Lrgurns NT"JNPP/1 -gl16l. &.f. par degvielas iegadi Jaunannas pagasta parvaldes vajadztbam Ah,rksnes novada.iaunannas pagasta 2016.gada 8.augusta Allk

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lrgurns NT"JNPP/1 -gl16l. &.f. par degvielas iegadi Jaunannas pagasta parvaldes vajadztbam Ah,rksnes novada.iaunannas pagasta 2016.gada 8.augusta Allk"

Transkripts

1 Lrgurns NT"JNPP/1 -gl16l. &.f. par degvielas iegadi Jaunannas pagasta parvaldes vajadztbam Ah,rksnes novada.aunannas pagasta 2016.gada 8.augusta Allksnes novada pa5valdibas. registretas LR Valsts ier3 rnumu dienesta nodokfu maksataju registra ar kodu , juridiska adrese: Darza ield 11, Al[ksne. LV-4301, iestede Jaunannas pagasta piirvaldes, Reg" Nr , vaditlja pieniikumu izpilditaja Vija ZA(E, turpmak teksta Pastitltjs, kura rtkojas saska4a ar Allksnes novada pa5valdtbas parvaldes nolikuma 122.punktu un Allksnes novada pasvaldrbas izpiiddirektores rrkoiuma NT.ANP/ pLrnktu. turpmak teksta - "Pircejs". r-to vienas puses un AS..VADA Baltija", nodoklu maksataju registra ar kodu , juridiska adrese Ahses iela 3, Rga. LV-1046, tas valdes priek5sedetijas neses ULMANES persond, kura darbojas saska4a uz Statutiem, turpmak teksta - "Pardevejs". no otras plses, parnatojoties saska4a ar Publisko iepirkumr"r likurna noteiktaja kartlba veikta iepirkuma (iepirkr-rma identifikacijas Nr..lPP rezttltatiern nosledz 5o Lrgumu par sckojosrr: 1. LGUMA PREKSMETS 1"1. Saskala ar Al[ksnes novada pa5valdrbas Jaunannas pagasta parvaldes iepirkuma komisijas 2016.gada 3.augusta lemumu Nr.8. iepirkuma procedura,.degvielas iegade.launannas pagasta parvaldes vajadzrbant" (iepirkuma identifikdcr"las Nr. JPP ) "Pardevejs" p[rdod. bet ''Pircejs" perk clegvielu (turpmak teksta - Prece) "Pardeveja" degvielas uzpildes stacijas Allrksne un arpus tas - r,isa Latvijas Republikas teritorija un Baltijas valstrs - saskalra ar Allksnes novada pasv-aldtbas Jaunannas pagasta parvaldes veikta iepirkuma dokumentiem. 5im irgr-rmam pielikuma pievienoto "Pardeveja" iesniegto piedavajumu Sim iepirkumam un degvielas kar5u izmantosanas noteikunrienr Preces pirk5ana - pardosana notiek atseviskas Predu par-tijas saskana ar' "Pirceja" pasltrjumiem atbilstosi pu5u starpa saska4otajam degvielas veidam un planotaj arn maksirnalaj am ta daudzumam : drzeldegviela litri. 1"2.2.benzlns ar oktanskaitli litri: 1.3. "Pardevejs" nodrosina degvielas atbilstrbr-r speka esoso Latvijas nacionalo, ES. citu starptautisko organizaciju standartr.r prasrbarn. 2. LGUMCENA UN PRECES APMAKSAS KARTBA 2.1. Preces sofiiments un cenas tiek noradrtas "Pirceja" Lln "Pardeveja" saskar;otaja f-tnansu piedavajuma. has ir Sr llguma pieliltun-rs un neat4emama ta sastavda]a.

2 a 2'2' Lrgumc'enu veido kopcja Preces apjoma sunlneta verttba lld,z EUR (divdesmit viens tukstotis viens sirnts trlsdesrnit diti et.rro 57 centi') apmera. kura ietverts pievienotas verlrbas nocloklis E11R (trrs tlkstosi sesi simti sesciesmit septi4i eiro un 64 centi)apmera. 2'3' Preces pirkuma maksa tiek noteikta par vienu iegadatas preces vienrbu sasl"apa at "Pardeve.ia" noteikto cenll tas pirksanas vieta un laika. atskaitot.,pardevej a" piedavato atlaidi pirltumant visa llguma darbrbas laika "pardevejs" pies\ir..pircejam.. pastavrgu 7.5oh apm1ra no katra iegadatas Preces litra mazumtirdzniecrbas cenas tas brrdr, "Pardeveja" attiecrgaja degvielas uzpildes stacija. atlaidi iegades 2.5. Norelliniem par Preci "Pardevejs" bez attiecigas samaksas izsniedz,,pircejam,, debetkartes. kas tiek izgatavotas "Pirce.iam" nepieciesama dar-rdzuma un izsniegtas "Pircejam" 5 dienu laika pec "pirceja" pieprasrjuma sanemsanas dienas. 2'6' Apmaksu par Preci "PilceJs" veic euro" parskaitot saqemtas preces partiju veftrbas summu par ieprieks.jo kalenclaro rnenesi uz "Pardeveja" noradlto bankas kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laika no norekinu attaisnojuma dokumenta - rekina sa4emsanas dienas Re(ina "Pardevejs" ttorada nore[<inu menesr "Pircejam" pardotas preces apjomu. norelina sulrrrllr Lrn atlaidi katrai nore\inu kartei atsevisfi un pievieno izdruku par degvielas sa4emsanas r''ictr-r. marl.u r-rn clauclzumu katrai norel,<inu kar-tei Pretenzijas par nore\iniem iesniedzamas rakstveida ne velak ka l0 (desrnit) darba dienu laika pec rekina sa4emsanas un tas tiek izskatrtas 14 kalendaro dienu laika no sa4emsanas. Lrdz atbildes sa4emsanai "Pircejs" ir tiesrgs apstrrdeto rekina sllrrmu neapmaksat un tas neskaitas norel,<inu kavejums Par samaksas izdarr5auas clienu tiek Lrzskatrta diena, kad nauda tiek ieskaitrta "Pardeveja" bankas konta. 2.10" Par re\inu aprnaksas termirlu neieverosanr-r ''Pircejs" maksa..pardevejam,' soda naudu 0,2Yo no nenomaksatas naudas surnmas par katru nokavejuma dienu. pie kam, "Pirceja" maksajurni pec apmaksas termir;ra tiek ieskaitrti Sada kafiiba - vispirms soda naudas dze5ana, ja tada ir uzrel,<inata, un tad re(ina uzradrtas nauclas summas nenor-naksata dafa Puses ir tiesrgas maiult nore(inu kartrbr-r tikai rakstveicla vier-rojoties par to. 3. PTEGADES NOSAC;UUr UN TERMNT 3.i" "Pircejs" ir tieslgs iegadaties Preci jebkura "Pardeveja" degvielas uzpildes stacija (turpmlk teksta DUS), kas minetas Saja hguma: DUS. atrodas Gulbenes iela 1c.. Aruksne, Alfiksnes novads: DUS, atrodas Balozu iela r9. Gurbene. Gulbenes novads: 3.1"i. DLrS. atrodas Stacijas iela 13. Balvi. Balvu novads: DUS" atrodas Rhpniecrbas iela 19, Madona. Madonas novads; DUS, atrodas Valmiera 1, Matr5u Soseja 3, Valmiera; DUS. atrodas Valmieras iela12, Cesis, Cesu novads; citas iepirhr-rma piedava.juma uzskaitrta.jas Lrzpildes stacijas.

3 ].].KatraparlijapiegdcldjamoPrecesveiduundaudzumunosaka..Pircoja. pilnr,arotd pefsona tpli**":r-u upri..inu degvielas iegades kafie) veicot degvielas ::lt'ot3,yi;, iegades ter,.ri4. tiek noteikts ',111t.:1,,1:':.:::i,1ff.:'* "o' 2017.gada T.augustam, par 5 figuma i.z. puntta noteikto Preces iegades kopejo \" r, ltt",,r,rcejs,' ir tiesrgs sa$emt' earfelcjl' ***::i,,:::"*" J"t,":?'a'par..Pirc ja,,pirkumiemun,,,uk,tituji.-rekiniemllze-pasttem s aniubalt in al 4ai ut" srle' t'' pu&uq@"-egnlv' v ai autorizej oties' l gadijuma 3.5. Deg'ielas iegades kartes noru.,dffi-""t "Pirce'is" :"]l:ltsanas pazirlo par notikusj telefoniski katrai saja liguma uzradttajai "Pardeveja" DUS' nosaucotnozaud tasvainolauprtasdegvielasiegacleskarlespilnunumrrru.k6 rezultata "Pardevejs" garante nozaudctai vai nolauprtas degvielas iegades kartes blo[esanulstundaslaikanoi,.ro,,n*llu,sa4"msanasbrrza.pocdegvielasiegades karlesblobesanasdegvielapectasnetiekizsniegtalrdzrakstiskamblolesanasiemesla atsaukumam, ko paraksta''pirc j s"' 3.6.Precessaqemsanuapliecirra'.Pirceja,.pilnrrarotaspersonasparal<stsun elektroniskas kases sistemas ceks' \, 1. LGUMA NOSACJUMU GROZSANA UN LGUMA LAUSANA +.1. Visi papildinalumi ltguma"'' :' *ro"jtl*1^l:: rakstiski ul.r ir pievienojuml Sirn llgtula.ka neat4emama ta +.1. Lrgurns var tikt izbeigts priekslaicigi: Pusem Par to vienojoties; ltgumsl dzejas puses maksatnespejas vai bankrota g-ad-rjuma; +.].3.jakldanopusEmlaunpratTginepildalrgumu.brrdinotpartootrupustne ],].1- \li::''::l'0,:;1,:;,".,, valsrs vai pa.valdrbr-r vajadzrbam" noteiktajos irdrir.tmos:. -.1 ^^ ^L,ienrbai palielinas par 20%. l.l.:. la preces mazumtirdzniecrbas cenas apmers vlenal \ ::: krr "Pircejs" brrdina "Pardeveju" ne mazak ka 30 dienas iepriek5' : labojumi. ir noformejami sastavdaia..,pardevejs,, ap4emas *r.urcioti.s brtdinat "Pirceju" par tadu apstaklu :..i.:::..s.kasl-aretubr-rtpariemeslu..pardeveja,.maksdtnespejasplocesauzsaksanai. 5. GARANTJAS ri..parder,ejs,,garantepiegadatasunpardotaspreceskvalitatiunuz4emas :ir iltiesisku atbildlbu par "Pircejut" nodu'itiem zaudejumiem nekvalitatrvas Preces r:rdoianas gadtjttma' :l""'-c.oii*"' ja tiek konstatets Preces kvalitates vat rsr izteikt savas pretenziias "Pardevejam" 10 (desmit) apjoma trfikums' "Pircejs" ciienu iaika no trfikumu

4 + konstatesanas dienas un "Parder,'ejam" tas jaizskata ne velak ka 10 (desmit) dienu laika no pretenziju sa4emsanas dienas. 5,3" "Pardevejs" pilnrba atbild par preces piegades kavejumiem vai tas nepiegadasanu "Pardeveja" DUS un pilnlba sedz ta rezultata "pircejam,, nodarrtos zaudeiumus, ka art maksa hgumsodu 0,2oh apmera no summas, ko ieprieks ja menesa laika "Pirc Js" ir san-raksajis "pardeve.iam" par preces iegadi, par katru preces piegades kavejuma dienu. 6. N{OSLEGUMA NOTEKUM Puses nav tiesrgas vienpuseji mainrt Lrguma noteikumus ,Degvielas iegade Jaunannas pagasta parvaldes vajadztbam,, (iepirkuma identifikaciias Nr. JPP ) "Pardeveja" iesniegtais finansu piedavajums ir Sr hguma pielikums un neat4emama sastavclala Lrgums sastadrts divos eksemplaros uz 9 (devi4am) lapam (ar pielikumu uz 5 lapas) ar vienadu juridisku speku un glabajas pa vienam eksemplaram katrai no pusem. Altksnes novada Jaunannas asasta pasvaldlbas fln,alde Maksfrtjs - Al[ksnes novada pasvaldrba Registracijas Nr Darza iela 11, Ai[ksne LV-4301 Pakalpojurna sarlemejs - Jaunannas pagasta piirvalde..liepzari", Jaunannas pagasts, Al[ksnes novads, LY AS,,SEB banka", kods NLALV2X Konts: LV58 LNLA AS "VADA Baltija" registr6cijas nlrmurs juridiska adrese Afises 1046 AS.,SWEDBANK" kods HABALV2Z Konts: LV84HABA , Rrga, LV- 05s (Vrja ZAE) (inese ULMANE) HA,ffi*TO

5 n weeryev Allksnes novada pa5valdrbas Jaunannas pagasta parvalde "Liepzari". Jaunanna. Jaunannas pag., Al[ksnes nov., LY-4340 epirkumam..degvielas iegade.launannas pagasta parvaldes vajadztbam" dentif-ikacijas Nr. JPP tz datums PEDAVAJUMS EPRKUMAM..DEGVELAS EGADE JAUNANNAS PAGASTA PARVALDES VAJADZBAM '' (dentifikncij as Nr. JPP ). ESNEDZA Pretendenta nosaukums Juridiska adrese: Ahses iela 3, Riga, LV-1046 Reg. Nr Nodoklu maksataja kods: LV Rankas rekvizrti: AS SWEDBANK HABALV22 LV84HABA :. KO\T.{KTPERSONA Sandra Zeldane \-irds. uzverds - Operatn,as vadrbas un mazltmtirdzniecrbas nodaias lepirkr,rmu special iste Ahses iela 3. Riea, LV \drese Tdlr. / Fax a adrese s.zelcane(cr viadabalti ia. lr PEDA\-AJUMS -.:.:-::i:-iam. ka esam iepazinu5ies - :,:::" tidentifik[ciias Nr..lPP :t:-enl ar iepirkr-rma,.degvielas iegade ) nolikumu. Tehnisko Jaunannas pagasta parvaldes specifikaciju, piekntam to Precu tehniskais niedhvdiums un s lzvirzrtls praslbas ifikacii?.;:.'.datljanr janodro5ina iespeja iegadaties r-r-.zrnu (ar oktanskaitli 95 ) un dizeldegvielu :;:r ielas Lrzpildes stacija AlLrksne. Nakamajai :;_rr ielas uzpildes stacijai jabht lldz 200 km ::iiilnrs Rrgas un DaLrgavpils virziena llo -i:,:ks:re:. ka arr citur Latvijas teritoriia. ]c:r islas Lrzpildes staciju saral<sts 3..2.punkta. Piegadatlja AS "VADA Baltija" pied[v[jums AS "VADA Baltiia'" nodrosina iespeju iegadaties benzrnu (ar oktanskaitli 95) un clrze!degr ielu degvielas uzpildes stacija Aluksne (DUS "AlLiksne" Gulbenes iela lc, Alfiksne, Al[ksnes trov., LV- 4301). Ndkama AS "VADA Baltija" degvielas uzpildes stacija ir ltdz 200 km attalum6 Rtgas un DaLrgavpils virzierrd no A[ksnes. ka art citur Latvijas teritoriia. Degvielas Lrzpildes staoiju saraksts i..2.ptrnkta. ';; iiit :",;.:'-'1: l, i't t7 iif:t it,;:'- t-3:' 1: ri il527l w F<rS iir.l.tsii)1** i': i:;?\\ k::i:: ] \il':*x**i liti 4i t,:l:t;'i'il;l

6 atbilstrbas novefio5anu" Atbilstosi speka esosienr Latviias Valsts statldafi ienl' Degvielas r-rzpildes stacijam jldarbojas 24 str.rndas diennaktt. pasi,tita.lan-l zaudejutllrts llt)rlllatlvajos alitos nr)teiktaia kafttba n wte#av D.gr"l.t k*litatei.laatbilst Latvif as nacionala standatta statusa adaptetiem Eiropas standafi iem, Latvij as naci orlalaj ienl standafi iem' Starptautisko vai regionalo standarlizacijas organizaciju standaftiem, t'sk., LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr'332..Noteikumi par benztna un drzedegvielas Degvielas uzpildt5ana, norelrinoties ar piegadataja izsniegtu bezrnaksas degvielas Lr.Oitt utti. Japaredz visuaz 4 degvielas kredrtkarsu izsnieg5ana' PiegadatAjs nodro5ina pas0titaju ar ikmotresa pdrskatu par veiktajienr maksa.iurniern ar piegadat[ja izsniegto kredltkarti. AS \lada Baltija" degvielas kvalitate atbilst Latviias naciorlala standafta statusa adaptettem Eirofas standafiienr, Latvi-ias nacionala-iiern standaftiem, Starptautisko l'ai regionalo stanclarlizdcijas organizaciju standartiem, t'sk, LR M i n i stru Kab ineta noteikum iem N r' Noteikumi par benztna Lln dizeldegvielas atbilstibas noveftesanu" Atbilstoii spoka esosiern Latviras Valsts standartiem. ns -WqDA Baltija'' degvielas Lrzpildes stacuas darbojas 2,1 stundas diennaktt (SkatTt piedar'alumanr ievienoto DUS sarahstu) [S "VADA Baltija" nodrosina degvielas uzpildtsanu, norehinoties ar piegddaeja AS "VADA Baltiia" izsniegtir beznlaksas degvielas kreclrtkarti. Paredzam vist-naz 4 degvielas kreclrtkarsu izsniegiar-l-r. Piegadatajs AS "VADA Baltrja" trodrosina pastrtttajlr al ikr-nenesa parskatr-r par veiktajiem maksajurniem ar piegadataja AS i'vada Baltija" izsniegto kreditkarli (Skattt pieddvajumam pievienotos Degvielas karles lietosanas noteikumus [S 'vlada Baltija" nodro5ina ar piegadata.ia P,eg"adatal",rr.lanodroSirta ar piegadataja,.r,ii.gto degvielas karti iespe1a iegadaties izsniegto degvielas karti iespejlr iegadaties.degviellr degrielu lgauniia r-ttl Lietr-tva' Degvielas stacillt lgalrnija un Lietuva. (Piedavajtrmam pievtenots tiesvielas staciilr saraksts gauni-ia Lrn Lietuva), saraksts "1. Pr-rnkta LrgLrrra darbrbas Periods: l2 no ltgurna Lrgr,rr" drtrbas periods: 12 menesi no ltgunla nosleg5anas brlza nosleqsartas brt2a \.1*; it"t-,rrt d.gvielas piegades gadr.ir"rma' j a N"k;lit"t-*^ d.gvielas piegades gadrjurla' -ia rezultata pasutrtaja autotratlsporlam ir radu5tes izcler Ltrtti. kas apstiprinati ar atbilstosn izclev Lrmi, has apstiprinati ar atbilstostr ekspetlrzr:s eksperttzes atzitlr-ltnu, piegadata-is atlrdzirra atzint-tnrrt, piegadata.js AS "VADA Balti.1e" -r.1.:. Deglielas uzpildes staciju (DUS) uzskaiujums: rezulmta pasltrta.ia autotranspofiam ir radu5ies L atltclzina paslrtltajan, zaude.jutrus normattvaltts aktos noteiktaia kafiiba i \- DLS r. \r' DLS, DLS] DLS 3 DUS zlmols VAOAQ DTJS nosaukums a. 'l Maskavas Sampetera AdaZi DUS"1 vlana? Daugavpils -!LSl,-- Y!4e,&? lr \ JLS8- VAUAY Daugavpils 2 f------'- Bullu - Rezekne - VADAV Jekabpils l'js 9 vrana? KeldiSa LS 10 ULUKO Liepaja DUS adrese SampOtera iela 180, Rga, LV Rlgas gatve 65, AdaZi, LV-2164 Nonretnrr iela 99D" Daugavpils, LV-5414 tr!:tryl'9glp.pt51lqll-y-54?2 =- B,tll! A. :! n$!rv_196?- 1,2 A,!'"g:gqt.,-1.j.[ry Vienlbas iela 3, iekabpils. LV-5201 Af."OOrrc HArtt (r0mu iela 56, LiePdja, LV-3405 Talru4a Nr /iu l )u./ 6730 l ti9l_ iqgq? 6730 ) r t.1 ::l:..', a: lr.l

7 DUS vrapnq Ddrzciema iela 69, RTga, LV ldarzcierna Piebalgas ieta 79, Ergli, LV DUS 2 vtaraq E'gli ieln iela 8. Grobina. Crobinas nov', LV i DUS 13 LjtuKolL Crobila {Tiezera iela 3 l, Rrga. LV DtrS 14 grukoll (TZezers. vecpieb Vecpiebalgas pag, Vecpiebalgas -gu, DLS 5 [xrukolt Vecpiebalga -ZviiL',1'tisi \t -11)) Granrta ielala, RTga, LV : DUS 16 [KtuKOlt Grantta mrukoll Straupe Aleta Strauoe. Straupes pag., Pargauias nov, LV-4 l)l - DLS 17 i -)t s 18 - fls 19 _ llsl0 [rjrukoll M[kusalas fflukol Jekabpils 2 urukoll Jelgava )r sll ffirukoll NTca fl S 11 mlukol Plavi4as $LUKOL C)sre - )t 5t+ UJLUKOL Lubanas t,.sl-i iijlukoll Bauska.,i S16, illukoil. Kekava, Sl- r gjlukotr Rumbula -.S]8 MLUKOL M[kusalas 2 yrkrt"l"t t.l" 5r, Kg. tlrivtbas iela 23. Jdkabpils. LV-5201 nuprig_uot '.tu ZOd. :.tg.uu. L "Piebalgas". NTcas pag.. Nrcas nov, LV pi",,-,u"dcela. Aiviekstes pag', Plavi4u nov' LV D;-ac iolc 116 Osre Osres nov." LV ^ 1?oq T-)reilini Stonintt novads" LY ni,xi r trtcl,rril<i Codes nag.- Bauskas nov., LV l\.4.-c.,ilnii Kek:vas nas Kekavas nov., LV-2 12i ilc incei: i Rrrrr-rhrtla- Stooinu nov.. LV Mukusalas iela 78, R,ga, LY: s19 ulukoll Vecmrlgravis E,irlmas iela 45, RTga, LV-1015 a-5-rr_r ULUKO UTUKOL Krasta Astras > :l,jluko L Darzcierna 2 _ - >-:-: JtU[,O!r_ - _ >:_ illukol i : < [titukotl!-]$,slq-- i'nhqli S igulda Jelsava 2 -t l s2q 6130t529 w-^.+^ iotq {O Rioa V-l lo? Proq \/-10R i 1 Pa,'r.i.,,,r i.1. 6 =- d r u p es l o v, L V P 9; k g! g lq.,l lq o s tlb, gg'! Cesrr iela 32. LimbaZi. LimbaZu nov. LV qz3olli3_, s34 ei-,,lrloc hco Siorrldas nov.- LV :5 Lietuvas Sosela 72, Jelgava, Ly-3!9!- :- i-'illil16ll RrocEn i Skorp ions, Broceni, B.ot rllllou.jy! Q-] > "! 'j_!t,pll * - -.,';. -:LUKOL ' _ - >-. :ilukoll \ -' lilukoll - LUKOL : :ll LU KOL Rezekne 2 l Vilani Madona LESS Annir:rmuiZas Salacgrtva - : -- -llukoll Skulte \ -< -ltukoll Saulkrasti _- :- ilukol,dalrgavpils3 '- - : -- JLUKOL i DaLrgavpils :-: :LUKolL Jckabpils3 ". -,:-- :'LUKolL AiLrksne *- :: :LUKolL,Balvi _- ):,:tukoll Gulbene- - :-''-,LUKOL Klrldga -. : :-,.-LUKOL VentsPils -. ' : - LUKOL VentsPils 2 vn&ffiev Dausavpils iela 3, Rezekne, LY-llq1 l. (1 \/ilani Vilnnrr nov.. LV-4650 Ror:nieclbas iela 19, Madona, Madonas nov ' LV-480 Valmieras iela 12, COsis, C su nov', LV-4 l0l r.--i--.,,iyac hrrlr,6ric 75 Rloa V-1067 r-^,-oo i.lq 1Q SalacsrTva Salacsrlvas nov', LV q q;!]l37_ 67i qi!1110_ 9ziqrr{ '730]l543 \/6rzqc Qkulteq nas LimbaZu nov MazZvlguli, Sarrlhrastu l,!.' Sa'llttastu no'' y Daugavp ils, LJ-54 0 El$l,E-ll-l-. r e,.n'anrhra ielr 19 Dausavttils. LV-5404 qz30r54q_ 6130l s11 r,." ialo d? FLahnilq V lq 1a a lnkqne Alilksnes nov.. LV Pal.ri Rqlrrrt nnv LV li*l-l!l- /t,,lhona llrrlheneq nov LV-440 cr-audu iela rl KuldTea. KL!!lgg91qv.. LV-i301 lnzenieru iela 2, Ventspils LV ] Kurzetnes iela 59, Ve ils, LV i ;z aitr,.*tt: i-17 irrllsf l 1:s,';5 1-!l )'; rj i ;.1 \211, e, F..* r:4' ALttJ'tr r1't L, F ti li v*,jt lt \ijl. *ilt {i 1 ai '; 1t. + i.'ilr \

8 { ) : :.:.1.. Dep-ielas uzpildes staciju,.:.rdities degvielu ar piegndfltfija -:'.,::'-^ igaunija un Lietuva',: 1"j. Finaniu pieddvdjums: VADA@ \1.l^iarq 1 RrTvnieki. Kausuru oas.. Bevermas nov., LY t555 :: fus56 Bluroll Bolderaia Gaisalas iela 19a, Rga, LV ss6 fls 57 Eruxolt DZutas f\irrfoc ielq 16 RToa LV ss7 Ganrbu iela 180, LiePdia, LV )LS 58 BLUKOL Liepdia 3 -lt -Q io glukolt Lieodia 4 Kaosetas iela 24, LiePdia, LV s9 1 - fi.s60 BLUKOL Apuzes Aouzes iela 47, Riea, LV fts 61 glukolt Tukums - \DUS Bruroll Saharova * Zemnieku iela 58. LiePaia, LV-3401 \DLTS lullukoll Liep-aja2* - \DUS BLUKOL Valmiera 1*. \DUS MLuxotL Bikemieku* ADLS UlLUKolt Satekle* :.DUS Mruron Ulma4a* i)l S MruxolL Valgale* r.dus tstukolt Salaspils* -,:,s.<1 degvielas uzpildes stacija (ADUS) 7 omoqlec ieln ) 5 Trrkrtms- Tukuma nov.. LV t Andreia Saharova iela 10, Riea, LV-1021 Matr(rr (oseia 3. Valmiera, LV-4201 Bil,<ernieku iela 120c, Rga, LV-1039 Satekles iela 6, RTga, LV-1050 Karla lllmana satve 67, RTga, LV-1004 Valgales iela 1. Rrsa. LY-1029 Salaspils iela4a, Rga, LV-1019 ***,k** *****lr ****** ****)ktr<,( * *:{. r( x i(*r(i<** i(r(***lr (DUS)uzskaitijumslgaunijflunl,ietuvfl,kurispastrtitfljsvar irr.ri"jto degvielas Xaiti: Skatrt piedavajumam pievienoto DUS :"1 :u1e ) - -- :-i^- ':-. _;ld5 -r. rl-'iqi...:. ::;. iela :...-::lldl t,.::l,n : --,.; - 3S _ N\dJ -t--^_ Videja degvielas cena Atlaide par 1l bez PVN Geltek Kop6ja cena Par Pl6notais MErvienrba (apr6\ins saska46 ar nemainlga visii visu apjomu daudzums punkta 2.tabulu) llsuma izpildes ( EUR, bez PVN) (EUR) laika) 2 J 4 5 6:3 *(4_5) Litri % Litri h -14*94&00" /g 0r-r*F, t;r:..1 sab < uma cena EUR ( bez PVN -w457-0q ( t warfrhas nodoklis 217o 'L r ,9+'?++dw :.) l flvfliuma cena EU(( ar.-/,',r) Lh, -t t.-. F,nitertdertta AS "VADA Baltija" piedavam uilaide tiek piemerota plc kytras degtielas iegddes "-.;;-s r.isa- s pretendenta AS *VADA Baltiia" piedavaiias DUS visd L\guma darbtbas laikd ',;tkarfgi ui t litro degvielus cenas mazumtirdzniectbd',ei ft+g llr.ln l038b7li5 Pllt k*d: l-tln6 fl 38i7 l15,4 i,') ':'t4/l -(- 1 t // ;{< '' /( ''/*'{ g: wn'r.r.,riada.lv *c'/*

9 iritautitaciianus *atnrs'"" qt}:l:s iela lc' Alfiksne, Aluksnes nov., LV-4301 t t t Benzlns ar oktdnskaitli 95 ffi 3 decimfrlzimem aiz komatu' frn cenu aptiecinaiutnlm i ;VrADi nittiio" pitt*"y! ::::*!:::::::.0"::i:,'off:; m;:;;rt;";,;;"t;;to*sru;"i"drbas-stingrds uzskaites dokumenta kopiiu, kurd ta fricclgds dienas norfufrte degvielas cena' musu pieddvsjums tiks pie4emts, mes apgemamies nodrosinat iepirkuma tehniskas specifikacijas ijftt*u;;*aksas nosac{,mieq, saska4s ar iepirkuma,,degvielas iegade Jaunannas pagasta vajadzb:am'1id",,tiilffi-il'rppiot4;;:'*'tl:##*ilt.':''i*l?:,p"""uu ilffi:'il1ffi,#;;;itpiop"o'-itl dariadienu laikd p.c regina ie snie gsanas' pretendenta vaditfljs vai vadft-je pilnvarota persona: uzvirds, amats TABA Battfra' &'s hta 3, tiga, LY-!0&e, Lalvija lelrunis t+37 ll 6?{755S{l Fahss {+t?l} 6i6755}B F"4 ltr.fiifl38$7lss Plli ktds L1t{.S 1 d38*? 45

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas Nenovērsies! ietvaros. Kampaņas mērķis

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Loterijas organizētājs: SIA Lielās ielas centrs, vienotais reģistrācijas numurs LV40103836183, Lielā iela 13, Liepāja,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'"

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta' RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'" ID Nr.: RSU-20 16/64lAFN-Ml LIGUMIS Nr. RTga, Rtgas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ 14120 par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada pasvaldibas, registreta Valsts ie4emumu dienesta Nodokfu

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

МПС – СССР

МПС – СССР VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA «LATVIJAS DZELZCEĻŠ» PIEPILSĒTAS VILCIENU KUSTĪBAS DIENESTA SARAKSTS 1995/1996 g. Stājas spēkā ar 28. maiju RĪGA 1995 Pārdrukāt drīkst ar Latvijas Dzelzceļš atļauju. SATURA RĀDĪTĀIS

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums Parakstīšanas datums ir pēdējā

Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums Parakstīšanas datums ir pēdējā Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegādes līgums Rīga, sagatavošanas datums 0.08.08. Parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. AS Latvijas

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk