W Latvijas Republika ALOJAS NOVADADOME RciNr lnrNiel.l3.Aloja,Alojasnolada.l-v-4064.telefons6402i925.e p6ts: 08.0

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "W Latvijas Republika ALOJAS NOVADADOME RciNr lnrNiel.l3.Aloja,Alojasnolada.l-v-4064.telefons6402i925.e p6ts: 08.0"

Transkripts

1 W Latvijas Republika ALOJAS NOVADADOME RciNr lnrNiel.l3.Aloja,Alojasnolada.l-v-4064.telefons6402i925.e p6ts: doinc@llloia.lv I,EMUMS ALOJA Nr.252 protokols Nr.8 1 # Par,Aloias novada paivaldrbas 2014.g adstiorinasanu Iev roiot likuma,,par pasvaldlbam" 2l.panta pirmas dalas 2.punktu, likuma,,par budietu un finan3u vadibu" 30.panta pirmo un astoto d4u, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolcmj: apstiprinat Alojas novada pasvaldtbas 2014.gada parskata bilances koosumn'u l c7 EUR admera. r ;dtr\ '.ffi Valdis Barda

2 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME R g Nr ,.J!6 icla 13, Aloj.. Alojas novade. Lv , relefons , c- plsls: done@aloja.lv LEMUMS r 5. ALOJA Nr.253 protokols Nr.8 2# Par llsuma slcqsanu iebilkql]q4-blyqzlqldzlba4leias novada uarcmeidarbibas atbalsta centra-bibliotekas..sala" ckas buvnieclbai". Id. Nr. AND/2015/13 Saskap Aiojas novada domes noteikumu,,par publisko iepirkumu organizesanas kadtbu Alojas novada paivaldrba" 28.punktu (apstiprinati ar Alojas novada domes scdes lcmumu Nr. 206 (protokols Nr. 7 9#)) un pamatojoties uz Iepirkumu komisijas sedes 2015.gada 28.ap la lcmumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj: slegt hgumu ar SIA,,Fi1ma L4" par bflvuzraudztbas veikianu Alojas novada uzlcmcjdarbtbas atbalsta contra-bibliotekas,,sala" ckas bavnieclbai par kopejo summu ,00 EUR. Y.,--:- Ld:t ' c g,r4j $-sq.q. ffi i \\3Ei/ Valdis Barda

3 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME Reg.Nr l2,liir6iel.l3,Aloja,Aloiasnovada,LV LEMUMS ALOJA Nr.254 protokols Nr.8 3# Par ltguma sleqsanu iepirkuma..alqias n tq ielu ar asf'altbetona sequmu bednsu remonts. ielu un celu ar grants segumu ikdienas uzturciana". ID Nr. AND/2015/12 Saska$ Alojas novada domes noteikumu,,par publisko iepirkumu organizelanas kartrbu Aloias novada paivaldtbd" 28.punktu (apstipdnati ar Alojas novada domes scdes lcmlunu Nr. 206 (protokols Nr. 7 9#)) un pamatojoties uz lepirkumu komisijas sedes 2015.gada 29.apfla lcmumu, Alojas novada dome, a&lati balsojot, nolemi : l.slcgt hgumu, ar SIA,,Limbazu celi" par Alojas pilsetas parvaldes un Alojas pagasta (Unguryils) ielu ar asfaltbetona segumu bedfsu remontu ar Slembdm un bitumena emulsiju, izmadtojot nepilio tehnologiju - cena par I nr2 1b,14 EUR; bedfsu remontu ar auksto asfaltu vai melnajdm ikembam, izmantojot nepilno tehlologiju - cena par I mr- 34,85 EUR; bedisu remontu ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnologiju cena par 1 m'/- 18,18 EUR. 2. Slegt ligumu ar SIA,,Limbal-u celi" par Staiceles pilsctas ielu ar asfaltbetona segumu bedrisu remontu ar Sl,(embdm un bitru'nena emulsiju, izmantojot nepilno tehnologiju cena par I m2 16,58 EUR; bedrlsu remontu ar auksto asfaitu var melnajam Skembdm, izmantojot nepilno tehnologiju - cena par I m'z i5,09 EUR; bedfsu remontu ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnologiju ceta par I m,- 17,42 EUR. 3. SlCgt ltgumu ar SIA,,Limbazu celi" par Biivzemnieku pagasta ielu ar asfaltbetona segumu bedflsu remontu ar S\embam un bitumena emulsiju, i7-mantojot nepilno tehnololiju cena par I m2 20,33 EUR; bedfsu remodtu ar auksto asfaltu vai cena par I m, 37,63 EUR; melnajam Skembam, izmantojot nepilno tehnololiju - bedrtiu remontu ar karsto asfaitbetonu izmantojot nepilno tehnololiju cena par I m EUR.

4 4. Siegt 11gumu ar SIA,,Elite Brain" par Alojas pilsctas, Alojas pagasta (Ungurpils) ielu un celu ikdienas uzturcsanu ielu rur celu kldtnes ar grants segumu planesanu - cena par vienu g/km - 12,10 EUR; ielu un celu klatnes ar grants segumu prolilasanu - cena par vienu g/km 13,31 EUR; ielu un celu klatnes ar grants segumu pielldzidsanu cena par vienu stundu - 30,25 EUR; noma]u grunts uzaugumu nolemsanu, $urti izlidzinot arpus cela klatnes - cena par vienu kubikmetru (bez PVN) - 12,10 EUR; nomalu grunts uzaugumu no4emsanu, izhdzinot uz cela klatnes cena par vienu kubikmetru 8,47 EUR; nomalu grunts uzaugumu noqemsanu, gunti iekaujot tansporta un ai7-vedot atb6rtnc - cena par vienu kubikmetru 8,47 EUR. 5. Slcgt ligumu ar SIA,,Elite Brain" par Staiceles pilsetas ielu un Staiceles pagasta celu ikdienas uzturesanu ielu un ce]u klatnes ar grants segumu plancsanu cena par vienu g/km - 12,10 EUR; ielu tu] celu klatnes ar grants segumu profilcianu - cena par vienu g,&m 13,31 EUR; ielu un celu klatnes ar grants sogumu pielldzindsanu cena par vienu stundu - 30,25 EUR; nomalu grunts uzaugumu nonemianu, grunti izltdzinot alpus cela kiatnes cena par vienu kubikmetu (bez PVN) 12,10 EUR; nomalu grunts uzaugumu nolemsanu, izltdzir,oi uz ceja kldtnes cena par vielll kubikmetru 8,47 EUR; nomalu grunts uzaugumu Do$emSanu, grunti iekaujot transporta un aizvedot atbeftne - cena par vienu kubikmetru 8,47 EUR. 6. Slcgt iigumu ar SIA,,Elite Brain" par Brivzemnieku pagasta ielu un celu ikdienas uztur6sanu ielu un celu kldtnes ar grants segumu plancsanu - cena par vienu gkm 12,10 EUR; ielu un celu klatnes ar grants segunu profilesanu - cena par vienu g/km 13,31 EUR; ielu un ceiu klatnes ar gnnts segumu pielldzindsanu cena par vienu stundu - 30,25 EUR; nomalu gmnts uzaugumu nolemianu, grunti izlldzinol Arpus cela klatnes - cena par vienu kubikmetru (bez PVN) 12,10 EUR; nomalu grunts uzaugumu nolemsanu, izl-rdzinot uz cela kldtnes cena par vienu kubikmetru - 8,47 EUR; nomalu grunts uzaugumu nonemsanu, grunti iekraujot transpo a un aizvcdot atbefinc cena par vienu kubikmetru - 8,47 EUR. 7. Slegt ltgumu ar SIA,,Elite Brain" par Braslavas pagasta ielu un celu ikdienas uzturesanu ielu un celu kldtnes ar grants segumu plancsanu - cena par vienu g/km 12,10 EUR: ielu un celu klatnes ar grants segumu profilcianu - cena par vienu g/km 13,31 EURj ielu un celu kldtnes ar grants segumu pieliddndsanu cena pa. vlenu stundu - 30,25 EUR; noma]u grunts uzaugumu nogemsanu, grunti izlidzinot aryus ceb klatnes - cena par vienu kubikmetru (bez PVN) 12,i0 EURi nomalu grunts uzaugumu nonemsanu, izltdzinot uz cela klahes, c na par vienu kubikmetru - 8,47 EU( noma]u grunts uzaugumu no{iemsanu, grunti iekmujot transportd un aizvedot atbeftne cena par vienu kubikmetru 8,47 EUR. Valdis Barda aw

5 tr,,;; --l l,g%l IEISI 'r\pjli Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME Re9.Nr , lnras iela ll, Aloje,Aloiasnov ii, LV lelelons c p6rs:donr@ilqia lv LEMUMS 08.0s ALOJA Nr.255 protokols Nr.8 4# Par hguma sieeianu iepirkuma..mcbolu un virtuves apl*qiu4qi9g&!94u4! 4e!4d? domes iostadem". ld. Nr. AND/2015/i4 Saskaqa Alojas novada domes noteikunu,,par publisko iepirkumu organizesanas kartrbu Alojas novada pasvaldiba" 28.punhtu (apstiprinati ar Alojas novada domes scdes lcmumu Nr. 206 (protokols Nr. 7 9#)) un pamatojoties uz lepirkumu komisijas sedes 2015.gada T.maija lemumu, A.lojas novada dome. a&lati balsojot, nolemj: 1. Slcgt ltgunu ar SIA,,Kore AG": 1.1. iepirkuma Ldala,,Mebelu iegade Vilzcnu bibliotckai" par kopajo summu 3 396,49 EUR; 1.2. iepirkuma 2.dala,,Mcbelu iegade Staiceles vidusskolas pirmsskolas grupai" par kopcjo summu 3 685,18 EUR; 1.3. iepirkuma 3.d44,,Mcbelu iegade Pll AusokiTtis strukturvienibai Vilzenos" par kopcjo summu ,18 EUR; 1.4. iepirkuma 5.dala,,Mebelu iegade Braslavas pagasta parvaldei" par kopeio summu I 045,20 EUR. 2. Slegt hgumu ar SIA,,UNIS Ko": 2.1. iepirkuma 4.d44,,Virtuves aprlkojuma iegade PII Auseklitis struktuvientbai Vilzenos" par kopdjo summu 5 995,55 EUR. Valdis Bardc

6 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME Re!.Nr Jnras iela l3,aloja, Alojas novad,. LV-4064, telefons e p6ts: lv LEMUMS ALOJA Nr.256 protokols Nr.8 5# Par heuma sleqsanu iepirkuma..siltumnlcefekla qazu emisiiu samazinasana Aloias novada Da3vaidlbas publisko tedtoriiu apsaismoiuma infrastrukttra Staiceles pilscta". ld.nr.and/20 I 5/l 6/KPFI Saska4n Alojas novada domes noteikumu,,par publisko iepirkumu organizclanas kaftrbu Alojas novada paivaldibt'28. punttu (apstiprinati ar Alojas novada domes scdes lcmunu Nr.206 (protokols Nr'.7 9#)) un pamatojoties uz Iepirkumu komisijas sddes gada 7. maija lemumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj: slcgt hgumu ar SIA,,Arkil-ed" par gaisnu izstarojosu diozu (LED) tipa gaismeklu uzstadtsanu Staiceles pilseta par kopejo summu ,73 EUR pcc lcmuma par projckta iesnjcguma apstiprindsanu sa4emsanas. Valdis Barda \#

7 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME Rcg.Nr la6 iela 13. Aloja,Aloras no!.dli. Lv _ 4064, i lefons ,e pdts: don(ialoja Iv I"EMUMS AI"OJA Nr.257 protokols Nr.8 5# Par hguma sl gsanu iepirkuma..siltumft infrastruktnf Aloi Id.Nr.AND/2015/1 5/KPFI Saska4a Aloias novada domes noteikumu,,par publisko iepirkumu organizcsanas kafitbu Alojas novada padvaldrba" 28. punktu (apstiprinati ' ar Alojas novada domes s des lcmumu Nr.206 (prolokols Nr.7 9#)) un pamatojoties uz Iepirkumu komisijas s des 2015 gada 7. maija lemumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj: slegt ligumu ar SIA,,Arkil-ed" par gaismlr izstarojoiu dioin (LED) tipa gaismcklu uzstadtsanu Alojas pilseta par kopcjo summu ,25 EUR pcc l muma par projekta iosnieguma apstiprinasanu salemsanas. Domes Valdis Barda

8 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME REg.Nr.9000l) Jnrasiel.l3.Alo.ja.Aloi!sDo!ada,l-V-406,1.te ,e p.srs: domca.ialoja lv LEMUMS ALOJA Nr.258 protokols Nr.8 7# Par aizr1cmumu no Latviias Republikas Valsts kases KPFI plqigb!4-s qazu emisiiu samazinasana Aloias novada pas!4k!!b4!pbliqkg-.1!9d19!iiu apgaismoiuma infiastruktird Aloias pilsctd" Istenosanai Pamatojotjes uz Alojas novada dome 2015.gada l8.marta lcmumu Nr.128 (protokols Nr.4 1#) par projekta iesniegsanu Klinata pamaifu finansu instrumenta atklata projektu konkursa,,silturnicefekta gdzu emisiju samazindsala pasvaldtbu publisko teritoriju apgaismojuma inftastruktura" un pamatojoties uz Iepirkumu komisijas gada 7. maija lemumu iepirkuma procediira,,siltumnrcelekta gazu emisiju samazinaiana Alojas novada paivaldlbas publisko teritoriju apgaismojuma infrashuktura, Alojas pi lseta" (iepirkuma identifi kacij as NT.AND/20 1 5/1 5/KPFI) un likuma,,par pasvaldtbam" 15. panta pimas dalas 2. punltu,,,likuma par budzetu un finansu vadrbu" 41. panta piekto dalu, likuma,,par pasvaldtbu budzetiem" 22. pantu un Ministru kabineta gada 25. marta noteikumiem Nr.196,,Noteikumi par paivaldtbu aiz46mumiem un galvojumien", Aiojas novada dome, atklati balsojot, nolemi: 1 Sniegt pieprasiumu Latvijas Republikas Palvaldlbu aiz\t6mumu un galvojumu kontroles un parraudztbas padome aiz+emuma ,00 EUR (viens simts devi4desmit pieci tukstoii eiro un 00 centi) sa4emsanai projekta,,siltumnlcefekta gazu emisiju samazindiana Alojas novada paivaldrbas publisko terjtoriju apgaismojuma infrastruktura Alojas pilscta" rstenosanai uz 30 gadiem ar viena gada atlikto maksajumu. 2. lliemt aizrlemumu saska4a ar Valsts kases noteikto kredttprocentu likmi. 3. Noteikt, ka aizlemums tiks atmaksats ltdz gada II ceturksnim. 4. Noteikt, ka aiz+omuma atmaksu garantc Alojas novada domes budzets. 5. Noteikt, ka aiz\rcmums tiek +emts gada maija. Domes rk); Valdis Barda

9 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME Re9.Nr hras icla li,alojd, Alo.tas Dovadt, L,v -4064,lelelbns , e pa6r doit@laloja.l! LEMUMS ALOJA Nr.259 protokols Nr.8 8# Par ai7-ncmumu no Latviias ReDublikas Valsts kases KPFI proiekta..siltumnicefekta sa7-u emisiiu samazindsana Aloias novada palvaldibas publisko teritoriju apsaismoiuma inlrastrlklrira Staiceles pilseta" istenosanai Pamatojoties uz Alojas novada dome 20i5. gada 18. marta l mumu Nr.129 (protokols Nr.4 2#) par projekta iesniegianu Klimata pdrmairlu finaniu instrumenta atklata projektu konkusa,,siltumntcefekta gazu emisrju samazinasana paivaldibu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktlrd" un pamatojoties uz lepirkumu komisijas gada 7. maija lcmumu iepirkuma procedtua,,siltumnlcefekta gaz-rl emisiju samazind5ana Alojas novada paivaldibas publisko teritoriju apgaismoluma infrastruktua Staiceles pilscta" (iepirkuma identifikacijas Nr.AND/20 I 5/ I 6,4{PFI) un likuma,,par palvaldibdm" 15. panta pi nas dalas 2. punktu,,,likuma par budzetu un finansu vadibtf'41. panta piekto dalu, likuma,,par paivaldibu budzetiem" 22. pantu un Ministru kabineta gada 25. marta noleikumiem Nr.196,,Noteikumi par pasvaldtbu aiz4emumiern un galvojumiem", Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj: l. Sniegt piepras-rjumu Latvijas Republikas Pasvaldibu aiz-lcmurnu un galvoiumu kontroles u11 pa1'raudztbas padome aizlemuma ,00 EUR (viens simts septildesmit t s tukstoii eiro un 00 centi) salemsanai projekta,,siltumnlcefekta gazu emisiju samazina5ana Alojas novada pasvaldlbas publisko teritoriju apgaismojuna idrastruktlra Staiceles pi]scte" lstenosanci uz 30 gadien ar viena gada atlikto maksajumu. 2. Nemt aizqemumu saska$a ar Valsts kasos noteikto kredrtprocentu likmi. 3. Noteikl, ka aiz$cmums tiks atmaksats lidz gada II ceturksnim. 4. Noteikt, ka aizqemuma atmaksu garantc Alojas novada domes budzeis. 5. Noteikt. ka aizlcmums tiek lemts gada maiia. Valdis Bafda "\ U.i/ls;),/" \w4

10 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME Red Nr lnms iela l:l, Aloj!,Aloifnov ii, LV ' telelons 6402i925. e p6rs:done@nlon lv LEMUMS ALOJA Nr.260 prctokols Nr.8 9# Par iepirkuma veiksanu Staiceles vidusskolas pdrbtves darbu veik5anai Saskalra Alojas novada domes noteikumu,,par publisko iepirkumu organizesanas kafiibu Alojas novada pasvaldrba" 25. punktu (apstip nati ar Alojas novada domes sedes lemumu Nr.206 (protokols Nr.7 9#)) un pamatojoties uz Alojas novada domes gada 26. februara lcmumu Nr.126 (protokols Nr.3 126#),,Par finansejuma pies\irianu Staiceles vidusskolas parbuves tehniska projekta izstradei un ekspefitzei", Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj: l. Veikt iepirkumu Staiceles vidusskolas parbtves darbu veikianai, ieklaujot iedirkuma Sadas sadalas: 1.1.Spofia zales telpu gl1lpu apvienosana un remonts; 1.2. L stava gaite$a parbilve; stava sanitarc mezglu parbave; stava gaitela parblve; 1.5.Uguns&osTbas un apsardzes signalizdcijas izblve. 2. Uzdot AttTstrbas nodalas vad-rtajai iesniegt Iepirkumu komisijai nepiecielamo dokumentactu iepirkuma veik5anai. 3. Alojas novada domes Iepirkumu komisijai uzsakt iepirkuma procedlru par Staiceles vidusskoias parblvi, pamatojoties uz iesniegto dokumentaciju 4. Atbildrgais par lcmuma izpildes kont.oli Aiojas novada domes izpilddirektors Valdis Bardc

11 Pi likums Apstipr inats ar Alojas novada domes lemumu Nr.260 (protokols Nr.8 9#) Iepirkuma nolikumam,.tehniska projekta izsrade Slaiceles vidusskolas parblvei" ID Nr. AN D/20 I 5/05 PROJEKTESANAS IJZDEVUMS l. Pastt-rtajs Alojas novada domc. 2. Projektcdanas objekts - Staiceles vidusskolas parbtve. 3. Objekta adrese - Staiceles vidusskola, Sporta iela 4, Staicele, Alojas novads. 4. Objekta fudkcija - izgltttbas iostades cka. 5. Projektoianas stadija telxiskais projekts. 6. Projektcianas izejmateriaii, kuus nodrolina PasutTtajs nekustama TpaSuDa dokumenti (zemes robezu plani, buves tehnisk4s inventarizacijas lieta, zemesgramatu apliectba). 7. Galvenie projektcsanas nosac-rjumil 7.1. Tehniskais projekts izstradajams atbilstosi Latvijas Republika spcka esoiajiem b[vnieclbu reglamentcjosajiem dokumentiem un its blvniectbas sakad izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Pirms tehniska prcjekta izstrades javeic objekta apsekoiana Ja nepieciesams, tehniskas apsekosanas atzinuma sagatavoiana projektctajs var izmantot (veicot labojumus un/vai papildinajumus) pielikuma pievienoto vitualas apskates atzinumu. 7.J. Projekra jaiekldui selojosi risinajurni: Sporta zales telpu qrupq. Spofia zales (telpa Nr m2) vcdinesanas/ventilacijas projekts;. Telpu Nr.li ( m2) apvienoianas projekts, parylanojot minctas telpas par spofta zales gcrbtuvem ar dusdr ur WC (atbilstosi skolenu skaitam);. No jauna izprojektcto lelpu apkures, vcdinasanas/ventilacijas, elektoinshlacijas, [densapgades un kanalizdcijas iek3cjo ttklu izbaves proiekts;. Paredzct durvju izbuvi izejai no gcrbtuvem uz skolas ieipagalmu;. Telpas Nr.5. (tikai gaitela dala) gndas konstrukcijas remonts.. l..tauu guit"ga (telpa Nr m2) parbtves projekts (gfdu siltinasana un grldas konstrukcijas remonts, griestu remonts, sienu kosmotiskais remonts, parcd7,oi72 sienas skaplsu (aiz vienam dunim 3 skaptii) un 4 stikla vitrlnu lzduvll;. Veicot grtdas konstukcijas remontu, paredzet grtdd esoso apkures, udensvada un kanalizacijas komunikaciju nomaigu; gaite4a abos galos esoso pakapienrt vieta paredzct uzbrauktuvi persondm ar kustibu traucejumjem;. Esosds eiektroinstalacijas un apgaismojuma nomai4a, 7-vana iefkosana:

12 . Telpa Nr.37. paredzet gridas seguma maitr1u. l.stava sanierie mezqli. Telpu Nr nn 29. (kopa mr) parbflves projekts, maksimali palielinot sanitaro iekartu skaitui. No jauna izprojekteto telpu apktlles, vedinasanas/ventilacijas, elektroinstalacijas, iidensapgades un kanalizaclas iekscjo ttklu izb[ves projekts;. Telpas Nr.22. remonts, paredzot izlietnes rm [dens nemsanas vietu telpa, telpu pielagojot sainrniecibas inventara noliktavas vajadztbam. 2.stavs. 2. stava gaite+a (telpa Nr m'?) parbflves projekts (gndu siltiuasana un gfdas konstrukcijas remonts, g estu remonts, sienu kosmetiskais remonts, parcdzot 72 sienas skaplsu (aiz vienam durvim 3 skapisi) un 4 stikla vitrlnu izbivil:. Veicot grtdas konstrukcijas remontu, paredzet grida esoio apkures, tdensvada un kanalizaci jas kon, unikaciju nomailui. Esosas elektroinstaiacijas un apgaismojuma nomaida, zvana iefkosana.. Kap4u telpu remonts ( m2 );. AiT"argqlCgu rzallrzijul iebi\esana 2.slava lalnu relpa abos Balo":. Telpas Nr.60 (16.3 m) grtdu, g estu, sienu kosmctiskais remon6, eleltroinstalscijas un apgaismojuma nomai4r. Uqunsdrosibas sisnalizaciias proiektcsana vise cke Teritoriias labiekartoiana. Iekspagalma ieejas pie siltummezgla labiekafiojums (ieeja, kapnes. ieejas laukuma brugciana);. Iekspagalma drcnaza un lietus ldens novadisadas sistema visai okaij. Skolas arcja apgaismojuma ierikosana Sagatavot darbu apjomu sarakstu un tami Proiektcianas darbu apiomus ul1 6mes nodaltt pa posmierltdalam: spoda zales telpu grupa; l.stavs; l.stava sanitarie mezgli; stavs; uguns&oilbas signalizacija; teritorijas labiekafiosana Saskalot ar Pasfltitaju projekta risinajumu skices pims galtgo TP risinajumu I TStta{lilsan as_ 7.7. Janodrosina tada darbu apjomu detalizacijas pakape, kas blvniectbas iepirkuma procesa nodrosina pretendentiem icspeju iesniegt pilnvafirgu

13 8. 9. piedevajumu. Pretendents nes pilnu atbildrbu par iz*adato tehnisko Fojektu, tai skait?i, tehniskas specifikacijas un darbu apjomu parciztbu. Tehiska projekta noforme5ana: 8.1. Tehdskais projekts tiek izstrddah latviesu valoda; 8.2. Tehdski projekta noformcjums atbilstosi likundosanas praslbam lzstadata tehliska projekta dokumentacija tiek sagatavota 5 eksemplaros (paptra fonnats) un CD viena eksemplara. Tehniska projekta saskaqosanu veic izpilditiij s. Valdis Barda

14 +^r+ MI Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME Rcg.Nr Jiiras iela 13.AIoj,. Aloj6novada, Lv ,lcletins , pasts:done( aloja lv LEMUMS ALOJA Nr.26l protokols Nr.8 l0# Par nedztvoiamas telpas un koplietosanas Aloias novada nomas tiestbu izsoli Alojas novada dome saqemts Lauras Margevidas ( reg. 3-8/15/361-M), dztvo "Strautilos" Nr.1, Bnvzemnieku pagasta, Alojas novada, iesniegums ar lflgumu iznomet paivaldtbas telpu "Abelcs Nr.l", Brivzemnieku pagasta 18,2 m'/plattba, masazcs kabinel! ickinosanai u/ l2.gadiem. Pamatojoties uz likuna "Par pasvaldtbam" 14.panta otras da]as 3.punktu, 21.panta pimas d4as l4.punkta a. apak3punltu, un Ministru kabineta 2010.gada 8junija noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pasvaldlbas mantas iz-nomdsanas kaftrbu, nomas maksas noteiksanas metodiku un ltguma tipveida nosactjumiem" 7., 8., 10.,1 l. un 22. punktu, Aloias novada dome, atklati balsojol, nolemi: 1. Nodot noma Alojas novada domei piederoso nekustamo rpasumanedzlvojamo telpu Nr. 1, 18,2 m'zplatiba un tai piekitoso koplietosanas telpu Nr.6.,7. un 9. dalu 4,3 mr plattba, kas atrodas "Abelcs", Brlvzemnieku pagasta 2. Apstiprinat nomas objekta sakumcenu- 0,44 EUR par vienu telpas kvaddtmetu menest bez PVN. 3. Noteikt nomas izsoles veidu rakstiska izsole. 4. Apstiprinat nedzrvojamas iekstelpas Nr.1 unkoplietoianas telpas Nr'6.,7. un 9. "Abeles"-l, Brlvzemnieku pagasta, nomas tieslbu izsoles noteikumus saska4a ar pielikumu. 5. Uzdot Alojas novada domes PasvaldTbas lpasuma privatizacijas un atsavinasanas komisiiai organizcl lcmuna l.punkta noteikta nomas obiekta izsoii. 6. Atbildrgais par ldmuma izpildes konhoii - Alojas novada domes izpilddirektors. Domes Valdis Barda

15 Latvijas Republika ALOJAS NOVADADOME Reg Nr Jnr.s iela ll,alojd,,\loras nolada. LV-4064, tel t, c psls donre@aloja tv Pielikums APSTIPRINATS ar Alojas novada domes 2015.gada 8. maija lcmunu Nr. 261 (protokols Nr.8 10#) Alojas novada domes pirmi stava telpas (grupa 001) nomas tiesibu izsolcs klrtrba "Abeles"-1, Brlvzemnieku pagasts, Alojas novads kadastra apzimcjums , NOMAS TIESIBU IZSOLES NOTEIKUMI l. Visparlgicnoteikumi 1.1. Rakstveida izsolc tiek organizeta saskarla ar 2015.gada 8.maija Alojas novada domes lemumu Nr. 261 (protokols Nr.8 10#), turpmak teksta - Iznomatajs Rakstiskas izsoles nolikuns (turymak - Nolikums) ir sagatavots saskala ar Ministru kabineta 2010.gada Sjlnija noteikuniem Nr.5I5,,Noteikuni par valsts un pasvaldibu mantas iznomasanas karttbu, nomas maksas noteikianas metodiku un nomas ltguma tipveida nosactjumiem" un nosaka kdrttbu, kdda rakstiska izsolc tiks pies\inas nomas tiesrbas uz Nolikuma 2.2.apaksp.u*ta mincto Objektu Nomas tiestbu izsoles merkis ir noteikt konk6tas nekustamas mantas - pima stava telpu grupa 001 ietilpstoses telpas Nr.l ar platibu 18,2 m2 un koplietosanas tclpu Nr.6.,7. un 9., ar kopcjo plattbu 4,3 m2, kas atrodas ok5 "Abeles", Brtvzemnieku pagasts, Alojas novads, (kadastra apztmejums ), tupmak teksn - Objekts, nonmieku, kurs piedava izdevtgako finansialo piedavaiumu nomas tiestbu nodibinasanai ar Iznomataiu Alojas novada domi. Objekta atrasanas vieta un izvietojums atspogulots nomas tieslbu izsoles noteikumiem pievienolaja blves tehniskas inventarizacijas lietas kopta 1.4. Nomas tiestbu izsoli rtko Alojas novada domes Pasvaldlbas lpasuma privatizdciias Lrn ar(a\inasanas komisija. turpmdk leksra - Komisija. Komi5ija( locekli nedrftst btt nomas tiesibu pretendenti, ka ari tiesi vai netiesi ieintoreseti attieclga procesa iz11akuma. Nomas pieteikumu atversanu un rakstveida izsoles

16 r zultatu pazi4osanu Komisija protokole. Komisiia atbild par izsoles norisi un ar to saist-rto lemumu Dienenianu. I.6. Izsoles veids - rakstiska pima izsole lzsoles dahbnieks - nomas tiesrbu pretendents (turpmdk Pretendenti), kurs atbilst io nomas tiesibu izsoles noteikumu 3.punkta prastbam un piedava augstako nomas maksu par nomas objektu, tiek atz-tts pal izsoles uzvarbtaju. L8. Ja divi vai vairaki Pretendenti, ir piedavajuii vienadu augstako cenu, tick fkota rakstveida izsoles otla karh, kura tiks aicinati Pretendentj. ku piedavaiusi vienadu augstako nomas maksu Nomniekam nonras laika iaveic: Objekta nomas liguma noteiktie maksajumi; Citas ar Objekta nomas hgumu pie4emtas saisttbas. LlO. Interesentiem ir tiesibas veikt nomas Objekta apskati katru darba dienu sdkot ar lrdz no plkst. l0:00 lidz plkst. 16:00, preteddenru pieteikianas termita pcdcja diena no plksr. 09:00 ltdz plkst. i0:30, ieprieks saskarlojot laiku ar kontaktpenonu Arvidu Berzi+u, talr. Nr mob. talr. Nr. 29i lzsoles objekts 2.l.Izsoles objekts ir nedzlvojama telpa Nr. I un dala no koplietosanas telpam Nr. 6.,7. tn 9, a. kopejo plattbu 4,3 m2 (telpu grupas 001 dala), kas atrodas ekas "Abeles", Bnnzemnieku pagasta Aloias novada pirmaia stava, telpu grupas kadastr.a apztmejums , 2.2. Objekta kopejn plaf,rb^22,5 r.i Objekta lietosanas merhis masazas pakalpoirunu sniegsanai Objekta nosactta nomas maksa ( izsoles sakumccna) noteikta 0,44 EUR ( 00 eiro detrdesmit det centi), bez pievienotds vefiibas nodokla ( turpmak PVN), par vienu irnomalasplaltba. k\adrelmetru menest Izsoles solis - EUR 0,06 (00 ciro, 6 centi) bez PVN par vicnu iznomags piatft as kvadratmetru menesr Objckta romas termi4s - 5 (pieci) gadi, ar iespcju nomas termi4u paga nat, bet kopa ne vairak par 12 gadiem NorC\ini par Objekta nomu tiek veikti Latvijas Republika apgroztba esosaja valfi1e. 3. Izsoles dafibnieki Par izsoles dalibnieku var kl[t juddiska vai fiziskd persona, kura saskana ar speka esosajiem nomattvajiem aktiom un Siem noteikuniem ir tiesiga piedaltties izsole un ieg[t nomas tiestbas. Piedaloties izsol, pretendentam neva. bilt telpu nomas maksas, nekustamd rpasuma nodokla, zemes nomas naksas paradu Alojas novada paivaldrbai. 4. Izsoles dalibnieku Dicteikums 4.1. l/soles nrctendenlu pieteikumi un cilidokumenli icsniedzami lldz sada 20. maiiam plknt. 14:00 slcgta aploksne Bn:vzemnieku pagasta panalde, Sabiedriskais centrs "Puikule", Br-wzemnieku pagasta, Alojas novada LV 4063 vai Alojas novada domes Cenhaiajd administracija, Juras iela 13, Aloja, LV 4064, pcc lilbmecijas par Domas objektu publicesanas Alojas novada pasvaldtbas mdjas lapa intemetd lnformacija par nomas objektu norad-ttaja termifa_ Pec noridire laika dokuntenri neliek Di(nemli.

17 4.2.PretendeDts, iesniedz lzronatajam Nomas pieteikumu, noddot taja sadu informiciju par sevi un iesniedzot SAdus dokumentusl fiziska persona vardu, uzvardu, personas kodu, deklaretas dzivesvietas adresi; 4.2.2juridiska persona nosaukumu (firmu), reaistacijas numuru un jrridisko adresi; ja nomas Pretendentam ir elektroniska pasta adrese- norada elektroniska pasta adresi; ja nomas Pretendentu parstav treia persona- norada nomas tiesibu Pretendenta parstavja rekvizrtus atbilstoii vai apak3punktos noradrtajaor; Objekta adresi, kadasha numuru un plattbu; nomas laika planotas darbtbas un to raksturojumu Objekta, atspogulojot Pretendenta biznesa konccpciju (vrziju). Pretendents biznesa koncepciju Objekta var rakstvoida izklastrt uz atsevis\as lapas (ne vairak, ka vienas), pievicnojot to Nomas pietoikumam ka pielikumu; piedavato nomas maksas apmerx par vienu iznomatas platrbas kvadratnetu mdnesl boz pievienotas vertrbas nodokla; 4.3. Pretendenta Nomas pieteikuma veidlapas paraugs (2. pielikums) ir pievienots Sai kartrbai. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai td pilnvarota persona Uz aploksnes norada: aploksnes salcmcju -,,Alojas novada domes Pasvaldftas lpailuna privatizacij as ud atsavinaianas komisija"; izsoles veidu rakstiska izsole; nomas objektu (telpu plaubu, adresi, kadastra Nr.); nomas tieslbu Drotondentui bridilfiiulnu ".1idz iz.olei nertven" Visi pieteikuma dokumenti iesniedzami valsts valoda. ANalstTs izdotlem val dokumentiem svesvaloda j apievieno apliecinats tulkojums valsts valoda Pretendents ir ties- s grozit vai atsaukt iesniegto piedavajumu, rakstiski par to paziqojot Konisijai lidz piedavejuma iesniegianas termi$a beigam. Iepriek! iesniegtais piedavajums neliek atgriezts atpaka], izsole netiek izskatrts rul tiek anulals Groz-rjumus picdavajuma dokumenlos pretendents noformc un iesniedz tada paia kalttba ka piedavajumus - slcgta aploksnc, papildus noradotr "Piedavaiuma groz-rjumi neapdzrvojamo telpu (telpu grupas 001 dala) 'Abeles". BrTvzomnieku pagasts, Alojas novada, nomas tiesibu rakstiskai izsolei" Visas izmaksas, kas saistttas ar pieteikumu sagatavoianu sedz pretendents Pretendents var iesniegt vienu pieteikuna variantu. Pretendenta iesniegtie dokumenti netiek atdoti atpakal Komisijas atbildigais loceklis reeistre salemtos pieteikumus to sa4emianas ' seclba. norada sartemsanas datumu un laiku, ka arr nomas tiesibu pletendentu Pieteikumus glaba slegta aploksne lldz izsoles sakumaln. 4.1i. Ziqas par izsoles pretendenliem un to skaitu netiek izpaustas h-dz pat izsoles sakumam. Par zilu neizpauianu atbildiga ir Komisija. 5. Izsoles vieta un laiks 5.1. Pieteikumu atvcrsana notiks qada 20. maiia. plkst. 15:30' Aloias novada domcs Central5s administraciias kas 2 st1va. Jlras iela 13. Aloie. Aloias novada.

18 ).1. KomrsUa lu 15. gcda 20. maija. plksl. I5tj0 klalc\osajiem parilo. ka szjkusies izsole un pieteikumu pie4emiana irpabeigta. Pec Si pazi4ojuma vairs netiekpie4emti ne personiski iesniegti, ne art pa pastu atsttiti pieteikumi Pretendentu pieteikumu atversana ir atklata un tos atver iesniegsanas secib:t. 6. Rakstv ida izsoles kirfba 6.1. Viens no komisijas locekliem pec Nomas pieteikuma atversanas nosauc nomas tiesibu Pretendentu, pieteikuma iesniegsanas datnmu un laiku, ka ari nomas tiesibu Pretendenta piedavato nomas maksas apmeru un parakshs uz pieteikuma. Uz pieteikuma paraksvts afl parejte Kotntstlas locek!t Ja pieteikuma nav ieklauta Sis kaftibas 4.punkta noteikta infbrmaciia vai Norlas pieteikuma p;edavatais nomas maksas apmers ir vienads vai rnazaks par public to Obic<ra no.acllo nornis malsas apmeru rai mazaks par nosdcltas noma, ruk.n" aprneru un viena izsoles sola vertlbas summu, Komisija pienem lemumu pcr nomas iiesrbu Pretendenta izslcgsanlr no dallbas rakstveida izsole un nomas pieteikumu neizskata Ja nep;eciesams papildu laiks, lai izveftetu Prelendentlr pieteikumu atbilsttbu publ;cotajiem iznomaianas nosacium;em, p6c Nomas pieteikumu atversanas Komisiia pazilo laiku un vietu, kad tiks pazir]oti rakstveida izsoles rezulidti. Ja papildu izvertejums nav nepieciesams, p6c visu Nomas pieleikumu atvcriarhs komisija pazi4o, ka rakstveida izsole pabeigta. ka ati nosauc vtsaugsrako nornas maksu un nomas tieslbu Pretendentu, kas to nosol-tjis un ieguvis tiesibas slegt nomas ligumu. 6.4.Ja pac visu Nomas p;eteikumu atvarsanas izradas, ka vairaki nomas tiesibu Prctendenti piedavaiusi vienadu augstako nomas maksu, Komisiia veic vienu no Sadam 6.4. L turpina izsoli, piefemot rakstveida pieddvajumus no nomas tiestbu pretendentiem vai to parstavjiem, kuri piedavajusi vienadu augstako nomas maksu, ja tie piedalas pieteikumu atvdrsana, un organize piedavajumu tiil-rteju atvarsanu; nosaclto nomas maksas apmcru rakstveida llldz nomas tiesfuu Pretendentus, kuripiedavajusi vienadu augstako nomas maksu, izteikt mkstveida savu pi davajumu par iespejami augstako nomas maksu, nosakot piedavajumu iesniegianas un atvcrsanas datumu, laiku, vietu un kdrtibu. 6.5.Ja neviens no nomas tiestbu Ptetendentiem, ku piedavajuii vienadu augstako nomas maksu, neiesniedz.jaunu piedavajumu ar augstaku nomas maksu saskald ar SI nolikuma 6.4.punktu, Izlomatajs pieteikumu iesniegsanas seciba lakstveide pieda\,a minetajiem Pretendentien slegt nomas l-lgumu atbilstosi to nosolltaiai nomas maksai Komisija ir tieslga parbaudit izsoles pretendentu sniegtas zi+as. Pretendents netiek atzlts par izsoles uzvaretaju, ja tiek atklats, ka izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas zinas Komisijai ir tiestbas partraukt izsoli, ja tiek ieguta pietiokama informacija un parliecfta, ka pastav noruna kadu atturdt no piedalisanas izsole vai starp pretendentiem pastav vienosanas, kas var ietekmet izsoles rezultatlrs vai gaitu Komisija patur tiestbasjebkura bddt parhaukt izsoli, ja ta konstate jebkadas nepilnibas izsoles noteikunos. 6.9.Ja InformAcija par nomas objektu noteikhja tcrmila nav iesniegts nevrens pieteikums, Komisija var pagarinat pieteikumu iesniegsanas termi4u, par6jos izsoles nosactjumus atstaiot negrozttus. 7. Nenotikusi izsole 7. Izsole var tikl uzskattta par nenotikusul 7.1. ja neviens izsoles pretendellts nav iesniodzis pieteikumu;

19 7.2.ja neviens no izsoles pretendentiem, kuri ieguvis tiesrbas slegt nomas ltgumu, nenoslcdz to noteiktaja termile; 7.3. ja tiek konstatcts, ka bijusi noruna kadu atturet no piedalisanas izsolc vai ja izsole starp pretendentiem konstateta vienosanas, kas ietekmcjusi izsoles rezultatus var tas galtu; 7.4. ja nomas tiestbas iegust persona, kurai nav bijuias tiesibas piedahties izsolc. 8. Izsolos rczultatu apstiprinasana 8.1. Komisija sagatavo un iesniedz apstiprinaianai Aloias novada domei izsoles rezultzitus Rikotas izsoles rezultatus, divu darba diemr laika p c izsoles rezultatu apstiprinasanas, publice Alojas novada palvaldibas majas lapa interneta: *rvw.aloja.lv S[dzTbas par Komisijas darbu iesniedzamas Alojas novada domes izpilddirektoram ne vclak ka 4 (detru) darba diemr laika kops izsoles dienas. Vclak iesniegtas sidzibas netiek skat-ltas. 9. Nomas liguma noslcgsana 9.1. Iznomatajs nomas ligumu sledz ar pretendentu, kas nosol-rjis visaugstako nomas maksu Ja nomas tiestbu pretendents, kus nosol-rj is augstako nomas maksu, atsakas slcgt nomas ligumu, iznomatajs sectgi piedava nomas hgumu slegt tam nomas tiesrbu prctendentam, ku$ nosollja nakamo augshko nonas maksu, un divu darbdienu lai ka pec mineta piedavajuma nos[trsanas pubiice informaciju Alojas [ovada domes maj aslapa Nomas tiesrbu pretendents, kurs nosoiiiis ndkamo augstako nomas maksu, atbildi par piedavajumu slegt nomas llgumu sniedz divu nedelu laika pcc ta sa4emsanas dienas. Ja nomas tiesibu pretendents piektt paraksut nomas hgumuparpasa nosoltto augstako nomas maksu, septi4u dalbdienu laika pcc mineta paziloiuma nostt*anas vils paraksta nomas llgumu. lznomatajs ne velak ka divu darbdienu laikapec nomas ltguma paraksulanas publice mincto infomraciju Alojas novada domes majashpe valdis Barda

20 PublicCjama informacija par nomas objektu Nomas tieslbu izsoles organizetajs Nomas tiestbu izsoles veids Nomas objekts Nomas objektu nksturoj osa informacija citi rznomaianas nosac_{umi Maksimalais iznomasanas telmins Iz-nomajama oolekla nosccltas nomas maksas apme$ un izsoles solis Izsoles norises vieta un laiks Iznomaj ama objekta apskates vieta un laiks Pieteikumu iesniegsanas vieta un iaiks Alojas novada donc, registracijas Nl iuridiska adrese Juras iola 13, Aloja, Aloias novads, LV e-pasts: tah Pirmreizeja rakstiska izsole ar augsupejosu soli "Abeles'l1, Brivzernniekupagasts, Alojas novads kadastra apztmcjums , dalanedzivojama telpa Nr.l., ar kopcjo platrbu 18,2 m2 un tai piekrtosa koplielosanas tolpas Nr.6.,7. un 9. dala, ar kopejo platrbu 4,3 m2 Telpa izmantoiama masazas pakalpojunu nodrosinasanai. Nomas tiesibu ieguvcjam nav ties1bu nomas objektu nodot kesajam personam. Papildu nomas maksai nomnieks mcl;a ari par komunaiajiem pakalpojumiem (elektriba, iidens, kanalizacija, apkure). 12 gadi NosacrEs nomas maksas apmdrc - 0,44 EUR ( 00 eiro detrdesmit detri centi), bez pievienoes verttbas nodokla ( turymak P\rN), par vienu iznondtas plaubas kvadratmetu mencsl. Izsoles solis EUR 0,06 (00 eiro, 6 cenri) bez PVN gada 20. maija, plkst. 15r30 Alojr: novada dome, Juras iela lj. Aloic Katru darba dienu sakot ar ltdz no plkst. l0:00 l-1dz plkst. l6:00, pretendentu pieteik3anas temiqa pedeja diena no plkst. 09:00 hdz plkst. 10:30, ieprieki saskalojot laiku ar kontaktpersonu Arvrdu tscrzilu, talr. Nr mob. talr. Nr. 29t64376 Pieteikumi iesniedzami BrTvzemnieku pagasta parvaldc val Alojas novada domes Centralaja administracija no idfonnacijas publicesanas dienas Alojas novada domes majas lapa lrdz gada 20. maijam plkst. l4:00

21 adql Latvij as Republika ALOJAS NOVADA DOME R g.nr ,lDos iela l3,abja, Alo.jd novad4 Lv letefons , c psls: dome@doj4tv LEMUMS ALOJA Nr.262 protokols Nr.8 I 1# Izskatot biedrlbas,,unguryils ezera saimnieks", 2015.gada 30.apnla iesniegumu (rogistrcts dome Nr. 3-8/15/353-U) par zemes,,unguryils cedtrs", Ungurpih nomu projekta izveidei bemu rotalu laukuna infrastruktiras izveide Ungurpil], dome konstat : Aloias pagasla zemes gabals,,ungurpiis centrs", Ungu.pilT. Alojas pagasta kadasta numlrs '1, plattba 2,95 ha, ir pasvaldlbas ipasuma, kas reaistreta Alojas pagasta zemesgramahs nodaltjuma Nr Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.735,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.pantu, un atbilsto5i biednbas,,ungurpils ezera saimnieks" iesniegumam, Alojas novada dome, atkldti baisojot, nolemj: 1. Projekta - benu totalu laukuma inliastruktiiras izveide Ungurpili, lstenosanai, iznomat biednbai,,ungurpils eze@ saimnieks", re!.nr , zemi "Ungurpils centrs", Ungurpih, Alojas pagasta, kadastra apdmejums ,1000 m'?platrba saskala ar plana pielikumu un noslegt zemes nomas hgumu uz 10 gadiem; 2. Noteikt, ka nomnieks maksa zemes nomas maksu saskarld ar Saistoio noteikumu Nr.3. punktu , pievienotas vefitbas nodokli un nekustama ipasuma nodokli. \.:,..,.,t:l ;,;,:'+i ''"rlq Valdis Barda

22 Pielikrims 2015.gada S.maija Alojas novada domes lcmumam Nr.262 (protokols Nr.8 11#) "Ungurpils centl.s". UDgurpill Alojas pagasta, kadastra nunurc ,17

23 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME I iirs iela 13, Aloia, Alojs novada. Lv re9.nr , tclclons , e pans: done@aloia lv LEMUMS 08.0s ALOJA Nr.263 protokols Nr.8 12# Par V.BArdas komaldeiumu uz Kinas Tautas tepubliku 2014.gada iehijas galvaspils ta Praga no 28. lidz 2g.augusram notika Klnas invesuciju un pasvaldrbu vaditaju forums, kura piedalijas an LPS deiegacijo. Pasakuma organizatori bija aicinajusi foruma piedalrties Centalas un Austrumeiropas valstu delegaciias, kopuma piedallas vairdk nekd 500 viesu no 15 Krnas Tautas Republikas provincdm un tikpat daudz Eiropas valstu parstavju. Latvijas delegaciju vadrja Smiltenes novada domes pdek5sddetajs Ainars MeZulis. Kopa ar viqu uz Pragu devds AlDksnes novada domes prieksscdetaja vietnieks Aivars Fomins, Alojas novada domes pdekssedetajs Valdis Barda, Dundagas novada domes priekssedctaja vietniece Foruma palvaldrbu vaditaji, tai skaita Alojas novada domes priekssedetajs Valdis Bdrda parakstija nodomu protokolu par atbalstu Ktnas Tautas Republikas provindu un Centralas un Austrumeiropas valstu pasvaldibu asocidcijas veidoianai. Sis AsociAcijas sanaksme noliks no 2015.gada l7.n.raija gada 22.maijam llebei province, K1-na, kura llgts piedalrties Alojas novada dones priekisedetajs Valdis lrtrcla. Nemot v6ra iepdeki mineto, Alojas novada dome, atklati balsoiot. nolem.i: i. Komandet Alojas novada domes pdek5s detaju Valdi Bdrdu daltbai (rnas Tautas Republikas provindu un Centralas un Austrumeiropas valstu pasvaldtbu asociacijas sanaksme. kas noriks Hcbei pror ince laikd no gada lt.maiia gada 22.maijam. 2. Pieikirt llnans junu aviobiletes (Rrga pekina Rrga) vtzas un apdrosind3anas iegadei Ldz 1136 EUR apm re no naudas hdzeklu atlikuma gada beigas. 3. lzmaksat Valdim Bardam komanddjuma izdewmus atbilstosi 2010.gada l2.decemb.a MK noreikurnu Nr.969,.KdnTba. kada atltdzintunr ar komandejumu saisttti izdevumi" noteiktaia kartlba.

24 4. 5. Atsaukt Alojas novada domes pdekssedctaju Valdi Bardu no atvaiinajtura 20l5.gada I 7.maija. Valda Bardas prcmbltnes laika no 2015.gada 17.maija Ldz gada 22.maijam dones priekssedctaia piendkumus uzdot pildit Alojas novada domes priekiscdetaja vietniekam vispangos jaurajumos Marim MoZvillo, nosakot atalgojumu atbilstoii 2015.gada 26. februara pie4emta lemuma Nr.77 (protokols Nr.3 6#) 1. punkta nosactjumrom. Domes rylafls lvtoz\r to..;w

25 Latvijas Republikas ALOJAS novada domes arkartas sedes PROTOKOLS Nr gada S.maija Aloja, Juras iela 13

26 Latvijas Republika ALOJAS NOVADA DOME R g.nr , J-as rela 1:l,Aloia. Aloj6novada, LV 4064.lelelons , c-pans dofta.laloja ll Domes erkartas sedes Protohols Nr gada 8. maiia, Aloia Domes alkartas sede sasaukta plkst. 08:30 Domes arkafias sedj atklaj plkst.08:30 Darba kertrba: L Par Alojas novada paivaldrbas 2014.gada parskata bilances kopsummas apstip nasanu. 2. Par liguma slcgsanu iepirkuma,,b[vuzraudziba Alojas novada uzlcmejdarbibas atbalsta centm-bibliotekas,,sala" Ckas bflvnieaibai", ID. Nr. AND12015l Par ltguma slcgsanu iepirkuma,,,{1ojas novada pasvaldrbas teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedriau remonts, ielu un celu ar grants segumu ikdienas uturesana". ID Nr. AND/2015/ Par ltguma slegsanu iepirkuma,,mcbelu un virtuves aprlkojuma iegade Alojas novada domes iestadem", ld. Nr. AND/2015/ Par ltguma sleg5anu iepirkuma "SiltumnTcefekta gazu emisiju samazinssana Alojas novada pasvaldibas publisko teritorijlr apgaismojuma infrastruktiil.a Staiceies piiseta". 6. Par hguma sl gsanu iepirkuma "Siltumntcefekta gazu emisiju samazinaiana Alojas novada pasvaldtbas publisko teritoriiu apgaismojuma infrastruktira Alojas piiseta". 7. Par aizlemumu no Latvijas Republikas Valsts kases KPFI proj ekta "Siltumnicefekta gazlr emisiju samazinaiana Alojas novada pasvaldlbas publisko teritoriju apgaismojuma inliastrukttra Alojas pilseta" Istenosanai. 8. Par aizqemumu no Latvijas Republikas Valsts kases KPFI pr.ojekta "Siltumnicel'ekta gazu emisiju samazinalana Alojas novada pasvaldibas pubiisko teritoriju apgaismojuma illfi aslruktira StaiceLes pilseta" rstenosanai. 9. Par iepirkuma veik3anu Staiceles vidusskolas parbtves darbu veiklanai. l0. Parnedztvojamds telpas un koplietoianas telpu "Abeles"-1. BrI!'zemnieku pagasts, Alojas novada iomas tiesrbu izsoli. 11. Par zemes iznomasanu biedrtbai Ungurpils ezera saimnieks. 12. Par V.Bardas komandejumu uz {.Inas Tautas Republiku.

27 Sedi vada Domes priekssedetajs Valdis Barda. SCdi protokole vecaka lietvede Inta Baronova. Sede piedalas deputati: Valdis Barda, AivaN Auseklis, Dace Vilne, Valdis Mozvillo, Modds Minalto, ldese Metri$a, Baiba Siktare, Maris Mozvillo, Inga Maurir]a Kalva, Ilga Smite, Agris Rubenis. Scdc Depiedalas deputdti: Tamara Pavlova Janis Bakmanis, Gundars Karlsons, lnese Bite. S dc piedalas: izpilddirektors Mhrti4S Klavi!S,jurista paltgs Lauma Meldere. finansiste Mudrte l'rcimane, sabicdrisko attiecibu specialiste Zane Slendaka gaivena gramatvede Ginta ltulnila, Alojas parvaldes vadrtajs Rihards B[da, Staiceles paryaldes vaditajs Einars BCl.zilS, Attrstrbas nodalas vadrtaja Marika Kamale, saimnieciskas darbrbas nodalas vadltaja vietniece Gunita Melle-KaZoka, Brasiavas pagasta parvaldes vaditajs Arvlds Ozols, Br-rvzemnieku pagasta parvaldes vadltajs ANTds Berzi4S, icpirkumu specialiste Dace Reizniece. l.# Par Aloias novada pasvaidibas 2014.qada pdrskata bilances kop!!]]lrnas cpsllpfl na<dnu (zirlo: c.kalni4a) Dome, atklati balsojot: par 1l deputati - Valdis Barda, Aivars Auscklis, Dace Vijne, Valdis Mozvillo, Modris Minalto, hese MCtri4a, Baiba Siktare, Maris Mozvillo, Inga Mauri4a Kalva, Ilga Smite, Agds Rubeus, pret - nav, atturas nav, nolemj: apstiplinat Alojas novada pasvaldrbas 20l4.gada parskata bilanccs kopsrunmu l EUR apm6ra (l6mums Nr.252 pievieno$ sedes protokolam uz llp.). 2.# Par liguma sleglanu iepirkumd..bivuzraudz-iba AIojas novada uzn mejdarbftas atbalsta ccntm-bibliotckas..sala" akas b-vniecrbai". ID. Nr. AND/2015/13 (zilro: M.Kamale) Dome, atklati balsojoi: par 9 deputati - Valdis Barda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo, Modris Minalto, lnese MCtriqa, Baiba Siktare. Maris Mozvillo,Inga V.ruri4c-Ka!va. llga 5mire- Agris Rubenis. pret nav, atturas 2 deputati Ilga Smite, Agris Rubenis,

28 nolemj: sl gt ltgrunu ar SIA.,Finna L4" par btvuzraudzibas veiksanu Alojas novada rlzncn ejdarh;bac atbalsta centra-bib iorel,as..qal A ekas bur niccrbai pa- kopejo summu l4 278,00 EUR (lemums Nr. 253 pievienots sodes protokolam uz 1lp.). 3.# Par ljlluma sleqsanu ieplkqma..alo-jas novada Dasvaldibas teito -ju ielu ar asfaltbetona scgutnu bedrisu rcmonts. ielu un celu ar qrants segumu ikdienas uztureiana". td Nr. AND/2015/12 (zilo: M.Kamale) Dome, atklati balsojot: par 1l deputati - Valdis Barda. Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo, Modris Minalto, lnese M6trj\ra, Baiba Siktare, Maris Mozvillo, Inga Maurina Kalra. llga (mir.. Agris Ruoenis. Pret nav, atturas nav, nolemj: pielemt iesr,iegto ldmuma proiektll (lemums N..254 pievienots sedes protokolam uz i.lp.). 4.# Par liguma slegianu iepirkumd..mebelu un virtuves ap4kqiuma iegdde Alo-ias novada domes iestaden". ld. Nr. AND/2015/14 (zi4o: M.Kamale) Dome, a&lati balsojot: par 11 deputati - Valdis Barda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo, Modris Minalto, tnese MetrirF, Baiba Sikrare. Mads MoZvillo, Inga Mauriqra Kalvc. llga Srnilc. Agris Ruoenis. pret nav, a[uras nav) nolemj: pielemt iesniegto lemuma projektu (lemums Nr.255 pievienots sedes protokolan uz Llp.). 5.# Par ilsuma slcssanu ieplkqlql:siltumnlcefekta edzu emisiiu samazindsana Alo-ias novada pasvaldrbas publilka lqritoriju apsaismojuma infrashlkftre Staiceles pibell (zi!o: M.Kamale) Dome, a&lati balsojot: par I i deputati - Valdis Barda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo, Modris Minalto, Inese Mctrita, Baiba Sikare, Maris MoZvillo, lnga Mauri4a-Kajva, Ilga Smite, Agris Ruberrs, pret nav, atturas - nav, nolemj: slegt llgurru ar SlA.,Arkiled" par gaismu izstatojolu diozu (LED) tipa gaismeklu uzstadl-sanu Staiceies pilseta par kopejo summu EUR pec lemurna par projckta iesnieguma apstiprinasadu salemsanas (iemums Nr.256 pievienots sedes protokolam uz 1.]p.).

29 6.# Par liquma sl ssanu iepirhuma "Siltumntcefekta gazu emisiiu samazinalana Alojas novada p4!4k[b!ij publisko telitoriiu abg4iqnoiuma infiastrukdre Aloias ptilreta" (zi4o: M.l(amale) Dome, atklati balsoiot: par 1l deputati - Valdis Barda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis Mozvillo, Modris Minalto, lnese Metri!a, Baiba Siktile, Mtuis Moivillo, Inga Var-rrilra Kcira. llga 5nirc. Ag'is Rubenis. pr t Dav, atturas nav, nolemj: slegt ligunu ar SIA,,Arkil-ed" par gaismu izstarojosu diozu (LED) tipa gaismeklu uzstadlsanu Aloias pilsata par kopejo summu ,25 EUR pec l muma par projekta icsnieguma apstip nasanu sarlemsanas (lcmums Nr.257 pievienots s6des prolokolam uz l.lp.). 7.# Par aizncnumu no Latviias ReDublikas Valsts kases KPFI rrroiekta "Sihumnicel'ekta gdzu enisiiu sarnazinasana Aloias l1ovada pasvaldibas pqblilkelelilelii!r ap-g4tluaiuma i nfi astrukt (zi!o: M.Kamale) Dome, atklati balsojot: par 11 deputati - Valdis Barda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis Moi-villo, Modris Minalto, Inese Mctri4a, Baiba Siktdre, Mdlis MoZvi11o, lnga Vauriqa-Krlr a. llga Srnitc. Agris RLrbeni'. prct nav, aeuras nav, nolcmj: sniegt picprasijumu Latvijas RepLLblikas Paivaldftu aiz4emumu un galvojumu kontroles un pdnaudztbas padome aizlemuma EUR salemsanai projekta,.siltumntcefekta gazu emisiju samazinasana Aloias novada pasvaldtbas publisko teritori ju apgaisnojuna infrastrukttra Alojas pilsata" istenoaanai (lemums Nr.258 pievienots scdes protokolam uz l.lp.). 8.# Par aizncmumu no Latviias Republikas Valsts kases KPfl orojekta "Siltum cefekta gazu enisiiu samazinaiana Aloias novada Dasvaidlbas publisko ledtoriiu apsaismoiu1na infrastruktura Staiceles pilq914lm94qg!4i (zirlo I M.Kamale) Domc, atkleti balsojot: par ll deputati Valdis Barda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo. Modris Minalto, Inese Mdtri4a, Baiba Siktare, Maris Mozvillo. Ingx Ny'aulila K"!\a. I gr imite. ABris Rubenis. prct nav, atturas - nav, nolemj: sniegt pieprasiiumu Latvij as Republikas Paivaldibu aizr,rcmunlu un galvojurnrl kontrolcs un panaudzlbas padomc aiz+emuma EiJR sa+cnrsanal pro1ekta

30 ,,Siltumnlcefekta gazu emisiju samazinasana Alojas novada palvaldibas publisko teritoriju apgaismojuma infrashuktfira Staiceles pi]seta" istenosanai (iemulns Nr.259 picvienots sodes p(otokolam r.rz 1.1p.). 9. # Par iedirkuma veiksanu Staiceles vidusskolas parbives datbu veiksanai (ziqo: M.Kamale) Dome, atklati balsojot: par i I deputati - Valdis Barda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo, Modris Minalto, Inese Matri4a, Baiba Sikttue, Maris MoZvillo, Inga MaLl 'fa Kal\a. Tlg. Smile. \gri" Rubenis. pret nav, anutas - nav, nolemj: veikt iepirkumu Staiceles vidusskolas parblves darbu veiksanai (lemums Nr.260 un projektcsanas uzde\,nms pievienots sedes protokolam uz 3.lp.). 10.# Par nedzivo-iamas telpas un koplietosana AIojas novada nomas tiesrbu izsoli (zi{ro: A.Berzi4S) Dome, atklati balsojot: par ll deputati - Valdis Barda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo, Modris Minalto, Incse Matri$a, Baiba Siktare, Maris Mozvillo,Inga Mlufina Kj!va. I ga Smite. +gris Rubeni.. pret nav, aeuras - nav, nolemj: nodot nonaalojas novadadomci picdcroso nckustamo lpaiuma- nedzivoj amo telpu Nr. l, 18,2 m2 platiba un tai piekn-toso koplietosanas telpu Nr.6.,7. un 9. dalu 4,3 m2 plattba. kas atrodas "Abelos", BnvzcnDicku pagasta (lemums Nr.261, nomas tiesibu izsoles noteikumi pievienoti sedes protokolam uz 6.lp-). ll.# Par zelnes izpomasanu biedrtbai Unquroiis eze.a saimnieks (zi4o: G.Mel\e- KaZoka) Dome, atklati balsojot: par ll deputati - Valdis Bada, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo, Modris Minalto, Inese Metri4a, Baiba Siktare. Ma s Mozvillo, lnga Vaurina Krlv". llga 5mire. Agri. Rubeni'. pret nav, afturas nav, nolemj: projekta - bcmu rotalu laukuma infrastrukt[ras izveide Ungurpih, rstenosanai, iznonat biedrtbai,,ungurpils czera saimnieks", re9.nr , zemi "Ungurpils cenhs", Unguryih, Alojas pagasta, kadastra apzlmejums m2 platiba saskala ar plana piclikumu un noslcgt zemes nomas ltgumu uz l0 gadiem (lemums Nr.262, zcmcs tromas ]tgums pievienots sedes protokolam uz 2.1p.),

31 12. # Par V.Bardas komand iumu uz KTnas Tautas Replblik! (zi4o: M.Klavits) Dome, atklati balsojot: par 10 deputati - Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis MoZvillo, Modris Minalto, Inese Mctrita, Baiba Siktare, Mads Mozvillo, Inga Mauri4a Kalva, Ilga Smite, Agris Rubenis, pfet nav. atturas nav, Valdis Barda balsojuma nepiedolas pildot likuma,par intereiu konflikta noverianu valsts un paivtldrbu amatpersonu darba" pare,lzek)s lemumu pie?emianas ierobezojwnus, nolemj: komandet Alojas novada domes priekis detaju Valdi Bardu daiibai Ktnas Taulas Republikas provindu un Centalas un Austrumeiropas valstu pasvaldlbu asociacijas sanaksmc, kas notiks Hebei provincc laika no 20l5.gada l7.maija - 20l5.gada 22.maijam (lcmums Nr.263 pievienots sedes protokolam uz 1.Ip.). Domes sede sl6gta plkst Sedes \,ad]tajs ftr..'"'a Vaidis tsarda Scdi protokoleja Inta Baronova Domes sedes protokols paraksttts gada 8-mata

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e-

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e- LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv DOMES SĒDES

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276 Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.11 2014.gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 2.Par nekustamā īpašuma nodokļa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

6

6 6 LATVIJAS REPUBLIKA ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv SĒDES PROTOKOLS Nr. 13 Zilupē 2011.gada

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 42139512, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469, tālr. 65475311, fakss 65475287,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, SĒDESPROTOKOLS Nr. 1 Zilupē 31.01.2013. Sēde sasaukta

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64 LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235 E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk