Sala-sept.indd

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Sala-sept.indd"

Transkripts

1 SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS Esam radīti, lai dzīvē nepārtraukti kaut ko mainītu. Nesamierināšanās ar veco rada adrenalīna alkas pierādīt sevi un radīt kaut ko jaunu, bet nelaime tā, ka nezinām, kā to izdarīt. /Pēteris Kļava/ gada 12. septembris Nr. 119 G udrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt. To var atrast, to var izdzīvot, vai ļaut, lai tā tevi nes, ar to var darīt brīnumus. Sveicam Salas novada audzēkņus, skolēnus un studentus, kā arī viņu vecākus, jauno mācību gadu uzsākot! Pedagogiem novēlam, lai ikdiena piepildās ar dzīvesprieku un bērnu atzinību, lai vienmēr būtu gandarījums par padarīto darbu! Labdien, Jūsu mājās! Septembris joprojām silts un pārsvarā saulains, tomēr koku lapas pamazām iekrāsojas rudens krāsās. Jaunie sējumu asni priecē ar košo zaļumu. Vēl gan visa raža nav novākta, bet gatavošanās jaunajam ražas gadam notiek. Skolēni, kopā ar skolotājiem, ir uzsākuši jauno mācību gadu, arī vecākiem jātur roka uz pulsa un jāseko bērnu skolas gaitām. Tikai kopā darbojoties, var sasniegt labu rezultātu un bērns iegūs iespējami augstvērtīgāku izglītību. Vecākiem ir dotas tiesības izvēlēties skolu, tomēr izbrīna dažu vecāku lēmums nosūtīt savu atvasi mācīties uz kaimiņu novada skolu, lai bērns varētu uzturēties internātā. Varbūt neesam pietiekoši par to informējuši, ka Biržu pamatskolā bērniem ir iespēja uzturēties internātā un ēdināšana tiek apmaksāta. Tāpat, Biržu pamatskolā darbojas mūzikas, mākslas un sporta skolas klases, kā arī tiek apmaksāti ceļa izdevumi. Valstī ir svarīgi, lai ikviens iedzīvotājs maksātu nodokļus, un par iekasēto naudu būtu iespējams uzturēt izglītības sistēmu, veselības aprūpi, nodrošināt pensijas u.c., tāpat arī pašvaldībai ir svarīgi, lai novadā dzīvojošie cilvēki atbalstītu savas izglītības iestādes un nenāktos maksāt savstarpējos norēķinus par izglītības iestādēm, kuri bieži pārsniedz pašvaldībai no- Salas novada pašvaldība virzīto, - jūsu iemaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tāpēc, faktiski jūs finansiāli neatbalstiet vietējo skolu, kultūras namu, bibliotēku, teritoriju kopšanu, bērnu pulciņu u.c. uzturēšanu no pašvaldības līdzekļiem. Protams, ka pašvaldība respektē ikviena vecāka skolas izvēli, tomēr dažkārt nebūtu slikti, ja aizdomātos arī par pieminēto aspektu. Varbūt šodien skolotāja saņemtu lielāku algu, ja jūs bērnu skolotu vietējā skolā, bet rīt varbūt skolotāja palīdzēs jums nokārtot sadzīves problēmas. Tāda ir ekonomistu gudrība, ka attīstīt vietējo teritoriju, var iegādājoties vietējā uzņēmumā ražotu produkciju, saņemot pakalpojumu vietējā frizētavā vai iegādājoties preces vietējā veikalā utt. Pēdējā laikā ir nācies piedalīties dažādās sanāksmēs par administratīvi teritoriālo reformu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas algotie eksperti un ministrs nevar atbildēt uz ļoti vienkāršu jautājumu, - kas pēc reformas būs labāk, piemēram, Salas, Naukšēnu, Neretas u.c. novados? Kad šo jautājumu Naukšēnu vadītājs par savu novadu uzdeva četriem kungiem: J. Turlajam, ekonomģeogrāfam, U. Rutkastem no Latvijas Bankas, LMT vadītājam J. Bindem un profesoram G. Bērziņam no Latvijas universitātes, tad visi klusēja, kā ūdeni mutē ieņēmuši un arī ministrs J. Pūce neko nevarēja atbildēt. Pa radio skan ministra reklāmā ierunātas vispārējās frāzes par ieguvumiem pēc reformas. Zinātnieks A. Miglavs noskaidroja, ka Latvijas Bankas aprēķinātos administratīvos izdevumus pašvaldībās 190 miljonu apmērā VARAM ministrijai ietaupīt neizdo- sies, varētu būt tikai 27 miljoni, pārējie miljoni tikšot ietaupīti, efektivizējot skolu tīklu, sociālās aprūpes iestādes, kā arī samazinot citus pakalpojumus gadā, reformas rezultātā administratīvie izdevumi faktiski pieauga par 3 procentiem. Nav nopietns valdības vērtējums, ka uzņēmējdarbība novados neattīstās tāpēc, ka tikai 60 pašvaldībās ir nodaļas vai speciālisti uzņēmējdarbības atbalstam. To, ka mazajās pašvaldībās nav izglītotu speciālistu visās jomās, diskusijā par nākotnes pašvaldībām tika pieminēts vairākkārt. Latvijas Pašvaldību savienība atbalstīja zinātnieku Dr.oec. A. Miglava, Dr.phys., Dr.oec M. Pūķa, Dr.geogr. P. Šķiņka izstrādāto pašvaldību reformas modeli, un iesniegs to kā alternatīvu izskatīšanai valdībā un Saeimā. Jāpiezīmē, ka pašvaldības vairākkārt pauda viedokli par konsultāciju trūkumu ar pašvaldībām, arī pats VARAM ministrs to publiski atzina, nosaucot savas sarunas ar pašvaldību deputātiem par jautājumu - atbilžu vakariem. Nekādi nav saprotama Jēkabpils pilsētas nesavtīgā lielā vēlēšanās attīstīt apkārtējos novadus. Tik pat dedzīgi apkārtējos novadus vēlas sev pievienot Valmieras pilsēta, bet pārējās 7 lielās pilsētas ir sapratušas, ka pašiem pietiekami daudz neatrisinātu jautājumu, kurus viņi virzīs kā prioritātes un nauda pārsvarā paliks pilsētās. Ir ļoti liela vēlme cerēt, ka uzvarēs veselais saprāts, ka valsts no viena grāvja neiebrauks citā, un neturpināsies cilvēku prombraukšana no lauku novadiem, bet reforma tiks veikta, lai sasniegtu nosprausto mērķi par Latvijas ekonomisko uzplaukumu un cilvēku labklājību. Irēna Sproģe Salas novada domes priekšsēdētāja

2 2019. gada 29. augusta domes sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi šādos jautājumos Izpilddirektora ziņojums par paveikto augusta mēnesī (turpinās grants ceļa Se7 Baltais krogs - Strautiņi pārbūves darbi; notika izglītības iestāžu pieņemšana jaunajam mācību gadam, iestādēs veikti kosmētiskie remonti; visas mācību iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam; Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī notika festivāls Minhauzens 2019 ; visās novada kapsētās notika kapusvētki; Biržu Tautas norisinājās Bērnības svētki; Zemgales plānošanas reģiona organizētajā pasākumā Zemgales novadu dienas Rīgas centrāltirgū novadu pārstāvēja Salas kultūras nama un Sēlpils kultūras nama deju kopas Prieka pēc un Omes un kungs ; kā arī Salas vidusskolas audzēkne Adriana Turlaja; pašvaldības pārstāvji uzņēma Lietuvas tūroperatorus, žurnālistus un fotogrāfus starptautiskajā maršrutā Baltu ceļš Sēlpils pilskalna apskatē; komisija apsekoja izvirzītos objektus konkursa Sakopta vide Salas novadā 2019 ); Par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstā (mainīt bāriņtiesā amatu lietvedis uz bāriņtiesas sēžu sekretārs ); Par izmaiņām Salas novada bāriņtiesas skaitliskajā sastāvā (noteikt, ka ar gada 1. septembri Salas novada bāriņtiesā ir 3 (trīs) bāriņtiesas locekļi Par finansiālu atbalstu dalībai orientēšanās sacensībās (atbalstīt M.N. dalību sacensībās Slovēnijā piešķirot 250 EUR); Par nekustamā īpašuma Jaunrūtiņi, Salas pagastā atsavināšanu (atļaut A.V. pirkt no Salas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jaunrūtiņi, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr par nosacīto cenu 2386,78 EUR uz nomaksu 12 mēnešiem. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā, atsavināšanu (atļaut I.R. pirkt no Salas novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 10, kas atrodas Podvāzes ielā 4, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr un sastāv no 402/9309 domājamām dalām no daudz- dzīvokļu mājas un zemes par nosacīto cenu 1325,74 EUR uz nomaksu 36 mēnešiem); Par deleģēšanas līguma slēgšanu (Salas novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildi izglītības jomā, kas saistīta ar pedagoģiski medicīnas komisijas darbu un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodot Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei; noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Izglītības pārvaldes pakalpojumu izmantošanu uz 1 gadu); Par zemes vienības Priežkalni, Sēlpils pagastā, atsavināšanu (uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Priežkalni Sēlpils pagastā, Salas novadā, platībā 2,1 ha, atsavināšanas procesu veikt zemes robežu uzmērīšanu dabā, vērtēšanu un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda); Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības (nodot valsts īpašumā Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas, reģistrācijas numurs personā bez atlīdzības Salas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Dzelzceliņš, Salas pagastā, Salas novadā, platībā 7,71 ha (grafiskā platība 7,5262 ha) (nekustamā īpašuma kadastra Nr ), visā tā sastāvā šādu valsts pārvaldes funkciju veikšanai: Meža likumā noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšana, meža ceļa būvniecība); Par PII Ābelīte nolikuma apstiprināšanu Par grozījumiem Salas novada bāriņtiesas nolikumā Par Salas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atalgojumu 2019./2020. gada sezonā Par Salas novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu amatā (ievēlēt Salas novada bāriņtiesas locekļu amatā no gada 1. septem- bra līdz gada 31. augustam šādas personas: Daci Jēkabsoni, Ingu Galdiņu, Anitu Zvirgzdu); Par nekustamā īpašuma Mālnieki Salas pagastā, sadalīšanu (atļaut R.R. un I.G. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu Mālnieki, Salas pagastā, Salas novadā; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu platībā 3,8 ha jaunu nosaukumu Meža Mālnieki, Salas pagasts, Salas novads, un mainīt zemes lietošanas mērķi no - lauksaimniecība uz jaunu - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība); Par Zemes lietošanas mērķa maiņu (mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Podvāzes iela 1, Salas pagastā, Salas novadā, platībā 6,57 ha zemes lietošanas mērķi no - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve uz jaunu lauksaimniecība); Par medību tiesību nomas piešķiršanu (piešķirt Biedrībai Jēkabpils mednieku biedrība, medību tiesību nomu uz 5 gadiem sekojošās Salas novada pašvaldībai piekritīgajās 2 zemes vienībās; medību tiesību Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 0,43 EUR apmērā par vienu ha gadā; papildus Nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam PVN); Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu (pagarināt ar L.G. noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu platībā 0,06 ha D/s Dolomīts Nr.5/3-78 Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku līdz gada 28. augustam, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme; nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības; papildus Nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam PVN); Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu (pagarināt ar Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sa- biedrību Saka 2, reģistrācijas Nr , noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Saka 2, Salas pagastā, Salas novadā, platībā 0,78 ha iznomāšanu uz laiku līdz gada 28. augustam, zemes lietošanas mērķis transporta līdzekļu garāžu apbūve; nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības; papildus Nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam PVN); Par mazēkas būvniecību Salas pagastā (atļaut L.T. būvēt mazēku uz Salas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ); Par nekustamā īpašuma Rizgas Sēlpils pagastā, sadalīšanu (atļaut I.E. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu Rizgas, Sēlpils pagastā, Salas novadā; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu platībā 1,2 ha jaunu nosaukumu Līvāniešu zeme, Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības zeme); Par grozījumiem PII Ābelīte un Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā (ar gada 1. septembri noteikt PII Ābelīte : amatam pirmsskolas izglītības metodiķe, kods pēc klasifikatora , 1 slodze, mēnešalgu 830 EUR; amatam pirmsskolas izglītības skolotāja, kods pēc klasifikatora , 1.slodze, mēnešalgu 750 EUR (kopā 10 slodzes); amatam pirmsskolas izglītības skolotāja mūzikā, kods pēc klasifikatora , 1 slodze, mēnešalgu 902 EUR; amatam pirmsskolas izglītības skolotājs sportā, kods pēc klasifikatora , 0,5 slodzes, mēnešalgu 375 EUR; amatam logopēds, kods pēc klasifikatora , 0,33 slodzes, 247,50 EUR; ar gada 1. septembri noteikt Biržu pamatskolā: amatam pirmsskolas izglītības skolotāja, kods pēc klasifikatora , 1 slodze, mēnešalgu 750 2

3 EUR (kopā 2 slodzes); amatam internāta skolotājs, kods pēc klasifikatora , 1 slodze, mēnešalgu 750 EUR; amatam pagarinātās dienas grupas skolotājs, kods pēc klasifikatora , 0,1 slodze, 75 EUR); Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma likvidēšanu (Salas novada pašvaldības ģimenes atbalsta centrā Saulstari, reģistrācijas numurs , adrese Līkumi, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232: 1.1. likvidēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu klientu grupai bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, vecumā no 2 18 gadiem, kas ietvēra mājokļa nodrošināšanu, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kā arī bērna un ģimenes atkal apvienošanos veicināšanu vai jaunas ģimenes iegūšanu; 1.2. ar gada 30. septembri likvidēt amatus saskaņā ar Salas novada domes gada 4. janvāra ārkārtas sēdē (protokols Nr.1, 7.punkts) apstiprināto ģimenes atbalsta centra Saulstari amatu un mēnešalgu sarakstu; uzdot ģimenes atbalsta centra Saulstari direktora pienākumu izpildītājam Raivim Kalniņam: uzteikt darba līgumus, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 10. punktu; līdz nodot arhīvu ar pieņemšanas nodošanas aktu Salas novada pašvaldības atbildīgajai personai par arhīvu; ar lē- muma izpildi saistītos izdevumus segt no Salas novada pašvaldības pamatbudžeta). Nākošā kārtējā domes sēde gada 26. septembrī plkst * Salas novada domes sēdes protokoli publicēti mājas lapā sadaļas Novada dome apakšsadaļā Domes sēžu protokoli. Ingūna Rēķe Personāla nodaļas vadītāja Aktualitātes lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā. No gada 1. oktobra līdz 30. decembrim: apakš pasākumos Meža ieaudzēšana, "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana". No 1.oktobra līdz 1.novembrim apakš pasākumā "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana". LAD informē, ka no 1. septembra var pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai, ko var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķir- nes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes audzētāji. Plašāk: septembrī LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē pieredzes apmaiņas braucienu Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas uz Ērgļu novada saimniecībām SIA 3 Dpro, SIA Tauri, SIA Viesaki. Papildu informācija un pieteikšanās: e-pasts: ziedite.bimsteine@ llkc.lv, tālr Klāt Laukiem būt mācības! Jau astoto gadu Latvijas Lauku Pārgājiens 24 stundas dabā augustā, Salas novada Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Zemessardzes 56. kājnieku bataljonu, organizēja pārgājienu izaicinājumu 24 stundas dabā, kura laikā jauniešiem bija iespēja apgūt gan jaunas prasmes, gan uzzināt vairāk par zemessargu ikdienu, apmācībām un notikumiem no ikdienas. Bet, kā tad mums pārgājienā veicās? 8. augusta rītā visi tikāmies Salas vidusskolas sporta laukumā, lai jau no paša sākuma apgūtu prasmes kā pareizi sakrāmēt somu un katrs jaunietis arī saņēma pārgājienam nepieciešamo ekipējumu. Pēc tam visi bijām gatavi doties ceļā un, lai arī laika prognoze vēstīja, ka lietus sāks līt tikai ap plkst , realitātē tas sākās jau plkst Devāmies uz tur- pat netālu esošo Gustiņkalnu un jau sākām baudīt klusumu, mieru un dabas burvību. Sasniedzot Gustiņkalnu, mūs jau gaidīja iekurts ugunskurs un silta tēja, kas bija tieši laikā, jo nedaudz jau visi bijām nosaluši. Pēc tam gatavojām pusdienas, un tad sākās dienas mācīšanās daļa vispirms apguvām kā orientēties, izmantojot kompasu, pēc tam jau pa pāriem orientējāmies un sastādījām viens otram maršrutu. Pēc tējas pauzes turpinājām mācīties un atkal pa pāriem sastrādājāmies, - uzdevums bija, izmantojot 2 pončo izveidot teltij līdzīgu nojumi. Tas nebūt nebija viegli, tomēr visām komandām izdevās tikt galā ar uzdevumu. Vakarā kopīgi gatavojām zupu uz ugunskura, cepām desiņas. Vakarpusē lietus sāka mitēties un konsultāciju un izglītības centrs aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem piedalīties uzņēmējdarbības uzsākšanas mācībās pasākumā "Laukiem būt!". Pēc mācībām, kas Jēkabpils konsultāciju birojā sāksies 11. septembrī plkst.10:00, būs iespēja startēt uzņēmējdarbības konkursā. Plašāk: LLKC, sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, līdz pat gadam lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas produktu ražošanas nozarē strādājošajiem piedāvā plašas teorētisko un praktisko mācību iespējas. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā! Plašāk: Vasarā visos Latvijas novados varējām sākt kaltēt drēbes! Pavadījām nakti mežā un no rīta nokopām teritoriju, notika ekipējuma atdošana zemessardzei, lai kopīgi visi dotos atpakaļ uz Salas ciemu. Liels paldies Ze- notika LLKC rīkotais pasākums Novada Garša. Nu tuvojas lielais noslēguma pasākums, kas 27. un 28. septembrī ikvienu gaidīs jaunajā Rīgas kultūras un izklaides centrā Hanzas perons. Informācija par to, kas īsti ir Novada Garša, kā izskatījās vasaras pasākumi, kā arī visi jaunumi pieejami: NovadaGarsa/. Biļetes uz abiem pasākumiem iegādājamas www. bilesuparadize.lv Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiks Salas novadā: 23. septembrī plkst. 9:00-12:00 Salā, Susējas ielā 9, 222.kabinetā un plkst. 13:00-16:00 Sēlpils pagasta pārvaldē, T Anita Putka LLKC Jēkabpils KB konsultante messardzes 56. kājnieku bataljonam par sadarbību un vērtīgo pārgājienu! Paldies jauniešiem par izturību! Jaunatnes lietu speciāliste Elīna Ziediņa 3

4 Apmācības Sirdsdarbs Sēlijas novadu jauniešiem No 24. līdz 25. augustam Jēkabpils novadā, biedrībā Ūsiņš, notika neformālās izglītības apmācības Sirdsdarbs, kur galvenā sarunu tēma bija darbs, uz kuru ne tikai doties, lai saņemtu algu, bet kurš iedvesmotu arī pašu un būtu tāds, ko var saukt par sirds- Atpakaļ skolā! Pēc saules pielietas vasaras atgriežamies vietā, kas nevienu cilvēku neatstāj vienaldzīgu skolā! Kādam skola saistās ar satraukumu, kņadu, skaļiem smiekliem un gavilēm, uzvaru un zaudējuma garšu, ar pirmo mīlestību un lieliskiem draugiem, ar pirmo pieredzi, kā aizstāvēt sevi, savas tiesības būt pašam. Skolotājam, tāpat kā vecākiem nav lielāka prieka, kā redzēt mazos ķiparus izaugam par staltiem jauniešiem, kuri mērķtiecīgi izvēlas turpināt mācīties, lai iegūtu profesiju, kas nodrošinās stabilu vietu dzīvē, gandarījumu un iztiku! Arī šogad Salas vidusskolas 12. klases absolventi ir izdarījuši izvēli studēt Latvijas augstākās izglītības iestādēs Ventspils augstskolā (Tulkošanas fakultāte), Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (IT fakultāte, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte), Starptautiskajā kosmetoloģijas koledžā (Estētiskā kosmetoloģija. Skaistumkopšanas speciālists), Valsts Policijas koledžā (Policijas darbs), Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (Māszinības) un Rīgas Stradiņa Universitātē (Ergo terapija vai fizioterapija). No sirds novēlam izdošanos! Šī vasara ir pierādījusi, ka mūsu novadā ir izcili atsaucīgi 4 darbu. Apmācībās viesojās vairāki lektori, kuri ikdienā strādā arī savu sirdsdarbu, daloties pieredzē, darba specifikā un pastāstot - kādēļ tas viņiem ir sirdsdarbs. Apmācības atklāja biedrības Ūsiņš dibinātāja Ieva Jase, pa- uzņēmēji, kas iegulda ne tikai biznesā, bet domā sociāli atbildīgi iegulda bērnos un jauniešos! Sakām lielu, sirsnīgu paldies mūsu uzņēmējiem SIA Dona, SIA Kantiņi, Brīvdienu māja Vizbuļi, SIA Salas Serviss, SIA Gravānu darbnīca, I. Līces ārstu prakse, SIA Tālivaldis, SIA Kontekss, SIA Goba-A, SIA Rītausma, kā arī SIA Omiva un Arctic Paper, jo viņi piedalījās mūsu skolas skolēnu jauno dienasgrāmatu/plānotāju tapšanā. Vāka zīmējuma autore ir skolas konkursa uzvarētāja, 8. klases skolniece Daniela Čamane. Pagājušajā gadā ar skaistu mācību telpu iepriecinājām skolēnus, kuri mācās Angļu valodu pie skolotājas Valentīnas Banderes, šogad atvērām svaigi remontēto Vācu valodas kabinetu, kas ir mājvieta arī 11. klasei un audzinātājai - vācu valodas, mājturības un tehnoloģiju skolotājai Dacei Jēkabsonei. Ceram drīz šeit uzņemt skolēnus un skolotājus no sadarbības skolas Vestervaldes vidusskolas Vācijā. Priecājamies arī par svaigo un gaišo 1. stāva gaiteni. Paldies pašvaldībai par finansiālo atbalstu un visiem tehniskajiem darbiniekiem! Šis gads atnesīs daudz jauna arī skolotājiem, jo mēs visi gatavojamies 2020./2021. mācību gadam, stāstot par nonākšanu līdz savam sirdsdarbam - iespējai katru dienu būt kopā ar zirgiem un nonākšanu līdz zirgu sportam. Savukārt, Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciālists Jānis Ozols turpināja sarunu par savu ceļu uz sirdsdarbu un dalījās ar savu dzīves pieredzi. Nākamais par savu sirdsdarbu pastāstīja zobārsts Rendijs Dronks, pēc tam grafiskā dizainere Solvita Kukle. Pēcpusdienā apmācībās viesojās Youtube blogeris Edgars Feščenko, kas šajā platformā pazīstams kā Edgar Fresh un youtubere Amanda Razma, kas pazīstama kā Dorothea. Abi blogeri dalījās pieredzē ideju radīšanā, video veidošanā, kā arī pastāstīja - kā ir būt youtuberim Latvijā. Pirmajā dienā apmācību dalībnieki devās arī ekskursijā iepazīt zirgu stalli Ūsiņš, bet vakarā, pateicoties laivu nomai atpūtas vietā "Daugmales", daļa dalībnie- kad stāsies spēkā jaunais vispārējās vidējās izglītības (vidusskolas) standarts. Mācāmies, diskutējam, meklējam savu ceļu šajā pārmaiņu periodā. Novēlam izturību direktora vietniecei IT jautājumos un informātikas skolotājai Vijai Rudzītei, jo viņa ir uzsākusi augsta līmeņa programmēšanas mācības skolotājiem, ko nodrošina Start(IT), Skola2030, Accenture Latvija mentori. Mācības paredzētas pedagogiem ar priekšzinā- ku devās laivu braucienā saulrietā pa Daugavu. Brauciens noslēdzās ar nakts trasīti. Otrās dienas rīts otrajai grupai iesākās ar rīta laivu braucienu un izjādi zirga mugurā. Vēlāk sekoja Jura Medenieka lekcija, pastāstot par savu darbu un daloties vērtīgās atziņās par naudas lietām. Noslēgumā runāja atpūtas vietas "Daugmales" laivu nomas turētāja Inese Irbīte, pastāstot kā viņas ģimene nonākusi līdz idejai par iespēju tūristiem piedāvāt laivu nomas pakalpojumus, par piedzīvoto un nākotnes plāniem tūrisma jomā. Paldies Jēkabpils novadam par apmācību organizēšanu un Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām par finansiālu atbalstu. Salas novadu apmācībās pārstāvēja 5 jaunieši. Elīna Ziediņa Jaunatnes lietu speciāliste šanām programmēšanā un tiem, kas potenciāli varētu pasniegt augstākā līmeņa programmēšanu vidusskolas vecuma skolēniem. Mēs esam auguši gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Paldies visiem 265 skolēniem un viņu vecākiem, ka esat izvēlējušies būt Salas vidusskolā! Novēlam izdošanos jaunajā mācību gadā! Salas vidusskolas direktore Sanita Madalāne

5 Karjeras atbalsta pasākumi skolēniem Salas vidusskolā Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem Salas vidusskolā, izglītības iestāde no gada janvāra iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekts ilgst līdz gada decembra beigām. Projekta finansējums ir euro (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā euro ESF finansējums un euro valsts budžeta finansējums. Projekta aktivitātēs paredzēta: 1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. 4. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās. Karjeras projekta Nr /16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ietvaros realizētie pasākumi Salas vidusskolā 2018./2019. mācību gadā 1. klase Mācību ekskursija Nezināmais dārzeņkopībā", SIA "RĪTAUSMA" Radošā nodarbība "Neparasti krāsainā pasaule", EBRU māksla 2. klase Mācību ekskursija "Gribu, varu, daru", SIA "DONA" Lekcija/nodarbība "Mans interesantais karjeras sākuma ceļš" 3. klase Mācību ekskursija "Nezināmais dārzeņkopībā", SIA "RĪTAUSMA" Lekcija/nodarbība "Mans interesantais karjeras sākuma ceļš" Radošā nodarbība "Neparasti krāsainā pasaule", EBRU māksla 4. klase Lekcija/nodarbība "Mans interesantais karjeras sākuma ceļš" Radošā nodarbība "Neparasti krāsainā pasaule", EBRU māksla 5. klase Mācību ekskursija "Darba pasaules iepazīšana", TC AURA (Jēkabpils) Lekcija/nodarbība "Mans interesantais karjeras sākuma ceļš" 6. klase Mācību ekskursija "Bezgalīgā profesiju pasaule", Mazās Brīnumzemes centrs (Sigulda) 7. klase Mācību ekskursija "Profesijas lidostā "Rīga" un LU botāniskajā dārzā 8. klase Mācību ekskursija SIA "RĪT- AUSMA" Interaktīva lekcija "Mana uzņēmuma veiksmes atslēga" 9. klase Mācību ekskursija "Profesijas lidostā "Rīga" un LU botāniskajā dārzā" Lekcija/nodarbība "Dzīves mērķu izvēle" klase Lekcija/nodarbība "Nekustamā īpašuma nozare" Interaktīva/praktiska nodarbība "Mana karjeras nākotne" Salas vidusskolas ārpus projekta realizētie karjeras pasākumi 8-12 X Karjeras nedēļa klasēm 18 X Zinātnes diena sadarbībā ar RTU 13 II Ēnu diena klasēm 8 III Karjeras biznesa projekts "ALAS" klasēm 26 IV Ekoskolu forums "5.vilnis" Aizkraukles novada ģimnāzijā, 8. klasei Notikusi 5. Sēlijas novadu jauniešu diena Dzimis Sēlijā 17. augusta rītā Sēlijas novadu jaunieši devās uz Krustpils novada Marinzejas muižu, kur notika jau 5. Sēlijas novadu jauniešu diena Dzimis Sēlijā. Jauniešu diena ta- pusi ar Sēlijas novadu apvienības: Salas, Jēkabpils, Viesītes, Neretas, Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Krustpils novadu atbalstu. Krustpils novads bija sarūpējis aktīvu un aizraujošu programmu visas dienas garumā. Vispirms notika pasākuma atklāšana un iesildīšanās visiem dalībniekiem, pēc tam tika noteikts, kurā no novadiem nākamajā gadā notiks Jauniešu diena un, spēles laikā tika noteikts, ka nākamā jauniešu diena notiks Jēkabpils novadā. Tālāk programmā bija paredzētas komandu cīņas Izlauzies, kurās katrai komandai bija jāpiedalās 15 dažnedažādu uzdevumu veikšanai, uzdevumi notika gan Marinzejas muižas parkā, gan muižas ēkā, tam sekoja iedvesmojoša saruna ar Latvijas Radio Pieci personību Inesi Pučeku, kura jauniešiem pastāstīja par savu ceļu uz darbu radio un savu hobiju alpīnismu. Pēcpusdienā jaunieši varēja izvēlēties un piedalīties dažādās aktivitātēs spēlēt peintbolu, burbuļfutbolu, izbraukt ar motorlaivu, izmēģināt virtuālās realitātes atrakciju Go station, doties uz momentfoto stendu un piedalīties radošās darbnīcās, kurās varēja liet sveces, darināt auduma somiņu, veidot dekorus no plastikas, apgleznot džinsu, darināt rokassprādzi. Vakarā notika komandu cīņu Izlauzies apbalvošana un drīz pēc tam sākās ballīte ar Rollmans Band un DJ Kasparu Markševiču. Paldies Krustpils novadam par aizraujošo Jauniešu dienu! Elīna Ziediņa Jaunatnes lietu speciāliste 5

6 Lepojamies! Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēmusi Salas vidusskolas vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja Dace Ķiploka Salas vidusskolas vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja Dace Ķiploka saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītībā. Šo gadu laikā D. Ķiploka parādījusi sevi kā prasmīgu pedagoģi ar demokrātisku darba stilu, 6 radošu pieeju darbam, atsaucīgu kolēģi. Skolotāja Dace vada mūsdienīgas, netradicionālas mācību stundas, dažādojot mācību metodes. Mērķtiecīgi veido vidi, kura nodrošina katram skolēnam individuālās attīstības iespējas, virza savu un skolēna sadarbību, veicinot skolēna personības un individualitātes pašattīstību. Skolotāja sekmīgi sagatavo skolēnus starpnovadu mācību olimpiādēm un konkursiem vizuālajā mākslā, ir nodrošinājusi skolēnu rezultatīvu dalību. Skolotāja Salas vidusskolā vada arī pieaugušo neformālās izglītības radošo studiju Horizonts, kas sniedz iespēju skolas darbiniekiem un skolēnu vecākiem darboties radoši. Biedrība Holista piedalījusies Nūjošanas svētkos Ventspilī Jau kopš gada, ik gadu Ventspilī augusta beigās notiek Latvijā lielākais nūjotāju saiets. Festivāls kopš pašiem pirmsākumiem pulcē vairākus simtus nūjotāju. Pasākuma mērķis sekmēt ne vien veselīgu dzīvesveidu, bet rosināt cilvēkus ikdienā nodarboties arī ar sporta aktivitātēm, tai skaitā, nūjošanu. Jautrā noskaņojumā un možu garu 10. augustā aizvadīts 10. Vislatvijas nūjošanas festivāls Ventspilī. Jubilejas gadā festivālā pulcējās ~380 dalībnieku no visas Latvijas, kā arī no Somijas un Lietuvas. Nūjotājiem bija iespēja piedalīties 5,3 km vai 10,6 km distancēs. Trasē iztērēto enerģiju nūjotāji varēja atjaunot, baudot spēcinošu zupu un lielo festivāla kūku. Nūjošanas svētkus ar nepacietību gaida daudzi entuziasti, kuri nūjošanu izvēlējušies par savu aktīvo brīvā laika pavadīšanas veidu. Festivāls ir brīnišķīgs pasākums, kurā tiek piedzīvota kopības sajūta, līdzjutēju atbalsts, sniedzot patīkamu noskaņojumu un gandarījumu par distances pievārēšanu. Rezultātam šajā gadījumā nebija nozīmes, galvenais piedalīties un izbaudīt svētku sajūtu. Tomēr nedrīkst aizmirst arī rūpes par veselību. Pēdējā laikā daudz tiek runāts par cilvēka spēju ieklausīties savā ķermenī un "uzķert" pareizās lietas, ko tas vēlas savam saimniekam pateikt, tomēr jāņem vērā, ka pulss ir cilvēka galvenā muskuļa sirds svarīgākais raksturlielums, pēc kura sportošanas laikā var pateikt, vai viss ir kārtībā. Sekošana līdzi savam pulsam sportošanas laikā jākļūst tikpat pašsaprotamai lietai kā iesildīšanās, atsildīšanās vai jebkura cita treniņa daļai. Jāsaprot, ka ar sportošanu bez pulsa kontroles drīzāk var nodarīt sev pāri, nevis gūt pozitīvu efektu. Par to, kā savu pulsa kontroli izmantot sevis uzstādīto mērķu sasniegšanai, tostarp, rūpēties par savu veselību, vēlreiz atgādināja Olga Kuņankina. Pēc iesildīšanās, biedrības Holista dalībnieki, izmantojot Lauku partnerības Sēlija NVO iniciatīvu konkursā iegūtos pulsometrus, noklausījās informāciju un devās trasē, lai pielietotu tos praktiski, kontrolētu savas fiziskās slodzes rezultātus. Ar pulsometra palīdzību ir iespējams slodzi dozēt un pakāpeniski kāpināt to, kas ir ļoti būtiski, lai spēji neuzliktu sirdij pārlieku lielu asins daudzumu, ko izpumpēt, lai apgādātu muskuļus ar skābekli. Pulsometrs ļauj arī novērtēt savu personīgo progresu un būt neatkarīgam, nodarbojoties ar daudzveidīgām aktivitātēm. Neatkarība, lietojot pulsometru, izpaužas arī kā pašrocīga treniņa režīmu maiņa, variējot gan sirds, gan muskuļu spēka, gan intensīvus, kaloriju dedzinošus treniņus. Arī atjaunošanās posmā pulso- metrs ir lielisks palīgs, jo pēc laika, kas pavadīts, atjaunojot ierasto sirds ritmu, iespējams novērtēt cik viegli vai grūti sirdij ir veicies treniņa laikā. Vārds "pulss" apzīmē sirdsdarbības frekvenci jeb biežumu - cik reizes minūtē tā saraujas, lai izsviestu asinis. Kļūda, kuras rezultātā daudziem iesācējiem sportošanas laikā ir gan elpas trūkums, gan ļoti augsts pulss, ir tā, ka tiek ņemts vērā tikai muskuļu spēks. Cilvēks jūt, ka muskuļi vēl ir spējīgi slodzi izturēt, tāpēc to turpina, kamēr sirdij tā jau ir pārslodze. Var droši apgalvot, ka pulss un sirds spēja izturēt slodzi ir svarīgāka par muskuļu izturību - sirds katram cilvēkam ir tikai viena, un tā pilda nozīmīgu funkciju - apgādāt muskuļus ar skābekli. Tātad, spēcīga sirds ir savstarpēji saistīta ar visiem pārējiem cilvēka muskuļiem - jo trenētāka tā būs, jo mazāka slodze tiks pielikta, lai nogādātu skābekli līdz muskuļiem. Augsts pulss norāda uz to, ka sirds ir vāji trenēta, tāpēc tai ir daudzas reizes jāsaraujas, lai izsviestu nepieciešamo asins daudzumu, kas apgādās jau pieminētos muskuļus ar skābekli. Sirds "atpūta" ir tie brīži, kas ir starp sitieniem, attiecīgi - jo biežāki ir sitieni, jo mazāka atpūta sirdij. Salīdzināšanai - parasta cilvēka sirds sūknē mazāk asinis un biežāk, kamēr sportista sirds - vairāk asinis, bet retāk. Tāpēc arī trenētiem cilvēkiem ikdienā miera režīmā ir pazeminātāks pulss un sirdij ir iespēja salīdzinoši garajās pauzēs pienācīgi atpūsties. Būtiski, ka cilvēkiem, kuri jau bērnībā un pusaudžu gados ir trenējušies, būs daudz vieglāk panest ne tikai fiziskas slodzes, bet arī stresa situācijas, kuru laikā arī pulss mēdz paaugstināties. Pulss savstarpēji korelē arī ar vielmaiņas procesiem - tas notiek brīdī, kad organismam pietiek skābeklis, lai dedzinātu taukus, bet to cilvēks pats visbiežāk nespēj noteikt, tāpēc arī nepieciešams pulsometrs. Uz tikšanos nūjošanas trasēs un Piedzīvojumu parkā Ventspilī nākamgad! Biedrības Holista biedre Ingrīda Maurāne

7 Sēlijas novadu apvienība rīko kopīgu pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā "Sēlijai būt!" Latviešu tauta veidojusies gadsimtā, četru baltu tautu (kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās apvienošanās procesā, kā arī daļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām, kaut gan apvidus ar šādu nosaukumu nav atrodams Latvijas kartē, jo ap gadsimtu Sēlijas vārds uz daudziem gadsimtiem izgaisa no vēstures, un tikai 20. gs. 80. gados Sēlija latviešu valodā ienāca gandrīz kā jaunvārds. Kas Sēlija ir šodien? Vai to var traktēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālā senatnē centrēta ilūzija? Aktualizējot jautājumu par Sēlijas, kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks Sēlijas novadu apvienības septiņu pašvaldību rīkots kopējs pasākums Sēlijai būt!. Pasākuma atklāšana plkst ; no plkst sarunas, kuras vadīs Jānis Pleps. Par reģionu attīstībai būtiskiem jautājumiem diskutēs Kaspars Ādams, Laura Dimitrijeva, Raita Karnīte, Rūta Muktupāvela, Alberts Sarkanis, Zbigņevs Stankevičs, Ineta Timšāne, Jānis Turlajs, Juris Vectirāns un Ineta Zībārte. Sarunu tēmas: Sēļu saknes un identitāte (Sēlija un sēļi, sēliskā izloksne, kultūrvēsturiskā piederība); Jauni uzņēmēji savā novadā (uzņēmējdarbība Sēlijā, valsts un pašvaldību atbalsts, attīstības iespējas); Sēlijas nākotnes perspektīvas (Sēlijas nākotne, administratīvi teritoriālā reforma, Sēlijas stiprās un vājās puses). Sarunu ciklu noslēgs Dainis Īvāns, iepazīstinot ar savu redzējumu par darāmajiem darbiem Sēlijas nākotnei. Iepazīt Latvijas piekto novadu būs iespēja arī caur daudzveidīgo kultūras programmu. Visas dienas garumā skanēs sēļu valoda un dziesmas, darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Pasākumā piedalīsies arī Ieva Akuratere, Elīna Šimkus un Armands Siliņš, kā arī Jēkabs Reinis. Ieraudzīt vairāk būs iespēja, dodoties virtuālajā ceļojumā pa Sēliju un apmeklējot LNB oranžērijā (1. stāvā) izvietoto izstādi. Sajust Sēliju aicināti arī mazākie bibliotēkas apmeklētāji un viņu vecāki no plkst LNB Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) kā Ģimeņu sestdienas pasākums būs piedāvāta īpaša programma bērniem. Savukārt, no plkst savās pārdomās par Sēlijā piedzīvoto un sajusto dalīsies mūziķis Kārlis Kazāks, kurš vairākkārt ir ceļojis pa Sēliju un iepazinis sēlisko izloksni, un režisors Sandijs Semjonovs, kurš šovasar sācis uzņemt dokumentālo filmu Nezināmā Sēlija. Madara Pavlovska Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, pasākuma koordinatore Eiropas kultūras mantojuma dienas 2019 pasākums notiks arī Sēlpils pagasta Arbidānos Kultūras mantojuma aizsardzības darbs nav iedomājams bez profesionālas restaurācijas. Restaurācijas procesā speciālisti sabiedrībai atdod no pamestības un iznīcības izglābtas kultūras vērtības, kurās ieguldīta profesijas mīlestība, uzticība vērtību saglabāšanai, neizsīkstoša enerģija, rūpīgs un pacietīgs darbs, neapslāpējama vēlēšanās pēc iespējas vairāk atklāt un dziļāk saprast objektu, nesteidzoties, atbildīgi un prasmīgi no jauna izcelt šīs vērtības apbrīnošanai gadā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma Restaurācija izvēlēta, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstības nākotnes izaicinājumiem, stiprinātu profesionalitāti, aicinātu uz dialogu ar plašu sabiedrību, veicinātu autentiskuma izpratni, oriģinālas, vēsturiskas substances informatīvās un sajūtu radošās nozīmes novērtēšanu un cienīšanu. Mantojuma dienu laikā Latvijā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicinās atskatīties uz restaurācijas nozares sasniegumiem kopš neatkarības atjaunošanas, popularizējot labās prakses piemērus objektus, kuros veikta pētījumos balstīta, kvalitatīva, mūsdienu mantojuma saglabāšanas filozofijai atbilstoša restaurācija. Mantojuma dienu pasākumi norisināsies gada septembrī, tās atklājot ar starptautisku konferenci Restaurācija Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, ēku kompleksā Trīs Brāļi. Pasākumu programma septembrī ietvers aktivitātes visā Latvijā, atverot objektus un rīkojot izzinošus pasākumus tādos objektos kā Iģenes luterāņu baznīca, Krāslavas Romas katoļu baznīca, Preiļu pils, Kokneses pilsdrupas, Ungurmuiža, u.c. Viens no plānotajiem pasākumiem notiks arī Salas novada Sēlpils pagastā pie Strūves ģeodēziskā loka punkta Arbidāni. Interesenti aicināti sestdien, 14. septembrī plkst apmeklēt minēto punktu Arbidāni kopā ar Nacionālā kultūras mantojuma un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvjiem, kā arī citām ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu saistītām iestādēm un personām. Laiku pirms pasākuma atklāšanas, notiks orientēšanās sacensības jauniešiem Abidānu apvidū. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji interaktīvā veidā iepazīstinās ar Iepazīsti un sajūti Sēliju arī tu! Būsim kopā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 28. septembrī no plkst ! Pasākumu organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Sēlijas novadu apvienība. mūsdienu mērinstrumentiem ar kuriem veic ģeodēziskos un topogrāfiskos uzmērījumus šodienā. Pasākuma otrā daļa turpināsies Sēlpils kultūras, kur būs iespēja aplūkot tematisku izstādi. Sēlijas saimnieces pasākuma dalībniekiem piedāvās nobaudīt Sēlijas smeķi. 14. septembrī tiks organizēts autobuss maršrutā Birži-Sala-Arbidāni-Sēlija-Sala-Birži. Interesentiem lūgums papildu informāciju iegūt pa tālruni Jolanta Grandāne SA un tūrisma lietu speciāliste 7

8 8

9 Aizvadīta Zemgales novadu diena Rīgas Centrāltirgū. Dalībnieku vidū arī Salas novada uzņēmēji un amatierkolektīvi Maize, medus, cigoriņu kafija, dažāda veida sieri, Šitaki sēnes, mājas vīni, alus, saldumi, adījumi, lina un filca izstrādājumi, izšuvumi, klūgu pinumi, rotas, dabīgo vielu kosmētika. Tā izskatījās Zemgales bajāru gadatirgus Rīgas Centrāltirgus Nēģu laukumā, kur vairāk nekā 40 mājražotāju un amatnieku no visas Zemgales piedāvāja degustēt un iegādāties savu produkciju! Savukārt, Zemgales kultūras tradīcijas mūziku un dejas iedzīvināja 12 dažādu paaudžu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Salas novadu starp tirgoties gribētājiem pārstāvēja SIA Dona, bet kultūras programmā piedalījās Salas KN un Sēlpils KN deju kopas Prieka pēc un Omes un kungs, vadītāja Vika Vanaga; kā arī soliste Salas vidusskolas skolniece Adriana Turlaja. Zemgales reģionu patlaban veido 22 pašvaldības - Jelgavas un Jēkabpils pilsētas, kā arī Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobe- les, Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novadi. Pasākumu organizēja Zemgales Plānošanas reģions, sadarbībā ar Zemgales reģiona pašvaldībām un Rīgas Centrāltirgu, lai veicinātu uzņēmēju atpazīstamību un popularizētu kultūras un tūrisma daudzveidību. Jolanta Grandāne SA un tūrisma lietu speciāliste Sēlpils pilskalnu iepazīst tūrisma speciālisti no Lietuvas, tūrisma maršruta "Baltu ceļš" ietvaros Mēs, baltu pēcnācēji, esam apņēmušies saglabāt un nodot turpmākajām paaudzēm mūsu senču dzīvesziņu. Lai to paveiktu, Zemgales Plānošanas reģions, kopā ar Latvijas (to starp Salas novadu) un Lietuvas partneriem, projekta ietvaros, izveidojis starptautisku tūrisma maršrutu Baltu ceļš. Tā garums km, veidots Kuršu (~790 km), Zemgaļu (~620 km) un Sēļu (~735 km) lokos. Katrs no lokiem ietver teritoriju gan Latvijā, gan Lietuvā, kur meklējami senie kurši, zemgaļi un sēļi daļa no baltu maztautām. Vairāk kā 110 tūrisma objektu ļaus izzināt šo trīs baltu maztautu vēsturi, kultūru un tradīcijas. Viens no šī tūrisma maršruta pieturpunktiem atrodas Salas novadā - Sēlpils pilskalns Sēlpils pagastā, kas mūsdienās no cietzemes vairs nav pieejams un skatāms no Daugavas krasta Zvejnieklīcī. Lai iepazītu jaunizveidoto tūrisma maršrutu Baltu ceļš, Zemgales Plānošanas reģions Lietuvas tūrisma speciālistiem piedāvāja divu dienu ekskursiju pa Sēlijas un Zemgales maršrutā iekļautajām apskates vietām. Ekskursijas grupu pārstāvēja Lietuvas sociālo mediju, profesionālo ceļojumu aģentūru, tūrisma gidu, dažādu masu mediju pārstāvji un fotogrāfi. 21. augustā viņi ciemojās Salas novadā, ar mērķi iepazīt Sēlpils pilskalnu. Salas novada pašvaldība organizēja ekskursiju pa Daugavu, izmantojot biedrības Prast kuģīša Vīgante pakalpojumu. Tādējādi, ekskursijas grupa varēja apskatīt Sēlpils pilskalnu ar viduslaiku pilsdrupām tuvplānā. Tūristu grupai pašvaldība prezentēja arī vienu no četriem rekonstruētajiem 12. gs. sēļu arheoloģiskajiem tērpiem. Senais baltu cilšu dzīvesvietas liecinieks Sēlpils pilskalns ar koka pili, līdz 13.gs. sāku- mam bija senās Sēlijas valdnieku pils un sēļu politiski ekonomiskais centrs, kurā ietilpa vairākas apdzīvotās apmetnes. Rosīgāka dzīve Sēlpilī norisinājās gs., kad tika apdzīvots viss pilskalna plakums vairāk nekā 1 ha plašumā. Arheoloģiskajos izrakumos 20.gs. 60. gados šeit iegūtas Latvijā vissenākās liecības par cilvēka klātbūtni vācu mūra pils un sēļu koka pils slāņos bija iejauktas krama šķilas, kasīkļi un bultu uzgaļi, kas pēc formas attiecināmi uz paleolīta jeb senākā akmens laikmeta beigu posmu (datējami ar ~ 9.g.t.p.m.ē). Atkarībā no ūdens līmeņa, mūsdienās Sēlpils pilskalna sala Daugavā atrodas līdz 2 m virs ūdens un garumā var sasniegt līdz 150 m. Arī lielākā daļa viduslaiku mūra pilsdrupu atrodas zem ūdens. Jolanta Grandāne SA un tūrisma lietu speciāliste 9

10 Ja vēlies saturīgi pavadīt brīvo laiku, iemācīties ko jaunu vai izkopt talantu, pievienojies! 2019./2020. gada sezonā Biržu Tautas nama dalībniekus gaidīs 12 kolektīvi! Bērnības svētki Biržu Tautas 10 Kolektīvs Bērnu vokālais ansamblis Pērlītes Vokālais ansamblis Magiko Mūsdienu deju kolektīvs Dancītis Mūsdienu deju kolektīvs Mango Interešu grupa Rotaļnieks Amatierteātris Birzīte Vidējas paaudzes deju kolektīvs Kastanis Sieviešu vokālais ansamblis Melodija Līnijdeju grupa Kopā jautrāk Deju kolektīvs Neķer kreņķi (vecums 45+) Vokāli instrumentālā grupa Eksperiments Biržu TN amatierkolektīvi 2019./2020.g. sezonā Kolektīva vadītājs Lienīte Geižāne T Lienīte Geižāne T Kristīne Pazuha T Kristīne Pazuha T Kristīne Pazuha T Evita Štāka T Kristīne Pazuha T Lienīte Geižāne T Elita Kalnieša T Kristīne Pazuha T T HIP-HOP deju grupa T Mēģinājumu diena, laiks Trešdienās, Ceturtdienās, Otrdienās, Ceturtdienās, Otrdienās, Ceturtdienās, Pirmdienās, Trešdienās, Trešdienās, Pirmdienās, ceturtdienās, Pirmdienās, ceturtdienās, Otrdienās, Ceturtdienās, Otrdienās, Trešdienās, Mēģinājumus uzsāks oktobrī Mēģinājumus uzsāks oktobrī Pateicoties Salas novada pašvaldības atbalstam, dalība amatiermākslas kolektīvos ir bez maksas. Sēlpils kultūras jaunajā sezonā darboties atsāk amatierkolektīvi jauktais koris Sēlpils, diriģente Agnese Grudinska, mēģinājumi trešdienās plkst.19:00; deju kopa Omes un kungs, vadītāja Vika Vanaga, mēģinājumi pirmdienās un trešdienās plkst.18:00; amatierteātris Ore, vadītāja Anita Gerasimova, mēģinājumi pirmdienās plkst.19:00; VPDK Sēļu zeme, vadītāja Linda Miezīte, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās plkst.19:00; bērnu deju kolektīvs Sprigulītis, vadītāja Linda Miezīte, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās plkst.18:00. Papildu informācija pa tālruni Anita Gerasimova Sēlpils KN direktore Svētdienā, 18. augustā, Biržu Tautas notika Bērnības svētki, kuru laikā desmit mazie gaviļnieki tika pie krustvecākiem. Pasākumā piedalījās bērni no četru līdz astoņu gadu vecumam. Krustvecāki katru dalībnieku simboliski iešūpoja bērnībā, un katram no krustvecākiem vajadzēja parakstīties Bērnības svētku Goda grāmatā. Katrs gaviļnieks sev izvēlējās krāsainu bumbu un balonu, saņēma ziedus un dāvanas. Goda kūma Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe teica laba vēlējumus bērniem, vecākiem un krustvecākiem. Pasākumu vadīja Čučumuižas rūķi, kas spēja sasmīdināt ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, skanēja mīļi, aizkustinoši vārdi un sirsnīgas dziesmas. Noslēgumā rotaļa un kopīgs foto piemiņai. Bērni izmantoja iespēju tikt pie zīmējuma uz sejas vai rokas. Mest ar šautriņu balonu mērķos. Pēc svinīgā pasākuma visi cienājās ar kūku, limonādi un saldējumu. Liels paldies arī tiem rūķiem, kuri strādāja, lai svētki izdotos: Guntai Ūbergai par čaklajām rokām. Līvai Mačekai un Sonorai Raciņai par atbalstu un Betijai Strodei par skaisto mirkļu fiksēšanu. Vijai Šmuidriņai par Goda grāmatas noformēšanu. Tie visi ir neskaitāmie sīkie darbiņi, bez kuriem svētki nenotiek. Ir gandarījums un izveidojies secinājums, ka šāds jauks pasākums ir nepieciešams. Biržu TN direktore Vija Pazuha

11 KULTŪRAS AFIŠA DATUMS LAIKS VIETA PASĀKUMS 12 IX IX Salas kultūras Salas kultūras Ligitas Ābolnieces dzejoļu krājuma Gulbja dziesma atvēršanas pēcpusdiena, Ieeja bezmaksas. Spēlfilma Tur ; latviešu kino drāma. Ieejas biļete: 3 euro. 13 IX Biržu Tautas Muzikālā teātra Tims leļļu izrāde bērniem Mošķu diena. Ieejas maksa 1,50 euro. 14 IX IX Arbidānos, Sēlpils pagastā Salas kultūras Eiropas kultūras mantojuma diena Sēlpils pagasta Arbidānos gada Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma Latvijā Restaurācija Dokumentālā filma Spiegs, kurš mans tēvs. Ieejas biļete: 2 euro. 27 IX Biržu Tautas Tikšanās ar mūziķiem Skaidrīti un Aivaru Pugačiem. Sarunas, dzeja, dziesmas, mūzika. Būs apskatāma Skaidrītes rokdarbu izstāde. Ieejas biļete: 2 euro. 28 IX IX X X 6 X X X Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā Sēlpils kultūras Salas kultūras Salas un Sēlpils pagastos Salas kultūras Salas kultūras Biržu Tautas un piemiņas vietā Biržos Sēlijas diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sarunas, izstāde, kultūras programmas bērniem un pieaugušajiem, kā arī amatnieku, mājražotāju tirdziņš. Viss notiek kā pa Miķeļiem! Plkst.11:00 Rīta rosme kopā ar deju kopām Omes un kungs un Priekapēc ; Tirgus placis pārdodam, pērkam, mainām; Pusdienas klāt! Baudīsim Sēlijas smeķi; Plkst.13:00 Lūkosim Lielvārdes pensionāru biedrības Senioru teātra PAŠI atvesto izrādi. Līdz 16 g.v. neiesakām. Spēlfilma "Jelgava 94". Ieejas biļete: 3 euro. Svecīšu vakars: Salas pagasta Biržu kapos plkst , Dzelznavas kapos plkst , Auzānu kapos plkst ; Sēlpils pagasta Zaķēnu kapos plkst , Tilpu kapos plkst , Sēlpils kapos plkst Pīlādžu valsis labākajos gados ; starptautiskajai Senioru dienai veltīts pasākums. Pasākuma īpašie viesi aktrise Karīna Tatarinova un grupa Plenērs. Lūgums rezervēt vietas pie galdiņiem, zvanot pa tālr vai personīgi Salas KN. Tiks nodrošināts transports uz pasākumu un no tā maršrutā Sēlpils Sala - Birži. Pieteikties braucienam zvanot uz iepriekš norādīto tālruni. Ieeja bezmaksas. Spēlfilma Oļegs. Ieejas biļete: 3 euro. Salas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas zīmes stēlas atklāšanas pasākums. Plkst Edgara Lipora monoizrāde Karavīrs ; plkst * Militārā aprīkojuma un tehnikas demonstrācija (pie Biržu Tautas nama); plkst Gājiens no Biržu Tautas nama ; plkst Svinīgais pasākums pie stēlas - Salas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas zīmes; plkst Folkloras kopas Vilki koncerts Biržu Tautas. Sekojiet turpmāk papildu informācijai! septembrī Salas bibliotēkā Sadarbībā ar PII Ābelīte, ceļojošā grāmatu kopa Pūces grāmatas septembrī Salas bibliotēkā Sadarbībā ar Salas vidusskolu, 1. klasei pasākums Kas dzīvo bibliotēkā?; radošā nodarbība Izrotā savu burtiņu ; pasākums no cikla Kādas mājas stāsts Biržu baznīca septembrī Salas bibliotēkā Foto mākslinieka Aloīza Savicka fotogrāfiju izstāde septembrī Salas bibliotēkā Literatūras izstādes: Bērnu rakstnieki-jubilāri (Mirdza Kļava, Uldis Plotnieks); Ir rudens un atskan dzeja ; Kafijas tase un laba grāmata 11

12 Apsveicam sepptteembbrraa jubilārus! Lai jums nekad nepietrūkst darāmā darba, lai nepietrūkst iespēju, draugu tuvumā, mīlestības un sirdsmiera. Skatieties nākotnē ar cerību, drosmi un apņēmību, ar sparu un līksmu prātu. Jo šīs ir tās lietas, no kurām var veidot dzīvi, kādu patiešām vērts dzīvot. Aiizssaullēē aizgājuši Uz sava tuvākā saucienu Tikai vienreiz tu vari būt mēms Kad vairs neesi dzīvs. /O. Vācietis/ Ritma Avotiņa ( ) Jānis Kopeika ( ) Baiba Kaktiņa ( ) Igors Stelte ( ) SVECĪŠU VAKARS Salas pagastā Biržu kapos plkst , Dzelznavas kapos plkst , Auzānu kapos plkst ; Sēlpils pagastā Zaķēnu kapos plkst , Tilpu kapos plkst , Sēlpils kapos plkst Izdevējs: Salas novada pašvaldība. Tirāža: Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā Iespiests: SIA Erante, Jēkabpilī, tālr Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Informāciju apkopoja Salas novada Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne. Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagastā. Tālrunis: , E- pasts:

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padomes sēde, uz kuru tik aicināti iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas:

Sīkāk

Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa audit

Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa audit Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa auditorija Par ko? Pasākuma anotācija Kontaktpersona, e-pasts,

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

grand-media-buklets-final higher prices

grand-media-buklets-final higher prices capture the moment in film iemūžini mirkli ar video Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs un neaizmirstams dzīves notikums. Šī ir diena, kad likteņus mij divas mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu iemūžināta

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk