7. tēma augusts Pielūgsme Psalmos Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Ps. 20:3; Ps. 49; Ps. 54:6; Ps. 73; Ps. 78:1-8; 90:1, 2; 100:1-5; 141

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "7. tēma augusts Pielūgsme Psalmos Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Ps. 20:3; Ps. 49; Ps. 54:6; Ps. 73; Ps. 78:1-8; 90:1, 2; 100:1-5; 141"

Transkripts

1 7. tēma augusts Pielūgsme Psalmos Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Ps. 20:3; Ps. 49; Ps. 54:6; Ps. 73; Ps. 78:1-8; 90:1, 2; 100:1-5; 141:2. Atmiņas pants: Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Ps. 84:2, 3 Ebreju vārds, ko tulko kā psalmi, atvasināts no vārda saknes ar nozīmi dziedāt instrumentālā pavadījumā. Psalmi bija dziesmas, kas bija smalki izstrādāta daļa no Israēla dievkalpošanas. Lai gan mums ir vārdi (paši psalmi), pati mūzika nav saglabājusies. Cik fascinējoši būtu dzirdēt šīs dziesmas oriģinālvalodā un ar to mūziku, kādā tās sākotnēji tika dziedātas. Paši psalmi ir piesātināti un dziļi, tie skar plašu tēmu un emociju loku, runājot gan par kopīgo Israēla vēsturi, gan par dziesminieka visintīmākajām un personīgākajām sāpēm. Tāpēc tie uzrunā arī mūs, jo, lai gan kā draudze mēs esam daļa no garas vēstures, kas sniedzas līdz pat Israēlam, mēs esam arī individualitātes ar savām personīgajām sāpēm. Šaubos, ka kāds no mums jelkad nebūtu piedzīvojis tādas pašas ciešanas, kādas izteiktas psalmos. Tajā pašā laikā ir svarīgi satvert cerību, kas tajos ir izteikta. Šonedēļ mēs aplūkosim Psalmu grāmatu un dažas tēmas, kas tajā atrodamas, un kā šīs tēmas saistās ar pielūgsmes jautājumu, kā arī ko šīs tēmas nozīmē mums šodien. Lūdzu, iepazīsties ar šīs nedēļas tēmu, lai sagatavotos Bībeles studijām 13. augustā. 49

2 Svētdiena, 7. augusts Pielūdziet Kungu, savu Radītāju Slavas psalmi apraksta, kas ir Dievs un kāpēc Viņš ir pielūgsmes vērts. Tie pasludina Viņa lielumu un aicina pielūdzējus priecīgā pielūgsmē Viņu pagodināt. Kas šajos dažos slavas psalmos ir kopīgs? Ps. 90:1, 2; 95:1-6; 100:1-5. Ps. 19 ir vēl viena slavas dziesma Dievam Radītājam. Kāda ir tās svarīgā vēsts, un kāpēc tā ir īpaši būtiska mums šajos laikos, kad daudzi pauž uzskatu, ka mēs eksistējam tikai dabīgu un nekontrolējamu spēku rezultātā, kas mūs radījuši nejaušības dēļ? Ievēro, kā dziesminieks pēkšņi pāriet no Dieva godības apdziedāšanas, kas atklājas Debesīs, pie Viņa atklātā vārda. Šī negaidītā tēmas maiņa ir ar nolūku. Izlasi Jāņa 1:1-3; Kol. 1:16, 17; Ebr. 1:1-3. Kādu lielu patiesību dziesminieks uzsver? Tas pats Dievs, kas izsauca esamībā pasauli, deva arī morālos, fiziskos un sociālos likumus, lai tie valdītu cilvēces ģimenē. Vecās Derības Raksti skaidri atklāj Dievu gan kā pasaules Radītāju, gan kā rakstītā likuma Devēju. Jaunās Derības autori redz Jēzu Kristu kā Radītāju un likuma Devēju, gan arī kā Vārdu, kas tapa miesa un mājoja Savu radījumu vidū, lai atklātu tiem Tēvu un mirtu viņu vietā. Tāpēc tikai Viņš ir pielūgsmes un godināšanas cienīgs. Tāpēc mēs redzam Psalmos vienu no pielūgsmes pamatprincipiem, kas atklājas arī pirmā eņģeļa vēstī (Atkl. 14:7). Mēs pielūdzam Kungu, jo Viņš ir mūsu Radītājs. Viņa kā Radītāja loma ir tieši saistīta ar Viņa Pestītāja lomu (Atkl. 14:6). Radītājs un Pestītājs ja šie nav pietiekami iemesli, lai Viņu slavētu un pielūgtu, kas tad? Kā tu vari labāk iepazīt Kungu Viņa radītajos darbos? 50

3 Pirmdiena, 8. augusts Tiesa no Viņa svētnīcas Lai gan daudzi psalmi ir rakstīti publiskai pielūgsmei, daudzi no tiem ir arī lūgšanas personīgā bēdu un ciešanu laikā. Šīs sāpju dziesmas parasti satur problēmas aprakstu, cietēja lūgumu pēc palīdzības un apliecinājumu tam, ka autors uzticas Dievam, kā arī minēti šīs uzticības iemesli. Ps. 73 lūdzējs ir dusmīgs, ka ļaunajam labi klājas, kamēr pašam jācieš netaisnība. Izlasi dziesminieka sūdzību Ps. 73. Kas notika, kāpēc viņa attieksme pret problēmu mainījās? Kādu vēsti no tā varam sev paņemt mēs, Septītās dienas adventisti, kas izprotam Kristus kalpošanu Debesu svētnīcā un patiesības par Dievu un glābšanas plānu, ko šī kalpošana atklāj? Skat. Dan. 7:9, 10, 13, 14, 25, 26. Tiesa Psalmu grāmatā, tāpat kā visā Bībelē, ir abpusēji griezīgs zobens: pelnīts sods bezdievīgajiem un aizsardzība apspiestajiem un pazemīgajiem (Ps. 7:9, 10; 9:7-12; 75:2; 94:1-3, 20-22; 98:9). Ps. 68:24 bezdievīgie ir attēloti kā tādi, kas redzējuši Dievu ieejam svētnīcā ar svētku gājienu. Dieva tronis, kas aino taisnību un žēlastību, tiek simbolizēts ar derības šķirstu svētnīcas Vissvētākajā vietā. Tādējādi svētnīca, pielūgsmes vieta, kļūst par patvērumu tiem, kam bēdas. Tiesas tēma atbalsojas arī pirmā eņģeļa vēstī: Viņš sauca stiprā balsī: Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda... (Atkl. 14:7). Viena no patiesībām par Dievu, kas padara Viņu mūsu pielūgsmes vērtu, ir tas, ka mēs patiešām varam uzticēties, ka pēcgalā ne tikai būs tiesa, bet ka šī tiesa būs taisnīga un ka tā nelīdzināsies apšaubāmajiem un nepilnīgajiem spriedumiem cilvēku tiesas zālēs. Sākot ar Ābela nāvi, kura asinis brēc no zemes (1. Moz. 4:10), līdz pat mūsdienām un līdz pēdējai kritušās cilvēces vēstures dienai, noziegumi, negodīgums un šīs pasaules netaisnība patiešām brēc pēc taisnības. Labā vēsts ir tā, ka mēs varam uzticēties, ka Dievs Savā laikā un veidā visas lietas nokārtos, lai arī cik grūti mums to šobrīd ir ieraudzīt un saprast (skat. 1. Kor. 4:5). Vai tu esi redzējis/-usi netaisnību? Vai tu esi bijis/-usi netaisnības upuris? Kā tu vari iemācīties uzticēties Dievam, uzticēties galīgas un taisnīgas tiesas apsolījumam, kā tik ļoti trūkst mūsdienu pasaulē? 51

4 Otrdiena, 9. augusts Līdzīgs kustonim, kam dara galu Kā mēs vakar redzējām un kā mēs visi tik labi zinām, šajā pasaulē valda daudz negodīguma un netaisnības. Relatīvi mazs cilvēku procents dzīvo luksusa apstākļos, salīdzinājumā ar milzu pūli, kas tik tikko spēj saglabāt eksistenci. Bezdibenis starp bagātajiem un nabagajiem, šķiet, pastāvīgi palielinās. Bet stāvokli vēl ļaunāku padara tas, ka bagātie bieži kļūst bagātāki, ekspluatējot nabagos. Visā Bībelē Kungs ir brīdinājis no šādas ekspluatēšanas un netaisnības. Tiem, kas ir vainīgi pie tās un to nenožēlo un nepārtrauc, nāksies atbildēt tiesas dienā. Izlasi Ps. 49. Kā tas saistās ar to, ko lasījām vakar? Kāda ir šī psalma pamatvēsts? Kur mēs šeit varam atrast evaņģēliju? Kāda galīgā un noslēdzošā cerība šeit ir atklāta? Ir viegli aizrauties ar pasaules lietām, īpaši ja pieder daudzas no tām. Tomēr, kā psalmā sacīts un kā mums visiem no šā brīža vajadzētu zināt, šīs pasaules lietas ir tik pārejošas, tik laicīgas, tik viegli zūdošas. Vienā naktī viss, ko esi nopelnījis, viss, par ko esi cīnījies, viss, kas tev ir svarīgs, var tikt tev atņemts, zudis, iznīcināts. Mēs visi dzīvojam uz kraujas malas, vismaz šajā dzīvē. Par laimi, kā šis psalms parāda un kā apliecina liela daļa pārējās Bībeles, šī dzīve nav viss, kas ir. Pievērs uzmanību pantam šajā psalmā. Par ko tas runā? Kā tas mums parāda, ka mēs visi, bagātie un nabagie, glābšanas jautājumā esam pilnīgi atkarīgi no Kristus? Vai tu esi kādreiz bijis/-usi greizsirdīgs/-a uz kādu, kam ir vairāk kaut kā nekā tev? Ja jā, kāpēc ir tik svarīgi nodot šīs izjūtas Kungam? Kā šīs jūtas traucē tavai garīgajai dzīvei, tavām attiecībām ar Dievu un ticībai vispār? Kā koncentrēšanās uz Jēzu, uz krustu un glābšanu var palīdzēt atbrīvoties no skaudības tirānijas?_ 52

5 Trešdiena, 10. augusts Pielūgsme un svētnīca Mana lūgšana lai nāk Tavā priekšā kā kvēpināmais upuris, mana roku pacelšana kā vakara upuris! (Ps. 141:2) Kādi simboli šeit izmantoti? Uz ko tie norāda? Visa Vecās Derības svētnīcas kalpošana ir vērsta uz upuriem. Lai gan dvēseļu ienaidnieks to bija ļoti samaitājis, pat līdz tādai pakāpei, ka cilvēki upurēja paši savus bērnus, lai (kā viņi ticēja) nomierinātu dusmīgu dievu (vai dievus), upuru sistēmai patiešām vajadzēja norādīt uz Jēzus nāvi visas cilvēces labā. Tai vajadzēja parādīt, cik tukši glābšanā ir mūsu pašu darbi, tai vajadzēja parādīt, ka grēka cena ir nevainīga upura dzīvība. Tai vajadzēja parādīt, ka Kungam ir plāns, kā grēciniekam var tikt piedots, kā viņš var tikt šķīstīts un pieņemts Kunga žēlastībā. Tāpēc nav pārsteigums, ka daudzi psalmi, kas bija svarīga daļa Israēla dievkalpošanas sistēmā, lieto simbolus un paraugus no svētnīcas kalpošanas. Skat. Ps. 20:3, 43:4, 51:19, 54:6, 118:27, 134:2, 141:2. Domās pakavējies pie svētnīcas kalpošanas: dzīvnieku upuriem, priesteru kalpošanas, pagalma iekārtojuma un Svētās un Vissvētākās vietas. Kādas dārgas patiesības mēs varam iegūt no šīs laicīgās sistēmas, kas norāda uz Jēzus darbu mūsu labā? Kāpēc šīm patiesībām vajadzētu būt tik svarīgām mūsu Kunga pielūgsmē?_ Izlasi Ps. 40:6-8 un Ebr. 10:1-13. Kā Pāvils sasaista Ps. 40:8 ar upuru sistēmu?_ Autors ir vēlējies pateikt, ka mums ir nodrošināta glābšana nevis caur dzīvnieku nāvi, bet gan caur Kristu. Visa zemes svētnīcas sistēma bija tikai norāde uz to, ko Jēzus darīs visas cilvēces labā. Viņš teica saviem klausītājiem (visticamāk, tie bija jūdi, kas ticēja Jēzum), ka viņiem vajadzētu skatīties pāri zemes sistēmai, pievēršot uzmanību Jēzum un pielūdzot Viņu. Citiem vārdiem, lai gan visa svētnīcas kalpošana norādīja uz Kristu, viņiem kā ticīgajiem ir jānovēršas no simboliem un jāpievēršas realitātei Jēzum un Viņa kalpošanai viņu labā Debesu svētnīcā pēc Viņa grēkus salīdzinošās nāves. Kā mēs varam būt droši, ka nepadarām pielūgsmi un visu, kas ar to saistīts, par pašmērķi? Kā mēs varam pārliecināties, ka visi mūsu kalpošanas aspekti norāda uz Jēzu un Viņa darbu mūsu labā? 53

6 Ceturtdiena, 11. augusts Ka tik mēs neaizmirstam! Trīs gari psalmi, 78., 105. un 106., ir lieliskas dziesmas, kas tika dziedātas vai skaitītas, lai atgādinātu Israēlam par Dieva vadību pagātnē. Izlasi Ps. 78:1-8. Kāpēc, saskaņā ar šo tekstu, Dievs grib, lai cilvēki atceras savu vēsturi? Izlasi arī 5. Moz. 6:6-9, 1. Kor. 10:11. Kā mēs varam izmantot šo pašu principu savā kontekstā un pieredzē, kas tik ļoti atšķiras no viņu dzīves? Viens no veidiem, kā Dievs sevi atklāj, ir caur vēsturi. Tomēr katrai paaudzei, balstoties uz šo vēsturi, Viņš ir jāpiedzīvo no jauna. Šī iemesla dēļ ne tikai mūzika, bet arī Dieva Vārda pasludināšana dievkalpojumā ir vitāli svarīga gan vecākajai, gan jaunajai paaudzei, lai visi zinātu par Viņa vadību pagātnē. Ps. 78 ir brīdinājums, ka vēsturei pašai par sevi nav jāatkārtojas, bet tajā pašā laikā tas ir sirsnīgs atgādinājums par Dieva žēlsirdīgo apiešanos ar Saviem ietiepīgajiem ļaudīm. Šķiet, ka kategoriskais apsolījums satur steigu un neatliekamību: To mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem: Tā Kunga slavenos darbus un Viņa spēku. (4. p.) Ps. 105:2 aicina mūs: Dziediet Viņam! un stāstiet par visiem Viņa brīnumu darbiem!. Visgarākais dzejolis Psalmu grāmatā 119. psalms satur bieži atkārtotu piedziedājumu: Māci man Tavus likumus! Tas norāda uz Rakstu nozīmi dievbijīgas un taisnas dzīves mācīšanā. Pāvils atbalso šo domu, pamācot jauno sludinātāju Timoteju: Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. (2. Tim. 3:16) Pāvils uzdod Timotejam pasludināt Dieva vārdus (2. Tim. 4:2). Nesludināt Vārdu dievkalpojumā nozīmē atšķaidīt evaņģēlija spēku, kam jāaizsniedz sirdis, jāmaina dzīves un jābagātina ticīgo pieredze. Cik bieži tu esi piedzīvojis/-usi, ka Kungs paveic kaut ko brīnišķīgu un apbrīnojamu tavā dzīvē, bet tu to ātri aizmirsti un, pienākot jaunai krīzei, parādi bailes un ticības trūkumu? Kā tu vari iemācīties gan dievkalpojumā, gan personīgā svētbrīdī paturēt svaigu savā prātā Dieva vadību tavā dzīvē? Kāpēc to ir tik svarīgi darīt?_ 54

7 Piektdiena, 12. augusts Tālākiem pētījumiem: Izlasi E. Vaitas grāmatā Sentēvi un pravieši nodaļu Radīšana, lpp. grāmatā Audzināšana nodaļu Dzeja un dziesmas, lpp. grāmatā Liecības draudzei, 8. sēj. nodaļu Piedošana, lpp. Psalmiem Bībelē ir unikāla loma. (..) [Psalmi] darbojas Rakstos kā Israēla reliģijas sirdspuksti. Šajā grāmatā derības ļaudis atrod sev kāpnes uz Debesīm. Tās sniedzas no viszemākajiem cilvēces agonijas dziļumiem un ciešanām līdz pat augstākajam priekam sadraudzībā ar Dievu. Izmisuma vaimanas un raudas nomaina pateicības un slavas dziesmas. (..) Šī dzīvā mijiedarbība starp cilvēku un Dievu varbūt ir dziļākais iemesls, kāpēc Psalmi ebreju Bībelē ir visos laikmetos uzskatīti par nenovērtējamu dārgumu visiem, kas meklē Dievu. Vēl vairāk, tie ir paša Dieva sirds atklāsme. (..) Tie ir kā inspirēti paraugi, kā Dievs vēlas, lai mēs visi ticībā atbildētu uz Viņa patieso atklāšanos un Viņa darbiem Mozus grāmatās. Hans K. LaRondelle, Atbrīvošana Psalmos ( Deliverance in the Psalms, Berrien Springs, Mich.: First Impressions, 1983), 3., 4. lpp. Jautājumi pārrunām: 1. Viena lieta ir uzticēties Dieva galīgajai tiesai laiku beigās mums ir jāuzticas šim apsolījumam un cerībai. Vai tas vienlaikus nozīmē, ka mums nevajadzētu pūlēties, lai panāktu taisnību un tiesu tagad, jo mēs zinām, ka pēcgalā to darīs Dievs? Kā iegūt pareizo līdzsvaru starp taisnības meklēšanu tagad un atziņu, ka kādu dienu tā nāks tik un tā? 2. Pārrunājiet vairāk jautājumu par pielūgsmi un pielūgsmes veidiem draudzē, kuru lasījām trešdienas materiāla noslēgumā. Kā tādas dievkalpojuma sastāvdaļas kā mūzika, sludināšana, liturģija utt. var kļūt par pašmērķi, nevis līdzekli, kam būtu jānorāda uz Kungu? Cik viegli mēs varam noturēt simbolu par pašu realitāti, kas stāv aiz simbola! Kā mēs varam pasargāt sevi no šīm briesmām savos dievkalpojumos? 3. Kā tavas draudzes dievkalpojums var tikt uzlabots, lai būtu drošība, ka Kristus tiek paaugstināts visos pielūgsmes aspektos? 4. Kuri psalmi tev ir vismīļākie? Kas tev tajos patīk, un ko tie tev atklāj par Dievu? 5. Ja tava draudze nedzied nevienu psalmu, tad palūdz kādam mūziķim uzrakstīt mūziku kādam psalmam, ko varētu dziedāt kopā dievkalpojumā! 55

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17: 6. TĒMA 2. 8. FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:5; Rom 3:19 24. 40 ATMIŅAS PANTS: Šie ir tie, kas nāk

Sīkāk

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp 4. TĒMA 20. 26. JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Spam 10:4; Spam 13:23, 25; 30:7 9. ATMIŅAS PANTS: Spriediet

Sīkāk

2. TĒMA JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20,

2. TĒMA JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20, 2. TĒMA 5. 11. JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20, Atkl 2:1 7. ATMIŅAS PANTS: Kam ausis, lai dzird, ko

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

8. TĒMA FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8

8. TĒMA FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8 8. TĒMA 16. 22. FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8 12, Atkl 13:13, 14, Atkl 19:20. ATMIŅAS PANTS: Viņi

Sīkāk

6. TĒMA MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm

6. TĒMA MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm 6. TĒMA 4. 10. MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm 1:24 27; Gal 5:24. ATMIŅAS PANTS: Liec mani kā zīmogu

Sīkāk

PĒRS GRUNNANS MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa

PĒRS GRUNNANS MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa īstam nespēsim izprast Viņa varenumu. Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu? (Jes. 40:13). Dieva

Sīkāk

7. tēma februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27,

7. tēma februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27, 7. tēma 6. 12. februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27, Jēk. 2:17, Mat. 7:1-5. At m i ņ a s pa n t s : Nāciet

Sīkāk

2. tēma janvāris Iesākumā Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 19:4, Īj. 38:4-7, 5. Moz. 32:10, 11, Ps. 19, Jāņa 1:1-13, Rom. 5:12, Jes

2. tēma janvāris Iesākumā Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 19:4, Īj. 38:4-7, 5. Moz. 32:10, 11, Ps. 19, Jāņa 1:1-13, Rom. 5:12, Jes 2. tēma 7. 13. janvāris Iesākumā Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 19:4, Īj. 38:4-7, 5. Moz. 32:10, 11, Ps. 19, Jāņa 1:1-13, Rom. 5:12, Jes. 66:22. Atmiņas pants: Viņā radītas visas lietas debesīs

Sīkāk

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4 Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits 29.10.2017-05.11.2017 no 459 ir 05.11.2017-12.11.2017 no 459 ir 12.11.2017-19.11.2017 no 459 ir 19.11.2017-26.11.2017

Sīkāk

3. TĒMA JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14

3. TĒMA JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14 3. TĒMA 13. 19. JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14; Ps. 50:10. ATMIŅAS PANTS: Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja

Sīkāk

7. TĒMA MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25

7. TĒMA MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25 7. TĒMA 12. 18. MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25:1 30. ATMIŅAS PANTS: Jo celsies viltus kristi un viltus

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

13. TĒMA DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ

13. TĒMA DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ 13. TĒMA 23. 29. DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom. 14.-16. nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas

Sīkāk

VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apust

VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apust VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apustuļu liecība - Jaunās Derības sarakstīšana - Kas ir

Sīkāk

Praviesi un Kenini

Praviesi un Kenini Еlena Vaita PRAVIEŠI UN ĶĒNIŅI Paskaidrojumi par Israēla gūstniecību un valsts atjaunošanu IEVADS Visai Ābrahāma pēcnācēju, izredzētās tautas vēsturei ir milzīga, sevišķi svarīga nozīme. Galvenokārt tāpēc,

Sīkāk

Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010

Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010 Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010 UDK 284 Gr903 Per-Anders Grunnan, Kärlek, sanning och nåd kristen katekes Anno Domini 2000

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA LELB TALSU DRAUDZĒ Ienākot baznīcā cilvēkam, kurš vēl nav kļuvis par kristieti, rodas jautājums - kāpēc dievkalpojums notiek tā un ne citādi? Kāda nozīme un jēga vārdiem un darbībām,

Sīkāk

XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Di

XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Di XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Dievs darbojās mūsu pasaulē - Ko Dievs un ko Bībele dara

Sīkāk

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis Reliģiskā jeb racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis. Aigars Atvars, Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts, Rēzekne, Maskavas iela 22-1, LV-4604 Baznīcās parasti māca, ka pirms problēmas risināšanas

Sīkāk

Bībeles Sabatskolas mācības U Z T I C Ī G Ā L I E C I N I E K A L I E C Ī B A Jūlijs 2017.g. 1.MŪSU PIENĀKUMS MŪSU STĀVOKLIS LĀODIKEJA..

Bībeles Sabatskolas mācības U Z T I C Ī G Ā L I E C I N I E K A L I E C Ī B A Jūlijs 2017.g. 1.MŪSU PIENĀKUMS MŪSU STĀVOKLIS LĀODIKEJA.. Bībeles Sabatskolas mācības U Z T I C Ī G Ā L I E C I N I E K A L I E C Ī B A Jūlijs 2017.g. 1.MŪSU PIENĀKUMS... 1 2.MŪSU STĀVOKLIS... 4 3.LĀODIKEJA... 8 4.NEUZTICĪGI SARGI... 11 5.PRAVIEŠU GARS... 14

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība:

02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība: 02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība: Grēku piedošana un apustuļa amats New Apostolic Church

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to

Sīkāk

237. Jaunava Marija: Laiks manam Dēlam nogādāt Viņa Dievišķās Žēlsirdības dāvanu Trešdiena, 2011.g. 2.novembris, pl Mans bērns, laiks, kad mans

237. Jaunava Marija: Laiks manam Dēlam nogādāt Viņa Dievišķās Žēlsirdības dāvanu Trešdiena, 2011.g. 2.novembris, pl Mans bērns, laiks, kad mans 237. Jaunava Marija: Laiks manam Dēlam nogādāt Viņa Dievišķās Žēlsirdības dāvanu Trešdiena, 2011.g. 2.novembris, pl.10.40 Mans bērns, laiks, kad mans Dēls nogādās Viņa Dievišķās Žēlsirdības Dāvanu, ir

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīg

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīg Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīgi lietot, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi lieto. Ko tas nozīmē? Mums būs

Sīkāk

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU SAUCEINS UZ PAKLAUSĪBU Tu vari sekot drūmiem, nolemtiem sludinātājiem jeb arī pievienoties grupai, kas lūdz pēc atmodas. Reimars A.C.Šulcs VAI BŪS ATMODA VISĀ PASAULĒ? #216 Ak, kaut Tu pāršķeltu debesis

Sīkāk

899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1.

899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1. 899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1.septembris, pl.11.08 Mana mīļotā meita, kad Es staigāju

Sīkāk

Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012

Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012 Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012 Luterisma mantojuma fonds, tulkojums latviešu valodā, piektais atkārtotais izdevums, 2012 Luterisma mantojuma fonds Reģ. nr. 50003360631

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konferen

Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konferen Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā 2010. gada pusgada Vispārējā konference Svētdienas rīta sesija, 2010. gada 3. oktobrī Jūs

Sīkāk

# Aicinati paklausibai

# Aicinati paklausibai SAUCEINS UZ PAKLAUSĪBU "Kas no jums ir bez grēka " # 226 Reimars A.C.Šulcs Tiesāt vai netiesāt "Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti" (Mat. 7:1) Kalna sprediķī, Jēzus teica: "Netiesājiet, lai jūs netopat

Sīkāk

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016 KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016 IKDIENIŠĶĀS LŪGŠANAS SVĒTĀ KRUSTA ZĪME Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. KUNGA LŪGŠANA JEB TĒVS MŪSU Tēvs mūsu, kas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Liecības draudzei 5

Liecības draudzei 5 Еlena Vaita LIECĪBAS DRAUDZEIV LIECĪBAS DRAUDZEI NR. 31 VĒSTIS TELŠU SAPULCEI Bolderā, Kolorādo, 25.09.1881 Mīļie brāļi un māsas, kas pulcējaties Mičiganas telts sanāksmē: Šis aicinājums uzrakstīts Mičiganas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

K R I S T U S O T R Ā A T N Ā K Š A N A JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma Vārdus un tur to, kas šei

K R I S T U S O T R Ā A T N Ā K Š A N A JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma Vārdus un tur to, kas šei K R I S T U S O T R Ā A T N Ā K Š A N A JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma Vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo noliktais laiks ir tuvu (Atklāsmes 1:3).

Sīkāk

2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai

2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai 2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai viņa ģimenei, bet visāda veida zvēriem un rāpuļiem.

Sīkāk

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Ja

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Ja Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2015. Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Jaunais gads. Tuvojas Ziemassvētki, rit pēdējās Adventa

Sīkāk

02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve p

02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve p 02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve pēc nāves New Apostolic Church International IEVADRAKSTS

Sīkāk

1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākam

1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākam 1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl.15.30 (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākamajiem pravietojumiem, kurus saņem vēl apslēpts pravietis,

Sīkāk

Slavēts Kristus! gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā

Slavēts Kristus! gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā Slavēts Kristus! 2016. gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā Baznīcā? Šajā laikā Romā svētais tēvs Francisks sūta

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms ] Uzrunas vārdi Mūsu Tēvs debesīs! Ko tas nozīmē? Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir

Sīkāk

LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015

LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015 LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015 Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību Grāmatas izdevums veltīts dievkalpojumu latviešu

Sīkāk

HERBERTS GIRGENSONS MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana,

HERBERTS GIRGENSONS MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana, OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana, pati no sevis; bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums. Kā tas notiek? Kad Debesu Tēvs mums dod

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams.

2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams. 2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams. Ar šādu jautājumu mēs varam griezties pie mūsu augstā

Sīkāk

78. Krievija un Ķīna novedīs pie sabrukuma (šķelšanās) Svētdiena, 2011.g. 1.maijs, pl Mīļotā meita pasaki pasaulei, ka tagad norit gatavošanās p

78. Krievija un Ķīna novedīs pie sabrukuma (šķelšanās) Svētdiena, 2011.g. 1.maijs, pl Mīļotā meita pasaki pasaulei, ka tagad norit gatavošanās p 78. Krievija un Ķīna novedīs pie sabrukuma (šķelšanās) Svētdiena, 2011.g. 1.maijs, pl.21.00 Mīļotā meita pasaki pasaulei, ka tagad norit gatavošanās process dvēseļu sagatavošanai Jaunajai Paradīzei uz

Sīkāk

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada maijs, #5 (183) Vienoti Kristus cerībā Tēma: radīšana - Cik zemei ir gadu?

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada maijs, #5 (183) Vienoti Kristus cerībā Tēma: radīšana - Cik zemei ir gadu? Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums 2011. gada maijs, #5 (183) Vienoti Kristus cerībā Tēma: radīšana - Cik zemei ir gadu? Daugavpils draudzei 90 gadu jubileja Vārds mācītājam:

Sīkāk

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada decembris, #12 (154) Vienoti Kristus cerībā TĒMA: Ziemassvētku vēsts: Dievs

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada decembris, #12 (154) Vienoti Kristus cerībā TĒMA: Ziemassvētku vēsts: Dievs Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums 2008. gada decembris, #12 (154) Vienoti Kristus cerībā TĒMA: Ziemassvētku vēsts: Dievs ar mums Liecības: Nožēlas pārveidojošais spēks Svētruna:

Sīkāk

Jaunās Derības prasmīgi pārzināmo mācību rokasgrāmata skolotājiem

Jaunās Derības prasmīgi pārzināmo mācību rokasgrāmata skolotājiem Doktrīnu prasmīga pārzināšana Jaunās Derības mācību rokasgrāmata skolotājiem Izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Soltleiksitija, Jūtas štats Būsim pateicīgi par atsauksmēm un labojumiem.

Sīkāk

JūLijS / augusts Pašizmaksa Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zā

JūLijS / augusts Pašizmaksa Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zā JūLijS / augusts 2016 154 Pašizmaksa 0.60 www.lbds.lv Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zāli un auglīgus kokus. Tomēr zinām, ka nekas neaugtu,

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

Microsoft Word - Ev.lut.banica un dk

Microsoft Word - Ev.lut.banica un dk Feldmanis R. Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 1976. - 94.lpp. Roberts Feldmanis Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums R. Feldmaņa veltījums (rokrakstā uz atsevišķām lapām):

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

LIECIBAS DRAUDZEI 1

LIECIBAS DRAUDZEI  1 Еlena Vaita LIECĪBAS DRAUDZEII BIOGRĀFIJAS SKICES Mana bērnība [9] Esmu dzimusi 1827. gada 26. novembrī Gorhamā, Menā. Mani vecāki Roberts un Eunika Harmoni šajā vietā dzīvoja jau daudzus gadus. Jaunībā

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

1 Ievads 15 minūtes Bērnu sagaidīšana Sagaidiet bērnus un aiciniet, lai viņi traukā vai grozā ieliek ziedojumu. Atzīmējiet atnākušos. Palīdziet iesais

1 Ievads 15 minūtes Bērnu sagaidīšana Sagaidiet bērnus un aiciniet, lai viņi traukā vai grozā ieliek ziedojumu. Atzīmējiet atnākušos. Palīdziet iesais 1 Ievads 15 minūtes Bērnu sagaidīšana Sagaidiet bērnus un aiciniet, lai viņi traukā vai grozā ieliek ziedojumu. Atzīmējiet atnākušos. Palīdziet iesaistīties nodarbēs, lai modinātu interesi par nodarbību.

Sīkāk

JĒZUS DRAUDZES Nr. 84 (137) DZĪVE Viņš Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību. (1Tim 2:16) Kad bērēs uz kapu kopiņām gulst

JĒZUS DRAUDZES Nr. 84 (137) DZĪVE Viņš Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību. (1Tim 2:16) Kad bērēs uz kapu kopiņām gulst JĒZUS DRAUDZES Nr. 84 (137) 11. 2010. DZĪVE Viņš Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību. (1Tim 2:16) Kad bērēs uz kapu kopiņām gulst vainagi un ziedi un skan daudz labu un cildinošu vārdu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

DZIESMU GRAMATA

DZIESMU GRAMATA HIMNAS 1 Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, Kur bēdās varam tverties, Augsts palīgs, kas mūs nepievils, Pie kā mēs varam ķerties! Visļaunais ienaidnieks, Kam grēku darīt prieks, Tas gādā nakt' un dien' Uz

Sīkāk

Nr g. aprīlis/maijs/jūnijs Dziesmu Dienas koris g. 29. aprīlī. Koncerts notika Sv. Jāņa ev. Lut. Draudzes dievnamā Toronto. Foto:

Nr g. aprīlis/maijs/jūnijs Dziesmu Dienas koris g. 29. aprīlī. Koncerts notika Sv. Jāņa ev. Lut. Draudzes dievnamā Toronto. Foto: Nr. 2 2018. g. aprīlis/maijs/jūnijs 89.2. Dziesmu Dienas koris 2018. g. 29. aprīlī. Koncerts notika Sv. Jāņa ev. Lut. Draudzes dievnamā Toronto. Foto: Nikolai Murphy 1 Redakcijas kollēģijas piezīmes Šīs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. Baznīcas Kalendārs #7 (213) SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodar

2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. Baznīcas Kalendārs #7 (213) SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodar 2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības, 11:00 DIEVKALPOJUMS. Seko kristīga sadraudzība. LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Sīkāk

Inga Borg Ziema pie Plupa

Inga Borg Ziema pie Plupa Inga Borg Ziema pie Plupa Plups ir maziņš neredzamais, kas var sarunāties ar dzīvniekiem. Cilvēki viņu neredz, izņemot tevi un mani. Plups dzīvo tālu tālu starp augstajiem kalniem. Viņš dzīvo maziņā kūdras

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rībēja. Apģērbs saulē mirdzēja. Puika gāja pa ielu, bungas

Sīkāk

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail:

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail: Grand Rose Spa Hotel /www.grandrose.ee/ Pagājušā gada decembrī savas durvis Kuresāres centrā vēra jauna, ekskluzīva 130 vietīga Grand Rose SPA viesnīca ar luksusa SPA un pirts kompleksu Rosaarium. Pēc

Sīkāk

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie br

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie br AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, 2015. GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie brāļi un māsas, cik pateicīgs es esmu, ka šajā skaistajā

Sīkāk

Nr. 181 Jūlijs/Augusts, 2019 Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam. (Kol 3:23) Visi zinām vārdiņu labprātība. Jā, dzīv

Nr. 181 Jūlijs/Augusts, 2019 Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam. (Kol 3:23) Visi zinām vārdiņu labprātība. Jā, dzīv Nr. 181 Jūlijs/Augusts, 2019 Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam. (Kol 3:23) Visi zinām vārdiņu labprātība. Jā, dzīvi mums vajadzētu dzīvot ar labu un gaišu prātu, taču

Sīkāk

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada septembris, #9 (248) Vienoti Kristus cerībā TICĪBAS STĀSTI CAURI VĒSTURES L

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada septembris, #9 (248) Vienoti Kristus cerībā TICĪBAS STĀSTI CAURI VĒSTURES L Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums 2016. gada septembris, #9 (248) Vienoti Kristus cerībā TICĪBAS STĀSTI CAURI VĒSTURES LAPPUSĒM ADVENTISTU PERIODIKA DAŽĀDOS LAIKMETOS DRAUDZES

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

Programma LOVE NOW M

Programma LOVE NOW M Programmas autore: Dace Pavloviča Ievads "Love Now" programmai Tikai EJOT un DAROT, vari mainīt to, ko vēlies mainīt. Un ja darīsi kā vienmēr - nonāksi tur, kur vienmēr. Dari savādāk. Sev Par Labu. Un

Sīkāk

Nr.1 (259) gada 10. janvāris LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU No 18. līdz 25. janvārim lūdzamies par kristiešu vienotību kopā ar daudziem

Nr.1 (259) gada 10. janvāris LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU No 18. līdz 25. janvārim lūdzamies par kristiešu vienotību kopā ar daudziem Nr.1 (259) 2016. gada 10. janvāris LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU No 18. līdz 25. janvārim lūdzamies par kristiešu vienotību kopā ar daudziem brāļiem un māsām Jēzū Kristū. Ceturtdien 21. janvārī

Sīkāk

c59561bf-3e71-42d9-a828-1d40eaea7b29.pdf

c59561bf-3e71-42d9-a828-1d40eaea7b29.pdf Nr. 6 (335) 2019. gada 31. marts Cīņa sekošanā Jēzum Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedzas pats sevi un ikdienas lai ņem savu krustu un seko man (Lk 9, 23). Mūsu ikdienas krusts droši vien ir nemitīga

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Nr. 7 (289) gada 2. aprīlis GARĪGĀS APCERES UN LŪGŠANAS INTENSĪVĀS DIENAS Īpašās dienās Lielajā vai Klusajā nedēļā pieminam centrālos mūsu ticīb

Nr. 7 (289) gada 2. aprīlis GARĪGĀS APCERES UN LŪGŠANAS INTENSĪVĀS DIENAS Īpašās dienās Lielajā vai Klusajā nedēļā pieminam centrālos mūsu ticīb Nr. 7 (289) 2017. gada 2. aprīlis GARĪGĀS APCERES UN LŪGŠANAS INTENSĪVĀS DIENAS Īpašās dienās Lielajā vai Klusajā nedēļā pieminam centrālos mūsu ticības notikumus: Kristus ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos.

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. /Kol 2:14/ Nr. 111/ Grūtī

Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. /Kol 2:14/ Nr. 111/ Grūtī Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. /Kol 2:14/ Nr. 111/03. 2013 Grūtības, smaga slimība, nojausma par nāves tuvumu. Ļaudis

Sīkāk

skolotajip81_p85.xls

skolotajip81_p85.xls LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS PIELIKUMI MAĢISTRA DARBAM PEDAGOĢIJĀ PEDAGOGU PAŠIZJŪTAS NOSACĪJUMI UN PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES ATTĪSTĪBA 1.pielikums Anketa skolotājiem Kādi

Sīkāk

Dziediet Tam Kungam, visa zeme. /1. Lku. 16:23/ Nr. 101/ Bībelē atrodam ķēniņa Salamana sacītos vārdus: Savs laiks raudāt, un savs laiks smiet

Dziediet Tam Kungam, visa zeme. /1. Lku. 16:23/ Nr. 101/ Bībelē atrodam ķēniņa Salamana sacītos vārdus: Savs laiks raudāt, un savs laiks smiet Dziediet Tam Kungam, visa zeme. /1. Lku. 16:23/ Nr. 101/04. 2012 Bībelē atrodam ķēniņa Salamana sacītos vārdus: Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet. (Sal. māc.

Sīkāk

02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Churc

02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Churc 02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Church International IEVADRAKSTS Neaizmirst apsolījumu Mīļie

Sīkāk

Nr. 1 (283) gada 8. janvāris TEZĒ DIENAS KATEDRĀLĒ Laika posmā no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā viesojās tūkstošiem jauniešu no visas Eirop

Nr. 1 (283) gada 8. janvāris TEZĒ DIENAS KATEDRĀLĒ Laika posmā no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā viesojās tūkstošiem jauniešu no visas Eirop Nr. 1 (283) 2017. gada 8. janvāris TEZĒ DIENAS KATEDRĀLĒ Laika posmā no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā viesojās tūkstošiem jauniešu no visas Eiropas un arī no dažām citām ārvalstīm. Ierašanās mērķis

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

Nr.9(267) gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itā

Nr.9(267) gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itā Nr.9(267) 2016. gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itālijā, Vinčensas provincē. Tēvs saimniecības preču veikala

Sīkāk

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada augusts, #8 (198) Vienoti Kristus cerībā jauni piedzīvojumi vasaras nometnē

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums gada augusts, #8 (198) Vienoti Kristus cerībā jauni piedzīvojumi vasaras nometnē Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izdevums 2012. gada augusts, #8 (198) Vienoti Kristus cerībā jauni piedzīvojumi vasaras nometnēs dažādība Dieva valstības tīklā Vēsture: sievietes

Sīkāk