Nokia N72-5

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nokia N72-5"

Transkripts

1 Nokia N72-5

2 PAR TÀLRUÑA NOKIA N72 PIEVIENOJUMPROGRAMMÀM Komplektàcijà ietilpst mazizmºra duàlà sprieguma atmiñas karte MultiMediaCard (RS-MMC), kurà ielàdºtas Nokia un tre¹o pu¹u izstràdàtas papildu programmas. Atmiñas kartes RS-MMC saturs, kà arï progammu un pakalpojumu pieejamïba var bþt atkarïga no valsts, izplatïtàja un/vai tïkla operatora. Programmas un papildinformàcija par ¹o programmu izmanto¹anu Web vietà ir pieejama tikai atsevi¹óàs valodàs. Da¾as darbïbas un funkcijas ir atkarïgas no SIM kartes un/vai tïkla, MMS vai ierïèu un nodro¹inàtà satura formàtu saderïbas. Par da¾iem pakalpojumiem tiek prasïta atsevi¹óa samaksa. BEZ GARANTIJAS Mazizmºra atmiñas kartº MultiMediaCard (RS-MMC) nodro¹inàtàs tre¹o pu¹u programmas ir izveidotas un pieder fiziskàm vai juridiskàm personàm, kas nav saistïtas ar Nokia. Nokia nepieder ¹o tre¹o pu¹u programmu autortiesïbas un/vai intelektuàlà ïpa¹uma tiesïbas. Lïdz ar to Nokia neuzñemas nekàdu atbildïbu par lietotàja atbalstu vai ¹o tre¹o pu¹u programmu darbïbu, kà arï ¹ajàs programmàs vai materiàlos sniegto informàciju. Nokia nesniedz par ¹ïm programmàm nekàdu garantiju. JÞS ATZÏSTAT, KA PROGRAMMATÞRA UN/VAI PROGRAMMAS (VIENOTAIS APZÏMªJUMS PROGRAMMATÞRA ) TIEK NODRO INÀTAS TÀDAS, KÀDAS TÀS IR, BEZ JEBKÀDAS IZTEIKTAS VAI DOMÀTAS GARANTIJAS ATBILSTO I MAKSIMÀLAJÀM SPªKÀ ESO AJÀ LIKUMDO ANÀ AT AUTAJÀM NORMÀM. NE NOKIA, NE TÀS FILIÀLES NESNIEDZ NEKÀDUS APSTIPRINÀJUMUS UN GARANTIJAS, NEDZ IZTEIKTAS, NEDZ DOMÀTAS, IESKAITOT, BET NEAPROBE OJOTIES AR NOSAUKUMA UN KVALITÀTES GARANTIJÀM, ATBILSTÏBU KONKRªTAM MªRÓIM, KÀ ARÏ GARANTIJU, KA Ï PROGRAMMATÞRA NEPÀRKÀPJ NEKÀDAS TRE O PU U PATENTU, AUTORTIESÏBU UN PREÈU ZÏMJU LIETO ANAS TIESÏBAS VAI CITAS TIESÏBAS. NE NOKIA, NE TÀS FILIÀLES NESNIEDZ NEKÀDAS GARANIJAS, KA PROGRAMMATÞRA JEBKÀDÀ VEIDÀ ATBILDÏS LIETOTÀJA PRASÏBÀM VAI KA PROGRAMMATÞRA DARBOSIES BEZ TRAUCªJUMIEM VAI K ÞDÀM. JÞS UZÑEMATIES VISU ATBILDÏBU UN RISKU PAR PROGRAMMATÞRAS IZVªLI IECERªTO REZULTÀTU SASNIEG ANAI UN TÀS INSTALª ANU, IZMANTO ANU UN IEGÞTAJIEM REZULTÀTIEM. ATBILSTO I MAKSIMÀLAJÀM SPªKÀ ESO AJÀ LIKUMDO ANÀ AT AUTAJÀM NORMÀM NOKIA, TÀS DARBINIEKI VAI FILIÀLES NEKÀDÀ GADÏJUMÀ NEUZÑEMAS ATBILDÏBU PAR JEBKÀDU ZAUDªTU PE ÑU, IENÀKUMIEM, TIRDZNIECÏBU, DATIEM, INFORMÀCIJU VAI MAKSU PAR AIZSTÀJªJPREÈU VAI PAKALPOJUMU IEGÀDI, ÏPA UMAM NODARÏTU KAITªJUMU, IEVAINOJUMIEM, KO GUVU AS PERSONAS, BIZNESA TRAUCª ANU VAI PAR JEBKÀDIEM TIE IEM, NETIE IEM, NEJAU IEM, EKONOMISKIEM, SLªPTIEM, SODA, SPECIÀLIEM VAI IZRIETO IEM KAITªJUMIEM, KO IZRAISÏJIS VAI KAS IZRIET NO LÏGUMA, LIKUMÀ NOTEIKTA ATLÏDZINÀMA KAITªJUMA, NOLAIDÏBAS VAI CITIEM ATBILDÏBAS AVOTIEM, KAS IZRIET NO PROGRAMMATÞRAS INSTALª ANAS, IZMANTO ANAS VAI NESPªJAS TO IZMANTOT, PAT JA NOKIA VAI TÀS FILIÀLES APZINÀS ÀDU KAITªJUMU IESPªJAMÏBU. TÀ KÀ DA AS VALSTIS/ TATI/ JURISDIKCIJAS NEPIE AUJ O ATBILDÏBAS IZSLªG ANU VAI IEROBE O ANU, BET, IESPªJAMS, AUJ IEROBE OT ATBILDÏBU, ÀDOS GADÏJUMOS NOKIA, TÀS DARBINIEKU VAI FILIÀ U ATBILDÏBA IR IEROBE OTA LÏDZ 50 EIRO. NEKAS AJÀ TIESÏBU ATSAUKUMÀ NEIEROBE O AR LIKUMU NOTEIKTÀS PATªRªTÀJA PUSES TIESÏBAS. Autortiesïbas 2007 Nokia. Visas tiesïbas aizsargàtas. Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation re»istrºtas preèu zïmes. Citi ¹eit minºtie ra¾ojumu un uzñºmumu nosaukumi ir to ïpa¹nieku preèu zïmes vai nosaukumi. Izmaiñas un uzlabojumi ¹ajà dokumentà aprakstïtajiem ra¾ojumiem var tikt veikti bez iepriek¹ºja brïdinàjuma. Pieejamïba var bþt atkarïga no valsts un re»iona. NOKIA CORPORATION NOKIA MULTIMEDIA MARKETING P.O. BOX 100, FIN NOKIA GROUP, FINLAND TÀLR TELEFAKSS IZDEVUMS LV,

3 Saturs Ievads...4 Tïkla pakalpojumi... 4 Atbalsts... 4 Birojs...5 Symantec Mobile Security... 5 Quickword... 6 Quicksheet... 7 Quickpoint... 9 Adobe Reader...10 Info Print...11 Savienojumi Bezvadu tastatþra...13 Ràcijsaziña...13 Personiski Katalogi...19 Pàrlþkprogramma Opera...20 Rïki SettingWizard...22 Mobile Search...24 Mobile Search...24 Yahoo! Go...25 Yahoo! Go...25 Datorprogrammas...27 Lifeblog...27 Nokia PC Suite...30 Adobe Photoshop Album Starter Edition...33

4 Ievads Ievads Mode a numurs: Nokia N72-5 Tàlàk saukts Nokia N72. Tàlrunis Nokia N72 ir iespºjàm bagàta un gudra multivides ierïce. Tas auj izmantot da¾àdas Nokia un tre¹o pu¹u programmatþras izstràdàtàju veidotas programmas, kas palïdz jums paveikt vairàk ar tàlruni Nokia N72. Da¾as no nodro¹inàtajàm programmàm ir ierïces atmiñà, bet citas ierïces komplektàcijà eso¹ajà kompaktdiskà. Programmu pieejamïba var bþt atkarïga no valsts vai tirdzniecïbas re»iona. Lai varºtu lietot da¾as programmas, ir jàakceptº attiecïgie licences noteikumi. ajà dokumentà ikonas noràda, vai programma pieejama atmiñas kartº ( ) vai kompaktdiskà ( ). Piezïme. Ja atmiñas karte ir izñemta no tàlruña, tajà instalºtàs programmas nevar lietot. Ievietojiet atmiñas karti atpaka tàlrunï, lai varºtu piek þt programmàm. Piezïme. Lai varºtu lietot kompaktdiskà eso¹às programmas, tàs vispirms ir jàinstalº saderïgà datorà. Tïkla pakalpojumi Lai varºtu lietot tàlruni, jàizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzºja pakalpojumi. Daudzu ¹ïs ierïces funkciju darbïba ir atkarïga no funkcijàm mobilo sakaru tïklà. ie tïkla pakalpojumi, iespºjams, nav pieejami visos tïklos, vai arï tos var izmantot tikai tad, ja par to esat ïpa¹i vienojies ar pakalpojumu sniedzºju. Iespºjams, jums nepiecie¹ami pakalpojumu sniedzºja papildu noràdïjumi par ¹o pakalpojumu lieto¹anu, kà arï informàcija par izmaksàm. Atsevi¹óos tïklos pastàv ierobe¾ojumi, kas nosaka iespºjas izmantot tïkla pakalpojumus. Piem., ne visi tïkli nodro¹ina visas valodai raksturïgàs rakstzïmes un pakalpojumus. Atbalsts Tre¹o pu¹u programmatþras izstràdàtàju veidotàm programmàm atbalsta snieg¹anu nodro¹ina to izstràdàtàji. Ja saistïbà ar kàdu programmu rodas problºmas, meklºjiet palïdzïbu attiecïgajà Web vietà. Sk. Web sai¹u sarakstu katras ¹ï dokumenta noda as beigàs. 4

5 Birojs Symantec Mobile Security Symantec Mobile Security ir dro¹ïbas risinàjums mobilajàm ierïcºm, kas apvieno pretvïrusu un ugunsmþra aizsardzïbu un ir radïts, lai aizsargàtu ierïci pret kaitïgu saturu un aunpràtïgiem uzbrukumiem. Piezïme. ï programma ir pieejama tikai atsevi¹óàm valodàm. Lai instalºtu programmu, nospiediet un izvºlieties Birojs un Symantec Mobile Security instalàcijas failu. Izpildiet ekrànà redzamos noràdïjumus, lai pabeigtu instalº¹anu. Programma tiek instalºta mapº Birojs. ï ir programmas izmº»inàjuma versija. Izmº»inàjuma periods sàkas no brï¾a, kad instalºjat programmu Symantec Mobile Security. Lai turpinàtu lietot programmu pºc izmº»inàjuma perioda beigàm, izmantojiet pakalpojumu LiveUpdate, lai iegàdàtos produkta jauninàjumu, un izpildiet ekrànà redzamos noràdïjumus. Programma darbojas fonà, kad lietojat ierïci, un, sañemot failus, automàtiski skenº tos, meklºjot vïrusus. Lai manuàli skenºtu ierïci, izvºlieties Options > Scan (Iespºjas > Skenºt). Ja tiek atrasts inficºts fails, tiek paràdïts paziñojums un jþs varat izvºlºties, kà ar ¹o failu rïkoties. Ugunsmþris seko ierïces ienàko¹ajiem un izejo¹ajiem savienojumiem un re»istrº nesankcionºtus savienojumus. Lai apskatïtu ¾urnàlu, izvºlieties Options > Activity log (Iespºjas > Darbïbu ¾urnàls). Ielàdºjiet ierïcº jaunàkos vïrusu definïciju failus un produkta jauninàjumus, izvºloties Options > LiveUpdate (Iespºjas > Tie¹à jauninà¹ana). Lai jauninàtu manuàli, izvºlieties vajadzïgos objektus un Options > Search (Iespºjas > Meklºt). Lai ieplànotu automàtisku jauninà¹anu un atgàdinàjumus, izvºlieties Options > Settings (Iespºjas > Uzstàdïjumi). Lai izmantotu jauninà¹anas pakalpojumu, ierïcº jàbþt konfigurºtam interneta piek uves punktam. Papildinformàciju par piek uves punktiem sk. ierïces lietotàja rokasgràmatà. Papildinformàcija Lai atvºrtu programmas palïdzïbu, izvºlieties Options > Help (Iespºjas > Palïdzïba). Birojs 5

6 Birojs 6 Lai iegþtu papildinformàciju, apmeklºjiet Web vietu Quickword Programma Quickword tàlrunim Nokia N72 atbalsta bie¾àk lietotàs Microsoft Word 97, 2000 un XP un Palm ebooks funkcijas.doc formàtà. Ar programmu Quickword varat ierïces ekrànà lasït Microsoft Word veidotus dokumentus. Programma Quickword atbalsta kràsas, treknrakstu, slïprakstu, pasvïtrojumu un pilnekràna skata re¾ïmu. Padoms. Programma Quickword atbalsta.doc formàtà saglabàtus Microsoft Word 97, 2000 un XP dokumentus, kà arï Palm ebooks dokumentus.doc formàtà. Piezïme. Netiek atbalstïtas visas minºto failu formàtu variàcijas vai funkcijas. Programmà Quickword var veikt ¹àdas funkcijas: Sadarboties ar saderïgiem datoriem un citàm Palm ierïcºm. Glabàt dokumentus atmiñas kartº tþlïtºjai piek uvei. Dokumentiem var piek þt un tos atvºrt ¹àdi: Nospiediet un izvºlieties Birojs > Quickword. Izvºlieties Iespºjas > Pàrlþkot, lai pàrlþkotu un atvºrtu dokumentus, kas saglabàti ierïces atmiñà un atmiñas kartº. Atveriet sañemtu e-pasta ziñu pielikumus (tïkla pakalpojums). Nosþtiet dokumentu uz programmas Ziñapm. mapi Iesþtne, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izmantojiet programmu Failu pàrv., lai pàrlþkotu un atvºrtu dokumentus, kas saglabàti ierïces atmiñà un atmiñas kartº. Pàrlþkojiet Web lapas. Pirms pàrlþko¹anas pàrliecinieties, vai ierïcº ir uzstàdïts interneta piek uves punkts. Word failu pàrvaldïba Nospiediet un izvºlieties Birojs > Quickword. Lai atvºrtu dokumenta failu, ritiniet lïdz tam un nospiediet. Varat arï izvºlºties Iespºjas un kàdu no ¹ïm iespºjàm: Faili > Kàrtot lai kàrtotu pa¹reiz paràdïtos failus pºc nosaukuma, lieluma, datuma vai faila papla¹inàjuma. Faili > Meklºt lai meklºtu failus tikai mapº Pastkastº vai visàs ierïces atmiñà un atmiñas kartº eso¹ajàs mapºs. Deta as lai apskatïtu pa¹reizºjà faila lielumu un laiku, kad tas pºdºjoreiz modificºts.

7 Word dokumentu apskate Lai atvºrtu apskatei Word dokumentu, nospiediet un izvºlieties Birojs > Quickword. Izvºlieties dokumentu un nospiediet. Lietojiet ritinà¹anas taustiñu, lai pàrvietotos dokumentà. Lai dokumentà meklºtu tekstu, izvºlieties Iespºjas > Atrast > Iespºjas. Varat arï izvºlºties Iespºjas un kàdu no ¹ïm iespºjàm: Pàriet uz lai pàrietu uz dokumenta sàkumu vai beigàm vai noteiktu vietu dokumentà. Tàlummaiña lai objektu palielinàtu vai samazinàtu. Autoritinà¹ana lai sàktu automàtiski ritinàt dokumentu, nospiediet, lai ritinà¹anu pàrtrauktu. Padoms. Nospiediet, lai palºninàtu, vai, lai paàtrinàtu automàtisko ritinà¹anu. Papildinformàcija Ja rodas problºmas saistïbà ar programmu Quickword, apmeklºjiet Web vietu lai iegþtu papildinformàciju. Atbalsts pieejams, arï nosþtot e-pasta vºstuli uz adresi Quicksheet Programma Quicksheet tàlrunim Nokia N72 atbalsta bie¾àk lietotàs Microsoft Excel 97, 2000, 2003 un XP funkcijas. Ar programmu Quicksheet var sañemt Excel failus un tos lasït ierïces ekrànà. Programma Quicksheet atbalsta izklàjlapu failus, kas saglabàti Microsoft Excel 97, 2000, 2003 un XP.xls formàtà. Piezïme. Netiek atbalstïtas visas minºto failu formàtu variàcijas vai funkcijas. Programmà Quicksheet var veikt ¹àdas funkcijas: Pàrslºgties no vienas darblapas un citu, noklik¹óinot tikai divas reizes. Meklºt tekstu izklàjlapas vºrtïbàs vai formulàs. Mainït kolonnu izmºrus un sasaldºt rindas un kolonnas. Saglabàt izklàjlapas atmiñas kartº tþlïtºjai piek uvei. Failiem var piek þt un tos atvºrt ¹àdi: Nospiediet un izvºlieties Birojs > Quicksheet. Izvºlieties Iespºjas > Pàrlþkot, lai pàrlþkotu un atvºrtu dokumentus, kas saglabàti ierïces atmiñà un atmiñas kartº. Atveriet sañemtu e-pasta ziñu pielikumus (tïkla pakalpojums). Birojs 7

8 Birojs Nosþtiet dokumentu uz programmas Ziñapm. mapi Iesþtne, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izmantojiet programmu Failu pàrv., lai pàrlþkotu un atvºrtu dokumentus, kas saglabàti ierïces atmiñà un atmiñas kartº. Pàrlþkojiet Web lapas. Pirms pàrlþko¹anas pàrliecinieties, vai ierïcº ir uzstàdïts interneta piek uves punkts. Izklàjlapu pàrvaldïba Nospiediet un izvºlieties Birojs > Quicksheet. Lai atvºrtu izklàjlapas failu, ritiniet lïdz tam un nospiediet. Varat arï izvºlºties Iespºjas un kàdu no ¹ïm iespºjàm: Faili > Kàrtot lai kàrtotu pa¹reiz paràdïtos failus pºc nosaukuma, lieluma, datuma vai faila papla¹inàjuma. Faili > Meklºt lai meklºtu failus tikai mapº Pastkastº vai visàs ierïces atmiñà un atmiñas kartº eso¹ajàs mapºs. Deta as lai apskatïtu pa¹reizºjà faila lielumu un laiku, kad tas pºdºjoreiz modificºts. Izklàjlapu apskate Lai atvºrtu apskatei izklàjlapu, nospiediet un izvºlieties Birojs > Quicksheet. Izvºlieties izklàjlapas failu un nospiediet. Lietojiet ritinà¹anas taustiñu, lai pàrvietotos izklàjlapà. Lai pàrslºgtos no vienas darblapas uz citu, izvºlieties Iespºjas > Iet uz, ritiniet lïdz darblapai un izvºlieties Labi. Lai izklàjlapà meklºtu tekstu vºrtïbà vai formulà, izvºlieties Iespºjas > Atrast > Iespºjas. Lai mainïtu izklàjlapas paràdï¹anas veidu, izvºlieties Iespºjas un kàdu no ¹ïm iespºjàm: Mainït ekràna re¾. lai pàrslºgtos no pilnekràna re¾ïma uz da ºja ekràna re¾ïmu un pretºji. Palielinàjums lai objektu palielinàtu vai samazinàtu. Fiksºt lai iezïmºtà rinda un/vai kolonna paliktu redzama, pàrvietojoties izklàjlapà. Mainït kol. platumu nospiediet vai, lai kolonnu paplatinàtu vai sa¹aurinàtu. Kad sasniegts vºlamais kolonnas platums, nospiediet. Papildinformàcija Ja rodas problºmas saistïbà ar programmu Quicksheet, apmeklºjiet Web vietu lai iegþtu papildinformàciju. Atbalsts pieejams, arï nosþtot e-pasta vºstuli uz adresi 8

9 Quickpoint Programma Quickpoint tàlrunim Nokia N72 atbalsta bie¾àk lietotàs Microsoft PowerPoint 97, 2000 un XP funkcijas. Ar programmu Quickpoint var sañemt PowerPoint prezentàcijas un lasït tàs ierïces ekrànà. Padoms. Programma Quickpoint atbalsta prezentàcijas, kas izveidotas Microsoft PowerPoint 97, 2000 un XP.ppt formàtà. Piezïme. Netiek atbalstïtas visas minºto failu formàtu variàcijas vai funkcijas. Programmai Quickpoint ir ¹àdas funkcijas: Papildu apskate èetros skata re¾ïmos: struktþrskatà, runàtàja piezïmju skatà, slaidu skatà un sïktºlu skatà (èetri slaidi reizº). Prezentàciju glabà¹ana atmiñas kartº tþlïtºjai piek uvei. Failiem var piek þt un tos atvºrt ¹àdi: Nospiediet un izvºlieties Birojs > Quickpoint. Izvºlieties Iespºjas > Pàrlþkot, lai pàrlþkotu un atvºrtu dokumentus, kas saglabàti ierïces atmiñà un atmiñas kartº. Atveriet sañemtu e-pasta ziñu pielikumus (tïkla pakalpojums). Nosþtiet dokumentu uz programmas Ziñapm. mapi Iesþtne, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izmantojiet programmu Failu pàrv., lai pàrlþkotu un atvºrtu dokumentus, kas saglabàti ierïces atmiñà un atmiñas kartº. Pàrlþkojiet Web lapas. Pirms pàrlþko¹anas pàrliecinieties, vai ierïcº ir uzstàdïts interneta piek uves punkts. Prezentàciju pàrvaldïba Nospiediet un izvºlieties Birojs > Quickpoint. Varat arï izvºlºties Iespºjas un kàdu no ¹ïm iespºjàm: Faili > Kàrtot lai kàrtotu pa¹reiz paràdïtos failus pºc nosaukuma, lieluma, datuma vai faila papla¹inàjuma. Faili > Meklºt lai meklºtu failus tikai mapº Pastkastº vai visàs ierïces atmiñà un atmiñas kartº eso¹ajàs mapºs. Deta as lai apskatïtu pa¹reizºjà faila lielumu un laiku, kad tas pºdºjoreiz modificºts. Prezentàciju apskate Lai atvºrtu apskatei prezentàciju, nospiediet un izvºlieties Birojs > Quickpoint. Ritiniet lïdz prezentàcijai un nospiediet. Lai pàrslºgtu skatus Struktþra, Piezïmes, Slaids vai Sïktºls, nospiediet vai. Birojs 9

10 Birojs Nospiediet vai, lai pàrietu uz nàkamo vai iepriek¹ºjo slaidu prezentàcijà. Lai pàrslºgtos no pilnekràna re¾ïma uz da ºja ekràna re¾ïmu un pretºji, izvºlieties Iespºjas > Mainït ekràna re¾.. Lai izvºrstu vai sak autu prezentàcijas struktþras objektus struktþras skatà, izvºlieties Iespºjas > Struktþra. Slaidu skatà pilnekràna re¾ïmà nospiediet: 1 lai samazinàtu objektu; 2 lai palielinàtu objektu; 3 lai ietilpinàtu slaidu ekrànà. Papildinformàcija Ja rodas problºmas saistïbà ar programmu Quickpoint, apmeklºjiet Web vietu lai iegþtu papildinformàciju. Atbalsts pieejams, arï nosþtot e-pasta vºstuli uz adresi supports60@quickoffice.com. Adobe Reader Ar programmu Adobe Reader varat lasït PDF dokumentus ierïces ekrànà. Piezïme. ï programma ir optimizºta PDF dokumentu saturam tàlruños un citàs mobilajàs ierïcºs un nodro¹ina tikai ierobe¾otu funkciju daudzumu, salïdzinot ar datoriem paredzºtajàm versijàm. Piezïme. ï programma ir pieejama tikai atsevi¹óàm valodàm. Dokumentiem var piek þt un tos atvºrt ¹àdi: Nospiediet un izvºlieties Birojs > Adobe PDF. Izvºlieties Iespºjas > Meklºt failu, lai pàrlþkotu un atvºrtu dokumentus, kas saglabàti ierïces atmiñà un atmiñas kartº. Atveriet sañemtu e-pasta ziñu pielikumus (tïkla pakalpojums). Nosþtiet dokumentu uz programmas Ziñapm. mapi Iesþtne, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izmantojiet programmu Failu pàrv., lai pàrlþkotu un atvºrtu dokumentus, kas saglabàti ierïces atmiñà un atmiñas kartº. Pàrlþkojiet Web lapas. Pirms pàrlþko¹anas pàrliecinieties, vai ierïcº ir uzstàdïts interneta piek uves punkts. PDF failu pàrvaldïba Lai pàrlþkotu un pàrvaldïtu PDF failus, nospiediet un izvºlieties Birojs > Adobe PDF. Nesen lietotie faili redzami 10

11 sarakstà failu skatà. Lai atvºrtu dokumentu, ritiniet lïdz tam un nospiediet. Varat arï izvºlºties Iespºjas un kàdu no ¹ïm iespºjàm: Meklºt failu lai meklºtu PDF failus ierïces atmiñà vai atmiñas kartº. Uzstàdïjumi lai mainïtu PDF dokumentu noklusºto tuvinàjuma lïmeni un apskates re¾ïmu. PDF failu apskate Kad PDF fails ir atvºrts, izvºlieties Iespºjas un kàdu no ¹ïm iespºjàm: Tàlummaiña lai objektu palielinàtu vai samazinàtu vai uzstàdïtu palielinàjumu procentuàli. Varat arï mainït dokumenta izmºrus atbilsto¹i ekràna platumam vai ietilpinàt ekrànà visu PDF lapu. Atrast lai meklºtu dokumentà noteiktu tekstu. Skats lai skatïtu dokumentu pilnekràna re¾ïmà. Varat arï pagriezt PDF dokumentu par 90 gràdiem jebkurà virzienà. Iet uz lai pàrietu uz izvºlºto, nàkamo, iepriek¹ºjo, pirmo vai pºdºjo lapu. Saglabàt lai saglabàtu failu ierïces atmiñà vai atmiñas kartº. Uzstàdïjumi lai mainïtu noklusºto tuvinàjuma lïmeni un apskates re¾ïmu. Deta as lai tiktu paràdïti PDF dokumenta rekvizïti. Papildinformàcija Lai iegþtu papildinformàciju, apmeklºjiet Web vietu Lai uzdotu jautàjumus, izteiktu priek¹likumus un iegþtu informàciju par programmu, apmeklºjiet programmas Adobe Reader operºtàjsistºmai Symbian OS lietotàju forumu Web vietà Info Print Piezïme. ï programma ir pieejama tikai atsevi¹óàm valodàm. Nospiediet un izvºlieties Birojs > Info print. Programma Info print auj drukàt tie¹i no ierïces, neizmantojot vadus. Varat drukàt da¾àdu ierïces saturu ar printeri, kas nodro¹ina drukà¹anas pamatprofilu (Basic Print Profile BPP) un Bluetooth savienojumu (piem., portartïvo printeri HP Deskjet 450 un HP Photosmart 8150). Varat drukàt multiziñas un ïsziñas, e-pasta ziñu tekstu, kontaktus, kalendàru un piezïmes. Birojs 11

12 Birojs Programma nodro¹ina ¹àdu kontaktu lauku drukà¹anu: tàlrunis, fakss, mobilais tàlrunis, e-pasts, URL un adrese. Papildinformàcija Lai iegþtu papildinformàciju, apmeklºjiet Web vietu 12

13 Savienojumi Bezvadu tastatþra Lai lieto¹anai ar ¹o ierïci uzstàdïtu Nokia bezvadu tastatþru vai citu saderïgu bezvadu tastatþru, kas nodro¹ina Bluetooth cilvºka interfeisa ierïces (Bluetooth Human Interface Devices HID) profilu, izmantojiet programmu Wireless Keyboard. Tastatþra auj ºrti ievadït tekstu, rakstot ïsziñas, e-pastu un kalendàra ierakstus, un izmantot pilno QWERTY izkàrtojumu. Piezïme. ï programma pieejama tikai atsevi¹óàm valodàm. 1 Aktivizºjiet ierïces Bluetooth savienojumu. 2 Ieslºdziet tastatþru. 3 Nospiediet un izvºlieties Savienoj. > Wireless Keyboard. 4 Izvºlieties Iespºjas > Find keyboards (Meklºt tastatþras), lai sàktu meklºt ierïces ar Bluetooth savienojumu. 5 Sarakstà izvºlieties tastatþru. 6 Lai tastatþru savienotu pàrï ar ierïci, ievadiet ierïcº brïvi izvºlºtu piek uves kodu (1 9 cipari), 30 sekun¾u laikà ievadiet to pa¹u piek uves kodu uz klaviatþras un nospiediet taustiñu Enter. Piek uves kods nav jàpieraksta, jo, atkàrtoti savienojot tastatþru pàrï ar ierïci, varat izmantot citu piek uves kodu. Lai ievadïtu piek uves koda ciparus, iespºjams, vispirms jànospie¾ taustiñ¹ Fn. 7 Ja jums tiek piedàvàts uzstàdït tastatþras izkàrtojumu, izvºlieties to no saraksta ierïcº. 8 Kad paràdàs tastatþras nosaukums, tàs statuss mainàs uz Savienots. Uz tastatþras lºni mirgo za ais indikators un tastatþra ir gatava lieto¹anai. Detalizºtu informàciju par tastatþras darbïbu un apkopi skatiet tàs lietotàja rokasgràmatà. Ràcijsaziña Ràcijsaziña (Push to talk PTT) (tïkla pakalpojums) ir reàllaika balss pàrraides pakalpojums, kas tiek veikts, izmantojot pake¹datu tïklu. Ràcijsaziña nodro¹ina tþlïtºjus balss sakarus, nospie¾ot vienu taustiñu. Izmantojiet ràcijsaziñu, lai sarunàtos ar vienu vai vairàkàm personàm vienlaikus. Lai varºtu izmantot ràcijsaziñu, definºjiet ràcijsaziñas piek uves punktu un ràcijsaziñas uzstàdïjumus. Savienojumi 13

14 Savienojumi Uzstàdïjumus var sañemt speciàlà ïsziñà no pakalpojumu sniedzºja, kur¹ piedàvà ràcijsaziñas pakalpojumu. Uzstàdïjumu konfigurº¹anai varat izmantot arï programmu SettingWizard, ja to nodro¹ina jþsu tïkla operators. Sk. SettingWizard 22. lpp. Nospiediet un izvºlieties Connect. > Push to talk. Ràcijsaziñas laikà vienlaikus runà tikai viena persona, savukàrt pàrºjie sarunbiedri var klausïties, izmantojot iebþvºto ska runi. Sarunbiedri var runàt pºc kàrtas. Tà kà vienlaikus var runàt tikai viens grupas dalïbnieks, maksimàlais runas laika garums ir ierobe¾ots. Maksimàlais garums parasti ir 30 sekundes. Pla¹àku informàciju par runas ilgumu jþsu tïklà lþdziet savam tïkla operatoram vai pakalpojumu sniedzºjam. Uzmanïbu! Lietojot ska runi, neturiet ierïci pie auss, jo skaña var bþt àrkàrtïgi ska a. Tàlruña zvaniem vienmºr ir augstàka prioritàte nekà ràcijsaziñas darbïbàm. Ràcijsaziñas piek uves punkta definº¹ana Daudzi pakalpojumu sniedzºji pieprasa, lai kà noklusºtais piek uves punkts tiktu izmantots interneta piek uves punkts (Internet Access Point IAP). Taèu da¾i pakalpojumu sniedzºji auj izmantot WAP piek uves punktu. Pla¹àku informàciju lþdziet pakalpojumu sniedzºjam. Ja jums nav pieejams WAP savienojums, lþdziet palïdzïbu pakalpojumu sniedzºjam, lai pirmoreiz izveidotu savienojumu, vai apmeklºjiet Web vietu Ràcijsaziñas uzstàdïjumi Nospiediet un izvºlieties Connect. > Push to talk > Options > PTT settings. Izvºlieties User settings un ievadiet ¹àdu informàciju: Incoming PTT calls izvºlieties Notify, ja vºlaties, lai tiktu paràdïts paziñojums par ienàko¹ajiem zvaniem. Izvºlieties Auto-accept, ja vºlaties, lai ràcijzvani tiktu pieñemti automàtiski. Izvºlieties Not allowed, ja vºlaties, lai ràcijzvani tiktu automàtiski noraidïti. PTT call alert tone izvºlieties Set by profile, lai ienàko¹à ràcijzvana signàls bþtu vienàds ar ienàko¹à balss zvana signàlu un to noteiktu aktivizºtais profils. Callback request tone izvºlieties atzvanï¹anas pieprasïjumu signàlu. Application start-up izvºlieties, lai pieteiktos ràcijsaziñas pakalpojumam, ieslºdzot ierïci. 14

15 Default nickname ievadiet savu noklusºto segvàrdu, kas tiek ràdïts citiem lietotàjiem. Iespºjams, ka pakalpojumu sniedzºjs ir deaktivizºjis ¹ïs iespºjas redi»º¹anu jþsu ierïcº. Show my PTT address izvºlieties In 1 to 1 calls, In group calls, In all calls vai Never. Iespºjams, ka pakalpojumu sniedzºjs jþsu ierïcº ir deaktivizºjis kàdu no ¹ïm iespºjàm. Show my login status izvºlieties Yes, lai ràdïtu savu statusu, vai No, lai slºptu savu statusu. Izvºlieties Connection settings un ievadiet ¹àdu informàciju: Domain ievadiet domºna nosaukumu, kuru noràdïjis jþsu pakalpojumu sniedzºjs. Access point name ievadiet ràcijsaziñas piek uves punkta nosaukumu. Piek uves punkta nosaukums ir nepiecie¹ams, lai izveidotu savienojumu ar GSM/GPRS tïklu. Server address ievadiet ràcijsaziñas servera IP adresi vai domºna nosaukumu, kuru noràdïjis jþsu pakalpojumu sniedzºjs. User name ievadiet savu lietotàjvàrdu, ko noràdïjis jþsu pakalpojumu sniedzºjs. PTT password ja nepiecie¹ams, ievadiet paroli, lai izveidotu datu savienojumu. Paroli parasti nodro¹ina pakalpojumu sniedzºjs un bie¾i vien tà ir re»istrjutïga. Pieteik¹anàs ràcijsaziñà Nospiediet un izvºlieties Connect. > Push to talk. Pºc ràcijsaziñas funkcijas startº¹anas automàtiski notiek pieteik¹anàs pakalpojumam. Pºc veiksmïgas pieteik¹anàs, ràcijsaziñas pakalpojums automàtiski izveido savienojumu ar tiem kanàliem, kas bija aktïvi pºdºjà programmas lieto¹anas reizº. Ja savienojums ir zaudºts, ierïce automàtiski mº»ina pieteikties atkal, lïdz jþs izvºlaties iziet no ràcijsaziñas programmas. Izie¹ana no ràcijsaziñas Nospiediet un izvºlieties Connect. > Push to talk > Options > Exit. Tiek paràdïts vaicàjums Switch Push to talk off after exiting application? Izvºlieties Yes, lai atteiktos un aizvºrtu pakalpojumu. Izvºlieties No, lai programma paliktu aktïva fonà. Ja ir atvºrtas vairàkas programmas, un jþs vºlaties pàrslºgties starp tàm, nospiediet un turiet. Divpusºja zvana veik¹ana Izvºlieties Options > PTT contacts. Izvºlieties sarakstà kontaktu, ar kuru vºlaties sarunàties, un izvºlieties Options > Talk 1 to 1. Savienojumi 15

16 Savienojumi Nospiediet un turiet, kamºr runàjat. Kad esat beidzis runàt, atlaidiet. Nospie¾ot un turot, varat arï no citiem programmas Push to talk skatiem, piem., kontaktu skata, sarunàties ar kontaktpersonu. Lai veiktu jaunu tàlruña zvanu, ir jàpàrtrauc divpusºjais zvans. Izvºlieties Disconnect vai nospiediet. Padoms. Neaizmirstiet, ka ràcijzvana laikà ierïce ir jàtur sev priek¹à, lai bþtu redzams displejs. Runàjiet mikrofona virzienà un neaizsedziet ska runi ar rokàm. Atbildº¹ana uz divpusºju zvanu Nospiediet, lai sàktu divpusºju zvanu, vai, lai noraidïtu zvanu. Padoms. Izmantojot kontaktu katalogu, varat veikt gan divpusºju, gan grupas zvanu. Izvºlieties Options > PTT > Talk 1 to 1 vai Make PTT group call. Grupas zvana veik¹ana Lai piezvanïtu grupai, izvºlieties Options > PTT contacts, atzïmºjiet kontaktus, kuriem vºlaties zvanït, un izvºlieties Options > Make PTT group call. Citu personu statusa abonº¹ana Lai abonºtu citu personu ràcijsaziñas statusu vai atceltu abonementu, izvºlieties Options > PTT contacts, izvºlieties kontaktu un Options > Show login status vai Hide login status. Atzvanï¹anas pieprasïjuma sþtï¹ana Izvºlnº PTT contacts ritiniet lïdz nepiecie¹amajam vàrdam un izvºlieties Options > Send callback request. Atbildº¹ana un atzvanï¹anas pieprasïjumu Ja kàds jums ir atsþtïjis atzvanï¹anas pieprasïjumu, gaidï¹anas re¾ïmà tiek paràdïts paziñojums 1 new callback request. Izvºlieties Show, lai atvºrtu mapi Callback inbox. Izvºlieties kontaktu un Options > Talk 1 to 1, lai sàktu divpusºju zvanu. Kanàli Varat pievienoties publiskiem, sàkotnºji konfigurºtiem kanàliem. Publiskie kanàli ir pieejami visiem, kas zina kanàla URL. Kad esat pievienojies kanàlam un runàjat, visi ¹ï kanàla dalïbnieki dzird jþs runàjam. Vienlaikus var bþt aktïvi ne vairàk kà 5 kanàli. Ja ir aktïvi vairàk nekà viens kanàls, 16

17 izmantojiet funkciju Swap, lai pàrslºgtos uz kanàlu, kurà vºlaties runàt. Izvºlieties Options > PTT channels. Lai pirmoreiz izveidotu savienojumu ar publisku, sàkotnºji definºtu kanàlu, izvºlieties Options > New channel > Add existing. Lai pievienotos sàkotnºji konfigurºtam kanàlam, ir jàievada kanàla URL. Savu kanàlu izveide Lai izveidotu jaunu sàkotnºji konfigurºtu kanàlu, izvºlieties Options > New channel > Create new. Varat izveidot savus publiskos kanàlus, izvºlºties savu kanàla nosaukumu un uzaicinàt dalïbniekus. ie dalïbnieki var uzaicinàt jaunus publiskà kanàla dalïbniekus. Varat uzstàdït arï privàtos kanàlus. Tikai tie lietotàji, kurus uzaicinàjis privàtà kanàla izveidotàjs, var pievienoties un izmantot ¹o kanàlu. Katram kanàlam definºjiet ¹àdus uzstàdïjumus: Channel name, Channel privacy, Nickname in channel un Channel thumbnail (papildiespºja). Pºc veiksmïgas kanàla izveides tiek paràdïts piedàvàjums nosþtït kanàla uzaicinàjumus. Kanàla uzaicinàjumi ir ïsziñas. Sarunà¹anàs kanàlà Lai pºc pieteik¹anàs ràcijsaziñas pakalpojumà sarunàtos kanàlà, nospiediet. Atskan piek uvi apstiprino¹s signàls. Nospiediet un turiet visu runà¹anas laiku. Kad esat beidzis runàt, atlaidiet. Ja mº»inàsit atbildºt kanàlà, nospie¾ot laikà, kamºr runà cits dalïbnieks, tiks paràdïts paziñojums Wait. Atlaidiet un gaidiet, kamºr otra persona beigs runàt, un tikai pºc tam vºlreiz nospiediet. Vai arï turiet nospiestu un gaidiet lïdz tiek paràdïts paziñojums Talk. Kad jþs runàjat kanàlà, nàkamais runà tas, kur¹ pirmais nospie¾ pºc tam, kad cita persona ir beigusi runàt. Kad esat beidzis ràcijzvanu, izvºlieties Disconnect vai nospiediet. Lai aktïvas kanàla sarunas laikà apskatïtu ¹obrïd aktïvos kanàla dalïbniekus, izvºlieties Options > Active members. Lai uzaicinàtu jaunus dalïbniekus kanàlà, kuram esat pievienojies, izvºlieties Options > Send invitation, lai atvºrtu uzaicinàjuma skatu. Jaunus dalïbniekus varat uzaicinàt tikai tad, ja esat privàtà kanàla izveidotàjs vai ja ¹is ir publisks kanàls. Kanàla uzaicinàjumi ir ïsziñas. Savienojumi 17

18 Savienojumi Atbildº¹ana uz kanàla uzaicinàjumu Lai saglabàtu sañemto kanàla uzaicinàjumu, izvºlieties Options > Save PTT channel. is kanàls tiek pievienots jþsu ràcijsaziñas kontaktiem, kanàlu skatam. Pºc kanàla uzaicinàjuma saglabà¹anas tiek paràdïts vaicàjums, vai vºlaties izveidot savienojumu ar kanàlu. Izvºlieties Yes, lai atvºrtu ràcijsaziñas sesijas skatu. Ja vºl neesat pieteicies, tad jþsu ierïce piesakàs pakalpojumam. Ja noraidàt vai nodzº¹at uzaicinàjumu, tas tiek saglabàts ziñapmaiñas iesþtnº. Lai vºlàk pievienotos ¹im kanàlam, atveriet uzaicinàjuma ziñu un saglabàjiet uzaicinàjumu. Izvºlieties Yes, lai izveidotu savienojumu ar kanàlu. Ràcijsaziñas ¾urnàla apskate Nospiediet un izvºlieties Connect. > Push to talk > Options > PTT log. urnàlà ir ¹àdas mapes: Missed calls, Received PTT calls un Created calls. Lai no izvºlnes PTT log sàktu divpusºju zvanu, nospiediet. 18

19 Personiski Katalogi Catalogs (tïkla pakalpojums) ir mobilà satura veikals, kas pieejams jþsu ierïcº. Izmantojiet Catalogs, lai atrastu, apskatïtu, iegàdàtos, lejupielàdºtu un jauninàtu saturu, pakalpojumus un programmas, kas darbojas ierïcº Nokia N72. Spºles, zvana signàli, fona attºli un daudz kas cits ir tie¹i pie rokas. Pieejamais saturs ir atkarïgs no tïkla operatora un pakalpojuma sniedzºja. Nospiediet un izvºlieties Personiski > Katalogi. Izvºlieties Labi, ja akceptºjat tiesïbu atsaukumu. Catalogs izmanto tïkla pakalpojumus, lai piek þtu visjaunàkajam katalogu saturam. Papildinformàciju par objektiem, kas pieejami, izmantojot katalogu Catalogs, lþdziet tïkla operatoram vai pakalpojumu sniedzºjam. Catalogs nepàrtraukti sañem atjauninàjumus, nodro¹inot jums jaunàko saturu, ko jþsu ierïcei piedàvà tïkla operators vai pakalpojumu sniedzºjs. Lai manuàli atjauninàtu katalogus, izvºlieties Options > Atsvaidzinàt sarakstu. Catalogs uzstàdïjumi Programma ierïcº atjaunina jaunàkos pieejamos katalogus, ko piedàvà tïkla operators vai pakalpojuma sniedzºjs un citi pieejamie kanàli. Lai mainïtu uzstàdïjumus, izvºlieties Iespºjas > Uzstàdïjumi > Piek uves punkts izvºlieties, kur¹ piek uves punkts jàizmato, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu sniedzºja serveri. Automatic open izvºlieties Jà, lai saturs vai programma pºc ielàdes tiktu atvºrta automàtiski. Preview confirmation izvºlieties Nº, lai automàtiski ielàdºtu satura vai programmas priek¹skatïjumu. Izvºlieties Jà, lai pirms katra priek¹skatïjuma ielàdes tiktu paràdïts vaicàjums. Iegàdes apstiprinàjums izvºlieties Yes, lai pirms satura vai programmas iegàdes tiktu paràdïts vaicàjums. Ja izvºlaties Nº, pirk¹ana tiek sàkta, kolïdz izvºlaties iespºju Pirkt. Pºc uzstàdïjumu noràdï¹anas izvºlieties Atpaka. Personiski 19

20 Personiski 20 Pàrlþkprogramma Opera Lai piek þtu internetam, nospiediet un izvºlieties Personiski > www. Ar pàrlþkprogrammu Opera varat piek þt lapàm, kas izmanto papla¹inàto hiperteksta iezïmº¹anas valodu (Extensible Hypertext Markup Language XHTML), hiperteksta iezïmº¹anas valodu (Hypertext Markup Language HTML), papla¹inàmo iezïmº¹anas valodu (Extensible Markup Language XML) vai bezvadu pàrraides iezïmº¹anas valodu (Wireless Markup Language WML). Piezïme. ï programma ir pieejama tikai da¾àm valodàm. Informàciju par pakalpojumu pieejamïbu, cenàm un tarifiem iegþsit no tïkla operatora vai pakalpojumu sniedzºja. Pakalpojumu sniedzºji arï paskaidros, kà lietot ¹os pakalpojumus. Lai piek þtu internetam, ierïcº jàbþt konfigurºtam interneta piek uves punktam. Papildinformàciju par piek uves punktiem sk. ierïces lietotàja rokasgràmatà. Interneta pàrlþko¹ana Svarïgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedàvà adekvàtu dro¹ïbu un aizsardzïbu pret aunpràtïgu programmatþru. Kad ierïcº noràdïti nepiecie¹amie savienojuma uzstàdïjumi, varat piek þt internetam. Nospiediet un izvºlieties Personiski > www. Lai atvºrtu Web lapu, nospiediet 1 (tiek atvºrts lauks URL adreses ievadï¹anai) vai 2 (tiek paràdïtas gràmatzïmes). Pàrlþkprogramma Opera formatº Web lapas, kas paredzºtas pàrlþko¹anai datorà, lai tàs atbilstu ierïces displeja platumam (ekràna atbilstïbas re¾ïms). Lai pàrvietotos lapà, ritiniet uz aug¹u vai uz leju. Lai izvºlºtos lapas elementus, piem., saites, pogas vai veidlapas, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pàrietu uz elementu, un nospiediet. Da¾às lapàs, kas veidotas mobilajiem tàlruñiem, elementus var izvºlºties, ritinot jebkurà virzienà. Lai skatïtu lapas sàkotnºjà izkàrtojumà, nospiediet #. Lai pàrvietotos lapà, lietojiet ritinà¹anas taustiñu. Lai lapà izvºlºtos elementus, izvºlieties Focus (Fokuss), ritiniet lïdz elementam un nospiediet. Lai atkal ritinàtu lapu, izvºlieties Scroll (Ritinàt). Lai atgrieztos ekràna atbilstïbas re¾ïmà, nospiediet #. Lai pàrlþkotu lapas pa visu ekrànu, nospiediet *. Lai atgrieztos parastajà apskates re¾ïmà, vºlreiz nospiediet *. Lai pàrlþko¹anas laikà pàrietu uz iepriek¹ºjo lapu, nospiediet Back (Atpaka ). Lai pa¹reizºjai lapai saglabàtu gràmatzïmi, nospiediet 7.

21 Varat lejupielàdºt failus, ko nevar paràdït pàrlþkprogrammas lapà, piem., motïvus un videoklipus. Lai ielàdºtu objektu, ritiniet lïdz saitei un nospiediet. Svarïgi! Instalºjiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatþru tikai no tàdiem avotiem, kas piedàvà adekvàtu dro¹ïbu un aizsardzïbu pret aunpràtïgu programmatþru. Autortiesïbu aizsardzïbas likumi, iespºjams, nepie auj da¾u attºlu, mþzikas (ieskaitot zvana signàlus) un cita satura kopº¹anu, modificº¹anu, pàrvieto¹anu vai pàrsþtï¹anu. Lai mainïtu displeja, vispàrïgos vai papilduzstàdïjumus, izvºlieties Options (Iespºjas) > Settings (Uzstàdïjumi). Papildinformàcija Lai iegþtu papildinformàciju par programmas funkcijàm, izvºlieties Options (Iespºjas) > Tools (Rïki) > Help (Palïdzïba). Papildinformàcija pieejama Web vietà Personiski Savienojuma pàrtrauk¹ana Lai pàrtrauktu savienojumu un aizvºrtu pàrlþkprogrammu, izvºlieties Options (Iespºjas) > Exit (Iziet). Ke¹atmiñas tïrï¹ana Ke¹atmiña ir vieta atmiñà, kuru lieto, lai datus uzglabàtu ïslaicïgi. Iztïriet ke¹atmiñu ikreiz, kad esat mº»inàjis piek þt vai piek uvis konfidenciàlai informàcijai, kam nepiecie¹amas paroles. Informàcija vai pakalpojumi, kuriem esat piek uvis, tiek glabàti ke¹atmiñà. Lai iztïrïtu ke¹atmiñu, izvºlieties Options (Iespºjas) > Tools (Rïki) > Delete private data (Dzºst privàtos datus) > Delete cache (Dzºst ke¹atmiñu). 21

22 Rïki Rïki SettingWizard Uzstàdïjumu vednis SettingWizard konfigurº ierïces operatora (MMS, GPRS un interneta), e-pasta, ràcijsaziñas (tïkla pakalpojums) un video koplieto¹anas (tïkla pakalpojums) uzstàdïjumus, ñemot vºrà tïkla operatora informàciju. Piezïme. Lai izmantotu ¹os pakalpojumus, iespºjams, jàsazinàs ar tïkla operatoru vai pakalpojumu sniedzºju, lai aktivizºtu datu savienojumu vai citus pakalpojumus. Nospiediet un izvºlieties Rïki > SettingWizard. Izvºlnº izvºlieties objektu, kuram vºlaties konfigurºt ierïci, un nospiediet. E-pasts 1 Ja izvºlaties konfigurºt e-pasta uzstàdïjumus, uzstàdïjumu vednis SettingWizard nosaka pieejamo tïkla operatoru un piedàvà jums to apstiprinàt. Izvºlieties Labi vai ritiniet lïdz citam tïkla operatoram un izvºlieties Labi. 2 Sarakstà izvºlieties e-pasta pakalpojumu sniedzºju. 3 Izvºlieties izejo¹à pasta serveri. Ja neesat pàrliecinàts, lietojiet noklusºto serveri. 4 Uzstàdïjumu vednis SettingWizard pieprasa ievadït jþsu e-pasta adreses, lietotàjvàrda un paroles deta as. Izvºlieties katru no tàm un Iespºjas > Mainït. Ievadiet deta as un izvºlieties Labi. 5 Kad esat pabeidzis, izvºlieties Iespºjas > Labi. 6 Izvºlieties Labi, lai apstiprinàtu, ka vºlaties uzstàdït pastkasti noràdïtajam operatoram. 7 Izvºlieties Labi. Ràcijsaziña 1 Ja izvºlaties konfigurºt ràcijsaziñas (Push To Talk Sarunas ¹þnu tïklà) (tïkla pakalpojums) uzstàdïjumus, uzstàdï¹anas vednis SettingWizard nosaka pieejamo tïkla operatoru un piedàvà jums to apstiprinàt. Izvºlieties Labi vai ritiniet lïdz citam tïkla operatoram un izvºlieties Labi. 2 Da¾i operatori pieprasa lietotàjvàrdu, paroli un segvàrdu. Izvºlieties katru no tiem un Iespºjas > Mainït. Ievadiet deta as un izvºlieties Labi. 3 Kad esat pabeidzis, izvºlieties Iespºjas > Labi. 22

23 4 Izvºlieties Labi, lai apstiprinàtu, ka vºlaties uzstàdït Sarunas ¹þnu tïklà noràdïtajam operatoram. Rïki Operators 1 Ja izvºlaties konfigurºt operatora uzstàdïjumus, iestatï¹anas vednis SettingWizard nosaka pieejamo tïkla operatoru un piedàvà jums to apstiprinàt. Izvºlieties Labi vai ritiniet lïdz citam tïkla operatoram un izvºlieties Labi. 2 Izvºlieties Labi, lai apstiprinàtu, ka vºlaties uzstàdït ierïci noràdïtajam operatoram. Papildinformàcija Ja rodas problºmas saistïbà ar uzstàdïjumu vedni SettingWizard, apmeklºjiet Nokia tàlruñu uzstàdïjumu Web vietu 23

24 Mobile Search Mobile Search Mobile Search Izmantojiet mobilàs meklº¹anas iespºju Mobile Search, lai piek þtu populàràkajiem meklº¹anas serveriem. Vienkàr¹s, ºrts un àtrs veids, kà atrast un izveidot savienojumu ar vietºjiem pakalpojumiem, Web vietàm, attºliem un mobilo saturu. Varat atrast un sazinàties ar vietºjiem restoràniem un veikaliem, kà arï izmantot uzlaboto kartogràfijas tehnolo»iju, kas noràda, kà atrast ¹ïs vietas. Mobile Search lieto¹ana Nospiediet un izvºlieties Meklº¹ana. Piezïme. ï pakalpojuma pieejamïba var bþt atkarïga no valsts vai tirdzniecïbas re»iona. Atverot Mobile Search, tiek paràdïts kategoriju saraksts. Izvºlieties kategoriju (piem., attºli) un meklº¹anas laukà ievadiet savu tekstu. Izvºlieties Meklº¹ana; tiek paràdïti jþsu rezultàti. Papildinformàcija Lai iegþtu papildinformàciju par programmas funkcijàm, izvºlieties Iespºjas > Palïdzïba. Pla¹àku informàciju meklºjiet Web vietà 24

25 Yahoo! Go Yahoo! Go Piek þstiet savam e-pastam, fotoalbumiem, tþlïtºjàs ziñapmaiñas programmai un citàm funkcijàm jebkurà laikà un vietà. ªrtïbas, dro¹ïba un pilnïga bezrþpïba. Izmantojot pakalpojumu Yahoo! Go, jþs varat bþt prom, bet tomºr vienmºr pieejams. Piezïme. Da¾as programmas ir pieejamas tikai atsevi¹óàm valodàm. Yahoo! Go auj jums piek þt da¾àdiem pakalpojumiem, piem., Yahoo! Mail, Yahoo! Messenger, Yahoo! Photos, Yahoo! Search, kà arï lasït ziñas un ielàdºt spºles un zvana signàlus. Yahoo! Go izmanto vienreizºjàs pierakstï¹anàs funkciju, tàdºjàdi uzstàdï¹anas laikà jums ir jàpierakstàs tikai vienu reizi. Yahoo! Go ietver èetras galvenàs funkcijas: e-pasta pakalpojumu Yahoo! Mail ziñapmaiñas pakalpojumu Yahoo! Messenger savienojumu pàrvaldïbas pakalpojumu Yahoo! Connections fotoattºlu pàrvaldïbas pakalpojumu Yahoo! Photos Yahoo! Mail Yahoo! Mail auj jums piek þt savam e-pastam, esot ce à. Automàtiskà sinhronizàcija ar jþsu Yahoo! Mail kontu nodro¹ina, ka visas darbïbas, ko veicat ierïcº (piem., nosþtàt vai izdzº¹at e-pasta ziñas vai atzïmºjat tàs kà izlasïtas), tiek uzreiz paràdïtas jþsu Yahoo! tie¹saistes kontà. Yahoo! Messenger Yahoo! Messenger auj jums tºrzºt ar kontaktpersonàm, izmantojot savu ierïci. Varat sañemt un nosþtït teksta tºrzº¹anas ziñas (Instant Messages IM), emocijikonas, skañas failus, balss tºrzº¹anas ziñas, pievienot tàm attºlus, kà arï pàrvaldït savu Yahoo! Messenger kontu. Lai jþsu kontaktpersonas redzºtu, ka esat tie¹saistº, jums jàpierakstàs Yahoo! Messenger, veicot vienu vienkàr¹u darbïbu. Ierïce saglabà jþsu pierakstï¹anàs datus, tàdºjàdi jums nav tie jàievada atkàrtoti ikreiz, kad vºlaties patºrzºt. Noklusºtais uzstàdïjums ir, ka jþs esat pierakstïts programmà Messanger ne ilgàk kà 10 minþtes, ja ierïces statuss ir noteikts kà neaktïvs. Pagarinot ¹ï uzstàdïjuma laiku, tiek saïsinàts ierïces gaidï¹anas re¾ïma laiks. Yahoo! Go 25

26 Yahoo! Go 26 Da¾i tïkli nenodro¹ina sinhronu Yahoo! Messenger lieto¹anu, kà arï videozvanu un multiziñu (MMS) sañem¹anu. Yahoo! Connections Yahoo! Connections veic sinhronizàciju starp jþsu ierïci un Yahoo! kontu. Funkcija Yahoo! Connections automàtiski tiek startºta ikreiz, kad ieslºdzat savu ierïci. Jums nav jàatver pàrlþks, lai pàrbaudïtu e-pastu vai citus Yahoo! datus. Jþs varat arï nosþtït e-pasta ziñas no sava Yahoo! Mail konta, apskatït, izveidot, redi»ºt vai dzºst kontaktus, kalendàra notikumus un uzdevumus, izmantojot ierïces ziñapmaiñas, kontaktu un kalendàra programmas. Veiktàs izmaiñas tiek paràdïtas jþsu Yahoo! kontà. Yahoo! Connections paràda pºdºjà savienojuma statusu, to, vai tas ir bijis veiksmïgs, kà arï to, vai ¹obrïd notiek datu apmaiña. Tiek paràdïts arï pºdºjàs un nàkamàs ieplànotàs datu apmaiñas laiks. Yahoo! Photos Funkcija Yahoo! Photos palïdz pàrvaldït un koplietot jþsu fotoattºlus. Yahoo! Photos auj apskatït un aug¹upielàdºt failus no jþsu ierïces, kà arï izveidot saiti ar Yahoo! Photos un apskatït jþsu albumus internetà. ï funkcija darbojas kopà ar Yahoo! Connections. Ikreiz, kad uzñemat fotoattºlu ar savu ierïci, funkcija Yahoo! Photos paràda vaicàjumu, vai vºlaties attºlu pievienot savam albumam. Fotoattºli, kurus aug¹upielàdºjat uz Yahoo! Photos, tiek paràdïti: jþsu albumà Yahoo! Photos Web vietà (saglabàjot to ori»inàlo formàtu); jþsu ierïcº programmà Yahoo! Photos (samazinàtà formàtà); ierïces mapº Galerija (saglabàjot to ori»inàlo formàtu). Papildinformàcija Lai uzzinàtu vairàk par funkciju Yahoo! Go un tàs darbïbu, informàciju par izmaksàm un sañemtu papildu palïdzïbu, lþdzu, apmeklºjiet Web vietu

27 Datorprogrammas Lifeblog Programma Nokia Lifeblog apvieno programmatþru mobilajam tàlrunim un datoram un auj kàrtot ierïcº savàktos multivides objektus. Programma Nokia Lifeblog automàtiski sakàrto fotoattºlus, videoklipus, skañas, ïsziñas, multiziñas un tïmek a ¾urnàlu ierakstus hronolo»iskà secïbà, kas auj tos pàrlþkot, meklºt, koplietot, publicºt un veidot to dublºjumkopijas. Gan datoram, gan mobilajam tàlrunim paredzºtà programmas Nokia Lifeblog versija auj objektus nosþtït vai ievietot tïmek a ¾urnàlà, kur tos var apskatït citi. Nokia Lifeblog mobilà versija automàtiski kàrto multivides objektus. Lietojiet ierïcº programmu Nokia Lifeblog, lai objektus pàrlþkotu, nosþtïtu citiem vai publicºtu internetà. Savienojiet ierïci un saderïgu datoru, izmantojot USB datu kabeli vai Bluetooth savienojumu, lai ierïcº eso¹os objektus pàrsþtïtu vai sinhronizºtu ar datoru. Nokia Lifeblog datora versija nodro¹ina vienkàr¹u ierïcº savàkto objektu pàrlþko¹anu un meklº¹anu. Lietojot saderïgu USB datu kabeli vai Bluetooth savienojumu, jànospie¾ tikai viens taustiñ¹, lai savus iemï otos fotoattºlus, videoklipus, ïsziñas un multiziñas pàrsþtïtu atpaka uz ierïci. Dro¹ïbai varat izveidot savas Nokia Lifeblog datu bàzes dublºjumkopiju cietajà diskà, kompaktdiskos, DVD diskos, noñemamajos vai tïkla diskos. Turklàt varat objektus ievietot tïmek a ¾urnàlà. Piezïme. ï programma ir pieejama tikai atsevi¹óàm valodàm. Lai ierïcº startºtu programmu Lifeblog, nospiediet un izvºlieties Personiski > Lifeblog > Iespºjas > Atvºrt. Instalº¹ana datorà Lai saderïgà datorà instalºtu programmu Nokia Lifeblog, datoram jàatbilst ¹àdàm prasïbàm: 1 GHz Intel Pentium vai lïdzvºrtïgs, 128 MB operatïvà atmiña 400 MB brïvas vietas cietajà diskà (ja jàinstalº Microsoft DirectX un Nokia PC Suite) Grafikas spºja 1024x768 un 24 bitu kràsas 32 MB grafikas karte Operºtàjsistºma Microsoft Windows 2000 vai Windows XP Datorprogrammas 27

28 Datorprogrammas Lai datorà instalºtu programmu Nokia Lifeblog: 1 Ievietojiet ierïces komplektàcijà ietilpsto¹o kompaktdisku. 2 Instalºjiet programmu Nokia PC Suite (ietver Nokia savienojumu kabe u draiverus USB savienojumam). 3 Instalºjiet programmu Nokia Lifeblog datorà. Ja datorà vºl nav instalºta programma Microsoft DirectX 9.0, tà tiek instalºta vienlaikus ar Nokia Lifeblog PC. Ierïces un datora savieno¹ana Lai savienotu ierïci un saderïgu datoru, izmantojot saderïgu USB datu kabeli: 1 Pàrliecinieties, vai datorà ir instalºta programma Nokia PC Suite. 2 Pievienojiet USB datu kabeli ierïcei un datoram. Pirmoreiz savienojot ierïci ar datoru pºc PC Suite instalº¹anas, dators instalº ierïcei atbilsto¹u draiveri. Tas var aizñemt vairàkas minþtes. 3 Startºjiet datorprogrammu Nokia Lifeblog. Lai savienotu ierïci un saderïgu datoru, izmantojot bezvadu tehnolo»iju Bluetooth: 1 Pàrliecinieties, vai datorà ir instalºts Nokia PC Suite. 2 Pàrliecinieties, vai esat savienojis ierïci pàrï ar datoru, izmantojot bezvadu tehnolo»iju Bluetooth, izvºloties programmas Nokia PC Suite vedni Get Connected. Sk. Nokia PC Suite 30. lpp. un savas ierïces lietotàja rokasgràmatu. 3 Ierïcº un datorà aktivizºjiet Bluetooth savienojumu. Detalizºtu informàciju sk. ierïces lietotàja rokasgràmatà un datora dokumentàcijà. Objektu kopº¹ana Pºc ierïces savieno¹anas ar saderïgu datoru, izmantojot saderïgu USB datu kabeli vai Bluetooth savienojumu, varat kopºt objektus no ierïces uz datoru un pretºji. Lai kopºtu jaunus vai redi»ºtus objektus no ierïces uz datoru vai kopºtu izvºlºtos objektus no datora un ierïci: 1 Startºjiet datorprogrammu Nokia Lifeblog. 2 Datorprogrammà Nokia Lifeblog izvºlieties File (Fails) > Copy from phone and to Phone (Kopºt no tàlruña un uz tàlruni). Jaunie ierïces faili tiek pàrkopºti uz datoru. Datora objekti, kas ir skatà To phone (Uz tàlruni), tiek pàrkopºti uz ierïci. Ievieto¹ana internetà Lai paràdïtu citiem labàkos Nokia Lifeblog objektus, nosþtiet tos uz savu tïmek a ¾urnàlu internetà. Vispirms jums jàizveido tïmek a ¾urnàla pakalpojuma konts. Izveidojiet vienu vai vairàkus tïmek a kontus, kuros ievietosit objektus, un pievienojiet tïmek a ¾urnàla kontu 28

29 programmai Nokia Lifeblog. Ieteicamais tïmek a ¾urnàlu pakalpojums izmanto¹anai ar programmu Nokia Lifeblog ir TypePad, ko piedàvà uzñºmums Six Apart, Ierïcº pievienojiet tïmek a ¾urnàla kontu programmas Nokia Lifeblog tïmek a ¾urnàla uzstàdïjumos. Datorà redi»ºjiet kontus logà Edit log accounts (Redi»ºt ¾urnàlu kontus). Lai no ierïces ievietotu objektus internetà: 1 Sarakstà Timeline (Laika skala) vai Favourites (Izlase) izvºlieties objektus, kurus vºlaties ievietot internetà. 2 Izvºlieties Iespºjas > Post to Web (Iespºjas > Ievietot internetà). 3 Ja ¹o funkciju lietojat pirmo reizi, programma Nokia Lifeblog no tïmek a ¾urnàlu servera ielàdº ¾urnàlu sarakstu. 4 Tiek atvºrts tïmek a ¾urnàla ievieto¹anas dialogs. Sarakstà Post to: (Ievietot:). Ja esat izveidojis jaunus tïmek a ¾urnàlus, izvºlieties Iespºjas (Iespºjas) > Refresh blog list (Atsvaidzinàt tïmek a ¾urnàlu sarakstu). 5 Ievadiet ziñas nosaukumu un virsrakstu. Pamata teksta laukà varat ievadït arï garàku stàstu vai aprakstu. 6 Kad esat pabeidzis, izvºlieties Iespºjas > Send (Iespºjas > Sþtït). Lai no datora ievietotu objektus internetà: 1 Sarakstà Timeline (Laika skala) vai Favourites (Izlase) izvºlieties objektus (ne vairàk kà 50), kas jàievieto internetà. 2 Izvºlieties File (Fails) > Post to the Web... (Ievieto¹ana internetà...). Tiek atvºrts logs Post to Web (Ievietot internetà). 3 Ievadiet ziñas nosaukumu un virsrakstu. Pamata teksta laukà varat ievadït arï garàku stàstu vai aprakstu. 4 Sarakstà Post to: (Ievietot:) izvºlieties tïmek a ¾urnàlu, kuru lietosit. 5 Kad esat pabeidzis, noklik¹óiniet uz pogas Send (Sþtït). Objektu importº¹ana no citiem avotiem Papildus attºlveido¹anas ierïces.jpeg attºliem programmà Nokia Lifeblog varat importºt.jpeg attºlus, kà arï.3gp un.mp4 videoklipus,.amr skañas failus un.txt teksta failus no citiem avotiem (piem., kompaktdiskiem, DVD vai cietà diska mapºm). Lai importºtu attºlus vai videoklipus no saderïga datora uz datorprogrammu Nokia Lifeblog PC: 1 Sarakstà Timeline (Laika skala) vai Favourites (Izlase) izvºlieties File (Fails) > Import from PC... (Importºt no datora ). Tiek atvºrts logs Import (Importº¹ana). Datorprogrammas 29

30 Datorprogrammas 30 2 Pàrlþkojiet sarakstu, lai tajà atrastu attºlu, videofailu, skañas vai teksta failu, vai arï pàrvietojieties uz citàm mapºm, lai atrastu importºjamo failu. Lietojiet sarakstu Look in (Skatït), lai pàrlþkotu citus diskus vai ierïces. 3 Izvºlieties mapi, failu vai vairàkus failus. To saturu varat apskatït rþtï Preview: (Priek¹skatïjums:). 4 Noklik¹óiniet uz Open (Atvºrt), lai importºtu mapi (kopà ar apak¹mapºm) vai izvºlºtos failus. Laika skalas un izlases pàrlþko¹ana Datorà atverot programmu Nokia Lifeblog, skatos Timeline (Laika skala) un Favourites (Izlase) varat pàrvietoties vairàkos veidos. Àtràkais veids ir satvert slïdni un pàrvietot to uz priek¹u vai atpaka, àtri vai lºni. Varat arï noklik¹óinàt uz laika joslas, lai izvºlºtos datumu, vai izmantot funkciju Go to date... (Pàriet uz datumu ) vai lietot bulttaustiñus. Papildinformàcija Papildinformàcija par tïmek a ¾urnàlu pakalpojumiem un to saderïbu ar programmu Nokia Lifeblog atrodama Web vietà vai, datorprogrammà Nokia Lifeblog nospie¾ot taustiñu F1, lai atvºrtu programmas Nokia Lifeblog palïdzïbu. Nokia PC Suite Nokia PC Suite ir datorprogrammu kopums, kas veidots lieto¹anai kopà ar ierïci Nokia N72. Lai instalºtu un lietotu Nokia PC Suite, nepiecie¹ams dators ar operºtàjsistºmu Microsoft Windows 2000 vai XP, kas ir saderïgs ar USB datu kabeli vai nodro¹ina Bluetooth savienojumu. Lai varºtu lietot Nokia PC Suite, tas jàinstalº datorà. Pla¹àku informàciju sk. kompaktdiskà. Pilnïga Nokia PC Suite lietotàja rokasgràmata pieejama elektroniskà formàtà kompaktdiskà. Ierïces savieno¹ana ar datoru Vednis Get Connected palïdz savienot ierïci ar saderïgu datoru. Pºc vedña so u izpildï¹anas ir izveidots savienojums starp ierïci un datoru, un varat sàkt izmantot tàs Nokia PC Suite programmas, kuràm nepiecie¹ams savienojums ar datoru. 1 Instalºjiet Nokia PC Suite. Vednis Get Connected atveras automàtiski. 2 Izvºlieties, kàds savienojuma veids jàizmanto, savienojot ierïci ar datoru. 3 Izpildiet ekrànà redzamos noràdïjumus, lai ierïci savienotu ar datoru.

AD-42W_lv1.fm

AD-42W_lv1.fm Nokia bezvadu audio vàrteja AD-42W 9247811/1 PAZIÑOJUMS PAR ATBILSTÏBU Mºs, sabiedrïba ar ierobe¾otu atbildïbu NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildïbu paziñojam, ka izstràdàjums AD-42W atbilst Eiropas Padomes

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic lietotāja rokasgrāmata izdevums

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic lietotāja rokasgrāmata izdevums Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic lietotāja rokasgrāmata 9200436 4. izdevums PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-237/RM-274 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13 nüvi 1200 1300 sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 1390 1200, 1210, 1240, 1250, 1260 2009 Garmin Ltd. vai

Sīkāk

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmata Lietošanas rokasgrāmata Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums Hewlett-Packard Company. SD

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

ipod shuffle Lietošanas instrukcija

ipod shuffle Lietošanas instrukcija ipod shuffle Lietošanas instrukcija Saturs 5 Par ipod shuffle 5 ipod shuffle jaunumi 6 ipod shuffle pamati 6 ipod shuffle pārskats 7 ipod shuffle vadību izmantošana 8 ipod shuffle savienošana un atvienošana

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Nokia 5140 lietotāja rokasgrāmata izdevums

Nokia 5140 lietotāja rokasgrāmata izdevums Nokia 5140 lietotāja rokasgrāmata 9230317 1. izdevums PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts NPL-5 atbilst Eiropas

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

MANUĀLĀS IEVADES NORĀDES PIEGĀDĀTĀJIEM 1 PIEGĀDĀTĀJA KOMPLEKTS PADOMI PAR E-RĒĶINU MANUĀLU IEVADI PORTĀLĀ GADA SEPTEMBRIS Piegādātāji ievēro pie

MANUĀLĀS IEVADES NORĀDES PIEGĀDĀTĀJIEM 1 PIEGĀDĀTĀJA KOMPLEKTS PADOMI PAR E-RĒĶINU MANUĀLU IEVADI PORTĀLĀ GADA SEPTEMBRIS Piegādātāji ievēro pie MANUĀLĀS IEVADES NRĀDES PIEGĀDĀTĀJIEM 1 PIEGĀDĀTĀJA KMPLEKTS PADMI PAR E-RĒĶINU MANUĀLU IEVADI PRTĀLĀ 2018. GADA SEPTEMBRIS Piegādātāji ievēro piegādātāja komplektā norādīto. Uzņēmums KNE uzlabo iepirkumu-maksājumu

Sīkāk

Microsoft Word - Mobilais_telefons_NG4

Microsoft Word - Mobilais_telefons_NG4 1 Mobilais telefons NG4 Lietošanas instrukcija Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Algoritmika un datorzinības (Vecums: 8 gadi) Kursa mērķis ir sniegt bērniem kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Sīkāk

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM. 2018 Dokumenta versija: 2018.003 Pēdējie labojumi: 2018-06-13 [LDZ VPN INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.] Instrukcija iepazīstina ar CheckPoint Endpoint VPN programmatūru, tā instalāciju / konfigurāciju

Sīkāk

Lietotāja rokasgrāmata Cisco vienotās klātbūtnes izdevumam 8.0

Lietotāja rokasgrāmata Cisco vienotās klātbūtnes izdevumam 8.0 Pirmo reizi publicēts: February 24, 2010 Pēdējo reizi modificēts: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel:

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

HP Photosmart C6200 All-in-One series

HP Photosmart C6200 All-in-One series HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība Saturs 1 HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība...3 2 Ierīces HP All-in-One pārskats Īss ierīces HP All-in-One apraksts...5 Vispārīga informācija

Sīkāk

Microsoft Word - Navigate 8 User Manual Latvian 1.0.doc

Microsoft Word - Navigate 8 User Manual Latvian 1.0.doc 1 Autortiesības 1993-2008 ROUTE 66. Visas tiesības aizsargātas. ROUTE 66 un ROUTE 66 logotips ir reģistrētas preču zīmes. Datu autortiesības NAVTEQ B.V. SVARĪGA PIEBILDE: Neviena daļa no šī izdevuma nedrīkst

Sīkāk

Virsraksts (Heading 2)

Virsraksts (Heading 2) Lietotāja rokasgrāmata Saturs IEVADS...4 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA...5 PRIEKŠNOTEIKUMI DIGI::FIRMA INSTALĀCIJAI...5 TEHNISKĀS PRASĪBAS...5 SISTĒMAS DIGI::FIRMA UZSTĀDĪŠANA...5 DIGI::FIRMA datu bāzes servera

Sīkāk

LV10524 Pirmais izdevums Septembris 2015 ASUS Piezīmjdatora E-rokasgrāmata

LV10524 Pirmais izdevums Septembris 2015 ASUS Piezīmjdatora E-rokasgrāmata LV10524 Pirmais izdevums Septembris 2015 ASUS Piezīmjdatora E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC.

Sīkāk

LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata

LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Nokia Lumia 925 lietotāja rokasgrāmata

Nokia Lumia 925 lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmata Nokia Lumia 925 3.0. izdevums LV Psst... Šī rokasgrāmata nav vienīgā pieejamā informācija... Tālrunī ir lietotāja rokasgrāmata tā vienmēr ir līdzās un ir pieejama, kad nepieciešams.

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

LV11215 Otrais izdevums Janvāris 2016 E-rokasgrāmata

LV11215 Otrais izdevums Janvāris 2016 E-rokasgrāmata LV11215 Otrais izdevums Janvāris 2016 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā

Sīkāk

Nokia Asha 205 lietotāja rokasgrāmata 1.1. izdevums LV

Nokia Asha 205 lietotāja rokasgrāmata 1.1. izdevums LV Nokia Asha 05 lietotāja rokasgrāmata.. izdevums LV Saturs Taustiņi un daļas...5 SIM kartes un akumulatora ievietošana...7 Atmiņas kartes ievietošana...8 Akumulatora uzlādēšana...9 Taustiņu bloķēšana...0

Sīkāk

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms turpināt Piesardzības pasākumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem, lai apgūtu pareizu mobilā

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

Piezīmjdatora E-rokasgrāmata

Piezīmjdatora E-rokasgrāmata Piezīmjdatora E-rokasgrāmata LV8233 Pirmais izdevums Jūnijs 2013 Autortiesību atruna Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

Sīkāk

PFL8008

PFL8008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Saturs 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

MMS kamera 1

MMS kamera 1 MMS kamera 1 Saturs... 3 1.1 Apraksts:... 3 1.2 Funkciju apraksts... 4 1.3 Pielietošana... 4 1.4... 4 kopskats... 5... 7 3.1 Barošana (divi veidi)... 7 3.2 Kameras ie... 8 3.3... 10... 10 4.1... 10 4.2

Sīkāk

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support 2 LV Satura rādītājs 1 Svarīgi drošības norādījumi 4 Dzirdes drošība

Sīkāk

TomTom GO PROFESSIONAL

TomTom GO PROFESSIONAL TomTom GO PROFESSIONAL Lietošanas pamācība 17.1 Saturs Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom! 7 Darba sākšana 8 Uzstādīšana automašīnā... 8 Ierīces novietošana... 8 Ieslēgšana un izslēgšana... 8 Drošības

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PHS5301 Saturs 1 Televizora apskats 10.1 Par sākuma izvēlni 37 10.2 Sākuma izvēlnes atvēršana 4 1.1 Smart TV

Sīkāk

Microsoft Word - M-80XT

Microsoft Word - M-80XT Izplatītājs SIA Mednieks LV Reģ. Nr.: 40003884948 info@mednieks.lv Lietošanas instrukcija ierīcei: digitālajam fotoaparātam ar kustību sensoru M-80XT; M80BLX Paldies par Jūsu izvēli iegādāties Moultrie

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata

LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas

Sīkāk

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Microsoft, Windows

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Beo4 Papildu pogu leksikons

Beo4 Papildu pogu leksikons Beo4 Papildu pogu leksikons 2 PIEZĪME! Ar * marķētas pogas ir piemērojamas vienīgi tālvadības pults Beo4 iepriekšējiem variantiem. A A.AUX (audio papildavots) Bang & Olufsen audio sistēmai pievienota papildu

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

suvenīru katalogs

suvenīru katalogs SUVENĪRU KATALOGS DOD IESPĒJU CITĀDĀKĀM DĀVANĀM! KĀPĒC DOT PRIEKŠROKU MŪSU PIEDĀVĀJUMAM? ORIĢINĀLI UN CITĀDI! PALIEC VĒL ILGI SAŅĒMĒJA PRĀTĀ! RADĪTS TEPAT LATVIJĀ! Ienes pārmaiņas uzņēmumā ar oriģinālām

Sīkāk

SBT30_00 latviesu.cdr

SBT30_00 latviesu.cdr Reìistrçjiet savu preci un saòemiet atbalstu www.philips.com/welcome SBT30/00 Lietoðanas instrukcija Attçli 2 Attçli 3 Attçli 4 Attçli 5 Attçli 6 Attçli 7 1. Svarîgi Droðîba Svarîga droðîbas informâcija

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m

Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m Lūdzu, izlasiet, pirms turpiniet Drošības norādījumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu mobilā tālruņa izmantošanu.

Sīkāk

Lietotāja rokasgrāmata Šī versija ir tikai privātai lietošanai, un to nedrīkst izplatīt.

Lietotāja rokasgrāmata Šī versija ir tikai privātai lietošanai, un to nedrīkst izplatīt. Lietotāja rokasgrāmata SATURS 1-Pamatinformācija... 4 1-Pamatfunkcijas... 4 Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana... 4 SIM kartes... 4 Uzlāde... 4 2-Telesakari... 5 1-Tālrunis... 5 Zvanu veikšana... 5 Ienākošie

Sīkāk

Apple TV Lietotāja instrukcija

Apple TV Lietotāja instrukcija Apple TV Lietotāja instrukcija Saturs 5 Darba sākšana 5 Pārskats 6 Siri Remote 6 Iestatīt Apple TV 8 Iestatiet kontus 10 Pamati 10 Naviģēt Apple TV: 11 Pārvaldiet savas lietojumprogrammas 12 Vadiet to,

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7503 series www.philips.com/tvsupport Rokasgrāmata 49PUS7503 55PUS7503 Saturs 1 Jaunumi 9.4 Lietotņu bloķēšana 40 9.5 Tastatūras ievades metodes 9.6 Atmiņa 42 4

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8809 55PUS8809 55PUS8809 Rokasgrāmata Saturs 6.6 IS sensors 28 6.7 Baterijas 28 6.8 Tīrīšana 28 1 TV apskats 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 R2 domēna kontroleriem ar atbilstošu Aktīvās Direktorijas

Sīkāk

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Saturs Pamatinformācija 4 Sākumā izlasi mani 7 Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi 11 Ierīces

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA

OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA 28.03.2019 Par mani Agris Krusts, SIA IT Centrs dibinātājs, drošības konsultants Drošības audi= un tes=,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

WEB OF SCIENCE PAMATKOLEKCIJA Īsā lietošanas pamācība Kas ir Web of Science Pamatkolekcija? Veiciet meklēšanu datubāzē ar vairāk nekā 55 miljoniem dok

WEB OF SCIENCE PAMATKOLEKCIJA Īsā lietošanas pamācība Kas ir Web of Science Pamatkolekcija? Veiciet meklēšanu datubāzē ar vairāk nekā 55 miljoniem dok WEB OF SCIENCE PAMATKOLEKCIJA Īsā lietošanas pamācība Kas ir Web of Science Pamatkolekcija? Veiciet meklēšanu datubāzē ar vairāk nekā 55 miljoniem dokumentu no ietekmīgākajiem žurnāliem, konferenču ziņojumiem

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

PALĪGS DOKUMENTU IEVIETOŠANAI

PALĪGS DOKUMENTU IEVIETOŠANAI PALĪGS DOKUMENTU IEVIETOŠANAI LATVIJAS UNIVERSITĀTES E-RESURSU REPOZITORIJĀ 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA LU E-resursu repozitorijs (turpmāk - ERR) (https://dspace.lu.lv/dspace) izveidots 2011.gadā ar LU rektora

Sīkāk

DATORMĀCĪBA

DATORMĀCĪBA 5. Darbs ar lieliem dokumentiem Praktiskajā darbā bieži iznāk veidot, rediģēt, noformēt liela apjoma dokumentus, piemērām, atskaites, projekti, kursa vai diploma darbi utt. Šo dokumentu apjoms parasti

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MODERNIE VIESNĪCU TELEFONA APARĀTI UN VIESU ISTABAS KOPTĒLS Katrīna Levita Adventus Solutions SATURS Viesnīcu telefonu priekšrocības Kolekcija AEI telefoni Cetis (Teledex, Telematrix) telefoni VTech telefoni

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA

ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA LV9052 Augusts 2014 Pirmais izdevums 2 Satura rādītājs Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi...9 Apkope un drošība... 10 Vadlīnijas...10 Pareiza utilizācija...11 1.

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jūsu televizora aizmugurē. Ja atvienošanai izmanto strāvas

Sīkāk

ipod nano Iestatīšanas pamācība

ipod nano Iestatīšanas pamācība ipod nano Iestatīšanas pamācība 2 Satura rādītājs 1. sadaļa 4 ipod nano pamatinformācija 5 ipod nano no pirmā acu uzmetiena 5 ipod nano kontrolierīču izmantošana 8 ipod nano kontrolierīču bloķēšana 9 ipod

Sīkāk

VISMA Horizon 520. versijas apraksts Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 520. versijā: Sistēma un infrastruktūra Notikumu reģistrēšana Notikumu reģistrēša

VISMA Horizon 520. versijas apraksts Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 520. versijā: Sistēma un infrastruktūra Notikumu reģistrēšana Notikumu reģistrēša VISMA Horizon 520. versijas apraksts Galvenās izmaiņas un uzlabojumi 520. versijā: Sistēma un infrastruktūra Notikumu reģistrēšana Notikumu reģistrēšana darbībām sarakstos Centralizācija Procesu veiktspējas

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support Satura rādītājs 1 Svarīgi 3 Drošība 3 Dzirdes drošība 4 2 Jūsu radiopulkstenis 5 Ievads

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk