Septembrī. Oktobrī. 9 (258) gada septembris Jaunpiebalgas novada izdevums Velofestivāls Pāri Piebalgas pakalniem.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Septembrī. Oktobrī. 9 (258) gada septembris Jaunpiebalgas novada izdevums Velofestivāls Pāri Piebalgas pakalniem."

Transkripts

1 9 (258) gada septembris Jaunpiebalgas novada izdevums Septembrī Velofestivāls Pāri Piebalgas pakalniem. Oktobrī Starptautiskā senioru diena Rudens koncerts, veltīts komponistam E. Dārziņam Sv. Toma ev. lut. baznīcā Rudens sākums pulksten Skolotāju diena. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji, uzsākot jauno mācību gadu

2 - Pārdomas Septembris nozīmē jauna darba cēliena sākumu aizvadīta vasara, atvaļinājuma laiks un priekšā darbs, darbs, darbs Tomēr joprojām domas kavējas pie aizvadītā laika. Jaukā, skaistā vasara! Laika apstākļu ziņā tā bija visai mainīga karstais laiks jūnijā, tad mitrums un vēsums jūlijā, bet augustā atkal viss atgriezās savās sliedēs. Katrai vasarai ir savs stāsts, savs sākums un savs noslēgums. Šī gada vasara atkal šķiet labāka par iepriekšējo, pavisam noteikti var teikt, ka garās dienas un īsās naktis ir pavadītas, paveicot daudzus lietderīgus darbus, satiekot lieliskus, sen neredzētus cilvēkus, arī kādreizējos kursabiedrus, dažam iznāca vairāk pievērsties fiziskajām aktivitātēm, pie tam ne tikai Latvijā, bet arī saulainajās dienvidu zemēs. Bija jauki baudīt dažādus kultūras pasākumus, apceļot gan savu zemi, gan apskatīt sen kārotās vietas pasaulē. Daudz notikumu, daudz pārdomu un atmiņu. Čaklākās saimnieces un saimnieki paspēja (un vēl joprojām turpina) piepildīt pagrabus ar neskaitāmām dažādu gardumu burciņām, ja tik dāsni ir saauguši gurķi, tomāti, plūmes un āboli, bumbieri, arī mežā veltes, tad ko gan citu atliek darīt? Raibās samtenes vēl pilnos ziedos, ar krāsu dažādību izrādās cīnijas un gladiolas, rūgti un rudenīgi smaržo flokši ziedu krāšņums joprojām liecina par vasaru. Lai gan saule savu siltumu visvairāk dod tikai dienas otrajā pusē un rīti jau visai dzestri un miglaini. Lai arī cik notikumiem bagāta, saulaina vai karsta ir mūsu Latvijas vasara, tās nekad nebūs gana, un būs vēlme vēl un vēl to baudīt. Tā ir ik gadu, taču katram gadalaikam ir savs šarms, un mums, latviešiem, paveras lieliska iespēja piedzīvot četrus gadalaikus šajā klimatiskās zonā. Tādēļ arī vislielākais vasaras fans rudenī, ziemā un pavasarī atradīs kaut ko sev tīkamu, ja vien meklēs. Lai mums skaists un saulains atvasaras laiks! Aija Ķīķere Novada domē gada 8. jūlija novada domes sēdē nolemts: Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 8.jūlija saistošos noteikumus Nr.6 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam apstiprināšanu. Apstiprināt precizējumus 2019.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumu Nr.2 Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā. Lūgt Vidzemes rajona tiesu dzēst Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.78 nostiprināto atzīmi par apgrūtinājumu uz zemes atrodas Jaunpiebalgas pagasta pašvaldībai piederošas ēkas un būves. Lūgt īpašuma Birzītes, kadastra Nr , Jaunpiebalgas pagasts, zemes īpašnieci V. K., personas kods dzēsts, iesniegt Vidzemes rajona tiesā nostiprinājuma lūgumu dzēst Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.78 nostiprināto atzīmi - apgrūtinājums uz zemes atrodas Jaunpiebalgas pagasta pašvaldībai piederošas ēkas un būves. Atļaut sadalīt neapbūvētu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību Tīrumroci, kadastra apzīmējumu ,3ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ,30 ha platībā. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Kalna Nēķeni ar kadastra Nr , zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu un , Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot zemes vienības, atdalot apbūves zemi no lauksaimniecības zemes, saglabājot esošā īpašuma sastāvā. Atļaut E. Š., personas kods dzēsts, sadalīt nekustamo īpašumu Kalna Ķīši, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra Nr ,5 ha kopplatībā, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ,5 ha platībā. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada publisko pārskatu. Atļaut Lolitai Zariņai savienot Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs darbinieka amatu. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr , kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu , kurš atrodas Mazkāpurkalns, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,79 ha, nosakot ieguvēja izvēli publiskā izsolē. Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Laimim Šāvējam atvaļinājumu no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 23.jūlijam un no 2019.gada 20.augusta līdz 2019.gada 26.augustam. Priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 23.jūlijam un no 2019.gada 20.augusta līdz 2019.gada 26.augustam priekšsēdētāja darba pienākumus uzdot pildīt priekšsēdētāja vietniecei Lolitai Zariņai. Jaunpiebalgas vidusskolas amata vienību sarakstos un tarifikācijā no pašvaldības finansējuma iekļaut jaunu amata vienību Sociālais pedagogs ar 2019.gada 1.septembri. Piešķirt S. F., personas kods dzēsts, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) apmērā un U. F., personas kods dzēsts, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) apmērā, kopā ģimenei EUR (astoņi simti sešdesmit eiro) - vienu minimālo algu katram ģimenes loceklim. Apstiprināt ēkas Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, iznomājamo telpu (īslaicīgas) nomas maksu: 0.04 EUR (nulle euro 04 centi) par telpas m 2 dienā plus PVN; 2.94 EUR (divi euro 94 centi) par telpas m 2 stundā plus PVN. 2

3 2019. gada 12. augusta novada domes sēdē nolemts: Apstiprināt 2019.gada 15.jūlija Jaunpiebalgas novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas lēmumu Nr.1, ar kuru apstiprināts izsoles dalībnieks, kurš nosolījis un samaksājis augstāko pirkuma maksu - SIA Supraim, reģ. Nr Atsavināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr , kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , ar kopējo platību 4,37 ha, un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu , ar kopējo platību 748,9 m 2, kurš atrodas Pagasta nams Abrupe, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4125, par piedāvāto visaugstāko cenu ,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, slēdzot pirkuma līgumu. Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 12.augusta saistošos noteikumus Nr.7 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam apstiprināšanu. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija sais - tošajos noteikumos Nr.8 Jaunpiebalgas novada domes nolikums. Dzīvokli ar kadastra apzīmējumu , kurš atrodas Dzelmes iela 2-14, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV- 4133, noteikt kā kopēju dzīvokli, kura atsevišķi izolētās telpas nododamas īrei kā patstāvīgi īres objekti. Lūgt Vidzemes rajona tiesu dzēst Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.197 nostiprināto atzīmi: Nostiprinātas nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām pagraba stāvā Jaunpiebalgā, Gaujas ielā 4 līdz 2018.gada 31.decemb - rim. Nomnieks: V. L., personas kods dzēsts, dzim. dzēsts. Pamats: 1998.gada 19.jūnija nomas līgums, jo līgums nav spēkā. Slēgt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu daļas, nomas līgumu par pašvaldībai piederošo ēku, kuru apsaimniekošanai un uzturēšanai nepieciešama zemesgabala noma, Dzelmes ielā 2, Zosēnu pag. Jaunpiebalgas nov., kadastra apzīmējums (daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka) un (palīgēka), 7000 m 2 platībā, atbilstoši zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plānam, kurš izgatavots 2009.gada 7.decembrī ar nomas līguma termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. Dzēst ierakstu Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā nekustamam īpašumam Gaujas iela 40, kadastra numurs , Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts; Jaunpiebalgas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas un palīgceltnes, un funkcionāli saistītu zemes gabalu 1622 kvadrātmetru platībā - dzīvojamā māja sadalīta dzīvokļu īpašumos, kas nodoti privatizācijai un par tiem 100% noslēgti pirkuma līgumi, un tie ierakstīti atsevišķos zemesgrāmatu nodalījumos. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ,5864 ha platībā, Roci 1, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads statuss - zeme ir starpgabals atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) daļā noteiktajam. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ,5864 ha platībā, atbilstoši likuma Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta otrās daļas 4.punktu, ierakstāma zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda. Noteikt statusu starpgabals zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ,17 ha platībā Krēsliņi, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) daļā noteiktajam. Neapbūvēta lauku apvidus zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ,17 ha platībā, atbilstoši likuma Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā 3.panta otrās daļas 4.punktu, ierakstāma zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda gada 19. augusta novada domes sēdē nolemts: Apstiprināt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā 2019./2020. mācību gadā papildus 2 (divu) mācību stundu tarificēšanu no pašvaldības līdzekļiem Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla, nosakot, ka tās apmeklē 2018./2019. mācību gada absolventi un mācību maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 14.maija sēdes lēmumu Nr. 80 Par mācību maksas un apmeklējumu maksas apmēru Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā (protokols Nr. 5; 9. ). Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 19.augusta saistošos noteikumus Nr.9 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam apstiprināšanu. Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr , kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu , kurš atrodas Ķīvītes, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,05 ha par augstāko piedāvāto cenu 1 600,00 EUR bez pievienotas vērtības nodokļa, noslēdzot pirkuma līgumu ar Z/S Jaun - Ķenci. Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr , kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu , kurš atrodas Pļavas ielā 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,1673 ha par augstāko piedāvāto cenu 1 060,00 EUR bez pievienotas vērtības nodokļa, noslēdzot pirkuma līgumu ar A. B., p.k. dzēsts. Jaunpiebalgas vidusskolas amata vienību sarakstos un tarifikācijā no pašvaldības finansējuma iekļaut jaunu amata vienību pirmskolas izglītības skolotājs ar 2019.gada 29.augustu un amata vienību skolotājs logopēds ar 2019.gada 1.septembri gada 30. augusta novada domes sēdē nolemts: Apstiprināt iesniegtos Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.10 Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam apstiprināšanu. A. A., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu dzēsts, anulēt; R. A., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu dzēsts, anulēt; I. A., personas kods dzēsts, deklarēto dzīvesvietu dzēsts, anulēt. (Turpinājums 5. lpp.) 3

4 Izstāde gadatirgus Izvēlies Piebalgu! 4

5 (Turpinājums no 3. lpp.) Precizēt 2019.gada 17.jūnija sēdes lēmuma Nr.101 Jaunpiebalgas novada domes Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas gadam pasākuma Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos ar projektu Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa Kalna Pentuļi - Meža Naukšēni pārbūve 2.punktu, sekojošā redakcijā: 2. Kopējās projekta izmaksas EUR, attiecināmās izmaksas EUR, tai skaitā no Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 90% apmērā EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā EUR (aizņēmums valsts kasē uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu 1.gadā). Izskatīt SIA Firma Madara 89 reģ. Nr , juridiskā adrese Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes novads, iesniegumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala Gaujas iela 25A, Jaunpiebalga, atsavināšanu, uz kura plānota pārtikas mazumtirdzniecības veikala būvniecība, un izskatīt jautājumu par nepieciešamā zemes gabala, apmēram 0,50 ha platībā, atsavināšanu. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes gabala Gaujas iela 25A, Jaunpiebalga, kadastra numurs , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , 1,47 ha platībā sadalīšanai, atdalot zemes gabalu apmēram 0,50 ha platībā. Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA Ilūkstes siltums, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese Ošumāja, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, par siltum - enerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām uz 5 (pieciem) gadiem jeb 60 (sešdesmit) mēnešiem, par kopējo summu EUR bez PVN (viena MWh cena EUR bez PVN 57.88; kopējā cena gadā bez PVN EUR). Apstiprināt tarifu ar 2019.gada apkures sezonas sākšanos pie nosacījuma, ja tiek parakstīts pakalpojuma sniegšanas Līgums ar iepirkuma, ID Nr. JND2019/09, uzvarētāju SIA Ilūkstes siltums, reģistrācijas Nr , par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādi Jaunpiebalgas ciemā Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, sekojošām daudzdzīvokļu mājām: Br. Kaudzīšu ielā 3: par vienu MWh EUR, plus likumā noteiktais PVN; par 1m 3 ūdens uzsildīšanu 5.33 EUR, plus likumā noteiktais PVN. Br. Kaudzīšu ielā 5: par vienu MWh EUR, plus likumā noteiktais PVN; par 1m 3 ūdens uzsildīšanu 5.23 EUR, plus likumā noteiktais PVN. Br. Kaudzīšu ielā 7: par vienu MWh EUR, plus likumā noteiktais PVN; par 1m 3 ūdens uzsildīšanu 5.24 EUR, plus likumā noteiktais PVN. Br. Kaudzīšu ielā 7A: par vienu MWh EUR, plus likumā noteiktais PVN; par 1m 3 ūdens uzsildīšanu 5.32 EUR, plus likumā noteiktais PVN. Dārza ielā 2: par vienu MWh EUR, plus likumā noteiktais PVN; par 1m 3 ūdens uzsildīšanu 5.17 EUR, plus likumā noteiktais PVN. Dārza ielā 4: par vienu MWh EUR, plus likumā noteiktais PVN; par 1m 3 ūdens uzsildīšanu 5.16 EUR, plus likumā noteiktais PVN. Apstiprināt tarifu par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādi Jaunpiebalgas ciemā Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, sekojošām iznomātajām telpām ar 2019.gada apkures sezonas sākšanos: Br. Kaudzīšu iekla 9: par vienu MWh EUR, plus likumā noteiktais PVN; par 1m 3 ūdens uzsildīšanu 6.08 EUR, plus likumā noteiktais PVN. Noteikt, ka ārpus apkures sezonas 1m 3 ūdens uzsildīšana tiek aprēķināta pēc faktiski patērētām MWh. Apstiprināt velofestivāla Pāri Piebalgas pakalniem 2019 nolikumu. Apstiprināt Jaunpiebalgas novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 29.augusta sēdes lēmuma Nr.1, ar kuru apstiprināts izsoles dalībnieks, kurš nosolījis un samaksājis augstāko pirkuma maksu, S. K., p.k. dzēsts. Sagatavoja Anita Auziņa. Saruna ar novada domes priekšsēdētāju Sākas jaunais mācību gads. Ar ko varam lepoties? Gribu apsveikt visus skolēnus, vecākus un skolas kolektīvu ar jaunā mācību gada sākšanos. Šajā pārmaiņu, jaunu izglītības metožu ieviešanas laikā lai skolēni veiksmīgi gūst zināšanas, lai īstenojas sadarbība starp skolēnu, skolotāju un vecākiem! Tā nosaka arī kvalitatīvu zināšanu apguvi. Vēlu vecākiem radīt saviem bērniem motivāciju mācīties, skolotājiem motivāciju dot zināšanas. Paldies skolotāju kolektīvam un darbiniekiem par ieguldīto darbu, gatavojoties jaunajam mācību gadam! Mūsu skolas sakoptība, mācību telpu iekārtojums patiešām ir labs, ja salīdzinām ar citās skolās redzēto, tad varam būt lepni par skolas kolektīva darbu. Jautājums par brīvpusdienām. Viss paliek tāpat kā iepriekš? Nupat IZM rosina no nākamā gada brīvpusdienu finansēšanu pārņemt paš - valdībām, nevis valstij. Brīvpusdienas no 1. septembra ir tādā pašā apjomā, kā plānots iepriekš klasei ir dotācija no valsts, klases skolēniem finansē pašvaldība. Runājot par ministrijas ieceri, tad šis nav pirmais gads, kad dzirdam ko līdzīgu, tādā gadījumā valstij būtu jāpārņem kāda cita pašvaldības funkcija vai jāpiešķir papildus līdzekļi. Kas attiecas uz brīvpusdienām klasei, nākamajā gadā bez brīvpusdienām bērni nepaliks. Gaidīsim, kādi būs tālākie lēmumi. 5

6 Kas sagaida iedzīvotājus jaunajā apkures sezonā? Neskatoties uz uzņēmuma SIA Energolux maksātnespēju iepriekšējās apkures sezonas vidū, tomēr atradām risinājumus un sezonu veiksmīgi noslēdzām. Šovasar ir veikts jauns iepirkums, rezultāti zināmi. Kurināmā izmaksas, kā redzam, pieaug, siltum - enerģijas tarifs būs augstāks. 30. augusta domes sēdē jauno līgumu apstiprinājām. Alternatīvu jau nav, ja, piemēram, pašvaldība veiktu katlu mājas rekonstrukciju jeb katlu nomaiņu par saviem līdzekļiem, tādā gadījumā tarifs būtu vēl augstāks nekā konkursa pretendentu piedāvātais. Mēs skatāmies arī, kas notiek ar šī pakalpojuma cenām citviet, tomēr nav objektīvi salīdzināt ar vienu vai otru mazo siltumapgādes avotu, kur var neuzskaitīt visus izdevumus, bet, ja skatāmies uz tirgu, kas ir mazpilsētās, kur tarifi tiek apstiprināti sabiedrisko pakalpojumu regulatorā, tad šī cena, kāda būtu sagaidāma, nav ne augstākā, ne zemākā. Cenas mazajās pilsētās un lielajos ciemos svārstās no 53 līdz vairāk nekā 60 EUR par megavatstundu, sasniedzot pat 70 EUR. Mums sagaidāmā cena ir ap 57 EUR par megavatstundu, kam nāk klāt maksa par siltummezgliem un PVN. Iedzīvotāji jautā par doktorāta jauno atrašanās vietu. Kā zinām, tad ģimenes ārsta prakse nav pašvaldības funkcija, taču mēs esam ieinteresēti, lai ārsta pakalpojumi būtu pieejami, līdz ar to sadarbojamies ar ārsta praksi. Tas notika jau pagājušajā gadā, kad meklējām jauno ģimenes ārstu. Veselības ministrija un NVD šādu problēmu risina formāli - gribētāji ir, bet uz laukiem neviens nevēlas iet. Mums veiksmīgi izdevās atrast ārstu - rezidentu, kas būtu ar mieru pēc rezidentūras pabeigšanas turpināt ģimenes ārsta prakses darbu. Kas attiecas uz telpām, tad pašvaldībai pašreizējā brīdī nebija telpu, ko piedāvāt. Tāpēc ir atrasta sadarbība ar aptiekas īpašniekiem SIA Madaras aptieka, viņi remontē telpas, kuras piedāvāt ģimenes ārstam. Arī turpmāk atļauto iespēju robežās atbalstīsim ģimenes ārsta praksi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojuma sniegšanu. Tāpat tiek meklēti risinājumi ar stāvlaukuma atrašanās vietu jaunā doktorāta tuvumā. Kā tad šoreiz būs vai pašvaldība atļaus būvēt jauno veikalu? Iedzīvotāji uzskata, ka pirms kāda laika dome to nav ļāvusi. Gribu teikt tā nav tāda jēdziena neļāva. Pirmais iesniegums ar veikala top! īpašnieku vēlmi būvēt veikalu tika saņemts šī gada augustā. Domes deputātiem un veikala top! pārstāvjiem bija divas tikšanās, tika izrunāts jautājums par ēkas atrašanās vietu, piedāvāti alternatīvi varianti, ko izskatīt. Tika rīkota sabiedrības aptauja, rezultātā nepārprotami sabiedrība vēlas jaunu, labiekārtotu tirdzniecības vietu ar plašām telpām 89 % aptaujas dalībnieku ir par. 30.augustā dome pieņēma lēmumu veikt pašvaldības zemes gabala sadalīšanu, atdalot atsavināšanai izsoles ceļā zemes vienību 0,5 ha platībā. Veikala atrašanās vieta starp baznīcas dārzu un Gaujas ielu 27. Zeme šai vietā pieder pašvaldībai, un uz zemes gabalu nav neviena spēkā esoša nomas līguma. Taču atsevišķie dārziņu apsaimniekotāji, kas tur darbojas, tiks brīdināti par situāciju, ja notiks zemes gabala atsavināšana. Ja runā par baznīcu un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības zonu, tad šeit projektēšana un būvniecība notiks, kā noteikts Būvniecības likumā, būvnormatīvos ar visām nepieciešamajām saskaņošanām, arī ar Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Kā izteicās uzņēmuma pārstāvji, tad nākamā gada rudenī var gaidīt jauno veikalu. Ko vēl varētu piebilst? Pašu galveno šajā vasarā - augusta sākumā tika pabeigta autoceļa P 33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs posma 41,2-49,2 km pārbūve (seguma pastiprināšana). Jaunpiebalga ir ieguvusi skaistu, sakārtotu valsts ceļa posmu, t.sk. Gaujas ielu visā garumā, līdz ar to uzlabota kustības drošība, sakārtotas gājēju pārejas un autobusu pieturas, ierīkota ūdens novades sistēma, nomainīti ielas apgaismojuma kabeļi. Būvdarbus veica ģenerāluzņēmējs SIA Binders kopā ar uzņēmumu grupu ACB un citiem piesaistītajiem darbu veicējiem. Ceram, ka darbu kvalitāte būs laba un turpmākajos 20 gados varēsim braukt pa labu ceļu. Šajā gadā atzīmējamas vairākas mūsu novadam nozīmīgas jubilejas. Vispirms gribētu minēt brāļu Kaudzīšu romāna Mērnieku laiki iznākšanas 140.gadadienu, kas veicināja Piebalgas atpazīstamību Latvijā un uz ilgiem laikiem iezīmēja kultūrvēsturiskajā kartē Slātavas un Čangalienas valstis ar spilgtajiem tēliem, kuru rakstura iezīmes, šķiet, spilg - ti izpaužas arī mūsdienās... Šogad sveicam Jaunpiebalgas lielāko ražošanas uzņēmumu un lielāko nodokļu maksātāju SIA Piebalgas alus kolektīvu 30 gadu jubilejā. Pagājuši jau 20 gadi, kopš Zosēnu pagastā pie Skrāģu kroga notika operas Baņuta izrāde, un 10 gadi, kopš izveidots Jaunpiebalgas novads. Paldies kultūras nama un novada domes darbiniekiem, pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem, labiekārtošanas darbu veicējiem, kuri iesaistījās izstādes gadatirgus Izvēlies Piebalgu! rīkošanā! Esam saņēmuši daudz atzinīgu vārdu par to, ka mums šogad izdevušies skaisti svētki. Protams, ne vienmēr viss izdodas ideāli, kā gribētos, kaut kas kādam arī var nepatikt. Jau septembrī nāksim kopā un domāsim par nākamo gadu, kad svētki būs jau 15. reizi. Ņemot vērā pieteikto administratīvi teritoriālo reformu, tie droši vien būs pēdējie, kurus mēs patstāvīgi varēsim rīkot. Tādēļ gribētos skaistu, atmiņā paliekošu notikumu. Jāatzīmē, ka arī otri svētki Profesionālās mākslas diena Zosēnos, ko rīkoja Zosēnu pagasta pārvalde kopā ar novadnieku, režisoru Gunti Gailīti, - bija skaists, patīkams mākslas un Piebalgas kultūrvēstures baudījums. Runājot par kultūras pasākumiem, domājam veikt aptauju par iedzīvotāju vēlmēm, ko viņi vēlētos baudīt kultūras jomā. Budžeta iespējas ir ierobežotas, tāpēc vēlamies, lai darba plāns atbilstu mūsu vēlmēm. Paldies par sarunu! Aija Ķīķere 6

7 Izstāde gadatirgus Izvēlies Piebalgu! aizvadīta 2019.gada 10.augustā jau 14.reizi Ķencis un visi citi piebaldzēni aicināja uz izstādi gadatirgu Izvēlies Piebalgu!. Šoreiz svētku kultūras programmas pamattēma bija Mērnieku laiki bez robežām. Visa diena un vakars bija piepildīts ar plašu, daudzveidīgu kultūras programmu, ko papildināja lielais apmeklētāju pulks un skaistais, saulainais laiks. Tāpat kā katru gadu, arī šogad programmu veidoja trīs sadaļas tirgus, informatīvā, izklaides sadaļa. Informatīvajā sadaļā par aktualitātēm un dažādiem citiem interesējošiem jautājumiem svētku apmeklētājus konsultēja Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji un arhitekts no firmas Buildart.lv. Jau no agra rīta apmeklētājus priecēja plašs vietējo un tālāku novadu amatnieku, mājražotāju, fabrikantu tirgus, kurā varēja atrast to, ko ikdienā veikala plauktos neieraudzīt. Amatnieku tirdziņā bija iespēja iepazīties ar grāmatas Latvju dainas tulkojumu angliski. Grāmatas autore ir Amerikas latviete Ieva Sentivani. Mūsu novadniece ne tikai tulkojusi dainas, bet arī veidojusi grāmatas dizainu un ikdienā nodarbojas ar apģērbu dizaina apdruku. Piedalījās arī viesi no Anglijas indietis Bobs Borings un nepāliešu šefpavārs Bibeks Šarma no Supreme employees solutions UK, viņi piedāvāja degustācijai nepāliešu virtuves labumus, gatavojot ēdienu uz vietas tirgus placī. Tradicionāli notika zīmola Izvēlies Piebalgu! piešķiršanas ceremonija, šogad preču zīmi ieguva Kristīna Pirktiņa, Puuce Studio, kura rada brīnišķīgus, estētiskus baltā māla darbus īpašā tehnikā. Visas dienas garumā bija iespēja apskatīt divas izstādes - kultūras nama vestibilā izstādi Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes, bet izstāžu zālē Velves Jaunpiebalgas Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas Piebaldzēni, mākslas skolas audzēkņu, radošo cilvēku un amatnieku izstādi Trejdeviņi. Svētku laikā notika arī jaundzimušo jaunpiebaldzēnu sumināšana, tāpat bija iespēja noskatīties teatrāli muzikālu uzvedumu Mērnieku laiki bez robežām, ko iestudējuši novada amatieru kolektīvi. Gaujas ūdeņos Lauku ziņas tika piedāvāta iespēja izbraukt ar supdēli un laivu, palaist gaisā burbuļus. Ikviens bija aicināts atrast sajūtas Gaismu un sajūtu teltī, piedalīties radošajās darb - nīcās, veiklības atrakcijās un sportiskās aktivitātēs, kā arī gida pavadībā izlūkot Piebalgas robežas. Dienas norisi vadīja Prātnieku Andžs aktieris Aldis Siliņš. Ar muzikālo sniegumu priecēja etnoprieka grupa Ogas, studija Tev un man, grupa Dārgoļi. Dienas gaitā varēja baudīt goda mielastu zupu Mērnieku laiku gaumē un vairāk nekā divdesmit dažādu garšu un smaržu kūkas. Pēc dienas aktivitātēm vakarpusē Sv. Toma baznīcā varēja klausīties koncertu Dvēseles noskaņas. Vakara programmā brīvdabas estrādē Taces varēja skatīties koncertu ar tautā iemīļotiem aktieriem un līdz rīta gaismai priecāties kopā ar grupu Credo un DJ Robertu Lejasmeijeru. Esam lepni un pateicīgi ikvienam novadniekam, svētku dalībniekam, sadarbības partnerim par līdzdalību, atbalstu svētku organizēšanā un veidošanā. Paldies iedzīvotājiem, svētku viesiem par smaidu un svētku noskaņu! Uz tikšanos nākamgad tikpat kuplā skaitā kā šogad! Signe Rupaine Attēlā: dienas gaitā varēja baudīt vairāk nekā divdesmit dažādu garšu un smaržu kūkas gada 20. septembrī Cēsīs, Bērzaines ielā 5, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko informatīvo dienu par Valsts Lauku tīkla aktivitāti Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai un konkursu Laukiem būt!. Aicināti jauni cilvēki no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas lauku teritorijā attīstīt savu rūpalu, uzņēmumu, pakalpojumu. Būs iepazīšanās ar pasākuma mērķiem un līdzšinējo pieredzi, ar jauniešiem, viņu idejām un motivāciju piedalīties mācībās un konkursā. Mācības notiks oktobrī, reizi nedēļā Cēsīs. Mācību beidzēji ar savu biznesa plānu varēs startēt konkursā Laukiem būt, uzvarētāji iegūs naudas balvas ieceres īstenošanai. Mācību dalībniekiem pieteikties pie Zanes Zirnes, tel Novadu garša 2019 noslēguma pasākums Hanzas peronā 27. un 28. septembrī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko lielu noslēguma pasākumu Novadu garša Rīgā, Hanzas perona izstāžu kompleksā. Pirmajā dienā notiek konference, kuras mērķis ir veicināt veselīgu uzturu sabiedrībai - skolās, bērnu iestādēs u.c., diskutēt par vietējo produktu nonākšanu iepirkumos. Konferences programma izstrādāta patiešām 7

8 aptveroša - no plkst. 10 līdz 19, dalības maksa EUR, ietverot pasākuma norisi, ēdināšanu, auto stāvvietu apmaksu. 28. septembrī grandiozi garšas svētki Nogaršo Latviju Rīgā! - Latvijas zemnieki un pārtikas ražotāji no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales unpierīgas ar savu labāko, veselīgāko un interesantāko produkciju! Garšu pieturas visām gaumēm un garšām. Iepirkšanās un baudīšana. Bērnu pieturā lauku dzīves ziņa un burvība. Konkursa Tautas garša uzvarētāju gatavotā produkcija. Kūpinātas zivis, grilēts steiks, putraimdesas, paš - brūvēts alus un sulas, pašcepta maize un kliņģeri, paš - siets siers un kaņepju sviests, Latgales špeks, šmakovka un gunjaks, pat Imanta Ziedoņa kulturālie kartupeļi un daudz vēl kā laba acīm, vēderam un sirdspriekam! Slavenu Latvijas pavāru veidotās visu novadu garšu meistarklases, degustācijas un svētku maltīte. Populāri dziesminieki un mūziķi no Latvijas novadiem. Konkursi un garšīgas balvas. Vietējo produktu izsoles. Namatēvs, aktieris Normunds Laizāns. Visas dienas garumā Imanta Ziedoņa fonda Viegli Kartupeļu lauka radio tiešraide un intervijas no notikumu vietas. (Uzstājas Kārlis Kazāks, Tomass Kleins, Mārtiņš Ruskis, postfolkloras grupa Rikši ). Biļetes cena 5,00 EUR. Daudzbērnu ģimenēm ar 3+ karti un bērniem līdz 17 gadu vecumam vecāku pavadībā ieeja par brīvu! Pirmajām 1000 biļetēm cena 3,00 EUR. Vairāk informācijas LLKC Cēsu konsultāciju birojā Dace, tel Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma Sadarbība apakšpasākumā Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei. Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei. Plašākā informācija par atbalsta pasākuma nosacījumiem, iesnieguma veidlapa un cita informācija pieejama dienesta mājaslapā sadaļā Atbalsta veidi/projekti un investīcijas. Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai No gada 1.septembra var pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes audzētāji. Lai saņemtu atbalstu, pretendentam Lauku atbals - ta dienestā līdz 2019.gada 30.septembrim ir jāiesniedz iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā sadaļā Valsts atbalsts. Atbalsts mežsaimniekiem No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim: l apakšpasākumā Meža ieaudzēšana varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. l apakšpasākumā Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa - vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi. No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim: l apakšpasākumā Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana. Pasākumā var veikt uguns novērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu. Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt LAD mājaslapā sadaļā Atbalsta pasākumi. Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta un SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra publicēto informāciju. Lolita Zariņa Lauksaimniecības organizatore tel E pasts: lolita.zarina@jaunpiebalga.lv 8

9 Jaunpiebalgas vidusskolā 2019./2020. mācību gadā mācības uzsāks 352 izglītojamie. 1. klasē 27 skolēni, audzinātājas - skolotājas Judīte Beķere un Lelde Grobiņa, 5. klasē - 24 skolēni, audzinātāja - skolotāja Ineta Balode, 9. klasē 25 skolēni, audzinātāja - skolotāja Zane Althabere, 10. klasē -12 skolēni, audzinātāja -skolotāja Daiga Rubene. Skolā strādās 6 jauni pedagogi: Ilze Jansone - Ķirse audzinātāja 2. klasei, Agnese Ērkšķe ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja, Judīte Šulca piecgadīgo bērnu apmācības audzinātāja, Vaira Vilde - informātikas un programmēšanas skolotāja, Baiba Damroze sociālais pedagogs, Laila Legzdiņa mūzikas skolotāja. 22. augustā Jaunpiebalgas vidusskola ieguva E - Twining skolas sertifikātu un karogu. Atzinīgi novērtēts vairāku pedagogu ieguldījums skolas attīstībā: IZM atzinības rakstus saņēma skolotājas Dace Avotiņa un Vēsma Johansone, Amatas novada pateicības rakstus saņēma: Rudīte Jaksta, Jānis Šāvējs, Marija Grigorjeva, Zane Althabere, Ieva Ciekurzne, Laima Upmale, Vita Kļaviņa. Mūsu skola veiksmīgi izgājusi akreditācijas procesu un akreditēta līdz gada 12. maijam. Īstenoti daudzi projekti: NORD+, Erasmus+, Latvijas Skolas soma, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Esam ieguvuši draugus Dānijā, Kiprā Spānijā un Anglijā. Pie mums ciemojās skolēnu un skolotāju delegācijas no Lietuvas un Polijas. Jaunpiebalgas vidusskola ir arī simts labāko skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem. Labi rezultāti uzrādīti arī centralizētajos eksāmenos. Šogad aktuālākais ir kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešana pirmskolā, darbs pie metodiskās pieejas maiņas, jauno standartu un programmu īstenošanas. Gatavosimies skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks gada jūlijā. Sagaidīsim ciemiņus no Polijas, Ungārijas, Turcijas, Spānijas Skolas ziòas Jaunais mācību gads sācies un Itālijas. Brauksim ciemos un pieredzes apmaiņā uz Madeiru, Itāliju, Spāniju, Portugāli. Īstenosim jau iesāktos projektus un strādāsim pie jauna - Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs. 5. klases skolēniem piedāvāsim fakultatīvas nodarbības krievu valodā. Visi izglītojamie no 1. līdz 4. klasei saņem valsts apmaksātas brīvpusdienas, bet piecgadīgie un sešgadīgie - pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. Skolas dokumenti klasē ir dienasgrāmatas, kurām dizainu zīmējusi mūsu 6. klases skolniece Ance Dārziņa, bet klasēs - plānotāji. Skola strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu jaunsargu nodarbības un piesaistītu speciālistu, kurš varētu veikt šo darbu. Paldies par sadarbību vecākiem, novada domei, vecāku padomei skolēnu padomei, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem! Paldies par dienasgrāmatām: SIA Gaujas kalns, Z/S Lielkrūzes, Z/S Jāņukalns, Z/S Koksnīte, SIA Krāces, SIA Zauska, SIA Omniva, Arctic Paper. *** Krīt naktīs āboli, no rīta pilna zāle. Un zvaigznes rudenī kā zelta augļi krīt. No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm, Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos pats. Paldies vecākiem un skolēniem, kuri izvēlējās mācīties Jaunpiebalgas vidusskolā, parādot uzticību novadam un skolai, jo tikai tā mēs varam kopīgi veidot savas valsts nākotni. Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām. Domāsim gaišas un priecīgas domas, mīlēsim sevi un citus! Darīsim labāko iespējamo! Un ticiet - viss mums izdosies! Skolēniem sekmīgs mācību gads, vecākiem - prieks par savu bērnu paveikto, skolotājiem - gandarījums par darbu. Lai zināšanām, radošiem darbiem un labām domām piepildīts jaunais mācību gads! *** Paldies par pirmās skolas dienas koncertu Madarai Beķerei, Ilzei Kārkliņai, Aijai Sils, Ansim Kalniņam, Agnesei Ērkšķei un Ilzes Jansones - Ķirses ģimenei! Arnis Ratiņš Jaunpiebalgas vidusskolas direktors Attēlā: pirmā skolas diena Jaunpiebalgas vidusskolā, priekšplānā 1. klases skolēni. Foto: Vēsma Johansone 9

10 Mūzikas un mākslas skolā Piecas dienas Vēveros Ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Jaunpiebalgas novada domes un Latvijas Etnogrāfiskā muzeja finansiālu atbalstu jau piekto gadu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņiem bija iespēja piedalīties radošā vasaras nometnē brīvdabas muzejā Vēveri. Aizraujoša un interesanta nedēļa tika pavadīta etnogrāfijas un amatniecības zīmē, apgūstot dažādas prasmes meldru pīšanas, tāss apstrādes, keramikas, puzuru un citu tradicionālo rotājumu, dabas materiālu kompozīciju, ādas apstrādes, kokamatniecības, mezglošanas, aušanas, celošanas, prievīšu, rotu kalšanas, maizes cepšanas un piena darbu darbnīcās. Savās zināšanās ar bērniem un jauniešiem dalījās izcili seno amatu meistari - Velta Pētersone, Vizma Zvirbule, Einārs Dumpis, Baiba Dumpe, Marika Šube, Inese Jansone, Andris Roze, Gunta Sakse, Vita Žīgure un Edgars Žīgurs. Projekta Piecas dienas Vēveros galvenais mērķis bija bērnu un jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība - veicināt vispusīgu intelektuālo, psiholoģisko, sociālo uz latviešu tradīcijām un etnogrāfiju balstītu attīstību, radīt interesi par vēsturi, etnogrāfiju un amatniecības tradīcijām, apgūt konkrētās amatu iemaņas un pārmantot amatniecības tradīcijas. Apjaust paša varēšanu un izdošanos tas palīdzēja šo mērķi sasniegt. Par to vislielākais paldies meistariem, kuri strādā sirdsdarbu, lai nākamajām paaudzēm saglabātu vēsturiski piekopto amatu prasmes. Paldies par iespēju mācīties un praktiski darboties saka arī - Zanda Liedskalniņa un Rasa Vilka, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas. 10

11 Jaunpiebaldzēni koncertē Cēsīs Turpinot Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas tradīciju, arī šogad mācību gadu iesākām ar skaistu un krāšņu koncertu Vidzemes talanti Latvijai, kurš norisinājās Vidzemes koncertzālē Cēsis 1. septembrī. Uz koncertzāles Cēsis lielās zāles skatuves uzstājās 21 jaunais talants no Alūksnes, Cēsīm, Dzērbenes, Limbažiem, Rūjienas, Strenčiem, Valkas, Valmieras un, protams, arī no Jaunpiebalgas. Tradicionāli Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņi koncertā muzicēja kopā ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerts tika īstenots ar Valsts kultūrkapitāla mērķprogrammas Latvijai 100 atbalstu. Beāte Juraža (5.klavieru klase) Uz šo projektu tika pieteiktas divas mūsu skolas audzēknes Beāte Juraža (5. klavieru klase) un Katrīna Eihentāle (2. flautas klase), kurām, izturot atlasi, tika dota iespēja gūt pieredzi, uzstājoties kopā ar kamer - orķestri. Katrīna par savām sajūtām: Uzzinot par iespēju piedalīties Vidzemes talantos, mani pārņēma viegls satraukums un izbrīna. Lielais jautājums bija par to, kā viss norisināsies, kādi būs mēģinājumi. Koncerta dienā es jutos ļoti apmierināta, satraukta un priecīga par iespēju muzicēt kopā ar orķestri. Brīdī, kad jau biju uz skatuves, mani iedrošināja orķestra dalībnieces smaids. Es tiku pāri savam stresam un nospēlēju! Nokāpjot no skatuves, uztraukums nemazinājās, bet biju ļoti laimīga! Gūtās emocijas pat pilnībā nespēju aprakstīt. Lielais orķestris, diriģents, skatuve, neliels nogurums vēl joprojām ir manās sajūtās! Katrīna Eihentāle (2. flautas klase) Beāte atzīst: Tā bija pirmā reize - spēlēt kopā ar orķestri. Sestdienā devāmies uz Cēsīm uz mēģinājumu lielajā koncertzālē. Sajūtas bija labas, tomēr satraukums arī. 1. septembrī no rīta bija vēl viens mēģinājums. Otrajā reizē es biju daudz drosmīgāka. Domas šaudījās šurpu turpu, kā būs, vai izdosies? Vakarā uz koncertu ieradās mana ģimene. Koncerts bija saviļņojošs. Visus dalībniekus ar aplausiem sauca vēlreiz paklanīties. Satraukums bija pazudis, jo tuvumā bija mamma ar tēti, ome. Tā tas pagāja, visi manējie ar mani ļoti lepojas! Koncerts bija brīnišķīgs pierādījums tam, ka pati lielākā Latvijas vērtība ir talantīgi bērni, viņu pedagogi un ģimenes, kas apvieno tādas vērtības kā mīlestība uz ģimeni, mūziku un darāmo darbu, atbalsts, inteliģence, profesionālisms un visam pāri brīnišķīga skaņu mākslas pasaule, kuru varēja izbaudīt ikviens koncerta apmeklētājs. Paldies Katrīnai, Beātei, skolotājām Aijai Silakalnei un Ingai Eihentālei par ieguldīto darbu un meiteņu ģimenēm par atbalstu! Skolas direktore Aija Sila Attēlā: Katrīna un Beāte kopā ar skolotājām Aiju Silakalni un Ingu Eihentāli. (Turpinājums 20. lpp.) 11

12 12 Tūrisms novada popularizēšanai Mūsdienās arvien populārāka kļūst ne vien svešu zemju, bet arī savas zemes apceļošana. Tiek izstrādāti dažādi tūrisma maršruti, piedāvāti interesanti apskates objekti. Katra pilsēta un novads reklamē savas skaistās vietas un stāsta par saviem cilvēkiem, lai piesaistītu arvien vairāk tūristu, kuri to redz, novērtē un priecājas. Par to, kas aktuāls šajā jomā mūsu novadā, jautāju tūrisma speciālistei Ilzei Prūsei. Kopš maija esi tūrisma speciāliste (strādājot pusslodzi) Jaunpiebalgas novadā. Pastāsti, kādi ir tavi darba pienākumi! Darbu un dažādu plānu tūrisma jomā ir daudz. Pašreiz strādāju pie Jaunpiebalgas novada jaunā bukleta izveides, kurā būs ievietota karte, tūrisma maršruti, velo maršruti, informācija par mūsu amatniekiem, uzņēmējiem, pašdarbniekiem, skolām, veikaliem, aptieku, frizētavām. Tas būs sava veida prezentatīvs materiāls ne tikai par tūrismu, bet arī par Jaunpiebalgas novadu. Jaunais buklets būs ne vien latviešu, bet arī atsevišķi angļu un krievu valodā. Vēlamies piesaistīt tūristus gan no tuvējās, gan tālākās apkārtnes. Nākotnes plānos vēlamies piesaistīt tūristus arī no ārzemēm, bet pie tā jāstrādā. Kas ir tas īpašais mūsu novadā, ko viņiem rādīsim? Buklets būs gan papīra formātā, gan atrodams novada mājas lapā tūrisma sadaļā visit.jaunpiebalga.lv. Ja jums, lasītāji, ir ideja vai vēlaties man ko teikt, droši zvaniet. Šajā skrejošajā laikmetā mēs visi esam aizņemti, bet informācija ir jāsniedz, ja vēlamies, lai kāds par mums zina. Priecē tas, ka arvien attīstās velo tūrisms. Pie mums tik populārais Pāri Piebalgas pakalniem, Stirnu Buks un Vanagkalns - Raimonds Dombrovskis ir iekopis velo trasi. Mēs esam bagāti ar to, ka mums ir pašiem savs velo serviss - Eduarda Vīķeļa SIA Zauska. Šobrīd paralēli novada bukletam strādāju pie jaunā velo maršruta izveides, kurā būs apskatāmi un akcentēti objekti Ķenča kalns un Pāvula un Ķenča akmeņi turpat blakus Zosēnu pagastā, vietā, kuru savulaik jau Roberts Ruķis ir akcentējis, kā arī vēl jāmin Pēterskola, kas būs jaunajā velo maršrutā saistībā ar Mērnieku laiku tēmu. Dažkārt izstādēs mums vaicā, kas Jaunpiebalgas novadā ir īpašs, kā dēļ būtu vērts te braukt. Pašlaik tas būtu mūsu Ķencītis ( Dzidra Kuzmane), skaistā baznīca, tad arī dažādas būves kupolmāja, jaunais Viņķu skatu tornis, arī izstāžu zāle Velves, saistībā ar velo braukšanu - ZAĻAIS CEĻŠ pa kādreizējo dzelzceļa stigu. Svarīga lieta tūristiem ir guļvietas un ēdināšana. Diemžēl nav mums ātrās ēdināšanas iestādes Jaunpiebalgā, bet var braukt pa gleznaino, līkumaino ceļu uz restorānu Ūdensroze vai kafejnīcu Laura Vecpiebalgā, arī kafejnīcu Lācītēs, kas atrodas salīdzinoši tuvu. Mums pašiem savā novadā ir iespējama grupu un ģimeņu ēdināšana ar iepriekšēju pieteikšanos zemnieku saimniecībā Mazvieķi pie Ciekuržņu ģimenes - jēra gaļas zupas baudīšana, pie tam viņi var uzņemt tūristu grupas līdz pat 70 cilvēkiem. Tāpat otrā Jaunpiebalgas novada pusē - Uplejās pie Ilzes Ontužānes. Mūsu novads noteikti var lepoties ar saviem amatniekiem, ar amatu dažādību. Jā, protams, mūsu novads ir bagāts ar amatniekiem no laiku laikiem. To pierādīja tas, ka latviešu nometnē 3x3, kas šogad vasarā notika Vecpiebalgā, puse no ieviržu vadītājiem bija jaunpiebaldzēni - amatnieki, meistari. Kā jaunumu, ar ko lepojamies, gribu minēt Marikas Šubes veikumu, viņa strādā bezvirpas tehnikā ar mālu. Ainārs Sils Jaunpiebalgas Garā kroga saimnieks, ēka ir kultūrvēsturisks objekts, kam jābūt arī ievērojamam tūrisma objektam. Pigoru darbnīca - Juris Cers ar zvangu izstrādes meistarību un Ievas rokdarbiem. Inese Īris Liepiņa no Dzirkstiņiem ar saviem adījumiem, viņa pasniedz krāsu mācību, vadot meistarklases, no dabas noskatās krāsas un piemeklē attiecīgos dziju toņus, tos ieadot nelielajos darbiņos, kā maučos u.c. Un, protams, vēl visi jaunie meistari, amatnieki vai uzņēmēji, kas man vēl nav zināmi, tādēļ ļoti lūdzu - esiet atsaucīgi un dodiet ziņu par sevi! Kā norit sadarbība ar Vecpiebalgu tūrisma jomā? Sadarbība ar Vecpiebalgas novadu ir izveidojusies ļoti veiksmīga. Kopā piedalījāmies šī gada Uzņēmēju dienās Valmierā, arī tūrisma dienā - Tava diena Piebalgā. Vecpiebalgas novada tūrisma speciālistam Guntim Davidovam ir doma kopā ar Jaunpiebalgas novadu veidot velo maršrutu, kur atkal parādītos Mērnieku laiku tēma. Šis projekts domāts gan papīra, gan elektroniskā formā. Te nu jādomā, kuras vietas tās Jaunpiebalgā būtu, kas saistās ar brāļu Kaudzīšu romānu, un velo braucējam būtu apskatāmas. Domāts kā 2 dienu brauciens, līdz ar to svarīga ir nakšņošana un ēdināšana. Jācer, ka velo maršruts būs gatavs jau ziemā, lai, atnākot pavasarim, tas varētu uzsākt darbību. Būs norādes, zīmes u.tt., kas, protams, prasa pamatīgu darbu. Lai jauna lieta iedzīvotos, ir jāreklamē sevi, jāprezentē tūrisms. Tādēļ mēs kopā ar Vecpiebalgu piedalīsimies lielajā tūrisma starptautiskajā izstādē Balttour 2020, kas notiek februāra sākumā, kā arī pirmo reizi Brīvdabas muzeja gadatirgū nākamā gada jūnija sākumā. Vēl varu minēt, ka Piebalgas porcelāna fabrika ir izveidojusi tūrisma maršrutu, Piebalgas ainavu ceļi ( Ronikursija/ainavu_celi/ ), kurā piedalās Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadi ar saviem apskates objektiem. Šī projekta mērķis ir ikvienam interesentam palīdzēt veidot iespējami labāko un interesantāko Piebalgas puses ceļojuma maršrutu. Tajā ir iekļauti apskates objekti, bildes un karte. Kur un kā var tevi satikt vai sazvanīt? Un vēl - bukleti par novadu pieejami tikai darba dienās novada domē, kas brīvdienās ir slēgta. Novada domes mājas lapā sadaļā tūrisms (visit.jaunpiebalga.lv) kontakti - pieejami telefonu numuri un e- pastu adreses. Savukārt pie novada domes ārsienas ir pielikta tūrisma informācijas centra zīme, kurā ir norādīts telefona numurs, lai ikviens var sazināties. Darbs pārsvarā ir pie datora, tāpēc to daru, ne tikai atrodoties novada domes telpās, bet arī mājās. Ceļotāji jau parasti pirms sava brauciena internetā izpēta vietas un maršrutus, uzzina par sev interesējošiem tūrisma objektiem. Tūrisma informācijas stendā ir pieejamas mūsu amatnieku un uzņēmēju informācijas lapiņas, kuras būs arī jaunajā bukletā. Stendā bieži ievietoju informāciju arī par citiem novadiem. Nākotnē ir plāns izstrādāt un pielikt pie tūrisma zīmes informācijas pieejas kuerkodu, kuru nofotografē, un tad informācija par Jaunpiebalgas novada tūrisma

13 iespējām atveras. Ja ierakstām vietnē google.com Jaunpiebalgas tūrisms, tur atvērsies tā pati informācija, kas būs uz kuerkoda. Tūristiem informācija ir nepieciešama ļoti ātri, tāpēc nofotografējot tā būs pieejama ātrāk. Izmantosim elektroniskās iespējas, jo dzīvojam taču elektronikas laikmetā. Interesanti, ka, piemēram, Apē atrodas informācijas māja, neliela ēka, kurā cilvēks nav uz vietas, bet tā ir brīvi pieejama, ēka ir caurspīdīga un stiklota, ar novērošanas kamerām aprīkota. Iekšā ir liels ekrāns ar elektronisku informāciju, bukletu stendu, darbojas visu diennakti. Šajā jomā mums vēl ir, kur attīstīties. Vai ir nopērkami tā saucamie magnētiņi ar novada skaistāko vietu attēliem? Ir nopērkami puķu veikalā pie Edītes Peilānes. Iegadāties tos var pie amatniekiem, Marikas Šubes un Ilzes Dūmiņas. Domāju par plašākām iespējām, kur tos tūristi varētu nopirkt. Ir plāns par to, ka šādus Jaunpiebalgas suvenīrus varētu ievietot tirdzniecības centrā Nodus kā atsevišķu stendu ar Jaunpiebalgas suvenīriem, jo tur cilvēku plūsma ir lielāka. Vēl par tādu lietu kā tualešu pieejamība. Jā, šī lieta ir svarīga. Pašlaik tualete ir tirgus laukumā, taču pieejama pamatā tikai sestdienās, tirgus laikā. Doma ir, ka tā varētu būt atslēdzama, samaksājot noteiktu naudiņu, līdzīgi, kā tas ir Cēsīs un citur pilsētās. Kur vēl varētu atrasties otra tualete šis ir atvērts jautājums, vajadzīgi priekšlikumi. Klausoties tevis stāstītajā, saprotu, ka patiešām ir daudz darāmā. Tad nu ikviens, šo izlasot, būs ticis skaidrībā, ko tūrisma speciāliste īsti dara, kā arī par jaunumiem tūrisma jomā mūsu novadā. Jā, darāmā un ideju ir daudz. Vel jāgatavojas velofestivālam Pāri Piebalgas pakalniem, kas notiks 22. septembrī. Tur velo maršrutā būs iekļauti tūrisma apskates objekti. Paldies tiem, kas saprot un novērtē šo darbu! Lai veicas iesāktajos darbos un top jauni, interesanti projekti! Paldies par sarunu! Aija Ķīķere Attēlā: tūrisma speciāliste Ilze Prūse izstādē gadatirgū Izvēlies Piebalgu! 10. augustā. 243 kilometri vecvecāku piemiņai Godinot vecvecākus, brāļi Jānis un Dzintars Pārumi no 27. jūlija līdz 1. augustam veica 243 kilometrus garu distanci no Andrupenes Dagdas novadā līdz Lejas Mauragu mājām Jaunpiebalgas novada Jēcos. Pārgājienu brāļi uzsāka no Andrupenes pagasta Vissvētākās Jaunavas Marijas Skapulāra karalienes Romas katoļu baznīcas, pirmajā dienā veicot nepilnus 42 kilometrus līdz Kaunatai, dienas gaitā dodoties cauri Andzeļiem un Ezerniekiem, kas ir mammas vecāku Leonginas un Ādama Ruskuļu dzimtās vietas. Pārgājiena laikā mums daudz tika jautāts - kāpēc ejam tieši no Andrupenes. Diemžēl mēs nezinām, kur tieši mūsu vecvecāki savulaik dzīvoja, nav nekādu ziņu par mājām, tāpēc par atskaites punktu ņēmām Andrupeni, kuras robežās tolaik atradās vecmāmiņas dzimtais ciems. To, ka startēsim tieši no baznīcas, izlēmām jau tad, kad bija skaidrs maršruts, norāda Dzintars. Turpmākajās dienās brāļi piestāja Dricānos, Mētrāju mājās Rupsalā, Cesvainē, bet priekšpēdējā dienā pirms noslēdzošā soļojuma viesojās Vanagkalnā Jaunpiebalgas pusē. Pēdējā dienā tika veikts posms no Vanagkalna līdz Jaunpiebalgas kapiem, kur nolikti ziedi pie vecvecāku Roberta un Annas kapiņa, kam sekoja noslēdzošā distance līdz Lejas Mauragiem. Ar pārgājienu, kura devīze bija Saknes. Dzimta. Ģenētiskais kods, brāļi simboliski savienoja savu vecvecāku dzimtās vietas. Pēdējos kilometros pārgājienam pievienojās arī tētis Ojārs, tēta māsa Mirdza, vecākais brālis Voldemārs, māsa Egita, viņas dzīvesbiedrs Juris, kā arī Jāņa dzīvesbiedre Dace. Andrupene - Mauragi mums ir ļoti personisks stāsts. Pārgājiens ir veids, kā mēs varam pateikt paldies saviem jau mūžībā aizgājušajiem vecvecākiem par lieliskajiem vecākiem. Taču tā laikā sapratām, ka mēs ne tikai godinām savus senčus, bet arī iedvesmojam un aizkustinām ļaudis, kuri par mums šajā laikā uzzināja. Tā ir vēl viena pievienotā vērtība, atzina Jānis. Pārgājienā brāļi Jānis un Dzintars devās jau otro gadu pēc kārtas - pērn tika veikta 186 kilometrus gara distance no dzimtās Iecavas uz Lejas Mauragiem, šo ceļu veicot četrās dienās. Savukārt pirms trim gadiem Riodežaneiro olimpisko spēļu atklāšanas dienā Jānis vienatnē nogāja 50 kilometrus no viņa toreizējās dzīvesvietas Rīgā līdz Iecavai. 13

14 ANDRUPENE - MAURAGI ( ): km 1. diena: ANDRUPENE ANDZEĻI EZERNIEKI KAUNATA (41.62km) 2. diena: KAUNATA DRICĀNI (50.07km) 3. diena: DRICĀNI MĒTRĀJI, RUPSALA (46.61 km) 4. diena: MĒTRĀJI, RUPSALA CESVAINE (39.39 km) 5. diena: CESVAINE VANAGKALNS (38.46 km) 6. diena: VANAGKALNS JAUNPIEBALGA MAURAGI (26.93 km) Apkopoja Aija Ķīķere. (Turpinājums 19. lpp.) 14 Dzintars un Jānis, sasniedzot finišu Lejas Mauragos No kreisās - Jānis, Ojārs, Voldemārs, Egita, Dzintars Juris pie vecvecāku Roberta un Annas kapa Jaunpiebalgas kapos. Volejbola turnīrs Ķenča kauss 2019 noslēdzies Novada svētku ietvaros, 2019.gada 10.augustā, norisinājās volejbola turnīra Ķenča kauss 2019 noslēdzošais - trešais posms. Pasākums tika īstenots projekta Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā Nr /16/I/102 ietvaros. Volejbola turnīra laikā tika izspēlēti Haralda Regžas viņš ir viens no Latvijas labākajiem pludmales volejbolistiem - parakstītie krekliņi. Kopumā turnīrā piedalījās astoņas komandas. Rezultāti: 1.vietā Bračkas Jēkabs Zomers un Voldemārs Dzenis; 2. vietā Saulrieta vājums Sandis Grīnbergs un Armands Ābelnieks; 3. vietā 07 Andris Jermacāns un Toms Praulītis; 4.vietā VCP JP komanda Matīss Kauls un Digmārs Krievs. Paldies visiem atbalstītājiem, dalībniekiem paldies un tiekamies nākamajā gadā! Signe Rupaine

15 Septembris dzejas mēnesis Pilna zeme šodien ar tiem - Brūniem, apaļiem kastaņiem. Starp dzeltenām lapām un akmeņiem, Aiz koku saknēm zem saulstariem... Izjūta Ievērp rudens zelta pavedienus skolas bērza kuplās pazarēs. Vēl ap skolu vasariņa staigā, cik tad ilgi, drīz tā noziedēs Silmalā, kur lielās egles kuplo, viršu mākon s lillā krāsu ber. Bet no rīta katrā zāles stiebrā zirneklītis smalkus rakstus ver. Dienas ir tik dažādas, kas atvasaru vēl joprojām pāri laukiem met. Bet jau augstu zilā mākoņvālā saldējoša vēsma dzērves ceļā ved. Dzidra Kuzmane Profesionālā māksla tepat līdzās Jau septīto gadu ikviens interesents un augstvērtīgas mākslas cienītājs tika laipni aicināts ciemos uz Zosēniem pie Skrāģu kroga. Šī gada Profesionālās mākslas diena bija veltīta novadniekiem - pirmās latviešu nacionālās operas Baņuta komponistam Alfrēdam Kalniņam un teksta autoram Artūram Krūmiņam viņiem šogad 140. jubileja. Vienreizēja saulaina un silta - augusta pēcpusdiena, arī svētku programma vienkārši izcila. Svētku atklāšanā klātesošos sveica Guntis Gailītis, kā arī novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs. Ik gadu Guntis Gailītis un Lita Beiris iegulda daudz laika un līdzekļu, lai uzturētu tradīciju un aicinātu cilvēkus baudīt patiesu un īstu mākslu. J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, pianists Ventis Zilberts. Ilze Ruķe Klātesošos priecēja A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēknis Jānis Miliševskis, kā arī vokālās pedagoģes Dace Balode, Benita Zvīgule, Jana Korobeļņikova. Bruno Aščuks Vēl varēja apskatīt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādi, kā arī izlasīt mūsu Ķenča prātulas. Lita Beiris Koncertā klātesošos priecēja A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi, kā arī J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, pianists Ventis Zilberts un jaunie operas solisti - Laima Krīgere un Kalvis Kalniņš. Šogad apritēja 20 gadi kopš Piebalgas kultūras svētkiem 1999.gadā, kad Zosēnos pie Skrāģu kroga tika izveidota brīvdabas estrāde un izrādīta pirmā latviešu opera Baņuta. Apmeklētājiem bija iespēja noskatīties kino hroniku par šo neaizmirstamo un vienreizējo notikumu, kuru veidojis filmu producents Bruno Aščuks. Šo svētku idejas autori bija toreizējais Zosēnu pagasta padomes priekšsēdētājs Roberts Ruķis un režisors Guntis Gailītis. Savās atmiņās pirms filmas noskatīšanās dalījās R. Ruķa dzīvesbiedre Ilze Ruķe. Fragments no Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes Svētku programmas noslēgumā režisores Baņutas Rubesas izrāde Benjamiņa. Lomās aktrises Indra Burkovska un Aīda Ozoliņa, 15

16 par attiecīgo muzikālo noskaņu parūpējās profesionālie mūziķi. Izrādes pirmā daļa notika akustiskajā šķūnī, atainojot Benjamiņas kundzes pārdomas un sajūtas, atrodoties izsūtīto vilcienā, bet otrā daļa risinājās muzeja telpās, kur skatītāji jutās kā laipni aicināti un gaidīti viesi Benjamiņas kundzes salonvakarā gadā. Domāju, ka ikviens no skatītājiem, kurš ieradās Zosēnos, šajā pēcpusdienā guva vienreizējas emocijas un patiesu baudījumu, klausoties un skatoties mūziķu un aktieru sniegumu. Kā pēc izrādes atzina aktrise Indra Burkovska, tad Skrāģu krogs ir neticami skaista, burvīga vieta, kur patiešām baudīt īstu mākslu. Zosēnu kultūras un sabiedriskā centra vadītāja, pasākuma organizatore Dzidra Prūse, jautāta, kas šī gada mākslas dienā bija īpašs, pastāstīja: Esmu gandarīta par tiem cilvēkiem, kuri atnāca uz pasākumu, jo viņiem tas patiešām arī interesē. Katru gadu jau pasākums ir īpašs, nevar atsevišķi kaut ko vienu izcelt. Protams, šogad īpaša bija filma, kas veltīta Piebalgas kultūras svētkiem un operas iestudēšanai un izrādīšanai pie Skrāģu kroga pirms nu jau 20 gadiem gadā. Šogad abiem novadniekiem A. Kalniņam un A. Krūmiņam jubileja. Domājot par vakara daļu, kas parasti veido sava veida kulmināciju, meklējām kādu teātri, saistot to ar Baņutu. Un nāca arī piedāvājums par Benjamiņu. 16 Režisors Guntis Gailītis, aktrises Indra Burkovska un Aīda Ozoliņa Protams, vēlētos vēl vairāk apmeklētāju, taču saku paldies visiem, kuri atrada laiku aizņemtajā ikdienā un atnāca. Domāju, ka tas, kurš vienreiz te pabijis, nāks atkal. Paldies novada domes priekšsēdētājam Laimim Šāvējam viņš vēlāk atzina, ka pasākums esot ļoti paticis. Paldies Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai, personīgi Zandai Liedskalniņai, par burvīgo skolas audzēkņu radošo darbu izstādi. Liels paldies Kristapam Dravantam un viņa komandai! Tiksimies atkal nākamgad! Aija Ķīķere Foto: Anna Strode, Egils Johansons Bibliotēku darbinieku profesionālā pilnveide vasarā Profesionālās pieredzes brauciens uz Krieviju No 5. līdz 8.jūlijam Jaunpiebalgas un Zosena pagasta bibliotēku vadītājas Baiba Logina un Irene Prīse piedalījās Cēsu Centrālās bibliotēkas rīkotajā profesionālajā pieredzes braucienā uz Krievijas bibliotēkām. Cēsu Centrālā bibliotēka noslēdza sadarbības līgumu ar Pleskavas pilsētas Centrālo bibliotēku, un mums bija iespēja iepazīties ar bibliotēku sistēmu un kolēģu darbu Pleskavā. Īpaši saistošs un interesants bija nesen atvērtās pilsētas bērnu bibliotēkas apmeklējums, kurā ir padomāts gan par pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, gan par jauniešu interesēm un vajadzībām. Krievijas Nacionālā bibliotēka atrodas Sanktpēterburgā, savulaik dibināta kā Impērijas publiskā bibliotēka. Tā bija pirmā publiskā bibliotēka Krievijā un ilgu laiku kalpoja arī kā pirmā nacionālā bibliotēka. Tajā atrodas aptuveni 36 miljoni vienību. Mēs apmeklējām veco bibliotēkas ēku pašā pilsētas centrā, kurā atrodas līdz 1957.gadam izdotās grāmatas. Interesants bija arī Restaurācijas bibliotēkas apmeklējums, kurā tiek saglabāti un restaurēti seni un vērtīgi izdevumi. Viesošanās skaistajā kultūras un mākslas citadelē ir neaizmirstama un paplašināja mūsu redzesloku.

17 LBB Vidzemes nodaļas 22. saiets - konference Gulbenē gada jūlijā Gulbenē, Vecgulbenes muižā, norisinājās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 22. saiets - konference Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai. LBB Vidzemes nodaļas saietos tradicionāli pulcējas Vidzemes bibliotēku bibliotekāri, taču pēdējā laikā konferences ar savu kvalitatīvo saturu piesaista arī citu Latvijas reģionu bibliotēku darbinieku uzmanību. Šogad saieta programmu baudīja arī kolēģi no Latgales, Rīgas un Pierīgas, kā arī no skolu un akadēmiskām bibliotēkām. Jaunpiebalgas novadu pārstāvēja Baiba Logina. Mūsdienās bibliotēkas saistās ar zināšanām, jauniem impulsiem, radošumu. Lai paaugstinātu bibliotēku darba kvalitāti un veicinātu bibliotekāru izaugsmi, Gulbenes novada bibliotēka un LBB Vidzemes nodaļa šogad aicināja iesaistīties košā piedzīvojumā. Saieta aktivitātes priecēja gan bibliotēku nozarē strādājošos, gan saskarnozaru speciālistus un lielā mērā bija organizētas pēc andragoģijas principiem, kas neatzīst lekciju tipa mācības, bet galvenokārt paredz praktiskas nodarbības, lomu spēles, eksperimentus, diskusijas, konkrētu profesionālu uzdevumu vai problēmu risināšanu. Izpētīts, ka pieaugušie visveiksmīgāk apgūst kaut ko jaunu, darot. Turklāt darot ar prieku. Pasākuma pirmā diena bija sadalīta 5 tūrēs, kas saistītas ar literatūru, teātri, pašizaugsmi, izzinošu atpūtu un deju. Otrā dienā tika piedāvāts plašs profesionālo kompetenču paaugstināšanas iespēju klāsts. Madonas novada bibliotēkas metodiķes Daigas Pārdomas pēc svecīšu vakara Ātri aizrit saules dienas, Rudenīgi vēji pūš. Vieniem ātrāk, citiem vēlāk, Visiem tāpat beidzas mūžs. Kapsētā, kur mūža māja Tiem, kas dzīvot kādreiz beidz, Reizi gadā, rudens dienā, Dzīvie pieminēt tos steidz. Akmeņos, kur cirsti vārdi, Gadu skaitļi, dzīves laiks, Atmirdz spožas sveču liesmas, No tām staro siltums maigs. Izskan skumjas melodijas, Vārds kāds nesteidzīgs un kluss. Tie, kas kādreiz druvas kopa, Tagad Dieva mierā dus. Tumsa nāk ar savu varu, Sveces gaismu steidzas liet. Arī skudras nogurušas Savu dzīvokli slēdz ciet. Ko gan viņas te var darīt? Mirušiem kur pieder lauks. Tomēr pašā ceļa malā Mājoklis tām liekas jauks. Dienās ejot darba gaitās, Tās zem mūsu soļiem mirst. Tomēr ilgus gadus dzīvo Un šai vietā neizmirst. Puķītes lekcijā IKT platformu izmantošana bibliotēku darbā uzzinājām par LBB Erasmus+ projektu Latvijas bibliotekāru - pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana. Pēc tam visi konferences dalībnieki piedalījās 3 meistarklasēs. Pirmo meistarklasi Vidzemes literātu devums un grāmatu blogi kā resurss literatūras popularizēšanai vadīja literāts Vilis Kasims grāmatu blogeris, tulkotājs, rakstnieks, romāna Lielā pasaule autors. Runājām par Latvijas grāmatu blogiem, kas pasniedz lasīšanu ka dzīves sastāvdaļu (ielūkojies sblogi) un citiem interneta resursiem, kur var atrast dažādus viedokļus un kritiku par mūsdienu literatūru. Otro meistarklasi Paaudžu sadarbība sabiedrības iesaistīšanā lokālās kultūrvides veidošanā vadīja Dzintra Līce pasniedzēja, lektore, semināru vadītāja tēmās, kas saistītas ar saskarsmes psiholoģiju, andragoģiju un pedagoģiju. Visi tās dalībnieki trenējās komunicēt, sadzirdēt, rast kopīgu valodu un pārliecinājās, ka veiksmīga komunikācija ir balstīta nevis uz sevis izkliegšanu, bet uz kopīgām vērtībām. Trešo meistarklasi Nepieciešamās prasmes publiskajā runā, organizējot un vadot kultūras pasākumus vadīja Ligita Smildziņa teātra pedagoģe, lektore, studijteātra Aka dibinātāja un režisore. Atraktīvā nodarbībā bija iespēja praktiski izmēģināt profesionāļa ieteikumus, kā vadīt pasākumus, sagatavoties pirms publiskas uzstāšanās un uzzināt vairāk par verbālo un neverbālo komunikāciju, tās nozīmi ikdienā. Pasākuma noslēgumā dalībnieki dalījās iespaidos un vienbalsīgi atzina, ka konference izdevusies. Tās bija divas ļoti labi saplānotas darba dienas, kad nopietnas lekcijas mijās ar radošu uzdevumu pildīšanu, un visam pa vidu bibliotekārās sarunas draudzīgā atmosfērā skaistajās Vecgulbenes muižas telpās. Paldies saieta -konferences organizatoriem Gulbenes novada bibliotēkai un Gulbenes novada pašvaldībai, Vecgulbenes muižai, Europe Direct informācijas centram Gulbenē! Paldies Jaunpiebalgas novada domei par iespēju piedalīties šajos profesionālās pilnveides pasākumos, lai smeltos zināšanas, idejas un iedvesmu turpmākajam darbam! *** Visi, kuri vēlas dalīties ar redzēto, dzirdēto un izlasīto, ir laipni aicināti piedalīties: plkst lasītāju klubiņa Lasītprieks! kārtējā tikšanās Dzejas dienu noskaņās; plkst domu biedru tikšanās Teātra afišā pārdomas un diskusijas par teātra izrādēm un kultūras pasākumiem. Kopējas teātra izrādes apmeklēšanas plānošana. *** l Septembrī Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka atsāk darbu arī sestdienās no plkst līdz l Trešdien, 25.septembrī, bibliotēka būs slēgta. Baiba Logina Tāpēc, cilvēk, kapu gaitās Katru soli lēnāk liec, Un to skudru, kas tur staigā. Uzmani un neaiztiec. Varbūt arī mazā skudra, Kura tobrīd skuju nes, Kapu vārtos, savā mājā, Sargā senču dvēseles. Slēģu Jānis 17

18 Vasaras Māra Kultūras ziņas Ir tradīcijas, kuras vienkārši darbojas un attīstās. Un tā ir ar Vasaras Māras dienām Oļu kalnā. Šogad publiskas afišas nebija, jo sakrita ar Profesionālām mākslas dienām Skrāģu krogā. Taču zosenieši, kuri katru gadu ir nākuši kopā un daudzinājuši Vasaras Māras svētku būtību, kopā esot, izrunāja lietas, kas gada garumā no augusta līdz augustam mums katram ir bijušas svarīgas un mīļas. Par skumjo nerunājām. Kā sacīja saim - niece Žanete Aščuka: Māra ir Māte Zemes Māte, Vēja Māte, kā arī Dzīves Māte. Māra ir dzīvības šķīrēja, mūža licēja, sieviešu aizbildne, mājas un maizes simbols, kā arī gods, tikums un tīrība. Mūsu senčiem Māra bija viena no galvenajām dievībām ja Dievs bija Debesu Tēvs, tad Māra bija Zemes Māte. Vairāk par labo runāja sievietes, bet tika dots vārds arī vīriešiem, jo labais vairo labo. Jāteic, ka svētki jau pamazām kļūst internacionāli. Zoseniešu ģimenēs ieprecējušies citu tautību vīrieši un, uzzinot šīs vietas un nostāstu burvību, ir atvērti tās mistikai, aicinot Latviju apmeklēt arī savus draugus. Ievas Dulbergas ģimene Zosēnos un viņas znota drauga Mr. Bibek Sharma no Nepālas ir ziedojuši naudiņu tieši šim mērķim - Māras dienas organizēšanai Oļu kalnā. Viena no Māras dienas tradīcijām ir sapurināt ābeles un baudīt svaigu kāpostu zupu, ko mēs ar Aščuku ģimenes gādību baudījām. Paldies! Dzidra Prūse Dāvinājums Izstādes gadatirgus Izvēlies Piebalgu! dienā bija ļoti patīkams pārsteigums - Ievas Dulbergas znots, indietis Bob Boring un nepāliešu šefpavārs Bibek Sharma no Supreme employees solutions UK ziedoja visu nopelnīto naudu no savām aktivitātēm šajā dienā. Ziedojuma mērķis - atbalstīt konkrētu pasākumu mūsu novadā - Māras dienas pasākumu Oļu kalnā. Paldies un lai viņiem veicas savā uzņēmējdarbībā! *** Projekts Izvēlies Piebalgu! 14. reizi ir noslēdzies. Lai tas norisinātos veiksmīgi, darbā bija iesaistīti daudzi cilvēki, kuri domāja par aktivitāšu norisi, organizēja, uzmanīja, atbildēja, palīdzēja un rūpējās, lai viss iecerētais būtu interesants un norisinātos bez aizķeršanās. Es pateicos ikvienam, kurš iesaistījās projekta realizēšanā gan organizatoriem, gan apmeklētājiem! Lai jums visiem veicas! Lai brīnišķa atvasara un pasakaini krāsains rudens! Mudīte Šnē Projekta Izvēlies Piebalgu vadītāja 18

19 243 kilometri vecvecāku piemiņai (Turpinājums no 13.,14. lpp.) Andrupene - Mauragi: Jāņa stāsts Kopš pārgājiena Andrupene - Mauragi noslēguma pagājis kāds laiks, taču sajūtās es esmu turpat - kaut kur starp Latgali un Vidzemi, kaut kur starp savu vecvecāku dzimtajām vietām. Pārgājiens nesākas un nebeidzas ar pirmo un pēdējo soli tālajā ceļā. Tas ir ceļojums, kura starts ir krietni agrāk, pirms speram soli distancē, un finišs - krietni vēlāk par Mauragu sasniegšanu. Faktiski Andrupene - Mauragi stāsts sākās jau drīz vien pēc Iecavas - Mauragu noslēguma, kad Dzintars ieminējās par šo maršrutu gada septembra vidū, kad kopā ar svētceļnieku Magnu dalījāmies pieredzē par piedzīvoto savos pārgājienos, mums jau bija pilnīgi skaidrs, kur un kā iesim. Pakāpeniski gatavojāmies pasākumam, bet, sākot ar šī gada maiju, kad notika Pārgājienam pa pēdām, es pilnībā ieniru šinī notikumā. Var teikt, ka Andrupene - Mauragi kļuva par manu sirdsdarbu, kur peļņa mērāma tikai un vienīgi sajūtās un emocijās. Jau vairākkārt personiskās sarunās un arī publiski biju teicis, ka, ierodoties Andrupenē 26.jūlija vakarā, sajutos kā nonācis sev īpašā un tuvā vietā, lai gan tur pirms tam biju viesojies vien reizi - pāris mēnešus iepriekš, kad Andrupeni apmeklējām jau pieminētā Pārgājienam pa pēdām ietvaros. Pēdējās dienās pirms pārgājiena biju diezgan nemierīgs, tramīgs, var teikt, ka Andrupene man deva mieru. Atlika tikai iet... Ceļš, kuru iet... Ja pirms gada mūs ceļā pavadīja mamma ar tēti, vecākais brālis un māsas dzīvesbiedrs, tad šogad uz starta līnijas bijām pilnīgi vieni, taču entuziasmu un iedvesmu tas nemainīja - uzsākām savu ceļu ļoti pacilātā noskaņojumā. Līdz vecmāmiņas dzimtajiem Andzeļiem tikām ātri. Tur ieturējām mazu pauzi, kam sekoja ceļš līdz Ezerniekiem, kur savulaik dzīvoja vectēvs. Ja pirmie 20 kilometri paskrēja vēja spārniem, tad otrie 20 līdz Kaunatai jau bija mazliet sarežģītāki - gaisa temperatūra uzsila līdz +30, bet vējš un koki, kas vietumis nedaudz aizsedza sauli, daudz nelīdzēja. Turklāt man radās nelielas problēmas ar pēdu. Vismaz vienai 50+ km dienai jābūt katrā pārgājienā un mums tā bija otrā diena, kad no Kaunatas tika veikts ceļš līdz Dricāniem. Atkal bija karsts, bet šoreiz mūsu pluss bija atbalsta komandu parādīšanās pie horizonta - jau aptuveni pēc 7-8 kilometriem akurāt vienā punktā mūs sagaidīja gan mans Latgales čoms, kā es mēdzu teikt, Rēzeknes Jurs, gan Mētrāju Marguts. Juris mums pasniedza teju no tipogrāfijas nogādātu laikrakstu Vietējā Latgales Avīze, kur publicēts raksts par mūsu pārgājienu. Turpmākajās dienās Mētrāji kļuva par mūsu galveno atbalsta komandu. Trešā diena savā ziņā sākās jau otrās vakarā tā ap Panorāmas laiku. Tieši tad tikko bijām iegājuši Dricānos un mūs uzrunāja Latgales reģionālā televīzija, izrādot interesi trešajā dienā pasekot līdzi mūsu gaitām un nofilmēt sižetu. Piekritām, taču tikai vēlāk uzzinājām, ka LRT radošā brigāde mums plāno sekot līdz pat Ūdens tūrisma attīstības centram Bāka, kas no Dricāniem bija aptuveni 23 kilometru attālumā, kas savukārt ar visām pauzēm veidoja aptuveni piecas vai pat vairāk stundas. Iespējams, tieši televīzijas klātbūtne mūsu soli padarīja krietni raitāku nekā pirmajās dienās, tādējādi līdz Gaigalavai, kur bija mūsu pirmais pieturas punkts, tikām ļoti ātri. Tur mūs sagaidīja Linda, ar kuru Dzintars pirms daudziem gadiem kopā mācījās Daugavpils Universitātē. Tikmēr Latgales TV uzmanīja ja ne katru mūsu soli, tad vismaz lielu daļu no tiem, regulāri mūs filmējot. Kaut kur starp Gaigalavu un Bāku tiku arī intervēts, bet pēc tam daļu posma gar Lubāna ezeru gājām vienatnē bez pavadošā personāla, kas jau gaidīja mūs Bākā. Tad arī sāka parādīties pārgājiena trešās dienas blaknes - tāpat kā pirms gada viedierīcēs tika ieslēgta mūzika un dziedāts līdzi (sak, pagriez skaļāk un dziedi līdzi). Pēc tam sekoja posms līdz Rupsalai - asfaltu nomainīja zemes ceļš, atkal kļuva jūtami karstāks, un arī skaistā ezera ainava kaut kur noslēpās. Tomēr tieši trešā diena bija sava veida starpposms pārgājienā. Ceturtajā dienā modāmies nesteidzīgi un tikpat nesteidzīgi posāmies ceļam, kas šoreiz mūs solīja aizvest līdz Cesvainei. Caur Lubānu, kur reiz mērs bija Miķelis Gruzītis - tas pats, kas savulaik skanīgi apdziedāja Aiviekstes ozolus, kas rītausmā kvēl. Bet šis nav stāsts par Miķeli un vēl jo mazāk par Aivieksti, kas mums galīgi nebija pa ceļam. Pa ceļam uz Cesvaini bija tikai Lubāna, kā arī zemes un meža ceļš, kas apbūra ar savu klusumu. Kļuva arī mazliet auksti, jo pirmoreiz pārgājiena laikā piedzīvojām lietu, ko papildināja vējš. Neesmu meteoroloģijas eksperts, bet šķiet, ka tas bija ziemeļvējš. Dienvidnieks taču būtu mīlīgāks! Ceturtā diena, neskatoties uz nokrišņiem, nesa kaut ko svarīgu - sajūtu par Piebalgas tuvumu, ceļi kļuva arvien līkumotāki, lejas nomainīja kalni un otrādi. Cesvaine tika sasniegta pēc nepilniem 40 kilometriem, kam sekoja gardas vakariņas un vissaldākais naktsmiers Cesvaines vidusskolas dienesta viesnīcā. Atceros, ka nākamās dienas rītā nopietni apsvērām izmantot termoveļu, jo piektā diena solījās būt apmēram tikpat vēsa vai pat nedaudz vēsāka nekā iepriekšējā, turklāt arī ar nokrišņiem. Taču saģērbāmies kā parasti - karstie letiņu puiši šortos un T kreklos. Tieši vēsais laiks bija galvenais iemesls, kāpēc centāmies iet bez lieliem pārtraukumiem, tāpēc arī līdz Vanagkalnam tikām, krietni pārsniedzot grafiku. Pēc plāna tur cerējām būt ap pulksten 19-20, bet realitātē iesoļojām 2-3 stundas ātrāk. Vanagkalnā mūs sagaidīja viesmīlīgā saimniece Olga, liekot galdā gardas vakariņas. Sestās dienas rītā pieturējāmies pie tradīcijas - ja jau esam Vanagkalnā, tad bilde ar tā saimnieku Raimondu Dombrovski ir kā likums! No Vanagkalna līdz Mauragiem pa taisno ir aptuveni astoņi kilometri. Taču mūsu plāns bija iziet cauri Jaunpiebalgai, nolikt ziedus pie tēta vecāku kapiem un tad doties uz Lejas Mauragiem, tādējādi ceļš līdz mājām pareizinājās ar skaitli Tagad atklāšu, ka es ceļu līdz Jaunpiebalgas 19

20 kapiem (12 km) veicu skrienot, veicot to apaļā stundā (5:00 min/km). Ja pirms gada kādu posmu uzskrēju katru dienu (piemēram, paužu laikā vai tamlīdzīgi), tad šogad šis bija pirmais un vienīgais pilnvērtīgais skrējiens pārgājiena laikā. Patiesi to izbaudīju, jo finišs jau bija tuvu, un sirdi lēnām piepildīja emocijas un aizkustinājums. Jaunpiebalgas kapos mūsu sastāvu papildināja tētis Ojārs, vecākais brālis Voldemārs ar sievu Antra, māsa Egita ar dzīvesbiedru Juri, kā arī Dace. Pēdējais distances nogrieznis jau bija tauriņu lidojums ar Grand Finale sajūtu. Noslēdzošajā etapā pēc vēlēšanās un varēšanas distanci kopā ar mums veica tētis, viņa māsa Mirdza, Voldis, Egita, Dace un Juris. Gluži kā pirms gada īpaša sagaidīšana bija Jēcos (kilometru pirms finiša), kur par plakātu Pārumos ir spēks. Saknes. Dzimta. Ģenētiskais kods bija parūpējusies Damrožu ģimene (īpašs paldies Baibai). Tur mūs sagaidīja pulks laužu, mūsu vismīļākos ieskaitot. Saka - pilnai laimei daudz nevajag. Jā, vairāk nekā 240 noietus kilometrus, kā arī mīļotos blakus un sirdīs. Tik vienkārši! Dvēseles valoda mūzikā un mākslā (Turpinājums no 10., 11. lpp.) Katrs jaunais mācību gads atnāk ar jaunu apņemšanos, jaunām zināšanām un idejām. Katru gadu no jauna notiek SATIKŠANĀS, kas bieži, laimīgā kārtā, var kļūt liktenīgas. MAZAIS CILVĒKS satiek savu SKO- LOTĀJU. Lai notiktu brīnums, vajadzīga abu - skolotāja un bērna veiksmīga SADARBĪBA. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola ir pieredzējusi daudz tādu brīnumu. Esam atkal jaunas iespējas priekšā. Šī mācību gada tēma DVĒSELES VALODA izvēlēta ar mērķi mācīt bērnam saklausīt dvēseli, atpazīt to un kopt savas dvēseles valodu. Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. MŪZIKA un MĀLSLA vistiešākā veidā ir cilvēka DVĒ- SELES VALODA. Apgūstot profesionālo izglītību mākslas nozarē, mums jāmāk strādāt ar savu dvēseli kā nozīmīgu INSTRUMENTU cilvēkā, kas piedalās RADĪŠANAS procesā. Daudzi beidz augstākās izglītības iestādes, bet nedaudzi no viņiem kļūst par māksliniekiem. Kaut kur pazūd DVĒSELES LIDOJUMS, kas nepieciešams, lai tu būtu ne tikai izpildītājs, bet arī radītājs. Vanagkalnā Dzintars un Jānis kopā ar Raimondu Dombrovski (vidū). Sešu dienu laikā nogājām 243 kilometrus. Distancē pavadītais laiks (ieskaitot pārgājiena laikā izmantotos pārtraukumus, bet ne naktsmieru) - 51 stunda un 10 minūtes. Taču, kā jau daudzkārt esmu uzsvēris, šis nav stāsts par kilometriem vai stundām, šis ir stāsts par cilvēkiem. Mums noteikti ir vēl maršruti, kuros doties, godinot mūsu dzimtu. Kas notiks, kad visi ceļi būs izstaigāti? Varbūt iesim no jauna. Varbūt kaut ko pamainīsim koncepcijā. Svarīgākais paliks - likt aizdomāties par savām saknēm, savu dzimtu, ģenētisko kodu, iedvesmot cilvēkus un uzrunāt viņu sirdis. Šogad es uzrunāju arī savu. Dziļāk un intīmāk nekā līdz šim. Paldies Ādam un Leongina, Robert un Anna! Jānis Pārums Mākslas izglītība ir attīstoša un ir kā papildus kvalitāte jebkurai profesijai. Taču vēlamies un ceram, ka arī šis laiks dos Jaunpiebalgai kādu augstas raudzes mākslinieku, kādi bija Emīls Dārziņš un Kārlis Miesnieks. Lūgums gan vecākiem, gan bērniem apzināties IE- SPĒJU un UZŅEMTIES ATBILDĪBU par izdarīto izvēli, apgūstot PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU mūzikā un mākslā. Šī ir CITA TELPA ar saviem priekšnoteikumiem, lai varētu NOTIKT tas, ko mācām. Klusums ir pilns mūzikas. Klusumā sāk SKANĒT DVĒSELE. Liela nozīme ir klusumam, jo tikai tad atveras sirds un dvēsele gatava uztvert, savienoties ar radošo enerģiju, kas ir smalka un viegla. Skola ap sevi pulcē cilvēkus, kuri ir piederīgi šai sajūtai. Dvēsele uztur saiti ar debesīm. Mācības šajā skolā palīdz BŪT STARĀ. BŪT PRIEKĀ un MĪLESTĪBĀ. Tas ir patiesas radīšanas mirklis, KURU KATRAM NO MUMS IR DOTA IESPĒJA PIEPILDĪT. Ej, bērniņ, taisnus ceļus, Runā taisnu valodiņ, Tad Dieviņš palīdzēs Taisnus ceļus nostaigāt. Lai izdevies jaunais mācību gads! Sandra Strēle Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja 20

21 Profesionālās mākslas diena Zosēnos pie Skrāģu kroga Annas Strodes fotogrāfijas 21

22 T. Junds P un ped dagog gu kncert ts Pald ies, ja esi. E nda atbalstu 22

23 Kultūras pasākumi Jaunpiebalgā plkst Jaunpiebalgas kultūras nama izstāžu zālē Velves Dzejas diena - Es tevi aicinu. Piedalās: Valentīna Dzinēja, Sarmīte Āboltiņa, Liesma Elsiņa, Slēģu Jānis. Marikas Svīķes dzeju runās Inese Žagariņa, bet savas dziesmas un mūzikas kompozīcijas izpildīs Anna Rozenblate plkst V. Pumpure Spietu laiks - izrāda Zosēnu kultūras nama amatierteātris Intermēdija. Režisore Līga Kalniņa. Ieeja 2,00 EUR plkst animācijas filma Lielais ceļojums (1h 24 min.). Ieejas maksa 2,00 EUR plkst Rudens koncerts Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā. Koncertā piedalīsies: Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi; grupa Cum laudem Deo - muzikālā apvienība, dibināta gadā, apvienojot radošus un muzicēt gribošus jauniešus. Grupas repertuārā - latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbi, kā arī pašu sacerētās dziesmas. Šobrīd grupā muzicē: Krista Buša (vokāls), Daira Jansone (vokāls), Liene Strupiša (vokāls), Madara Kalniņa (vokāls, klavieres, ērģeles), Uva Kalniņa (vokāls, saksofons). Skolotājs Ar vārdu - skolotāj ir zināšanu sākums, Ar vārdu skolotāj ir lielais iesākums Tam ceļam, kas ar gadiem tālu vedīs dzīvē, Tam ceļam, kuru ejot, cilvēks krietns augs. Ar rudens dāsnumu, kad darba gadam sākums, Ar ziediem rokās tavi bērni nāk, Tā savu mīlestību pretim nesot, Ar tūkstoš jautājumiem ikdienu tie sāk. Un sākas skolas gads, daudz pacietības vajadzēs, Ik ziemas diena smagu soli liks, Un tā līdz pavasar s ar jaunu zaļotprieku Tev atkal dāsni rokās pateicības ziedus liks Veiksmēm un sekmēm bagātu jauno 2019./2020. mācību gadu Jaunpiebalgas vidusskolas un Mūzikas un mākslas skolas lielajai saimei! Dzidra Kuzmane Vingrošana māmiņām ar bērniem sertificētas fizioterapeites Kristas Kupčas vadībā Jaunpiebalgas kultūras nama zālē 4., 11., 18., 25.oktobrī plkst , 8. novembrī plkst Līdz ņemiet vingrošanas paklājiņu. Nodarbības bezmaksas. Tālrunis sīkākai uzziņai Egita Aicinām uz tikšanos! Radošie ļaudis, studijas PIEBALDZĒNI dalībnieki, citi interesenti un atbalstītāji! 4.oktobrī plkst Velvju zālē izstādes TREJDEVIŅI svinīgais slēgšanas pasākums. Sandra Strēle Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas PIEBALDZĒNI vadītāja Mīlestība - tā lai dzīvo vēl pēc manis... Esam kopā ar Āriju Klapari, māmuļu smilšu kalniņā pavadot! Jaunpiebalgas vidusskolas kolektīvs Jaunu dalībnieku uzņemšana Lietišķās un tēlotājas mākslas studijā PIEBALDZĒNI! Pieteikšanās: tekstildarbnīca - 21.septembrī plkst Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā; gleznošanas darbnīca - Rasa Ontužāne, tel ; metālmākslas darbnīca - Oskars Rozenblats, tel ; keramikas darbnīca - Sandra Strēle, Jaunpiebalgas novada domes izdevums Redakcija: Aija Íîíere tâlr (darbâ), (mob.), e-pasts: aija.kikere@jaunpiebalga.lv; aija.kikere@gmail.com; Zinaida Ðoldre tâlr (darbâ), (mob.) Mâjas lapas adrese Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par sludinâjumu tekstu atbild autors. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli. Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ atsauce obligâta. Iespiests SIA Latgales druka. 23

24 Izstādes Trejdeviņi, Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes Egila Johansona fotogrāfijas 24

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Ziņojums Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 29.03.2019. Ija Groza, remigrācijas jautājumu koordinatore Mērķis Palīdzēt ārvalstīs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Latvian Rural Advisory and Training Centre subsidiary FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE

Latvian Rural Advisory and Training Centre   subsidiary  FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam ietvaros Raimonds Bērmanis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs www.mkpc.llkc.lv ES

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TŪRISMA UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS VASARA/RUDENS 2016 Kurzemes uzņēmēju dienas LOC 27. 28.maijs Brīvdabas muzeja gadatirgus 3.-5.jūnijs, 7.augusts Palangas un Klaipēdas info dienas 7.jūlijs, 29. 31.jūlijs, 3.augusts

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padomes sēde, uz kuru tik aicināti iestādes

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Latvijas Motosporta Federācijas

Latvijas Motosporta Federācijas Latvijas Motosporta federācijas Prezidija sēdes protokols Nr.5 Rīgā, Dzērbenes 27 2013.gada 14.augusts Sēdes sākums: plkst.18:00 sēdi vada sēdi protokolē Kaspars Kuļikovs Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90002644930 Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv SĒDES PROTOKOLS Nr.11 Rojā, 2017.gada

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Online interactive Risk Assessment Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē Normatīvie dokumenti Darba aizsardzības likums MK not.nr.660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība» (pieņemti 02.10.2007.):

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējās situācijas raksturojums Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 10.04.2019.sēdes lēmumu, protokols nr. 49.,4.8.p, Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam apstiprināšanu STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.

Sīkāk