LIGUMS N,. $f4w,// 4/tY /ttt par produktu piegadi Bejas pamatskolas izgl-rtrbas iestadei Al[ksnes novada Jaunallksnes pagasta, 2075.gad,a 1{.oktobrT T

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIGUMS N,. $f4w,// 4/tY /ttt par produktu piegadi Bejas pamatskolas izgl-rtrbas iestadei Al[ksnes novada Jaunallksnes pagasta, 2075.gad,a 1{.oktobrT T"

Transkripts

1 LGUMS N,. $f4w,// 4/tY /ttt par produktu piegadi Bejas pamatskolas izgl-rtrbas iestadei Al[ksnes novada Jaunallksnes pagasta, 2075.gad,a 1{.oktobrT T t :E, t t U Allksnes novada pa5valdtbas (refistreta Valsts ie4emumu dienesta Nodok]u maksataju registrd Nr , atrodasdarza iela 11, Aliiksne, Aluksnes novada, LV-4301) iestade Bejas pamatskola, atrodas Bejd, Jaunahksnes pagasta, Ahksnes novada, LV-4350, registreta Valsts ie4emumu dienesta Nodoklu maksdtdju registra ar kodu Nr , turpmak,,pasuttajs", Bejas pamatskolas izgl-rtrbas iestades vad-rtajas Silvijas Aizupes persond, kas darbojas saska4d ar Bejas pamatskolas izgl-rttbas iestades nolikumu, no vienas puses, un SA,,LAK[ FR[T", registrdcijas numurs LV , jwidiska adrese Lubdnas rela82, Rga, LV , turpmdk tekst5 saukts,,pegadatajs", valdes locekla gora VeZena person6, kur5 darbojas uz statltu pamata, no otras puses, abi kopd un katrs atsevi5\i turpmak teksta -LDZF., pamatojoties uzlatvljas Republikas Publisko iepirkumu likuma noteikta kartiba veikto iepirkumu,,partkas PRODUKTU EGADE BEJAS PAMATSKOLA] PEMEROJOT ZALA PUBLSKA EPRKUMA KRTERJUS", (DENTFTACTTAS NR. BPP ), turpmak teksta EPRKUMS, rezultatiem un PEGADATAJA iesniegto piedavdjumu Sim iepirkumam, noslodz Sadu ltgumu, turpmdk teksta - LCUMS: 1. Llguma prieklmets PEGADATAJS saska46 ar PASUTTAJA pasltrjumu Bejas pamatskolas izgl-rttbas iestddei Beja, Jaunahksnes pagastl, Aliiksnes novad6, piegada, bet PASUTTAfS pie4em lpa5umd pdrtikas produktus - olas, pienu un piena produktus, ddrze4us, zivis, si!l,<i turpmdk 5a LGUMA teksta - PRECE, kas atbilst PEGADATAJA iesniegtajam Tehniskajam un finansu piedavajumam (l.pielikuma) iepirkumd. turpmak LGUMA teksta - PEDAVAtUttztS. 2, Llgumcena un nor6[<inu klrtlba 2.1. LTguma maksimdla kopeja summa ir EUR 3944,48 (trls tdksto5i devi4i simti detrdesmitdesmit detri euro un 50 eurocenti) taja skaita P\rN 21% maksajums, summa bez PVN ir EUR 3259,90 (trts tlksto5i divi simti piecdesmit devi4i euro un 90 eurocenti) Maksa par precem, ieskaitot nodoklus, nodevas un visus citus ar ltguma izpildi saist-rtos izdevumus ir saska4a ar Tehniskaja un finan5u piedavdjuma (l.pielikuma) norad-rtajam summam. Puses vienojas, ka PRECE,S cena llguma darbrbas laikd nevar tikt paaugstinata AttiecTgds preces CENA tiek norddlta predu pavadztme - refina, kas tiek iesniegts PASUTTAJA pilnvarotajai personai Bejas pamatskolas izgl-rtibas iestade Asjai SEDLENECE (talr ) PRECES piegades laikd PASUTTAJS par PRECEM maksd bezskaidras naudas nore\ina veida 10 (desmit) dienu laika no PREC_ES piegddes un pavadzlmes - relina iesniegsanas dienas Par PREeU apmaksas dienu tiek uzskat-rta diena, kad PASUTTAfS ir veicis parskait-rjumu, par ko apliecina kredltiestades atzlme uz maksajuma uzdevuma Ja piegdddtas PRECES netiek apmaksatas savlaicrgi, papildus PREiU cenai PEGADATAfaU ir tieslbas pieprastt hgumsodu 0,02yo apmera no savlaiclgi nesamaksdtas summas par katru maksajuma kavejuma dienu, ja samaksa tiek veikta pec llguma 2.4. punkta p ar e dzetd termi4a notec Ej uma LTgumsoda samaksa neatbrtvo PASUTTAJU no pilnas maksdjumu saist-tbas izpildes par jau sa4emtam PRECEM.

2 -!-,-. d 2'8' Ja pasdutas- preces netiek savlaicrgi piegaddtas, PEGADATAJA PASUTTAJS ligumsodu 0,02 ir tiesrgs pied,ztt z no "p.ci r?llpi.*rou,";..d,r;;.jas dienu. par katru kav.iuma 2'g' Ja pegadatats bez rakstiskas vieno.anas ar pas,ttaju ir augst.kas, piesads nek6 nor'dns finansu pi"oa"r;u.a, p.c pretendenta finansu piedavajumr n"*riiifr;rr,'ji::#htfl:::?ffi*:: r"riljn;;."na-. D 3' Piegiides kiir,ba,.preiu pie4emsanas - nodo.anas 3' 1' nosacljumi Pasr)tr'1'ums tiek veikts t.r"ror-lrr.i pnrces 32 pi"gia., i.p.i.tsej6 diena,dz plkst. l2.oo. ilh:lrt.,"""p.:-r.m*.izptit:rta " pi"gaoaiu, ievcrojot s Repubrika speka esoso 3'3' Der-rguma termi4am produktiem, kuri dtri bojajas, ir jabfit dienas. vismaz trts dienas no piegades 3'4' visiem pdrtikas produktiem jabdt marl,<etiem atbilstosi uzpartikas prty speka esoso iepakojuma jabut normauvo aktu prasrbdm. noradt.,ffielu daudzumam produkte 100 gramos. '"'. iffi,i::*ffi:dy.::l,u: *li'.,mli'"'l^nou, p;;ilk; "ujgrabasan as-rer,mam, 3'6' Graudaugu izstraddjumi japiegada utti.itl no,,nil,r.n un maziemakmenti4ie m, nezindmrr augu *jffi,jirtllffr#. r.u,rai_, pestic_rdu,,.i;;d;;;ffiii"ffi:,!i',,r;, izdar_rjumiem, 3'7 ' Partikas produktiem jdbft rai'otiem Firopas Savienrbas aktiem dahbvalsus, atbilstosa tie jdpieg6d6 kvalitate, telefoniski iriurrtujaffiuma normatrviem 3'8' Aizliegts pitg-ut1tpartika; noteikta sortimenta projuktur, un daudzumd. r.r,.initiministru tuair"tu-z"iotz.gad,a27.decembra ;:J!iffi;,yif?i;,T:]*;' prasrbas izgritibas reslddem, k;' i;;;;;msskoras izgtnrbas :: i,'iirtiffi":l*ilx11-,x*fil,produktu pieg.di atb,stosi spekd esoso normatrvo aktu "' ;i:f,f,'j:ajs piegada paserr-raraha.reces 24 stundu raik' pcc teleroniska 3'11' PEGADATAJS sedz visus izdevumus, kas saist-rti ar preiupiegddi pas6ttajam. : ] : iff ffitffi,h?y.*tii*,:::b;*,iil; "ffi "' u'iai, plii u Ja"*sunu ap, i ecinot 3'13' Predu kvalitates-neaibilstlbas gujlir,na PASUTTAJS 72 stundu laikd izsauc.egadataja parstavi divpuseja akta sastajtsaiai. Ja precaoaiaja pdrstavi,,.i"."0"s, pas.ttajs sastada aktu par predu pie4emsanu pec kvalitates. 4. PREdU kvalit5te un garantija 4'r' PEGADATAJS aranic, tu pi.gaaatds PRECES bus atbilstosas tehniskajam pieddvajumam (l.pielikums) un Latvijur n"proft as speka esoso normauvo aktu prasrbdm. 4'2' PEGADATAJS piegada pnrcei.kuras oeriguma'te.mi4s atbirst pieddvdjumam. pdrrikas ffi#f::.,1;trh:.[1tj:t uz piegades bridi neirikst int mazaks r,a isio na rai,otajanoteikta 4'3' Derlguma termi4a laika PEGAD+TA{S, ir atbildigs par preiu kvalitati, ja vien tas nav radies, PASUTTAJAM neieverojot uzglabasanumj*qu.u..

3 "- )-, *- 4'4' PRE.EM jeb[t mar{<etdm ar izgatavotaiafirmas,ztmi, ralotaija adresi un sdrijas numuru un 4'5' Predu pavadztme jabnt uzrddr-tam LR Partika veterindrd dienesta eksperta izdotas apliecrbas r:ymuram' kura garante attiectgas p,."dy. p*lir,,.rriirrr.. atbirstrbu. poc pa s UTTAJA p r ep.a s-4 um a p iv adzrme, j il i;; " kvar itates apr i ecibas kop ij a. o^: ^ E i:ifil.?lfl. 6,;:,:*"^ originar"o r"r"-#r.i:,'p..e, i^;;;;;;;lrio, norddei par predu i-?"::jidzrme i^""1^iiii'sporta riol&p,urir.r, ka a.i tiansporta ttdzeklasofera vdrds 4'7 ' PRECEM iab[t iepako tam ta,lai 4 8 transportdjot un grabajot to identitdte sagrabatos nemainlsa. ea, p.i s u i-, ra,o ; ",i,i;, ;il,h:-j l:fdeilgt nr.;1i fr ilfl i* :i: lffi l,'*. s $ 4'9' Ja' pie4emot preces' pasuiiral:-g:i;i ffiffir, uii "itaveida neatb,strbu LcuMA,,^ llil:i"!ilil#,ffi:i1'fsxb'fih#,''o;'j" ar.-,,.r,goli",,,.taoa aktu un kopa ptecaoafala pi"raf.rrl'i,,o srundu taikr nos rakstiski pazi4ot Pisuiirala\4 par pretenzijas ;i:lfl"ttdvi apstaklu noskaidrosanai vai 4' r r' Akru [[8fr]'j# p L"'iii'iipasolr-iil.*ffi;:oz precada,aram 3 lrrrs; dienu raika D 5. zmai4as tcunta, te darblbaspirmstermi4a izbeiglana 5.1. pasurrajs.var 1;t.1g,tiiiiMU pirms rermina r _,t'ff i[!'-t':i'f;i,;iffi *;'b'ji;;;;;htff T*::iHfi lli;il#,f,it3.t;tji inrormt prega;afril'ili;":il;,:h:,t:xjegadi irgak i,,, zi i 5,a'rm, par r." *r.,,i,lj s.2. PTEGADATA{, ujl ir.u.ig, Llirnru pirms rermina s?ir:t."ffi :?::'pneeu?p;;;"";;;i,r,;,;;h:1i,td;:;"1#lli",ii#ir'a[*i; J.J. rrearkaflgr no t_cuua oir r*:uxr,r,y;r*i'ffi :::#j#,+,,:*lft*y**",':il:*','#*r;,.i#;:i? 6. Strldu risiniisanas kartrba Jebkuras nesaskar'tas' ao,nttutplbas -vai st.di tiks risinati,savstarp.ju sarunu ceje, kas tiks :,,Jff H:i:1i",[1H;,f;lJ.'f:,_,,11J-.'"".#*::xli*ffi ##,ui.,o,i.,,,,ij, 7. Nep5rvarama vara 7 '1' LTdzcji tiek atbrr-v-oti no atbildrb?, p,u: LjGUMA pilnrgu vai daleju neizpirdi, ja Sdda neizpirde radusies nep'rvaramas varas *, t1r!.1t.*!"'rir,rur,,iiuuaiu,,lruru darbiba sdkusies pec LGUMA nosregsanar un t r.,-[_n.ru.o;u i"p.r.ts " paredzdt,ne noverst _ozp"rau. o:r_:j::::u, u_r,.r.f"r.rrru*, Jr.;;";;; drk.rreja.rrr,r.r"rosrdklu darbrbu, Hffi1?ffi 'f ifl :i ;fl ;} f [fj:* Xffi [""3i.,, L r o2 eia Hi' 2i a o1 u *aj an o ra d a izpilde, un pcc. piepra.lr."'^sriu,, ziqojumam i. i:*y1i.? llgyya paiedzcti.rirni., 5H,fifillluinstiticija ; l;"".;tur arrart0:, "0.i,lrr*'ili"ffi,,'1f,l;r#.il'Jri:-TJ

4 B. tl,sljii S,HlJtilJ,Hklors.guaa l.oktobrr un ir speka divpadsmit menesus no ta parakstt5anas dienas' U 9. o1.r l. ql Papildus noteikumi'. - i. - adds no s Republikas Jautajumos, ku, nu' atrunati Saja LTGUMA' LTDZE'J v likumdosanas aktiem' r--r'#f:eiv iapazi4o otram LTDZE'JAM par adreses var nol r6lf inu rekvizttu mai4u 3 (trts) [?l't1tlil,t'r';',';h,, divos vienados eksemplaros.y.4 (detram) lapam ar vienadu ilrridisku spekr-r uurr[ruroad. Katram LipZeinla pcc LGiJviA parakstlsanas tiek nodots t*lfu'#;^'\liil3l?li; pied6v6jums iepirkumar.un f,nunsu piedavajums iepirkuma dalai, kuras ptpcapaia:s atnts uz'iar;iril, d."1.",,olas", 2'dala "Piens un piena produkti", 3.dala,,il':'"ry;;,4'dala"o;;[';;;'"' s'du1u "biu\'' si![e" (uz 11 lapam)' ir 5T ilfcux,,a pielii<umi un neatqemamas sastdvdalas' ja tie L1DZEJlsavstarpeji ir arbitdtgi n"r.gnr* iio/erarnr nodarttajiem zaudejumiem' radusies viena l_rizp:n uui ia au.uini.r.r, t<a ari st LDZEJA rtguma izpildc iesaisttto treso person, aurrriuu, uai bezdarbrbas, k6 art rupjas neuzmantbas vai nolaidtbas tezultatd' PAS]TTAJS Alfiksnes novada P: Bejas Pamatskola Rec.Nr q' Rdiese: Beja- Jaunalul<snes pagasts' Ai;k;;.; ntvacls, LV -43 s 0'tatr ' ;-;;;i;, d i rel<tors'bej a@al uksne tt' ll,, Viaksatajs: Allksnes novada pa5valdiba tj;;, Darruield 11, Aluksne' LV-4301 Reg.Nr SEB Unibanka Kods: UNLALV2X Konts: LV5SL\L PEGADATAJS STA,,LAK FRU[T", Lubdnas iela 82. RTga, LV-1073, Reg, Nr. LY ta\r e-dasts: lakifruit@inbox'lv nis..hansabanka" banka' kods HABALY22, konta Nr. LVq2H\BAo e3.,,,'j',, t,."'": - [-ors vezens t,jl,.:,',,,,,']"i -" i1,..i, ;....,, t(\ 2015.gada /.oktobrl

5 ._ 1;t Srt *fu*[ilmult* Re$. Nr. LY4AAA366924, Lubdnas iela, Riga, Ly TElr. : , faks: , e-pasts: laki tnr itr,@ inbox. v A/S Hansabanka, kods HABALV22, Konts LV92HABA055 t RGA 2A15.g.10.septembrl Bejas pamatskola,,bejas skola", Beja, Jaunaluksnes pagasts, Aluksnes novads, LV4350 U Par ps.rtikas produktu iepirkumu Parbaudot tehnisko un finaniu piedavdjumu iepirkumam,!rtrfikos produktu ieg&de Bejas pamatskolai piem rojot zulfr publiskfr iepirkuma kriterijus",d Nr. BPP 2015/3 tiek konstatets, ka 1.dala,,Olas" ir pielauta k![da un cena norddlta nevis par kilogramu, bet par gabalu. Sakara ar augst6k min to, l0dzam veikt sekojosus labojumus tehniskd un finansu pieddvdjuma: Raiotdja nosaukums/ raiotdja valsts Produkta tehniskl specifikdcija (sastvs) epirkum plenotais daudzums Vistu olas,,madona" Latvila Vienas olas lielums M (60 gr), marlsotas, fas6ts pa 30 gab Kopfl bezpvn: PVN 21%: KopE a. PVll, Valdes loceklis gors VeZens

6 (1c' 4.pielikums Tehniskais un finan$u piednvajums iepirkuma,,partkas PRODUKTU EGADE BEJAS pa,atskolai pi*metnlot zala [ublisk5 iepirkuma kriteriius" (identifikaeijas Nr' BPP 20tsl3) iepirkurna 2.dalai,,PENS UN PENA PRODUKT" L Apstiprrinatn, ka esam iepazitrusies.-ar iepirk*ma,,partkas PRCDUKTU ECADE BEJAS parv{atskolai";i-;:,';j.ir1a p.uuiirt*a iepirkuma kriteriius"' i<rentifikscijas Nr. BFp 20r5/3, nolikumsern un piekrilam to nosacljumr*r, rrt-*t'uaranr nsdro$in-at iepirkuma noteikto praslbu izpildi' lr oteiktai s ai ka peri od[. bez iero.betoj umiem" Ptena Pt'$l/etket" lnorfidit iepirkuma dalu un tas ooseukumu) norfldltas preecs saskapa ar iepirkuma noteikumos. noteilrtaidm pruriilun, pnriuourn vientbu hgumcenfrm visfl liguma iupildes latkf,: Z, frinansu pieelilr,6.iui#: ]kh-dia;vi]iur ii"eaaar iepirl<ilm& z, d&{a,,'fieny "'t Nr. p.k. Produkta nosaukums Produfta l Mervieniba tehniska specifikdcija (sast6vs) eena par visn apjotttu 'bez PVN, euro,jukuma piens" Tauku saturs 0,5?6, 5-10k9 vakuunta, i Krejurns r+' i skdbais Kr jums saldais,,tukuma piens",,tukuma piens'o,,akada" Lietuva Tauku saturs 35%, 5-10 kg Tauku saturs 4596,,,Krievijas", "Holandes" vai ekvivalents, augs kd labuma, 3,5k9 polim ra TaLrkrrkelf.SS satul's : --.:

7 8. AuglLrjogLrr"ts 9. - Salda l<re.iunra ir0surls i konrbinnts" Latvi.ja,,Titkunra piens",,zottis" VEcija 82,5%, 0. l 80kg fas ts folii6 razoiand ltav izmantotas sirrtetisk6s kresvielas un produkts nesatur gen tiski rnodificetus organismus, L oolipakos razo5and nav iznrantotas sintetiskds kr6svielas un produkts nesatur!enetiski modificetus organismus, las0ts l5 kg kg 1.78 r20 57,75 2 r Biezpiena s1eilns,,'lukuttta piens" Biezpiena sieri4s Sokol6des glazlrd, Sokolades glazf'ra20vo, razosanfl nav izrnanotas sintetiskis krdsv ielas,,,baltais" lig iepakoiumd ke 4"54 85 Kopll bcz PVN: PVN 2%: Kopfl ar PVN: Srs iepirkuma dalas pieg[de tiks nodro5in6ta...otrdiends, piektdiends lidz 14.00".'..'...,., (noriditpiegficles. *r). ja pas[tr*jums telefbniski tiek veikts...ieprieks je diena lfdz ,...(noradit laiku un c]ienrr. kad tas -::z;ala).?:s:tijums javeic telefoliski pa 56du telefbna numuru...,, '...'(nordclit talmqa numuru) \..:.:aitpersonai...,.,.tadanai Zagirrailo...(noraclit kontaktpelsonas vdrdu. rrzvdrdu un icqentamo amatu),?,:rkas prodlrktu derfggina termirys uz piegddes btfdi ir nc tnazeks ka,.'.'75%...,'(nor6rlit procenfurs) n0 -.Z;r6ia noteikta kopeja clerlguma termir,la. Ja piedavajurru iesniedz par iepirkunra 5,da[u,,D&rze9i" un ::::i:ma 6.dalu.,Augli. ogas". 5i prrnkta plastbn nav jdiev ril'.;,t:-:;5a terrlirl5 AtribojAiusient procluktienr ir...trts.,...,,(noraciit rlienu skaitu) dienas no piegddes dienas. =: =:' ==. ::.:. E::= :: *-: G

8 i fa.\ (t rr{. Apliecin6rn. ka: :.t. pied&v6juma cen6 ir ieltlauti visi ar predu ieg[di, pieg6di BejaspamatskolE,,,Be.ias.skola", Bej6, iaunaln-ksnes pagasra, Ainksnes norada, LV-4350, atbilstosi Pdrtikas aprites uzraudzibas likuma un citu normativo akru prasibam" $aisttras izmaksas, nodokli, kd art visas ar to netieii saistttas izmaksas (transporta pakalpoiumi u.c'); 7.2. iepir.kqma ltguma noslegsanas gadtjurn6 spesinr nodrodin6t t6da apjorna un kvalit6tes p6rtikas piegecli, kdds noreidlts pied6vfrjum6;.-. Z.:. i,i*gaoar6 produkrr-r pavadzirnc papildus bfls nordditas panikas produktu uzglab65anas rettms' reaii zaeij as terrni qrs un veselibas marhej ums ; z.+. partil.r'pr*aurti'"tit.s piegdddti tikai'atbilstosi spek6 eso$o normattvo aktu praslbem aprikotos transportlidzeklos; l.s. pie*doatie partitas produkti bfrs marlieti atbilsto$i speke eso$o 1s1661Tvo aklu prastb6m' Uz - parikas pr*eo i*puilojuma jabrt noriditam uzturvieiu daudzumam produkta. 100 gramos, Ja pi*oara;u*, iernildz par ieplrkurna 5.dalu,,D6rzegi" un iepirkuma 6'dalu,,AugJi, ogas", ii punkta prastba rtavjdievelo; 7.6. piegadatie waigie darzeqi tiks piegaddti attlrtti no smiltlm un maziem akmentirliem' nezinantu augu lu1im, insektie} un to [unir]ain, [estictdu un nineralmeslu atliek6nr. Ja piedevajumu iesniedz par i epi rkuma 5 "dal u,,d6rze4 i o', $1 punkta.prasiba i r j Eiev ro ; z.z. pilgadatie grardugu-irrt*oaju*i tii<s piegadati atllriti no smilttm un maziem akmentigiem,,ezindmu augu dalinr, insektiem un to itrini4am, pestictdu un miner6lmcslu atliekem, grauz ju izdalijumiern, rodenticidu atliekam. Ja piedavdjumu iesniedz par iepirkuma 8'dalu,,Citi parlikas produkti", $i punkta prastba ir jeiev ro; 7.8. augli, ogu, un darzer;i ir audieti ar integt tem metodem. *. izmantojot optimiz tas mdslo5anas un au[,'ailsardzibas-liclzeklu devas. la.pgdavalumu iesniedz par iepirkunra S,dalu,,D0rzeqi" un iefrrkurna 6.da[u,,Augli' ogas", 5T punkta prastba ir j&iev ro' Sis piedavajums ir derlgs ltdz ltguma nosleg5anai',.t* j Valdes locekiis- TFGJ*,a pi nr arotds pelsonas nosaukttttts ) eors Ve*ens (v&rds. uzvercls) 10 5.g. 0g,sePtembrl r Dtrk:rmenta aizpildlsanas datums)

9 Ql 4.pielikums l'ehniskais un finan$u piedav*jums iepirkuma,,partkas PRODUKTU EGADE, BEJAS PAMATSKOLA piemerojot zafa publiska iepirkuma kriterijus" (identifikseijas Nr. BPP 2015/3) iepirku ma 3.dalai,,DARZEy" i Apstiprindrn. ka esanr iepazinusies ar iepirkunra.,partkas PRODUKTU ECADE BEJAS PAMATSKOLAT piem ro.iot zaf6 publiskd iepirkr,rma kritorijus", identitik6cijas Nr, ** , nolikurnsem un piekrr-tam to nosacijunriem, kd ari varanr nodrosin&t iepirkunr6 noteikto prastbu izpildi,,oteiktaja ailta periodn, bez ier,rbelo,pm iem. :. Finaniu piedar,&iurns, Mes piedavajam piegaclf,t iepirkuma 3. dala,,dfirze4i" (norsclrt iepirkumaclalu un ras nesaukunru) nor,ldltfls prece$ saska4fi ar iepirkunra noteikumos noteiktaj0m prastbf,m par iidilm vienlhu llgumcenflm visfr liguma izpileles laikf,: \r. j pk i ; Produkta nosaukutns Ra*ot6ja nosaukums/ ratotaja valsts Produkta tehniskd specifika'cija (sastf,vs) MErvienTba ecna bez PVN, euro epirkunre BlSnotais daudzume eena par visu apjomu bez PVN, eurq i i :. Kartupeli l! - KEposti ; svaigi,,gali6i" ",,Dimdiqi Agro" - Kdposti,,Dimdipi" Burkdni 3:etes,,0aliBi" ",,Qalit1i" " kval itates, p6rtikas, vien piegddes reize pieddve vienas Sliirnes kartupelus,9-l crn diamctr6 Ar"rgstas kvalitates galviqkdposti, diarnetrs cm galvir36s, bez pltsurniem un boi6iunriem kvalitdtes, nesatllr konservantus, ar burkdniern kvalitates, p6r1ikas, diametls 3-5 cttt, garums 5-20 enr, nep6rkoksnei usies kvalit6tes. galda, svaigas, p6rtikas' cliametrs kg r 800 kg kg kg 0.23 lt0 kg ,10 18,00 ril qn r0.20 : Pe:ika,,DaRek5" Spaniia cr1 kvalit6tes. sr aiua. kg bez boisilrnrir=n. l "25

10 .il,,calipi" '" /'..-r LrUrKl i -.D. :...^:.: SVAtgt '.Galir,ri" _ 1 l.atri.ir.. kvalitates, svaigi. dianletrs 7-10 crn Augstns l<valitates. svaigi, diarnetrs 3-5 crn, garllms: sie llclz l5 cm, garie idz 25 cnr 57,00 8.s.50 Ar-rgstLrs kvalitates, diametrs 5-7 cm, sausi, bez asnienr t!iploki (nas kdposri,,dirndi4i Agro" Latviia,,Brf,veri Agro" tatvija Ar"rgstas kval ifetes, diarnetrs 5-7 crn, sausi, bez asnienr Svaigi, bez bol6j urnienr kvalit6tes, svaigi, diarnetrs l0-15 c r11 kg 10,20,,Baltijas d6rze4i".,brnveri Agrrl" Latviia ALrgstas kvalitdtes, galda, svaigas, pdrtikas, diametrs 3-5 cnr Svaigi, bez bojdjurlienr 23,40 r0.:i) Svaigi, bez bojajumienr Kopii bez PVN: PVN 2%: Kopa ar PVN: Aplicin6m, ka 96.95a% d6rzequ no kop6ja paredzeta daudzuma atbilst Nacionfiliis pertikas kr alitntes shcrnai. i. Sis iepirkuma clalas pieg6cle tiks noclroiin[ta.,,,...otrdien6s, piektdienes ltclz ,",.,...,. (noradrt piegiicles hilu). ja pastrtiilrlns telefoniski tiek veikts...,.iepriek5 jh diene lrdz 12.00,...,.(noraoit taiku un dienu. kaclras ir.irrizdarr). -1. Pas[tijLll]ts javeic telelbniski pa S[du telefona numuru ,...(nordriir ralrlr4a numuru) kontaktpersonai...,...tatjanai Zaginailo..",.,,..(norf,dTt kontaktpersonas vfirclu. uzvnrdu un iegemamo arnatu), 5. PArtikas produktu derlguma terrnir,r5 uz pieg6des bri,ci ir ne maz6ks ka,...75%,...,.,(noradit pr.ocontus) no la2otdja noteiktf, kopeja derlguma termipa. Ja piedev6ilrmu iesniedz par iepirklrrna 5.c{alLr,.D6rze4i" un iepirkurna 6.dalu.,ALrgli, ogasn', 5i punkta prasiba nav jiieve ro, 6. Derigttrna terrliqr5 Stri bojaju$iem produktiem ir...tris...(nnraiiil itienu shairu) dienas no piegddes dienas.

11 /.i-\ E*.,.. i:i \*.-'._/. kl _ - 7. Apliee inflrn, ka: 7.), piedtvqlum& aena ir iekjauti visi arpredu iegadi, piegadi Bejas pamatskol&,,,bejas skola,,, BejE, Jaunalfrksnes pagastn, Aliiksnes novadfro LV-4350, atbiistosi partikas aprites uzraudarbas fkuma un' citu normauvo aktu prastbdm. $aistitas izmaksas, nodokli, k4 arl visas ar to netieli saistttas iamaksas (transporta pakalpojumi u,c.); 7.2' iepirkuma ltguma nosl$g5anas gadijunr6 sp sim nodro$inet t5da apjoma un kvalir6tes p6rtikas picgfldi, kads norddtrs piedavejumdl 7.3. piegadato produktu pavadrime pap.ildus b[s noreclttas p6rtikas produktu uzglabalanas rettms, realiz6cijas terrnip$ un vesellbas mar( jurns; 7'4' pfrttikas produkti tiks piegadflti tikai atbilstoii sp ka esoso nornrativo aktu prastbem aprlkotos transportlldzeklost 7.5. piegaci4tie pertikas produkti b0s rnar( ti atbilsto$i sp kd esoso normattvo aktu prastb6m. Uz p6rtileas predr"r iepakojurna j6bilt nor0ditam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos, Ja piedevdjumu iesniedz par iepirkuma 5.da!u,,Darze4i" un iepirliuma 6,dalu,,Augli, gg&si, $T punkta praslba navjeievero; 7.6. piegddetie svaigie ddrze4i tiks pieg6elfiti aturlti n0 smiltlm un maziem akmentipiem, nezinfimu augu daldnl insektie:n un to kfiniq6m, pesticldu un mineralm slu atliekarn, Ja piedivejumu iesniedz f,ar iepirkuma 5.da[u,,Ddrze4i", 5i punkta praslba ir j6iev ro; 7.7. piegid6tie graudaugu izstr6ddjumi tiks piegaddti atttt'iti no smilttm un maziem akmentiqiem, nezindmu augu dalem, insekriem un to k[ni46m, pestiatdu un miner&lm slu atliekarn, grauzeju izdahjumiem, rodentictdu atliekrim" Ja pied6vfijumu iesniedz par iepirkuma B.dalu,,eiti:paftik;s produkti", 5i punkta praslba irjflievero; 7,8. augli, ogas un ddrzegi ir audaeti ar integr t&m metodem * iernantojot optimie tas meslosanas un augu eizsardztbas lidzeklu devas. Ja piedev6jumu iesnieelz par iepirkuma S.dalu,.D6rze6i" un, iepirkuma 6,ela[u,,Auglio ogas"n 5T punkta prastlra ir jeiev ro, 8. Sis pied$v6jurns ir derlgs ltda liguma nosl g$anai, r Valdes loeeklis ( Pretenderrta pi lnvarotbs personas nosaukunts) "'^'lo-^,j "/ :-.-:-lgors Vetens (vercjs, uzv6rds) - = =e E, * F.

12 4.pielikums Tehniskais un finan5u piediivajums iepirkuma,,partkas PRODUKTU EGADE BEJAS p-{\atskola piemerojot zala publiska iepirkuma krit riius" (identifikacijas Nr. BPP zotst3) iepirkuma 4.dalai,,AUGL, OGAS" {osriprin6m, ka esam iepazinusies ar iepirkuma,,partkas PRODUKTU EGADE BEJAS p\matskola piemerojot zafa publisk6 iepirkuma krit6rijus", identifikacijas Nr. BPP 201,513, :olikumsem un piekr-rtam to iosactjumiem, ka art varam nodrosindt iepirkumd noteikto praslbu izpildi, : ot eiktaj a ai ka peri od6, b ez ier ob eloj um i em' _ iinan5u piedavdjums. M s piednvajam piegadat iepirkuma 4. dala,,aug!i, ogas" (noradrt iepirkuma :,:lu un tas nosaukumuy noradltas preces saska4fl ar iepirkuma noteikumos noteiktajiim prasrbam par Sadam vienrbu l-tgumcenim visa llguma izpildes laika: \;. r Produkta :.i. nosaukums RaZotdja nosaukums/ ralotdja valsts Produkta tehnisk6 specifikacija (sastavs) MErvienrba Cenabez PVN, euro epirkumd plenotais daudzums Cena par visu apjomu bez PVN, euro Aboli Ban6ni a. Bumbieri Apelslni 6 Mandarlni 7. Citroni,,Augfu nams",,banana land" Ekvadora,,DBS,, Beleija,,Unifruit" Spdnija,,A-Fruit" talija,,unifruit" Spanija kvalit6tes, svaigi, bez bojajumiem, diametrd 5-8 cm, saldi vai saldskdbi kvalitates, bez boidiumiem kvalitdtes, bez boiaiumiem kvalitates, bez boiaiumiem kvalitdtes, bez boisiumiem kvalitdtes, bez boidiumiem kg kg kg kg kg kg t.20 J t Kopd bez PVN: PVN 21%: K ar PVN:

13 :, ): 5 'r $-- -r-i Aplicinlm, ka 25.51o/o auglu no kopeja paredzetf, daudzuma atbilst Nacionalas pnrtikas kvalitates shcmai Srs iepirkuma dalas pieg6de tiks nodrosindta...otrdiends, piektdienas ltdz (nor6dit piegddes laiku), ja pas[t-rjums telefoniski tiek veikts...iepriek5 ja diena lldz (noradit taiku un dienu, kad tas ir jaizdua). PasDtr.jums jdveic telefoniski pa Sddu telefona numuru (noradit talruta numuru) kontaktpersonai...,...tatj anai Zaginailo...(noradlt kontaktpersonas vdrdu, uzvardu un ieqemamo amatu). PSrtikas produktu deriguma termi45 uz piegedes brldi ir ne mazf,ks ka....75%...(noradit procentus) no ralotdja noteikta kopcja derlguma termi4a. Ja pied6vdjumu iesniedz par iepirkuma 5.da]u,,Darzeni" un iepirkuma 6.da!u,,Aug,li, ogas", 5 punkta prasrba nav jeiev6ro. Denguma termils 6tri bojdju5iem produktiem ir...trts...(norddn dienu skaitu) dienas no piegddes dienas. Apliecindm, ka: 7.1. piedavdjuma cena ir ieklauti visi ar pre6u iegddi, piegddi Bejas pamatskola,,,bejas skola", Beja, JaunalDksnes pagast6, Aliiksnes novada, LV-4350, atbilstosi Partikas aprites uzraudzlbas likuma un citu normauvo aktu prastbdm, saistr-tas izmaksas, nodok]i, k6 an visas ar to netiesi saist-rtas izmaksas (transporta pakalpoj umi u.c.); 7,2. iepirkuma hguma noslcg5anas gadljumd spesim nodrosinat t6da apjoma un kvalitates parlikas piegddi, kads noradr-ts pieddvdjum6; 7.3. pieg6d6to produktu pavadzrme papildus btrs nor6d-rtas partikas produktu uzglaba5anas rezrms, realizdcijas termi45 un vesellbas mar(ejums; 7.4. parfikas produkti tiks piegaddti tikai atbilstosi spekd eso5o normatrvo aktu prasrb6m aprlkotos transportlldzeklos; 7.5. piegadatie paftikas produkti bls marlcti atbilsto5i spekd eso5o normatrvo aktu prasrbsm. ljz partikas predr"r iepakojuma jabut noradrtam uzturvielu daudzumam produkta 100 gramos. Ja pieddvdjumu iesniedz par iepirkuma 5.dalu,,Ddrzery7" un iepirkuma 6.dalu,,Aug]i, ogas", 5i punkta prasrba nav jdievero; 7.6. piegdddtie svaigie darze4i tiks piegdddti attlriti no smiltr-m un maziem akmenti4iem, nezinamu augu daldm, insektiem un to krmirlam, pesticldu un minerdlmeslu atliekdm. Ja pied6vajumu iesniedz par iepirkuma 5.dafu,,Darzeqi",5 punkta prastba ir j6ievero; 7.7. piegaddtie graudaugu izstraddjumi tiks piegadati aturiti no smiltrm un maziem akmenti4iem, nezinamu augu dalam, insektiem un to k[nig6m, pesticldu un minerdlmeslu atliekdm, grauz6ju izdalljumiem, rodenticldu atliek6m. Ja piedavajumu iesniedz par iepirkuma 8.dalu,,Citi partikas produkti", 5 punkta praslba irjeievoro; 7.8. augji, ogas un ddrzeryi ir audzeti ar integretam metodem - izmantojot optimiz tas meslo5anas un augu aizsardzlbas lldzeklu devas. Ja piedavajumu iesniedz par iepirkuma 5.da!u,,Darze4i" un iepirkuma 6.dalu,,AugJi, ogas", 5 punkta prasrba ir jdievero. Sis piedavajums ir der-rgs hdz hguma nosl6g5anai. Valdes loceklis Prerendenta pilnvarot6s personas nosaukums) _- gors VeZens (vdrds, uzvards) 2015.g. O9.septembrr ) ri,umenta aizpildrsanas datums)

14 L:? el.pielikums i===:itr;*i* un linan5u pied6v6iums iepirkuma,,partkas PRODUKTU pgape BEJAS i, rlt.+tsk0la piemerolr,t zafn [ub[ska iepirkuma kritorijus" (identifikf,cijas Nr. BFP ) iepirkuma S.dalai,,ZMS' S'KE" -*..,r*:.:i:.i1. ka *sflm i*caei::u*i*s er iep.irkuma,.partkas FROpUKTtJ ECADE BEJAS ) :...,:1.*i",,,_ l;"r,*,,,1+;.: ;;.i: r;:+lit\a irpirkur:ra kriteriius", idcntiflkdciias Nr, BPP ' r=.-,,. -.irr.:;.:i.al,j1 r,,::.,"':.'i:* -, ' :.-r- -'-.*'- o-: ;""*,*,1: rr$dro$inet iepirkurne noteikto prastbtt izpildi' :1.:r:,::.::::.;:; ;:..i;..- :::-^, r:j* *t.: :4: *i;. '-- :r"" i.,.,.;r,:.,, :':=.=' r;l*:i.# a,eei'+i;-,1= pr**g3"t3: i*pirl'uma 5' dala "Zivis' sil[ret! tmradit iepirkunta -::,: :.,;, r..,,-.i;r1.r..:*.: *-t4#l*r:':**t'{':-a:t;::& t*r i*pirkuma noteihumos noteiktaiflnn praslb{m.**,- &#r**e,+={fii6r+?*e ryee:eag.s= 1;}3 i*pit*r= }riikdl ='SriEe \lprr,ien1ba Cena bez Pr+v,. i euro epirkum6 plfrnotais daudzums Cena par visu apjomu bez PVN, eufo t. Saldetas zivis V lcl Llllal ", Lietuva k* i4,80 2. Mazsalita silhe,,lucki" Sverama, mazsahta videja vai!iela izm ra, 4ks spaitos. kg "onf, bez PVN: # PVN 21%: K;;Aa'Fffi f'l 1i Z O,U3 s?5i sis iepirkuma daras pieg'cre tiks.odrolin'ra...,,,.,strdien6s, piektdien's hdz l4'00"""""" (nor&dtt piesrrle: raiku), ja pasfitijums t'-r-?.liirii.iril;-ili,.,,.,..,,iepriek$eja diena ltdz 12,00.,,,.'(norad.!aik,' un dienu' ka'tret *irruea nur,urir] 4. lilfiilll;' j6veic reretoniski pa 56du rerefbna nunruru.,., ,.,,'..(n.r6rr. kontaktpersonai...,.,.,tadanai Zaginail0...'...(norflrttt kontaktpersonas v*rdu, u.rr,fltelu rtn ierlemamn anratu). 5, partikas produktu dertg'ma tennir;r$,, p1.[ai*1 brldi. ir ne,maz&ks k8."...?5%,,,,.,,(norirdtr Btoeentus) n0 razot.ja noteikr' kupej-a dertguma t*r*i,.r, Tu-ploaraiun,, iesniedz par iepirkurna 5,da!u.,D&raeqi" un iepirkuma o,oalu,,ifiii, uqai;" 5T punkta prasiba nav i6iev9'u'. 6. DerTguma termiql arri"g'r$i*r, proel,ktienl ir,'.'.trii..'.,',(nsrfirl'rt.lienu skaitu) dienas no pieg*des dienas' 1 iil'ti:ifr#lnra cend i'iekrauti 'r:l:i fl,tll-rlli fl:fii*-rffi,ffffi:ffij1;ffl" skora"' Beja' Jaunalfrksnes pagasta, Arirksnes ooruia, iv-+tso. atuistersi p-artitas aprites uzraudzibas likuma un eitu normativo aktu praslbdm,.roiru:giir,raksas, nodokli, ka art visas ar to netie5i saistttas izmaksas (transporta pakalpoirrmi u'e ')l

15 [-:r?.i. iepirkuma rtgu*a nosl gia'as gadiiun-ra sp.siur noclrosi''t tdda apionra u, kvaritstes p.rtikas riegacli. rao' no*aitt pitla'aju'e'.-.'^',. bfrs.or'dttas pdrtikas produktrr,zgla'66anas re,tms'? ii';;;ffi:i:[i,'r:'j+1!il:!, #lj;ir"*, sp6kx esoso normativo akr* prastb*m aprikot.s ;,"t,','-i.t i""atrkti tiks piegsdati tikat e,1,,,,'o.',,i,i"*l1;, produkri hris rrrar[eri atbilstosi,sgek1 tt:r';l'.1'tx[jx*,1;*tio3't]iif] :i -. rii'l:r,:ii'ij:::iftt;fn;:*:i:ruxr:h,ljiffiil;"l lj''- o';g1i "ga'i iipunk'la l':(j:\ Jltill\ll-!cs -. _-;_=,i,.^ un rnaziern akmentirlie'rn. nezinamu attgu ",nilltrrl iesniedz par -. iijl,=i:i['.)1i:-:'i::i:l:lli.:]:i:il:,xli: ll:,']l;il:'il*ii.r",* t. piecriv^iurnr t J:ri;:':'lt'':^t]:]il:;Jr;,'i'.,lpu,rkta.prasibairjaieverol., --., iepirl'trttta: smiltr,,r r"ui r.aziet 1k*.'.:li'1.':l'li 'rr' atriekrnr' gratrzej, 7 7 piegida,'. g,..iir*'is,,-i),,.i-r:.*:' :'\: ffiill.,l :ii*l#;"n,in.l'rin,r'ru nezirrarrru.,,*,,'ii,:lll,l;:ll:i].',.:1"1, pi.aa"alunru iesrriedz;;";;i";"ra 8,'trlrr "citi panikas izdai-rjurtrierrr' rodenll'1u"'i'ri-n"" - produkti".,, pr,"it, pitsicr i'; i't:eritl.,,.*rrrr* oplinrizetas m slo(attas utt nrerodem. -.izmantojot T.g. augli. ogu, u,,'ir,'e'ni'i,. nt'l,ztr' ''','^. oloruiiumu iesnier, ;;. ''$i;kunra 5'cla[ur "Ddrzeqi"' un ' " ;;;;' ailardzibas lidzeklrr'i:lif l;ki;j,lu,*u iiir'.uu'o' i.irr.,'*" 6'cltrlu "Augli' ogar ' tt i^: B. Sis pied6v6iu""'ititttei lidi ligrrrna nosl gsanar' Val cles locekl is -***:*"1-r'' ipi.tcu.t-. ur t' p i nr lroras fiel s()lllls nosrtl un1 s _-- -. :0i 5,g. 0g.sePterlbrT*-- l l)oktl lllcl.ll ii'rizpildiilrnns daturus) tparakstl) -1..:, i... '2.v. tonrq Ve2enS ( r ilrr\. uzr attis )

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldlbas, re[istreta Valsts ie4emumu dienesta Nodoklu maksat6ju

Sīkāk

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 42139512, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469, tālr. 65475311, fakss 65475287,

Sīkāk

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ 14120 par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada pasvaldibas, registreta Valsts ie4emumu dienesta Nodokfu

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

IEPIRKUMA LIGUMS Nr / Jelgava,2O17.gada VSIA,,SlimnTca "Gintermuiza"", turpmak saukts "Pasutitajs", kas darbojas uz Statutu pamata, valdes

IEPIRKUMA LIGUMS Nr / Jelgava,2O17.gada VSIA,,SlimnTca Gintermuiza, turpmak saukts Pasutitajs, kas darbojas uz Statutu pamata, valdes IEPIRKUMA LIGUMS -7.3/5-07 Jelgava,O7.gada VSIA,,SlimnTca "Gintermuiza"", turpmak saukts "Pasutitajs", kas darbojas uz Statutu pamata, valdes locekla U.Cacus persona, no vienas puses un SIA "Regat" turpmak

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'"

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta' RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'" ID Nr.: RSU-20 16/64lAFN-Ml LIGUMIS Nr. RTga, Rtgas

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

BJm$ "HiEa" eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a II I I I r-./ v

BJm$ HiEa eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019  gada 07  rnart6 a II I I I r-./ v BJm$ "HiEa" eksernplars EPRKUMA LGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR- 19-240-11 RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a r-./ v Bcrnu un jaunie5u basketbola skola,,rrga", direktora Gunta Senhofa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 1. pielikums iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2016/5) nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1. Pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republik

1 1. pielikums iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2016/5) nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1. Pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republik 1 1. pielikums iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2016/5) nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1. Pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m t m c alt s as a a s as v esta as 1 za 4750234101672

Sīkāk

MILUPA_RIMI_noteikumi_2019_LV

MILUPA_RIMI_noteikumi_2019_LV 13.03.2019. Loterijas atļaujas numurs 5651 Milupa preču loterijas Pērc 2 Milupa produktus un laimē! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS SIA Nutricia, reģistrācijas nr.: 40103070928, juridiskā adrese: Skanstes

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

S abiedrrb ar ierobezotu atbildibu,,tukuma slimntca" Reg. Nr.: a z J a J I 7 7 Iepirkuma procediiras rrmedikamentu, mediclnas preiu un dezin

S abiedrrb ar ierobezotu atbildibu,,tukuma slimntca Reg. Nr.: a z J a J I 7 7 Iepirkuma procediiras rrmedikamentu, mediclnas preiu un dezin S abiedrrb ar ierobezotu atbildibu,,tukuma slimntca" Reg. Nr.: 4 0 11013 a z J a J I 7 7 Iepirkuma procediiras rrmedikamentu, mediclnas preiu un dezinfekcii as lldzeklu pieg6de" Identifikdcijas Nr. TS20l3l2

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Vēstnesis iepirkumu komisijas 2015.gada 26. novembra sēdes protokolu Nr.335 Publiskā iepirkuma Serveru piegāde (identifikācijas numurs LV2015/11) Nolikums Rīgā, 2015 2 I Vispārīgā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

+*+ M W LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NovADA pasvarnlne Alejas iel6 4,DagdA, Dagdas novads, LY-5674;tdk ;fakss ; e-pasts: D

+*+ M W LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NovADA pasvarnlne Alejas iel6 4,DagdA, Dagdas novads, LY-5674;tdk ;fakss ; e-pasts: D +*+ M W LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NovADA pasvarnlne Alejas iel6 4,DagdA, Dagdas novads, LY-5674;tdk.65681434;fakss 65681710; e-pasts: dome(@dagda.lv DagdE IEPIRKUMU PROCEDfTRAS 66Plastikiita logu, balkona

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,"1hl.19,*"r*?fi l*jf;?h?jifii"ll Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS

IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,1hl.19,*r*?fi l*jf;?h?jifiill Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,"1hl.19,*"r*?fi l*jf;?h?jifii"ll Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS NT. 17l2014/AL X ar fizisku personu o ar pa5nodarbindtu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk