TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis 266

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis 266"

Transkripts

1 TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis , e-pasts: L Ē M U M S Tukumā 2018.gada 25.oktobrī prot.nr.23, 7.. Par saistošo noteikumu Par grozījumiem Tukuma novada Domes gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu apstiprināšanu 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 Par grozījumiem Tukuma novada Domes gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu (pievienoti). 2. Saistošos noteikumus Nr.20 Par grozījumiem Tukuma novada Domes gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.20 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 3. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.20 Par grozījumiem Tukuma novada Domes gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī. 4. Saistošos noteikumus Nr.20 Par grozījumiem Tukuma novada Domes gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu : 4.1. publicēt Tukuma novada Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā Tukuma Laiks ; 4.2. publicēt Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē izvietot pieejamā vietā Tukuma Domes ēkā un pagastu pārvaldēs. Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Ē.Lukmans NORAKSTS PAREIZS Tukuma novada Domes Administratīvās nodaļas vadītāja R.Skudra

2 Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.20 Par grozījumiem Tukuma novada Domes gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu 1. Projekta nepieciešamības Tukuma novada Domes gada 30. marta saistošie noteikumi Nr.5 Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu Tukuma novada pašvaldībā (turpmāk Saistošie noteikumi) noteic ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas saņemšanas kārtību Tukuma novadā. Galvenais saistošo noteikumu izdošanas pamats bija noteikt pakalpojuma samaksas piemērošanu un samaksas kārtību klientu apgādniekiem. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sedz klients vai viņa apgādnieks, taču reālajā dzīvē klientu, kuri vēršas Tukuma novada sociālajā dienestā (turpmāk Sociālais dienests) pēc aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas, apgādnieki pārsvarā neiesaistās sociālo problēmu risināšanā. Līdz šim, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, Sociālais dienests tā izdotajos administratīvajos aktos piemēroja apgādniekiem samaksu par pakalpojumu, kur tiek aprēķināta starpība starp klienta samaksu par pakalpojumu un maksu par pakalpojumu, attiecīgi par šo samaksu izrakstot rēķinu. Pēdējos pāris gados ir novērojama būtiska apgādnieku aktivitāte Sociālā dienesta lēmumu pārsūdzībā attiecībā uz samaksas piemērošanu. Noticis viens civilprocess, kurš noslēdzies Augstākās tiesas instancē. Pēc pārsūdzības procesu rezultātiem ir secināms, ka Sociālajam dienestam nav tiesiska pamata piemērot un pieprasīt apgādniekam samaksu par sociālo pakalpojumu, ja pirms tam nav celta prasība par uzturlīdzekļa pieprasīšanu, respektīvi, tiesa nav atzinusi apgādniekam šādu pienākumu. Tikai ar klienta pilnvarojumu Sociālais dienests ir tiesīgs celt prasību pret apgādnieku tiesā. Šādas prasības celšana ir personīga un to var celt tikai klients, bet klienti ne vienmēr ir tam gatavi. Līdz ar to, izveidojas situācija, ka pašvaldībai ir labprātīgi jāuzņemas saistības ar pakalpojuma sniedzēju, lai nodrošinātu klientam iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Saistošajiem noteikumiem, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. pantam bez civilprocesuālās tiesvedības nav juridiska spēka. Minētie nosacījumi attiecas ne tikai uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, bet arī uz aprūpes mājās pakalpojumu, kur apgādniekiem piemēro samaksu. Ministru kabineta gada 13. jūlija noteikumu Nr.275 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 6. punkts noteic, ka pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par pakalpojumu. Izvērtējot situāciju kopumā, riskus, samaksas piemērošanas lietderību un pašvaldības finanšu iespējas, secināms, ka ir nepieciešams finansiāli atbalstīt sociālo pakalpojumu izmaksu segšanu klientu apgādnieka samaksas daļā, nosakot pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un to saņemšanas kārtību. Sociālais dienests sociālā darba ietvaros bērniem un jauniešiem ir nodrošinājis rehabilitācijas programmu un ir atzinis, ka šo pakalpojumu

3 2. Īss projekta satura izklāsts 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 5. Informācija par administratīvajām procedūrām 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām sniegšanas kvalitāte un rezultāts ir būtiski labāks par to, ko bērns vai jaunietis saņem Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojuma ietvaros. Konkrētā bērna/jaunieša iesaiste rehabilitācijas programmā ir efektīvāka, jo pielieto metodes konkrētas sociālās problēmas risināšanai. Lielā apmeklētāju skaita dēļ, viņu atšķirīgo vecumu un sociālajām problēmām Bērnu un jauniešu dienas sociālajā rehabilitācijas centrā, pēc sava rakstura to pielīdzina kā saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Sabiedrības interesēs būtu nodot bērnus un jauniešus nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošinātu tiem brīvā laika pavadīšanas funkcijas, savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būtu jānodrošina sociālās rehabilitācijas programmām. Ņemot vērā pieprasījumu pēc grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanas, ir izveidota papildus viena grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanas vieta Meža ielā 4-43, Tukumā. Saistošos noteikumus ir nepieciešams papildināt ar minēto informāciju, kā arī atbilstoši pakalpojuma sniegšanas vietai noteikt ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu samaksas kārtību klientam. Sociālā darba ietvaros personas tiek nodrošinātas ar dažādiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, līdz ar to ir nepieciešama jauna nodaļa Saistošajos noteikumos, kura noteiktu sociālās rehabilitācijas saņemšanas kārtību Tukuma novadā deklarētām personām Saistošo noteikumu izdošanas mērķis: noteikt vēl vienu grupu dzīvokļa pakalpojuma saņemšanas vietu un ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu samaksas kārtību klientam. Svītrot saistošo noteikumu V. nodaļu Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums, noteikt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas kārtību, pašvaldības līdzfinansējumu sociālo pakalpojumu izmaksu segšanu klientu apgādnieka samaksas daļā. Saistošo noteikumu izpilde attiecībā uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nosacījumu izpildi jāpalielina par ,00 euro (pašreiz plānotie līdzekļi ,00 euro), savukārt aprūpes mājās pakalpojuma nosacījuma izpildei papildus esošajiem budžeta līdzekļiem ir nepieciešami papildus ,00 euro. Budžeta palielināšana par 5 000,00 euro ir nepieciešama Grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai Meža ielā 4-43, Tukumā. Sociālo rehabilitāciju pakalpojumu nodrošināšana plānotā budžeta ietvaros. Bērnu un jauniešu dienas centra plānotos finanšu līdzekļus plānots nodot nevalstiskajām organizācijām, izsludinot iniciatīvu konkursu. Projekts šo jomu neskar. Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība. Nav organizētas. Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Ē.Lukmans

4 TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis , e-pasts: APSTIPRINĀTI ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot. Nr.23, 7..) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Tukumā gada 25. oktobrī Nr.20 (prot.nr ) Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu 1. Izdarīt Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu (turpmāk noteikumi) šādus grozījumus: 1.1. noteikumu 14.punktu izteikt šādā redakcijā: 14. Saskaņā ar pieņemto lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, tiek noslēgts trīspusējs līgums starp aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju, personu vai personas likumisko pārstāvi un aprūpētāju, kurā noteic aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas kārtību, veidu, uzdevumus, uzdevumu apjomu un pakalpojuma līmeni, samaksas kārtību, pušu tiesības, pienākumus un atbildību noteikumu un 15.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: personai ir pienākums samaksāt par saņemto aprūpes mājās pakalpojumu, saskaņā ar saistošo noteikumu 5.punktā noteikto līgumu; piemērojot samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu, ir jāievēro, ka pēc šā pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie naudas līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas attiecīgajā gadā. Ja persona nespēj vai spēj daļēji segt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu, Tukuma novada sociālais dienests šim mērķim no pašvaldības budžeta līdzekļiem sedz maksu par aprūpes mājās pakalpojumu vai starpību starp personas samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu. : 1.3. svītrot noteikumu 15.3.apkšpunktu; 1.4. svītrot noteikumu V. nodaļu Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums no 35.punkta līdz 44.punktam;

5 1.5. papildināt noteikumu 46.punktu ar tekstu šādā redakcijā: un adresē Meža iela 4-43, Tukums, Tukuma novads. ; 1.6. noteikumu no līdz apakšpunktam izteikt šādā redakcijā: par apkuri 1/3 no faktiskā patēriņa (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/proporcionālā daļa no koplietojamo telpu kopējas platības, atbilstoši vietu skaitam), par apsaimniekošanu (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/proporcionālā daļa no koplietojamo telpu kopējas platības, atbilstoši vietu skaitam), citā pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām par Grupu dzīvokļa pakalpojumiem ir pienākums norēķināties par šādiem mājokļa nodrošināšanas izdevumiem: par apkuri (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/proporcionālā daļa no koplietojamo telpu kopējas platības, atbilstoši vietu skaitam), elektrību, ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkritumiem pēc faktiskā patēriņa, par apsaimniekošanu (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība 1/proporcionālā daļa no koplietojamo telpu kopējas platības, atbilstoši vietu skaitam), ; 1.7. saistošo noteikumu 62.punktu izteikt šādā redakcijā: 62. Sociālo darbu nodrošina Tukuma novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļa un Sociālās palīdzības nodaļa noteikumu un apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: speciālistu konsultācijas sociālā gadījuma vadīšanas plāna/individuālā sociālā rehabilitācijas plāna ietvaros darbu ar jauniešiem, pilngadīgām personām ģimenēm un bērniem; 1.9. papildināt noteikumus ar VIII 1. un VIII 2.nodaļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot noteikumu punktu numerāciju. VIII 1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 67. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. 68. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām, kurām saskaņā ar personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kā arī personām, kurām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu personai ir lūgusi tiesībsargājoša iestāde, nodrošina Tukuma novada sociālais dienests, slēdzot līgumu ar nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju vai objektīvi pamatota personas izvēlēta pakalpojuma sniedzēju. 69. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu persona, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novadā, vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par sociālā rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. 70. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām tiek nodrošināti bez maksas. VIII 2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām 71. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums nodrošina personu ar mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 72. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu persona, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novadā, vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz Tukuma novada

6 sociālajā dienestā iesniegumu par minētā pakalpojuma nepieciešamību un citus dokumentu saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtībai. 73. Pēc saistošo noteikumu 72. punktā noteikto dokumentu saņemšanas, Tukuma novada sociālais dienests tos reģistrē un izvērtē personas vajadzības, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, izvērtējot personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas, un, ja ir nepieciešams, papildus pieprasot nepieciešamo informāciju no citiem speciālistiem vai iestādēm lēmuma pieņemšanai. Par lēmuma pieņemšanu par personas atbilstību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, tiek informēts sociālā pakalpojuma pieprasītājs. 74. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums saskaņā ar Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu tiek nodrošināts personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ja saskaņā ar sociālā darbinieka personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, personai nepieciešamais sociālo pakalpojuma apjoms pārsniedz Aprūpes mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. 75. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu nodrošina Tukuma novada sociālais dienests, slēdzot līgumu ar personas izvēlētu pašvaldības pakalpojuma sniedzēju, kurš reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, vai citu pakalpojuma sniedzēju, kurš reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ja apgādnieks, labprātīgi sedz starpību starp saistošo noteikumu 78. punktā noteikto pašvaldības segto starpības daļu un personas samaksas daļu, līdz pilnai pakalpojuma maksai, slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. 76. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir jāsedz personai vai viņa likumiskajam apgādniekam (laulātajam, bērniem). 77. Nosakot personas samaksas apmēru par sociālo pakalpojumu, Tukuma novada sociālais dienests ievēro Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29. panta otrās daļas 1. punkta nosacījumus. 78. Apgādnieka samaksas daļu, kas ir starpība starp saistošo noteikumu 77. punktā noteikto personas samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un maksu par pakalpojumu, kas noteikta pakalpojuma sniegšanas līgumā (saistošo noteikumu 75. punkts), līdz 400,00 euro mēnesī sedz Tukuma novada sociālais dienests no šim mērķim piešķirtajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā gada 1. janvārī. 3. Noteikt, ka ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Tukuma novada Domes gada 30. marta saistošie noteikumi Nr.5 Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu Tukuma novada pašvaldībā. Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Ē.Lukmans NORAKSTS PAREIZS Tukuma novada Domes Administratīvās nodaļas vadītāja R.Skudra

7 TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis , e-pasts: APSTIPRINĀTI ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot. Nr.3, 8..) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu: (prot.nr.16, 11..), (prot.nr.5, 3..), (prot.nr.19, 6..), (prot.nr.23, 7..) 2015.gada 26.martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Tukumā Nr.10 (prot.nr.3, 8..) Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Saistošie noteikumi nosaka Tukuma novada pašvaldības: 1.1. nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, sociālo pakalpojumu sniedzējus, sociālo pakalpojumu saturu, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas, samaksas un lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību; 1.2. sociālā darba saturu, saņemšanas un samaksas kārtību. 2. Sociālos pakalpojumus un sociālo darbu Tukuma novada pašvaldībā nodrošina šajos noteikumos noteiktā attiecīgā Tukuma novada pašvaldības aģentūras Tukuma novada sociālais dienests (turpmāk Tukuma novada sociālais dienests) struktūrvienība vai apakšvienība, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. II. Aprūpe mājās 3. Aprūpes mājās pakalpojums ir pasākumu kopums, kas nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. 4. Aprūpes mājās mērķis: 4.1. nodrošināt personas pamatvajadzības personas dzīvesvietā; 4.2. veicināt personu iespējami ilgāku uzturēšanos viņu ierastajā sociālajā vidē un funkcionēšanu sabiedrībā; 4.3. Svītrots ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.16, 11..) 5. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina Tukuma novada sociālais dienests, slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.19, 6..) 6. Aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros personas, saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, var tikt nodrošinātas ar Drošības pogas

8 pakalpojumu (nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī), Mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumu (paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), pēdu aprūpes pakalpojumu, dzīvesvietā - ne retāk kā reizi mēnesī) un specializētā transporta pakalpojumu. 7. Aprūpe mājās var būt pastāvīga, īslaicīga vai pēc izsaukuma: 7.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kuras patstāvīgi nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi pašu spēkiem un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nevar sniegt minētajiem klientiem nepieciešamo palīdzību tiesības uz īslaicīgu aprūpi mājās ir personām, kuras īslaicīgi (slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā, kā arī apgādnieku īslaicīgas prombūtnes laikā) nav spējīgas sevi aprūpēt tiesības uz aprūpes mājās pakalpojumu pēc izsaukuma ir personām, kurām nav nepieciešams pastāvīgs vai īslaicīgs aprūpes mājās pakalpojums, bet ir nepieciešama konkrēta aprūpes mājās pakalpojuma uzdevuma veikšanai. 8. Personām, kurām piešķirts asistenta pakalpojums, netiek nodrošināti aprūpes mājās pakalpojuma uzdevumi, kuru nodrošināšanu ir iespējams saņemt kā asistenta pakalpojumu. 9. Svītrots ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.16, 11..). 10. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina 3 (trijos) aprūpes mājas pakalpojuma līmeņos: pirmais līmenis no 1 līdz 2 reizēm nedēļā; otrais līmenis no 3 līdz 5 reizēm nedēļā; trešais līmenis no 6 līdz 7reizēm nedēļā. 11. Aprūpes mājās pakalpojuma uzdevumi: vajadzības pēc ēdiena nodrošināšana - pārtikas produktu piegāde, gatava ēdiena piegāde, ēdiena pagatavošana, personas ēdināšana, pamatpakalpojumu nodrošināšana mājoklī - ūdens ienešana, iznešana, malkas ienešana un krāsns kurināšana; komunālo u.c. maksājumu organizēšana, mājokļa uzkopšana mitrā uzkopšana, putekļu slaucīšana, virtuves uzkopšana, virtuves inventāra un sadzīves tehnikas kopšana, logu mazgāšana, atkritumu iznešana, tualetes un vannas istabas uzkopšana, lietu sakārtošana, telpaugu laistīšana u.c., aprūpes palīdzība veselības aprūpes nodrošināšanā medikamentu piegāde, medikamentu lietošanas nodrošināšana, ilgstošas lietošanas medikamentu recepšu atjaunošanas organizēšana, medicīnas darbinieka izsaukšana, asistenta pienākumu pildīšana personai apmeklējot ambulatoros ārstniecības speciālistus vai ievietojot personu stacionārās ārstēšanās iestādē un primārās medicīnas pakalpojuma organizēšana, palīdzība higiēnas nodrošināšanā palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība fizioloģisko vajadzību kārtošanai, gultas pārklāšana, veļas mazgāšana vai nodošana veļas mazgātavā, higiēnas un saimniecības preču piegāde, sociālo attiecību veicināšana - saruna ar personu, asistenta pienākumu pildīšana aprūpējamās personas pastaigās, personas veicināšana iesaistīties interešu grupās un sociālo pakalpojumu saņemšanā, drošības nodrošināšana - personas uzraudzība. 12. Svītrots ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.16, 11..). 13. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir Tukuma novada sociālais dienests Ministra kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 14. Saskaņā ar pieņemto lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, tiek noslēgts trīspusējs līgums starp aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju, personu vai personas likumisko

9 pārstāvi un aprūpētāju, kurā noteic aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas kārtību, veidu, uzdevumus, uzdevumu apjomu un pakalpojuma līmeni, samaksas kārtību, pušu tiesības, pienākumus un atbildību. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) 15. Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība: 15.1.personai ir pienākums samaksāt par saņemto aprūpes mājās pakalpojumu, saskaņā ar saistošo noteikumu 5.punktā noteikto līgumu. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.5, 3..) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) piemērojot samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu, ir jāievēro, ka pēc šā pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie naudas līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas attiecīgajā gadā. Ja persona nespēj vai spēj daļēji segt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu, Tukuma novada sociālais dienests šim mērķim no pašvaldības budžeta līdzekļiem sedz maksu par aprūpes mājās pakalpojumu vai starpību starp personas samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.5, 3..) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) Svītrots ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) Svītrots ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.16, 11..) Svītrots ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.16, 11..). 16. Aprūpes mājās pakalpojumus nepiešķir: ja nav ievērotas šo saistošo noteikumu vai aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības; ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas. III. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā 17. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā ir pasākumu kopums, kas nodrošina personu ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma personu, ģimeņu ar bērniem, līdzatkarīgo personu, bezdarbnieku, nepilngadīgo māmiņu, bērnu no riska un trūcīgām ģimenēm u.c. sociālās atstumtības riskam pakļauto Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un dienas sociālo aprūpi personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. 18. Sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju dienas aprūpes centrā nodrošina šādām mērķgrupām noteiktie pakalpojuma sniedzēji: personām, kurām noteikta invaliditāte - dienas centrs Saime un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs Rīti ; Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.3, 5..) pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem - Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs Rīti ; ģimenēm ar bērniem, līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem un nepilngadīgajām māmiņām dienas centrs Saimīte ; bērniem, kuriem noteikta invaliditāte - dienas centrs Saimīte ; bērniem no riska un trūcīgām ģimenēm vecumā no 1,5 līdz b5 gadiem - dienas centrs Saimīte. 19. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā ietver: dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina personas fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu; psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņa tuviniekiem; pašpalīdzību, atbalsta izglītojošo u.c. grupu organizēšanu personām un viņu tuviniekiem; pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību; sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros personu var nodrošināt ar medicīnisko rehabilitāciju - masāžu, fizioterapiju un slinga terapiju;

10 19.6. ēdināšanu, ar personas līdzmaksājumu, personām, kuras sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem visu darba dienu; nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu personām pakalpojuma sniegšanas laikā; personu un viņu tuvinieku izglītošana par dažādu funkcionālo nespēju būtību un rehabilitācijas iespējām; personu un viņu tuvinieku konsultēšana par vides pielāgošanas iespējām personas dzīves vietā, tehnisko palīglīdzekļu pielietošanas un iegūšanas iespējām, veselības aprūpes, saskarsmes, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem. 20. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dienas aprūpes centrā piešķir sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtībā, kas noteikta Ministra kabineta noteikumos. 21. Pēc lēmuma par Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, pasākumiem, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību. 22. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dienas aprūpes centrā nepiešķir: ja nav ievērotas šo saistošo noteikumu vai attiecīgā sociālā pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības; ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas; personai, kura funkcionālās nespējas dēļ nevar nosēdēt ratiņkrēslā vismaz četras stundas (daļēji guloša). 23. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dienas aprūpes centrā samaksas kārtība: Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām, izņemot personām, kurām pakalpojums tiek nodrošināts Eiropas struktūrfonda ietvaros, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums dienas aprūpes centrā tiek nodrošināts bez maksas. Personai ir pienākums norēķināties par maksas pakalpojumiem, kurus sniedz dienas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes centra pakalpojuma ietvaros, saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem; Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.5, 3..) Tukuma novada sociālā dienesta sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ir tiesības saņemt Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušiem personām ar invaliditāti, personām ar draudošu invaliditāti, jauniešiem ar stājas traucējumiem, ja ģimenes ārsts ir izsniedzis izziņu par pakalpojuma nepieciešamību; par sniegto dienas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes centra pakalpojumu, apjomu un maksu citā pašvaldībā deklarētām personām tiek informēta attiecīgā pašvaldība. IV. Patversmes pakalpojums 24. Patversmes pakalpojums nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām. 25. Patversmes pakalpojums ietver personas nodrošināšanu ar: iespēju pārnakšņot no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst.18:00 līdz plkst.8:00, no 1.aprīļa līdz 30.septembrim no plkst.20:00 līdz plkst.7:00. Ģimenēm patversmes pakalpojums tiek nodrošināts nepārtraukti; apkurinātām telpām un guļamvietām - atsevišķi vīriešiem un sievietēm, vai ģimenei; koplietojamu aprīkotu ēdamtelpu; gultas piederumiem; vakariņām un brokastīm, ģimenēm ir nodrošināta aprīkota koplietojama virtuve; iespēju izmantot koplietojamu sanitāro telpu, tualeti, dušu; nepieciešamajiem higiēnas līdzekļiem; koplietojamu telpu apģērba mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai;

11 25.9. drošību un viņa personīgo mantu saglabāšanu visu patversmē pavadāmo laiku; sociālo darbu ar personu, sadarbībā ar Tukuma novada sociālo dienestu un citām institūcijām, personas sociālās situācijas uzlabošanai; primārās veselības aprūpes pakalpojumi. 26. Patversmes pakalpojumu nodrošina šādām mērķgrupām noteiktie pakalpojuma sniedzēji: pilngadīgām personām - Tukuma patversme; ģimenēm ar bērniem - Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs Rīti. 27. Patversmes pakalpojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība: patversmes pakalpojumu piešķir personām, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuras atlikušas bez dzīvojamās platības vai to uzturēšanās dzīvesvietā apdraud personu veselību vai dzīvību; lai saņemtu patversmes pakalpojumu persona, ģimene vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja, ja iespējams, uzrāda personu apliecinošu dokumentu; iestājoties patversmē, persona, ģimene tiek reģistrēta uzņemšanas žurnālā, iepazīstināta ar iekšējās kārtības noteikumiem, tiek nodrošināta personas pārbaude uz pedikulozi un uz alkohola koncentrāciju izelpā; divu darba dienu laikā persona iesniedz Tukuma novada sociālajam dienestam: iesniegumu, kurā pamato patversmes pakalpojuma nepieciešamību, saņemšanas laiku, ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību, psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, Plaušu kabineta speciālista atzinumu par konsultācijas saņemšanu, nepieciešamības gadījumā Tukuma novada sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus; vienas darba dienas laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Tukuma novada sociālais dienests pieņem lēmumu par patversmes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt patversmes pakalpojumu, norādot tā iemeslu. 28. Pēc lēmuma par patversmes pakalpojuma piešķiršanu, Tukuma novada sociālais dienests un persona vai pilngadīgais ģimenes loceklis, kurai piešķirts patversmes pakalpojums, saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību. Patversmei ir saistības pret personu, ģimeni tikai līguma darbības periodā. 29. Ja patversmē ir brīvas vietas, jebkurai personai ir tiesības izmantot tās pakalpojumus, sedzot izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos patversmē, saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu tarifiem saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem. 30. Personai bez deklarētas dzīvesvietas uz patversmes pakalpojuma saņemšanas laiku ir tiesības deklarēt savu dzīvesvietu adresē, kurā saņem patversmes pakalpojumu. 31. Patversmes pakalpojumu nenodrošina, ja: personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas; persona atrodas alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu reibumā; persona neievēro patversmes iekšējās kārtības noteikumus; persona ar savu uzvedību apdraud pārējo patversmes iemītnieku un darbinieku drošību. 32. Persona, kura saņem patversmes pakalpojumu, norēķinās par saņemto patversmes pakalpojumu saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem. 33. Ja persona, kura saņem patversmes pakalpojumu un kurai saskaņā ar sociālā darbinieka rehabilitācijas plānu ir nepieciešama darba un sociālo prasmju saglabāšana, atjaunošana un apgūšana, iesaistās pasākumos, kas veicina iepriekšminēto prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu un rada labumu sabiedrībai, un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus, persona var tikt atbrīvota pilnīgi vai daļēji no samaksas par sociālo pakalpojumu attiecīgajā mēnesī, ņemot vērā šādu aprēķinu:

12 S-(M*L), kur S= samaksa par pakalpojumu, M= darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumā iesaistīto stundu skaits, L= normatīvajos aktos noteiktā minimālā stundu tarifa likme. 34. Personas darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumā iesaistīto stundu skaits tiek fiksēts norīkojumā uz pasākumu, pamatojoties uz kuru tiek pieņemts lēmums par personas atbrīvošanu no samaksas par patversmes pakalpojumu attiecīgajā mēnesī. V.nodaļa svītrota ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) no 35.punkta līdz 44.punktam VI. Grupu dzīvoklis 45. Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem atsevišķā dzīvoklī vai dzīvojamā mājā. 46. Grupu dzīvokļa pakalpojumu rindas kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu centrs Mežrozītes un adresē Meža iela 4-43, Tukums, Tukuma novads. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.5, 3..) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) 47. Grupu dzīvokļa pakalpojums ietver personas nodrošināšanu ar: dzīvojamo telpu (dzīvojamā platība ne mazāk kā 6 m2 vienai personai), kurā izvieto ne vairāk kā divas personas; koplietojamu aprīkotu virtuvi, atpūtas telpu; koplietojamu dušu, tualeti; koplietojamu telpu apģērba mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai; individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi, realizāciju un novērtēšanu; dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina personas fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu; psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņas tuviniekiem; personu un viņu tuvinieku izglītošana par dažādu funkcionālo nespēju būtību un rehabilitācijas iespējām; pašpalīdzības, izglītojošo u.c. grupu organizēšanu pakalpojuma saņēmējam un viņu tuviniekiem; pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību; nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu pakalpojuma saņēmējam pakalpojuma sniegšanas laikā; pakalpojuma saņēmēja un viņu tuvinieku konsultēšanu par vides pielāgošanas iespējām, tehnisko palīglīdzekļu pielietošanas un iegūšanas iespējām, par veselības aprūpes, saskarsmes, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem. 48. Grupu dzīvokļa pakalpojumu piešķir sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtībā, kas noteikta Ministra kabineta noteikumos. 49. Pēc lēmuma par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību. 50. Grupu dzīvokļa pakalpojumu nepiešķir: ja nav ievērotas šo noteikumu vai attiecīgā sociālā pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības; ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas. 51. Grupu dzīvokļa samaksas kārtība: Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām Grupu dzīvokļa pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas. Personai ir pienākums norēķināties par šādiem mājokļa nodrošināšanas izdevumiem:

13 par elektrību, ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkritumiem pēc faktiskā patēriņa, par apkuri 1/3 no faktiskā patēriņa (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/proporcionālā daļa no koplietojamo telpu kopējas platības, atbilstoši vietu skaitam), par apsaimniekošanu (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/proporcionālā daļa no koplietojamo telpu kopējas platības, atbilstoši vietu skaitam), citā pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām par Grupu dzīvokļa pakalpojumiem ir pienākums norēķināties par šādiem mājokļa nodrošināšanas izdevumiem: par apkuri (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/proporcionālā daļa no koplietojamo telpu kopējas platības, atbilstoši vietu skaitam), elektrību, ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkritumiem pēc faktiskā patēriņa, par apsaimniekošanu (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība 1/proporcionālā daļa no koplietojamo telpu kopējas platības, atbilstoši vietu skaitam), Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) par sociālo pakalpojumu grupu dzīvoklī saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem, par sniegto Grupu dzīvokļa pakalpojumu, apjomu un maksu citā pašvaldībā deklarētām personām tiek informēta attiecīgā pašvaldība. VII. Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem 52. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums nodrošina, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecuma sasniegšanai mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa. Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt nepilngadīga bērna dzīvesvietu pie vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenē vai nav konstatējama bērna dzīvesvieta, tiek nodrošināts īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem. 53. Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem nodrošina Tukuma novada sociālā dienesta pakļautībā esošā iestāde Irlavas bērnu nams - patversme. 54. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma bērniem piešķir sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtībā, kas noteikta Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Ministra kabineta noteikumos Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā: bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz uzsāktās izglītības iegūšanai, ja viņš sekmīgi mācās klātienē (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus, bet ne ilgāk par 24 gadu vecumu, bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecuma sasniegšanai. 55. Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanai nepilngadīgo bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu nodod sociālā dienesta darbinieks, bāriņtiesa, pašvaldības vai Valsts policija. Pakalpojumu var lūgt arī pats bērns, kurš sasniedzis pilngadību vai cita persona, kura konstatējusi, ka bērns palicis bez aprūpes, sastādot attiecīgu aktu par bērna nodošanu īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai. 56. Lai saņemtu ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bērnam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Tukuma novada sociālajā dienestā ar iesniegumu par minētā pakalpojuma piešķiršanu un iesniegumam pievieno: ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

14 56.2. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (1.pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem; invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti. 57. Pēc saistošo noteikumu 56.punktā noteikto dokumentu saņemšanas Tukuma novada sociālais dienests 10 dienu laikā pieņem lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ja konstatēts, ka bērnam nav smagi garīgās attīstības traucējumi vai nav iesniegts kāds no 56.punkta minētajiem dokumentiem. 58. Saskaņā ar lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, Tukuma novada sociālais dienests, Irlavas bērnu nams - patversme un bērni likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību. 59. Samaksa par ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bērniem ir noteikta ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem. 60. Par sniegto ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bērniem, apjomu un samaksas kārtību citā pašvaldībā deklarētām personām tiek slēgts līgums ar attiecīgo pašvaldību. VIII. Sociālais darbs 61. Sociālais darbs nodrošina palīdzību personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. 62. Sociālo darbu nodrošina Tukuma novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļa un Sociālās palīdzības nodaļa. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) 63. Sociālais darbs ietver: ģimenes (personas) risku izvērtēšanu; ģimenes (personas) vajadzību un resursu izvērtēšanu; ģimenes (personas) sociālo problēmu noteikšanu; ģimenes (personas) sociālā gadījuma vadīšanas plāna izstrādi un/vai individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi; sociālā darbinieka individuālās konsultācijas ģimenei (personai); psihosociālo konsultēšanu; pašpalīdzību, atbalsta, izglītojošo u.c. grupu organizēšanu; sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām konsultācijas; 63.9.speciālistu konsultācijas sociālā gadījuma vadīšanas plāna/ individuālā sociālā rehabilitācijas plāna ietvaros. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) darbu ar nepilngadīgajiem, kuriem iekārtota profilakses lieta, un viņu vecākiem; darbu ar jauniešiem, pilngadīgām personām ģimenēm un bērniem; Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) darbu ar kopienu sociālo problēmu risināšanu attiecīgā administratīvajā teritorijā; personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšanu un personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketas aizpildīšanu. 64. Sociālā darba pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība: sociālo darbu nodrošina, pamatojoties uz personas, bāriņtiesas, policijas, skolas u.c. juridisko un fizisko personu iesniegumu par iespējamajām ģimenes (personas) sociālajām problēmām; sociālo darbu nodrošina visām Tukuma novada teritorijā dzīvojošām personām arī tad, ja ģimene (persona) nav dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novada pašvaldībā;

15 64.3. sociālais darbinieks pārbauda informāciju un uzsāk sociālo darbu ar ģimeni (personu); ģimenes (personas) individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā tiek noteikts sociālās rehabilitācijas mērķis un sociālā darbinieka un ģimenes (personas) uzdevumi sociālās problēmas risināšanai un slēgta vienošanās ar ģimeni (personu) par šo uzdevumu izpildi; sociālais darbinieks izvērtē ģimenes (personas) vajadzību pēc sociālās palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem un pieņem lēmumu par nepieciešamās sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu sociālo darbu ar ģimeni (personu) veic Tukuma novada sociālā dienesta sociālais darbinieks visu sociālā darba nodrošināšanas laiku. Ģimene (persona) ir tiesīga atteikties no sociālā darbinieka un lūgt citu sociālo darbinieku, rakstiski pamatojot sava atteikuma iemeslu. 65. Samaksa par sociālā darba ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem: samaksa par sociālā darba ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem; Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām sociāla darba ietvaros sniegtie pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas Ja persona sociālā darbinieka konsultācijas un citus sociālā darba ietvaros sniegto speciālistu konsultācijas un pakalpojumus saņem Eiropas sociālā struktūrfonda ietvaros, minēto konsultāciju un pakalpojumu maksa tiek segta no Eiropas sociālā struktūrfonda līdzekļiem, saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.19, 6..) 66. Par nodrošināto sociālo darbu un sociālā darba ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, apjomu un maksu citā pašvaldībā deklarētām personām tiek informēta attiecīgā pašvaldība. VIII 1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 67. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. 68. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām, kurām saskaņā ar personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kā arī personām, kurām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu personai ir lūgusi tiesībsargājoša iestāde, nodrošina Tukuma novada sociālais dienests, slēdzot līgumu ar nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju vai objektīvi pamatota personas izvēlēta pakalpojuma sniedzēju. 69. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu persona, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novadā, vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par sociālā rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. 70. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām tiek nodrošināti bez maksas. VIII 2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām 71. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums nodrošina personu ar mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 72. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu persona, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novadā, vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par minētā pakalpojuma nepieciešamību un citus dokumentu saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtībai. 73. Pēc saistošo noteikumu 72. punktā noteikto dokumentu saņemšanas, Tukuma novada sociālais dienests tos reģistrē un izvērtē personas vajadzības, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, izvērtējot personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas, un, ja ir nepieciešams, papildus pieprasot nepieciešamo informāciju no citiem

16 speciālistiem vai iestādēm lēmuma pieņemšanai. Par lēmuma pieņemšanu par personas atbilstību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, tiek informēts sociālā pakalpojuma pieprasītājs. 74.Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums saskaņā ar Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu tiek nodrošināts personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ja saskaņā ar sociālā darbinieka personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, personai nepieciešamais sociālo pakalpojuma apjoms pārsniedz Aprūpes mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. 75. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu nodrošina Tukuma novada sociālais dienests, slēdzot līgumu ar personas izvēlētu pašvaldības pakalpojuma sniedzēju, kurš reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, vai citu pakalpojuma sniedzēju, kurš reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ja apgādnieks, labprātīgi sedz starpību starp saistošo noteikumu 78. punktā noteikto pašvaldības segto starpības daļu un personas samaksas daļu, līdz pilnai pakalpojuma maksai, slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. 76. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir jāsedz personai vai viņa likumiskajam apgādniekam (laulātajam, bērniem). 77. Nosakot personas samaksas apmēru par sociālo pakalpojumu, Tukuma novada sociālais dienests ievēro Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29. panta otrās daļas 1. punkta nosacījumus. 78. Apgādnieka samaksas daļu, kas ir starpība starp saistošo noteikumu 77. punktā noteikto personas samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un maksu par pakalpojumu, kas noteikta pakalpojuma sniegšanas līgumā (saistošo noteikumu 75. punkts), līdz 400,00 euro mēnesī sedz Tukuma novada sociālais dienests no šim mērķim piešķirtajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem. VIII 1. un VIII 2. nodaļa papildināta ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.nr.23, 7..) IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 79. Tukuma novada sociālais dienests likumā noteiktajā kārtībā rakstveidā paziņo pakalpojuma pieprasītājam lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt sociālo pakalpojumu, Tukuma novada sociālais dienests informē pakalpojuma pieprasītāju rakstveidā, pamatojot atteikumu, kā arī norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 80. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Tukuma novada Dome. X. Noslēguma jautājums 81. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada Domes gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr.16 Par sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novadā un sociālo darbu. Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Ē.Lukmans

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV Reģ.Nr , Tālr ; fakss ; e-pasts novad

LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV Reģ.Nr , Tālr ; fakss ; e-pasts novad LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, Tālr. 65220730; fakss 65220731; e-pasts novads@jekabpilsnovads.lv Jēkabpilī 2010.gada 26.augustā

Sīkāk

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7,

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, Spēkā no 11.06.2013. Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, lēmumu Nr.15 Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

PIELIKUMS

PIELIKUMS PIELIKUMS Balvu novada Domes 2012.gada 8.marta lēmumam (prot. Nr.5,6. ) Grozījumi: 10.10.2013, prot.nr.16, 37. 2012.gada 8.martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Balvos Nr.8/2012 PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921, Tālr. 63962298, fakss 63962533,

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss , e-pasts: mazs

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss , e-pasts: mazs MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu. 1. 2. Ārstējies! Iegādājies zāles, medicīnas preces, optiku Paņem čeku, stingrās uzskaites

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr 1.pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.2 20. gada. Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte Nr. Personas vārds, uzvārds: Personas kods: Dzimums: vīrietis sieviete Dzīvesvietas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Microsoft Word - ęrgļu novada bĆriŃtiesas 2018.gada darbības pĆrskats

Microsoft Word - Ä™rgļu novada bĆriŃtiesas 2018.gada darbÄ«bas pĆrskats Apstiprināts Ērgļu novada pašvaldības domes sēdē 2019. gada 28. februārī, domes sēdes protokols Nr. 5, 3 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATA ZIŅOJUMS PAR 2018. GADU Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.daļu bāriņtiesa

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi  vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: APSTIPRINĀTS: Olaines pagasta padomes 2006.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr.3 5..1.p.) Saistošie noteikumi Nr.4 Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u

MK noteikumi Nr.407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u 05.05.2010. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" ("LV",

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partnera vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta:

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bērnu un ģimeņu politika Latvijā: prioritātes, aktualitātes un izaicinājumi Līga Āboliņa (Dr.demogr.) Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece 2017.gada 29.maijs BĒRNU UN ĢIMENES POLITIKA: starpdisciplināra

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami   AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

Lielvārdes novada sociālā dienesta publiskais pārskats par Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes administratīvajās teritorijās veikto sociālo darbu 2014.g

Lielvārdes novada sociālā dienesta publiskais pārskats par Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes administratīvajās teritorijās veikto sociālo darbu 2014.g Lielvārdes novada sociālā dienesta publiskais pārskats par Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes administratīvajās teritorijās veikto sociālo darbu 2014.gadā Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss , e-pasts IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Nr.VS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss , e-pasts IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Nr.VS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā 29.02.2016. Nr.VS33-16-3-nts Rīgas 33.vidusskolas drošības noteikumi Izdoti

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk