PVN Reģ. Nr. LV , K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, tālr , fakss , e-pasts: APSTIPRINĀTS ar

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PVN Reģ. Nr. LV , K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, tālr , fakss , e-pasts: APSTIPRINĀTS ar"

Transkripts

1 PVN Reģ. Nr. LV , K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, tālr , fakss , e-pasts: APSTIPRINĀTS ar Banku augstskolas rektora p.i gada 10.jūlija rīkojumu Nr.1.5-3/115 Banku augstskolas nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskās izsoles nolikums 1.Vispārīgie noteikumi 1.1. Banku augstskolas (turpmāk augstskola) nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole (turpmāk izsole) tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi (turpmāk noteikumi) un šo nolikumu Izsoles mērķis ir noteikt augstskolas telpu 208,4 m 2 platībā Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, nekustama īpašuma kadastra Nr , telpu grupas kadastra apzīmējums: (turpmāk - izsoles objekts) nomnieku ar izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar augstskolu Izsoli rīko un vada ar augstskolas rīkojumu izveidota augstskolas izsoles komisija (turpmāk - komisija), ievērojot šo nolikumu. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu Nomas līgumā paredzētā izsoles objekta iznomāšanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana par iespējami augstāku nomas maksu mēnesī Izsoles veids rakstiska izsole. Persona, kura vēlas nomāt izsoles objektu un vēlas piedalīties izsolē (turpmāk pretendents) un kura piedāvā augstāko nomas maksu mēnesī (EUR bez pievienotās vērtības nodokļa), tiek atzīta par izsoles uzvarētāju un iegūst izsoles objekta nomas tiesības Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek rīkota izsole, komisijas pienākumus un darba organizāciju. 2. Izsoles sākuma maksa un nomas līguma termiņš 2.1. Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja novērtējumu izsoles sākuma maksa (izsoles sākumcena) par 1m 2 tiek noteikta 3,91 euro (bez PVN) mēnesī un kopējā summa par izsoles objekta nomu tiek noteikta 814,84 euro (bez PVN) mēnesī. Izsoles sākumcena neietver maksu par augstskolas nodrošinātajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem.

2 2.2. Nomas līgums tiek slēgts uz sešiem gadiem Nomniekam nav tiesību nodot izsoles objektu apakšnomā trešajām personām bez augstskolas piekrišanas. 3. Izsoles izsludināšana 3.1. Sludinājums par Izsoli un nolikums tiek publicēti augstskolas mājas lapā sadaļā Sadarbība/Telpu īre. Sludinājumā tiek norādītas noteikumos noteiktās ziņas Ar šo nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, var iepazīties augstskolas mājas lapā sadaļā Sadarbība/Telpu īre Pretendentiem ir tiesības iegūt informāciju par izsoles objektu, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni , vai iepazīties ar izsoles objektu klātienē darba dienās laikā no 10:00-16:00, iepriekš to telefoniski saskaņojot pa tālr Pretendenti un to pieteikšanās kārtība 4.1. Pretendents nevar piedalīties izsolē, ja: pretendents tiek likvidēts, ir pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu; pretendentam ir nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro Pretendents augstskolai iesniedz aizpildītu pieteikumu izsolei, iekļaujot tajā noteikumos minēto informāciju, aizpildot pieteikuma veidlapu (2.pielikums) Papildus pieteikumam dalībai izsolē pretendents iesniedz šādus dokumentus: apliecinājumu, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; izziņu no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai no attiecīgajā ārvalstī esošas institūcijas, kas veic līdzīgas funkcijas, ka pretendents netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu (derīguma termiņš 1 mēnesis no izsniegšanas brīža); informāciju par personām, kurām ir tiesības pārstāvēt pretendentu, pievienojot to apliecinošus dokumentus; pilnvarojumu pārstāvēt pretendentu, ja pretendentu pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesības. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties izsolē; pretendenta apliecinātu reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts vai atzīts kā pārtikas uzņēmums Pārtikas un veterinārajā dienestā Pretendents drīkst dalībai izsolē iesniegt tikai vienu pieteikumu Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, kā arī noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.

3 4.6. Pieteikumam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja komisijai nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, komisija dokumentu salīdzināšanai var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls, kurš atšķirības gadījumā būs noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus pretendents sagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem vai dokumentiem svešvalodā pretendents pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu valsts valodā Pieteikums un tam pievienotie dokumenti ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja Iznomātāja nosaukums; pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa un elektroniskā pasta adrese; norāde: Banku augstskolas nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskajai izsolei Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīga, kadastra Nr , telpu grupas kadastra apzīmējums: Visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma un tam pievienoto dokumentu sagatavošanu sedz pretendents Pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu. Augstskola neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Iesniegtie dokumenti pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti Pretendents pieteikumu kopā ar citiem nolikumā norādītajiem dokumentiem iesniedz augstskolā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, 1.stāvā informācijas stendā, darba dienās laikā no 10:00 līdz 16:00. Pieteikumu var iesniegt klātienē līdz 2019.gada 23.jūlijam, plkst vai to nosūtot pa pastu, nodrošinot, ka pieteikums augstskolā tiek saņemts līdz šajā punktā norādītajam laikam Visi pēc nolikuma 4.11.punktā minētā termiņa saņemtie pieteikumi, kā arī pieteikumi, kas saņemti atvērtā vai bojātā aploksnē, netiek pieņemti un tiek nodoti atpakaļ pretendentam Saņemot pieteikumus, komisijas sekretārs tos reģistrē izsoles pieteikumu iesniegšanas reģistrācijas lapā iesniegšanas secībā, norādot pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku, pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam Informācija par reģistrētiem pretendentiem un to skaitu netiek izpausta līdz pieteikumu atvēršanas sanāksmei Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiek 2019.gada 24.jūlijā, plkst.12.00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, 6.stāva 601.kabinetā Par izsoles noteikumiem pretendentam ir tiesības rakstveidā iesniegt komisijai jautājumus, bet ne vēlāk kā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 5. Izsoles norise un nomas līguma slēgšana 5.1. Izsole nenotiek, ja dalībai izsolē nav iesniegts neviens pieteikums.

4 5.2. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta Pieteikumu atvēršanu publikācijā norādītajā datumā, laikā un vietā rīko komisija Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, nosauc izsoles objektu un informē par izsoles kārtību. Katrs komisijas loceklis pirms pieteikumu atvēršanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda pretendenta darbībā vai izsoles rezultātos Ja pieteikumā nav iekļauta noteikumu 29.punktā minētā informācija, uz pretendentu attiecas noteikumu 14.punkta nosacījumi, pretendents neatbilst nolikumā minētajiem nosacījumiem vai pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto izsoles objekta nosacīto nomas maksas apmēru, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no dalības izsolē un pieteikumu neizskata Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kuru pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus komisija atzīst par atbilstošiem noteikumu un nolikuma prasībām. Ja visu pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti neatbilst noteikumu un nolikuma prasībām, izsole ir izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netiek pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti par to rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma par izsoles uzvarētājiem pieņemšanas Pretendentu pieteikumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām komisija var veikt slēgtā sēdē. Ja komisija konstatē, ka ir nepieciešama pieteikuma dokumentu vai tajā ietvertās informācijas papildu pārbaude, komisijas priekšsēdētājs informē pretendentus par dienu un laiku, kad tiks paziņoti izsoles rezultāti. Ja pretendenti nepiedalās izsolē, komisija par izsoles rezultātu paziņošanas dienu un laiku informē tos rakstveidā, kā arī publicē informāciju augstskolas mājas lapā sadaļā Sadarbība/Telpu īre Komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendentu sniegtās ziņas. Pretendents netiek atzīts par izsoles uzvarētāju, ja tiek atklāts, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikumu atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī pretendenta piedāvāto izsoles objekta nomas maksas apmēru un visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma Ja papildu pārbaude nav nepieciešama, pēc visu pieteikumu atvēršanas komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki pretendenti ir piedāvājuši vienādu nomas maksu un pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu nomas maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja kāds no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu nepiedalās izsolē, komisija rakstiski lūdz pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, iesniegt savu piedāvājumu rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību Ja neviens no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu nomas maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar nolikuma 5.11.punktu, komisija par uzvarētāju atzīst un izsoles objekta nomas līguma slēgšanas tiesības piedāvā tam pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedzis ātrāk.

5 5.13. Ja rakstiskai izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Augstskola ar pretendentu slēdz nomas līgumu par piedāvāto nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu Izsoles gaita (tai skaitā pieteikumu atvēršana, izsoles rezultātu paziņošana) tiek protokolēta, norādot katra pretendenta solītās nomas maksas summas. Izsoles protokolā tiek norādīti visi pretendenti, norādot katra pretendenta augstāko piedāvāto nomas maksu, sarindojot tos secībā, kādā būtu jāpiedāvā slēgt nomas līgumu. Izsoles protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Komisijas apkopotajai informācijai par izsoles rezultātiem protokola veidā ir ieteikuma raksturs Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem augstskolas rektors. Lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā dienā, kad lēmums par izsoles rezultātiem tiek publicēts internetā augstskolas mājas lapā sadaļā Sadarbība/Telpu īre Informācija par izsoles rezultātiem un nomas tiesību piešķiršanu desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek publicēta internetā augstskolas mājas lapā sadaļā Sadarbība/Telpu īre Par izsoles rezultātiem visi pretendenti tiek informēti rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par izsoles uzvarētājiem pieņemšanas un izsoles rezultātu apstiprināšanas, informāciju nosūtot pa pastu Izsole tiek uzskatīta par nenotikušu: ja neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu; ja neviens no pretendentiem, kurš ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu, nenoslēdz to noteiktajā termiņā; izsolē ja nomas tiesības iegūst pretendents, kuram nav bijušas tiesības piedalīties Komisijai ir tiesības pārtraukt izsoli, ja tiek iegūta pietiekama informācija un pārliecība, ka pastāv noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai starp pretendentiem pastāv vienošanās, kas var ietekmēt izsoles rezultātus vai gaitu. 6. Nomas līguma slēgšana 6.1. Augstskola nomas līgumu slēdz ar to pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu. Pretendents septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas ierodas augstskolā parakstīt nomas līgumu vai arī septiņu darba dienu laikā pēc nomas līguma nosūtīšanas paraksta to elektroniski. Minētajā termiņā pretendents var rakstiski paziņot par atteikumu parakstīt nomas līgumu. Ja minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta, iesniedzot vai neiesniedzot attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies Ja pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, augstskolai ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. Augstskola desmit darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu augstskolas mājas lapā sadaļā Sadarbība/Telpu īre.

6 6.3. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.2.punktā minēto piedāvājumu sniedz desmit darba dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš ierodas Banku augstskolā parakstīt nomas līgumu vai arī to paraksta elektroniski septiņu darba dienu laikā pēc nomas līguma nosūtīšanas dienas viņam. Augstskola publicē informāciju par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas internetā augstskolas mājas lapā sadaļā Sadarbība/Telpu īre Ja nolikuma 6.3.punktā minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 7.Komisijas sastāvs un pienākumi 7.1. Komisijai ir šajā nolikumā noteiktie pienākumi Komisija sastāv no trīs locekļiem, t.sk. komisijas priekšsēdētaja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra; 7.3. Komisijas priekšsēdētājs: organizē un vada komisijas darbu; nosaka komisijas sēžu laiku un darba kārtību; sasauc un vada komisijas sēdes; paraksta komisijas sēdes protokolus un lēmumus; vada izsoles gaitu; veic citus šajā nolikumā minētos pienākumus Komisijas priekšsēdētaju tā prombūtnes laikā aizvieto komisijas priekšsēdētaja vietnieks Komisijas lietvedību kārto un citus organizatoriskus un tehniskus jautājumus risina komisijas sekretārs Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas 1ocekļiem Komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Pieaicinātās personas balsojumā nepiedalās Komisijas loceklis atturas no piedalīšanās balsošanā, ja viņš ir interešu konflikta situācijā Komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts sēdes protokolā. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. 8. Strīdu un sūdzību izskatīšanas kārtība 8.1. Komisijas lēmumus var apstrīdēt iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Banku augstskolā, ja ārējie normatīvie akti neparedz citu kārtību Komisijas darbības nav pārsūdzamas jautājumos: par izsoles objekta iznomāšanas tiesību piešķiršanas metodes izvēli;

7 par pieteikumu izvērtēšanas metožu un kritēriju izvēli; par visu piedāvājumu noraidīšanu Sūdzība ir iesniedzama rakstveidā divu darba dienu laikā pēc Izsoles noslēguma dienas Sūdzībā norāda pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī normatīvā akta pārkāpuma būtību. Sūdzību pretendents paraksta. Sūdzībai pievieno attiecīgus dokumentus, kas pamato sūdzību Sūdzība tiek izskatīta desmit dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai ir nepieciešamas saņemt papildu informāciju, augstskolai ir tiesības pagarināt termiņu, par to informējot sūdzības iesniedzēju Uz sūdzību tiek dota rakstveida atbilde. Pielikumā: 1. Izsoles objekta specifikācija uz 2 lapām. 2. Pieteikums dalībai izsolē uz 1 lapām. 3. Līguma projekts uz 7 lapām. Rektora p.i. L.Peiseniece Pildavs

8 1. pielikums Izsoles objekta specifikācija Nedzīvojamo telpu Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, kadastra Nr , telpu grupas kadastra apzīmējums: iznomāšana ēdināšanas nodrošināšanai. 1. Iznomājamo nedzīvojamo telpu platība 208,40 m Telpas atrodas ēkas pirmajā. stāvā. 3. Izsoles objektā iekļautā telpu grupa. Telpas nosaukums Platība (m 2 ) Kafejnīca 151,8 Trauku mazgātava 10,4 Savienotā sanitārtehniskā telpa 2,3 Priekštelpa 2,1 Pirmsapstrādes telpa 10,9 Virtuve 30,9 4. Ēkas un telpu plāns.

9

10 2. pielikums Banku augstskolas Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles dalībnieka PIETEIKUMA VEIDLAPA telpu nomas tiesību rakstveida izsolei Rīgā, 2019.gada. 1. Izsoles rīkotājs 2. Izsoles objekts, adrese, kadastra numurs un platība 3. Nomas laikā plānotā darbība nomas objektā, norādot kāda veida saimniecisko darbību ir plānots veikt; 4. Informācija par pieteikuma iesniedzēju: 4.1. pretendenta pilns nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 4.2. pretendenta oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese un kontakttālrunis; 4.3. pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods un kontakttālrunis. 5. Pretendenta piedāvātās nomas maksas apmērs Banku augstskola, Krišjāņa Valdemāra 161, Rīga, LV-1013, Tiesības uz nedzīvojamo telpu nomu. Nekustamā īpašuma adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīga, kadastra Nr , telpu grupas kadastra apzīmējums: Būves kadastra apzīmējums: Telpu platība: 208,40m 2 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Par 1 m 2 mēnesī euro bez PVN Kopā par 208,40 m 2 mēnesī euro bez PVN 8. Pieteikumam pievienotie dokumenti Parakstot šo pieteikumu pretendents piekrīt, ka Banku augstskola kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīga pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no Banku augstskolai pieejamām datubāzēm. Pretendents / / (paraksts, paraksta atšifrējums)

11 3. pielikums Telpu nomas līgums Nr. Rīgā, 2019.gada. Banku augstskola, reģ.nr , adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 161, tās rektora Andra Sarnoviča personā, kurš darbojas uz Banku augstskolas Satversmes pamata, turpmāk - IZNOMĀTĀJS, no vienas puses, un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tās personā, kurš darbojas uz pamata, turpmāk - NOMNIEKS, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti - Puses, atsevišķi Puse, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk Līgums): 1. Līguma priekšmets 1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem lietošanā par maksu neapdzīvojamās telpas saskaņā ar pielikumā noteikto telpu plānu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kas atrodas ēkā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, kadastra Nr , telpu grupas kadastra apzīmējums: (turpmāk Telpas). Telpu platība ir 208,40 m² Nomas maksa par telpu izmantošanu tiek noteikta EUR apmērā un PVN 21% EUR apmērā par vienu kvadrātmetru mēnesī. Kopējā viena mēneša telpu nomas maksa EUR ( ), t.sk. nomas maksa EUR un PVN EUR Puses vienojas, ka, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek mainīta PVN likme, nomas maksa ar PVN tiek grozīta atbilstoši PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, par pamatu ņemot nomas maksu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi IZNOMĀTĀJS apliecina, ka Līguma parakstīšanas brīdī Telpas ir IZNOMĀTĀJA īpašums Parakstot šo Līgumu, IZNOMĀTĀJS apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī un Līguma darbības laikā Telpas nav un netiks atsavinātas, nav un netiks ieķīlātas, par tām nepastāv strīds un nav uzlikts aizliegums Telpas tiek nodotas NOMNIEKAM tādā stāvoklī, kādā tās ir Līguma parakstīšanas dienā. NOMNIEKAM ir zināms Telpu un ar tām saistīto komunikāciju stāvoklis un tam nav pretenziju par to. Par Telpu nodošanu tiek parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts Puses apliecina, ka tās ir novērtējušas Telpu faktisko stāvokli un līdz ar to apņemas neizmantot prasības tiesības par Līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ NOMNIEKS, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Telpu nomas tiesību rakstiskās izsoles noteikumiem, apņemas tos pilnībā ievērot, kā arī nākotnē neizmantot prasības tiesības par Līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ NOMNIEKS iegūst tiesības lietot Telpas ar Telpu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi NOMNIEKS sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu uzsāk ne vēlāk kā 2019.gada 2.septembrī. 2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi 2.1. NOMNIEKAM ir šādi pienākumi: maksāt nomas maksu Līgumā noteiktajā kārtībā; būt pilnīgi materiāli atbildīgam par nomā saņemto Telpu un IZNOMĀJAM piederošo iekārtu saglabāšanu, atdot tās atpakaļ, pieļaujot vienīgi dabisku nolietošanās pakāpi, pēc Līguma termiņa izbeigšanās vai pēc Līguma izbeigšanās pirms termiņa; izmantot Telpas tikai Līguma 1.1.punktā noteiktajam mērķim saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām prasībām; lietojot Telpas, ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas regulē telpu nomu un lietošanu; lietojot Telpas, ievērot IZNOMĀTĀJA norādījumus, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, telpu izmantošanas sanitāros un ekspluatācijas noteikumus; atbildēt par Telpās atrodošos elektroiekārtu un citu inženiertehnisko tīklu un ierīču ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu, novērst to bojājumus, avārijas gadījumā nekavējoties informēt IZNOMĀTĀJU un veikt visus iespējamos pasākumus avārijas seku likvidācijai par saviem līdzekļiem veikt remontdarbus vai atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM zaudējumus, ja Līguma apakšpunktā minētā avārija ir izraisīta NOMNIEKA vainas dēļ;

12 neizdarīt Telpu pārplānošanu, neveikt nekādus pārveidojumus vai izmaiņas inženiertehnisko tīklu un ierīču konstrukcijā bez saskaņojuma ar IZNOMĀTAJU; ar savu darbību neaizskart IZNOMĀTĀJA, kā arī citu Telpu lietotāju, IZNOMĀTĀJA viesu likumīgās intereses un drošību, t.sk. neizvietot bez atsevišķa saskaņojuma ar IZNOMĀTĀJU nekādus reklāmas materiālus; ar savu rīcību netraucēt vai neapdraudēt IZNOMĀTĀJA vai citu nomnieku darbību; nepieļaut darbību, kas pasliktina Telpu kvalitāti; nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu, nekavējoties novērst piesārņojumu vai bojājumus un atlīdzināt visus zaudējumus, kas NOMNIEKA vainas dēļ nodarīti Telpām, dabai, zemes lietotājiem un sabiedrībai; ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā sniegt rakstiskas atbildes uz IZNOMĀTĀJA uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Telpu lietošanu un Līguma izpildi. Par saziņas līdzekli izmantojami gan elektroniskā sarakste uz Pušu norādītajām e-pasta adresēm (IZNOMĀTĀJA e-pasta adrese: NOMNIEKA e-pasta adrese: ), gan vēstules uz Pušu juridiskajām adresēm. Puses, parakstot šo Līgumu, piekrīt, ka informācija, kas tiek nosūtīta uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi, tiek uzskatīta par saņemtu 1 (vienas) darba dienas laikā; lietot NOMNIEKA rīcībā nodotās IZNOMĀTĀJA iekārtas un aprīkojumu tikai tam paredzētiem mērķiem un atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām; patstāvīgi slēgt līgumus par sadzīves atkritumu utilizāciju un viena mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt IZNOMĀTĀJAM noslēgtos pakalpojumu līgumu kopijas. Gadījumā, ja NOMNIEKS viena mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis IZNOMĀTĀJAM šajā punktā noteikto pakalpojuma līgumu kopijas, IZNOMĀTĀJAM ir vienpusējas tiesības pārskatīt Pušu sadarbības turpmāko iespējamību un vienpusēji izbeigt šo Līgumu nenodot Telpas vai to daļu apakšnomā, citādi lietot vai patapināt citām fiziskām vai juridiskām personām bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas; ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā novērst visas nepilnības un trūkumus, kurus tam norādījis IZNOMĀTĀJS; nepiegružot Telpām pieguļošo teritoriju, citas IZNOMĀTĀJAM piederošas telpas; sniegt kvalitatīvus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām prasībām; izvietot ārējās ēkas izkārtni pie ēkas ar IZNOMĀTĀJA rakstisku atļauju. Izkārtnes izgatavošanu, uzstādīšanu un saskaņošanu ar Rīgas domes attiecīgajām struktūrvienībām nodrošina un to izmaksas sedz NOMNIEKS. Pēc Līguma termiņa beigām uzstādītās izkārtnes NOMNIEKS par saviem līdzekļiem noņem 10 (desmit) dienu laikā no Līguma termiņa beigām; savas turpmākās darbības Līguma izpildē veikt stingrā saskaņā ar Līgumu, saskaņojot ar IZNOMĀTĀJU un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus. Atkāpes pieļaujamas tikai, ja IZNOMĀTĀJS tām piekritis rakstveidā. Gadījumā, ja NOMNIEKS ir veicis jebkādu, ar IZNOMĀTĀJU nesaskaņotu, Līguma darbības atkāpi, tā dod IZNOMĀTĀJAM vienpusējas tiesības pārskatīt Pušu sadarbības turpmāko iespējamību un vienpusēji izbeigt šo Līgumu NOMNIEKAM ir šādas tiesības: novietot Telpās nepieciešamās iekārtas, lai īstenotu Līguma 1.1.punktā minētos pakalpojumus; par saviem līdzekļiem, saskaņojot ar IZNOMĀTĀJU, veikt Telpās remontu, lai TELPAS uzturētu vai pielāgotu Līguma 1.1.punktā minēto pakalpojumu sniegšanai. Tas nevar būt par pamatu, lai NOMNIEKS prasītu Telpu nomas maksas samazināšanu; atbrīvojot Telpas sakarā ar Līguma darbības termiņa beigām vai tā laušanu, paņemt līdzi sev piederošo īpašumu. 3.IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi 3.1. IZNOMĀTĀJAM ir šādi pienākumi: ar Telpu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi nodot NOMNIEKAM lietošanā Telpas atbilstoši Līguma 1.1.punktā noteiktajam mērķim; Līguma darbības laikā netraucēt NOMNIEKAM izmantot Telpas Līguma 1.1.punktā noteiktajiem mērķiem; nodrošināt Telpās: esošās ventilācijas iekārtas un sistēmas darbību ar pietiekošām elektroenerģijas padeves jaudām; apkuri; auksto ūdeni, silto ūdeni un kanalizāciju;

13 elektroenerģiju; tauku savācēju; barjeras pulti vai iekļuvi ēkas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161 sētā, lai veiktu produktu iekraušanu vai izkraušanu, atkritumu izvešanu ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbību atlīdzināt NOMNIEKAM radušos zaudējumus, kas viņam radušies IZNOMĀTĀJA vai viņa pilnvaroto personu vainas dēļ IZNOMĀTĀJAM ir šādas tiesības: pieprasīt un saņemt nomas maksu Līgumā noteiktajā kārtībā; netraucējot NOMNIEKA normālu darbību, pārbaudīt Telpu stāvokli un Līguma izpildi; ienākt Telpās jebkurā laikā, lai novērstu avārijas situācijas draudus; Līguma darbībai beidzoties, saņemt Telpas tādā stāvoklī, kā paredzēts Līguma apakšpunktā; veikt Telpu remontu, brīdinot par to NOMNIEKU rakstiski vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, izņemot avāriju vai ārkārtas bojājumu novēršanu; gadījumā, ja NOMNIEKA sniegto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu kvalitāte ir neatbilstoša, t.i. neapmierina IZNOMĀTĀJA darbiniekus un studējošos, pieprasīt NOMNIEKAM sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. 4.Norēķinu kārtība 4.1. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM Līguma 1.2.punktā minēto nomas maksu par tekošo mēnesi saskaņā ar IZNOMĀTĀJA piestādītu rēķinu, kuru IZNOMĀTĀJS līdz attiecīgā mēneša 10.datumam elektroniski nosūta NOMNIEKAM Nomnieks nomas maksu maksā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. Ja Nomnieks nav saņēmis Līguma 4.1.punktā minēto rēķinu līdz attiecīgā mēneša 10.datumam par šajā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem, tas par to nekavējoties paziņo IZNOMĀTĀJAM, līdz ar to maksāšanas termiņš tiek pagarināts proporcionāli rēķina saņemšanas kavējumam IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā: ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņu cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10%. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar otro nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem; ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos; reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies IZNOMĀTĀJA Telpu plānotie pārvaldīšanas izdevumi; ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību Papildus nomas maksai NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM par IZNOMĀTĀJA nodrošinātajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem: par Telpu ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroapgādi saskaņā ar skaitītāju rādījumiem; par Telpu apkuri, inženierkomunikāciju tīklu apkalpošanu, deratizāciju un dezinfekciju, ventilācijas sistēmas apkalpošanas pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli, ēkas apdrošināšanas maksu proporcionāli Telpu platībai attiecībā pret ēkas kopējo platību saskaņā ar IZNOMĀTĀJA piestādītiem rēķiniem; par tauku savācēja apkalpošanu saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja tarifiem un IZNOMĀTĀJA izrakstītajiem rēķiniem NOMNIEKS Līguma 4.4.punktā noteiktos maksājumus samaksā IZNOMĀTĀJAM līdz mēneša 15.datumam par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar IZNOMĀTĀJA piestādītiem rēķiniem Lai veicinātu ātrāku rēķinu apmaksu, pamatojoties uz likuma Par grāmatvedību 7. 1 pantā paredzētajiem nosacījumiem, IZNOMĀTĀJS saskaņā ar Līguma nosacījumiem var sagatavot rēķinus elektroniskā veidā uz rēķina norādot piezīmi: Šis rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta Līguma 4.1. un 4.4.punktā minēto maksājumu veikšanas datumu ir uzskatāms datums, kad maksājumu summas ir ienākušas IZNOMĀTĀJA rēķinā norādītajā bankas kontā Maksājumu apmēru pārrēķini notiek atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14 4.9. Gadījumā, ja NOMNIEKS ir veicis ieguldījumus Telpās, kas saistīti ar Līguma 1.1.punktā minētā pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu, IZNOMĀTĀJAM nav pienākums veikt Telpu nomas maksas pārrēķinu vai kompensēt veiktos ieguldījumus ne Līguma darbības laikā, ne pēc tā termiņa beigām NOMNIEKA avansā samaksātā nomas maksa nevar būt par pamatu Līguma darbības neizbeigšanai pirms termiņa Gadījumā, ja Līgums pilnībā vai daļēji tiek izbeigts pirms nomas termiņa beigām, NOMNIEKS maksā nomas maksu un citus ar šo Līgumu saistītos maksājumus par faktisko nomas periodu. 5. Pušu atbildība 5.1. Puses ir atbildīgas viena otrai par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu atlīdzību otrai Pusei saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzības NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par veikto ieguldījumu Telpās kvalitāti un būvdarbu veikšanu saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un citiem spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem Līguma 4.1. un 4.4.punktā minēto maksājumu nokavējuma gadījumā bez iepriekšēja IZNOMĀTĀJA atgādinājuma NOMNIEKS maksā IZNOMATĀJAM līgumsodu par Telpu nomas maksas un citu Līgumā noteikto maksājumu nokavējumu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kavētā maksājuma summas NOMNIEKS apņemas segt IZNOMĀTĀJAM parādu piedziņas izdevumus, kas radušies IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām veicot NOMNIEKA nenomaksāto maksājumu atgūšanu Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no ar Līgumu uzņemto saistību izpildes NOMNIEKS ir personīgi un materiāli atbildīgs, ja Telpu nepienācīgas izmantošanas un apsaimniekošanas rezultātā ir iestājusies administratīvā vai civiltiesiskā atbildība Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ Puse rakstiski informē otru Pusi 5 (piecu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāko Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. 6. Līguma grozīšana un izbeigšanas kārtība 6.1. Līgums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, pievienoti Līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas Līgumu pirms termiņa var izbeigt: Pusēm rakstveidā par to vienojoties; IZNOMĀTĀJAM izmantojot tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma; NOMNIEKAM izmantojot tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot IZNOMĀTĀJAM rakstveidā par to 3 (trīs) mēnešus iepriekš; IZNOMĀTĀJAM vienpusēji atkāpjoties no Līguma bez jebkādas kompensācijas vai zaudējumu, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, izmaksas, paziņojot NOMNIEKAM rakstveidā par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja: NOMNIEKS neievēro Līguma nosacījumus; NOMNIEKA darbības dēļ tiek bojātas Telpas; NOMNIEKS tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai ir uzsākta tā likvidācija; NOMNIEKAM ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu; NOMNIEKS vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām nokavējis nomas maksas vai citu maksājumu samaksu IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot NOMNIEKAM zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai IZNOMĀTĀJA normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai NOMNIEKAM ir pienākums, Līguma termiņam beidzoties vai Līgumam izbeidzoties pirms termiņa, 2 (divu) nedēļu laikā nodot IZNOMĀTĀJAM Telpas ne sliktākā stāvoklī, kā to saņemot saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu. Ja Telpu nodošanas laikā tiek konstatēti NOMNIEKA vainas

15 dēļ radušies bojājumi, NOMNIEKAM 5 (piecu) darba dienu laikā tie jānovērš vai pēc IZNOMĀTĀJA piestādītā rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā jāatlīdzina nodarītie zaudējumi Telpas un IZNOMĀTĀJAM piederošā kustamā manta IZNOMĀTĀJAM tiek nodotas saskaņā ar nodošanas pieņemšanas aktu Ja NOMNIEKS noteiktajos termiņos neatbrīvo Telpas, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM Līgumā noteikto Telpas nomas maksu par katru nokavēto dienu un līgumsodu 0,5% apmērā no mēnesī maksājamās Telpas nomas maksas par katru nokavēto dienu, kā arī NOMNIEKAM ir pienākums samaksāt IZNOMĀTĀJAM komunālo pakalpojumu un citu IZNOMĀTĀJA nodrošināto pakalpojumu izmaksas par faktisko Telpu izmantošanas laiku. 7. Strīdu risināšanas kārtība 7.1. Puses risina strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, savstarpēju pārrunu ceļā Gadījumā, ja netiek panākta Pušu savstarpēja vienošanās, strīdus risina Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 8. Līguma darbības termiņš 8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas Līgums ir spēkā līdz 2025.gada vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei Puses var pagarināt Līguma darbības termiņu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 9. Noslēguma noteikumi 9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus Attiecības, kas nav paredzētas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Ja Puse maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski par to informē otru Pusi Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, tai skaitā Līguma 1.pielikums uz 1 (vienas) lapas, Līguma 2.pielikums uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros: pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 12.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI IZNOMĀTĀJS: Banku augstskola Adrese: K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013 Reģ. Nr Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV08TREL Rektors A.Sarnovičs NOMNIEKS: Rekvizīti Z.v. Z.v.

16 1.pielikums Telpu nomas līgumam Nr. Telpu plāns IZNOMĀTĀJS Banku augstskola NOMNIEKS Rektors A.Sarnovičs

17 2.pielikums Telpu nomas līgumam Nr. Tehniskā specifikācija 1. Iespējamie sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu saņēmēji ir Banku augstskolas (turpmāk IZNOMĀTAJS) studējošie, darbinieki un citi apmeklētāji. 2. Nomniekam vismaz 2 reizes gadā nodrošina Telpu logu un palodžu mazgāšanu no abām pusēm. 3. Nomnieks nodrošina traukus, galda piederumus, salvetes u.c. 4. NOMNIEKS sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus sniedz, ja Puses rakstiski nevienojas citādi: 4.1. pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 20:00; 4.2. sestdienās no plkst. 9:00 līdz 15: Pēc IZNOMĀTAJA rakstiska pieprasījuma vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš NOMNIEKAM jānodrošina sabiedriskā ēdināšana arī papildus Tehniskās specifikācijas 4.punktā minētajiem laikiem. 6. NOMNIEKS sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus var nesniegt no 1.jūlija līdz 20.augustam, ja Puses rakstiski nevienojas citādi. 7. NOMNIEKS produktu piegādi nedrīkst veikt, izmantojot ēkas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161 centrālo (galveno) ieeju. 8. NOMNIEKS Telpās nedrīkst tirgot alkoholiskos dzērienus un cigaretes. 9. NOMNIEKS nodrošina ēdienkarti latviešu un angļu valodās. 10. NOMNIEKS nodrošina vismaz šādus ēdienu veidu, skaits un sortiments: piena produkti (kefīrs, jogurts, biezpiens, biezpiena ēdieni, u.c.); otrie ēdieni vismaz 5 veidi (vismaz pa vienam no liellopu gaļas, cūkgaļas, vistas gaļas un zivīm, viens veģetārais) ar vismaz 3 piedevām (vārīti kartupeļi, rīsi, griķi); zupas vismaz 2 veidu; salāti vismaz 4 veidu, tai skaitā dārzeņu; saldie ēdieni vismaz 2 veidi; sulas vismaz 3 veidu, tai skaitā dabīgās, kas pagatavotas uz vietas; kafija, tēja, minerālūdens (ar gāzi, bez gāzes), citi atspirdzinošie dzērieni; konditorejas izstrādājumi vismaz 3 veidu pusdienu piedāvājums, kurā ietilpst divi ēdieni (zupa vai saldais ēdiens (pēc klienta izvēles) un pamatēdiens) un dzēriens. Pusdienu piedāvājuma cenai ir jābūt zemākai par to, ja tajā ietilpstošos ēdienus un dzērienu klients izvēlētos pirkt atsevišķi. 11. NOMNIEKS nodrošina ēdienu un konditorejas produktu pārdošanu līdzi ņemšanai. 12. NOMNIEKS nodrošina darbiniekus ar formas tērpiem vai apģērbiem, kuri nedrīkst būt izaicinoši, nepiedienīgi un pārmērīgi uzkrītoši. 13. NOMNIEKS nodrošina maksājumu karšu pieņemšanu norēķiniem. IZNOMĀTĀJS Banku augstskola NOMNIEKS Rektors A.Sarnovičs

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS PROJEKTS DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMS NR. Lielvārde, 2012.gada.. Mēs apakšā parakstījušies dzīvojamās mājas ielā Nr., Lielvārdē, dzīvokļu īpašnieki, turpmāk tekstā saukts ĪPAŠNIEKI, no vienas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk