāns was born in Latvia. In 1979, he graduated from Vilnius State University as a Hydrogeologist and Engineering Geologist. In 2011, he received the Doctor s degree in geology. Since 2011, he is a Researcher at the Environment Modelling Centre of Riga Technical University. olgerts.aleksans@rtu.lv Inta Lāce was born in Latvia. In 1971, she graduated from Riga Polytechnical Institute (since 1990 Riga Technical University (RTU)) as a Computer Engineer. In 1995, she received the Master s degree in applied computer science. Since 1991, she is a Researcher with the Environment Modelling Centre of the Faculty of Computer Science and Information Technology of RTU. intalace@rtu.lv Development, application and upgrading of the hydrogeological model of Latvia LAMO Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Oļģerts Aleksāns, Inta Lāce Riga Technical University, Riga, Latvia Regional hydrogeological models (HM) are founded on geological and geographical information of a country. By processing this information, HM can provide complex spatial distributions of groundwater heads and flows, data on groundwater discharge into rivers and lakes as their joining with groundwater bodies. Appliance of the regional HM considerably improves the quality of the country s sustainable water management, because HM provides consolidated knowledge on the interaction between surface water and groundwater and on their accessible resources. For solving practical problems of environmental protection and recovery, local HM are applied. They are created by completing the data of regional HM by more detailed information. In , scientists of Environment Modelling Centre (EMC) of Riga Technical University (RTU) developed four successive versions of the regional HM of Latvia: LAMO1 LAMO2 LAMO3 LAMO4. The current version LAMO4 has been tested and approbated in , by carrying out the research on nature processes on regional scale and also by using local HM. Presently, the information regarding the development and appliance of LAMO4 is available at the RTU EMC web site. In the near future, this information, as the set of geospatial data, will be inserted in the section Hydrogeological data of the portal geolatvija.lv. By using information provided by LAMO4 on the groundwater discharge in rivers, it will be possible to develop a computer model for the research of pollution processes in the river network of Latvia. In the future, the development of LAMO4 LAMO5 LAMO6 will considerably improve the credibility and quality of the data provided by modelling. For the next version LAMO5, the model set of lakes and rivers will be increased and the plane approximation step of 125 meters will be used (LAMO4 has the step of 250 meters). The version LAMO6 is the expansion of LAMO5 by adding information on groundwater quality and by providing advanced open data options. The research on LAMO development was supported by the European Regional Development Fund ( ) and by the Latvian State Research Program EVIDEnT ( ). Keywords Hydrogeological modelling, LAMO, open hydrogeological data, regional hydrogeological model. 14

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

Formating rules

Formating rules ISSN 2255-9132 (online) ISSN 2255-9124 (print) 2018, vol. 57, pp. 15 23 doi: 10.7250/bfpcs.2018.002 https://bfpcs-journals.rtu.lv Comparison of the Real Sanitation Results at the Ilukste Oil Transit Station

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidrometeoroloģiskā situācija Latvijas upju baseinos 2019. gadā Ķegums, 08.03.2019. Andris Vīksna Prognožu un klimata daļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RUDENS ZIEMAS PERIODA

Sīkāk

3D_modeli_atskaite.pages

3D_modeli_atskaite.pages Projektā ietverto dabas liegumu un tiem piegulošo teritoriju vizualizācijai sagatavoti reljefa virsmas 3D modeļi. Dati modeļu sagatavošanai iegūti digitizējot bijušās PSRS armijas ģenerālštāba kartes M

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS KŪDRAS ĪPAŠĪBU IZMAIŅAS DABAS APSTĀKĻU UN CILVĒKA DARBĪBAS IETEKMES REZULTĀTĀ Laimdota KALNIŅA 1,5, Jānis Dreimanis 1, Ilze OZOLA 2, Elīza PLATPĪRE 1,2, ReInis BITENIEKS 1, Inārs DREIMANIS 3, Ingrīda KRĪGERE

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation No farmaceitiskajām vielām tīri ūdeņi - CWPharma seminārs ieinteresētajām pusēm 22.marts, 2019, Peldu iela 25, Rīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 101.telpa Ieva Putna-Nīmane,

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna gadam un Gaujas upju baseinu apgabala plūdu

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna gadam un Gaujas upju baseinu apgabala plūdu Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2016.-2021. gadam un Gaujas upju baseinu apgabala plūdu risku pārvaldības plāna 2016.-2021. gadam VIDES PĀRSKATS

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - LZA_INFROM_seminar_ _lektauers - Final.pptx

Microsoft PowerPoint - LZA_INFROM_seminar_ _lektauers - Final.pptx Igaunijas Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRI-184 Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems (INFROM) rezultātu apspriešana

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» ervins@miko.lv Bismart konference «Vieda pilsētvide jeb Smart city» ZRKAC, Svētes 33, Jelgava 15.09.2017

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

WP 3 – Baltic section

WP 3 – Baltic section Rīgas metropoles areāla mobilitātes plānošana un NSB CoRe projekta aktivitātes 2019.gada 26.marts SUMBA sanāksme Astor Riga Hotel Projektu saspēle Mobilitātes risinājumi Rīgas metropoles areālā Ziemeļjūras

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - p.pptx

Microsoft PowerPoint - p.pptx Āra bērza Betula pendula un ievas Padus racemosa pavasara fenoloģisko fāzu modelēšana Baltijas reģionam Andis KALVĀNS Tartu Universitāte, e-pats: andis.kalvans@ut.ee Daiga CEPĪTE-FRIŠFELDE Gunta KALVĀNE

Sīkāk

Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs A

Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs A Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs Aija Dēliņa, Dr. ģeol. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Ievadlekcija.

Ievadlekcija. Telpisko datu digitālā apstrāde Biol2021 Ievadlekcija Kārlis Kalviškis, LU Bioloģijas fakultāte 2013. gada 8. februārī Īss kursa apraksts Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar telpisko datu ieguvi un

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts:

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts: LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

VIDES PĀRSKATS

VIDES PĀRSKATS Aiizkrauklles rajjona AIVIEKSTES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 2009..-2021.. gadam 2009 Aiizkrauklles rajjona AIVIEKSTES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 2009..-2021.. gadam SIA NAGLA IF valdes locekle

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

APPLŪSTOŠO TERITORIJU NOTEIKŠANA VECUMNIEKU NOVADĀ Vecumnieku novada teritorijas plānojums gadam Izpildītājs: L. Eņģele 2012.

APPLŪSTOŠO TERITORIJU NOTEIKŠANA VECUMNIEKU NOVADĀ Vecumnieku novada teritorijas plānojums gadam Izpildītājs: L. Eņģele 2012. APPLŪSTOŠO TERITORIJU NOTEIKŠANA VECUMNIEKU NOVADĀ Vecumnieku novada teritorijas plānojums 2014. 2026. gadam Izpildītājs: L. Eņģele 2012. SATURS Ievads... 3 1. Aizsargjoslu likumā un Virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MEŽAPARKS IZSTRĀDES PAMATOJUMS TERITORIJAS SITUĀCIJAS UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS Plānojamās teritorijas novietne Nekustamā īpašuma Mežaparks, Tīnūžu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

SolidCAM Solution Presentation

SolidCAM Solution Presentation SolidCAM Integrētā CAM līderis Dibināta 1984. - 35 gadu pieredze CAM programmatūras izstrādē SolidCAM Ltd. galvenais birojs Izraēlā 2 birojii Eiropā: SolidCAM GmbH, Vācijā 7 biroji Saistītās kompānijas:

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

RNP_

RNP_ Rāznas Nacionālais parks kādi esam? Teritorija pētīta Novadi nav automātiski tūrisma galamērėi! Neietekmēs, neitrāli, cerības Novadi nav automātiski tūrisma galamērėi! 3 rajonu un 8 pagastu vietā = 3

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izp

ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izp ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izpildītājs: SIA Reģionālie projekti 2017 1 SATURS ATTĒLU

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk