ATKLĀTAIS IEGULDĪJUMU FONDS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ATKLĀTAIS IEGULDĪJUMU FONDS"

Transkripts

1 ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS PAREX STRATEGIC ALLOCATION FUNDS Apakšfonds Parex Balanced Strategy Fund - USD (2. finanšu gads) GADA PĀRSKATS SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR EIROPAS SAVIENĪBĀ APSTIPRINĀTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS STANDARTIEM UN NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS Rīga, 2010

2 Satura rādītājs 2 Informācija par ieguldījumu fondu 3 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums 5 Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību 6 Turētājbankas ziņojums 7 Finanšu pārskati: Pārskats par finanšu stāvokli 9 Visaptverošais ienākumu pārskats 10 Neto aktīvu kustības pārskats 11 Naudas plūsmu pārskats 12 Pielikums 13 Revidentu ziņojums 24

3 Informācija par ieguldījumu fondu 3 Fonda nosaukums: Fonda veids: Apakšfonda nosaukums: Fonda reģistrācijas datums: Fonda numurs: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs: Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai numurs: Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese: Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes un valdes locekļu vārds, uzvārds, ieņemamais amats : Parex Strategic Allocation Funds Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem Parex Balanced Strategy Fund - USD gada 24. augusts /36 Parex Asset Management IPAS Republikas laukums 2a, Rīga LV-1010, Latvija /181 Parex banka AS Republikas laukums 2a, Rīga LV-1522, Latvija Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs Nils Melngailis iecelts Padomes loceklis Solvita Deglava iecelta Padomes loceklis Anatolijs Fridmans iecelts Padomes loceklis - James R.Breiding iecelts Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Jaunarājs atbrīvots Padomes loceklis Glenn Frank Woo - atbrīvots Padomes loceklis Arvīds Sīpols atbrīvots Padomes loceklis Raits Černajs atbrīvots Padomes loceklis Deniss Grigorenko atbrīvots Padomes priekšsēdētāja vietnieks Roberts Stuģis atbrīvots Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs/ Prezidents Roberts Idelsons iecelts Valdes locekle Elena Coleman iecelta Valdes loceklis Edgars Makarovs iecelts Valdes loceklis Zigurds Vaikulis iecelts Valdes loceklis Igors Petrovs - iecelts Valdes loceklis Rems Kargins atbrīvots Ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi Fonda pārvaldnieku (investīciju komitejas dalībnieku) vārds, uzvārds Padomes un valdes locekļi veic visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Statūtos paredzētos padomes un valdes locekļu pienākumus. Edgars Makarovs Harijs Beķeris - iecelts Roberts Idelsons atbrīvots Sergejs Medvedevs - atbrīvots

4 Informācija par ieguldījumu fondu 4 Ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi Revidents: Fonda pārvaldnieki veic visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statūtos un Fonda prospektā paredzētos Fonda pārvaldnieka pienākumus. PricewaterhouseCoopers SIA Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence No. 5 Kr. Valdemāra iela 19 LV-1010, Rīga Ilandra Lejiņa Atbildīgā zvērinātā revidente Sertifikāts Nr. 168

5 AIF "ParexBalancedStrategyFund. USD" 2009.gadaparskats leguldijumuparvaldessabledribaszl!)ojums 5 Atvertaieguldijumufonda"ParexStrategicAllocationFunds"apaksfonda"ParexBalancedStrategyFund- USD"(turpmak teksta- Fonds)lidzekluparvaldTtajs ir ieguldijumuparvaldesakcijusabiedrlba"parexassetmanagemenrarjuridiskoadresi Republikaslaukums2a, RTga,LV-1010(turpmakteksta- Sabiedrlba). Ta dibinata2002.gada11.janvart.registracijas numurs Sabiedrlbasdarblbaslicencesnumursir /181, kaspedejoreiziparregistreta2005.gada 5.decembrT. Fondaieguldijumumerl5isir panaktilgtermiqakapitalapieaugumu, veicotinvesttcijas ieguldijumufonduaplieclbas(datas)un tiempieltdzinamos vertspaptros, kuri ir registretilatvijaun citaseiropassavienlbasvalstts,ka artoecd(ekonomiskas SadarbTbas unatttsttbas Organizacija) dallbvalstts. AkcijufonduTpatsvarsportfelTvarsastadTt no30%lidz 70%no Fonda akttviem. FondanetoaktTvuapjomsparskataperiodabeigasbija 123,010latu.Vienasdatasvertlbagadalaikapieaugapar80 santtmiem, sasniedzot 4.4 latu.savukartienestgums parskataperiodalatu izteiksmebija 22.28%,bet pamatvalota, ASV dolaros,23.8% gadsdazadasriskantofinansuinstrumentuaktTvuklasesir nosledziesar rekorducientgiemrezultatiem. JaupavasarT paradijaspirmieasvekonomikasatveselosanas signali,un drtzvienartciturpasauleekonomiskieindikatorinoradija,ka zemakaispunktsir sasniegts,un atveselosanas ir sakusies.starptirgusdalibniekiemvaldijauzskats,ka pasaulesvalstu poiiqi atgrieztlikviditati finansutirgosunatdztvinat pateretajupieprastjumu ir vainagojusies panakumiem. Pateicotiesvaldlbu intervencesuncentralobankuarkartejiemlikviditatespasakumiem, dzijadepresijaneiestajas,ungadagaitauzlabojasgan razotaju,ganpateretajunoskaqojums. AttTstlbasvalstuvaldlbuvertspapTru tirgivisapasaulestraujiatguvasunuz parskatasagatavosanas brtdi ir tuvupirmskrtzes ITmeQiem. Piemeram, JPMorganEMBIGDiversifiedindekss,kassekoattTstlbasvalstueiroobligacijam, 2009.gadaspeja pieaugtpar 29.8%.Ka jau varejagaidtt,austrumeiropas korporattvas obligacijas,kas krtzesmagicieta,piedztvojavel straujakuatgosanos - JPMorganRussiaCoporateBondindeksagadapieaugumsbija76.8%.ArTakcijutirgoskopspavasara valdapozittvasnoskaqas, un ir atgotavairakkapusekrtzeslaikazaudeta.amerikass&p500indeksagadapieaugumsir 23.5%,savukartEiropasDJStoxx600ir pieaudzispar28%. FondaieguldTjumi ir diversificeti starpdazaduriskaiimequobligacij unakcijufondiem.parskataperiodaveiktasizmaiqas FondastruktOratikatendetasuzriskaIimeQapaaugstinasanu, kaspozicionetufonduvairakizmantot tirgusstraujokapumu unjautupaaugstinat ienestgumu. Obligacijufonduizvelelielaksuzsvarsliktsuz korporattvo obligacij un atttstlbasvalstu fondiem.tikatstenotartakcijufondutpatsvarapaaugstinasana. AkcijufondosieguldTtieFondalidzeklisastada39.3%lieluTpatsvarunokopejiemaktTviem- samazinajums par1.3procenta punktiem.obligacijufondosir ieguldtti 54.1%noFondaaktTviem. SavukartnaudastirgusfondivairsnefigureFondastruktOra, ka tas bija uz 2008.gadabeigam.Visi iegadatiefondiir registretikadano EiropasSavienlbasdalibvalstTm. Lielakais Tpatsvarsir Luksemburgaregistretiemfondiem- 53%.TapatstruktOrafigurearTieguldTjumu fondi,kas ir registretiirija, Lietuvaun Latvija.Der atztmet,ka ieguldtjumi eiro valotasfondossastada12.23%no akttvuapjoma.brtvolidzeklu daudzumsuzparskataperiodabeigamsastadtja6.7%. Parskataperiodano FondaaktTviemtikasegtasparvaldTsanas izmaksas4,467asvdolaruapmerajeb 1.64%no akttvu videjasvertlbas,kasneparsniedzfondaprospektanoteiktos3%maksimalosapmerus. PasaulesvalstuvaldlbuuncentralobankuradTta, paaugstinata likviditatebijaviensnogalvenajiemfaktoriem,kas2009.gada veicinajalielopieprastjumu pecriskaakttviem. Verotiesnakotne,mazticams,kamonetariestimulituvako3.6menesulaika tiksaptureti- pasaulesekonomikasatlabsanapaslaikbalstttatiesiuztiem.parvaldttaja skatijumsuzakcijutirgiemunriska akttviemkopumair m~ni pozittvs gada planotsturpinatpiesardztgi paaugstinat akcijutpatsvarufonda. EdgarsMakarovs InvestTciju komitejasloceklis 's Be~ers InvestTciju komitejasloceklis RTga, 2010.gada28.aprm

6 AIF"ParexBalancedStrategyFund. USD" 2009.gadaparskats Pazil}ojumsparleguldijumusabledribasvaldesatblldibu 6 leguldtjumuparvaldessabiedribas(turpmakteksta- Sabiedriba)valdeir atbildigapar ieguldtjumufonda"parex BalancedStrategyFund-USO" (turpmakteksta- Fonds)finansuparskatusagatavosanu. Finansuparskati,kas atspogujotino 9. ITdz23. lappusei,ir sagatavoti,pamatojotiesuz attaisnojuma dokumentiem, unsniedzpatiesuprieksstatuparfondafinansialostavokli2009.un 2008.gada31.decembriun darbibasrezultatuparattiecigajiemparskataperiodiem. leprieksminetiefinansuparskatir sagatavoti saskaqar EiropasSavienib apstiprinatajiemstarptautiskajiem finansuparskatusagatavosanas standartiem, kato nosakafinans unkapitalatirguskomisijas(fktk)noteikumi par"leguldtjumu fondugadaparskatusagatavosanu", pamatojotiesuz uzqemejdarbibas turpinasanasprincipu. Parskataperiodair konsekventi izmantotasatbilstosasuzskaitesmetodes.finansuparskatusagatavosanas gaitavadibaspieqemtie lemumiunizdaritienovertejumi irbijusipiesardzigi unpamatoti. leguldtjumuparvaldesabiedribasvaldeir atbildigaparatbilstosasuzskaitesistemasnodrosinasanu, "Parex BalancedStrategyFund- USO"aktivusaglaMsanu,ka ari krapsanasun citu negodigudarbibuatklasan un noversanu.valdeir ari atbildigaparlatvijasrepublikasleguldtjumu parvaldesabiedribulikuma,finansuun kapitalatirguskomisijasnoteikumuncitulrlikumdosanas prasibuizpildi. Riga, 2010.gada28. aprffi 5 Idelsons 'aidespriekssedetajs

7 TURETAJBANKAS ZI~OJUMS AIF "Parex Strategic Allocation Funds" apaksfonda " Parex Balanced Strategy Fund - USD" ieguldijumu apliecibu turetajiem /05 Ar so a/s "Parex Banka", kas registreta LR UZQemumuregistra gada 14. maija ar Nr un atrodas RTga,Republikas laukuma 2a, apliecina, ka: SaskaQa ar Latvijas Republikas likumu "Par ieguldijumu parvaldes sabiedribam", Finansu un kapitala tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem, citam LR likumdosanas prasibam un Turetajbankas ITgumu,kas noslegts gada 6.augusta, a/s "Parex Banka" (turpmak teksta - Turetajbanka) pilda turetajbankas funkcijas IPAS "Parex Asset Management" (turpmak teksta - Sabiedriba) dibinatajam fondam AI F "Parex Strategic Allocation Funds" (turpmak teksta - Fonds); Turetajbanka ir atbildtgapar uz turetajbankam attiecinamu LR likumdosanas prasibu un Turetajbankas ITgumaizpildi. Galvenie Turetajbankas pienakumi ir sekojosi: glabat Fonda mantu, ka art'dokumentus, kas apstiprina Tpasuma tiesibas. saskaqa ar LR likumdosanas prasibam; nodrosinat Fonda kontu apkalposanu, Sabiedribas rtkojumupieqemsanuun izpildi, ka artnore~inu veiksanu saskaqa ar LR likumdosanas prasibam un esoso tirgus praksi; nodrosinat Sabiedribu ar regularam atskaitem par Fonda mantu un tas vertibu (vertspaptrucenam); sekot Sabiedribas veiktas Fonda vertibas un Fonda dalas vertibas noteiksanas pareizibai un atbilstibai LR likumdosanas aktiem; sekot Sabiedribas veiktas ieguldijumu apliecibu emisijas, pardosanas un atpakalpirksanas pareiztbaiun likumibai; leguldijumu apliecibu emisija, pardosana un atpakalpirksana tiek veikta atbilstosi likuma "Par ieguldtjumu parvaldes sabiedribam", Fonda prospekta un Fonda parvaldes nolikuma prasibam; Fonda mantas glabasana tiek veikta atbilstosi likuma "Par ieguldijumu parvaldes sabiedribam" un Turetajbankas ITgumaprasibam; Fonda neto akttvuvertibas apre~inasana tiek veikta atbilstosi likuma "Par ieguldijumu parvaldes sabiedribam", Finansu un kapitala tirgus komisijas (FKTK) noteikumu, Fonda prospekta un Fonda parvaldes nolikuma prasibam; Smilsu iela 3, Riga, LV- 1522, Latvija. Tiilrunis: , Fakss: info@parex.lv. PVN reg. nr. LV SWIFT: PARXLV22 W. ~~ Drukats uz 100%otrreizejas parstrades papira

8 SabiedrTbas rikojumi, ka ari veiktie darijumi ar AIF "Parex Strategic Allocation Funds" apaksfonda "Parex Balanced Strategy Fund - USD"mantu notieksaskal)aar likumu "Par ieguldijumu parvaldes sabiedrtbam", Fonda prospekta, Fonda parvaldes nolikumaun TuretajbankasligumaprasTbam.. Atskaites perioda SabiedrTbasdarbTbasar Fonda mantu netika noverotas nekadas klodasvai nelikumtbas.a/s "Parex Banka" ir apmierinata ar sadarbtbuturetajbankas funkciju veiksana. ~' -, I ~J, " Nils Melngailis Valdes priekssedetajs Riga, gada 16.februari * Drukiitsuz 100%otrreizejiis piirstriides papira

9 AIF"ParexBalancedStrategyFund. USD" 2009.gadaparskats Parskatsparfinansustavokli 9 Piezime Aktivi 3 Prasibasuz pieprasijurnupretkreditiestadern 8,219 20,981 TirdzniecTbasnolOkaturetifinansuaktivi 4 leguldijurnufonduieguldijurnuapliectbasun tarnpielidzinarnie vertspapiri 114, ,734 Kopaaktivi 123, ,715 Saistibas 5 Uzkratieizdevurni Kopasaistibas Neto aktivi (155) (275) (155) (275) 123, ,440 Riga, 2010.gada28.aprill Pielikumsir sofinansuparskatuneatqemamasastavdala.

10 AIF"ParexBalancedStrategyFund. USD" 2009.gadaparskats Visaptverosaisienakumuparskats Piezime lenakumi 6 Procentuienakumi 247 1,728 Dividenzuienakumi - 1,022 Kopaienakumi 247 2,750 Izdevumi AtlidzibaieguldTjumu parvaldesabiedribai (1,533) (4,122) Atlidzibaturetajbankai (244) (655) Parejiefondaparvaldesizdevumi (462) (74) Kopaizdevumi (2,239) (4,851) leguldijumuvertibaspieaugumsi (samazinajums) 7 Realizetais ieguldtjumu vertibaspieaugums I (samazinajums) 997 (9,935) 8 Nerealizetais ieguldtjumu vertibaspieaugums I (samazinajums) 19,994 (69,992) KopaieguldijumuvertibaspieaugumsI (samazinajums) 20,991 (79,927) ArvalstuvalOtuparvertesanas pe!qai (zaudejumi) 7,234 (4,877) leguldijumurezultatagutaisnetoaktivupieaugumsi (samazinajums) 26,233 86,905L Riga, 2010.gada28. aprtii Pielikumsir sofinansuparskatuneatqemamasastavda!a.

11 Neto aktīvu kustības pārskats Neto aktīvi pārskata perioda sākumā 200,440 - Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) 26,233 (86,905) Darījumi ar ieguldījumu apliecībām Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas 5, ,196 Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi (109,565) (163,851) Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām (103,663) 287,345 Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums pārskata periodā (77,430) 200,440 Neto aktīvi pārskata perioda beigās 123, ,440 Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā 55,694 - Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 27,951 55,694 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

12 Naudas plūsmu pārskats Procentu ienākumi 247 1,728 Dividenžu ienākumi - 1,001 Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi (2,375) (4,584) Finanšu ieguldījumu iegāde (134,920) (642,471) Finanšu ieguldījumu pārdošana / dzēšana 227, ,198 Ārvalstu valūtas konvertācijas rezultāts (114) 3,541 Naudas līdzekļu pieaugums / (samazinājums) saimnieciskās darbības rezultātā 90,250 (260,587) Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas 5, ,196 Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi (109,565) (163,851) Naudas līdzekļu (samazinājums) / pieaugums finansēšanas darbības rezultātā (103,663) 287,345 Naudas līdzekļu (samazinājums) / pieaugums (13,413) 26,758 Naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā 20,981 - Naudas līdzekļu ārvalstu valūtās pārvērtēšanas rezultāts 651 (5,777) Naudas līdzekļi pārskata perioda beigās 8,219 20,981 Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

13 Pielikums Vispārējā informācija Fonda nosaukums: Fonda veids: Fonda darbības joma: Apakšfonda nosaukums: Apakšfonda darbības joma: Ieguldījuma pārvaldes sabiedrības nosaukums: Parex Strategic Allocation Funds Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem Investīciju veikšana galvenokārt Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un OECD dalībvalstīs reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Parex Balanced Strategy Fund - USD Normālos tirgus apstākļos no 30% līdz 70 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Parex Asset Management IPAS Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija 2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi Finanšu pārskatu sagatavošanas principi AIF Balanced Strategy Fund - USD finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, kā to nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā - FKTK) noteikumi par Ieguldījumu fondu gada pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši tirdzniecības nolūkā turēto finanšu instrumentu patiesajai vērtībai. Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Finanšu pārskati aptver laika periodu no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim. Būtiski pieņēmumi un spriedumi Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus. Tāpat, sagatavojot pārskatus, ieguldījumu sabiedrības vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus, piemērojot Fonda izvēlēto uzskaites politiku. Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un pielikumos sniegto informāciju finanšu pārskatu datumā, kā arī pārskata periodā atzītos ieņēmumus un izdevumus. Ienākumu un izdevumu uzskaite Visi procentu ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, izmantojot uzkrāšanas principu. Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā, ņemot vērā aktīva/ saistību efektīvo procentu likmi. Procentu ienākumi un izdevumi ietver diskonta vai prēmijas amortizāciju vai citas atšķirības starp sākotnējo procentus nesošā instrumenta uzskaites summu un tā summu dzēšanas brīdī, kas aprēķināta pēc efektīvās procentu likmes metodes. Dividenžu ienākumi tiek atzīti to saņemšanas brīdī. Atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu un turētājbankas funkciju veikšanu aprēķina kā noteiktu daļu no Fonda aktīvu vērtības un uzkrāj katru dienu, bet izmaksā reizi mēnesī. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Fonda funkcionālā valūta ir ASV dolārs, bet saskaņā ar FKTK prasībām Fonds nodrošina arī uzskaiti Latvijas latos. Šie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši darījumu uzskaitei latos, kas ir Fonda uzrādīšanas valūta.

14 Pielikums 14 Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc pārskata perioda beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti visaptverošajā ienākumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas. Fonda pārskata par finanšu stāvokli sagatavošanā visvairāk izmantoto valūtu Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas kursi (LVL pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi: Valūta USD Kopš gada 1. janvāra Latvijas Banka ir noteikusi fiksētu oficiālo lata kursu pret eiro, t.i No šī brīža Latvijas Banka arī nodrošina, ka tirgus kurss neatšķirsies no oficiāli noteiktā vairāk par 1%. Tādejādi Fonda peļņa vai zaudējumi no eiro kursa svārstībām nav nozīmīgi, kamēr Latvijas Banka saglabā iepriekš minēto fiksēto kursu. Nauda un tās ekvivalenti Nauda un tās ekvivalenti sastāv no tekošajiem Fonda kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti likvīdiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. Termiņnoguldījumi Fonda termiņnoguldījumi tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, kas noteikta atbilstoši termiņnoguldījumā izvietotam naudas līdzekļu apmēram, kam pieskaitīti kapitalizētie un uzkrātie procentu ienākumi. Procentu ienākumi par izvietotiem termiņnoguldījumiem tiek atzīti pēc uzkrājumu principa, t.i. atbilstoši laika periodam, kas pagājis no termiņnoguldījuma izvietošanas brīža līdz pārskata perioda beigu datumam. Finanšu instrumenti Finanšu instrumenti tiek klasificēti sekojošās kategorijās: patiesajā vērtībā novērtētie ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos un līdz termiņa beigām turētie. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu instrumenta iegādes nolūka. Vadība nosaka finanšu instrumenta klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī. Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos Finanšu instrumenti klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos ietver tirdzniecībai turētos finanšu aktīvus. Visi Fonda patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tiek klasificēti kā tirdzniecībai turētie finanšu aktīvi. Līdz termiņa beigām turētie finanšu instrumenti Līdz termiņa beigām turētie instrumenti ir finanšu instrumenti ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu termiņu, kurus Fonds ir nolēmis un spēj turēt līdz termiņa beigām. Līdz termiņa beigām turētie finanšu instrumenti ietver parāda vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu. Ieguldījumi vērtspapīros Visi ieguldījumi vērtspapīros tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri. Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, un vēlāk pārvērtēti to patiesajā vērtībā, pamatojoties uz pieejamajām tirgus cenām. Tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā rezultāts ir atspoguļots visaptverošajā ienākumu pārskatā kā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums). Vērtspapīru pārvērtēšana notiek izmantojot Bloomberg un Rīgas Fondu Biržas pieejamo finanšu informāciju par šo vērtspapīru tirgus pieprasījuma (bid) cenām. Vērtspapīru iegādes un pārdošanas darījumi tiek atzīti norēķinu dienā. Pārdoto vērtspapīru iegādes vērtība tiek noteikta pēc FIFO (first in, first out) metodes.

15 Pielikums 15 Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai saistības varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem. Nodokļi Fonda ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokļiem tajā valstī, kurā tie ir gūti. Pamatā Fonda ienākumi ir atbrīvoti no ienākuma nodokļu nomaksas. Fonds nav LR uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs gada 1. decembrī Saeima pieņema izmaiņas likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas paredz, ka no gada 1. janvāra kapitāla pieaugums tiek aplikts ar 15% nodokli. Attiecībā uz ieguldījumu fondiem kapitāla pieaugums ir starpība starp ieguldījumu apliecību pārdošanas un iegādes vērtību. Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotaju ienākuma nodokli" Pārejas noteikumiem, lai aprēķinatu ienakumu no ieguldījumu fondu daļu pārdošanas tām daļām, kas bija iegādātas pirms likuma spēkā stāšanās, t.i. pirms , ir nepieciešams pārdošanas un iegādes vērtību starpību sadalīt uz mēneša skaitu, cik daļas bija turētas un reizinat ar to mēnešu skaitu, cik daļas bija turētas no līdz atsavināšanas dienai. Izmaiņas likumā tiek attiecinātas uz LR rezidentiem privatpersonām. Jauni grāmatvedības standarti un interpretācijas Ar gada 1. janvāri spēkā stājās vairāki jauni SFPS, kas piemērojami Fonda finanšu pārskatu sastādīšanā. Turpmāk tekstā ir sniegts to pārskatīto standartu vai interpretāciju uzskaitījums, kuriem ir tieša ietekme uz Fonda ikdienas darbību, un to ietekmi uz uzskaites principiem. 1. SGS, Finanšu pārskatu sniegšana, pārskatīts gada septembrī. Galvenās izmaiņas 1. SGS ir peļņas vai zaudējumu aprēķina aizstāšana ar visaptverošo ieņēmumu pārskatu,. Alternatīvi, sabiedrībām ir tiesības sniegt divus pārskatus: atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķinu un visaptverošo ieņēmumu pārskatu. Fonds ir izvēlējies sniegt visaptverošo ieņēmumu pārskatu. Grozītais 1. SGS papildus ievieš arī prasību sniegt pārskatu par finansiālo stāvokli (bilance) agrākā salīdzinošo rādītāju perioda sākumā, gadījumos, kad Fonds ir veicis salīdzinošo rādītāju korekciju, pārklasifikācijas, grāmatvedības politikas izmaiņu vai kļūdu korekciju rezultātā. 1. SGS izmaiņas ietekmēja informācijas uzrādīšanu finanšu pārskatos, bet neietekmēja konkrētu darījumu un bilances posteņu atzīšanu un novērtēšanu. Informācijas atklāšanas par finanšu instrumentiem uzlabošana - grozījumi 7. SFPS, Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana, izdoti gada martā. Grozījumi attiecas uz informācijas atklāšanas par patiesās vērtības novērtējumu un likviditātes risku uzlabošanu. Fondam ir jāatklāj finanšu instrumentu analīze, izmantojot trīs pakāpju patiesās vērtības noteikšanas hierarhiju. Grozījumi pieprasa atklāt atvasināto finanšu instrumentu līgumā noteikto termiņu, ja līguma termiņi ir svarīgi, lai izprastu naudas plūsmu periodu. Fondam būs arī jāatklāj tādu finanšu aktīvu termiņanalīze, kas tiek turēti likviditātes riska pārvaldīšanai, ja šī informācija sniedz iespēju finanšu pārskatu lietotājiem novērtēt likviditātes riska būtību un apjomu. Šajos finanšu pārskatos ir uzlabota informācijas atklāšana par finanšu instrumentiem. Ar gada 1. janvāri spēkā stājās vairāki jauni SFPS, kas piemērojami Fonda finanšu pārskatu sastādīšanā. Turpmāk tekstā ir sniegts to pārskatīto standartu vai interpretāciju uzskaitījums, kuriem nav tiešas ietekmes uz Fonda ikdienas darbību, un uz Fonda uzskaites principiem. 23. SGS, Aizņēmumu izmaksas, pārskatīts gada martā; 32. SGS un 1. SGS grozījumi - Pārdodamie finanšu instrumenti un likvidācijas brīdī radušās saistības. Garantētie nosacījumi un atcelšana, grozījumi 2. SFPS, Maksājums ar akcijām. 8. SFPS Darbības segmenti. 13. SFPIK Klientu uzticības programmas. 14. SFPIK, 19. SGS Ierobežojumi fiksēta labuma aktīvam, minimālās finansējuma prasības un to savstarpējās sakarības (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Iegultie atvasinātie finanšu instrumenti - Grozījumi 9. SFPIK un 39. SGS, kas izdoti gada martā. 15. SFPIK, Nekustamā īpašuma būvniecības līgumi. 16. SFPIK, Neto ieguldījumu ārvalstu sabiedrībā riska ierobežošana. Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi (izdoti gada maijā). Grozījumi būtiski neietekmēja Sabiedrības finanšu pārskatus. Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk un kurus Fonds nav izvēlējies piemērot ar agrāku datumu: 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (pārskatīts gada janvārī; spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk).

16 Pielikums 16 Ieguldījuma meitas sabiedrībā, kopīgi pārvaldītā sabiedrībā vai asociētajā sabiedrībā iegādes izmaksas - 1. SFPS un 27. SGS grozījumi, izdoti gada maijā. Pret risku nodrošinātie instrumenti grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana (piemērojami retrospektīvi pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). 1. SFPS, Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi (2008. gada decembra grozījumi; spēkā pārskata periodiem, kas sākās gada 1. jūlijā vai vēlāk, ja SFPS finanšu pārskati sagatavoti pirmo reizi). 12. SFPIK, Pakalpojumu koncesiju līgumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākās gada 1. janvārī vai vēlāk, Sabiedrībām, kas sagatavo finanšu pārskatus saskaņā ar ES apstiprinātiem SFPS, spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 30. martā vai vēlāk). 17. SFPIK, Nefinanšu aktīvu sadale dalībniekiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). 18. SFPIK, Aktīvu pārņemšana no pasūtītājiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). Sabiedrības maksājumu par akcijām ar skaidru naudu darījumi - Grozījumi 2. SFPS, Maksājums ar akcijām (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi (izdoti gada aprīlī; grozījumi 2. SFPS, 38. SGS, 9. SFPS un 16. SFPIK, ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk; grozījumi 5. SFPS, 8. SFPS, 1. SGS, 7. SGS, 17. SGS, 36. SGS un 39. SGS ir spēkā periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk un kurus nav apstiprinājusi Eiropas Savienība: SFPS, Uzņēmējdarbības apvienošana (pārskatīts gada janvārī; spēkā darījumos, kuros iegādes datums ir pārskata periodā, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumi 24. SGS, Saistīto pušu atklāšana (izdoti gada novembrī un ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi 32. SGS - Tiesību emisiju klasifikācija (izdoti gada 8. oktobrī; spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. februārī vai vēlāk). Papildus atbrīvojumi sabiedrībām, kuras pirmo reizi piemēro SFPS - Grozījumi 1. SFPS, Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu piemērošana pirmo reizi. (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi 14. SFPS, "Maksājumi minimālā finansējuma prasībai" (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). 9. SFPS, Finanšu instrumenti 1. daļa: Klasifikācija un novērtēšana. 9. SFPS tika izdots gada novembrī un tas aizstāj tās 39. SGS daļas, kas attiecas uz finanšu aktīvu klasifikāciju un novērtēšanu. 9. SFPS piemērošana ir obligāta sākot ar gada 1. janvāri, tomēr ir atļauta arī agrāka piemērošana. 19. SFPIK, Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem (spēkā pārskata periodiem, kuri sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). Starptautiskais Finanšu Pārskatu Standarts maziem un vidējiem uzņēmumiem (izdots gada jūlijā) ir patstāvīgs standarts, kas pielāgots mazāku uzņēmumu vajadzībām un iespējām. 3. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm % no kopējiem Fonda aktīviem Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS Parex banka 8,219 20, % Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 8,219 20, % Par naudas līdzekļiem uz pieprasījumu Fonds saņem ienākuma procentus, kas tiek aprēķināti pēc fiksētām procentu likmēm.

17 Pielikums 4. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri % no kopējiem Fonda neto aktīviem Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri OECD reģiona valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi 88, , % Latvijā reģistrēti ieguldījumu fondi 18,826 28, % Citu Ne-OECD reģiona valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi 7,387 7, % Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 114, , % Visas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri. Visas Fondam piederošas fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri tiek tirgoti regulētos tirgos. Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmus vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts: % no kopējiem Finanšu instrumenta nosaukums Ieguldījumu valūta Daudzums Iegādes vērtība Uzskaites vērtība Fonda neto aktīviem Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti 115, , % Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības: 25,034 18, % PAREX EASTERN EUROPEAN BOND FUND USD 1,665 9,724 11, % PAREX CASPIAN SEA EQUITY FUND EUR 2,539 15,310 6, % Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības: 63,580 65, % SCHRODER EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND USD ,176 12, % DWS INVEST GLOBAL VALUE FUND USD ,544 11, % JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD 1,200 11,548 11, % SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD 2,950 10,585 11, % ING L INVEST US HIGH DIVIDEND FUND USD 80 9,526 10, % VONTOBEL FUND US DOLLAR BOND FUND USD 60 7,201 7, % Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības: 20,750 23, % PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND USD 1,147 10,110 11, % PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD 1,779 10,640 11, % Lietuvā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības: 6,030 7, % PAREX BALTIC SEA EQUITY FUND EUR 320 6,030 7, % Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības 115, , % Tā kā Sabiedrībai nav pieejama pietiekami detalizēta informācija par šo ieguldījumu fondu aktīviem, ko investoru vārdā pārvalda finanšu institūcijas, šie aktīvi nav analizēti pēc to faktiskā emitenta. Nākamā tabula atspoguļo Fonda vērtspapīru portfeļa sadalījumu pēc ieguldījumu objektiem:

18 Pielikums 18 Uzskaites vērtība Uzskaites vērtība % no kopējiem Fonda aktīviem Obligāciju fondi 66,623 80, % Akciju fondi 48,323 81, % Naudas tirgus - 17, % 114, , % 5. Uzkrātie izdevumi Uzkrātie izdevumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības komisijām (113) (192) Uzkrātie izdevumi turētājbankas komisijām (18) (30) Uzkrātie izdevumi auditam (24) (53) Kopā uzkrātie izdevumi (155) (275) 6. Procentu ienākumi No prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 247 1,728 Kopā procentu ienākumi 247 1, Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 219, ,172 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība (269,890) (392,107) Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 51,471 - Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) 997 (9,935) 8. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) No ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām un tām pielīdzināmiem vērtspapīriem 19,994 (69,992) Kopā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) 19,994 (69,992)

19 Pielikums Ieguldījumu kustība pārskata periodā Palielinājums pārskata gada laikā Samazinājums pārskata gada laikā Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 179, ,920 (227,412) 6,713 20, ,946 Kopā ieguldījumi 179, ,920 (227,412) 6,713 20, , Ieķīlātie aktīvi Pārskata periodā Fonds nav izsniedzis nekāda veida garantijas vai galvojumus, kā arī nav ieķīlājis vai citādi apgrūtinājis aktīvus. 11. Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadība uzskata, ka finanšu aktīvu un saistību bilances vērtības atbilst to patiesajām vērtībām. Patiesā vērtība tiek noteikta atbilstoši tirgus kotācijas metodei, izmantojot biržās un brokeru publicēto informāciju. 12. Riska pārvaldīšana Riski ir ieguldījumu procesa neatņemama daļa. Risku pārvaldīšanas process iekļauj risku identifikāciju, risku mērīšanu un tieši risku pārvaldīšanu. Fondu ietekmē tirgus risks (tas ir valūtu kursu risks, procentu likmju risks un cenu izmaiņu risks), kredītrisks, likviditātes risks un pārējie riski (tai skaitā operacionālais risks). Fonda ieguldījumu stratēģija tiek veidotā tā, lai iespējami minimizētu minētos riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem. Risku pārvaldīšanas struktūra Par risku identificēšanu un mērīšanu ir atbildīga neatkarīga struktūrvienība Risku pārvaldīšanas nodaļa. Tā sagatavo un prezentē informāciju par riskiem Fonda pārvaldītājam, kas pieņem konkrētus lēmumus par nepieciešamību samazināt riskus. Risku mērīšanas procesā tiek izmantoti modeļi, kas balstās uz vēsturiskiem datiem un tiek koriģēti atbilstoši tekošai ekonomiskai situācijai. Atsevišķus modeļus izmanto prognozējot risku faktoru izmaiņas parastās tirgus situācijās un ārkārtējos gadījumos. Fonda pārvaldītājs ievēro diversifikācijas un risku ierobežošana (hedging) principus ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus. Veicot ieguldījumus uz Fonda rēķina, Fonda pārvaldītājs iegūst pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzrauga to personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos vērtspapīros tiks vai ir ieguldīti Fonda līdzekļi. Sabiedrība, izstrādājot Fonda ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, veic analīzi par Fonda veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi. Pārvaldītājs stingri ievēro Fonda prospektā, Fonda pārvaldes nolikumā un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus. Tirgus risks Tirgus risks tā ir iespēja, ka samazināsies Fonda vērtība, mainoties kādam no tirgus faktoriem: vērtspapīru cenām, valūtu kursiem, procentu likmēm un citiem faktoriem. Procentu likmju risks Vērtspapīru cenu risks fiksēta ienākuma vērtspapīriem (obligācijām) lielā mērā ir atkarīgs no tirgus procentu likmju svārstībām un no emitenta kredīta kvalitātes izmaiņām. Tirgus procentu likmju izmaiņas ietekmē vērtspapīra pievilcību, jo, pēc būtības, tas ir alternatīvs procentu ienākuma avots. Ja procentu likmes tirgū aug, tad fiksēta ienākuma

20 Pielikums 20 vērtspapīru cenas krīt, un otrādi. No otras puses, tirgus procentu likmju pieaugums (samazinājums) pozitīvi (negatīvi) ietekmē kupona likmes fiksēta ienākuma vērtspapīriem ar peldošu procentu likmi (kad kupons tiek noteikts kā kāda bāzes likme, piem. Euribor vai Libor, plus papildus marža). Pēc pārvērtēšanas (tas ir moments, no kura tiek pielietota jauna procentu likme) šādiem vērtspapīriem kupona likme palielinās (samazinās), un rezultātā pieaug (samazinās) procentu ienākums. Fondu atlases procesā Fonda pārvaldītājs, pamatojoties uz izstrādātajām prognozēm par fiksēta ienākuma instrumentu tirgus attīstību, orientējas uz fondu durāciju, kā galveno procentu likmju riska rādītāju. Precīzi aprēķināt Fonda durāciju nav iespējams, jo informāciju par tā sastāvdaļām nepublicē vienlaicīgi (nobīde ir 3 un vairāk mēneši). Akciju cenu risks Kapitāla vērtspapīriem (akcijām) cenu izmaiņas ir atkarīgas no divām faktoru grupām: no attiecīgās valsts akciju indeksu izmaiņām (piemēram, Vācijas uzņēmumu akciju indeksa DAX), un no akciju emitenta finansiāla stāvokļa (spējas pelnīt perspektīvā). Pirmo bieži sauc par sistemātisko risku, bet otro par specifisko risku. Sistemātisko risku pārvalda, balstoties uz prognozēm par kopējo ekonomikas attīstību atsevišķos ģeogrāfiskajos reģionos un ekonomikas nozarēs. Specifisko risku pārvalda detalizēti pētot emitenta finansiālo stāvokli un pelnītspēju, kā arī citus faktorus, kas ietekmē akcijas cenu, pamatojoties uz emitenta publiskotiem pārskatiem, informāciju masu mēdijos. Liela uzmanība tiek pievērsta arī akciju cenu svārstīgumam (deviācijām) un korelācijām, ar kuru palīdzību ir iespējams aprēķināt kopējo cenu risku visām akcijām portfelī, pamatojoties tikai uz akciju cenu vēsturi. Fondu atlases procesā Fonda pārvaldītājs, pamatojoties uz izstrādātām prognozēm par atsevišķo reģionu un nozaru attīstību, izvēlas vispiemērotākus fondus, kas atbilst Fonda stratēģijai. Precīzi aprēķināt Fonda jūtīgumu pret izmaiņām atsevišķos tirgus indeksos nav iespējams, jo informāciju par to sastāvdaļām nepublicē vienlaicīgi (nobīde ir 3 un vairāk mēneši). Aktīvi Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību ģeografisko sadalījumu gada 31.decembrī, pamatojoties uz fondu reģistrācijas valstīm: Citas ne - Latvija OECD reģiona valstis OECD reģiona valstis Kopā Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 8, ,219 Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 18,826 88,733 7, ,946 Kopā aktīvi 27,045 88,733 7, ,165 Saistības Uzkrātie izdevumi (155) - - (155) Kopā saistības (155) - - (155) Neto aktīvi 26,890 88,733 7, ,010 Aktīvi Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību ģeografisko sadalījumu gada 31.decembrī, pamatojoties uz fondu reģistrācijas valstīm: Citas ne - Latvija OECD reģiona valstis OECD reģiona valstis Kopā Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 20, ,981 Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 28, ,588 7, ,734

21 Pielikums 21 Latvija OECD reģiona valstis Citas ne - OECD reģiona valstis Kopā Kopā aktīvi 49, ,588 7, ,715 Saistības Uzkrātie izdevumi (275) - - (275) Kopā saistības (275) - - (275) Neto aktīvi 49, ,588 7, ,440 Valūtas kursu risks Valūtas kursu risks parādās, kad vērtspapīru vai citu instrumentu nominālā valūta Fondā atšķiras no Fonda valūtas (no ASV dolāriem). Valūtu kursu svārstības var radīt peļņu vai zaudējumus, atkarībā no valūtas kursu svārstību virziena un valūtu pozīcijas Fondā. Valūtu risks Fondā tiek efektīvi pārvaldīts, slēdzot valūtu Forward un SWAP darījumus, kuru rezultātā tiek slēgtas esošās pozīcijas un tiek minimizēti iespējamie zaudējumi no valūtu riska. Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām gada 31. decembrī, pamatojoties uz fondu pamatvalūtām: USD EUR Kopā Aktīvi Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 7, ,219 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 100,635 14, ,946 USD EUR Kopā Kopā aktīvi 108,103 15, ,165 Saistības Uzkrātie izdevumi (131) (24) (155) Kopā saistības (131) (24) (155) Neto aktīvi 107,972 15, ,010 Neto garā pozīcija 87.77% 12.23% % Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām gada 31. decembrī, pamatojoties uz fondu pamatvalūtām: USD EUR Kopā Aktīvi Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 20, ,981 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 161,972 17, ,734 Kopā aktīvi 182,952 17, ,715 Saistības Uzkrātie izdevumi (275) - (275) Kopā saistības (275) - (275) Neto aktīvi 182,677 17, ,440

22 Pielikums 22 USD EUR Kopā Neto garā pozīcija 91.14% 8.86% % Valūtu kursu izmaiņu ietekme uz Fonda vērtību ir apskatīta tabulā. Valūtu kursu izmaiņas ir attiecīga kursa viena gada standartnovirze, kas ir aprēķināta, pamatojoties uz gada datiem. Valūta Īpatsvars Fondā (% no aktīviem) Valūtas kursa izmaiņas pret USD Ietekme uz Fonda vērtību EUR 12.2% 12.15% 1.48% USD 87.8% 0.00% 0.00% Kopā % 1.48% Nākamā tabula atspoguļo valūtu kursu izmaiņu ietekmi uz Fonda vērtību, pamatojoties uz gada beigām. Valūta Īpatsvars Fondā (% no aktīviem) Valūtas kursa izmaiņas pret USD Ietekme uz Fonda vērtību EUR 8.86% 14.0% 1.24% USD 91.14% 0.0% 0.00% Kopā % 1.24% Kredītrisks Kredītrisks ir iespēja, ka Fonda vērtība samazināsies, ja Fonda kontraģents vai parāda saistību emitents nevēlēsies vai nebūs spējīgs izpildīt savas saistības. Veicot darījumus ar Fonda aktīviem, tiek izvēlēti tikai droši kontraģenti ar labu reputāciju. Fonda pārvaldītājs regulāri seko līdzi Fonda kontraģentu maksātspējai, pēta to kredītreitingus, finansiālo stāvokli un informāciju masu mēdijos. Fonda aktīvu kredīta kvalitāte tiek pārvaldīta, balstoties uz piešķirtiem starptautisko reitinga aģentūru Standards and Poor s, Moody s un Fitch kredītreitingiem. Fondu atlases procesā Fonda pārvaldītājs skatās ne tikai uz fondu vidējiem kredītreitingiem, bet arī uz fondam piešķirtajiem reitingiem, kas raksturo to pārvaldīšanas kvalitāti. Likviditātes risks Likviditātes risks rodas, kad Fondam pastāv grūtības pildīt savas finansiālas saistības. Fonda pārvaldītājs uztur tādu Fonda aktīvu struktūru, kas nodrošina iespēju realizēt vērtspapīrus savlaicīgi un bez būtiskiem zaudējumiem. Fonda aktīvu un saistību termiņstruktūra parādīta apakšā. Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību termiņstruktūru gada 31. decembrī: Līdz mēn. mēn. Kopā Aktīvi Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 8,219-8,219 Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 114, ,946 Kopā aktīvi 123, ,165 Saistības Uzkrātie izdevumi (131) (24) (155) Kopā saistības (131) (24) (155) Neto aktīvi 123,034 (24) 123,010 Tīrā pozīcija % % -0.02% %

23 Pielikums 23 Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību termiņstruktūru gada 31. decembrī: Līdz mēn. mēn. Aktīvi Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 20,981-20,981 Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 179, ,734 Kopā aktīvi 200, ,715 Kopā Saistības Uzkrātie izdevumi (248) (27) (275) Kopā saistības (248) (27) (275) Neto aktīvi 200,467 (27) 200,440 Tīrā pozīcija % % (0.01%) % 13. Informācija par fonda ieguldījumu apliecību turētājiem Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības saistīto personu turējumā esošo ieguldījumu apliecību īpatsvaru emitēto ieguldījumu apliecību kopskaitā: % no kopējā skaita Akcionāra (AS Parex banka ) turējumā esošas ieguldījumu apliecības 4,000 8, % Pārējo personu turējumā esošas ieguldījumu apliecības 23,951 47, % Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 27,951 55, % 14. Darījumi ar saistītām personām Lielākā daļa no Fonda ieguldījumiem tiek iegādāti ar turētājbankas AS Parex banka starpniecību. AS Parex banka saņem arī turētājbankas atlīdzību, kas norādīta visaptverošajā ienākumu pārskatā, un AS Parex banka ir izvietoti Fonda naudas līdzekļi. Pārskata periodā samaksātā atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai ir uzrādīta visaptverošajā ienākumu pārskatā. Pārskata periodā Fondam bija ieguldījumi ieguldījumu fondos, kurus pārvalda Parex Asset Management IPAS 18,826 Ls apmērā (2008. gada 31. decembrī 28,311 Ls) gada 31.decembrī Fondam bija ieguldījumi ieguldījumu fondā, kuru pārvalda saistīta ieguldījumu sabiedrība 7,387 Ls apmērā (2008. gada 31. decembrī - 7,835 Ls). 15. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika Fonda neto aktīvi (LVL) 123, ,440 Fonda daļu skaits 27,951 55,694 Fonda daļu vērtība Fonda ienesīgums** 22.28% (22.98)% Fonda neto aktīvi (USD)* 251, ,717 Fonda daļu skaits 27,951 55,694 Fonda daļu vērtība Fonda ienesīgums** 23.80% (22.02)% * Neto aktīvu vērtība USD noteikta, izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās. **Ienesīgums 2008.gada 31.decembrī tiek aprēķināts, sākot no dienas, kad emitētas pirmās Fonda ieguldījumu apliecības, t.i. no gada 20. septembra. Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.

24 PricewaterhouseCoopers Kr. Valdemara iela 19 RTga,LV 1010 Latvija Talrunis Fakss SIA NEATKARIGU REVICENTU ZINOJUMS AIF Parex Strategic Allocation Fund apaksfonda Parex Balanced Strategy Fund - USC dalibniekiem ZilJojums par finansu parskatu Mes esam veikusi pievienota AIF Parex Strategic Allocation Fund apaksfonda Parex Balanced Strategy Fund - USD gada parskata ietverta finansu parskata, kas atspogulots no 9. lidz 23. lappusei, reviziju. Revidetais finansu parskats ietver gada 31. decembra parskatu par finansu stavokli, gada visaptveroso ienakumu parskatu, neto aktivu kustibas parskatu un naudas plosmuparskatu, ka ari nozimigu gramatvedibas uzskaitesprincipu kopsavilkumuun citu paskaidrojosu informaciju pielikuma. VadTbas atbildtbapar finansu parskata sagatavosanu Vadiba ir atbildiga par si finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu atspogulosanu saskaqa ar Eiropas Savieniba apstiprinatajiem Starptautiskajiem finansu parskatu standartiem. Si atbildiba ietver tadu ieksejas kontroles izveidosanu, ieviesanu un uzturesanu, kas nodrosina finansu parskatu, kas nesatur ne krapsanas, ne kloduizraisitas botiskasneatbilstibas, sagatavosanu un patiesu atspogulojumu, piemerotas gramatvedibas politikas izveli un lietosanu, ka ari apstakliem atbilstosu gramatvedibas aplesu sagatavosanu. Revidenta atbildtba Mes esam atbildigi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mosu veikto reviziju, izsakam par so finansu parskatu. Mes veicam reviziju saskaqa ar Starptautiskajiem revizijas standartiem. Sie standarti nosaka, ka mums jaievero etikas prasibas un japlano un javeic revizija ta, lai iegotu pietiekamu parliecibu par to, ka finansu parskata nav botisku neatbilstibu. Revizija ietver procedoras, kas tiek veiktas, lai iegotu revizijas pieradijumus par finansu parskata uzraditajam summam un atklato informaciju. ProcedOras tiek izveletas, pamatojoties uz revidenta profesionalu vertejumu, ieskaitot krapsanas vai klodu izraisitu botisku neatbilstibu riska novertejumu finansu parskata. Veicot so riska novertejumu, revidents Qem vera ieksejo kontroli, kas izveidota, lai nodrosinatu finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu atspogulosanu, ar mer~i noteikt apstakliem piemerotas revizijas procedoras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati.revizija ietver ari pielietoto gramatvedibas principu un nozimigu vadibas izdarito pieqemumu pamatotibas, ka ari finansu parskata sniegtas informacijas vispareju izvertejumu. Uzskatam, ka mosu iegotie revizijas pieradijumi ir pietiekami un atbilstosi mosu revizijas atzinuma izteiksanai.

25 Atzinums MOsuprat,ieprieks minetais finansu parskats sniedz patiesu un skaidru prieksstatu par AIF Parex Strategic Allocation Fund apaksfonda Parex Balanced Strategy Fund - USD finansialostavokli gada 31. decembri, ka ari par tas darbibas finansu rezultatiem un naudas plosmam gada saskaqa ar Eiropas Savieniba apstiprinatajiem Starptautiskajiemfinansu parskatu standartiem. ZilJojums par citam normative aktu prasibam Mes esam iepazinusies ari ar vadibas ziqojumu par gadu, kas atspogulots 5. lappuse, un neesam atklajusi botiskas neatbilstibas starp saja vadibas ziqojuma un gada finansu parskata atspoguloto finansu informaciju. PricewaterhouseCoopers SIA Zverinatu revidentu komercsabiedriba Licence Nr. 5 Ahmeds AbO Sarhs (Ahmed Abu Sharkh) Valdes priekssedetajs Riga, Latvija gada 30. aprtii (2)

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM Nordea 1, SICAV ( Sabiedrības ) akcionāri ( akcionāri ) ar šo tiek informēti,

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

FP AIF Citadele Russian Equity Fund 2014_pusgada

FP AIF Citadele Russian Equity Fund 2014_pusgada ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS Citadele Russian Equity Fund 2014. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS) (par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam) Rīga, 2014 Satura rādītājs 2 Informācija par ieguldījumu

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk