VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr gada 30.augustā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr gada 30.augustā"

Transkripts

1 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. Rīgā 2017.gada 30.augustā VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA OMD Latvia, tās direktores Marianna Minigubajeva personā, kura darbojas uz pilnvaras pamata, turpmāk Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma Informācijas izvietošana medijos rezultātiem (id.nr. CSDD 2017/52) noslēdz vispārīgo vienošanos (turpmāk Vienošanās) par turpmāk minēto: 1. Vienošanās priekšmets 1.1. Vienošanās mērķis ir noteikt tās darbības laikā veicamo pasūtījumu kārtību par CSDD informācijas (teksta, video klipu, banneru, plakātu, vides reklāmu u.c.) izvietojumu medijos internetā, presē, vidē, u.c Par katru pasūtījumu tiek noslēgts līgums atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam, kurā tiek norādīts izvietojamās informācijas veids, apjoms, laiks un informācijas izvietošanas vietas (turpmāk Līgums) Līgums par katra atsevišķā pasūtījuma izpildi tiek noslēgts ar to piegādātāju, kurš Vienošanās noteiktajā kārtībā ir iesniedzis viszemākās cenas piedāvājumu par konkrēto pasūtījumu Pasūtījuma izpildes termiņu nosaka pasūtītājs katram pasūtījumam atsevišķi atkarībā Pasūtītāja vajadzības Informācijas izvietošanas apjomi un laiki ir atkarīgi no Pasūtītāja vajadzībām. Pasūtītājs Vienošanās ietvaros var iegādāties arī citas informācijas izvietošanas vietas, kas nav minēti Vienošanā un tās pielikumos Piegādātāji nodrošina SIA TNS Latvia piedāvāto pilnas paketes mediju pētījumu datu lietošanu un SIA Gemius Latvia piedāvātos interneta mediju auditorijas pētījumu datu lietošanu Pasūtītājs ir pilnā mērā atbildīgs par ārpus telpām un masu informācijas līdzekļos izvietotās Pasūtītāja informācijas formu, saturu un atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī par Pasūtītāja sniegtās informācijas un citu materiālu pareizību un atbilstību patiesībai. 2. Līguma noslēgšanas kārtība 2.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt vienotu līgumu noslēgšanas kārtību atbilstoši Vienošanās noteiktajam Nepieciešamības gadījumā, lai noslēgtu līgumu, pasūtītājs rakstveidā konsultējas ar piegādātājiem, kas spēj izpildīt šo pasūtījumu Pasūtītājs par katru pasūtījumu sagatavo uzaicinājumu, kurā norāda informācijas izvietošanas vietas, izvietojamās informācijas būtiskos datus, skaitu, izpildes termiņu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, kā arī citus nosacījumus piedāvājuma

2 iesniegšanai. Pasūtītājs piedāvājuma iesniegšanai nosaka termiņu ne īsāku par 3 darba dienām Pasūtītājs Vienošanās 2.3.punktā minēto uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu nosūta vienlaicīgi visiem Vienošanās preambulā minētajiem piegādātājiem. Uzaicinājums tiek nosūtīts uz e-pastu, saglabājot attiecīgu apstiprinājumu par nosūtīto uzaicinājumu Piegādātāji norādītajā termiņā iesniedz cenas piedāvājumu pasūtītājam apjomam, cenu norādot bez pievienotās vērtības nodokļa, kā arī iesniedz citu prasīto informāciju Piedāvājums ir jāiesniedz rakstveidā, un tā saturs paliek konfidenciāls līdz iesniegšanai noteiktā termiņa beigām Pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājam ir jānosūta piedāvājums elektroniski Ja norādītajā termiņā piegādātājs piedāvājumu neiesniedz, tad uzskatāms, ka piegādātājs atsakās no konkrētā pasūtījuma izpildes Iesniegtos piedāvājumus izskata un lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņem CSDD Sabiedrisko attiecību daļa ne mazāk kā divu speciālistu sastāvā Pasūtītājs pēc piedāvājumu saņemšanas izvēlas vienu prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu Ja vairāku piegādātāju konkrētā piedāvājuma cenas ir vienādas, pasūtītājs pieņem lēmumu līgumu slēgt ar to piegādātāju, kurš iesniedzis viszemākās cenas piedāvājumu šajā iepirkumā, par ko noslēgta Vienošanās Pasūtītājam ir tiesības konkrēta pasūtījuma izpildei atkārtoti uzaicināt piegādātājus iesniegt piedāvājumus, ja neviens no sākotnēji iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst izvirzītajām prasībām vai tā piedāvātās cenas pārsniedz plānotās izmaksas Pasūtītājs par pasūtījuma izpildi noslēdz līgumu ar Vienošanās noteiktajā kārtībā izvēlēto piegādātāju Piegādātājs nodrošina pasūtījuma izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem Pasūtītājs veic pasūtījumu atkarībā no to aktualitātes un vajadzības. 3. Līgumcena un norēķinu kārtība 3.1. Par katra pasūtījuma izpildi Pasūtītājs un Piegādātājs noslēdz līgumu par Piegādātāja piedāvājumā iesniegto līgumcenu pasūtījuma izpildei Piegādātājs, iesniedzot piedāvājumu par konkrēto pasūtījumu, ir tiesīgs noteikt cenu, kas ir vienāda vai zemāka par tā iepirkumā un Vienošanās 2.pielikumā norādīto piedāvājuma cenu. Piegādātājs nav tiesīgs piedāvājumā norādīt cenu, kas ir augstāka par tā iepirkumā norādīto piedāvājuma cenu. Ja piegādātājs piedāvā cenu, kas ir augstāka par tā iepirkumā norādīto piedāvājuma cenu, šī piegādātāja piedāvājums tiek izslēgts no attiecīgā pasūtījuma vērtēšanas Norēķinu kārtība par pasūtījuma izpildi tiek noteikta līgumā. 4. Vienošanās darbības laiks un līgumcena Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 mēnešus vai līdz ,99 eiro izsmelšanai, līdz iestājas kāds no nosacījumiem. 2

3 5. Strīdu risināšanas kārtība 5.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp iesaistītajām personām Ja Puses sarunu ceļā nevar vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 6. Nepārvarama vara 6.1. Puse nav atbildīga par līguma daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī saistību neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības, un to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē līguma pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 3 (trīs) darba dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža un paziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par tālāko līguma izpildes gaitu. 7. Pušu atbildība 7.1 Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā Piegādātājs ir atbildīgs par pasūtījuma izpildes kvalitāti un pasūtījuma termiņa ievērošanu Par katru kavēto pakalpojuma termiņa kavējuma dienu Piegādātājs maksā līgumsodu 2 % apmērā no kārtējā pasūtījuma līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas Ja Piegādātājs pasūtījumu neizpilda vai arī pakalpojuma kavējuma termiņš ir ilgāks par 5 dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto attiecīgā pasūtījuma līgumu, un Piegādātājs maksā Vienošanās 7.3.punktā minēto līgumsodu 10% apmērā no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas, 3 dienas pirms tam informējot Piegādātāju Par kārtējā pasūtījuma samaksas termiņa kavējumu, Pasūtītājs maksā līgumsodu 2 % apmērā no kārtējā pasūtījuma līgumcenas par katru kavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgās summas Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju par otras puses pakalpojumiem, darbību, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru pusi līguma izpildes laikā. 8. Citi noteikumi 8.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām. 3

4 8.2. Pasūtītāja kontaktpersona Vienošanās izpildes laikā Ieva Bērziņa, tālr , e-pasts 8.3. Piegādātāja kontaktpersona šī līguma izpildes laikā: Vadims Barisons, tālr.: , e-pasts: 8.4. Visi Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas. Pasūtītājs VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6, LV-1079, Nor.konts:LV75PARX AS Citadele banka 9. Pušu rekvizīti un paraksti Piegādātājs SIA OMD Latvia Brīvības iela 40-40, Rīga, LV-1050, Reģ. apl. Nr Nor.konts. LV17UNLA AS SEB Banka Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš Direktore M.Minigubajeva 4

5 Rīgā, Vispārīgās vienošanās 1. pielikums LĪGUMS Nr gada VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), reģ.nr , tās personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, kā PASŪTĪTĀJS no vienas puses, un, reģ. Nr., tās personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, kā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, pamatojoties uz 2017.gada noslēgto vispārīgo vienošanos par informatīvo materiālu izgatavošanu un piegādi (id. nr. CSDD 2017/52) (turpmāk Vienošanās), noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk Līgums): 1. Līguma priekšmets 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS saskaņā ar Līguma tehnisko specifikāciju 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, sniedz šādus pakalpojumus: PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS nodrošina Līguma 1.1.punktā minētās informācijas izvietojumu Līguma paredzētajā apjomā un kārtībā (turpmāk pasūtījums). 2. PUŠU pienākumi un tiesības 2.1. PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM informācijas izvietojuma mediju plānu (apjomu un kanālus) un laiku PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM informāciju (video materiālu, bannerus, plakātu u.c. informāciju) IZPILDĪTĀJA norādītajos formātos IZPILDĪTĀJS sniedz atskaiti PASŪTĪTĀJAM par pasūtījuma izpildi Pēc pasūtījuma izpildes puses paraksta pieņemšanas nodošanas aktu PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par izvietoto informāciju saskaņā ar Līguma 3.punktu Puses norīko parakstīt pasūtījuma pieņemšanas nodošanas aktu šādas personas: no PASŪTĪTĀJA puses - ; no IZPILDĪTĀJA puses Līguma summa un norēķinu kārtība 3.1 Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā pasūtījuma izpildi ir EUR (vārdiem), un PVN 21% EUR (vārdiem), kopā ar PVN 21% EUR (vārdiem) PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1.punktā minēto summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 4. Līguma darbības termiņš 4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei Līguma izbeigšanas noteikumi noteikti Vienošanās 7.punktā. 5. Pušu rekvizīti: 5

6 Vispārīgās vienošanās 2. pielikums PIEGĀDĀTĀJA TEHNISKAIS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 1) Informācijas izvietojums internetā (30 sekunžu gara video materiāla izvietojums konkrētos portālos): Portāls Impresiju skaits nedēļā Summa EUR (bez PVN) inbox.lv delfi.lv tvnet.lv apollo.tvnet.lv draugiem.lv tvplay.lv / skaties.lv lsm.lv lattelecom wi-fi vide db.lv lv kasjauns.lv vesti.lv diena.lv bb.lv financenet.lv facebook.com twitter.com youtube.com travelnews.lv Summa kopā EUR bez PVN: ) Informācijas izvietojums presē (pilnas lapaspuses informācijas izvietojums konkrētā preses izdevumā uz 4.vāka): Preses izdevuma nosaukums Summa EUR (bez PVN) Ieva

7 Privātā Dzīve Kas Jauns Rīgas Viļņi Sestdiena IR* Klubs* Baltic Outlook* Summa kopā EUR bez PVN: * Izdevumos IR, Klubs, Baltic Outlook atlaide aprēķināta kā vidējā 12 mēnešiem. Atlaides pa mēnešiem var atšķirties. 3) Informācijas (lielformāta plakāta 2x5m) izvietojums uz vides stendiem, tai skaitā CSDD plakāta saskaņošana, druka un uzstādīšana uz CSDD piederošajiem stendiem: Vieta Summa EUR (bez PVN) Rīga - Jūrmala iepretim Rīgas burtiem Jūrmala - Rīga pirms Rīgas burtiem Rīga Jelgava aiz apvedceļa Jelgava Rīga pirms apvedceļa Rīga Bauska aiz Katlkalna pagrieziena Rīga Daugavpils aiz Ikšķiles Daugavpils Rīga pirms Ikšķiles Rīga Sigulda pirms Brīvdabas muzeja Rīga Sigulda aiz apvedceļa Sigulda Rīga pirms apvedceļa Summa kopā EUR bez PVN: Informācijas izvietošanas vieta Kopējais finanšu piedāvājums: EUR Summa EUR (bez PVN) Informācijas izvietojums internetā Informācijas izvietojums preses izdevumos Informācijas izvietojums vides stendos KOPĀ EUR bez PVN: EUR 7

8 8