Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 13. novembrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Sociālā politika Vienlīdzīga attieksm

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 13. novembrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Sociālā politika Vienlīdzīga attieksm"

Transkripts

1 Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 13. novembrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Sociālā politika Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā Eiropas Savienības Pamattiesību harta 21. pants Direktīva 2000/78/EK 2. panta 2. punkts, 4. panta 1. punkts un 6. panta 1. punkts Diskriminācija vecuma dēļ Valsts tiesību norma Pašvaldības policijas darbinieku darbā pieņemšanas nosacījums Maksimālās 30 gadu vecuma robežas noteikšana Pamatojumi Lieta C-416/13 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 4 de Oviedo (Spānija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts gada 16. jūlijā un kas Tiesā reģistrēts gada 23. jūlijā, tiesvedībā Mario Vital Pérez pret Ayuntamiento de Oviedo. TIESA (otrā palāta) šādā sastāvā: palātas priekšsēdētāja R. Silva de Lapuerta [R. Silva de Lapuerta], Tiesas priekšsēdētāja vietnieks K. Lēnartss [K. Lenaerts], kas pilda otrās palātas tiesneša pienākumus, tiesneši Ž. K. Bonišo [J.-C. Bonichot], A. Arabadžijevs [A. Arabadjiev] un Ž. L. da Krušs Vilasa [J. L. da Cruz Vilaça] (referents), ģenerāladvokāts P. Mengoci [P. Mengozzi], sekretārs A. Kalots Eskobars [A. Calot Escobar], ņemot vērā rakstveida procesu, ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza: Vital Pérez vārdā M. Noval Pato un I. Fernández-Jardón Fernández, abogados, Spānijas valdības vārdā M. J. García-Valdecasas Dorrego un L. Banciella Rodríguez-Miñon, pārstāvji, Vācijas valdības vārdā T. Henze un J. Möller, pārstāvji, Francijas valdības vārdā D. Colas un R. Coesme, pārstāvji, LV * Tiesvedības valoda spāņu. ECLI:EU:C:2014:2371 1

2 Itālijas valdības vārdā G. Palmieri, pārstāve, kurai palīdz S. Varone, avvocato dello Stato, Eiropas Komisijas vārdā L. Lozano Palacios un D. Martin, pārstāvji, noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus gada 17. jūlija tiesas sēdē, pasludina šo spriedumu. Spriedums 1 Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.), 2. panta 2. punktu, 4. panta 1. punktu un 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā Harta ) 21. panta 1. punktu. 2 Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar strīdu starp M. Vital Pérez un Ayuntamiento de Oviedo (Ovjedo pašvaldība, turpmāk tekstā Ayuntamiento ) par pēdējās minētās lēmumu apstiprināt paziņojumu par konkursu, kurā ir prasīts, lai kandidāti uz pašvaldības policijas darbinieku vietām nebūtu vecāki par 30 gadiem. Atbilstošās tiesību normas Savienības tiesības 3 Direktīvas 2000/78 preambulas 18., 23. un 25. apsvērumā ir noteikts: (18) Šī direktīva neparedz, ka bruņotajos spēkos, policijā, cietumā vai avārijas dienestos būtu jāpieņem darbā vai jāsaglabā nodarbinātība personām, kam nav vajadzīgās spējas veikt uzdevumus, kuru izpildi no tām var prasīt saistībā ar likumīgo mērķi saglabāt šo dienestu operativitāti. [..] (23) Atšķirīgu attieksmi var attaisnot ļoti retos gadījumos, ja no īpašībām, kas saistītas ar [..] vecumu [..], izriet īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju, ja vien mērķis ir likumīgs un prasība ir proporcionāla. [..] [..] (25) Vecuma diskriminācijas aizliegums ir nozīmīgs solis, lai sasniegtu nodarbinātības pamatnostādnēs izvirzītos mērķus un veicinātu darbaspēka dažādību. Tomēr zināmos apstākļos atšķirīgu attieksmi saistībā ar vecumu var attaisnot, tādēļ ir vajadzīgi īpaši noteikumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas dalībvalstīs. Tādēļ ir svarīgi nošķirt atšķirīgo attieksmi, kas ir attaisnota, konkrēti, ar likumīgu nodarbinātības politiku, darba tirgu un profesionālās izglītības mērķiem, un diskrimināciju, kura jāaizliedz. 4 Saskaņā ar Direktīvas 2000/78 1. panta noteikumiem, lai vienlīdzīgas attieksmes princips stātos spēkā dalībvalstīs, šīs direktīvas mērķis attiecībā uz nodarbinātību un profesiju ir noteikt sistēmu, lai apkarotu diskrimināciju reliģijas, uzskatu, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. 2 ECLI:EU:C:2014:2371

3 5 Šīs direktīvas 2. pantā ir noteikts: 1. Šajā direktīvā vienlīdzīgas attieksmes princips nozīmē to, ka nav ne tiešas, ne netiešas diskriminācijas, kuras pamatā ir jebkurš 1. pantā minēts iemesls. 2. Šā panta 1. punkta nolūkā: a) uzskata, ka tiešā diskriminācija notiek tad, ja salīdzināmā situācijā pret vienu personu izturas, ir izturējušies vai izturētos sliktāk nekā pret citu personu jebkura 1. punktā minēta iemesla dēļ; [..]. 6 Direktīvas 2000/78 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir precizēts. Nepārsniedzot Kopienas kompetenci, šo direktīvu piemēro visām personām gan valsts, gan privātajā sektorā, tostarp valsts iestādēs, attiecībā uz: a) nosacījumiem darba, pašnodarbinātības un profesijas iegūšanai, to skaitā atlases kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem, lai kāda būtu darbības nozare, un visos profesionālās hierarhijas līmeņos, ietverot paaugstināšanu amatā. 7 Šīs direktīvas 4. panta 1. punkts ir formulēts šādi: Neatkarīgi no 2. panta 1. un 2. punkta dalībvalstis var paredzēt, ka dažāda attieksme, kuras pamatā ir īpašība, kas saistīta ar jebkuru no 1. pantā minētajiem iemesliem, neveido diskrimināciju, ja attiecīgo profesionālo darbību būtības dēļ vai tajā sakarā, kurā tās veic, no šādas īpašības izriet īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju ar noteikumu, ka mērķis ir likumīgs un prasība ir proporcionāla. 8 Direktīvas 2000/78 6. pantā ir paredzēts: 1. Neatkarīgi no 2. panta 2. punkta dalībvalstis var paredzēt, ka dažāda attieksme, kuras pamatā ir vecums, neveido diskrimināciju, ja attiecīgās valsts tiesību kontekstā tā ir objektīvi un saprātīgi attaisnota ar likumīgu mērķi, tostarp likumīgu nodarbinātības politiku, darba tirgu un profesionālās izglītības mērķiem, un ja šā mērķa sasniegšanas līdzekļi ir atbilstīgi un vajadzīgi. Šāda dažāda attieksme cita starpā var ietvert: [..] c) to, ka nosaka maksimālo vecumu pieņemšanai darbā, pamatojoties uz izglītības prasībām attiecīgajam amatam vai uz vajadzību pēc saprātīga darba laikposma pirms pensijas. [..] Spānijas tiesības 9 Spānijā katra no 17 autonomajām kopienām ir pieņēmusi likumus vai tiesību aktus, kas attiecas uz pašvaldības policijas statusu un kas atšķiras saistībā ar maksimālo vecumu darbam šajā profesijā. Faktiski dažos likumos maksimālā vecuma robeža ir noteikta 30 vai vairāk gadi, bet citos robeža nav noteikta vispār. ECLI:EU:C:2014:2371 3

4 10 Astūrijas firstistes autonomās kopienas gada 23. marta Likuma 2/2007 par pašvaldības policiju koordinēšanu (Ley 2/2007 de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autonóma del Principado de Asturias; gada 16. jūlija BOE Nr. 169) 18. panta 6. punktā pašvaldības policijas darbinieku funkcijas ir precizētas šādi: Palīdzība iedzīvotājiem, personu un mantas aizsardzība, noziedzīgu nodarījumu izdarītāju aizturēšana un apcietināšana, profilakses patrulēšana, satiksmes regulēšana un citi līdzīgi pienākumi, kurus tam nosaka priekšniecība. 11 Šī likuma 32. panta b) punktā kā vispārējs nosacījums iespējai iestāties darbā pašvaldības policijas dienestā ir paredzēts: [..] b) personai ir jābūt vismaz 18 gadus vecai, bet ne vecākai par 30 gadiem. 12 Likums 2/2007 tika pieņemts atbilstoši kompetencei, kas Spānijas Konstitūcijā ir piešķirta autonomajām kopienām saskaņā ar gada 13. marta Konstitutīvo likumu 2/1986 par drošības spēkiem un dienestiem (Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; gada 14. marta BOE Nr. 63). 13 Konstitutīvā likuma 2/ panta 1. punktā valsts drošības spēkiem un dienestiem ir noteiktas šādas funkcijas: Valsts drošības spēku un dienestu uzdevums ir aizsargāt tiesību un brīvību brīvu īstenošanu un nodrošināt iedzīvotāju drošību, pildot šādas funkcijas: a) nodrošināt, ka tiek ievēroti likumi un vispārējie tiesību akti, izpildot rīkojumus, ko viņi saņem no iestādēm, atbilstoši savai attiecīgajai kompetencei; b) palīdzēt personām un aizsargāt tās, un nodrošināt tās mantas aizsardzību un uzraudzību, kas jebkāda iemesla dēļ ir apdraudēta; c) uzraudzīt un aizsargāt sabiedriski nozīmīgus objektus un ēkas, kam tas ir nepieciešams; d) nodrošināt vadošo amatpersonu aizsardzību un drošību; e) saglabāt un attiecīgā gadījumā atjaunot sabiedrisko kārtību un drošību; f) novērst noziegumus; g) izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, lai atklātu un apzinātu to iespējamos izdarītājus, konfiscēt noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas rīkus, priekšmetus un pierādījumus par to un nodot tos kompetentajam tiesnesim vai tiesai, un sagatavot atbilstošus tehniskos un eksperta ziņojumus; h) apkopot, savākt un analizēt visu informāciju, kam ir nozīme sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, un izpētīt, plānot un īstenot noziedzības novēršanas metodes un paņēmienus; i) sadarboties ar civilās aizsardzības dienestiem nopietna riska, katastrofas vai stihiskas nelaimes gadījumā saskaņā ar tiesību aktos par civilo aizsardzību paredzētajiem nosacījumiem. 4 ECLI:EU:C:2014:2371

5 14 Konstitutīvā likuma 2/ panta 1. punkts, kurā ir noteiktas pašvaldības policijas dienesta funkcijas, ir formulēts šādi: Pašvaldības policijas dienests veic šādas funkcijas: a) aizsargā vietējo kopienu iestādes un nodrošina to ēku un iekārtu uzraudzību vai aizsardzību; b) regulē ceļu satiksmi pilsētas centrā un uzstāda ceļa zīmes atbilstīgi ceļu satiksmes noteikumiem; c) sagatavo protokolus par ceļu satiksmes negadījumiem, kas ir notikuši pilsētas centrā; d) veic administratīvo lietu policijas funkcijas saistībā ar rīkojumiem, nolikumiem un citiem aktiem, ko pieņem pašvaldības savu kompetenču ietvaros; e) piedalās kriminālizmeklēšanas departamenta funkciju veikšanā [..]; f) sniedz palīdzību nelaimes gadījumu, katastrofu vai stihisku nelaimju gadījumos, piedaloties civilās aizsardzības plānu īstenošanā, kā tas ir paredzēts likumā; g) veic preventīvas darbības un jebkuru pasākumu, lai novērstu noziegumu izdarīšanu [..]; h) uzrauga publisko telpu un pēc pieprasījuma sadarbojas ar valsts drošības spēkiem un dienestiem un autonomo kopienu policiju, lai nodrošinātu demonstrāciju aizsardzību un kārtības uzturēšanu lielas ļaužu pulcēšanās laikā; i) pēc pieprasījuma sadarbojas privātu konfliktu atrisināšanā. Pamatlieta un prejudiciālais jautājums gada 8. aprīlī M. Vital Pérez iesniedzējtiesā iesniedza prasību par Ayuntamiento gada 7. marta lēmumu, ar ko ir apstiprināti īpašie nosacījumi, kuri ir paredzēti paziņojumā par konkursu, kas ir izsludināts, lai aizpildītu piecpadsmit pašvaldības policijas darbinieku amata vietas. 16 M. Vital Pérez apstrīd minētā paziņojuma par konkursu 3.2. punkta likumību, kurā ir prasīts, lai kandidāti nebūtu vecāki par 30 gadiem. Prasītājs pamatlietā uzskata, ka šī prasība ir pretrunā viņa pamattiesībām kas ir paredzētas Spānijas Konstitūcijā un Direktīvā 2000/87 ar vienlīdzīgiem nosacījumiem iegūt amatu valsts iestādēs. 17 M. Vital Pérez lūdz atcelt minēto 3.2. punktu tāpēc, ka tajā ir ietverts nosacījums, kas nav ne pamatots, ne attaisnots, jo atbilstošu fizisko sagatavotību funkciju pildīšanai nodrošina fiziskie pārbaudījumi, kuri ir paredzēti paziņojumā par konkursu. Faktiski viņš norāda, ka saskaņā ar minētā paziņojuma 3.5. punktu kandidātiem ir jābūt atbilstošā fiziskā un psiholoģiskā formā, lai veiktu atbilstošās amata funkcijas un lai nokārtotu fiziskos pārbaudījumus, kas ir norādīti pamatlietā aplūkotajā paziņojumā par konkursu. 18 M. Vital Pérez norāda, ka dažādos dekrētos vai likumos, ko ir pieņēmušas autonomās kopienas, vai nu nav noteikta nekāda vecuma robeža (Andalūzija, Aragona, Baleāru salas, Kanāriju salas, Kastīlija-Lamanča, Katalonija vai Estremadura), vai arī tā ir noteikta 35 gadi (Basku zeme) vai 36 gadi (Galisija un Valensija). 19 Ayuntamiento norāda, ka, paredzot šādu vecuma nosacījumu, tā tikai ir izpildījusi Likumu 2/2007. Turklāt tā esot pamatojusies uz Direktīvas 2000/78 6. pantu, lai pamatotu šo pasākumu, un katrā ziņā Tiesa jau esot lēmusi par labu minētajam nosacījumam spriedumā Wolf (C-229/08, EU:C:2010:3). ECLI:EU:C:2014:2371 5

6 20 Kaut arī iesniedzējtiesa uzsver, ka Tribunal Supremo [Augstākā tiesa] savos gada 21. marta un 17. oktobra spriedumos ir atcēlusi tiesību aktu, kurā bija paredzēts no atklātā konkursa uz Valsts policijas dienesta inspektora kategorijas kandidātu vietu izslēgt tos kandidātus, kuri ir pārsnieguši 30 gadu vecumu, tā uzskata, ka pamatlietā aplūkotais vecuma nosacījums var neatbilst samērīguma kritērijam. Šī tiesa apgalvo, ka pastāv mazāk ierobežojoši līdzekļi kā maksimālā vecuma noteikšana, kas ļauj sasniegt paredzēto mērķi, proti, ka pašvaldības policijas darbiniekiem ir īpaša fiziskā sagatavotība, kāda ir vajadzīga viņu darba pienākumu veikšanai. Taču tieši smagi fiziski pārbaudījumi ir īpašais nosacījums, kas ir ietverts paziņojumā par konkursu. 21 Šī tiesa arī uzskata, ka fiziskā sagatavotība, kas ir prasīta, lai varētu ieņemt pašvaldības policijas darbinieka amatu, nevar tikt salīdzināta ar īpaši labu fizisko sagatavotību, kas ir vajadzīga ugunsdzēsēju gadījumā, jo viņu funkcijas atšķiras, līdz ar to spriedumu Wolf (EU:C:2010:3) šajā gadījumā nevar piemērot tieši. 22 Šajos apstākļos Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 4 de Oviedo nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu: Vai [..] Direktīvas 2000/78 [..] 2. panta 2. punktam, 4. panta 1. punktam un 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam, kā arī [Hartas] 21. panta 1. punktam, kuros ir aizliegta jebkāda diskriminācija vecuma dēļ, ir pretrunā tas, ka pašvaldības paziņojumā par konkursu, kurā skaidri ir piemērots kādas dalībvalsts reģionālais likums, tiek noteikts, ka maksimālais vecums, līdz kuram ir iespējams stāties darbā pašvaldības policijas darbinieka amatā, ir 30 gadi? Par prejudiciālo jautājumu Ievada apsvērums 23 Atbilstoši šim lūgumam sniegt prejudiciālu nolēmumu iesniedzējtiesa jautā Tiesai, kā interpretēt gan Hartas 21. pantu, gan Direktīvas 2000/78 noteikumus. 24 Jāatgādina, ka Tiesa ir atzinusi, ka pastāv diskriminācijas vecuma dēļ aizlieguma princips, kas ir uzskatāms par Savienības tiesību vispārēju principu un kas ir precizēts Direktīvā 2000/78 attiecībā uz nodarbinātību un profesiju (spriedumi Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, 21. punkts, kā arī Prigge u.c., C-447/09, EU:C:2011:573, 38. punkts). 25 No tā izriet, ka, ja Tiesā ir iesniegts prejudiciāls jautājums par to, kā interpretēt vispārējo diskriminācijas vecuma dēļ aizlieguma principu, kas ir paredzēts Hartas 21. pantā, kā arī Direktīvas 2000/78 noteikumos, saistībā ar strīdu starp privātpersonu un valsts administrāciju, tā jautājumu izskata, ņemot vērā tikai šo direktīvu (šajā ziņā skat. spriedumu Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, C-132/11, EU:C:2012:329, punkts). Par prejudiciālo jautājumu 26 Uzdodot savu jautājumu, iesniedzējtiesa būtībā vaicā, vai Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkts, 4. panta 1. punkts un 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir interpretējami tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir aplūkots pamatlietā un kurā pašvaldības policijas darbinieku pieņemšanai darbā ir noteikta maksimālā 30 gadu vecuma robeža. 27 Lai atbildētu uz uzdoto jautājumu, ir jāpārbauda, vai pamatlietā aplūkotais tiesiskais regulējums ietilpst Direktīvas 2000/78 piemērošanas jomā un apstiprinošas atbildes gadījumā vai tajā ir paredzēta atšķirīga attieksme vecuma dēļ, ko attiecīgā gadījumā varētu uzskatīt par tādu, kas ar šo direktīvu ir attaisnota. 6 ECLI:EU:C:2014:2371

7 28 Vispirms ir jāuzsver, ka gan no Direktīvas 2000/78 nosaukuma un preambulas, gan arī no tās satura un mērķa izriet, ka tā ir vērsta uz vispārējas sistēmas radīšanu, lai ikvienai personai garantētu vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā, tai nodrošinot efektīvu aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju šīs direktīvas 1. pantā paredzēto iemeslu dēļ, kuru skaitā ietilpst vecums (spriedumi Hütter, C-88/08, EU:C:2009:381, 33. punkts, kā arī Georgiev, C-250/09 un C-268/09, EU:C:2010:699, 26. punkts). 29 Konkrētāk runājot par šīs direktīvas piemērošanu pamatlietas kontekstā, ir jākonstatē, ka no šīs direktīvas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta izriet, ka tā ir piemērojama visām personām gan valsts, gan privātajā sektorā, tostarp valsts iestādēs, attiecībā uz nosacījumiem darba, pašnodarbinātības un profesijas iegūšanai, to skaitā atlases kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem, lai kāda būtu darbības nozare, un visos profesionālās hierarhijas līmeņos. 30 Paredzot, ka personas, kas ir vecākas par 30 gadiem, nevar tikt pieņemtas darbā pašvaldības policijas dienestā, Likuma 2/ panta b) punkts ietekmē šo darba ņēmēju pieņemšanas darbā nosacījumus. Tāpēc ir jāuzskata, ka šāds tiesiskais regulējums nosaka noteikumus attiecībā uz darbā pieņemšanu valsts sektorā Direktīvas 2000/78 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē. 31 No tā izriet, ka šī direktīva ir piemērojama tādai situācijai kā tā, kura ir iesniedzējtiesas izskatāmā strīda pamatā. 32 Attiecībā uz to, vai ar pamatlietā aplūkoto tiesisko regulējumu tiek radīta atšķirīga attieksme vecuma dēļ, ir jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 2000/78 2. panta 1. punktu vienlīdzīgas attieksmes princips nozīmē, ka nav ne tiešas, ne netiešas diskriminācijas, kuras pamatā ir jebkurš [šīs direktīvas] 1. pantā minēts iemesls. Šīs direktīvas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir precizēts, ka atbilstoši šī panta 1. punktam tiešā diskriminācija notiek tad, ja salīdzināmā situācijā pret vienu personu izturas sliktāk nekā pret citu personu jebkura šīs pašas direktīvas 1. pantā minētā iemesla dēļ. 33 Likuma 2/ panta b) punkta sekas ir tādas, ka pret vienām personām izturas sliktāk nekā pret citām, kas atrodas salīdzināmā situācijā, tikai tāpēc vien, ka tās ir pārsniegušas 30 gadu vecumu. Ar šāda veida tiesisko regulējumu tiek ieviesta acīmredzami atšķirīga attieksme, kura ir tieši balstīta uz vecumu Direktīvas 2000/78 1. panta un 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta, aplūkojot tos kopā, izpratnē. 34 Vēl ir jānoskaidro, vai šāda atšķirīga attieksme var būt pamatota, ņemot vērā Direktīvas 2000/78 4. panta 1. punktu un 6. panta 1. punktu. 35 Pirmkārt, runājot par Direktīvas 2000/78 4. panta 1. punktu, ir jānorāda, ka saskaņā ar pašu šo tiesību normu dažāda attieksme, kuras pamatā ir īpašība, kas saistīta ar jebkuru no [šīs direktīvas] 1. pantā minētajiem iemesliem, neveido diskrimināciju, ja attiecīgo profesionālo darbību būtības dēļ vai tāpēc, ka tās veic, no šādas īpašības izriet īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju ar noteikumu, ka mērķis ir likumīgs un prasība ir proporcionāla. 36 Šajā ziņā Tiesa jau ir atzinusi, ka no Direktīvas 2000/78 4. panta 1. punkta izriet, ka nevis iemesls, ar kuru ir pamatota atšķirīga attieksme, bet gan ar šo iemeslu saistītā īpašība ir īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju (skat. spriedumus Wolf, EU:C:2010:3, 35. punkts, kā arī Prigge u.c., EU:C:2011:573, 66. punkts). 37 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru īpašas fiziskās sagatavotības esamība ir ar vecumu saistīta īpašība (spriedumi Wolf, EU:C:2010:3, 41. punkts, kā arī Prigge u.c., EU:C:2011:573, 67. punkts). 38 Šajā gadījumā no Likuma 2/ panta 6. punkta izriet, ka pašvaldības policijas darbinieka funkcijas ir saistītas ar palīdzību iedzīvotājiem, personu un mantas aizsardzību, noziedzīgu nodarījumu izdarītāju aizturēšanu un apcietināšanu, profilakses patrulēšanu un ceļu satiksmes regulēšanu. ECLI:EU:C:2014:2371 7

8 39 Kaut arī dažām no šīm funkcijām, piemēram, palīdzībai iedzīvotājiem vai ceļu satiksmes regulēšanai, acīmredzami nav vajadzīga būtiska fiziska rakstura iejaukšanās, tomēr ir jāsecina, ka funkcijas saistībā ar personu un mantas aizsardzību, noziedzīgu nodarījumu izdarītāju aizturēšanu un apcietināšanu, kā arī profilakses patrulēšanu var prasīt fiziska spēka pielietošanu. 40 Šo pēdējo minēto funkciju raksturs prasa īpašu fizisko sagatavotību, ciktāl fiziskie trūkumi minēto funkciju veikšanas laikā var būtiski ietekmēt ne tikai pašus policijas darbiniekus un trešās personas, bet arī sabiedriskās kārtības saglabāšanu (šajā ziņā skat. spriedumu Prigge u.c., EU:C:2011:573, 67. punkts). 41 No tā izriet, ka to, ka personai ir īpaša fiziskā sagatavotība, var uzskatīt par īstu un izšķirīgu prasību attiecībā uz profesiju Direktīvas 2000/78 4. panta 1. punkta izpratnē, kas ir nepieciešama, lai veiktu pašvaldības policijas darbinieka amata pienākumus. 42 Runājot par mērķi, kāds ir izvirzīts pamatlietā aplūkotajā tiesiskajā regulējumā, Spānijas valdība norādīja, ka, nosakot 30 gadu vecuma robežu, lai varētu stāties darbā pašvaldības policijas dienestā, Likums 2/2007 paredz garantēt šī policijas dienesta operativitāti un pienācīgu darbību, nodrošinot, ka no jauna darbā pieņemtie ierēdņi ir spējīgi veikt fiziski vissmagākos uzdevumus salīdzinoši ilgā savas karjeras laikā. 43 Šajā ziņā ir jānorāda, ka Direktīvas 2000/78 preambulas 18. apsvērumā ir precizēts, ka tā neparedz, ka policijā būtu jāpieņem darbā vai jāsaglabā nodarbinātība personām, kam nav vajadzīgās spējas veikt uzdevumus, kuru izpildi no tām var prasīt saistībā ar likumīgo mērķi saglabāt šo dienestu operativitāti. 44 Tādējādi šķiet, ka vēlme nodrošināt policijas dienesta operativitāti un pienācīgu darbību ir likumīgs mērķis Direktīvas 2000/78 4. panta 1. punkta izpratnē (šajā ziņā skat. spriedumu Wolf, EU:C:2010:3, 39. punkts). 45 Tomēr ir svarīgi noskaidrot, vai, nosakot šādu vecuma robežu, ar pamatlietā aplūkoto valsts tiesisko regulējumu ir ieviesta samērīga prasība, proti, vai šī robeža ir atbilstoša, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, un vai tā nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs tā sasniegšanai. 46 Šajā ziņā ir jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 2000/78 preambulas 23. apsvērumu atšķirīgu attieksmi var attaisnot ļoti retos gadījumos, ja no īpašībām, kas saistītas tostarp ar vecumu, izriet īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju. 47 Turklāt, ciktāl minētās direktīvas 4. panta 1. punktā ir ļauts atkāpties no nediskriminācijas principa, tas ir interpretējams šauri (spriedums Prigge u.c., EU:C:2011:573, 72. punkts). 48 Šajā ziņā ir jāpārbauda, vai, ņemot vērā šī sprieduma punktā izklāstīto, īpaša fiziskā sagatavotība, kas ir vajadzīga pašvaldības policijas darbinieka funkciju pildīšanai, noteikti ir saistīta ar konkrētu vecuma grupu un nepiemīt personām, kuras ir sasniegušas zināmu vecumu. 49 Šīs pārbaudes veikšanas nolūkā ir jāņem vērā šādi apstākļi. 50 Pirmkārt, no iesniedzējtiesas lēmuma izriet, ka pastāv acīmredzama atšķirība starp autonomo kopienu tiesību aktiem par pašvaldības policijas darbiniekiem saistībā ar maksimālā vecuma noteikšanu darbam šajā profesijā. Atsevišķos tiesību aktos maksimālais vecums ir noteikts 30 gadi vai vairāk (35 gadi, 36 gadi vai 40 gadi), savukārt citas autonomās kopienas ir izvēlējušās nenoteikt nekādu vecuma robežu. 51 Otrkārt, savā atbildē uz Tiesas uzdoto rakstveida jautājumu Spānijas valdība apstiprināja, ka nosacījums par maksimālo 30 gadu vecumu darbam valsts policijas darbinieka amatā kura uzdevumi, kas ir noteikti Likuma 2// pantā, ir līdzīgi tiem, kādi ir uzticēti pašvaldības policijai, ir ticis atcelts. 8 ECLI:EU:C:2014:2371

9 52 Treškārt, ir jānorāda, ka spriedumā Wolf (EU:C:2010:3, 44. punkts) Tiesa secināja, ka pasākums, kas izpaužas kā maksimālā 30 gadu vecuma noteikšana darbinieku pieņemšanai darbā ugunsdzēsības vidējā līmeņa tehniskajā dienestā, ir samērīgs, jo šāda robeža izrādījās nepieciešama, lai nodrošinātu attiecīgā dienesta operativitāti un pienācīgu darbību. 53 Tomēr Tiesa šo secinājumu izdarīja tikai pēc tam, kad, pamatojoties uz tās rīcībā nodotajiem zinātniskajiem datiem, bija konstatējusi, ka atsevišķu ugunsdzēsības vidējā līmeņa tehniskā dienesta locekļiem uzticēto uzdevumu veikšanai, piemēram, cīņai ar ugunsgrēkiem, ir nepieciešama īpaši laba fiziskā sagatavotība un ka ļoti nedaudziem ierēdņiem, kas ir vecāki par 45 gadiem, piemīt fiziskā sagatavotība šādu darbību veikšanai. Tiesa uzskata, ka, pieņemot darbā personas lielākā vecumā, pārāk lielam ierēdņu skaitam nevar uzdot pildīt pienākumus, kam ir nepieciešama augsta līmeņa fiziskā sagatavotība. Tāpat arī šāda pieņemšana darbā neļautu šādi darbā pieņemtiem ierēdņiem minētos uzdevumus noteikt uz pietiekami ilgu laiku. Visbeidzot profesionālu ugunsdzēsēju dienesta saprātīgai organizācijai saistībā ar vidējā tehniskā līmeņa dienestu ir nepieciešama saistība starp amatiem, kuru izpildei ir nepieciešama augsta līmeņa fiziskā sagatavotība un kuri nav piemēroti vecākiem ierēdņiem, un amatiem, kuru izpildei nav nepieciešama tik augsta līmeņa fiziskā sagatavotība un kuri ir piemēroti šiem ierēdņiem (spriedums Wolf, EU:C:2010:3, 41. un 43. punkts). 54 Saskaņā ar iesniedzējtiesas konstatēto, ņemot vērā pašvaldības policijas darbiniekiem uzticētos uzdevumus, kas ir aprakstīti šī sprieduma 38. punktā, sagatavotība, kādai ir jābūt šiem darbiniekiem, lai viņi spētu pildīt atsevišķus no šiem uzdevumiem, ne vienmēr ir salīdzināma ar īpaši labu fizisko sagatavotību, kāda sistemātiski tiek prasīta ugunsdzēsējiem it īpaši cīņā ar ugunsgrēkiem. 55 Šajā ziņā ir jāuzsver, kā tas ir norādīts šī sprieduma 17. punktā, ka paziņojuma par konkursu, kas ir paredzēts, lai aizpildītu Ayuntamiento pašvaldības policijas darbinieku amata vietas, 3.5. punktā ir noteikts, ka kandidātiem uz šiem amatiem ir jābūt atbilstošā fiziskā un psiholoģiskā formā, lai veiktu atbilstošās amata funkcijas un lai nokārtotu fiziskos pārbaudījumus, kas ir norādīti šajā paziņojumā. Runa ir par smagiem un izslēdzošiem fiziskajiem pārbaudījumiem, kas, kā uzskata iesniedzējtiesa, ļauj sasniegt mērķi, ka pašvaldības policijas darbiniekiem ir īpaša fiziskā sagatavotība, kāda ir vajadzīga viņu darba pienākumu veikšanai, mazāk ierobežojošā veidā nekā maksimālā vecuma noteikšana. 56 Turklāt nekas ne Tiesai nodotajos lietas materiālos, ne arī tai sniegtajos rakstveida apsvērumos neļauj apgalvot, ka mērķis garantēt pašvaldības policijas darbinieku dienesta operativitāti un pienācīgu darbību prasa saglabāt zināmu vecumu struktūru tā iekšienē, kas liek pieņemt darbā tikai tos ierēdņus, kas ir jaunāki par 30 gadiem. 57 No šiem apsvērumiem izriet, ka, nosakot šādu vecuma robežu, ar Likumu 2/2007 tika noteikta nesamērīga prasība. 58 Tādējādi Direktīvas 2000/78 4. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir aplūkots pamatlietā un kurā maksimālais vecums pieņemšanai darbā pašvaldības policijas darbinieka amatā ir noteikts 30 gadi. 59 Otrkārt, runājot par Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punktu, ir jānorāda, ka šajā tiesību normā ir paredzēts, ka dažāda attieksme, kuras pamatā ir vecums, neveido diskrimināciju, ja attiecīgās valsts tiesību kontekstā tā ir objektīvi un saprātīgi attaisnota ar likumīgu mērķi, kas ir saistīts ar nodarbinātības politiku, darba tirgu un profesionālās izglītības mērķiem, un ja šā mērķa sasniegšanas līdzekļi ir atbilstīgi un vajadzīgi. Šī paša punkta otrās daļas c) apakšpunktā, uz ko iesniedzējtiesa tieši atsaucas savā jautājumā, ir paredzēts, ka šī atšķirīgā attieksme var ietvert to, ka tiek noteikts maksimālais vecums pieņemšanai darbā, pamatojoties uz izglītības prasībām attiecīgajam amatam vai uz vajadzību pēc saprātīga darba laikposma pirms pensijas. ECLI:EU:C:2014:2371 9

10 60 Tādējādi ir jāpārbauda, vai nosacījums par maksimālo 30 gadu vecumu darbam pašvaldības policijas darbinieka amatā, kas izriet no Likuma 2/ panta b) punkta, ir pamatots ar likumīgu mērķi Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkta izpratnē un vai šā mērķa sasniegšanas līdzekļi ir atbilstīgi un vajadzīgi. 61 Pamatlietā Likumā 2/2007 nav ietverta neviena atsauce uz mērķiem, kas ir izvirzīti tā 32. panta b) punktā. 62 Tomēr, kā Tiesa to ir atzinusi, no Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkta nevar izsecināt, ka tas, ka pamatlietā aplūkotajā tiesiskajā regulējumā nav precizēts izvirzītais mērķis, automātiski izslēdz, ka pēdējais minētais varētu būt pamatots saskaņā ar šo tiesību normu. Ja nav precizēts šāds mērķis, ir svarīgi, ka citi attiecīgā pasākuma elementi, ņemot vērā tā vispārējo kontekstu, ļauj noteikt pasākuma mērķi, lai varētu īstenot tiesas kontroli pār tā likumību, kā arī šī mērķa īstenošanai izmantoto līdzekļu atbilstību un vajadzību (spriedumi Palacios de la Villa, C-411/05, EU:C:2007:604, 56. un 57. punkts, kā arī Komisija/Ungārija, C-286/12, EU:C:2012:687, 58. punkts). 63 Šajā ziņā vispirms ir jānorāda, ka, lai gan Spānijas valdība uz līdzsvarotu vecumu struktūru ir atsaukusies kā uz attiecīgā pasākuma mērķi, no Tiesai nodotajiem lietas materiāliem neizriet, ka šī pasākuma mērķis ir sekmēt pieņemšanu darbā no jauna. Tādējādi to nevar uzskatīt par tādu, kas sekmē nodarbinātības politikas mērķus Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkta izpratnē. 64 Tomēr no apsvērumiem, ko ir paudusi iesniedzējtiesa, kura ir vienīgā kompetentā, lai interpretētu piemērojamos valsts tiesību aktus, ņemot vērā iespējamo Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkta piemērošanu pamatlietā, izriet, ka Likumā 2/2007 paredzētais nosacījums par vecumu ir pamatots ar izglītības prasību attiecīgajam amatam un ar vajadzību pēc saprātīga darba laikposma pirms pensijas vai pārejas uz citu darbību veikšanu. 65 Ciktāl minētie mērķi ir ietverti Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkta otrās daļas c) apakšpunktā, tie var objektīvi un saprātīgi attiecīgās valsts tiesību kontekstā, kā tas ir paredzēts šī 6. panta 1. punktā, attaisnot atšķirīgu attieksmi, kuras pamatā ir vecums. 66 Vēl ir jāpārbauda, vai šo mērķu īstenošanai izmantotie līdzekļi ir atbilstoši un vajadzīgi. 67 Šajā ziņā ir jāuzsver, ka dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība, izvēloties pasākumus, ar kuriem var tikt sasniegti to mērķi sociālās politikas un nodarbinātības jomā. Tomēr šīs rīcības brīvības dēļ nediskriminācijas vecuma dēļ principa īstenošana nedrīkst zaudēt savu jēgu (spriedumi Age Concern England, C-388/07, EU:C:2009:128, 51. punkts, un Ingeniørforeningen i Danmark, C-499/08, EU:C:2010:600, 33. punkts). 68 Runājot, pirmkārt, par mērķi, kas ir saistīts ar izglītību, kāda ir vajadzīga pašvaldības policijas darbinieka amata ieņemšanai, no Ayuntamiento apstiprinātā paziņojuma par konkursu 7. punkta izriet, ka pirms stāšanās amatā kandidātiem, kas ir šī konkursa veiksmīgie laureāti, ir jāiziet selektīvās sagatavošanas periods, kura ilgumu nosaka vietējo policiju reģionālā skola vai Ayuntamiento. 69 Likuma 2/ pantā, kas ir vienīgā šī likuma tiesību norma, kuras priekšmets ir pašvaldības policijas darbinieku izglītība, ir tikai norādīts, ka Astūrijas firstistes sabiedrības drošības skola nodrošina pašvaldības policijas dienesta locekļu izglītību [..], attīstības veicināšanu un specializāciju, nekādā veidā neprecizējot attiecīgās izglītības īpašības. 70 Neviens Tiesai iesniegtais dokuments neļauj uzskatīt, ka vecuma robeža pieņemšanai darbā ir atbilstoša un vajadzīga, ņemot vērā mērķi nodrošināt attiecīgo darbinieku izglītību. 10 ECLI:EU:C:2014:2371

11 71 Runājot, otrkārt, par mērķi nodrošināt saprātīgu darba laikposmu pirms pensijas, vispirms ir svarīgi norādīt, ka saskaņā ar iesniedzējtiesas sniegtajām norādēm pašvaldības policijas darbinieku pensionēšanās vecums ir noteikts 65 gadi. Pat ja iesniedzējtiesa atsaucas arī uz pāreju uz citu darbību veikšanu 58 gadu vecumā, runa ir par iespēju, kura pašvaldības policijas darbiniekiem tiek sniegta pēc viņu lūguma, kas turklāt neietekmē pensionēšanās vecumu. 72 No tā izriet, ka tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir aplūkots pamatlietā un kurā ir noteikts maksimālais 30 gadu vecums pašvaldības policijas darbinieku pieņemšanai darbā, nevar uzskatīt par vajadzīgu, lai minētajiem darbiniekiem nodrošinātu saprātīgu darba laikposmu pirms pensijas Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē. Tam, ka parastais pensionēšanās vecums, kas izriet no vispārējās sociālā nodrošinājuma shēmas, ir noteikts 67 gadi, šajā ziņā nav nozīmes. 73 Tādējādi no tādas tiesību normas kā Likuma 2/ panta b) punkts izrietošo atšķirīgo attieksmi nevar attaisnot, pamatojoties uz Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. 74 Šajos apstākļos uz uzdoto jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkts, 4. panta 1. punkts un 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir interpretējami tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir aplūkots pamatlietā un kurā maksimālais vecums pašvaldības policijas darbinieku pieņemšanai darbā ir noteikts 30 gadi. Par tiesāšanās izdevumiem 75 Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (otrā palāta) nospriež: Padomes gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 2. punkts, 4. panta 1. punkts un 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir interpretējami tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir aplūkots pamatlietā un kurā maksimālais vecums pašvaldības policijas darbinieku pieņemšanai darbā ir noteikts 30 gadi. [Paraksti] ECLI:EU:C:2014:

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma Direktīva 2006/112/EK 2. panta 1. punkta

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 14. februārī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Personas datu apstrāde Direktīva 95/4

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 14. februārī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Personas datu apstrāde Direktīva 95/4 Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) 2019. gada 14. februārī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Personas datu apstrāde Direktīva 95/46/EK 3. pants Piemērošanas joma Videoieraksts, kurā

Sīkāk

KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam,

KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austrija)

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Regula (ES) Nr. 1215/2012 Jurisdikcija un nolēmumu

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

VOLKER UND MARKUS SCHECKE UN EIFERT TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prej

VOLKER UND MARKUS SCHECKE UN EIFERT TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prej TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) 2010. gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija)

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta) gada 5. jūnijā * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Elektronisko komunikāciju tīkli un pa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta) gada 5. jūnijā * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Elektronisko komunikāciju tīkli un pa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta) 2019. gada 5. jūnijā * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi Direktīva 2002/21/EK 2. panta c) punkts Jēdziens

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā 2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2002.

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, 2016. gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS PARLAMENTA

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu,

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, EIROPAS KOMISIJA Briselē, 11.7.2012. COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

SPORTING EXCHANGE TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 3. jūnijā * Lieta C-203/08 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pan

SPORTING EXCHANGE TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 3. jūnijā * Lieta C-203/08 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pan SPORTING EXCHANGE TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) 2010. gada 3. jūnijā * Lieta C-203/08 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Raad van State (Nīderlande) iesniedza ar lēmumu,

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Judikatūras krājums ĢENERĀLADVOKĀTA MACEJA ŠPUNARA [MACIEJ SZPUNAR] SECINĀJUMI, sniegti gada 16. jūlijā 1 Apvienotās lietas C-340/14 un C-341/14

Judikatūras krājums ĢENERĀLADVOKĀTA MACEJA ŠPUNARA [MACIEJ SZPUNAR] SECINĀJUMI, sniegti gada 16. jūlijā 1 Apvienotās lietas C-340/14 un C-341/14 Judikatūras krājums ĢENERĀLADVOKĀTA MACEJA ŠPUNARA [MACIEJ SZPUNAR] SECINĀJUMI, sniegti 2015. gada 16. jūlijā 1 Apvienotās lietas C-340/14 un C-341/14 R. L. Trijber (C-340/14) (Raad van State (Nīderlande)

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

COM(2016)819/F1 - LV

COM(2016)819/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 21.12.2016. COM(2016) 819 final 2016/0412 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu {SWD(2016)

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , ,

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1. Vispārīgie noteikumi LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1.1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā tiek regulēta tiesnešu licencēšana un darbība. 1.2. Tiesāt Kamanu suņu sporta sacensības Latvijā var tikai

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA KONSOLIDĒTĀS VERSIJAS C 321 E/2 LV 29.12.2006. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI Šis izdevums satur Līguma par Eiropas Savienību

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 2011/0901B(COD) 5.3.2013 ***I ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem,

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

SASKAŅOTS:

SASKAŅOTS: SASKAŅOTS: 27.09.2005 Valsts policijas priekšnieks J.Zaščirinskis. APSTIPRINĀTS Ogres novada domes 20.10.2005. sēdē, protokols Nr.22, 2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS N O L I K U M S Šis nolikums

Sīkāk